Sunteți pe pagina 1din 18

Afecţiuni de origine

dentară ale sinusului


maxilar
Octavian Dincă

Sinuzita maxi/ară de cauză dentară reprezintă o afecţiune relativ frecventă În


patologia oro-maxi/o-{aciaIă. Se consideră că impactul simptomatologiei rino-sinuzale
asupra calităţii vieţii, În sinuzita maxilară, este comparabil cu al anginelor pectorale sau al
bolilor pulmonare cronice obstructive. De asemenea, aceasta Încă mai reprezintă o
afecţiu ne În care pacientii Îşi autoadministrează frecvent antibiotice.
292 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR
,

Generalităţi. triunghiulare, Baza piramidei este reprezentată


de peretele lateral al fosei nazale şi este situată
Noţiuni de anatomie medial, iar vârful este situat lateral, către osul zi-
gomatic (Fig, 8,1),
Sinusul maxilar (antrullui Highmore), cel Considerat o anexă a foselor nazale, sinu-
mai voluminos sinus paranazal, este o cavitate sul maxilar comunică cu cavitatea nazală la nive-
pneumatică situată În corpul osului maxilar şi, lul peretelui intersinonazal (baza piramidei),
inconstant, În procesele acestuia, Se formează În printr-un orificiu ovalar care se deschide În mea-
luna a 3-a - a 4-a a vieţii intrauterine, ca un mu- tul mijlociu, prin acest orificiu sino-nazal reali-
gure localizat În peretele lateral al capsulei na- zându-se drenajul fiziologic al sinusului maxilar
zale (În porţiunea etmoidaIă), Fiind singurul sinus (Fig, 8,2), Sinusul maxilar are un rol importantÎn
prezent la nou-născut, acesta este localizat În respiraţie, contribuind la Încălzirea, umidifierea
meatul nazal mijlociu şi are un volum de 6-8 cm 3, şi filtrarea aerului inspirat, precum şi la reglarea
Dezvoltarea definitivă a sinusului maxilar se pro- presiunii intranazale, Pe de altă parte, acesta
duce În jurul vârstei de 25 de ani, odată cu fina- este implicat În apărarea imună nespecifică, În
lizarea erupţiei dinţilor definitivi, forţele special prin sinteza de monoxid de azot (NO),
masticatorii şi amplitudinea respiraţiilor mode- considerat un mediator al inflamaţiei pentru căile
lând forma acestuia, La adult, sinusul ocupă aeriene superioare, În plus, prin pneumatizarea
aproape În totalitate osul maxilar, fiind situat sub sa progresivă În perioada de creştere, sinusul
cavitatea orbitară şi având forma unei piramide maxilar contribuie activ la dezvoltarea masivului

Sinusul frontal

Sinusurile etmoidale
1nIIf"+,....M----""iIiIfl~ Cornetul nazal superior

,-------I~+- Cornetul nazal mijlociu


Ostiumul sinusului maxilar -+--+----:
'--""","---1- Cornetul nazal inferior

Sinusul frontal

I sinusului maxilar

Sinusul maxilar

&o I Figura 8.1. Sinusurile paranazale:


a - secţiune frontală; b - secţiune parasagitală,
facial, iar prin volumul şi configuraţia sa anato- Prin podeaua sinusului, care corespunde
mică la adult, constituie adevărate "cavităţi de procesului alveolar maxilar, antrul are raporturi
rezonanţă" pentru fonaţie şi totodată reprezintă anatomice de vecinătate cu d i nţii laterali ai ar-
un absorbant al şocurilor traumatice de la nivelul cadei superioare. Variabilitatea acestor raporturi
etajului mijlociu al feţei. depinde de mărimea sinusului maxilar, de lun-
Mucoasa care acoperă pereţii sinuzali gimea rădăcinilor dentare şi de Înălţimea proce-
este de tip respirator, formată dintr-un epiteliu selor alveolare. Astfel, din punct de vedere
cilindric pluristratificat, cu cili, care are rolul de anatomo-clinic, trebuie avut În vedere raportul
a evacua mucusul şi secreţiile sinuzale, prin dintre apexurile dentare şi sinusul maxilar, În
ostium, În meatul mijlociu. Această mucoasă funcţie de dinţii implicaţi; dinţii cu raport sinuzal
este susceptibilă patologiei infecţioase, alergice sunt, În ordinea descrescătoare a frecvenţei im-
şi neoplazice. plicării acestora În patologia sinuzală: molarul

Orbita

sinusului
maxilar -+-J'-----:~

Dinţi

Cavitatea nazală

Figura 8.2. Sinusurile paranazale:


a- secţiune frontală;
b - drenajul normal.

••
,

M3 M2 MI PM2 PMI

Figura 8.3. Dinţii cu raport sin uzal.


294 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR
,

1, molarul 2, premolarul 2, molarul 3, premola- Sinuzita maxilară de cauză


rul 1 şi mai rar caninul (Fig, 8,3), Raporturile
dento-sinuzale se modifică În permanenţă, În- dentară
cepând cu perioada neonatală, până În perioada
de edentaţie a vârstei Înaintate, Etiopatogenie
Ţesutul interradiculoantral (dimensiunea
subantrală) prezintă o suprafaţă antrală, În ra- Sinuzita maxilară de cauză dentară este
port cu mucoasa sinusului maxilar şi o suprafaţă cea mai frecventă afecţiune sinuzală rezultată În
orală, În raport cu spaţiul periapicaL S-a de- urma interacţiunilor patologice dintre structurile
monstrat existenţa unor canalicule intraosoase, dento-parodontale Învecinate şi sinusul maxilar,
prin care se realizează comunicări ale cavităţii Aceasta nu se Întâlneşte niciodată la sugari, este
sinuzale cu spaţiul parodontaL O parte impor- rară la copii şi tineri, fiind prezentă de obicei la
tantă a patologiei sinuzale este legată de leziu- adulţi, Acest lucru se explică prin faptul că, la
nile periapicale sau parodontale marginale ale naştere, sinusul maxilar este o cavitate de mici
premolarilor şi molarilor (şi uneori şi caninilor) dimensiuni, situată Între orbită şi mugurii den-
superiori, precum şi de unele manevre de trata- tari, iar la copii şi tineri, deşi sinusul maxilar se
ment stomatologic sau chirurgical aplicate aces- dezvoltă ş i se pneumatizează, dinţii sunt situaţi
tor d i nţi, la distanţă relativ mare de podeaua sinusului,

Figura 8.4. Factori determi-


nanţi ai sinuzitei maxilare de
cauza dentara: a - chist ma-
xilar cu punct de plecare 24;
b - chist folicular suprainfec-
tat al unui molar de minte
superior inclus; c - obturaţie
de canal cu depaşire; d - Îm-
pingerea unui rest radicular
În sinusul maxilar; e - im-
planturi dentare necorelate
cu dimensiunea subantrala.
,.------i factori dedete rmina nţi

~-------------------------
I____________.
,_________1
!,.w_www____
factori favorlzanţi !,
___
ww _ _ _ _ w __ 1

Retenţie mucus SINUZITĂ MAXILARĂ de cauză dentară

Figura 8.5. Mecanismul producerii sinuzitei maxilare de cauză dentară.

În schimb, la adulţi, dimensiunea subantrală se pungi parodontale adânci de la nivelul


micşorează, totodată crescând incidenţa com- premolarilor şi molarilor superiori;
plicaţiilor dento-parodontale. - osteita procesului alveolar;
Sinuzita maxilară de cauză dentară are o - complicaţii infecţioase ale incluziei molarului
incidenţă relativ crescută În rândul populaţiei ge- de minte superior sau caninului superior (Fig.
nerale, având În vedere multiplii factori cauzali, 8.4b);
la care se adaugă şi o serie de factori favorizanţi - chisturi foliculare suprainfectate.
de ordin local sau general.
Factorii favorizanţi ai sinuzitei maxilare Eşecuri ale tratamentelor endodontice:
de cauză dentară pot fi: - obturaţii de canal cu depăşire la un dinte cu
Factori locali: raport sinuzal, În care materialul de obturaţie va
- inflamaţia cronică sau afecţiuni alergice ale constitui un corp străin la nivelul sinusul maxilar
mucoasei rino-sinuzale; (Fig. 8.4c);
- obstrucţia ostiumului din meatul nazal mijlociu, - obturaţii de canal incomplete sau lipsa
prin mecanism inflamator (edemul mucoasei) sau obturaţiilor de canal la dinţii stâlpi ai unor lucrări
mecanic (polipi sinuzali, deviaţie de sept); protetice vechi, care favorizează apariţia
- scăderea motilităţii ciliare, simultan cu creş­ parodontitelor apicale cronice şi ulterior
terea secreţiei de mucus; dezvoltarea unui chist de maxilar cu evoluţie
Factori generali: sinuzală;
- diminuarea rezistenţei generale a organismu- Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare:
lui faţă de infecţii (inclusiv la pacienţii cu HIV sau - comunicare oro-sinuzală neobservată /
tumori maligne); incorect tratată;
- fumatul şi expunerea la mediu cu noxe; - perforarea spaţiului subantral prin chiuretaj
Factorii determinanţi ai sinuzitei maxilare i ntem pestiv;
de cauză dentară sunt legaţi de patologia dinţilor -Împingerea unei rădăcini În sinusul maxilar În
cu raport sinuzal şi a osului alveolar de la acest timpul extracţiei dentare (Fig. 8.4d);
nivel, inclusiv În urma accidentelor şi com- -Împingerea molarului de minte superior În
plicaţiilor unor tratamente stomatologice: sinusul maxilar În timpul odontectomiei;
Afecţiuni dento-parodontale ale dinţilor Eşecuri În implantologia orală:
sinuzali: -inserarea unor implanturi endoosoase
- parodontita apicală acută sau cronică a dinţilor necorelate cu dimensiunea subantrală, ce
sinuzali; efracţionează mucoasa sinuzală (Fig. 8.4e);
- chisturi radiculare suprainfectate (Fig. 8.4a); -erori de indicaţie sau tehnică chirurgicală În
- parodontopatii marginale cronice profunde cu sinus lifting.
296 AFECTIUNI
. DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR

Anatom ie patologică asociate cu fibroză parcelară sau totală, care


interesează şi vasele, presupun Iezi uni avansate,
Din punct de vedere anatomo-patologic, si- ireversibile. Imunologic există creşteri ale nivelelor
nuzitele maxilare de cauză dentară sunt afecţiuni IgM şi IgG, scăderi ale complementului seric şi
inflamatorii şi infecţioase ale mucoasei sinusului apariţia de complexe imune circulante.
maxilar, fără leziuni osoase subiacente, şi se Îm- Germenii microbieni cel mai frecvent im-
part În două categorii: plicaţi Într-o sinuzită maxilară de cauză dentară
Sinuzita maxilară acută. Procesul infla- sunt specii predominant anaerobe cum ar fi strep-
mator al mucoasei sinuzale trece prin trei faze tococii, pneumococii, stafilococii, colibacilii, kleb-
succesive: congestivă, catarală şi supurată. siella, proteus, Pseudomonas aeruginosa etc.
Mucoasa se tumefiază, cilii dispar, celulele epi- Rareori se poate Întâlni haemophilus influenzae
teliale se descuamează, se produc exulceraţii, sau stafilococus aureus. Aceştia sunt vehiculaţi de
hipersecreţia celulelor se roase şi mucoase, hi- secreţia muco-purulentă sau de puroiul bine legat.
peremie, edem şi infiltrat inflamator al corionu- Fetiditatea secreţiilor este dată de prezenţa ger-
lui cu acumularea de exsudatÎn sinus. Netratată, menilor anaerobi, care poate fi considerată un ele-
sinuzita catarală evoluează spre forma supurată. ment de diagnostic diferenţial Între sinuzita
Tumefierea mucoasei se accentuează, apar le- maxilară de cauză dentară şi cea rinogenă, În acest
ziuni inflamatorii profunde ale celorlalte straturi, ultim caz, predominant fiind implicate specii ae-
ţesut de granulaţie şi exsudat sero-purulent sau robe.
purulent care se acumulează În sinus.
Forme clinice
Sinuzita maxilară cronică poate fi Din punct de vedere anatomo-clinic, sinu-
parţială, localizată numai la mucoasa planşeu lui zitele maxilare de origine dentară se clasifică În
sinuzal, sau totală, cuprinzând Întreaga mu- acute şi cronice. O entitate aparte este repre-
coasă sinuzală. Mucoasa sinusului, profund al- zentată de comunicarea oro-sinuzaIă.
terată, hiperplaziată, Îngroşată neuniform,
prezintă formaţiuni polipoide şi chistice care Sinuzita maxilară acută de cauză dentară
reduc mult cavitatea sinuzală, În interiorul căreia prezintă un tablou clinic specific, cu un debut re-
se află un puroi consistent, fetid. lativ brusc şi se manifestă prin semne şi sim-
Având În vedere corelarea modificărilor patolo- ptome sugestive, majore şi minore.
gice ale mucoasei sinuzale cu aspectele clinice,
conduita terapeutică, sinuzitele maxilare cronice Semnele clinice majore specifice sin uzi-
au fost clasificate 11 În trei stadii: tei maxilare acute sunt:
-reversibile - mucoasă exsudativă, creşterea
vâscozităţii mucusului, Încetinirea mişcărilor Semne obiective:
ciliare, creşterea numărului şi dimensiunilor
caliciforme. În unele cazuri, s-a constatat -durere unilaterală, localizată la nivelul etajului
dispariţia parţială sau totală a cililor, care poate mijlociu al feţei, cu iradieri În regiunea orbitală,
fi reversibilă, dacă celelalte straturi ale mucoasei fronto-temporaIă, occipitală, exacerbată de
sunt lezate Într-un grad redus. Din punct de poziţia declivă a capului;
vedere imunologic, acest stadiu se caracterizează -obstrucţie nazală;
prin creşterea IgA şi neutraliza rea anticorpilor -rinoree purulentă, anterioară
sau posterioară,
specifici În celulele epiteliale de către IgA; unilaterală, decelată anamnestic şi obiectivată
-parţial reversibile - creşterea hiperemiei, edem la examenul clinic;
marcat, tulburări metabolice În corion, -febră, 38- 39°(,
uscăciunea mucoasei. Aceste leziuni ale
corionului sunt caracteristice tuturor sinuzitelor Semne subiective:
exsudative, care la Început pot avea un caracter
reversibil. Imunologic, În acest stadiu se -senzaţie de plenitudine sau presiune În
constată creşteri ale IgM şi IgG; regiunea geniană; presiunea digitală exercitată
-ireversibile - ulceraţii, dispariţia totală a cililor cu pe peretele antero-lateral al sinusului este
metaplazie epitelială, lipsa celulelor caliciforme, dureroasă;
tendinţa la scleroză şi chisturi de natură -cacosmie subiectivă, uneori hiposmie sau chiar
glandulară. Modificările profunde ale corionului, anosmie.
Examene paraclinice
Semnele clinice minore care Însoţesc si-
nuzita maxilară de cauză dentară sunt: Examenele complementare În sinuzita
maxilară de cauză dentară constau În:
Semne obiective: -rinoscopia anterioară - În sinuzita maxiiară
-dureri dentare, uneori cu caracter pulsatil, acută se decelează unilateral prezenţa de puroi
localizate de obicei la nivelul unui premolar sau la nivelul meatului mijlociu. Mucoasa din meatul
molar superior, sau al unei alveole mijlociu este edemaţiată, tumefiată. În sinuzita
postextracţionale; palparea şanţului vestibular maxiiară cronică se constată frecvent hipertro-
superior este dureroasă În fosa canină şi În fia mucoasei din jurul ostiumului ("bureletullui
dreptul dintelui sau al alveolei cauzale; Kaufmann") şi prezenţa unor mase polipoase;
-tegumente geniene moderat tumefiate şi -diafanoscopia (transiluminarea) este nespeci-
congestionate, dureroase la presiune; fică În sinuzitele acute şi arată transparenţa
-stare generală alterată, inapetenţă, curbatură; scăzută a sinusului În caz de empiem (semnul
-halitoză; Heryng). În cazul sinuzitei cronice, diafanosco-
-tuse. pia arată opacifierea sinusului afectat;
-radiografiile standard pentru sinusurile an-
Semne subiective: terioare ale feţei (SAF) - au valoare orientativă
-oboseală. În sinuzita acută, aspectul radiologic fiind nes-
pecific, existând cel mult o discretă radioopaci-
Sinuzita maxilară cronică de cauză den- tate unilaterală, datorată reacţiei inflamatorii a
tară este forma clinică cel mai frecventÎntâlnită. mucoasei sinuzale. Se poate evidenţia nivelul li-
Se poate instala de la Început sub această chidian din sinusul maxilar, cu prezenţa liniei
formă, datorită prezenţei leziunilor dento-paro- aer-fluid (nivelul hidro-aeric), mai ales În cazul
dontale cronice sau comunicării oro-sinuzale, radiografiilor efectuate În ortostatism (Fig. 8.6a).
sau poate fi rezultatul cronicizării sinuzitei ma- În sinuzita maxiiară cronică, se constată opa-
xilare acute. Pentru a o putea cataloga drept cro- cifierea unilaterală a sinusului, care este mai
nică, durata unei suferinţe sinuzale trebuie să puţin intensă central şi mai marcată la periferie,
fie mai mare de 3 luni. de-a lungul pereţilor, datorită Îngroşării mucoa-
sei (Fig. 8.6b). Radiografia mai indică mărimea,
Semnele clinice ale sinuzitei maxilare forma şi prelungirile sinusului, precum şi afec-
cronice de cauză dentară sunt variabile, tarea celorlalte sinusuri paranazale, sau chiar a
asemănătoare cu cele din sinuzita acută, dar pereţilor osoşi;
mult mai estompate: -radiografiile dentare (retroalveolare, orto-
-uşoară jenă dureroasă În zona sinusului pantomogramă) - pun În evidenţă raporturile
afectat, În special În poziţia declivă a capului; de vecinătate ale dinţilor cu sinusul maxilar, mo-
-dacă există durere, aceasta este prezentă mai dificările peretelui alveolo-sinuzal, prezenţa le-
ales dimineaţa, putând să dispară temporarÎn ziunilor periapicale, prezenţa pungilor
cursul zilei, odată cu drenajul gravitaţional al parodontale adânci, a chisturilor sau tumorilor
secreţiilor; cu evoluţie În sinusul maxilar, a corpilor străini
-uneori cefalee matinală; intrasinuzali etc.;
-rinoree anterioară şi/sau posterioară, cu -examenul CT sau RMN - evidenţiază localiza-
caracter muco-purulent, unilaterală; rea şi extinderea afecţiunii. În sinuzita maxi-
-iritaţie faringiană; Iară acută, mucoasa sinuzală apare
-laringite recidivante cu accentuarea disfoniei la congestionată, Îngroşată, hiperdensă la exa-
trezirea din somn; menul CT şi captantă după administrarea de
-obstrucţie nazală şi tuse iritativă; substanţă de contrast la examenul RMN. Conţin­
-halenă fetidă; utul lichidian caracteristic sinuzitelor acute
-stare generală nealterată (uneori indispoziţie apare hipodens la examenul CT şi necaptant,
generală, cu senzaţie de oboseală); situat decliv, la examenul RMN. Pereţii osoşi si-
-refluarea lichidelor pe nas - În comunicările nuzali sunt nemodificaţi (Cn. În sinuzita maxi-
oro-sinuzale. Iară cronică, imaginea CT relevă o mucoasă
sinuzală cu aspect inflamator şi Îngroşat, dar cu
dispoziţie tipică "În chenar", paralel cu pereţii
298 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI M AXILAR

Figura 8.6. Radiografia de sinusuri anterioare


ale feţei: a - sinuzită maxilara acută, cu evi-
denţierea nivelului hidro-aericj b - sinuzită
maxilară cronică, cu opacifierea difuză unilate-
rala a sinusului maxilar.
(cazuistica Prof. Dr. A. Bucur)

funcţia muco - ciliară şi ostială sunt normale;


-tipul I - mucoasă uşor edemaţiată, desen
vascular accentuat, secreţii se roase. Necesită
tratament medicamentos de restabili re a funcţiei
muco-ciliare şi a celei ostiale;
- tipul II - mucoasă Îngroşată, secreţii
abundente, desen vascular intens accentuat,
dilataţii chistice ale glandelor submucoase şi
modificări În corion. Aceste modificări răspund la
tratament medicamentos sau intervenţii
endoscopice minime, care au drept scop
repermeabilizarea zonelor tranziţionale ostiale.
În cazul sinuzitelor de cauză dentară, dacă
factorul cauzal nu a fost Îndepărtat, aceste tipuri
de tratament nu sunt eficiente, Întrucât cavitatea
sinuzală continuă să fie Însămânţată cu germeni;
Figura 8.7. Aspect CTîn sinuzita maxilara cro- -tipul III - modificări importante ale mucoasei,
nica. (cazuistica Prof. Dr. A. Bucur) polipi, chisturi, secreţii muco-purulente. Necesită
tratament chirurgical endoscopic de tip
sinuzali. Pereţii osoşi sinuzali pot aparea meatotomie medie, dar În mod obligatoriu se
Îngroşaţi,cu contur neregulat şi cu aspect hi- impune Îndepărtarea factorului cauzat. În cazul În
perdens (Fig. 8.7)j care leziunea dento- parodontală nu este rezolvată,
-puncţla sinusulul maxilar - În slnuzita ma- recidiva se produce rapid. Din nefericire, aceste
xiiară acută se evidenţiaza prezenţa puroiuluij situaţii sunt Întâlnite destul de frecvent;
În slnuzltele maxilare eronlce, daca nu se -tipul IV - hiperplazii şi metaplazii ale mucoasei,
aspira puroi, se va introduce ser fiziologic În polipi organizaţi, fongozităţi şi cazeum. Nu
sinus, lichidul de spalatura ieşind tulbure, cedează la tratament endoscopic şi necesită cura
uneori cu membrane inflamatoriij radicală sinuzală de tip Caldwell-Luc.
-endoscopia sinuzală (sinusoscopia) are certă În plus, pe baza acestor criterii
valoare diagnostică şi mai ales terapeutică, pe endoscopice, acelaşi autor2 propune o clasificare
baza acestui examen minim invaziv putându-se stadială deosebit de utilă În stabilirea indicaţiei
realiza o stadializare corectă a afecţiunii. Ca terapeutice:
abord, se foloseşte de cele mai multe ori calea -stadiul A, cu o rată crescută de vindecare; se
diameatică. Sarafoleanu 2 clasifică modificările indică tratament medicamentos, după
mucoasei sinuzale evaluate sinusoscopic În: eliminarea factorilor etiologici. Controlul
-tipul o - mucoasă normală, fără secreţii, cu endoscopic a evidenţiat restitutio ad integrum a
desen vascular În limite normale. În acest caz, mucoasei sin uza le, cu normalizarea mişcărilor
ciliare; infecţios se poate extinde şi la sinusul maxilar,
·stadiul B, este necesar să se combine fapt ce face dificil diagnosticul;
tratamentul medicamentos cu chirurgia ·osteomielita maxilarului - este Însoţită de stare
endoscopică a meatului mijlociu, pentru generală alterată; fenomenele inflamatorii acute
reabilitarea funcţională a mucoasei; sunt localizate În vestibulul bucal şi În părţile
·stadiul C, În care mucoasa rino-sinuzală pierde moi geniene, cu fistule, dinţi mobili, hipoestezie
toate funcţiile şi devine imunologic "non-self'. În teritoriul nervului infraorbitar;
Această categorie de sinuzite necesită chirurgie ·nevralgii infraorbitare şi algii vasculare ale
radicală, care va fi ghidată de extinderea feţei;
leziunilor. ·sinuzita hematogenă În cursul febrelor eruptive
Din punct de vedere al patologiei sinuzale (foarte rară).
de cauză dentară, faza reversibilă (corelată cu Sinuzita maxilară cronică de cauză den-
stadiile A şi B) este aproape imposibil de decelat tară trebuie diferenţiată de:
clinic, deoarece simptomatologia sinuzală apare ·sinuzita cronică rinogenă - care survine de
tardiv, În fază ireversibilă (stadiul C). obicei după pusee repetate de rino-sinuzite
·examenul bacteriologie al puroiului şi anti· acute. De cele mai multe ori este bilaterală şi
biograma - o rientează conduita terapeutică; lipsesc cauzele odonto-parodontale;
germeniii microbieni cel mai frecvent prezenţi ·sinuzita maxilară fungică - cel mai frecvent
Într-o s in uzită maxilară de cauză dentară sunt cauzată de Aspergillus, care În mod normal se
de obicei anaerobi, ceea ce conferă secreţiilor un găseşte În aer şi poate fi inhalat; simptomatologia
p ronunţa t caracter de fetiditate; clinică este asemănătoare, elementul caracteristic
·examenele de laborator - se evidenţiază leu- fiind uneori detectabil prin examen CT, care
co citoză şi o creştere a VSH; evidenţiază prezenţa calcificărilor ce pot fi difuze,
liniare sau nodulare; examenul microbiologic are
valoare orientativă, dar diagnosticul de
Diagnostic pozitiv certitudine este histopatologic;
·sinuzita maxilară alergică - reprezintă un
Diagnosticul pozitiv al sinuzitei maxilare răspuns clinic al mucoasei nazo-sinuzale,
de cauză dentară se bazează pe semnele clinice mediat de IgE, la un alergen din mediu; de obicei
descrise anterior, Îndeosebi pe triada durere - sunt sezoniere, identificarea alergenului fiind un
cacosmie - rinoree purulentă unilaterală, coro- element de diagnostic;
borate cu rezultatele examenelor complemen- ·chistul mucos intrasinuzal (chistul de retenţie,
tare şi ale evaluării dento-parodontale. mucocelul) - este de regulă asimptomatic,
descoperit accidental; radiologic, are imagine de
"soare care răsare"; În unele cazuri, poate
Diagnostic diferenţiat produce dureri cu caracter de hemicranie, fapt
ce impune extirparea;
Sinuzita maxilară acută de cauză dentară ·chisturile maxilarelor (chistul radicular,
trebuie diferenţiată de: folicular, rezidual etc.), dezvoltate În vecinătatea
·sinuzita acută rinogenă - care debutează de sinusului - simptomatologia locală caracteristică
obicei după o rinită acută, În cadrul unei stări şi examenul radiologic precizează diagnosticul;
gripale; de obicei este bilaterală; uneori, prin pusee infecţioase repetate, pot
·puseul de reacutizare a unei sinuzite maxilare Întreţine o sinuzită maxilară cronică;
cronice - pe baza anamnezei; ·tumorile maligne de mezo- şi de suprastructură
·rinita purulentă unilaterală secundară unei - potÎmbrăca În faza de debut aspectul clinic al
rinolitiaze sau a unui corp străin; unei sinuzite maxilare cronice;
·supuraţiile geniene de cauză dentară - ·sinuzitele maxilare specifice (tuberculoasă,
tegumentele şi mucoasele prezintă semne de luetică, actinomicotică) - sunt foarte rare la
inflamaţie acută mult mai marcate şi lipseşte nivelul sinusului maxilar, iar testele de laborator
rinoreea muco-purulentă; specifice acestor afecţiuni stabilesc diagnosticul
·chisturile maxilarelorÎn stadiul de complicaţie de certitudine;
septică - deformarea există În antecedente, ·sinuzita consecutivă fracturilor de maxilar, cu
lipseşte rinoreea, iar radiografia arată chistul hematom intrasinuzal suprainfectat, sau cu
radicular sau folicular; totuşi, uneori, procesul prezenţa de corpi străini În cavitatea sinuzală.
300 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR
!

Evoluţie şi complicaţii apicaIă).


Aceasta este o etapă primordială În algoritmul
Sinuzita maxilară de cauză dentară se terapeutic al sinuzitei maxilare acute de cauză
poate complica cu propagarea infecţiei la celelalte dentară. Ori de câte ori tratamentul s-a efectuat
sinusuri (pansinuzite), osteita pereţilor sin uza li, numai pentru afecţiunea sinuzală, fără
osteomielita maxilarului, exteriorizarea infecţiei Îndepărtarea cauzei, specialiştii s-au confruntat
În părţile moi, ducând la apariţia unor supuraţii cu numeroase eşecuri. Rezultă deci necesitatea
ale regiunilor Învecinate (abcesul orbitei, abcesul colaborării interdisciplinare Între chirurgul oro-
gropii zigomatice, abcesul genian etc.). maxilo-facial, medicul stomatolog şi medicul
De asemenea, sinuzita maxilară de cauză ORL-ist. Se consideră că aproximativ 45% dintre
dentară poate da naştere unor nevralgii infraor- sinuzitele acute se pot vindeca după Îndepărta­
bita re şi poate fi punct de plecare al infecţiei În rea factorului cauzal şi asigurarea drenajului si-
cadrul bolii de focar. Mai rar, poate determina nuzaP.
faringite, laringite şi traheite prin scurgerea pu- Asigurarea drenajului sinuzal se poate
roi ului spre faringe În timpul somnului. Uneori realiza cu decongestive nazale sau/şi prin
poate da tulburări digestive, prin ingestia puncţie sinuzală sau sinusoscopie terapeutică.
secreţiei purulente. Decongestivele nazale (Bixtonim, Vib ro cii,
Oropivalone etc.) pot fi utilizate 7-10 zile În
scopul decongestionării mucoasei, cu favoriza-
Tratament rea drenajului sinuzal.
Tratamentul medicamentos are ca obiec-
Tratament profilactic tive restabilirea drenajului sinuzal şi aerarea
cavităţii sinuzale, pentru reluarea activităţii
Constă În depistarea precoce şi tratamen- muco-ciliare (decongestive nazale) şi combate-
tul corect al leziunilor dento-parodontale ale rea infecţiei (antibiotice), precum şi a inflamaţiei
dinţilor sinuzali şi totodată În evitarea acciden- şi a durerii (antiinflamatoare nesteroidiene şi
telor extracţiei dentare sau ale inserării implan- steroidiene, analgezice), administrate pe cale
turilor dentare. orală sau parenterală.
Tratamentul antibiotic se va face În funcţie
de prevalenţa actuală a rezistenţei bacteriene la
Tratament curativ antibiotice. Prescrierea antibioticului trebuie să
se facă conform antibiogramei efectuate pentru
Atât În sinuzita maxilară acută, cât şi În germenii izolaţi din secreţiile sinuzale recoltate.
cea cronică, tratamentul curativ va viza În primul lzolatul bacterian se obţine prin puncţie sinuzală
rând Îndepărtarea factorului cauzal, dar şi insti- practicată prin meatul inferior, sau prin recoltare
tuirea unui tratament medicamentos sau/şi chi- din meatul mijlociu. După recoltare, se poate În -
rurgical, În funcţie de situaţia clinică ş i evoluţia cepe antibioterapia empirică, cu antibioticul sau
bolii. asocierea de antibiotice presupuse a avea spec-
trul cel mai larg.
Tratamentul sinuzitei maxilare acute Amoxicilina, amoxicilina+acid c1avulanic,
ampicilina+sulbactam, sau cefalosporinele de
de cauză dentară generaţia a II-a sau a III-a reprezintă antibiotice
Tratamentul sinuzitei maxilare acute pre- de elecţie În tratamentul sinuzitelor acute de ori-
supune Îndepărtarea factorului cauzal, asigura- gine dentară. În cazul pacienţilor alergici la pe-
rea drenajului sinuzal corespunzător şi un niciline, macrolidele de nouă generaţie
tratament medicamentos, În scopul combaterii (c1aritromicină, azitromicină) sau lincosamide
infecţiei şi inflamaţiei sinuzale. (c1indamicină) au demonstrat o bună eficacitate.
Îndepărtarea factorului cauzal se referă Durata tratamentului cu antibiotice este de 8-14
de cele mai multe ori la Îndepărtarea focarelor zile, cu o medie de 10 zile. Nu se recomandă di-
infecţioase de la nivelul dinţilor cu raport sinu- minuarea dozelor sau Întreruperea tratamentu-
zai, atitudinea terapeutică putând fi radicală (ex- lui la ameliorarea simptomelor.
tracţia dentară, odontectomia molarului de Corticoterapia pe cale generală reduce in-
minte sau caninului inclus, chistectomie) sau f1amaţia şi edemul mucoasei, potenţează acţiunea
conservatoare (tratament endodontic, rezecţie antibioticelor şi favorizează difuziunea lor la nive-
luI structurilor osoase sinuzale. Se administrează sului maxilar şi constă Într-o intervenţie minimă
timp de 5-7 zile (ţ1ash-terapie), cu PrednisonÎn de repermeabilizare a ostiumului În stadiul A, şi
doze de 1 mg/kg pe zi, respectând contrain- Într-o intervenţie ceva mai amplă (meatotomie
dicaţiile corticoterapiei. Corticoterapia topică medie) În stadiul B.
poate constitui un mijloc adjuvant important.
Puncţia sinuzală sau sinusoscopia, efec- Stadiile ireversibile (stadiul C, tipul IV)
tuate pe cale diameatică, sunt indicate când Tratamentul curativ constă În Îndepărta­
secreţia purulentă abundentă persistă peste 7 rea factorului etiologic care a determinat sinu-
zile, chiarÎn condiţiile administrării tratamentu- zita maxilară cronică de cauză dentară (extracţie
lui medicamentos (decongestiv, antiinflamator, dentară, rezecţie apicală, chistectomie, plastia
antibiotic). Pe lângă posibilitatea lavajului sinu- comunicării oro-sinuzale) şi cura radicală a si-
zaI, sinusoscopia are şi avantajul evaluării mo- nusului maxilar prin procedeul Caldwell-Luc,
dificărilor mucoasei sinuzale. Denker sau Pietrantoni (atunci când este afectat
şi sinusul etmoidal). Atât Îndepărtarea factorului
cauzal cât şi cura radicală a sinusului maxilar se
Tratamentul sinuzitei maxilare fac Într-o singură şedinţă.
Această entitate clinică de sinuzită maxi-
cronice de cauză dentară
Iară cronică de cauză dentară În fază ireversibilă
Tratamentul sinuzitei maxilare cronice de (stadiul C, tip IV) este cea mai frecventă, majori-
cauză dentară presupune Îndepărtarea factoru- tatea sinuzitelor maxilare cronice de cauză den-
lui cauzal, tratament medicamentos şi tratament tară necesitând ca tratament cura radicală a
chirurgical. Obiectivele tratamentului medica- sinusului maxilar Însoţită de suprimarea facto-
mentos şi substanţele administrate sunt ace- rului etiologic.
leaşi ca şi În cazul sinuzitei maxilare acute. În marea majoritate a cazurilor de sinuzite
Gradul de afectare al mucoasei sinuzale maxilare cronice de cauză dentară, cura radicală
nu poate fi apreciat corect prin niciuna din me- a sinusului maxilar s-a dovedit mai eficientă decât
todele imagistice clasice (radiografii, CT, RMN), intervenţia chirurgicală minim invazivă pe cale en-
ci numai prin vizualiza re directă, respectiv prin doscopică. Ineficienţa abordului chirurgical en-
metoda endoscopică (sinusoscopie). În princi- doscopic poate fi explicată şi prin minimalizarea
piu, tratamentul sinuzitei maxilare cronice de importanţei factorului etiologic al sinuzitelor ma-
cauză dentară se va corela cu gradul de afectare xilare cronice de origine dentară, Încercându-se o
al mucoasei sinuzale, evaluat endoscopic. "raclare apexiană" a ţesutului patologic periapi-
cal (manevră ce nu poate constitui un tratament
Stadiile reversibile (stadiul A, tipurile Işi II) şi etiologic). De asemenea, poate apărea frecvent o
parţial reversibile (stadiul 8, tipul III) eroare de diagnostic, când distanţa subantrală
În aceste' stadii, tratamentul curativ este diminuată şi există o afecţiune sinuzală ri-
constă În Îndepărtarea factorului etiologic (ex- nogenă concomitentă cu un proces periapical. Din
tracţie dentară, rezecţie apicaIă), asigurarea dre- acest motiv, nu se poate stabili punctul de ple-
najului sinuzal şi tratament medicamentos care a infecţiei iniţiale (sindromul endo-antral Sel-
antibiotic şi antiinflamator, similar cu cel din si- den). În plus, manoperele de chirurgie
nuzita maxilară acută de cauză dentară. endoscopică, care constau cel mult În ablaţia
Sunt destul de rare Însă situaţiile clinice parţială a mucoasei hipertrofiate, ce blochează
În care putem depista o sinuzită maxilară cro- ostiumurile naturale şi zonele tranziţionale
nică de cauză dentară În fază reversibilă sau ostiale, au indicaţie numai În stadiile reversibile şi
parţial reversibilă; totuşi, atunci când semnele parţial reversibile, lărgirea nejustifificată a in-
clinice şi examenele complementare sugerează dicaţiilor acestei tehnici chirurgicale minim inva-
o afectare minimală a mucoasei sinuzale, ca zive În stadiile ireversibile constituind, de la
prim act terapeutic trebuie aleasă varianta con- Început, un eşec terapeutic.
servatoare, cura radicală a sinusului maxilar
rămânând ca variantă de rezervă atunci când
simptomatologia sinuzală nu se remite În urma
tratamentului efectuat.
În stadiile A şi B, chirurgia endoscopică si-
nuzală are ca scop restabilirea drenajului sinu-
302 AFECTIUNI
, DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR

Figura 8.8. Reprezentarea schematică a abordului pentru cura radicală sinuzală Caldwell-Luc.

Figura 8.9. Cura radicală a sinusului ma-


xilar (Caldwell-Luc) - aspect intraoperator.
(cazuistica Praf. Dr. A. Bucur)

Cura radicală a sinusului maxilar de secreţie purulentă (Fig. 8.9). Asigurarea dre-
Are ca scop Îndepărtarea În totalitate a najului sinuzal se va realiza prin crearea unei
mucoasei sinusului maxilar, care prezintă feno- contradeschideri În fosa nazală, la nivelul mea-
mene de inflamaţie cronică ireversibilă, asigu- tu lui inferior (antrostomie intranazaIă).
rând un drenaj eficient al cavităţii sinuzale. În
cazul sinuzitelor maxilare cronice de origine den- Postoperator, pe termen mediu sau lung,
tară, procedeul chirurgical cel mai indicat este poate fi prezentă o simptomatologie sinuzală
Caldwell-Luc (Fig. 8.8). discretă, cu jenă dureroasă meteo-dependentă
şi senzaţie de presiune la nivelul sinusului ma-
Abordul sinusului maxilar se realizează la xilar operat. Această simptomatologie se remite
nivelul fosei canine, prin incizia şi decolarea treptat, În această perioadă putând fi făcute COR-
unui lambou mucoperiostal vestibular, trepana- fuzii de diagnostic, imaginea radiologică posto-
rea peretelui antero-extern al sinusului şi deli- peratorie nefiind concludentă. În plus, se pot
mitarea unui volet osos deasupra apexurilor instala tulburări de sensibilitate la nivelul
dentare (Fig. 8.8). Prin calea de abord creată, se dinţilor superiori sau/şi a regiunii genio-infraor-
Îndepărtează În totalitate conţinutul sinusului bita le de partea operată.
maxilar, care de cele mai multe ori este format
din mucoasă polipoasă şi o cantitate variabilă
Comunicarea oro-sinuzală Semne clinice şi diagnostic
Comunicarea oro-sinuzală imediată (des-
o entitate aparte este reprezentată de co- chiderea accidentală a sinusului maxilar) În
municarea oro-sinuzală (oro-antraIă), care re- timpul extracţiei dinţilor cu raport sinuzal tre-
prezintă o soluţie de continuitate Între cavitatea buie diagnosticată imediat pe baza următoarelor
orală şi sinusul maxilar. Localizările cele mai criterii:
frecvente sunt pe creasta alveolară ("fistule -sângerare mai abundentă din alveolă, uneori
joase"), mai rar În vestibul ("fistule Înalte") sau cu aspect aerat;
În bolta palatină. -proba Valsalva pozitivă - această metodă
trebuie folosită cu prudenţă, deoarece se poate
infecta sinusul cu flora nazală şi se poate lărgi
Etiopatogen ie soluţia de continuitate a mucoasei sinuzale;
Aceste comunicări se produc prin des- -explorarea blândă a alveolei cu un stilet
fiinţarea peretelui osos care separă anatomic ca- butonat evidenţiază o senzaţie de "cădere În
vitatea orală de cavitatea sinuzală. gol" - explorarea trebuie să fie cât mai puţin
Comunicările oro-sinuzale se produc cel traumatizantă pentru a nu mări comunicarea şi
mai frecvent În timpul extracţiei dinţilor cu ra- a nu produce infectarea sinusului;
port sinuzal, acestea reprezentând un factor -examinarea dintelui extras relevă prezenţa unui
etiologic importantÎn apariţia sinuzitei maxilare fragment osos ataşat la apex, sau, cel mai
cronice de cauză dentară. frecvent, a unui granulom sau chist care a erodat
Frecvenţa crescută a etiologiei postex- peretele sinusului.
tracţionale În apariţia comunicărilor oro-sinuzale Comunicarea oro-sinuzală veche, pro-
se datorează În primul rând unor factori anato- priu-zisă, reprezintă o permanentizare a deschi-
mici specifici de la acest nivel. Podeaua sinusu- derii sinusului maxilar În cavitatea orală şi
lui maxilar are variaţii anatomice dimensionale constă În prezenţa unui traiect fistulos tapetat
semnificative, putând fi Între 0,2 şi 16 mm. În de epiteliu, care expune sinusul maxilar la
aceste condiţii, un sinus maxilar voluminos se pătrunderea germenilor din cavitatea orală, in-
poate extinde până la nivelul apexurilor dentare, ducând astfel o sinuzită maxilară cronică. La
sau chiar le poate coafa, pătrunzând În spaţiile examenul clinic, se constată prezenţa unui orifi-
interradiculare ale molarilor şi premolarilor su- ciu fistulos la nivelul crestei alveolare, care este
periori. Existenţa unui proces periapical cronic de multe ori acoperit de ţesut de granulaţie.
În această situaţie creşte riscul desch iderii si- Proba Valsalva este pozitivă, iar explorarea fis-
nusului maxilar În timpul extracţiei dentare. tulei cu stiletul butonat duce la pătrunderea
Deschiderea accidentală a sinusului ma- acestuia În plin sinus maxilar. Pacienţii acuză
xilar se datorează de cele mai multe ori absenţei tulburări funcţionale legate de refluarea lichide-
sau interpretării eronate a examenului radiologic lor pe nas, tulburări fonatorii şi de cele mai
preextracţional sau manevrelor chirurgicale in- multe ori este prezentă simptomatologia aso-
tempestive În extracţia dentară (manevre de ciată sinuzitei maxilare cronice.
forţă cu instrumentarul de extracţie, lipsa
opţiunii pentru alveolotomie etc.). Nerecu-
noaştea sau ignorarea criteriilor de diagnosti-
Tratament
care imediată a deschiderii accidentale a Comunicarea oro-sinuzala
sinusului maxilar duc la lipsa unei atitudini te-
rapeutice adecvate, cu permanentizarea unei co- imediata (deschiderea
municări oro-sinuzale. accidentala a sinusului maxilar)
Traumatismele la nivelul etajului mijlociu
al feţei (Fig. 8.10), intervenţiile chirurgicale la ni-
velul procesului alveolar maxilar (rezecţii apicale, Comunicarea oro-sinuzală rezultată
chistectomii), precum şi unele procese patologice prin extracţia completă a dintelui
infecţioase nespecifice (osteită, osteomielită, ne- Este un accident al extracţiei dentare, care, dacă
croză osoasă etc.) sau specifice (TBC, lues etc.) la a apărut, este necesară diagnosticarea imediată
acest nivel constituie alţi factori etiologici În şi adaptarea atitudinii terapeutice În funcţie de
apariţia comunicării oro-sinuzale. dimensiunea deschiderii 4•
304 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR

Dacă deschiderea este mică, sub 2 mm,


nu este necesar un tratament chirurgical. Tre-
buie să se favorizeze doar formarea unui cheag
normal, pacientul fiind avertizat şi instruitÎn pri-
vinţa unor măsuri pe care trebuie să le adopte
pentru a nu disloca cheagul:
-evitarea variaţiilor presionale intrasinuzale (se
va evita suflarea nasului, strănutatul, fumatul,
băutul cu paiul) timp de 3-4 săptămâni;
-alimentaţia În primele 3 zile va fi lichidă sau se-
milichidă.
Este posibil ca În unele cazuri, comun icări
oro-sinuzale mici să rămână nediagnosticate şi
să se Închidă spontan, prin formarea cheagului,
fără alte corn plicaţii.
Dacă deschiderea sinuzală este medie,
de 2-6 mm, se impune aplicarea unor măsuri su-
plimentare pentru menţinerea cheagului, care
constau În primul rând sutura margino-margi-
nală a gingivomucoasei alveolei postextracţio­
nale. Supraalveolar se va aplica o meşă
iodoformată menţinută cu ligatură de sârmă "În
8" pe dinţii vecini, sau o gutieră din stents con-
fecţionată extemporaneu, sau, dacă este posi-
bil, o placă palatinală acrilică de protecţie
confecţionată În regim urgenţă. Plaga va fi pro- Figura 8.10. Comunicare oro-sinuzală
tejată astfel pentru 5-7 zile, pacientul fiind in- post-traumatică (accident rutier): a - aspect
struit să respecte recomandările expuse clinic facial cu deformarea etajului mijlociu al
anterior. Este necesară profilaxia sinuzitei ma- feţei; b - aspect clinic oral
xilare prin prescrierea unui decongestiv nazal (cazuistica Dr. o. Dincă)
pentru a reduce edemul mucoasei sinuzale (pen-
tru a evita obstruarea ostiumului), şi antibiotice
(~-lactamine, cefalosporine, macrolide sau lin-
comicine), timp de 5-7 zile.
Dacă deschiderea sinuzală este mare, de
peste 7 mm, se recomandă plastia comunicării
Într-un unul sau două planuri, cu lambou vesti-
bular sau/şi palatinal.
Alegerea tipului de lambou pentru plastia
comunicării oro-sinuzale se va realiza În funcţie
de:
-mărimea şi localizarea defectului;
-cantitatea şi starea ţesuturilor disponibile;
-opţiunea (experienţa) chirurgului;
-prezenţa sau absenţa dinţiilor;
-prezenţa lucrărilor protetice fixe;
-edentaţii totale sau parţiale protezate mobil
sau neprotezate. Figura 8.11. Plastia comunicării oro-si-
Plastia comunicării Într-un singur plan nuzale cu lambou vestibular trapezoidal alune-
este cea mai folosită În practică, utilizându-se cat (Moczair).
lamboul vestibular trapezoidal alunecat
(Moczair), cu baza În fundul de sac vestibular
(Fig. 8.11). Acest lam bou trebuie să fie În con-
cordanţă cu dimensiunea comunicării, şi de ase-
menea suficient decolat (alunecarea poate fi fa- Comunicarea oro-sinuzală rezultată
cilitată de incizia periostului la baza lamboului), În urma Împingerii rădăcinii dentare
pentru a permite transtarea spre creasta atveo- sub mucoasa s\nuza\ă, fără ca
Iară şi afrontarea la mucoasa palatinală, fără
tensiune. Sutura se va realiza pe suport osos, şi
aceasta să fie perforată
nu În dreptul orificiului de comunicare. Tehnica Această situaţie clinică pune două pro-
este mai uşor de realizat, dar incertă din punct bleme: (1) prezenţa restului radicular sub mu-
de vedere al rezultatului final, pediculul lam- coasa sinuzală şi (2) comunicarea oro - sinuzaIă,
boului fiind În permanenţă tracţionat de ţesutu­ cu toate implicaţiile sale.
rile jugale care sunt mobile. Acest tip de lambou După reevaluarea radiologică, obligatorie
are avantajul că produce modificări minime a În astfel de situaţii, se va trece la extracţia
adâncimii şanţului vestibular, darÎn schimb po- rădăcinii/rădăcinilor Împinse sub mucoasa si-
sibile retracţii gingivale ulterioare asemănătoare nuzală pe cale alveolară lărgită (tehnica Was-
bolii parodontale. smundt), urmată de plastia imediată a
comunicării oro-sinuzale, prin tehnicile descrise
Se descriu şi alte tipuri de lambouri vesti- mai sus. De asemenea se instituie tratamentul
bulare pentru plastia comunicării oro-sinuzale, medicamentos şi se vor respecta recomandările
cum ar fi lamboul vestibular dreptunghiular postoperatorii discutate.
transpoziţionat, cu pedicul anterior sau poste-
rior (Fig. 8_12), dar acestea sunt rar folosite În Comunicarea oro-sinuzală rezultată
practică.
În urma Împingerii rădăcinii dentare
o altă opţiune pentru plastia Într-un sin- În plină cavitate sinuzală, cu
gur plan este lamboul dreptunghiular pala- perforarea mucoasei sinuzale
tinal. În prezent se utilizează numai lamboul
palatinal cu pedicul posterior, rotat şi avansat În Se trepanează sinusul la locul de elecţie,
defect (Fig. 8.13). Acest tip de lambou are o vas- se Îndepărtează rădăcina intrasinuzală şi se rea-
cularizaţie bună, prin includerea pachetului vas- lizează plastia comunicării Într-unul sau două
cu\ar pa\atina\, iar grosimea sa este comparabi\ă p\anuri. Dacă se constată prezenţa concomitentă
cu cea a fibromucoasei crestei alveolare - astfel a unei mucoase sinuzale modificate, cu aspect
rezultatul plastiei comunicării este mult mai inflamator cronic, se realizează şi cura radicală
sigur. În schimb, lamboul este mai dificil de rea- a sinusului maxilar, bineînţeles dacă condiţiile o
lizat din punct de vedere tehnic şi are dezavan- permit. Dacă nu, cura radicală a sinusului maxi-
tajul persistenţei unei zone de corticală lar se va realiza Într-o etapă chirurgicală ulte-
palatinală neacoperită de fibromucoasă, care se rioară.
va epiteliza "per secundam".

Plastia comunicării În două planuri este Comunicarea oro-sinuzală veche


mai dificilă, dar mai sigură decât cea Într-un sin-
gur plan. Planul sinuzal (profund) rezultă prin Aceste comunicări oro-sinuzale vechi pre-
alunecarea şi răsturnarea unei colerete de mu- supun un sinus maxilar infectat, cu modificări
coasă vestibulară, astfel Încât faţa mucozală cronice ireversibile ale mucoasei sinuzale, fapt
acestui lambou să fie orientată către sinus, iar ce determină necesitatea practicării unei cure ra-
cea sângerândă către cavitatea orală. Planul oral dicale a sinusului maxilar, urmată de plastia co-
(superficial) va fi reprezentat de un lambou pa- municării oro-sinuzale, care se va efectua în
latinal, de cele mai multe ori cu pedicul poste- aceeaşi şedinţă (Fig. 8.15).
rior, care va fi rotat pe suprafaţa sângerândă Pentru comunicările oro-sinuzale vech i de
formată de planul profund şi suturat fără ten- mici dimensiuni, se poate efectua plastia comu-
siune (Fig. 8.14). nicării Într-un singur plan, cu ajutorul unui lam-
Indiferent de tipul de plastie, postopera- bou vestibular trapezoidal. În schimb, În
tor se va institui tratamentul antibiotic, antiin- comunicările medii sau mari se recomandă pla-
flamator şi decongestiv şi se vor respecta stia În două planuri.
recomandările legate de evitarea variaţiilor pre- În cazul plastiei În două planuri, pentru
sionale intrasinuzale. planul sin uzal se poate opta pentru una dintre
306 AFECTIUNI DE ORIGINE DENTARĂ ALE SINUSULUI MAXILAR
:

Figura 8.12. Plastia comunicării oro-sinuzale cu lambou vestibular dreptunghiular cu pedicul posterior.

&.
Figura 8.13. Plastia comunicării oro-sinuzale imediate cu lambou palatinal dreptunghiular cu pedi-
eul posterior.

&.
Figura 8.14. Plastia comunicării oro-sinuzale În două planuri: a - planul profund format prin sutura unei
corelete de mucoasă orală ; b - planul oral reprezentat de un lambou dreptunghiular palatinal.
Figura 8.15. Comunicare oro-sinusală postextracţională - aspect clinic.

Figura 8.16. Lambou vestibular răsturnat În defect pentru realizarea planului profund
al plastiei comunicării oro-sinuzale În două planuri.

Figura 8.17. Comunicare oro-sinuzală veche: a - aspect clinic; b - aplicarea unei plăci palatinale
de protecţie. (cazuistica Praf. Dr. A. Bucur)
308 AFECTIUNI
. DE ORIGINE DENTARA ALE SINUSULUI MAXILAR

următoarele variante: uneori asocierea cu cura radicală a sinusului ma-


-lambou "În coleretă", format din ţesuturile ime- xilar. După acest interval, plastia comunicării se
diat adiacente orificiului de comunicare, răstu r­ va temporiza aproximativ 3-4 luni, timp În care
nate şi suturate În defect; comunicarea oro-sinuzală se stabilizează. Ast-
-lambou vestibular din vecinătate, răsturnat În fel, procesul de cicatrizare s-a Încheiat, margi-
defect (Fig. 8.16), cu faţa mucozală către sinus nile fistulei s-au epitelizat, mucoasa vestibulară
şi cea sângerândă către cavitatea ora[ă5. şi cea palatinală şi-au recăpătat structura nor-
Planul oral poate fi reprezentat fie de un mală şi nu mai există proces osteitic la nivelul
lambou vestibular, fie de unul palatinal, exis- orificiului de comunicare, iar fenomenele sinu-
tând astfel trei variante de plastie: zale s-au estompat. Până la realizarea acestui
-lambou "În coleretă" şi lambou vestibular; deziderat care să permită o plastie În condiţii op-
-lambou "În coleretă" şi lambou palatinal; time, se va aplica o placă palatinală acrilică de
-lambou vestibular şi lambou palatinal. protecţie, care va favoriza procesul de stabilizare
Dacă plastia com u nicării oro-sinuzale a comunicării oro-sinuzale (Fig. 8.17). Inter-
medii sau mari nu s-a realizat imediat postec- venţia ch i rurgicală va presupune obligatoriu
tracţional, se mai poate totuşi efectua În primele cura radicală a sinusului maxilar, Însoţită de pla-
7-10 zile, dar În aceste situaţii este necesară stia comunicării Într-unul sau două planuri.

S-ar putea să vă placă și