Sunteți pe pagina 1din 3

72 EXTRACTIA

, DENTARĂ

rădăcinii şi continuare a extracţiei, Principii generale ale tehnici-


Frezele dentare şi de os permit Îndepărta­
rea ţesuturilor dure pentru crearea accesului , dentară
lor de extractie
către rădăcină sau separarea unor rădăcini care Există patru etape principale descrise În
se pot extrage astfel uşor, fiecare În parte, Folo- extracţia dentară_
sirea instrumentarului rotativ necesită o răcire Sindesmotomia reprezintă secţionarea li-
adecvată şi o aspiraţie eficientă pentru preveni- gamentului circular al dintelui, care va permite
rea complicaţii lor care pot apare datorită su- cleşte lui sau elevatorului o insinuare cât mai
praÎncălzirii osului, Pensa Gouge este folosită profundă subgingivală fără a traumatiza gingivo-
pentru regularizarea marginilor osoase restante, mucoasa alveolară,
Acele şi firele de sutură, precum şi port- Pentru această manoperă se folosesc sin-
acul sunt folosite pentru a reaplica lambourile desmotoamele, În practică, se folosesc de cele
mucoase şi a le menţine În poziţia corectă de vin- mai multe ori elevatoarele, cu ajutorul cărora se
decare, Forfecuţele de plastie sunt folosite de realizează progresiv atât sindesmotomia, cât şi
regulă pentru secţionarea mucoasei şi a firelor dilatarea alveolară (Fig, 2,8, 2,9),
de sutură (Fig, 2,5, 2,6),

Dilatarea osului alveolar se realizează pro-


gresiv prin ruperea ligamentelor alveolo-dentare
şi mobilizarea dintelui, folosind elevatorul.
Acesta se inseră În spaţiul parodontal şi, folo-
sind principiile pârghiilor, creează progresiv un
spaţiu Între dinte şi alveolă, atât prin dilatarea
osului, cât şi prin luxarea dintelui, Elevatorul
este inserat În spaţiul intermediar perpendicu-
lar pe dinte şi rotat apoi spre dintele de extras
producând În acelaşi moment şi o expansiune a
osului alveolar. În unele situaţii, dilatarea osului
şi luxa rea dintelui cu elevatorul este suficientă
pentru a realiza extracţia (vezi "extracţia cu ele-
vatorul"), De cele mai multe ori Însă, această
etapă este doar una preliminară, urmând ca di-
lata rea completă şi luxa rea dintelui să se reali-
zeze cu ajutorul cleştilor (Fig, 2.10, 2,11),
Aplicarea cleşte lui de extracţie. Aplicarea
cleştelui de extracţie se face Întotdeauna În axul
dintelui, Fălcile cleştelui vor trebui să se adap-
teze anatomic la suprafaţa radiculară. De obicei
se aşază mai Întâi falca pe fata orală a dintelui şi
apoi cea vestibulară, În cazul extracţiei dinţilor
pluriradiculari vom urmări ca pintenii fălcilor să
fie insinuati interradicular corect, asigurându-
se o priză cât mai bună, Fălcile cleştelui vor fi
menţinute paralel cu axul vertical al dintelui pen-
tru ca forţele de presiune exercitate pe mânerele
cleştelui să fie eliberate de-a lungul axului verti-
Figura 2.7. Trusa de extracţie Hu-Friedy cal al dintelui pentru o eficienţă maximă În dila-
(personalizată Prof, Dr, A, Bucur): set de tarea şi expansiunea osului alveolar. Când fălcile
consultaţie (oglindă, pensă, sondă), chiurete, nu sunt paralele cu axul vertical al dintelui creşte
pensă Gouge, depărtătoare, port-ac, pensă chi- probabilitatea fracturării rădăcinii,
rurgicală, forfecuţă de plastie, sonde parodon- Luxarea dintelui cu ajutorul cleşte lui de
tale etc, La acestea se adaugă instrumentarul extracţie. Forţele cele mai importante sunt orien-
specific În funcţie de dintele/dinţii extraşi: sin- tate spre corticala cea mai subţire, luxaţia reali-
desmotoame, elevatoare, cleşti, zându-se prin mişcări de basculare În sens
vestibulo-oral. Pe măsură ce osul alveolar se formă conică (incisivii centrali, incisivii laterali
dilată, cleştele este reaplicat mai apical, aceasta superiori şiuneori primul premolar inferior).
ducând la o dilatare suplimentară a osului. În Extracţia propriu-zisa are loc În momentul
cazul molarilor inferiori cât şi a primului molar În care dintele devine suficient de mobil. Odată
superior, luxarea prin basculare vestibulo-orală ce osul alveolar a fost dilatat suficient iar dintele
va avea o amplitudine mai mare spre oral având a fost luxat, acesta căpătând un joc liber În al-
În vedere prezenţa crestei zigomato-alveolare veolă, se practică extracţia propriu-zisă,
maxilare şi grosimea corticalei vestibulare du- Îndepărtând dintele din alveolă printr-o
blată inferior de prezenţa liniei oblice externe, tracţiune În ax. Mişcarea de tracţiune va fi lent-
la nivelul mandibulei posterioare. Alături de progresivă com- binată cu mişcări de baseulare
mişcările de bascula re, În luxarea dintelui putem şi eventual de rotaţie insistând I'n sensul 'I'n care
uneori asocia şi mişcări de rotaţie efectuate În osul cedează mai uşor. Dintele nu va fi tras din
axul acestuia. Mişcările de rotaţie sunt indicate alveolă, ci ridicat uşor, după ce procesul alveo-
În cazul monoradicularilor cu rădăcini drepte de Iar a fost dilatat suficienL

Figura 2.8. Folosirea sindesmotomului În contextul extracţiei incisivului central superior.

Figura 2.9. Folosirea sindesmotomului În Figura 2.10. Modul de luxa re a dinţilor su-
contextul extracţiei molarului unu inferior. periori folosind elevatorul drepL

Figura 2.11. Modul de luxare a dinţilor inferiori, folosind elevatoare le curbe (pereche).
74 EXTRACTIA
, DENTARĂ

În cazul extracţiilor multiple, se va Începe Tehnica extracţiei dentare


cu dinţii maxilari, pentru ca eventualele resturi
dentare şi ţesutul patologic să nu pătrundă În al- pe grupe de dinţi
veolele mandibulare, De asemenea, se va Începe
cu extracţiile din zona posterioară şi se continuă
cu cele anterioare, pentru ca sângerarea din al- Incisivii superiori
veole să nu inunde câmpul operator, Incisivii centrali maxilari au o rădăcină
Chiuretajul alveolei postextracţionale este groasă conică, de obicei dreaptă, Rădăcinile in-
necesar după orice extracţie dentară, pentru a cisivilor laterali sunt mai lungi şi mai subţiri, pre-
Îndepărta ţesuturile patologice restante - ţesut zentând uneori o recurbare distală la nivelul 1/3
de granulaţie periapical sau parodontal, granu- apicale, Osul alveolar prezintă o grosime mai
loame sau chisturi peria pica le, Chiuretajul se redusă vestibular, ceea ce va permite dilatarea
face cu o chiuretă dreaptă la maxilar, sau una alveolară În această direcţie,
curbă la mandibulă, adaptată dimensional volu- Anestezia locală poate fi asigurată prin
mului alveolei postextracţionale, Chiuretajul fun- următoarele metode:
dului alveolei se va face cu presiune bine dozată, • anestezie plexală vestibulară transfrenulară,
pentru a evita eventualele complicaţii. Astfel, În asociată cu anestezie la nivelul găurii incisive;
cazul molarilor şi premolarilor superiori, se va • anestezia la nivelul găuri lor infraorbitare bila-
evita o apăsare prea puternică a fundului alveo- teral, asociată cu anestezie la gaura incisivă,
lei, pentru a nu crea o comunicare oro-sinuzală, nu mai reprezintă astăzi o opţiune practică,
În cazul În care spaţiul subantral (dimensiunea Extracţia dentară Începe prin decolarea
osului care separă sinusul maxilar de fundul al- gingivo-mucoasei de la nivelul coletului dentar
veolei postextracţionale) este redus, Similar, la cu ajutorul elevatoarelor drepte sau a sindes-
premolarii şi molarii mandibulari, se va avea În motoamelor, Această decolare are rolul de a mări
vedere grosimea osului care separă alveola de dimensiunile coroanei clinice a dintelui,
canalul mandibular şi se va adapta tehnica de permiţând fixarea fălcilor cleştelui cât mai api-
chiuretaj alveolar astfel Încât să nu se perforeze cal posibil, cu obţinerea unei prize foarte bune,
şi să se pătrundă cu chiureta În canalul mandi- Se aplică mai Întâi falca palatinală a cleştelui,
bular, evitând astfel lezarea pachetului vasculo- după care se aplică falca vestibulară, fără să se
nervos alveolar inferior, lezeze gingivomucoasa, Luxarea dintelui se rea-
Sutura postextracţionala nu este obliga- lizează În sens vestibulo-oral, fiind mai fermă şi
torie, Se recomandă totuşi şi În cazul extracţiilor mai amplă spre vestibular (unde corticala
simple, chiar dacă marginile plăgii nu se pot osoasă este mai subţire), După dilatarea alveo-
afronta În totalitate, protejând astfel cheagul al- lei În sens vestibulo-oral se folosesc forţe de
veolar şi dirijând cicatrizarea, rotaţie lente, Mişcarea de rotaţie va fi minimă În
cazul incisivului lateral, În special dacă radiolo-
gic s-a confirmat prezenţa recurbării distale a
rădăcinii. După luxare, dintele va fi tracţionat În
sens vestibulo-incizal, folosind forţe de tracţiune
reduse (Fig, 2,12),

Figura 2.12. Aplicarea cleşte lui pentru ex-


tracţia incisivilor superiori.

S-ar putea să vă placă și