Sunteți pe pagina 1din 19

Accidente şi complicaţii Înţeparea trunchiului nervos sau a tecii

nervoase
ale anesteziei loco-regionale
Accidentul apare mai frecvent În cazul
În principiu, se presupune că anestezia anesteziilor tronculare periferice, mai ales atunci
10co-regională prezintă un risc minim În induce- când trunchiul nervos se găseşte într-un canal
rea unor accidente sau complicaţii locale, risc osos (anestezia nervului mentonier, anestezia
apreciat de majoritatea specialiştilor sub 1%. nervului incisiv, anestezia nervului palatin,
Uneori Însă, medicul este nevoit să inter- anestezia nervului infraorbital).
vină chirugicalla pacienţii decompensaţi sau in- În timpul puncţiei anestezice , bolnavul
suficient compensaţi din cauza unei urgenţe: acuză o durere fulgurantă locală sau iradiată În
supuraţii, traumatisme, hemoragii etc. teritoriul nervului respectiv. şi În primul rând În
În aceste situaţii, ca şi În cazul pacienţilor dinţii aferenţi teritoriului de inervare.
examinaţi superficial sau a celor care au negat Datorită injectării intra sau peri nervoase,
existenţa unor afecţiuni, este posibil să apară o anestezia se instalează foarte rapid iar durerea
serie de accidente sau complicaţii În momentul este de scurtă durată şi dispare odată cu insta-
sau imediat după practicarea anesteziei. larea anesteziei.
De regulă, accidentele sau complicaţiile Anestezia este prelungită ca durată (5-6
anesteziei loco-regionale se datoresc acţiunii lo- ore), iar uneori accidentul poate provoca procese
cale a substanţelor administrate, lezării trau- de nevrită traumatică, În cazul.anesteziilor tron-
rnatice a ţesuturilor sau a unor greşeli de culare periferice.
tehnică.
În scop didactic, aceste accidente şi com- Înţeparea sau traumatizarea ţesuturilor
plicaţii pot fi sistematizate astfel:
• accidente locale; Orice puncţie anestezică produce un anu-
• complicaţii locale; mit traumatism ţesutului prin care trece. Prin ur-
• accidente generale. mare, puncţiile repetate sau folosirea unor ace
cu bizoul teşit se vor corela cu o incidenţă mai
Accidente locale ale mare de dilacerare a fibrelor musculare, apone-
vrozelor sau ligamentelor provocând durere În
anesteziei loco-regionale momentul injectării sau al retragerii acului.

1. Durerea Distensia bruscă sau dilacerarea


ţesuturilor
Poate fi produsă În momentul introduce-
rii acului sau al injectării soluţiei anestezice şi Injectarea cu presiune sau introducerea
poate fi prevenită prin respectarea strictă a pro- unor cantităţi anestezice excesive pot produce
tocoalelor fundamentale ale injectării atrauma- distensia bruscă a ţesuturilor moi, manifestate
tice. clinic prin dureri vii În timpul injectării.
Acestea se pot produce de obicei În zone
Etiologie cu ţesuturi inextensibile, aderente de planul
osos, cum ar fi fibromucoasa palatină, gingivo-
Folosirea unor ace cu bizoul teşit. mucoasa alveolară fixă sau periostul.
Injectarea rapidă a soluţiei anestezice. Este utilă injectarea lentă a soluţiei anes-
Ace cu asperităţi, după ce acestea au luat tezice, rata ideală este de 1 ml/min. şi nu tre-
contact cu osul şi, apoi, când sunt retrase, dila- buie să depăşească 2 ml/min.
cerează ţesutul.
Folosirea unor soluţii prea calde sau prea Soluţiile anestezice
reci În raport cu temperatura camerei.
Injectarea unor soluţii anestezice cu urme Unele substanţe anestezice pot produce
de alcool sau de substanţe antiseptice. dureri violente, instanatnee, În momentul in-
Injecatarea din eroare a unor substanţe jectării, dureri datorate pH soluţiei anestezice,
toxice sau a unor soluţii anestezice expirate. urmelor de alcool sau a amestecării cu alte
soluţii antiseptice.
36 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Principala cauză a unei senzaţii dure- Modifică produsii de inflamaţie


roase este pH -ul soluţiei injectate În ţesuturile
moi. Aceştia
vor inhiba anestezia locală prin
pH-ul soluţiei anestezice este de obicei În afectarea directă
a fibrei nervoase. 8rown a
jurul valorii de 5, În timp ce soluţiile cu vasocons- arătat că exudatul inflamator creşte conductibi-
trictor au un pH chiar mai acid, În jur de 3- 3,5. litatea nervoasă, prin scăderea pragului de
Contaminarea carpulelor se poate pro- răspuns nervos, efecte care poate duce la nein-
duce când acestea sunt depozitate În alcool sau stalarea anestezeiei locale.
alte soluţii pentru sterilizare, cu difuzarea aces-
tor soluţii În interiorul carpulei. Absorbtia mai rapidă a anestezicului dato-
Deşi, de obicei tranzitorie, senzaţia dure- rită faptului că:
roasă la injectarea anestezicului local indică
apariţia iritaţiei tisulare. Dacă aceasta se dato- Vasele sanguine din regiunea inflamată
rează pH-ului soluţiei, va dispare rapid, pe sunt dilatate şi, prin urmare, este posibil ca
măsură ce se instalează anestezia. De obicei nu anestezicul introdus local să prezinte nivele san-
se constată sensibilitate reziduală după dis- guine mai Înalte decât În condiţii normale.
pariţia anesteziei. Există două metode principale de obţinere
Când durerea apare ca urmare a folosirii a anesteziei În prezenţa inf!amaţiei tisulare:
soluţiilor anestezice contaminate, există o mare Prima metodă constă În administrarea
probabilitate de apariţie a leziunilortisulare, con- anestezicul.ui local la distanţă de zona inflamată .
secinţa ulterioară fiind trismusul, edemul posta- Nu se recomandă să se injecteze soluţii
nestezic sau posibila parestezie tranzitorie. anestezice În zonele de inflamaţie sau infecţie,
deoarece este posibil să extindă infecţia În zo-
Anestezia În ţesuturile inflamate nele neinteresate. Administrarea anestezicului
local la distanţă de zona inflamată are şanse mai
În ţesuturile inflamate există edem infla- mari să asigure o anestezie corespunzătoare, de-
mator iar anestezia În aceste ţesuturi este dure- oarece condiţiile tisulare sunt mai apropiate de
roasă, deoarece se măreşte şi mai mult gradul normal. În aceste situaţii indicaţia majoră pentru
de distensie al ţesuturilor. Anestezicele locale controlul durerii este aceea de anestezie tron-
injectabile sunt sub formă de sare, prin culară periferică.
adăugare de HCI, care Îmbunătăţeşte solubilita- A doua metodă constă În injectarea unor
tea În apă şi stabilitatea. cantităţi mai mari de anestezic În regiune, printr-
Când anestezicul local este injectat În o anestezie În baraj, aceasta asigurând un
ţesut, el este neutralizat de sistemele tampon număr mai mare de baze nemodificate (neioini-
din fluidul tisular şi o parte din forma cationică zate) , pentru a difuza prin teaca nervoasă, cres-
este transformată În bază neionizată. Această când astfel probabilitatea obţinerii unei
bază este cea care difuzează În nerv. anestezii locale adecvate.
Inf!amaţia este cea care duce la o acidi-
tate În regiunea afectată. Deoarece produşii in- Erori de substanţă
flamaţiei reduc pH-ul , creşterea acidităţii are
următoarele efecte: Folosirea carpulelor micşorează riscul in-
jectăriiaccidentale a altor substanţe. Sunt citate
Limitează formarea bazelor neionizate injectări de substanţe toxice din eroare, incident
ce poate fi evitat prin controlul atent al maracju-
Baza neionizată pătrunsă În fibra ner- lui de pe fiolă şi nefolosirea acelora cu marcaj
voasă Întâlneşte un pH normal şi se reechili- şters.
brează În baza neionizată şi forma cationică.
Forma cationică va bloca canalele de sodiu. În
cazul inf!amaţiei, vor exista puţini cationi În in-
teriorul tecii nervoase, astfel că este posibil să
se obţină o anestezie incompletă. În mare, efec-
tele generale sunt Întârzierea instalării aneste-
ziei şi o posibilă afectare a profunzimii
anesteziei.
2. Leziuni vasculare Hematomul obrazului după anestezia
la tuberozitate
Înţeparea vaselor
Perforarea accidentald a unui vas de În timpul anesteziei la tuberozitate se poate
sânge În cursul injectdrii unui anestezic local produce lezarea prin Înţepare a plexului venos pte-
este urmată de o extravazare sanguind În ţesu­ rigoidian, arterei alveolare postero-superioare sau
turile Înconjurdtoare_ arterei maxilare interne situate posterior, medial
Perforarea unei vene nu duce Întotdeauna şi superior de tuberozitatea maxilard. Fosa infra-
la apariţia unui hematom, iarÎnţeparea vaselor temporald În care se formeazd hematomul permite
superficiale cutanate sau mucoase nu prezintd acumularea unor cantităţi mari de sânge.
o gravitate deosebită. Hematomul se manifestd clinic prin
Strângerea la locul puncţiei poate fi opritd apariţia unei tumefacţii geniene, de obicei ime-
prin compresie timp de 1-2 minute. diat dupd terminarea anesteziei, tumefacţie ce
Înţeparea unor vase profunde de calibru se poate extinde anterior şi inferior.
mai mare, Îndeosebi În cursul anesteziilor tron-
culare periferice, trebuie depistată la timp pen- Tratament
tru a nu injecta soluţia anestezicd direct În
circulaţia generală. De aceea este obligatorie as- Nu se poate exercita presiune pe zona
pirarea Înainte de a se injecta soluţia anestezicd. lezatd datorită localizării.
Dacă În seringă se aspird sânge, se va retrage Se va face imediat compresia regiunii ge-
puţin acul, reaspirându-se. Când prin aspiraţie a niene cu palma, timp de câteva minute. se intro-
pătruns mult sânge În seringă, amestecându- duce apoi În şanţul vestibular superior, un rulou
se cu soluţia anestezică, este bine Sd se schimbe de comprese, cât mai distal posibil (de-a lungul
atât seringa cât şi soluţia, deoarece hemoglo- tuberozitdţii). Se aplică un prişnitz rece, menţinut
bina inactivează anestezicul. Injectarea acci- printr-un pansament compresiv, pentru a exercita
dentald intravasculard va determina concentraţii presiune locald şi pentru a favoriza vasocons-
sanguine Înalte de anestezic local, atinse Într-o tricţia. Acest pansament se menţine 24-48 de ore.
perioadă SCUrtd, ca re vor conduce la reacţii acute Zona nu va fi expusă la cdldurd, pentru cel puţin
de supradozare, cu riscul unor accidente gene- şase ore postincident, deoarece căldura produce
rale, ca şi absenţa anesteziei În teritoriul pe care vasodilataţie şi În consecinţă favorizeazd sânge-
se intervine, datoritd vehiculării rapide a sub- rarea, mdrind În volum hematomul.
stanţelor anestezice. Cdldura locală poate fi Însă utilizată dupd
48 de ore, ea având rol analgezic iar proprietdţile
Hematomul ei vasodilatatoare pot accelera rata resorbţiei.
După cele 48 de ore, se poate aplica un prişnitz
Factorul determinant În apariţia hemato- cald pentru 20 de minute, la fiecare ord.
mului ar putea fi densitatea ţesuturilor ce În- Cu sau fdră tratament medical, hemato-
conjoară vasul. lezat, ca şi volumul acestuia. mul se resoarbe În general dupd 7-10 zile.
În acest sens, hematomul apare rareori Mulţi autori recomandd administrarea anti-
dupd o anestezie În bolta palatind, datoritd den- bioticelor pentru a preveni apariţia unor complicaţii
sitdţii ţesuturilor la acest nivel. Un hematom volu- infecţioase prin suprainfectarea hematomului.
minos apare mai frecvent prin lezarea arterei sau Se va evita practicarea unor noi trata-
venelorÎn cursul anesteziei tronculare periferice la mente stomatologice pând la remisia completd a
tuberozitate şi În mod excepţional la spin a Spix. hematomului.
Extravazarea sanguind se produce până când pre-
siunea extravasculară o depăşeşte pe cea intra- Hematomul după anestezia la Spix
vasculară sau pând la formarea cheagului.
Unele tehnici prezintd un risc mai mare În Manifestdrile clinice sunt orale şi constau
apariţia hematomului. În: tumefacţie pe faţa internd a ramului mandibu-
Mai frecvent, hematomul se produce Iar şi posibil modificare de culoare a mucoasei.
dupd anestezia la tuberozitate şi cu o incidenţă Ca tratament se vor exercita presiuni pe faţa
mai SCdzutd dupd anestezia la spina Spix şi internd a ram ului mandibular, tratament antiflo-
anestezia nervului mentonier, când acul frecvent gistic local şi antibioterapie În cazul hematoame-
pdtrunde În canal. lorvoluminoase sau a bolnavilor cu tare organice.
38 AN ESTEZIA ÎN M EDICINA DENTARĂ

3. Pareza faciala tranzitorie bital, protejând globul ocular cu degetele mâinii


stângi În timpul pătrunderii acului şi de aseme-
Se produce În timpul anesteziei la spina nea pătrunzând În canal maximum 0,5-0,8 mm.
Spix, când injectarea se face prea profund, acul
fiind direcţionat spre posterior, astfel Încât sub-
stanţa anestezică pătrunde În glanda parotidă şi 6. Ruperea acului
infiltrează ramurile terminale ale nervului facial,
anesteziindu-le. Semnele clincie caracteristice ale De la introducerea acelor de unică utili-
acestui accident sunt: lagoftalmia cu blefaroptoză, zare, ruperea acului a devenit extrem de rară.
coborârea comisurii bucale şi dispariţia mişcărilor Totuşi, aparÎn continuare comunicări privind ru-
mimicii de partea afectată, cu asimetrie facială. perea acului În ciuda faptului că toate aceste ac-
Pareza va dura cîteva ore fiind dependentă de cidente pot fi evitate.
anestezicul utilizat, volumul de substanţă injec- Ruperea acului poate apărea În cazul pe-
tată şi de vecinătatea nervului facial. Pareza re- netrării profunde a ţesuturilor moi aşa cum se
gresează treptat, dispărând spontan şi complet. Întâmplă În cazul anesteziilor tronculare perife-
Tulburările motorii au o durată mai mare rice la spina Spix şi tuberozitate. Principala
când vasoconstrictorul din soluţia anestezică cauză a ruperii acului este o mişcare bruscă, im-
produce o ischemie tranzitorie la nivelul nervu- previzibilă a pacientului În timp ce acul străbate
lui facial. muşchiul sau În contact cu periostul.
Incidentul poate fi prevenit prin respec- Factorii favorizanţi incriminaţi În produ-
tarea tehnicilor de anestezie la spina Spix, cerea acestui accident sunt:
menţinând permanent acul În contact cu planul • Utlizarea unor ace subţiri cu rezistenţă redusă
osos, Înainte de injectarea anestezicului local. la rupere, prin defecte de fabricaţie.
• Utilizarea unor ace care au fost Îndoite ante-
rior.
4. Pareza tranzitorie a nervului • Introducerea rapidă a acului prin ţesuturi şi lo-
auriculo-temporal virea acestuia de planul osos.
• Injecatrea rapidă a anestezicului care provoacă
Nervul auriculo-temporal poate fi infiltrat dureri şi contracţia muşchiului pterigoidian in-
accidental În cursul anesteziei la spina Spix, tern În cazul anesteziei la spina Spix.
când se introduce acul mult mai sus. În acest caz • Schimbarea bruscă a direcţiei acului intratisular.
are loc o anestezie a regiunii temporale şi a pa- • Introducerea completă a acului până la am bou.
vilionului urechii. • Înţeparea În ligamentul pterigomandibular cu
intrarea În tensiune a acestuia, la deschiderea
bruscă a cavităţii bucale.
5. Tulburari oculare • Acele care se rup În ţesuturi migrează de obi-
cei doar câţiva mm, dar mişcările musculare
Anestezia nervului infraorbital poate duce deplasează acul modiflcându-i poziţia.
uneori la producerea unor accidente prin difuza-
rea anestezicului În orbită sau chiar infiltraţia Tratament
anestezică a nervului optic. Pacientul va prezenta
un edem palpebral cu oftalmoplegie, exoftalmie, După producerea accidentului, se soli cită
diplopie şi chiar pierderea temporară a vederii. pacientului să menţină gura deschisă pentru a
Tulburările descrise sunt de scurtă durată, remi- nu deplasa acul prin contracţii musculare, iar
sia având loc În 1-1,5 ore, fără tratament. medicul va menţine În continuare degetul pe re-
În anestezia nervului infraorbital, atunci perulosos. Când capătul rupt al acului este vi-
când acul pătrunde accidental În orbită pot fi zibil În cavitatea orală, el va fi prins cu ajutorul
Înţepate ţesuturile perioculare sau globul ocular, unei pense Pean şi Îndepărtat.
iar tulburările asociate sunt mai severe şi con- Dacă acul este acoperit completÎn ţesuturi
stau În hemoragii sau hematoame intraorbitare se va evita orice manoperă până când poziţia acu-
sau intraoculare, echimoze palpebrale şi con- lui va fi localizată cu precizie, cu ajutorul exame-
junctivo-bulbare, tulburări persistente de vedere. nului radiologic. Intervenţia chirurgicală pentru
Pentru evitarea acestor accidente se va respecta Îndepărtarea acului va fi practicată cât mai repede
tehnica corectă de anestezie la orificiul infraor- posibil de către un specialist oro-maxilo-facial.
locale ale
Complicaţii Traumatisme/e tisu/are produse de ac,
soluţia de anestezie locala, comprese sau orice
anesteziei loco-regionale alt instrument pot activa forma latenta fie a sto-
matitei aftoase recidivante, fie a herpesului sim-
1. Descuamarea epitelială şi ulceraţii ale mu- plex care erau prezente pe mucoasă Înainte de
coasei. injectare. Din păcate, până În prezent, nu există
2. Necroza mucoasei. nici o metodă de prevenire a acestor Iezi uni orale
3.lnjectitele postanestezice. la pacienţii susceptibili.
4. Trismusul persistent. În principal, tratamentul este simptoma-
5. Paresteziile persistente. tic iar pacientul va fi avizat asupra faptului că
6. Alveolita postextracţională. această complicaţie nu se datorează unui pro-
ces septic postanestezic ci este de fapt o exa-
cerbare a unui proces patologic care era deja
1. Descuamarea epitelială şi prezent În ţesutu ri su b formă latentă.
ulceraţii ale mucoasei Majoritatea acestor pacienţi au mai pre-
zentat În antecedente aceste complicaţii şi li se
Descuamarea epitelială se produce prin va sublinia posibilitatea reapariţiei fenomenu-
iritarea prelungită a ţesuturilor moi orale dato- lui.
rită: Scopul tratementului este de a menţine
• aplicării anestezicului topic pe mucoasa orală zona ulcerativă protejată. Dacă este necesar se
un timp mai Îndelungat; pot aplica soluţii de anestezie topica pe zona ul-
• susceptibilităţii ţesuturilor la anestezicul topic cerativă dureroasă, alături de irigaţii locale folo-
(sensibilitate crescută). sind o soluţie ce conţine un antihistaminic,
Leziunea apare Într-o zona În care s-a apli- alături de un antiinflamator şi un analgezic local.
cat anestezicul topic şi subiectiv pacientul acuză Nu se recomandă asocierea unui corti-
durerie la CÎteva zile de la realizarea anesteziei. costeroid deoarece creşte riscul de suprainfec-
Pentru a evita această complicaţie se re- tare. Ulceraţile persistă de obicei 7-10 zile.
comandă ca anestezicu 1topic să fie În contact cu
mucoasa numai 1-2 minute.
Dacă durerea persistă este necesar un 2. Necroze ale mucoasei
tratament specific iar dacă senzaţia dureroasă Aceste complicaţii apar de obicei pe fon-
continuă sau este de intensitate mare se admi- dul unei ischemii prelungite sau decolări brutale
nistrează antialgice şi unguente topice care a mucoperiostului.
reduc iritaţia din zonă. Fenomenele de descua- Apar de obicei după anesteziile În mu-
mare epitelială se remit În câteva zile. coasa fixă a bolţii palatine şi mai rar vestibular,
Alteori, pacienţii acuză că la două zile de unde mucoasa este mai extensibilă. Ischemia
la anestezie au obseravt apariţia unor ulceraţii prelungită se datorează În principal vasocons-
de obicei la locul de puncţie anestezică. Princi- trictorului din soluţia anestezică.
palul simptom este durerea intensă. Necroza prin tulburările trofice locale
În etiologia ulceraţiei mucoasei posta- poate interesa mucoasa, periostul şi chiar osul.
nestezic sunt incriminaţi: Zona de necroză are iniţial o coloraţie vio-
• stomatita aftoasă recidivantă (cel mai frec- lacee, apoi devine brun-cenuşie cu formarea de
vent); flictene care se deschid spontan.
• herpesul simplex; Ţesuturile necrozate se izolează de mu-
• traumatism ele tisulare. coasa normală şi se detaşează sub formă de sfa-
Stomatita aftoasă recidivantă apare cele, sau uneori de mici sechestre osoase. Zona
la nivelul mucoaei mobile - frecvent În vestibu- ulcerativă are margini neregulate, fundul mur-
lui bucal. Se consideră că este fie un proces au- dar şi este dureroasă spontan şi la atingere. Le-
toimun (teoria cel mai frecvent acceptată) fie o zi unea se suprainfectează rar, situaţie În care
formă de infecţie bacteriană. procesul de vindecare se prelungeşte şi mai
Herpesu/ simp/exÎntâlnit destul de frec- mult.
vent este de etiologie virală. Oral se manifestă Evoluţia leziunii este de 7-10 zile, iar ati-
iniţial ca mici vezicule pe mucoasa fixă (bolta pa- tudinea terapeutică constă În:
latină). • detaşarea zonelor necrozate;
40 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

• meşe iodoformate cu rol antispetic şi de pro- 4. Trismusul persistent


tejare a epitelizării secundare menţinute cu o
placă palatinală acrilică realizată după o am- Trismusul este definit ca limitarea des-
prentă prealabilă; chiderii arcadelor dentare, consecinţă a spas-
• administrarea de analgetice şi antiinflama- mului musculaturii masticatorii. Postanestezic,
toare nesteroidiene. este mai frecvent Întâlnit după anestezia la
spina Spix, În raport cu celelalte tipuri de anes-
tezie trollculară periferică.
În etiologia trismusului persistent posta-
3. Injectitele postanestezice nestezic sunt incriminaţi următorii factori:
Sunt produse de puncţiile septice datorită:
• contaminării Înainte de injectarea anestezicu- Puncţia anestezică
lui (ac care s-a atins Înainte de puncţie de dinţii
vecini, obraz etc.); Pătrunderea acului În profunzime pro-
• asepsiei incorecte a ţesuturilor acoperitoare În- duce un traumatism al ţesuturilor pe care le
ainte de puncţia anestezică. străbate. Prin urmare, puncţiile repetate se vor
Dezvoltarea procesului septic se produce corela cu o incidenţă mai mare a trsimusului
de obicei În spaţiile pterigomaxilar, pterigo- postanestezic (exemplu infiltraţii tronculare În
mandibular, planşeul bucal, obraz şi se mani- tratamentul nevralgiei trigeminale).
festă clinic sub forma unor celulite infiltrative
sau colecţii supurate. Hemoragia
Procesul septic de la aceste nivele este
favorizat de prezenţa abundentă a ţesutului ce- Cantităţi le mari de sânge pot produce
lulo-adipos şi uneori a hematoamelor, factori ce iritaţii tisulare care conduc la disfuncţii muscu-
constituie un bun mediu de cultură pentru ger- lare.
menii microbieni vehiculaţi.
Simptomatologia este În raport cu locali- Cantităţi mari de anestezic local
zarea şi este reprezentată În principal de:
• tumefacţie; Dacă sunt depuse Într-o zonă limitată pot
• trismus; produce distensii tisulare, ce pot conduce la tri-
• disfagie; smus.
• dureri nevralgiforme iradiate şi care nu ce-
dează la antialgicele obişnuite. Puncţie septică
Această simptomatologie, nespecifică
apare la 2-3 zile de la puncţia anestezică, mani- Produce Însămânţarea spaţiului pterigo-
festările clinice având o latenţă mai mare atunci mandibular şi instalarea unui proces supurativ.
când procesul septic intersează spaţiile pro-
funde. Ischemia prelungită
Tratamentul acestor supuraţii este chi-
rurgical, Într-un serviciu de specialitate oro-ma- Vasoconstrictorul din soluţia anestezică
xilo-facial şi constă În principal În: incizia şi poate determina ischemie la nivelul ţesuturilor
drenajul colecţiei Împreună cu un tratament ge- musculare.
neral cu: antibiotice, antialgice, antiinflamatoare Trismusul postanestezic determină de
nesteroide, precum şi medicaţie În funcţie de obicei o limitare minoră a mobilităţii mandibu-
afecţiunile asociate pe care le prezintă pacien- Iare. În faza acută a trismusului, durerea con-
tul. duce la spasm muscular şi la limitarea
deschiderii arcadelor dentare, simptomatologie
ce poate apărea precoce, la două zile de la
puncţia anestezică, sau tardiv, la 5-6 zile de la
puncţie. Trismusul nu are tendinţă să cedeze, ci
din contră, se accentuează treptat. Faza tardivă
sau cronică se dezvoltă În absenţa terapiei, când
mobilitatea mandibulară este redusă secundar
organizării hematom ului cu fibrozare ulterioară
şi contractură cicatricială, conducând de multe o altă cauză este hemoragia În jurul tecii
ori la constricţii ale mandibulei, dacă atitudinea nervoase. Sângerarea va creşte presiunea exer·
terapeutică nu este corespunzătoare. citată asupra nervului, conducând la parestezie.
Anestezia persistentă, de cele mai multe
Tratament ori, parţială, poate conduce la autotraumatisme;
prin lipsa sensibilităţii şi neatenţia pacientului
În faza acută se recomandă prişniţe calde, se pot produce leziuni prin muşcare , termice
analgezice şi dacă este necesar miorelaxante. sau chimice.
Prişniţele se aplică pentru 20 de minute la fie- Când este implicat nervul lingual pot
care oră. apărea afectări ale sensibilităţii gustative. Ma-
Dacă durerea nu cedează se pot adminis- joritatea paresteziilor persistente se remit În
tra midazolam sau alte medicamente din fami- circa opt săptămâni fără tratament.
lia benzodiazepinelor, pentru relaxarea Parestezia va fi permanentă doar dacă le-
musculară. ziunile nervoase sunt foarte severe.
Se recomandă de asemenea mecanotera- În marea majoritate a situaţiilor, pareste·
pie constând În mişcări de deschidere, Închi- zia este minimă, cu păstrarea sensibilităţii În cea
dere şi lateralitate timp de 5 minute, la fiecare mai mare parte a regiunii implicate, interesând
3-4 ore. După această secvenţialitate de trata- de obicei cel mai frecvent nervullingual, urmat
ment pacientul constată de obicei o ameliorare ca frecvenţă de nervul alveolar inferior.
În primele 48 de ore. Tratamentul va fi Însă con·
tinuat până la remisia completă a simptomato- Tratament
logiei.
Dacă durerea şi disfuncţia nu se amelio- • expectativă;
rează În 48-72 de ore, se va lua În considerare • vitamina 812 .
eventualitatea unui proces supurativ postanes-
tezic şi este necesară incizia şi drenajul colecţiei
supurative sub protecţie de antibiotice. 6. Alveolita postextracţională
În cazul durerii sau disfunctiei severe,
cronice, dacă nu apr semne de ameliorare după În etiopatogenia alveolitelor postex-
tratamentul efectuat sau dacă trismusul este tracţionale este incriminat În primul rând vaso-
foarte sever se recomandă consultul de specia- constrictorul din substanţă anestezică ce
litate oro·maxilo-faciaIă, complicaţia interesând produce o vasoconstricţie bruscă şi, uneori pre-
uneori şi articulaţia temporo·mandibulară. lungită. Acesta Împiedică sângerarea normală şi
deci formarea unui cheag alveolar bine organi-
zat. Pe de altă parte, ischemia ţesuturilor locale
5. Paresteziile persistente şi Îndeosebi a osului alveolar, favorizează ne·
croza. Există o frecvenţă mai mare a alveolitelor
Uneori pacientul poate acuza parestezii postextracţionale, Îndeosebi după anestezia in-
la mai multe ore sau zile de la efectuarea unei traligamentară, unde injectarea se face sub pre-
anestezii. Parestezia sau persistenţa anesteziei siune, iar antisepsia câmpului este deficitară,
este o complicaţie neplăcută, deşi uneori impo· factori ce conduc de multe ori la instalarea al-
sibil de evitat. veolitei uscate.
Traumatizarea cu acul a trunchiurilor ner·
voase poate conduce la anestezie persistentă.
Edemul care apare va duce la creşterea presiunii
În zona filetului nervos determinând apariţia pa·
resteziei.
Aceasta poate persista luni sau ani de
zile. În timpul injectării, acul poate traumatiza
teaca nervului, pacientul acuzând o senzaţie de
fulguraţie În teritoriul de distribuţie al nervului
respectiv. Traumatismul produs de contactul
acului cu filetul nervos este suficient pentru a
produce anestezia.
42 AN ESTEZIA ÎN MEDICINA D ENTARĂ

Accidente şi complicaţii substanţelor anestezice locale injectate şi a va-


soconstrictorilor asociaţi, cu posibilitatea
generale ale anesteziei apariţiei accidentelor generale consecutive. De
loco-regionale aceea, orice puncţie anestezică În cavitatea orală
echivalează cu o injecţie intravenoasă lentă şi
obligă la injectarea prudentă a anestezicului şi a
Utilizarea anesteziei loco-regionale În me- aspiraţiei Înainte de injectare.
dicina dentară este destul de sigură, cu o inci- Faptul că vasocorectivele adrenergice
denţă redusă a accidentelor generale, dacă sunt acţionează mult mai puternic pe arteriole şi ca-
cunoscute prin anamneză: pilare faţă de vasele de calibru mai mare este
• Particularităţile de teren ale pacientului, bine cunoscut; este suficientă deci o concen -
• Interacţiunile Între anestezicul local, vaso- traţie de 1/100000 de adrenalină (0,018 mg.)
constrictorul folosit pentru anestezie şi medi- pentru o carpulă de 1,8 mi, sau chiar 1/200000
camentele pe care pacientul le ia pentru (0,009 mg) În amestecul anestezic utilizat pen -
tratamentul afecţiunilor generale, tru efectul vasoconstrictor local. Această diluţie
• Farmacologia substanţei anestezice locale fo- nu permite trecerea vasoconstrictorului În cir-
losite. culaţia sistemică şi nu produce efecte generale.
În producerea accidentelor generale un rol O posibilitate care nu este de neglijat Însă o re-
important îl au Însă efectele adverse ale sub- prezintă descărcarea de catecolamine endo-
stanţelor anestezice utilizate, ca şi unele parti- gene, stimulată de adrenalina exogenă
cularităţi de inervaţie şi vascularizaţie ale administrată, de reacţia de durere, de emoţie
regiunii pe care se intervine. Cunoaşterea din etc. În lumina acestor considerente apare avan-
anamneză a reacţiilor pacientului la tratamen- tajul asocierii la anestezia loco-regională a teh-
tele anterioare devine astfel obligatorie pentru nICII de seda re-a na 1gezie conştientă,
evitarea efectelor adverse ale substanţei anes- administrată de medicul dentist sau chirurgul
tezice locale, care pot merge de la simple reacţii oro-maxilo-facial, chiarÎn condiţii de ambulato-
complet reversibile, până la accidente de gravi- riu; aceasta asigură o evoluţie favorabilă a pa-
tate medie sau mare, care pot afecta sever cientului În timpul anesteziei şi intervenţiei,
sănătatea sau chiar pune În pericol viaţa pa- precum şi liniştea şi confortul necesar pentru
cientului. operator.
În Anglia s-a raportat Într-un an o rată a Numeroase Încercări de clasificare, au
accidentelor mortale postanestezice la pacien- sistematizat accidentele generale ale anesteziei
tul ambulator de 1/300000, iarÎn Statele Unite loco-regionale În medicina dentară după diverse
1000 de decese În condiţiile folosirii anuale a criterii:
circa 300.000.000 de carpule de anestezic local. • Momentul apariţiei accidentului În raport cu
Inervaţia vegetativă a regiunii oro-maxilo- anestezia locală,
faciale, bogat reprezentată parasimpatic (nervul • Intensitatea debutului clinic,
vag prezentÎn regiunea bazei limbii, vălului pa- • Simptomatologia predominantă,
latin şi luetei, În pachetul vasculo-nervos late ro- • Evoluţia accidentului,
cervical, formaţiuni neuroganglionare • Substanţa anestezică folosită.
parasimpatice - ganglionii Meckel şi otic Arnold, Oclasificare cuprinzătoare unitară este di-
ataşaţi de nervul maxilar şi mandibular - zone ficil de realizat, În practică tabloul clinic al unui
reflexogene deosebit de active - glomusul caro- accident putând fi suficient de complex ca să cu-
tic de la bifurcaţia arterei carotide comune) prindă mai multe criterii din cele enunţate (sim-
poate favoriza accidentele generale cu aspect cli- ptomatologie, intensitatea semnelor de debut,
nic de criză vagală, frecvent Înregistrate În evoluţie, etc.)
această specialitate, mai ales la persoanele cu Accidentele generale postanestezice cele
labilitate neuro-vegetativă. mai frecvent Întâlnite În cabinetul de stomatolo-
Vascularizaţia foarte bogată a regiunii oro- gie sunt reprezentate de manifestările respira-
maxilo-faciale, reprezentată la nivelul cavităţii torii, sincopa vaso-vagaIă, angina pectorală,
orale şi arcadelor dentare de vase de calibru mic accidentele alergice şi hipotensiunea ortosta-
şi mijlociu (arteriole şi capilare), ce oferă o su- tică. Alte accidente generale, cum ar fi acciden-
prafaţă mare de resorbţie a anestezicului, poate tul hipertensiv, criza de hiperglicemie, criza
favoriza trecerea rapidă În torentul circulator a hipertiroidiană, etc., au o incidenţă mai redusă.
Sincopa vaso-vagala Examenul clinic

Syncope (grec) = a tăia. Este vorba despre Presupune recunoasterea a două stadii:
o disoluţie brutală a vieţii psihice, a vieţii de presincopal:
relaţie (funcţii senzoriale şi motorii) şi a vieţii ve- • paloare facială
getative, cu revenire rapidă după aşezarea pa- • diaforeza
cientului În poziţie declivă. • greaţă
Reprezintă cel mai frecvent accident care • căscat
constă În pierderea conştienţei de scurtă durată • hiperventilaţie
(În medie 1-2 minute) şi se manifestă printr-o • tahicardie urmată de hipotensiune arterială şi
slăbiciune generală musculară, cu pierderea to- bradicardie
nusului postural şi incapacitatea pacientului de sincopat:
a se menţine În ortostatism. Fiziopatologic este • pierderea bruscă şi tranzitorie a stării de
o sincopă vasodepresivă neurogenă determinată conştienţă
de o ischemie cerebrală acută, În special la ni- • ventilaţie neregulată, diminuată sau absentă
velul trunchiului cerebral (centrii bulbo-pontini • secu se musculare cu aspect de spasme clo-
şi substanţa reticulată). nice
Lipotimia se manifestă prin scăderea • hipotensiune arterială şi bradicardie.
forţei musculare, Însoţită de ameţeli, paloare şi
transpiraţie, dar cu păstrarea conştienţei. Tratamentul
Atacul de criză vaso-vagală este precedat
de stare de rău general, ameţeli, alterări ale per- Pierderea cunoştinţei, comună şi altor ac-
cepţiei vizuale, parestezii ale extremităţilor, pa- cidente, este manifestarea clinică a hipoxiei ce-
loare, transpiraţii, greţuri, dar excepţional de rebrale acute determinată de scăderea debitului
vărsăturLlnvestigaţia anamnestică privind acest circulator cerebral şi a hipoxiei consecutive. Con-
accident general este obligatorie, Întrucât şi În duita terapeutică va avea astfel ca obiectiv
cazul sincopei vaso-vagale poate fi luat În con- Îmbunătăţirea până la normalizare a irigaţiei şi
sideraţie fenomenul de "iceberg", deoarece oxigenării cerebrale prin:
poate ascunde alte afecţiuni severe, cum ar fi • Întreruperea intervenţiei terapeutice
diabetul zaharat (criza hipoglicemică), sincope • aşezarea pacientului În decubit dorsal, sau po-
cardiogene obstructive (stenoză sau insuficienţă zitia de astronaut, cu ridicarea membrelor in-
aortică), tulburări de ritm cardiac (bradicardie, ferioare,
aritmii diverse), sincopa de durere (angor pecto- • îmbogăţirea cu oxigen a aerului inspirat de pa-
ris, infarctul miocardic), bradicardii congenitale, cient (mască cu oxigen, dispozitiv nazal pen-
ateroscleroză, epilepsie. tru oxigen, etc.),
Sincopa vaso-vagală apare frecvent la • controlul şi favorizarea ventilaţiei pulmonare (a
adolescenţi şi copii, la pacienţii fără boli orga- mişcărilor respiratorii şi a tranzitului aerian) prin:
nice, la persoane cu labilitate neuro -vegetativă, • controlul libertăţii căilor aeriene superioare şi
la stress (anxietate, emoţii, insomnii, oboseli). Înlăturarea eventualelor cauze ale obstrucţiei
Se declanşează uneori În poziţie ortostatică. Se respiratorii (căderea limbii, acumulare în fa-
previne prin cunoaşterea şi evitarea factorilor ringe de sânge, puroi, salivă, lichid de
precipitanţi. Nu are tratament specific. vărsătură, etc.),
• Înlăturarea obstacolelor care ar putea limita
Mecanism de producere mişcările respiratorii sau circulaţia cerebrală
(guler, cravată, centură, sutien, etc.),
Hipertonia vagală determină vasodilataţie • activarea circulaţiei şi respiraţiei prin stimu-
şi cardioinhibiţie,care împreună duc la hipo- lare fizică (flagelaţie, aplicaţii reci pe regiunea
tensiune ortostatică posturală care determină la feţei, in halare vapori amoniac, etc.), care acţio­
rândul ei o hipoxie-anoxie În formaţiunea reti- nează prin mecanism trigemino-bulbar (ne-
culată bulbo-pontină, cu pierderea consecutivă uronulll din calea senzitiv-trigeminală intră în
a conştienţei, manifestări vegetative şi cardio- compunerea tractului spinal şi mezencefalic),
respiratorii. • asistarea la nevoie a respiraţiei şi aplicarea
manevrelor de resuscitare respiratorie,
• monitorizarea semnelor vitale.
44 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Instalarea unei linii venoase şi adminis- după care poate părăsi cabinetul.
trarea de soluţii perfuzabile cu medicamente de Tratamentul constă În aşezarea pacientului
susţinere a circulaţiei (vasopresoare) şi res- În decubit dorsal şi dacă revenirea nu se produce
piraţiei (administrare 02' efedrină, cortizon, ara- rapid se instalează o linie venoasă şi se adminis-
mină) În cazuri de sincopă vaso-vagală - trează soluţii perfuzabile (ser fiziologic, Ringersau
fenomen iceberg - poate deveni necesară, aso- glucoză 5% dacă pacientul nu are diabet).
ciată cu solicitarea asistenţei de urgenţă.

Prevenirea sincopei Sincopa sinusului carotidian


(Sincopa prin hipersensibHitatea
• combaterea anxietăţii şi stresului pacientului sinusului carotidian)
prin folosirea metodelor adecvate de sedare şi
control a durerii, Această entitate este un accident general
• sfătuirea pacientului de a se alimenta anterior reflex care apare la schimbarea bruscă a poziţiei
tratamentului stomatologic, capului În fotoliul dentar (extensia capului pe
• poziţionarea clinostatică a pacientului În foto- trunchi, lateropoziţia bruscă a capului), com -
liul dentarÎn timpul tratamentului. presia accidentală a regiunii laterocervicale În
timpul examinării bolnavului sau În timpul in-
tervenţiei terapeutice, În periaden ite sau tumori
Hipotensiunea ortostatica În regiunea sinusului carotic.
sincopala Accidentul este favorizat de vârstă (ate-
roscleroză la vârstnici şi labilitate neurovegeta-
Această entitate patologică este determi- tivă la tineri) _
nată de scăderea bruscă şi excesivă a tensiunii Criza sincopală este foarte scurtă - 30 se-
arteriale În poziţie ortostatică . Se man ifestă prin cunde până la 1 minut - cu revenire spontană
pierderea brutală a cunoştinţei În momentul tre- sub monitorizare şi oxigenare.
cerii de la clinostatism la ortostatism, precedată
uneori de senzaţia de rău, de slăbiciune,
ameţeli, tahicardie. Se poate Însoţi de contracţii
ton ico-clon ice.
Cauza este determinată de perturbarea re-
flexelor vasoconstrictoare la nivelul vaselor de
rezistenţă periferică (din membrele inferioare),
fără ca tahicardia reflexă compensatorie să se
mai producă . Cauzele sunt multiple:
• vărsături, diaree, diuretice, transpiraţii abun-
dente, deficit de hidratare,
• hipovolemia prin hemoragie importantă (di-
gestivă superioară - ulcer hemoragic, sarcină
extrauterină ruptă),
• vasodilataţiei indusă de unele medicamente:
hipotensoare, blocanţi ai canalelor de calciu şi
alfa-blocante, simpaticolitice centrale (cloni-
dină, neuroleptice, inhibitorii enzimei de con-
versie),
• boli ale SNC ce produc insuficienţă primară a
sistemului vegetativ autonom (sindrom Shy-
Draggei) sau secundară (diabet, siringomielie,
Adisson, vârstnici).
Prevenirea sincopei ortostatice presupune
ca pacientul să treacă de la poziţia clinostatică
(în care uneori se efectuează intervenţia opera-
torie) la poziţia ortostatică lent, progresiv,
rămâne În poziţie şezândă În fotoliu 1-2 minute,
Accidentele alergice După severitatea manifestărilor clinice se
descriu forme uşoare, În care reacţia tegumentară
Reacţiile alergice sunt reacţii imunologice (eritem, erupţii cutanate Însoţite de prurit sau
celulare sau umorale la un antigen mediate de angio-edem) este singura formă clinică de mani-
IgE cu formă de manifestare locală sau siste- festare, care se poate remite fără urmări, sau re-
mică, de gravitate diferită. prezintă doar faza iniţială a altor reacţii mai severe.
Walkins raportează În 1985 În Anglia Formele medii cu hipotensiune şi edem
10.000 de accidente alergice la anestezicele lo- de mucoasă, localizată Îndeosebi la nivelul trac-
cale cu 100 de decese, iar Laxenaire arată că tului respirator, care poate produce grade dife-
sunt mai frecvente la femei. rite de obstrucţie respiratorie, de la o simplă
În medicina dentară marea majoritate a dispnee, la obstrucţie respiratorie severă supe-
accidentelor alergice sunt provocate de sub- rioară (edem glotic cu respiraţie şuierătoare) sau
stanţele anestezice locale sau de conservanţii inferioară (bronhospasm, crize de astm bronşic),
conţinuţi de acestea (methylparaben). Anestezi- cu insuficienţă respiratorie acută gravă, cu
cele locale de tip ester ai acidului paraamino- potenţialletal.
benzoic sunt mai frecvent incriminate În În formele grave, care apar de la început
producerea accidentelor alergice. la câteva secunde sau minute de la injectarea
Hostacaina, ca reprezentant amidic, este substanţe lor anestezice locale, cu următoarele
considerată substanţa cu risc În producerea ac- manifestări:
cidentelor alergice. • cutanate: prurit intens, conjunctivită, rinită, pi-
Anestezicele locale de tip aminioamida loerecţie
sunt implicate mai rar in producerea reactiilor • gastro-intestinale şi genito-urinare:diaree,
alergice. greaţă şi vărsături, incontinenţă urinară
Simptomele variază, de la urticarie la ana- • respiratorii: dispnee, cianoză, wheezing
filaxia fatală. Manifestările clinice ale alergiei • cardiace: palpitaţii, tahicardie, hipotensiune
sunt: arterială, aritmii cardiace, stop cardiac.
• prurit Implicată În medierea anafilaxiei nu este
• rash numai histamina ci şi multe alte substanţe pre-
• eritem cum serotonina, kinaza, triptaza, kininele, pros-
• angioedem taglandina D2, factorul chemotactic al
• dispnee cu wheezing eozinofilelor, leucotrinele, factorul activator al
• tahicardie trombocitelor. În consecinţă, este evident că ad-
• hipotensiune arterială ministrarea pentru tratamentul manifestărilor
• colaps accidentelor alergice şi anafilaxiei, numai a me-
dicaţiei antihistaminice este insuficientă, aşa
cum reiese din tabelele următoare (Tab. 1.5, 1.6,
1. 7):

Tabel 1.5 Tratamentul de urgenţă al edemului căilor aeriene superioare şi combaterea


reacţiilor cutanate

Medicaţie Ţinta Doze Acţiune Efecte secundare


administrarii posibile
Epinefrina Bronhospasm 0,3-0,5 mg. din Menţine căile respirato- Aritmii
(adrenalină) Edem laringian sol. de 1/1000 rii deschise, reduce Hipertensiune
Man ifestări subcutanat/IM edemul, reduce pruritul Tremor
cutanate la fiecare 3-5 min. şi angioedemul cutanat Nervozitate
Metaproterenol Bronhospasm 0,3 mI. sol. 5% cu Menţine căile respira- Identic cu
În aerosoli 2,5- 3 mI. ser fiziologic torii deschise adrenalina
Oxigen Hipoxemie 60-100% În aeru 1 Menţine o presiune -
inspirat parţială a 02 de peste
60 mm. Hg.
46 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Tabel 1.6 Tratamentul tulburărilor cardiovasculare din accidentele alergice


Medicaţie nnta Doze Acţiune Efecte secundare
administrarii posibile
Epinefrina Hipotensiune 1 mI. sol. 1/1000 În Menţinerea tensiunii Aritmii
(adrenalină) arterială 500 mI. ser fiziologic arteriale Hipertensiune
În perfuzie IV 1-2 Tremor
ml./min_ Nervozitate
Perfuzie vole- Hipotensiune 1000 mI. În 30 min_ Menţine tensiunea ar- Insuficienţă car-
mică IV Ringer, arterială terială sistolică peste diacă conges-
ser fiziologic, 80-100 mm_ Hg tivă,
coloizi EPA

Tabel 1.7 Tratamentul asociat al accidentelor alergice

Medicaţie nnta Doze Acţiune Efecte secundare


administrarii posibile
Cortizon Bron hospasm 200 mg_ Hemisuccinat Red ucerea reacţiei de Hiperglicemie
manifestări
cu- de hidrocortizon IV tip Întârziat retenţie lichide
tanate sau 50 mg. Prednison
IV care se repetă la 6
ore de 3-4 ori
Antihistaminice Urticarie Difenilhidramină (Be- Antagon iza rea efectelor -
nadril) 25-50 mg. IM H2 histaminei
la 6 ore, Clorfenira-
mină 10 mg. IV lent
sau IM, Clorfenoxa-
mină 20 mg. IM,
Clemastin (Tavegyl)
2-4 mg iv
Miofilin Bronhospasm 6 mg./kg. corp IV Menţine căile Aritmii
foarte lent respiratorii libere Convulsii

Criza de astm bronşic Clinic se manifestă prin dispnee acută şi


Acest accident este determinat de Îngus- wheesing şi se datoreşte reacţiei de hipersensi-
tarea reversibilă a bronhiilor prin spasmul bilitate mediată de IgE faţă de un antigen.
muşchilor netezi ai bronhiilor, edemul mucoasei Emoţia, frica, aerul rece, conservanţii din familia
bronşice şi hipersecreţiei de mucus; reprezinta o sulfiţilor - bisulfiţii - metabisulfitul de sodiu, un
stare paroxistica de hiperactivitate a arborelui antioxidant al adrenalinei din fiolele de aneste-
traheo-bronsic. zic local cu adrenalină, durata prelungită a pro-
cedurilor terapeutice, acidul acetilsalicilic, pot
Astmul bronşic extrinsec- bronhospasmul declanşa criza de astm. Unele antibiotice, eri-
apare ca rezultat al contactului cu alergeni ex- tromicina sau clindamicina la pacienţii astma-
trinseci (polen, praf, alimente). Este mediat de tici trataţi cu metilxantină determină reacţii
catre IgE şi de obicei apare la copii cu posibilita- adverse toxice şi criza de astm.
tea remisiunii În perioada adultă.
Profilaxia crizei de astm bronşic:
Astmul bronşic intrinsec- bronhospasmul • evitarea şedinţelor prelungite (peste 70-75 mi-
este produs de factori non-alergici (infecţii ale nute) de tratament dentar
căilor aeriene superioare, fumat, stres • combaterea emoţiilor prin sedarea pacienţilor
emoţional, aer rece). Apare mai frecvent la adulţi fie inhalator cu N20/02, fie IV cu midazolam
şi este de obicei mai sever, iar dispneea este • evitarea antiinflamatorilor nesteroidieni (aspi-
aproape permanentă. rina) şi a antibioticelor În tratamentul pa-
cienţilor respectivi Accidentele generale
• evitarea anestezicelor care conţin sulfiţi ca an-
tioxidanţi ai vasoconstrictorului
de supradozare
• evitarea anestezicului local cu adrenalină este Anestezicele locale blocheaza generarea
indicată şi pentru prevenirea accidentelor ge- si propagarea impulsurilor nervoase in tesuturi
nerale cardio-vasculare prin interacţiunea cu excitabile (sistem nervos central, miocard).
bronhodilatatoarele de tip beta 2 adrenergice În doze terapeutice aceste efecte nu se
din tratamentul pacientului. manifestă sau sunt neglijabile; semnele şi sim·
• respectarea de către pacient a medicaţiei de ptomele specifice evidente clinic se produc când
fond antiastmatice şi menţinerea acestor me- ajung În circulaţie doze crescute şi când are loc
dicamente la indemână. prelungirea directă a efectelor farmacologice
normale ale substanţelor anestezice la nivelul
Tratamentul crizei de astm: diferitelor organe şi sisteme.
Aceste accidente de supradozare sunt fa-
• Întreruperea intervenţiei dentare vorizate de factori care ţin şi de condiţia gene-
• pacientul rămâne În poziţie şezândă În fotoliul rală a pacientului, cum ar fi:
denta r Debilitatea fizică generală. La pacientul
• se administrează un bronhodilatator inhalator cu deficit ponderal riscul supradozării este mai
(becloforte, beclometazona, meta proterenol, crescut, doza rea exactă a substanţei aneste-
albuterol, epinefrina, isoproterenol) sau medi- zice administrată În mg.jkg. corp ca doză
catia proprie a pacientului maximă admisă fiind indispensabilă. Numai la
• administrare de oxigen pacienţii care depăşesc 50 kg greutate se ad-
• monitorizare puls, saturaţie cu 02' tensiune mite doza maximă care nu poate fi depăşită in-
arterială diferent de greutatea corporală.
Dacă remiterea se prelungeşte, se admi- Copii, Îndeosebi până la 8-10 ani, ca şi
nistreaza epinefrina 0,2-0,4 mg. SC, se insta- vârstnicii (peste 70 ani), au o susceptibilitate
lează o linie venoasă cu administrare În perfuzie mai mare pentru accidente de supradozare.
continua de ser fiziologic, miofilin 5-7 mgjkg Bătrânii nu tolerează dozele uzuale de aneste-
corp şi cortizon şi la nevoie se soli cită transport zic, acestea trebuind să fie reduse cu până la o
de urgenţă la un serviciu de specialitate. treime. Varsta nu alterează semnificativ doza
iniţiala de anestezic local, dar doze le ulterioare
ar trebui modificate pentru a evita efectele
cumulative la varstnici.
Pacientul supraponderal tolerează doze
mai mari de anestezic din cauza distribuţiei
crescute În masa corporală În exces. Cu toate
acestea, precauţia este necesară şi În aceste
cazuri.
Pacientii cu disfunctie hepatică au afec-
tata capacitatea de metabolizare a anestezice-
lor locale de tip aminoamidă (va fi prelungit
timpul de eliminare). Anestezicele locale de tip
aminoesteri sunt lizate plasmatic de catre coli-
nesterazele plasmatice si hepatice.
Un procent din substanţele anestezice
sunt eliminate renal nemodificate: 2% arti-
caină, 10% lidocaină, 1-15% mepivacaină şi
prilocaină. Pacientul cu insuficienţă renală pre-
zintă o Întârziere a eliminării din sânge a sub-
stanţelor anestezice active (nemodificate),
favorizându-se astfel accidentele prin suprado-
zare.
Medicaţia concomitentă prezentă În tra-
tamentul pacientului.
48 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Multe medicamente provoacă inducţia en- • calea de administrare (riscul de injectare in-
zimelor metabolizante, reducând astfel durata travasculară se Înregistrează, În ordine des-
efectului anestezic local şi necesitând repetarea crescătoare a frecvenţei, la nervul alveolar
administrării cu riscul supradozării. În grupa me- inferior, mentonier, alveolari superiori şi pos-
dicamentelor inductori enzimatici se află barbi- teriori, infraorbital),
turicele, fen itoi na, tu bercu lostati cele, • rapiditatea injectării,
citostaticele, alcoolul. • vascularizaţiei zonei de anestezie, etc.
Blocanţii histaminici H2 reduc prin com- Formele clinice de manifestare a acciden-
petiţie pentru enzimele oxidative hepatice bio- telor de supradozare diferă În funcţie de canti-
transformarea xilinei. În acest fel, cimetidina, tatea de anestezic local absorbit În circulaţie,
ranitidina, famotidina pot creşte concentraţia xi- toleranţa individuală a pacientului, reactivitatea
Iinei În sânge şi determina accidente de supra- neuropsihică, etc.
doza re. Formele minore se manifestă prin confu-
Acelaşi mecanism de competiţie pentru zie, logoree, dizartrie, greaţă.
proteinele care leagă anestezicele locale acţio­ Formele medii se manifestă prin cefalee,
nează şi În cazul altor medicamente: beta blo- nistagmus, agitaţie neuropsihică, fasciculaţii
cantele (propranolol), blocantele de calciu musculare şi tremor al feţei şi extremităţilor in-
(verapamil), antiaritmice (chinidina), care, le- ferioare, obnubilare şi torpoare.
gându-se de aceste proteine, fac să crească În formele severe se produc convulsiile to-
fracţiunea liberă (nelegată) a anestezicelor lo- nico-clonice, deprima rea SNC, cardiocirculatorie
cale În plasmă, fapt ce determină manifestări de şi respiratorie, care se complică cu stopul car-
supradozare la dozele uzuale. diocirculator şi respirator.
Astfel, reacţii le adverse ale anestezicelor
locale nu pot fi complet excluse, În ciuda toxi- Tratament
cităţii sistemice scăzute şi a nivelului de sigu-
ranţă crescut. Anestezicele locale folosite În În formele uşoare (minore):
medicina dentară oferă un index terapeutic re- • oprirea administrării anestezicului
lativ crescut (CP dupa administrarea unei doze • monitorizarea semnelor vitale (puls, TA, sa-
terapeutice sunt semnificativ sub pragul toxic turaţie cu oxigen)
minimal). Reacţiile sistemice ale AL implică În • supraveghere clinică timp de o oră În cabinet.
primul rând SNC şi sistemul cardio-vascular,
SNC fiind mai susceptibil la acţiunea sistemică a În formele medii:
AL. Simptomele iniţiale ale toxicităţii induse de • oprirea administrării anestezicului local
anestezie asupra SNC sunt: • plasarea pacientului În poziţie de decubit dor-
• Parestezii ale limbii şi buzelor saI
• Ameţeli • monitorizarea clinică şi instrumentală a
• Uşoara confuzie, urmată frecvent de tulburari funcţiilor vitale
vizuale şi auditive • administrarea de oxigen
• supravegherea pacientului timp de o oră
Semne obiective: Înainte de părăsirea unităţii de tratament.
• Frison
• Contracţii musculare În formele severe:
• Tremor iniţial la muşchii feţei şi părţile distale • oprirea administrării anestezicului local
ale membrelor. • plasarea pacientului În poziţie de decubit dor-
În final apar convulsii generalizate tonico- saI cu extremitatea cefalică În lateropoziţie
clonice. În cazul dozelor suficient de mari de • se asigură protejarea pacientului de loviri,
anestezic local, semnele iniţiale de excitaţie răniri, arsuri, etc., În cazul convulsiilor, cu pier-
sunt urmate de depresia generalizată a SNC. derea conştienţei.
Creşterea rapidă a nivelului circulant al
anestezicului local este un alt mecanism, prin Tratamentul convulsiilor (daCă ele con-
care se poate produce o reacţie de supradozare. tinuă mai mult de 15-20 secunde) constă În:
Acest mecanism se referă la: • aşezarea pacientului În poziţie "de siguranţă"
• concentraţia substanţei anestezice injectate, • i se va pune un obiect moale sub cap
• cantitatea administrată, • se intoduce un obiect moale (batista, com-
presa, pană de cauciuc) Între arcadele dentare În cazul În care pacientul rămâne
pentru a Împiedica muşcarea limbii inconştient, crizele se repetă ca În "status epi-
• Îndepartarea din preajmă a obiectelor ce-i pot lepticus", se stabileşte o linie venoasă, se mon-
provoca răni tează o perfuzie, se administrează diazepam sau
• aspirarea secreţiilor din cavitatea bucală midazolam şi se transferă la o unitate de trata-
• administrare de 02 ment specializat (vezi mai sus).
• tratament specific anticonvulsivant. Thiopen-
tai 100-150 mg. IV, Diazepam 5-20 mg. I.V.
fractionat sau Midazolam 5-10 mg. I.V. Angina pectorală şi infarctul
fracţionat, miocardic
• monitorizarea clinică şi instrumentală a
funcţiilor vitale Inima constituie doar 0,5% din greutatea
• stabilirea unei linii venoase şi instalarea unei corpului, Însă consumă 11 % din oxigenul intro-
perfuzii dus în organism. Reducerea debitului sanguin
• solicitarea unei unităţi de transport speciali- coronarian produce o patologie cardiacă secun-
zată pentru transportul de urgenţă În serviciul dară, denumită cardiopatia ischemică, În care se
de terapie intensivă. cuprind angina pectorală şi infarctul miocardic.
Ca accident general În medicina dentară,
angina pectorală secundară ischemiei coronare,
Convulsiile este determinată de emoţie, durerea la aneste-
zie sau din timpul intervenţiei terapeutice, care
Convulsiile reprezintă Întotdeauna expre- prin descărcări de catecoli cresc consumul mio-
sia clinicăa unei suferinţe cerebrale, determi- cardic de 02' în condiţiile î~ care oferta de oxi-
nată de stări patologice cerebrale (epilepsie), gen rămâne insuficienta. In această situaţie
sau secundare altor cauze: apare durerea cu debut brusc, retrosternal, cu
• tratamentul incorect al sincopei vaso-vagale. iradiere În umărul stâng sau În ambii umeri, de-
Administrarea de medicamente stimulante ale a lungul marginii cubitale a membrului superior
circulaţiei şi respiraţiei Înaintea Îmbunătăţirii stâng şi la nivelul gâtului şi mandibulei. Durerea
circulaţiei şi oxigenării cerebrale, prin mijloa- are caracter constrictiv, "ca o gheară" sau
cele generale, agravează hipoxia cerebrală şi "arsură", de înţepături şi se Însoţeşte de anxie-
preci pită convulsia tate, teama de moarte iminentă; se însoţeşte de
• supradozarea certă a substanţei anestezice lo- senzaţia de lipsă de aer şi de palpitaţii (tulburări
cale. Lidocaina produce convulsii tonico-c1o- de ritm cardiac). Criza are o durată scurtă de câ-
nice la o concentraţie de 7 micrograme/ml. În teva minute (10-15 min.); dacă se prelungeşte
circulaţia cerebrală. peste 20 minute, diagnosticul se modifică În in-
Epilepsia - tulburările neurologice din farct miocardic sau iminenţă de infarct miocar-
epilepsie pot varia de la crize de "petit rnal", dic.
manifestate doar prin absenţe episodice ale
conştienţei, până la accesul de "grand mal", Tratamentul anginei pectorale
manifestat prin contracţii tonico-c1onice ale Tratamentul este de urgenţă, are ca scop
musculaturii trunchiului şi membrelor, care se creşterea fluxului sanguin coronarian şi
se pot repeta şi prelungi În forma complicată scăderea consumului miocardului de 02 şi
de "status epilepticus". constă În 6:
Convulsiile se pot asocia cu pierderea • oprirea intervenţiei dentare
cunoştinţei, vărsături, obstrucţie mecanică a • poziţie declivă (c1inostatică) a fotoliului dentar
căilor respiratorii, relaxare sfincteriană. cu membrele inferioare ridicate uşor peste ori-
zontală ("pat pentru inimă")
Tratamentul general de urgentă • administrare de oxigen 100%
Tratamentul a fost descris la tratamentul • monitorizare puls, TA, saturaţie cu 02
formelor severe ale accidentelor generale de su- • administrarea unui vasodilatator coronarian -
pradozare. După criza de convulsii, dacă pa- nitroglicerină sublingual o tabletă (0,5 mg.)
cientul devine conştient, se va supraveghea timp dacă tensiunea este egală sau peste 100 mm.
de o oră, după care poate părăsi unitatea numai Hg_ Nitroglicerina se poate repeta la intervale
asistat. de 5 minute până la 1-1,5 mg. În total, dacă TA
50 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

maximd este cel puţin 100 mm Hg. La pacienţii diabetici noninsulinodepen-


• administrarea unei tablete de 125-300 mg As- denţi,care se tratează cu antidiabetice orale,
pirind (tablete masticabile). modificdrile nivelului glicemiei sunt mai puţin
pronunţate decât la cei insulinodependenţi.
Dacă evoluţia nu se amelioreazd, durata
anginei se prelungeşte, se instaleazd senzaţia Simptomatologia accidentului hipoglicemie:
de moarte iminentd, de anxietate, nelinişte, per- • apare brusc o diminuare a funcţiei cerebrale,
sistă senzaţia de IiPSd de aer, tegumentele manifestatd prin confuzie mentală, letargie, in-
capătă aspect teros, cianotic, transpirate, se in- capacitatea de a gândi clar şi diminuarea ca-
staleazd dispneea, TA are tendinţd de sCddere pacităţii de a se exprima prin vorbire
sub 80-70-60 mm. Hg., se procedeazd la trata- • senzaţia acută de foame
mentul infarctului miocardic. • greaţa şi creşterea motilităţii gastrice
Se instalează de urgenţd o linie venoasd, • diaforeză cu extremităţi reci, umede
cu perfuzie cu ser fiziologic sau Ringer, se admi- • tahicardie
nistrează oxigen pe mască şi analgetice (meta- • parestezii
mizal - algocalmin, ketorol, tramadol). Se • comportament straniu şi lipsa cooperării
soli cită de urgenţd salvare antişoc pentru trans- • obnubilare şi chiar pierderea stdrii de
fer Într-un serviciu specializat, continuÎndu-se conştienţd
monitorizarea, administrarea de 02 100% şi • fasciculaţii musculare, convulsii tonico-c\onice
susţinerea medicamentoasă cardiocirculatorie • hipotensiune arterială, şoc şi eventual deces.
până la sosirea ambulanţei.
Pentru prevenirea accidentului hipoglice-
mic, care este o urgenţd medicală, tratamentul
Prevenirea anginei constd În: constă În:
• precizarea prin anamneza a unui istoric de an- • se programează pacientul În cursul dimineţii,
gina sau infarct miocardic dupd consumarea conform indicaţiilor nutriţio­
• eliminarea stresului si anxietatii prin folosirea nistului a programului de insulind şi maSd
unui management adecvat al durerii si tehni- • se pregdteşte la Îndemând o surSd de glucozd
cilor de sedare (zahdr, soluţie glucozd 10% perfuzabild, etc.)
• se ia in considerare administrarea profilactica • trebuie cunoscute din anamneZd şi examen cli-
de nitroglicerina inaintea procedurilor stre- nic eventualele complicaţii ale diabetului za-
sante. harat (cardiovasculare, renale, neurologice,
infecţii recurente). În situaţia existenţei lor, pa-
cientul va fi tratat În condiţii de spitalizare, În
Accidentul general hipoglicemie secţiile de chirurgie oro-maxilo-faciald.

Acest accident apare de obicei la pacien- Tratamentul de urgenţă al accidentului


tul diabetic insulinodependent cunoscut, dis· hipoglicemie:
pensarizat În tratament, În urmdtoarele
Împrejurdri: • se întrerupe anestezia sau intervenţia tera-
• supradozarea accidentală de insulină peutică
• programarea pentru intervenţia dentară inter- • se administrează glucozd, zahdr per os
ferd cu programul pacientului de insulind şi • dacă simptomele se remit, pacientul va fi mo-
maSd (pacientul şi-a luat insulina, dar a fost nitorizat 30-60 minute, dupd care poate pdrdsi
programat imediat, Înainte de a mânca) unitatea Însoţit
• i se indică pacientului să vind nemâncat În • dacd simptomele se agraveazd, apare obnubi-
situaţia În care nu se cunoaşte Cd are diabet, larea sau pierderea cunoştinţei, se creeaZd un
pentru a nu apare senzaţia de vomă când se ia acces venos, prin care se introduce perfuzie cu
o amprentd, etc. glucoză 10% şi se solicită asistenţă de urgenţd
• pacientul reduce porţiile alimentare din pro- Într-un serviciu specializat.
prie iniţiativd dupd ce a luat illsulina
• sCdderea glicemiei prin creşterea utilizdrii me-
tabolice a glucozei (stress, emoţii, infecţii lo-
ca le, etc.).
Accidentul general hiperglicemie după care vor fi trataţi pentru afecţiunea den-
tară, dacă aceasta reprezintă o urgenţă.
Pacientul dispensarizat şi cu tratamentul
Acest accident se Înregistrează rar la pa- la zi pentru HTA trebuie chestionat Întotdeauna,
cientul ambulator, deoarece se instalează lent Înaintea Începerii terapiei stomatologice, asupra
(peste 24 ore) şi dă astfel posibilitatea tratării continuităţii tratamentului de fond, administra-
lui În timp util. rea lui În ziua intervenţiei şi se vor Înregistra
obligatoriu valorile tensiunii arteriale.
Cauzele sunt reprezentate de programa- Stresul, durerea la injectarea anestezicu-
rea pacientului, dacă se interferează programul lui sau din timpul intervenţiei, infecţia, etc., sunt
de administrare a insulinei şi de masă a aces- cauzele imediate ale puseului de HTA.
tuia (s-a realizat aport alimentar fără adminis-
trare de insulină), de durerea la anestezie sau În Semne clinice: cefaleea intensă, o stare
timpul intervenţiei terapeutice, prin descărcare de agitaţie nemotivată, senzaţia de greaţă, tul-
de catecoli, sau de vasoconstrictorul asociat burări ale stării de conştienţă, de vedere, semne
anestezicului local (adrenalina), etc. de angină pectorală, pot fi determinate de pre-
zenţa unui puseu de HTA şi ne determină să
Semnele clinice pot fi asemănătoare cu măsurăm TA.
cele din hipoglicemie; totdeauna Însă tegumen- Puseul de hipertensiune arterială repre-
tele sunt uscate, calde, lipseşte senzaţia impe- zintă o urgenţă, astfel că valorile TA de peste 180
rioasă de foame, lipsesc fasciculaţiile musculare mrn Hg maxima şi 110 mm Hg minima impun in-
şi contracţiile tonico-clonice. tervenţia medicului, iar valori de peste 200 mm
Hg maxima şi 130 mm Hg minimă, prin com-
Profilaxia şi tratamentul constau În: plicaţiile pe care le pot determina (edem pulmo-
• programarea pacientului dimineaţa, după efec- nar acut, edem cerebral, hemoragie
tuarea programului de masă şi tratament in- cerebro-meningeaIă) necesită măsuri prompte
sulinic pentru a ieşi cât mai repede din această zonă:
• se evită aşteptarea la programare • se Întrerupe imediat anestezia sau tratamen-
• se va seda lejer pacientul (midazolam 3-7 mg. tul
per os), ceea ce evită descărcarea de catecola- • pacientul cu HTA rămâne În poziţie şezândă În
mine şi creşterea glicemiei fotoliul dentar, cu membrele inferioare decliv
• dacă se instalează pierderea cunoştinţei, iar • administrarea de oxigen 100% pe mască,
după administrarea probei terapeutice (30-50 ochelari nazali, etc.
grame glucoză IV) nu se constată remisiunea, • asigurarea unei căi venoase
pacientul se transferă la o clinică de nutriţie • medicaţie antihipertensivă orală - nifedipină
pentru tratamentul de specialitate. 10 mg (se poate repeta după 20- 30 minute)
• medicaţie diuretică - furosemid 20 mg/2ml V2-
1 fiolă IV lent sau indapamid (tertensiD 2,5
Accidentul general hipertensiv mg/tabletă, o tabletă.
Tratamentele necesită o monitorizare
Puseul acut de hipertensiune arterială se strânsă a TA deoarece se pot produce căderi ten-
Înregistrează la pacienţii hipertensivi neglijaţi sionale foarte pronunţate, cu risc de ischemie
(nedispensarizaţi, cu tratament inconstant sau cerebrală şi coronară acută. Într-o primă etapă
fără controlul periodic al evoluţiei TA sub me- valorile TA nu trebuie scăzute sub 160-170 mm
dicaţia prescrisă, etc.). Hg valoare maximă şi 100 mm Hg valoarea
Pacientul hipertensiv necunoscut, nedis- minimă.
pensarizat, descoperit la examenul TA În unita- Chiar dacă pacientul a răspuns la trata-
tea de tratament dentar, precum şi cel care este mentul antihipertensiv, va trebui transferat
cunoscut dar nu respectă exact medicaţia pres- Într-un serviciu de cardiologie pentru evaluare şi
crisă vor fi trimişi la medicul specialist cardiolog control de specialitate.
pentru diagnostic de specialitate (stadiul HTA,
starea clinică a aparatului cardiovascular) şi tra-
tament de specialitate, sau reevaluarea sa la pa-
cienţii cu valori crescute ale TA sub tratament,
52 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Criza tiroidiană Tratamentul insuficientei suprarenale


constă În:
Criza tiroidiană, o complicaţie particulară,
se Înregistrează la pacientul hipertiroidia n În cir- • oprirea tratamentului
cumstanţe de stres, determinate de intervenţie, • aşezarea pacientului În decubit dorsal sau
infecţii, anxietate sau adrenalină asociată anes- chiar poziţia Trendelenburg dacă nu este con-
tezicului local. traindicată (obezi, gravide, etc.)
Tabloul clinic al crizei corespunde reacţiei • monitorizarea semnelor vitale
organice postagresive severe cu agitaţie, febră, • administrare de oxigen 100%
hipertensiune arterială, tahicardie şi extrasisto- • realizarea unei linii venoase
Iii care se agravează Într-o stare de şoc În care • administrarea IV 100-200 mg. de hidrocortizon
este pregnantă componenta de insuficienţă car- • instalarea perfuziei cu ser fiziologic, Ringer
diacă_ Pacienţii intră Într-o stare de iritabilitate pentru combaterea hipotensiunii arteriale
cu delir sau comă şi chiar exitus, mortalitatea • susţinerea respiraţiei (căi respiratorii supe-
putând ajunge până la 20- 35%. rioare libere, oxigen) şi a circulaţiei (perfuzii,
cortizon) şi resuscitare la nevoie
Tratamentulimplică urgenţa şi constă În: • transfer Într-un serviciu de specialitate.

• oprirea intervenţiei
• administrare de oxigen 100% Accidentul vascular cerebral
• asigurarea unui acces venos
• administrarea În perfuzie de lichide de sub- Modificările fluxului sanguin cerebral, fie
stituţie şi volemice În care necesarul de glu- prin creşterea bruscă, cu ruperea unui vas (he-
coză şi ser fiziologic este foarte important moragie cerebrală), fie prin reducerea sa (ische-
• administrarea IV de 100-200 mg. de hidrocor- mie) ca În trombozele sau embolii le cerebrale,
tizon determină tulburări ale perfuziei cerebrale, cu
• combaterea hipertermiei prin mijloace fizice- hipoxia şi edemul cerebral consecutive.
intern prin perfuzii de soluţii reci, extern prin Creierul este foarte sensibil la hipoxie;
Împachetări reci deşi reprezintă numai 3% din greutatea corpu-
• susţinerea cordului prin administrare de digi- lui utilizează 20% din oxigenul consumat de or-
tală şi betablocante ganism şi primeşte 15% din debitul sanguin
• monitorizarea permanentă a semnelor vitale cardiac.
• solicitarea asistenţei de urgenţă şi transportul Accidentul ischemie tranzitoriu, În raport
pacientului Într-un serviciu de urgenţă de profil. de gradul şi durata ischemiei, poate avea con-
secinţe minore, cu remisiuneÎn timp, sau poate
apărea infarctul cerebral, cu deficit neurologic
Insuficienta supraren ală acută definitiv. Starea de conştienţă rămâne nemodi-
ficată.
Accidentul reprezintă o complicaţie care
se produce la pacientul cu insuficienţă suprare- Tratamentul presupune Întreruperea ma-
nală primară (boala Addison), sau la pacienţii noperelor terapeutice, administrare de oxigen,
care sunt În tratament de lungă durată cu ste- monitorizarea semnelor vitale, cu indicaţia de
roizi În doze mari care au determinat atrofia cor- consult medical şi tratament de specialitate prin
ticosuprarenală (insuficienţă suprarenală transfer Într-un serviciu de profil.
secundară), În situaţii În care este necesară eli- Compromiterea perfuziei cerebrale prin
berarea unor cantităţi crescute de glucocorticizi embolie cerebrală determină o simptomatologie
endogeni (emoţii, durere, stress, infecţii, trau- În raport cu sediul şi mărimea arterei obstruate;
matisme, etc.). de obicei sunt expuşi bolavii În vârstă, cu o su-
Manifestările clinice constau În obnubi- ferinţă cardiacă (stenoză mitrală, fibrilaţie
Iare severă, dureri În spate, În abdomen cu pseu- atrială, endocardite).
doperitonită şi În membre, hipotensiune, Ictusul embol.ic este precedat de cefalee,
hipoglicemie, vomă. Fără tratament de urgenţă scurtă perioadă de pierdere a cunoştinţei, uneori
simptomele se agravează, survine pierderea convulsii (localizare corticală a emboliei). În em-
cunoştiinţei şi comă . bolia arterei bazilare bolnavul intră de la Înce-
putîn comă şi sucombă În câteva ore. Analgezie - sedare
Conduita terapeutică enunţată mai sus se
asociază cu instalarea unei linii venoase cu tra-
conştientă inhalatorie
tament antiedem (hidrocortizon 200 mg. sau de- cu protoxid de azot - oxigen
xametazonă 8-16 mg. În perfuzie cu glucoză
10%) şi solicitare de transport specializat de
În medicina dentară si
,
urgenţă la o unitate de profil. chirurgia oro-maxilo-facială
Hemoragia cerebrală are de obicei un
debut brusc, cu cefalee severă, greţuri, vertij ce Analgezia-sedarea conştientă constă În
poate evolua cu pierderea cunoştinţei. Se con- reducerea moderată a percepţiei algice şi a ni-
stată pupila midriatică de partea lezată, hipoto· velului de conştienţă cu păstrarea reflexelor de
nia muşchilor obrazului (bolnavul "fumează apărare a libertăţii căilor respiratorii superioare.
pipă"), respiraţie stertoroasă şi, dacă se adaugă Este păstrată capacitatea pacientului de colabo·
respiraţie Cheyne-Stokes, tulburări sfincteriene, rare verbală, de a răspunde satisfăcător la co·
hipotermie, Babinski bilateral, prognosticul este menzi sau stimuli fizici.
totdeauna letal. Această tehnica poate fi realizată pe cale
La tratamentele menţionate mai sus se va inhalatorie, pe cale intravenoasă sau combinată,
susţine respiraţia prin restabilirea libertăţii În funcţie de necesităţi si de locul unde se utili·
căilor respiratorii superioare (aspiraţia zează (ambulator sau condiţii de spitalizare).
secreţiilor traheo-bronşice, administrarea de Se utilizează În procedurile dentare sau
oxigen 100%), eventual respiraţie artificială. Se de chirurgie oro-maxilo-faciaIă, ca supliment
va susţine circulaţia, eventual efectuându-se analgetic si sedativ, asociată anesteziei locale
masaj cardiac, tratamentul puseelor de HTA (fu- acolo unde este necesară; se poate folosi şi izo-
rosemid 1 fiolă IV, nifedipin 5-10 mg. injectat lată, când procedurile nu sunt dureroase şi nu
foarte lent în perfuzie). Obligatoriu se vor moni- necesită anestezie locală, dar sunt dificil de rea-
toriza funcţiile vitale şi se va solicita de urgenţă lizat datorită terenului pacientului (anxietate, in-
transport specializat într-un serviciu de profiL stabilitate emotivă etc).
Analgezia-sedarea conştientă inhalatorie
(analgezia relativă, inhalosedarea) cu protoxid
de azot-oxigen, aşa cum se şi numeşte, foloseşte
administrarea amestecului inhalator cu protoxid
de azot si oxigen, livrat cu ajutorul unor aparate
special construite În acest scop.

Protoxidul de azot
Protoxidul de azot (N20) este singurul gaz
anorganic utilizat ca anestezic. A fost descoperit
de J. Priestleyîn 1772. Calităţile anestezice sunt
raportate de Humphry Davy in 1795. Prima anes-
tezie cu N20 a fost realizată de ~orace Wells În
1844 pentru o extracţie dentară. In 1868 se uti-
lizează protoxidul de azot În amestec cu oxige-
nul pentru anestezia generală.
Se păstrează În butelii de culoare al-
bastră, sub presiune de 53 bari la 20 grade Cel-
sius (440 kPA - 64 psi), conţinând N20 lichid şi
gazos.

S-ar putea să vă placă și