Sunteți pe pagina 1din 1

Dispozitivele mobile se folosesc În cazul special a celor de minte; severitatea sa evo-

copiilor mai mari, când nu există pericolul luează de obicei În paralel cu edemul şi dure-
Inghiţirii lor accidentale. Dispozitivele se menţin rea_
până când coroana dintelui permanent ajunge Din punct de vedere al intervenţiei locale,
In planul submucozal, iar rădăcina este formată antibioterapia nu este necesară În cazul ex-
pe 2/3 din lungimea ei. tracţiilor simple_ Totuşi, În cazul unor alveoloto-
mii laborioase, cu pierderi semnificative de
substanţă osoasă, după extracţii multiple, sau
Indicaţii şi îngrijiri
la pacienţi cu afecţiuni asociate este recoman-
postextracţionale dată antibioterapia_
Se recomandă de asemenea controlul pa-
După extracţia dentară simplă, se reco- cientului a doua zi după extracţii laborioase,
mandă aplicarea unui pansament supraalveolar pentru a evalua prezenţa unui eventual hema-
(o compresă peste alveola postextracţionaIă). Nu tom_ Firele de sutură neresorbabile vor fi supri-
se va aplica pansament intraalveolar, deoarece mate la 7-10 zile de la extracţie.
acesta constituie un corp străin, putând fi cauza
unei alveolite postextracţionale_ Se recomandă Etapele vindecării plăgii
pacientului următoarele:
• se menţine pansamentul supraalveolar timp postextracţionale
de o oră; dacă hemoragia persistă după
Îndepărtarea pansamentului, se recomandă ca Îndepărtarea unui dinte iniţiază aceeaşi
pacientul să revină de urgenţă În cabinet; secvenţă de inflamaţie, epitelizare, fibrozare şi re-
• dieta se va relua după Îndepărtarea pansa- modelare, care apare În cazulleziunilor tisulare.
mentului, darÎn ziua intervenţiei aceasta va fi Procesul de vindecare al alveolei se reali-
semilichidă, la temperatura camerei_ Este re- zează prin granulaţie secundară, fiind necesar
comandată masticaţia alimentelor pe hemiar- un interval prelungit până la finalizarea lui.
cada opusă, pentru a evita lezarea plăgii Alveola postextracţională va conţine os
postextracţionale sau pătrunderea alimentelor cortical (lamina dura), acoperit de ligamente pa-
În alveolă; rodontale rupte şi de o bandă de mucoasă fixă
• se va evita clătirea gurii, precum şi consumul la marginea acesteia_ Alveola se umple cu sânge
de băuturi carbo-gazoase În primele zile după şi formează un cheag ce o va izola de mediul sep-
extracţie, pentru a nu disloca cheagul format tic ora 1.
la nivelul alveolei postextracţionale (cauză de Etapa inflamatorie, desfăşurată pe parcur-
hemoragie postextracţionaIă); sul primei săptămâni, va consta În apariţia fibro-
• se pot face clătiri uşoare cu soluţii antiseptice blastelor şi dezvoltarea capilarelor de neoformaţie.
pe bază de clorhexidină, după 24 de ore de la Epiteliul format va migra de-a lungul pe-
extracţie; preferabile sunt spray-urile bucale retelui alveolar până ajunge În contact cu epite-
cu soluţie antiseptică; liul bucal de pe celălalt versant al alveolei
• spălatul dinţilor este permis doarÎncepând cu postextracţionale_ Dacă sub cheagul sanguin
dimineaţa următoare după ziua extracţiei, me- există ţesut de granulaţie, epiteliul bucal va
najând Însă zona plăgii postextracţionale. migra peste el.
Pacientul va fi avertizat şi asupra fenome- În primele 6-7 zile postextracţional se acu-
nelor inerente reacţiei inflamatorii postex- mulează În final osteoclaste de-a lungul cortica-
tracţionale: lei osoase.
• edemul postoperator - poate dura 3-6 zile şi În săptămâna a 2-a se produce o cantitate
poate fi redus folosind un prişniţ rece aplicat considerabilă de ţesut de granulaţie, care va
pe obraz, În dreptul zonei extracţiei; ocupa alveola În totalitate. De-a lungul osului al-
• durerea postextracţională - este În general veolar se depune ţesut osteoid, care limitează
moderată, dar se corelează de obicei cu gradul dimensiunile alveolei postextracţionale.
de dificultate al extracţiei şi pierderea de subs- Procesul continuă În următoarele 2
tanţă osoasă rezultată; poate fi combătută cu săptămâni (a 3-a şi a 4-a), epitelizarea fiind com-
antiinflamatorii şi antialgice uzuale; pletă la sfârşitul acestui interval, În care se
• trismusul moderat - poate fi prezent În cazul iniţiază şi depunerea de ţesut trabecular nou pe
extracţiei laborioase a molarilor inferiori, şi În fundul alveolei.

S-ar putea să vă placă și