Sunteți pe pagina 1din 35

Patologia articulaţiei

temporo-mandibulare
Tiberiu Niţă, lulio Acero, Iose L. Git-Diez,
Francisco Rodriguez-Compo

Articulatia temporo - mandibulară (ATM) este singura articulaţie mobilă a craniului şi


cea mai evaluată din organism. Există particularităţi care o diferentiază şi fac din aceasta
o articulatie unică, deoarece:
1. cele două articulaţii (stângă- dreaptă) sunt unite prin intermediul arcului mandibuJar;
2 . reprezintă un centru de creştere a mandibulei;
3. are ca element component discul articular, structură Înalt specializată;
4. complexitatea cinetică şi biomecanică justifică simptomatologia disfunctii/or
temporo -mandibulare;
5. condilul mandibular este pus În contact cu osul temporal graţie unui "hamac"
muscular ce Înconjură complexul articulaT;
6. originea embriologică este comună cu a altor structuri cranio-faciale, dar evolutia si
dezvoltarea ATM au un caracter particular.
678 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

Anatomia şi biomecanica Din prima grupa fac parte muşchii


temporal, maseter, pterigoian medial (intern) şi
artic:ulaţiei temporo-
pterigoidian lateral (extern). I nervaţia motorie
mandibulare este asigurata de nervul trigemen (mai exact
nervul mandibular) şi de un ram al acestuia -
Articulaţia temporo-mandibulara (AlM) nervul auriculo-temporal, ce asigura inervaţia
este o diartrozCi formata din eondilul mandibular mixta senzitiva şi motorie.
şi tasa glenoida a osului temporal cu tuberculu\ Din a doua grupa fac parte muşchii
(eminenta) articular, cele doua componente suprahioidieni (digastric, milohioidian,
osoase fiind separate prin discul (meniscul) geniohioidian şi stilohioidian), infrahioidieni
artieular - o banda fibroeartHaginoasCi (sternohioidian, tirohioidian şi omohioidian) şi
avasculara, de forma convex-concavCi. muşchiul platisma (Fig, 13,1),
Suprafeţele articulare sunt acoperite cu un ţesut Vascularizaţia articulaţiei este asigurata
fin fibra-cartilaginos care se pierde treptat cCitre de: artera temporala superficiala În regiunea
porţiunea posterioara a fosei glenoide. posterioara, artera meningee medie În regiunea
Discul articular este fixat posterior anterioara şi artera maxilara În regiunea interna.
printr-un ţesut elastic bogat vaseularizat şi Patologia articulaţiei temporo-
inervat, cunoscut sub numele de ligament mandibulare (ATM) cuprinde mai multe afectiuni
retrodiseal sau zona bilaminara. Aceasta zon3 care implica musculatura mandibulei şi/sau
permite mobilizarea discului În timpul mişcCirilor articulatia temporo-mandibulara. Termenul de
mandibulei. Ligamentul retrodiscal prezinta În .,disfunctie ATM" a fost utilizat pentru a descrie
partea superioara un manunchi de fibre elastice simptomatologia dureroasa din zona capului,
care leaga posterior discul de osul timpanic iar gâtului şi mandibulei. Aceasta utilizare incorecta
În partea inferioara fibre de colagen care leaga a termenului a creat multa confuzie În
discul de condilul mandibulei. Porţiunile sistematiza rea patologiei şi implicit a
mediala şi laterale ale discului se leaga ferm de tratamentului afecţiunilor articu l aţiei
capsula ligamentara şi condilul mandibular. În te mporomandibulare.
partea anterioara se insera fasciculul superior Patologia ATM poate fi sistematizata În
al muşchiului pterigoidian lateral. Ligamentele doua categorii distincte:
articulare Împreuna cu meniscul articular şi Extra-articulara - caracte rizata prin
suprafeţele osoase, Înconjura şi stabilizeaza dureri iradiate cervico·facial care limiteaza
Întreaga articulaţie, constituind capsula funcţiona litatea corecta a articulaţie;. În general
articulara. acestea apar ca urmare a suprasolicitarii
Muşchii masticatori se clasifica În doua musculaturii masticatorii din cauza unor
grupe: obiceiuri vicioase, anormale (bruxism), fiind
1. Muşchi cu acţiune primara (muşchi primari); Întâln ita sub denumirea de sindrom
2. Muşchi cu acţiune secundara (muşchi accesori). algodisfunctional, sindrom oc luzo-articular sau
sindrom dureros miofascial.

Muşchi rldleltorl Muşch i coboritorl

Protruzie
Maseter I Pterigoidian extern
Pterigoidian intern
Retrudare

Temporal I Pterigoidian extern

Musculatura
Fig ura 13.1. Acţiunea musculaturii
sup rah ioidiana
masticatorii.
Intra-a rticulara - reprezentata de procese a sindromului algodisfuncţional al ATM.
patologice care apar În structurile proprii ale in privinta etiologiei nu exista Înca un
ATM: consens şi de aceea in literatura de specialitate
1. afectiuni congenitale şi de dezvoltare a au fost propuse mai multe teoriP.
condilului
2. afecţiuni traumatice articulare
3. luxatia temporo·mandibulara Teoria deplaslirii mecanice
4. tumori benigne şi maligne articulare
5. afectiuni inflamatorii
6. afectiuni degenerative Prentis5, Monson şi ulterior, Costen au
7. constrictia mandibulei subliniat faptul ca deplasarea distala a
8. anchiloza temporo·mandibulara condilului dupa modificarea oeluziei, ca urmare
9. tulburari de deplasare a discului articular a pierderii molarilor şi premolarilor, provoaca
sindromul algodisfunctional al ATM comprimând
nervul auriculo·temporal sau dezvoltând o
Patologia extraarticulară - presiune directa asupra urechii şi a trompei lui
sindromul algodisfuncţional Eustache. De atunci, s·a demonstrat elar ca baza
exelusiv anatomica a sindromului Costen nu este
(SAD) acceptabila. Cu toate acestea. conceptul
tulburarilor oeluzale ca factor În etiologia
Sindromul algodisfunctional este o simptomelor ATM continua sa persiste În
afectiune frecventa, poli simptomatica, la care În medicina dentara.
ultima perioada se insista pe studiul tulburarilor Unii specialişti au sustinut ideea
funcţionale ale ATM şi mai putin pe modificarile deplasarii mecanice a mandibulei pentru a
structurale articulare. inel ude modificarile de pOZiţie ale condililor În
plan sagital şi frontal. Ei accepta o relatie
normala condit·fosa În oeluzia centrica.
Terminologie Factorii etiologici care pot provoca o deviere
a condililor de la poziţia lor normala, centrica
Costen (1934) a denumit sunt: pierderea molarilor şi premolarilor, stopuri
simptomatologia corelata disfunctiei ATM oc/uzate insuficiente În regiunea molarilor,
"sindrom Costen", ulterior termenul fiind contacte premature cu devieri şi/sau rotatii ale
inlocuit cu: afecţiuni ATM, sindromul disfuncţiei mandibulei, interferenţe În lateralitate şi, mai rar,
ATM, perturbari funcţionale ATM. Majoritatea interferenţe în propulsie. Aceşti autori considera
numelor date În literatura de specialitate ca o activitate tonica crescuta a musculaturii
sindromului, fac referire la factorii etiologici: unii mandibulei este rareori începutul sindromului, ci
autori vorbesc despre tulburari "oeluzo· mai degraba rezultatul dezechilibrului Între
mandibulare" sau .. mioartropatie a ATM". poziţia condililor şi oeluzia dentara. Astfel, daca
Alţi autori scot În evidenta simptome şi pozitia condilului (determinata de oeluzie) este
propun termene ca "sindromul disfuncţiei incorecta sau când, dupa apariţia edentaţiilor
dureroase", "disfuncţie dureroasa miofasciala" Întinse, diferitele acţiuni ale musculaturii nu sunt
sau o combinatie a celor mai importante doua "amortizate" de oeluzie, forţele generate vor
simptome, durerea şi dis funcţia: "sindromul actiona direct asupra articulaţiei şi vor produce
algodisfuncţional al ATM". un sindrom algodisfunqional al ATM. Prin
studierea radiografiilor ATM În diferite incidente,
Etiopatogenie analiza oeluziei şi a modelelor de studiu montate
În articulator, s·au stabilit patru pozitii patologice
ale condilului În SAD!:
in cazul sindromului algodisfunctional al 1. pOZitia craniala În fosa, care are ca
ATM, dovezile ştiintifice care sa sustina un factor rezultat o comprimare a discului (11 %
etiologic primar sunt absente. Simptomatologia dintre pacienţi);
elinica Întâlnita, împreuna cu rezultatele pe 2. pozitia caudala, datorata pierderii
termen scurt şi lung ale diferitelor metode de molari lor şi premolarilor (12%);
tratament utilizate, reflecta etiologia complexa 3. poziţia ventrala, care apare În special la
680 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

pacienţii CU ocluzie inversa sau cu o curba Teoria psiho-fiziologicl


a lui Spee inversal3 (29%);
4. poziţia dorsala, relativ frecventa, provocata Aceasta teorie considera ca factor primar
de contactele premature la nivelul molarilor pentru SAD spasmul muşchilor masti cat ori
care forţeaz3 mandibula spre inapoi (43%). (Franks, Laskin) cauzat de oboseala
Acest concept al deplasarii mecanice se musculara. Conform acestei teorii, dezechilibrul
bazeaza pe doua i pateze: oduzal este mai degraba rezultatul şi nu cauza
Prima afirma ca este posibil sa se afecţiunii; spasmul muscular modifica pozitia
determine prin metode radiologiee pozitia mandibulei şi a condilului, determinând o
optima individuala a condililor in glena, dar ocluzie incorecta. Sindromul algodisfuncţional
minimalizeaza rolul dentitiei, al anatomiei şi al este În esenţa o boala functionala, modificarile
modificarilor articulare. Adversarii acestei ana tomo patologice articulare şi tulburarile
ipoteze susţin ca nu exista o pozitie "eentTiea" ocluzale fiind secundare, aşa cum sustin Laskin
şi nici o relatie standard Între condil şi tubereulul si Greene 1.
articulaT. Chiar daca aceasta pozitie ar exista, ea
nu ar putea fi observaU! radiologic.
A doua ipoteza afirna ca se poate stabili Teoria musculara
poziţia de relaţie centrica cu ajutorul modelelor
de studiu dar şi o corelaţie intre numarul de dinţi Dezechilibrul dintre lipsa de exerciţiu
implicaţi in ocluzie şi disfuncţia articulara. muscular şi suprasolicitarea cotidiana contribuie
Aceasta teorie nu justifica de ce aceleaşi la aparitia unei afecţiuni denumita .. boala
M
modificari ale ocluziei nu provoaca intotdeauna hipokinetica a ATM. Conform acestei teorii se
sindromul algodisfuncţional. poate considera ca o astfel de patologie are drept
factor etiologie musculatura ridicatoare a
mandibulei. Atât timp cât aceasta nu se poate
Teoria neuro-musculara relaxa, tonusul muscular creşte pâna la aparitia
spasm ului dureros. Aceasta hiperactivitate
Mulţi cercetatori considera drept cel mai musculara care provoaca SimptomatOlogia
acceptabil factor etiologie al sindromului dureroasa iradiaza şi la nivel articular.
algodisfunctionallipsa armoniei funcţionale Între Acest concept exclude corelaţia dintre
ocluzia dentara şi ATM. Astfel, ocluzia traumatica tulburarile de ocluzie şi simptomatologia
este considerata factorul primar care initiaza, articulara. În acord cu teoria musculara,
agraveaza sau amplifica manifestarile clinice ale Myrhaug elaboreaza conceptul .. oto-dental".
SAD. Orice tip de interferenţa ocluzala poate sustinând ca simptomatologia dureroasa cohleo-
provoca parafuncţii, cum ar fi bruxismul, Însa vestibulara se datoreaza spasmului muşchiului
tensiunile psihice, stresul sau anxietatea sunt tensor timpani.
factori favorizanţi a caror prezenţa este semnalata.
Studiile neuro-electro-fiziologice au aratat
existenţa unui sistem complex de influente
inhibitoare şi excitatoare intre dinti, mucoasa, Teoria psihologica
articulaţie şi cortex. La unii pacienţi, interferentele
ocluzale sunt minimalizate datorita dezvoltarii Relativ recent au fost publicate mai multe
unui .. model de evitare". 5torey a sugerat ca o studii referitoare la factorii psihologiei implicati
astfel de secvenţa, invaţata pentru evitarea În etiologia sindromului algodisfunctional fiind
interferenţelor, duce la deviaţii ale mandibulei, menţionate tulburarile emoţionale, comporta -
simptom observat constant la pacienţii cu SAD. mentale şi de personalitate. Concluziile acestor
Inhibarea activi taţii muşChilor ridicatori ai studii arata ca anxietatea şi stresul ar putea fi
mandibulei, indicata de perioada "muta" din EMG factori etiologici primari, iar ocluzia şi durerea
se datoreaza probabil impulsurilor provenite de musculara sunt factori favorizanti.
la receptorii din ligamentele parodontale.
Acest concept nu poate explica Însa de ce
SAD apare doar la anumiti indivizi cu interferenţe
ocluzale asemanatoare, atât ca numar, cât şi Ca
localizare.
Simptomatologia sindromului fiind reprezentate de insertiile muşchilor
temporal, pterigoidian lateral şi maseter. Cel mai
algodisfuncţional frecvent durerea iradiaza în aria auriculara,
regiunea latero·cervicala sau umar2 (Fig. 13.2).
Se recomanda orientarea anamnezei Durerea apare de obicei dimineaţa, la
pentru a putea sistematiza simptomatologia trezire, În cazul bruxismului nocturn şi dispare
pacientului, in corelaţie cu motivele prezentarii la sau diminueaza in cursul zilei; in timpul nopţii
medic şi cu alte boli sistemice (endocrine. este rara. De asemenea, durerea se poate
neurologice. digestive. reumatologice. psihiatrice). amplifica in c ondiţii de slres, anxielate. frig şi În
Simptomatologia clinica este dominata de timpul menstrelor ta femei.
semnele subiective: durere. oboseala musculara,
spasm muscular, limitarea mobilitatii
mandibulare mai ales dupa masticaţie, crepitatii şi Limitari ale mişcarilor şi deviaţii
cracmente. senzaţie de obstrucţie auriculara ale mandibulei În SAD
unilaterala (inconstanta).
Semnele obiective sunt reprezentate de: limitarile mişcarii şi / sau deviatlile
deviaţiile mandibulei, limitarea mişcarilor mandibulei apar foarte frecvent in SAD.
mandibulare, hipotonia muşchilor masticatori la Nu a putut fi stabilita o corelatie stricta Între
palpare (în special maseter şi temporal). intensitatea durerii şi amplitudinea mişcarilor
mandibulare. Totuşi, se considera ca gradul de
limitare este un indicator al severitatii bolii, deşi nu
Durerea În SAD sunt disponibile date statistice elocvente. Limitarea
deschiderii gurii apare mai ales dimineata, daca
Durerea musculara şi /sau articulara este există parafunctii ocluzale nocturne (bruxism) ş i
simptomul predominant. În general. durerea dispare progresiv în cursul zilei.
articulara are un caracter acut. este constanta şi De asemenea, poate să apara limitarea
bine localizata, fiind greu de diferenţiat in practica mişcarilor mandibulare în lateralitate după
de mialgiile periarticulare. Întotdeauna durerea masticaţie . iar mişcarea de protruzie determină
articulara o corelam cu prezenta zgomotelor devierea mandibulei catre partea afectata.
articulare, dar şi cu hipermobilitatea articulara. Alţi factori care influenteaza mişcarile
Durerea musculara este de regula mandibulare pot fi şi modificarile structurale
lancinanta, uni sau bilaterala, zonele dureroase articulare, dar acestea sunt mult mai putin
frecvente În SAD.

Crepitaţii şi cracmente
Crepitatia şi cracmentele in articulaţie sunt
simptome foarte frecvente la pacienţii cu SAD.
Crepitaţiite sunt zgomote articulare
caracteristice, asemanatoare celor produse de
strângerea În mâna a unui bulgare de zapada.
De obicei apar dupa o perioada mai lunga de
evolutie şi se insoţesc cu simptome mai ample,
specifice modificarilor de tip degeneraliv.
Cracmentele sunt zgomote intra·articulare
de scurta durata. care aparin timpul mişcarilor de
deschidere/inchidere, propulsie sau lateralitate.
Uneori, cracmentul este perfect audibil,
alteori se percepe doar prin palparea articulatiei.
x Zona TrIgger Poate fi unic sau dublu şi semnaleaza alterarea
..... Ali de iradiere a durerii relaţiei normale disc·condi!.
Între zgomotele articulare şi incidenţa
Figura 13.2. Ariile de iradiere adurerii În SAD. durerii exista o corelatie strânsa, acestea
682 PATOLOGIA ARTICULATIEI
. TEMPORO-MANDIBULARE

figura B.3.Fractura subeondiliana bilateral3 - Figura 13.4. Radiografie ATM bilateral - gura
ortopantomogram3. (cazuistica Dr. T. Niţa) inchisa/gura deschisa. (cazuistica Or. T. Nita)
aparând cel mai des pe partea pe care se se obţin informaţii de mare fineţe despre bolile
realizeaza masticaţia. Cracmentul poate fi şi degenerative, osteoartroze şi anchiloze.
consecinţa unor modificari structurale articulare. Rezonanta magnetica nucleara este metoda
unor subluxaţii sau unor tulbur:lri musculare. S· neinvaziva cu care se pot obtine cele mai fine detalii
a sugerat ca zgomotul are la baza o relaţie privind elementele periarticulare şi articulare static
modificata Între disc şi eondil in timpul mişcarii, şiÎn dinamica seriata.
datorata contracţiei necoordonate Între capetele Imagistica prin rezonanta magnetica
superior şi inferior ale muşchiu!ui pterigoidian foloseşte secţiuni axiale şi coronale de grosime
lateral (.. lovirea- discului in loc de alunecarea variabila, În funcţie de timpii 11 şi T2, dar şi de
eondilului pe o parte a discului). densitatea protonica. Secţiunile sagitale obţinute
În secvenţa 11 pe ţesuturi cu densitaţi (protonice)
Diagnostic diferite, au redat caracteristicile corticalei
mandibulare, discului articular, ţesutului
Diagnosticul se realizeaza pe baza retrodiscal. Secţiunile coronale sunt utile pentru
simptomelor subiective şi a semnelor obiective vizualizarea deplasari lor mediale sau laterale ale
descrise anterior, corelate cu explor3rile discului. În secventa T2 se pot detecta prin
paraclinice, În special cele imagistice. imagini deformarile componentelor articulare din
bolile degenerative; tot În aceasta secvenţa se pot
Examenul radiologic surprinde elementele patologice osoase.
Cea mai recenta metoda de diagnostic
pentru afectiunile ATM este artroscopia.
Explorarile imagistice nu obiectiveaza Majoritatea autorilor recomanda totuşi artroscopia
modificari patologice articulare În SAD), dar În scop diagnostic numai atunci când celelalte
exclud prin diagnosticul diferenţial fracturile elemente clinice şi paraclinice nu deceteaza
condiliene recente sau vicios consolidate, modificari stucturale la nivelul articulaţiei temporo-
tulburarile de creştere, prezenţa unor tumori etc. mandibulare (Fig. 13.5).
În prezent se utilizeaza ortopantomograma,
ce prezinta numeroase avantaje; astfel, se obtine o
imagine simultana acelor doua articulaţii temporo·
Diagnosticul la copii
mandibulare, putându·se aprecia prezenţa Copiii cu vârste Între 12 şi 16 ani au
eventualelor anomalii sau asimetrii, fiind interferenţe oduzale, cu prezenţa SAD În 65%
considerata astfel o explorare imagistica de din cazurP. La aceştia, simptomele nu sunt atât
orientare (Rg. 13.3). de evidente ca la adulti şi au un caracter
Pentru detalii la nivelul articulaţiei, se tranzitoriu. fiind frecvent corelate cu erupţia
folosesc radiografii de profil În incidenta Parma, dentara. Este dificila determinarea factorilor
obiectivându-se ambele articulaţii, atât cu gura ellologici, frecvent fiind incriminaţi: ocluzia
Închisa cât şi cu gura deschisa pe acelaşi film (Fig. Încrucişata, interferenţele ocluzale, bolile
13.4). psihosomatice generale, tulburarile ocluzale şi
Tomografia este investigaţia imagistica de parafuncţiile (succiunea indelungata a poli celui).
elecţie atunci când se suspicioneaza modificari Majoritatea simptomelor observate au probabil
structurale, dar trebuie menţionat ca nu permite un o natura tranzitorie datorita creşterii şi
studiu În dinamica al articulaţiei temporo- remodelarii funcţionale a articulaţiei temporo-
mandibulare; utilizând secţiuni axiale şi coronale mandibulare sincron cu realizarea ocluziei
a b

( d
13. 5. a. Sinovita. posterior partea stâllga.
b. ţesut retrodiscal plieaturat ("semnul acordeonului"). c. Condromalacie, palparea fosei glenoide.
d. Perforaţia discului evidentiata prin introducerea instrumentului prin orificiu.
(eazuistica ProfOr. j. Acero) d. Artroseopia diagnostie3 evalueaza starea eompartimentelor
articulare, poziţia şi morfologia discului, prezenţa bolilor inflamatorii - sinovite. aderente intra·
articulare, modificari degenerative ale fibroeartilajelor şi structurilor osoase.

dentare habituale. Tratamentul specific acestei rapida. spasme musculare. Întreruperea sintezei
perioade este realizat de medicul specialist lichid ului sinovial etc.
ortodont şi trebuie sa aiba ca rezu ltat o oeluzie
stabila. farC! contacte premature in poziţia de
relatie centric3 şi fara interferenţe, pentru a Tratamentul medicamentos
preveni apariţia SAD.
Consta În administrarea de analgezice,
substante AINS (lbuprofen. Ketoprofen.
Principii de tratament În SAD Voltaren). miorelaxante cu acţiune centrala
(Baclofen, MethocarbamoO, anxiolitice
Etiologia complexa a SAD impune un (benzodiazepine), antidepresive (tricidice etc).
tratament etapizat. in prezent folosi ndu·se o O lunga perioada de timp se foloseau şi
combinatie de metode terapeutice pentru infiltraţii\e intra·articulare la nivelul
obţinerea unor rezultate stabile şi de lunga durata. compartimentului superior cu corticoizi cu actiune
Este obligatoriu ca medicul sa informeze rapida şi de durata ca ~ · metazona acetat şi 1).
pacienţii ca uneori eliminarea completa a metazona disodiufosfat (Celestone. Diprophos)~. in
simptomelor este imposibil de realizat. prezent se contraindica infiltraţiile intraarticulare,
singura excepţie acceptata fiind atunci când
articulatia este atât de dureroasa Încât nu permite
Modificarea dietei Începerea terapiei ocluzale. Utilizarea pe termen
lung sau excesiva a infiltraţiilor este asociata cu
Tratamentul Începe intotdeauna cu hipoplazia condiliana prin inhibarea activitaţii
modificarea dieteL Un regim alimentar semWchid osteoblastice. posibile necroze ale capului
pe toata durata tratamentului previne condHian şi. nu in ultimul rând, cu apariţia unor
suprasolicitarea ATM şi a musculaturii ridicatoare artrite iatrogene infecţioase. Rosser şi colab.
a mandibulei. S·a folosit vreme indelungata obţin ameliorari semnificative, atât ale durerilor cât
imobiliza rea intermaxilara prin blocaj rigid. La ora şi ale disfunctiilor musculare, prin administrarea
cctuala aceasta este contra indicata, studiile de toxina botulinica 4• Administrarea se face În
aratând ca se pot produce modificari degenerative fibrele musculare temporale sau maseterine
ale suprafetelor articulare. oboseala musculara hipertrofiate şi daca durerile reapar se poate repeta
684 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

tratamentul dupa 3-4 luni s. Toxina botulinicC! Terapia ocluzaUI


poate fi utilizata ca monoterapie, sau În asociere
cu artroeenteza pentru tratamentul sindromului Obiectivul acesteia este reducerea
disfuncţional dureros al ATM de cauza musculara hiperactivitătii musculare. provocate pe deo parte
(spasm). În doze de 0.5 mi (12.5 U)' , de parafunctii şi de tulburările de oeluzie, iar pe de
altă parte de stres. Terapia oeluzală presupune
orice manoperă menită să modifice pozitia
Fizioterapia mandibulei şi/sau contactele dento-dentare
patologice, putând fi reversibila sau ireversibilă 2 •
Este un procedeu terapeutic care trebuie Terapia ocluzală reversibilă modifică
obligatoriu integrat in planul general de tratament. numai temporar rapoartele ocluzale şi relatia
Fizioterapia are ca obiectiv redarea functionalitatii structurala condil-disc-glena prin repozitionarea
ATM prin reducerea durerilor articulare, a mandibulei. Mecanismul de acţiune al acestora
mialgiilor, miospasmeior şi a edemului inflamator. este de ştergere a engramei generate de
Pentru patologia extraartieularCl. se pot aplica contactele dentare patologice cu aparitia relaxaTi;
metodele uzuale de fizioterapie 7• musculare, diminuarea presiunii intra·articulare
Agenţi termici. şi implicit disparitia durerii. Se poate realiza cu
Terapia prin căldură superficială poate ajutorul unei gutiere ocluzale sau a unei placi
fi realizata prin agenţi de conducţie (prişniţ palatinale cu platou retroincizal. Gutiera trebuie
fierbinte. parafina) sau radianţi Onfraroşii) aplicate purtata permanent, cu excepţia meselor (Fig.
timp de 15 minute, ceea ce duce la creşterea 13,6),
temperaturii locale la 42°C. Terapia prin căldură
În profunzime poate fi obtinuta cu ajutorul
ultrasonografiei. Aparatul foloseşte frecvente de
0,75 -1 MHz şi nu trebuie menţinutîntr·o singura
zona pentru o perioada mai mare de timp,
deoarece se pot produce supraÎncalziri tisulare În
profunzime. cu riscul aparitiei modificarilor
structurale. Prin creşterea circulatiei sanguine
locale, se reduce durerea şi creşte mobilitatea
articulara. Terapia ultrasonica nu trebuie folosita la Figura 13.6. Gutiera oeluzala acrilica.
nivelul centrilor activi de creştere osoasa la copii. (cazuistica Or. T.Niţă)
Crioterapia poate fi folosita cu prudenta În
Încercarea de a mari deschiderea arcadelor
dentare. limitata de durere. Se poate utiliza Terapia ocluzală ireversibilă este o
gheata. dar există riscul aparitiei redorii articulare. metoda care permanentizează modificarile
Mecanoterapia. raporturilor ocluzale şi/sau poziţiei mandibulei.
Terapia prin exercitii poate fi eficientă Exemple În acest sens sunt şlefuirile seteetive,
pentru pacientii cu sindrom algo-disfunctional. refacerea lucrarilor protetice. tratamentele
ExerCitiile permit pacientului sa mărească gradul ortodontice. toate acestea vizând o relatie de
de deschidere a gurii, manual sau cu ajutorul unor oeluzie echilibrată şi stabila.
dispozitive, dupa relaxarea muşchilor masticatori
hiperactivi. Un exemplu de exerciţiu este acela
care permite pacientului sa activeze musculatura Alte metode
suprahioidiană , inactivând muşchii ridicători ai
mandibulei. Pacientul este instruit să deschidă Stimularea nervoasă eledrică transcuta-
gura până percepe durere şi apoi să se relaxeze nată (TENS) este utilizata pentru reducerea
şi să mentină această pozitie câteva secunde. intensitatii durerii. a hiperactivitătii musculare şi
Exercitiul se repetă de câteva ori pe zi. pentru reeducarea neuromusculara 7• Unitcltile
Mecanoterapia se poate realiza şi cu ajutorul unor TENS portabite se pot folosi de pacienti şi la
dispozitive care deschid pasiv gura (pene de domiciliu, electrozii fiind plasati În punctele trigger.
lemn, depărtătoare de arcade tip Heister, aparatul Eficacitatea TENS pentru analgezie şi relaxare
Darcissac sau aparatul Lebedinski). Dilatarea se musculară În SAD a fost demonstrată de
face lent, progresiv, evitând manoperele brutale. numeroase studii. Este contra indicata plasarea
electrozilor la nivelul sinusului carolie, Patologia intraarticulară
transeranian, direct pe coloana vertebrala sau la
pacienţii cu paeemaker.
Presopunctura şi acupunctura. Exista o Au fost propuse mai multe sisteme de
serie de teorii asupra mecanismelor de acţiune clasificare pentru patologia intra-articulara, pe
ale acupuncturii şi presopuncturW. Prima este baza simptomelor, modificarilor componentelor
teoria "porţii de control". care afirma ca acul articulare şi. când se cunosc. pe baza factorilor
produce o stimulare nedureroasa. cauzând etiologici.
Închiderea porţilor şi Împiedicând propagarea
semnalului spre maduva spinarii. Alte ipoteze Afecţiuni congenitale şi
includ eliberarea de endorfine de la nivelul
glandei pituitare. care blocheaza senzaţia de dezvoltare
dureroasa, propagarea undelor alfa (asociate cu
reducerea stresului şi relaxarea) şi Aplazia condiliana
reeehilibrarea fluxului ionilar.
Definitie: lipsa dezvoltarii condilului.
Frecvenţa: afecţiune rara.
Rezultatele tratamentului Etiopatogenie: hematoame rezultate din
malformatii ale arte rei stapediene, sindrom de
arc primar şi secundar (microsomie hemifaciala);
Datorita etiologiei complexe a SAD, nu se sindromul Goldenhar.
poate stabili un algoritm terapeutic standardizat. Simptomatologie: de obicei este
Pentru medic este importanta alegerea celei mai unilaterala, iarÎn interesa riie bilaterale, aptazia
Simple şi mai rapide metode care sa aiba un condilian3, asociata cu hipoplazia ramurilor
rezultat pozitiv permanent şi previzibil. ascendete, da "profilul de pasare" caracteristic
Experienta clinica a aratat ca pacienţii care prin lipsa de dezvoltare a etajului inferior al feţei.
prezinta durere de intensitate mica, difuza şi o De asemenea, se mai pot observa malformatii
disfunctie obiectiva minora sunt foarte dificil de ale pavilionului urechii (Sindrom Nager) (Fig.
tratat şi dau mai rar un raspuns pozitiv. Pacientii 13.7).
cu simptome dureroase unilaterale sunt mai uşor Diagnostic: nu se poate diagnostica
de tratat, la fel şi cei ale caror simptome se precoce decât cu ajutorul tomografiei
datoreaza bruxismului nocturn. Dupa o perioada computerizate, diagnosticul realizându -se de
de 36 de luni, aproape 80% din pacientii la care obicei tardiv, dupa instalarea tabloului clinic
s'a efectuat fizioterapie. terapie oduzala şi caracteristic.
mecanoterapie au devenit asimptomatici şi nu au Princi pii de tratament: se urmareşte
prezentat recurenta simptomelor subiective şi restabilirea simetriei mandibulare şi realizarea
obiective. Aproape 30% dintre pacienti au solicitat unui profil facial corespunzator, prin:
continuarea tratamentului sau un tratament • restabilirea potentialului de creştere şi
suplimentar pentru simptomele recurente. dupa 4 dezvoltare a mandibulei prin gTefe autogene
sau 5 ani, iar 49% dintre pacienti au raportat costo-condrale sau creasta iliaca; acestea din
disparitia oricaror simptom el.
Trebuie menţionat ca odontalgia care
Însoţeşte eruptia molarilor de minte inferiori
poate prezenta iradiere articulaTa şi / sau
auriculara, fiind important ca evaluarea rezulta-
tului terapeutic sa se realizeze independent.
De regula. indiferent de afecţiunea ATM,
tratamentul nechirurgical precede şi urmeaza
Întotdeauna un tratament chirurgical. Interventia
chirurgicala trebuie luata În considerare la
pacienţii cu SAD doar când celelalte optiuni
terapeutice au eşuat.
Figura 13.7. Sindrom Nager - aspect
clinic. (cazuistica Of. T. Nită)
686 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPO RO -MANDI BULARE

urma sunt indicate preferential la copii mai mici lipsei de spaţiu), Îns3 deschiderea maxim3 a gurii
de 8 ani, ulterior fiind folosite cele eosto-condrale; ş i mobilitatea articulara sunt normale.
• funcţionalizarea ocluziei (terapie ortodontie3 Principii de tratament: se urmareşte
precoce); restabilirea simetriei faciale prin:
• restabilirea simetriei mandibulare (chirurgie • reconstrucţia cu implante aloplastice (menţi ­
ortognat3, etangaTe osoas3 dirijata şi grefe natoare de spaţiu articular). Acestea sunt Înlo-
osoase de augmentare). cuite succesiv. având dimensiuni adaptate la
dezvoltarea viscerocraniului.
• reconstrucţia cu grefe autogene este indicata
Hipoplazia eondiliana dupa Încheierea perioadei de creştere
(restabileşte simetria conturului mandibular),
D e finiţi e: dezvoltarea insuficient.!!. • chirurgie ortognata - momentul operator este
rudimentara a condilului. stabilit de medicul chiru rg maxilo·facial, În
Frecve nţ a: foarte rara. colaborare cu medicul ortodont, pentru a nu
Etiopatogenie: factorii etiologici su nt afecta suplimentar potentialul de creşte r e al
multipli şi actioneaza asupra centrilor de ca rtilajului conditian.
creştere: • elongare osoasa dirijata - este o alternativa la
• congenitali (in sindroame care se insotesc de celelalte metode chirurgicale. dar are
regula cu aplazia eondilului); dezavantajul obtinerii numai a unei elong3ri
• traume prepubertale şi obstetri cale, in fecţii osoase extraarticulare.
otice, radioterapie;
• endocrin i (hipotiroidism, hipopituitarism);
• artrita reumatoid3. juvenila. Hiperplazia eondiliana
Simptomatologie. Hipoplaziite unitaterale
determin3 o asimetrie marcat3 a feţei, tocmai Definitie: creşterea dimensionala a
din cauza diferentei de dezvoltare Între cele condilu lui, f3r3 modificarea formei acestuia.
dou3 ramuri mandibulare şi tulbur3ri de oc\uzie Frecvenţa: rara. Apare cel mai frecve nt la
(ocluzie deschis3, laterognaţie de partea pacienţii CU vârste cuprinse Între 13-27 ani, prin
afectat3). Astfel, În hipoplazia unilateral3: reactivarea centrului de creştere a condilului, pe
• pe partea afectat3 apar deformari condiliene o perioada de maxim 5-7 ani 8 .
cu ram mandibular scurtat şi lat, iar Etiopatogenie:
hemimandibula respectiv3 pare proeminenta; • idiopatice (u nilateral);
• pe partea neafectata nu apar modificari • ereditare (bi lateral): si ndromul Klinefelter,
dimensionale ale osului mandibular, Îns3 angiokeratoma corporis diffu5um;
hemimandibula pare c3 are un aspect turtit. • endocrine (bilateral): gigantism şi acromegalie.
În afecta rea bilaterala apar modificari de Simptomatologie:
forma ale condilului, tulbur3ri de ocluzie severe, Pe partea afectata se observa:
cudarea corpului mandibular, ştergerea reliefului • marire simetrica a condi lului şi alu ngirea
la nivelul gonionului şi micşorarea etajului procesului conditian (fara modificari de forma
inferior al fetei (Fig. 13.8). Atât aplazia cât şi pe imaginea radiologic3);
hipoplazia condilian3 se Însoţesc de tulbur3ri ale • alungirea ramului şi corpului mandibular;
eruptie; dentare de partea afectat3 (din cauza • p3strarea reliefului la nivelul gonionului;
• oc\uzie deschisa În zona laterala.
Pe partea neafectata corpul şi ramul sunt
de dimensiuni normale, iar men ton ul este
proem in ent.
Diagnosticul se stabileş t e pe baza
monitorizari; evoluţiei semnelor clinice. analizei
modelelor de studiu seriate, a examenului
radiologic (OPG, en sau a scintigrafiei.
Diagnosticul diferenţial se face cu
osteocondromul.
Figura 13.8. Hipoplazie bilateral3 Principii de tratament:
posttraumatic3. (cazuistica Of. T. Nită) Evoluţia bolii poate fi lenta sau rapida, cu
implicaţii majore asupra eficientei tratamentului Pentru a preveni suprainfectarea plagii se
curativ. administreaza antibiotice cu spectru larg.
Iniţial se determina daca creşterea este Bolnavii vor fi obligatoriu dispensarizaţi, pentru
inca activa sau s·a incheiat, prin evaluarea a preveni aparitia constricţiei sau anchilozei
fotografiilor şi a modelelor de studiu seriate, temporo-mandibulare post-traumatice.
radiografiilor cefalometrice seriate şi
scintigrafiei osoase.
Tratamentul chirurgical consta În Contuziile articulaţiei temporo-
indepartarea condilulului hiperplazic, daca se mandibulare
stabileşte ca acesta este inca activ. În aceasta
situatie clinica este indicata condilectomia inalta Frecvenţa : des Întâlnite.
cu conservarea celorlate elemente articulare Etiopatogenie: traumatisme indirecte
(menisc, ligamente). În cazul În care centrul de aplicate pe mandibula (menton, ram orizontal,
creştere a condilului nu mai este activ se indica unghi) sau traumatisme directe, cu respectarea
chirurgia ortogna13. Ulterior se realizeaza integritatii componentelor osoase ale
rezecţia modelanta a marginii bazilare a articulaţiei.
mandibulei pentru restabilirea simetriei facia le. Simptomatologie: semnele clinice sunt
Mecanoterapia activa se realizeaza chiar reprezentate de:
din a 2 a zi postoperator (deschiderea progresiva • durere articulaTa spontana şi/sau provocata de
a gurii În asociere cu mişcarea de propulsie a mobilizarea mandibulei. din cauza hematomului
mandibulei). intra- şi/sau periarticular,
• trismus moderat,
• devierea mentonului de partea sanatoasa,
Afecţiuni traumatice • articulaţie sensibila la palpare.
Diagnostic: dificil de realizat, se bazeaza
pe semnele clinice şi examenul radiologic care
Pot fi provocate de traumatisme prin elimina suspiciunea de fraclura de condil sau
mecanism direct sau indirect, putând fi leziuni luxatie temporo-mandibulara.
ale partilor moi cu interesa rea spatiului articular, Diagnosticul diferenţial se mai face cu
luxa ţii temporomandibulare sau fracturi anumite afectiuni inflamatorii ale articulaţiei
condiliene, separat sau in asociere. În funcţie de (capsulita, retrodiscita).
gravitatea şi tipul traumatism ului, acestea pot fi Principii de tratament: repaus articular
urmate de sechele persistente sau ireversibile pentru 4-5 zile, mişca riie mandibulare fiind
şi, În cazul copiilor, de tulburari de creştere a reluate treptat şi progresiv. Se recomanda
mandibulei cu sau fara anchiloz3 tempo ro- mecanoterapie activa sau pasiva, pentru a
mandibulara. preveni instalarea unei constricţii temporo·
mandibulare.
PIăgite articulare
Fractura procesului conditian
Frecvenţa : rare, de obicei accidentale.
Etiopatogenie: traumatisme În care pe Au fost descrise in capitolul "Trauma-
lânga deschiderea accidentala a articulaţiei pot tologie oro-maxilo-faciala".
fi lezate şi componentele articulare.
Simptomatologie: semnele clinice sunt
comune tuturor plagilor; specificitatea este data Luxaţia temporo-mandibulară
de gradul de afectare articulara.
Principii de tratament: se urm3reşte luxa ţi a temporo-mandibulara se
cur3ţirea mecanica a plagii, cu inlaturarea defineşte ca fiind o afecţiune in care condilul
eventualilor corpi straini sau eschile osoase. este deplasat in afara spaţiulUi articular dar
Plaga se sutureaza În doua sau mai multe ramâne În interiorul capsulei. Se descriu trei
planuri. Mişcarile mandibulare se reiau dupa 6- forme anatomo·clinice de luxatii: anterioara,
7 zile, chiar daca persista redoarea articulara, posterioara şi laterala.
asociindu-se mecanoterapia cu fizioterapia.
688 PATOLOGIA ARTICULATIEI
. TEMPORO-MANDIBULARE

Luxaţia anterioară

Apare atunci când condilul este deplasat


spre ina inte, plasându-se pe partea anterioa ra
a tuberculului articular.luxaţ i a anterioara poate
fi acut3, cronica sau recidivanta.

luxaţia anterioară acută

Frecven ţ a : predomina la femei, poate fi


unilaterala sau bilaterala.
Etiopatogenie:
• traumatism direct (caderi pe mentan cu gura
deschisa),
• traumatism indirect (luxa rea mandibulei la
extracţia unui dinte, c3scat larg etc.),
• spasme musculare (deschiderea gurii timp
indelungat).
Este favorizata de laxitatea eapsulei arti-
culare, scaderea tonicit3tii muşchi lor masticatori,
cavitate glenoida puţin adânca • tubercul articulaT
cu panta ştea rs3, deformari condiliene etc.
Simptomatologie. in momentul produ -
cerii apare o durere puternica asociata cu un
cracment intraarticular şi imposibi li tatea
Înch iderii guri i. Ulterior apar tu lbura ri func-
ţionale: incontinenţa salivara, masticaţie impo-
sibila, fonaţie şi deglutiţie dificile.
in Juxatia anterioară bilaterală:
• gura este parţia l deschisa, cu mand ibula
protuzata;
• i nocluzie ve rticala frontala cu contact pe uiti mii
molari, linia interincisiva nefiind deplasata;
• depresiune pretragiana;
• cond ilul poate fi palpat sub arcada tempora-
zigoma tica;
• obraji turtiti şi alungiti (Fig. 13.9, 13.10). Figura 13.9. Luxaţie an terioa ra bilatera la ·
aspect cli nic (cazuistica Dr. O. Dincă)

30 MODEL OPENED MOUTH 30 MODEL OPENED MOUTH

Figura 13.10. Luxaţ i e anterioara bilaterala - aspect (Ţ- 30 (cazuistica Or. O. Dincă)
În Juxaţia anterioară unilaterală: Întretinuta, printre altele, de spasmul muscular
• gura este mai puţin deschisa, secundar stimulului dureros de la nivelul capsulei.
- contactul Între molari exista doar pe partea Pentru relaxare musculara se mai poate injecta un
afectata, anestezic local fara vasoconstrictor În muşchiul
- linia interincisiva este deplasata contralateral, pterigoidian lateral.
• obrazul este turtit şi alungit pe partea afectata Tehnica Valerian Popescu urmareşte
şi relaxat pe partea opusa (Fig. 13.11, 13.12). parcurgerea urmatorilor tim pi 9 :
Diagnosticul se stabileşte pe baza • se deschide la maximum gura pacientului dupa
semnelor clinice, a istoricului afecţiunii şi a care se introduc bilateral, Între ultimii molari,
examenului radiologic. doua suluri de comprese cu dia metrul de 5·6 cm;
Diagnostic diferenţial: se realizeaza mai la pacientii edentati aceste suluri trebuie sa fie
ales În luxatiile unilaterale cu: mai groase şi se vor aşeza Înaintea marginii
• fractura subcondiliana (menton deviat de anterioare a ramurilor ascendente.
partea bolnava, deschiderea gurii este posibila); • se aplica palma pe mentan şi se exercita o
- contractura spastica a muşchilor ridicatori ai presiune continua, progresiva, de jos În sus,
mandibulei; abtinându·se o basculare a mandibulei În jurul
• paralizii faciale. rulourior de comprese; astfel ramul ascendent
Principii de tratament: este coborât pâna când condilul ajunge sub
• reducere imediata a luxaţiei, dupa tehnica tuberculul articular;
Nelaton sau tehnica Valerian Popescu; • presiunea În sus pe menton se combina cu o
- se efectueaza radiografii Înainte de reducere presiune spre Înapoi, pâna când se aude un
pentru a elimina diagnosticul de fractura, cracment, care semnifica faptul ca condilul a
• reducerea poate fi realizata fara anestezie, dar depaşit vârful tuberculului articular;
uneori poate necesita anestezie locala sau • În acest moment se scot rulourile continuându-
generala. Unii autori recomanda folosirea unei se cu o presiune constanta pe menton În sus şi
anestezii locale pentru aceasta manevra. bazându· Înapoi, pâna când se refac relatiile de ocluzie
se pe faptul ca luxatia se presupune a fi (Fig. Il. 13).

Figura 13.12. Radiografie care evidentiaza luxaţia


Figura B.U.luxaţie anterioara unilaterala. anterioara unilaterala ATM. (cazuistica Clinicii de
(cazuistica Clinicii de Chirurgie OMF Bucureşti) Chirurgie OMF Bucureşti)
690 PATOLOGIA ARTICULATIEI
. TEMPORO-MANDIBULARE

••

/
•• r.

Figura 13.13. Reprezentarea schematica a tehnicii V. Popescu de reducere a luxaţiei anterioare ATM.

•• b.

Figura 13.14. Reprezentarea schematica a tehnicii Nelaton de reducere a luxaţiei anterioare ATM.

Tehnica NeJaton consta În urmatoarele Oup~ reducere se utilizeaz~ bandaj


manevre 9
: mentocefalic sau ligaturi interdentare de tip Ivy
• se aplica poticele bilateral pe feţele ocluzale ale timp de 24 de ore pentru a preveni reluxarea.
molarilor sau Înaintea marginii anterioare a ramului; Pentru o s~pt~mân~ se recomand~ o
• (u celelalte degete se prinde marginea bazilar3 alimentaţie semilichid~ şi limitarea m i şc~rilor
şi unghiul mandibulei; mandibulare.
• se imprima iniţial o mişcare de coborâre
efectuata treptat pentru dep3ş i rea obstaeolului Luxaţia anterioara recidivanta cronica
reprezentat de tuberculul articulaT;
• se împinge apoi mandibula catre posterior, Este definit~ ca fiind deplasarea repetat~
asociind şi
o rotaţie cu ridicarea mentonului; a condilului anterior de tuberculul articular cu
• când condilul ajunge În cavitatea glenoid~ se blocarea frecvent~ În aceast~ poziţie.
aude un cracment şi gura se Închide brusc (Fig. F recvenţ~ : rar~ . Poate fi unilateral~ sau
13.14). bilateral~.
Figura 13.15. Luxaţie anterioara recidivanta - aspect radiografie ATM.
(eazuistica Of. T. Nită)

Etiopatogenie: Subluxaţia anterioara


• tubercul articular cu relief şters;
• spasm muscular (in cadru l crizelor ton ico- Este definita ca o luxaţ i e an terioar3,
donice din epilepsie); partiala, cu autoreducere.
· laxitate mandibulara pradus3 de dezechilibre Frecvenţa: rara, apare la p acie n ţ ii care au
aduza-articulare. prezentat in antecedente o luxaţie anterioara
Simptomatologie: acuM.
• producerea luxaţiei este dureroasa; Etiopatogenie: ca psula arti culaTa laxa,
• apare un cracment ca racteristic; coordonare musculara deficitar3, forma
• celelalte semne clinice sunt aceleaşi ca şi in anormala a componentelor osoase articulare.
luxatia anterioar3 acuta (Fig. 13.15). Principii de tratament. De obi cei
Principii de tratament. Reducerea luxaţiei pacientul Învaţa singur sa - şi reduca subluxaţia,
anterioare recidivante trebuie facuta cât mai mai mult sau mai p u ţin frecventa. Uneori Însa,
precoce (tehnica Nelaton sau V. Popescu). Dupa este indicat tra tamentul chirurgical
reducere unii autori recomanda injectarea (capsulorafia). În ultima perioada s-a folos it
intraarticulara a unei so l uţii sderozan te pentru injectarea in tra-art iculara de solutii sclerozante,
a strânge capsula. care, prin fibrozarea eapsulei, pot produce o
În cazulluxaţiilor frecvente şi dureroase diminuare a mişc3rilor excesive ale mandibulei.
se recomanda tratamentul chirugica l putându- Aplicarea sa u utilizarea greşita a solutiilor
se efectua capsulorafie, sau rezecţie modelanta sderozante poate fi urmata de complicaţii , de
a tubercul articular (se urmareşte favorizarea aceea laskin recomanda se lectarea cu atenţ i e a
repoziţionarii spontane a condilului). cazurilor pen tru aceasta tera pie8•
Înainte de alegerea condu itei terapeutice
este ob ligatorie realizarea echilib ra rii oduzale
(Fig. 13.16).
692 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

30 MODEL OPENED MOUTH 30 MODEL OPENED MOUTH

R L

30 MODEL CLOSED MOUTH 30 MODEL CLOSED MOUTH

Figura 13.16. Sub l uxaţie anterioa ra bilateral3


a - Aspect clinic · gurii deschisa
b - Aspect clinic - gura Închis.a
c,d - Aspect COD - gura deschisa
e, f - Aspect CT- 3D - gura Închisa
(eazulstiea Or. T. Niţă)
Luxaţia posterioară Diagnostic: Pe baza semnelor clinice şi
radiologice trebuie făcut diagnosticul diferential
Frecvenţă: rara, asociata frecvent cu cu fracturile de cavitate glenoidă.
fractura peretelui anterior al conductului auditiv Principii de tratament. Reducerea trebuie
extern. realizată cât mai repede. Tehnica de reducere
Etiopatogenie: este următoarea:
• traumatisme directe (pe menton, gura fiind • se aplica policele pe mandibulă in şanţ urile
Închisa); vestibulare, din zona laterală,
• anomalii de forma ale componentelor • se exercita o presiune În jos urmată de o
articulare (cavitate glenoida alungita posterior, tracţiune anterioară a mandibulei.
condili mici şi turtiţi); După reducere se aplică bandaj
• favorizate de absenţa molarilor sau de mentocefalic sau ligaturi interdentare de tip Ivy
tulburări de ocluzie. timp de 24 de ore pentru a preveni reluxarea.
Simptomatologie: Pentru o săptămână se recomandă o alimentaţie
• mişcări mandibulare absente; semiiichidă şi o limitare a mişcărilor mandibulare.
• otoragie cu scaderea acuitaţii auditive; În cazul luxatiilor posterioare cu
• gura intredeschisa la 1·2 cm; Înfundarea peretilor conductului auditiv extern
• retrognatism mandibular cu inocluzie sagitala se pot produce complicaţii septice; incorect
frontala; reduse şi fără dispensarizare luxaţiile posterioare
• obraji turtiţi; pot fi urmate de anchiloză temporo · mandibulară.
• depresiune pretragiana, condilii se palpează
În conductul auditiv extern;
• daca peretele anterior al conductului auditiv Luxaţia laterală
extern nu este fracturat atunci gura este
inchisa, iar incisivii inferiori sunt În contact cu Frecvenţă: extrem de rara .
mucoasa palatinală (Fig. 13.17). Etiopatogenie: posibilă numai in asociere
cu fractura subcondiliană.
Simptomatologie:
• predomină semnele clinice ale fracturii
subcondiliene;
• menton deviat de partea leziunii;
• ocluzie Încrucişată.
Principii de tratament: se trateaza
fractura subcondiliană.

Figura 13.17. Luxaţie posterioară cu fractura


peretelui anterior al conductului auditiv extern
(cazuistica Clinicii de Chirurgie OMF Bucureşti)
694 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

Patologie tumorală ATM Tumori maligne


la nivelul ATM, afecţiunHe tu morale sunt Cele mai frecvente tumori maligne
destul de rare. Simptomatologia este primare ATM sunt osteosarcomul şi
asemanatoare cu cea data de afeeţiu n He atice. condrosarcomul. In ci denţa este scazuta.
fapt care uneori pune probleme de diagnostic Etiopatogenia nu este cunoscuta, dar de
diferenţiat. Prin evoluţie, din cauza relatiei cele mai multe ori apar prin extinderea unor
anormale (ondit·rosa, apare limitarea leziuni maligne de vecinatate.
deschiderii gurii şi apoi durerea articulara. Simptomatologie:
• durere,
• deformare,
Tumori benigne • distrugere rapida a componentelor ATM,
• deschidere limitata, cu devierea mandibulei,
Cele ma i frecvente sunt: osteomul, • trismus.
osteocondromul, eondromul, eondromatoza • tulurlri de auz şi echili bru (acufene, vertij,
sinoviala. hipoacuzie).
Et iopatogenia este discutabila fiind • extensia rapida spre fosa infratemporala şi
incriminaţi factori traumatici, infeeţio$i şi baza craniului.
endocrini. Principii de tratament. Este esentiala
Simptomatologie: diagnosticarea precoce şi intervenţia
• deformaţ i i condiliene. chirurgicala rapida cu extirpare larga cu margini
• frecvent unilate rale, libere negative, urmata de radio-chimioterapie
• laterodeviaţia mandibulei de partea sana· (de obicei Însa nu sunt radiosensibile).
toasa, Obligatoriu, preoperator trebuie evaluata
• ocluzia adânca În acoperiş, extensia spre fosa craniana mijlocie şi urechea
• poate aparea ulterior inocluzie laterala de medie, pentru ca daca aceasta exista, tumora
aceeaşi parte. este deja inoperabila. Plastia reconstructiva se
În general se pastreaza mobilitatea face dupa 3 ani, daca nu apar recidive.
articulara şi rar se produce surditate de percepţ i e,
prin compresia conductului auditiv extern. Leziuni metastatice la nivelulATM
Explorarile imagistice au rol important În
stabilirea diagnosticului, putând sa precizeze Leziunile metastatice cu localizare ATM
gradul de creştere condiliana, precum şi posibila sunt rare. Tumora primara poate fi localizata la
interesa re a fosei glenoide sau a structurilor nivelul plClmânu lui. tiroidei, rinichilor. sâni lor
articulare. În condromatoza sinoviala se sau prostatei.
evidentiaza prezenta unor corpusculi radiopaci Simptomatologie:
În compartimentul superior al spatiului articular, • durere;
din cauza metaplaziei ţesutu l ui sinovial. • imagini radiotransparente la nivelul condilului;
Principii de tratament. Tratamentul este • leziune maligna În antecedente.
ch iru rgical şi consta În: Principii de tratament: obligatoriu se
• extirpare, eventual cu conserva rea unora din identifica tumora primara şi daca metastaza din
elementele componente ale articulaţiei: ATM prezinta indicaţie ch irurgicala, se realizeaza
condilectomie, condiloplastie etc; extirpa rea ei. Metodele de reconstrucţie articulara
• extirparea corpusculi lor şi a sinovialei trebuie de cele mai multe ori temporizate.
modificate, În condromatoza sinoviala.
fizioterapia şi mecanoterapia trebuie
instituite imediat postoperator, pentru a preveni
şi reduce tulburCirile funcţionale.
Afecţiuni inflamatorii ale ATM bruşte, ale discului.
Simptomatologie:
• durerea este simptomul principal;
Procesele inflamatorii pot afecta numai • lipsa contactelor dento-dentare pe partea
anumite componente ale ATM sau pot afecta afectata, prin deplasarea infero·anterioara a
Întreaga articulatie temporo-mandibulara. De condHului ;
regula, afectiunile inflamatorii sunt localizate • limitarea antalgica a deschiderii gurii.
unilateral. O mare parte a acestora este Diagnosticul diferential se face cu
determinata de dezechilibrele oeluzo·articulare. capsulita şi artrita acuta, fiind dificil de realizat.
urmate de modificarea pozitiei menisc-cond il şi Pri ncipii de tratament:
aparitia fenomenelor inflamatorii. • gradul de afecta re a structurilor retrodiscale
poate fi apreciat prin artroscopie, CT sau RMN;
• initial se Încearca repaus articular şi dieta
Capsulita şi sinovita semilichida. Daca fenomenele inflamatarii nu
cedeaza la medicaţia antiinflamatoare şi fizio-
Sunt definite ca procesul inflamator al terapie. se indica tratamentul chirurgical pentru
capsulei şi sinoviei. cazurile cu modificari ale relatiei disc-condi!.
Frecv e n ţi'l:destu! de mica.
Etiopatogenie:
• tulburari oeluzale, Artrita temporo-mandibulara
• traumatisme acute la nivelul ATM sau al
structuri lor vecine, Artrita temporo·mandibular3 este definit:!
• procese inflamatorii de vecinatate, ca fiind un proces inflamator care intereseaza
• modificari discale. toate structurile articulatiei, anumite forme
Simptomatologie: elinice producând modificari degenerative.
• dureri localizate articular, eventual iradiate.
• mişcari mandibulare dureroase,
· Iipsa contactelor dento-dentare de partea Artrita infecţioasă
afectata. nespecifică
• creşterea cantitatii de lichid sinovial cu
Împingerea condilului mandibularÎn jos. Frecvenţa acestei afecţiuni este ra r3.
Semne radiologice: largi rea spaţiului Etiopatogenia este reprezentat3 de
articular, fara modificari osoase. extensia directa a infecţiei din urechea medie,
Principii de tratament: conductul auditiv extern, fosa craniana medie.
• dieta alimentara semilichida; osteomielite ale ramului mandibular sau poate fi
• limitarea mişcarilor articulare; posttraumatica.
• daca factorul cauzal este microbian, se Destul de rar diseminarea se poate realiza
recomanda antibioterapie; pe cale hematogena.
• tratament medicamentos cu antiinflamatoare Germenii responsabili de declanşarea
nesteroidiene (AINS) şi fizioterapie; afecţiunii sunt: stafilococul aureus, streptococi,
• daca inflamatia este secunda ra unei tulburari gonococi, Hemophilus Influenzae şi E. Coli.
a relaţiei disc·condil. se poate recomanda Factorii endogen i care favorizeaz3 aparitia
tratamentul chirurgical. artritei infecţioase sunt: starea general3 alterat3
sau tratamentul cronic cu medicaţie imuno·
supresoare (corticoterapie, citostatice etc).
Retrodiscita Simptomatologie. Semnele clinice apar
dupa perioada de incubaţie specifica fiec3rui
Este definita ca fiind un proces inflamator germen, iar afecta rea articulara este unilateral3:
localizat În ţesutul retrodiscal. • dureri intense, spontane. pulsatile. iradiate
Frecvenţa : destul de mica. temporo-auricular şi accentuate de mişc3rile
Etiopatogenie: mandibulei;
• traumatism articular acut. • congestie şi tumefacţie În zona preauriculara
• tulbur3ri de oeluzie instalate brusc. urmate de fluctuenţ3; semnele de inflamaţie se
• deplas3ri anterioare exagerate, lente sau pot extinde şi la nivelul conductului auditiv
696 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

extern; pretragian. Se recomanda o mobilizare precoce a


• tulburari funcţionale progresive, bolnavii articulaţiei,
pentru a se preveni aparitia constriqiei
având tendinta de a menţine mandibula Într-o sau a anchi lozei temporo-mandibulare.
poziţie antalgic3, cu gura Întredeschisa şi Evoluţie şi complicaţii. Formele uşoare,
mandibula deviat3 de partea sanatoasa; congestive sunt reversibile şi În urma
• semnele clinice ale bolii iniţiale: starea tratamentului medicamentos se remit in
generala alterata, frisoane. febra şi transpiraţie. aproximativ 10·15 zile, fara perturbari
Semnele radiologice apar tardiv.lniţial funqionale ate ATM_ Formele grave, pu rulente
se poate observa o largire a spaţiulUi articulaT au o evolutie agresiva. cu extensie loco-
iar ulterior, condilul are aspect "ciupit de molie". regionala (conduc! auditiv extern, mas toi da, os
Diagnosticul se realizeaza pe baza temporal, parotida).la copii, chiarÎn cazul unei
semnelor clinice (locale şi generale) şi cond uite terapeutice corecte, exista pericolul
radiologice. De asemenea, trebuie examinate şi apariţiei anchilozei temporo·mandibulare. Daca
alte articulaţii care pot fi implicate În afecţiunea limitarea mişcarilor continua la o luna dupa
actuala. Punctia aspirativ3 trebuie utilizata atat Încetarea procesului infecţios acut. trebuie luata
pentru reducerea durerii, (data de distensia in considerare artroscopia pentru Îndepartarea
capsulei), cât şi În scop diagnostic pentru eventualelor aderenţe.
identificarea germenilor.
Diagnosticul diferenţial se face cu alte
procese inflamatorii localizate la acest nivel: Artrite specifice
foliculita sau furunculul pretragian, limfadenita Artrita actinomicotie3
pretragiana, parotiditele urliene sau nespecifice,
otomastoiditele supurate, etc. Frecvenţa: foarte rara.
Evoluţie. În lipsa tratamentului toate Eliopatogenie: extensia infeqiei de la
componentele articulare sunt afectate nivelul paTlilor moL
ireversibil, putându-se instala o anchiloza Simptomatologie. Semne clinice:
temporo-mandibulara; la copii, pot apare • specifice artritelor (dureri, tumefacţie
deficite de dezvoltare a mandibuleL articulara, limitarea deschiderii gurii);
Principii de tratament. Repausul articular • modificarile patologice interesea za toate
este obligatoriu. Iniţial se incearca aplicarea de componentele articulare, cu excep ţi a
prişniţ rece, fizioterapie, şi administrarea de elementelor osoase.
antibiotice cu spectru larg. Antibioterapia de Diagnosticul se pune pe baza semnelor
prima intenţie ar trebui sa cuprinda o penicilina clinice, radiologice şi a examenelor
cu inhibitor de beta -Iactamaza_ Schemele uzuale microbiologie şi histopatologic.
conţin Ampicilina Lv., 3g la 6 ore sau Principii de tratament: tratamentul
Clindamicina 600 mg. Ia 6 ore, pentru pacientii medicamentos al afectiunii de baza trebuie
alergici la penieiline. Cefalosporinele de instituit cât mai precoce, pentru a preveni
generaţia a III-a pot fi utilizate. În formele apar iţi a secundara a unei con strict ii tempora-
purulente, confirmate prin punctie, mandibulare.
antibioterapia se realizeaza ulterior conform
antibiogramei. Artrita tuberculoas3
Durata tratamentului antibiotic variaza În
funcţie de raspunsul clinic şi de tipul de agent Frecvenţa : rara.
patogen izolat. Astfel, În cazul infecţiilor gono- Etiopatogenie: afecţiunea este
cocice se impune continuarea tratamentului cu intotdeauna secundara unei infecţii cantonate
Ampicilina sau Tetracidina per os, dupa terapia În vecinatate (stânca temporalului, ram
initiala Lv. de 2 saptamânL Infecţiile cu ascendent mandibular, limfonoduli pretragieni).
stafilococi aurii impun 4 saptamâni de Simptomatologie. Semne clinice:
tratament, iar infecţiile cu streptococi sau H. • specifice artritelor (dureri, tume facţie
Inftuenzae 2-3 saptamânL articulara, limitarea deschiderii gurii);
Tratamentul chirurgical se aplica daca • leziuni distructive ale discului, componentelor
tratamentul antibiotie nu amelioreaza osoase articulare, cu apariţia unor fistule
simptomatologia şi consta În incizia şi drenajul tegumentare persistente;
colecţiei purulente. linia de incizie se plaseaza • semnele generale specifice bolii tuberculoase.
Diagnosti cul se pune pe baza semnelor Cicatrizarea discului şi a capsulei ca şi
clinice, paraclinice şi radiologice. aderenţele Între componentele articulare sunt
Prin ci pii de tratam ent: tratamentul responsabile de reducerea mobilitaţii art i culaţiei.
medicamentos al afecţiunii de baza care provoaca devierea mentonului spre partea
(antituberculos specific) trebuie instituit cât mai afectata, În timpul mişcarii de deschidere.
precoce. deoarece afecţiunea poate evolua spre Semne radiologice. Examenul radiologic
constricţie sau anchiloza, chiar În cazul unui nu releva modificari osoase. Edemul şi
tratament medicamentos bine condus. În cazul hidrartroza În faza acuta sunt reflectate În
apariţiei complicaţiilor se recomanda radiografii ca o creştere a distanţei dintre fosă şi
condilectomia. condi!. În cazurile cu ruptura de disc şi disloca re,
diagnosticul de certitudine poate fi pus cu
Artrita sifilitica ajutorul artroscopiei.
Principii de tratamen t. Daca
Frecve n ţa: rara. traumatismul articular este minor, simptomele
Etiopatogeni e: leziuni de intensitate clinice acute dispar de obicei În termen de
redusa, asemanatoare cu cele produse de câteva zile sau saptamâni; daca traumatismul
Treponema Pallidum la nivelul articulaţiilor mari. este sever, artrita va duce la limitarea
Simptomatologie. Semne clinice: persistenta a mişcarilor mandibulare. necesi -
- În perioada secundara apar artralgii sau artrite tând tratament cu antiinflamatoare nesteroi-
subacute; diene. Repausul articular, dieta semilichida şi
- În perioada terţiara apar artralgii pe rsistente, fizioterapia sunt recomandate pentru 5-6 zile.
nocturne şi ulterior fenomene de epifizita
atrofica sau hipertrofica a condilu lui;
- semnele generale asociate bolii de baza.
Artrita reumatoida
Diagnosticul se pune pe baza semnelor Frecvenţa . Artritareumatoida reprezinta o
clinice, serologice şi radio logice. inflamaţie cronica a articulaţiilor şi a structurilor
Principii de tratament: tratamentul periarticulare. Afecţiunea poate debuta la orice
medicamentos al afecţiunii luetice. Aceste artrite vârsta, dar incidenta maximă este la persoanele
nu evolueaza niciodata spre anchiloza. de vârsta mijlocie. Peterson considera ca 1-3 %
din populaţia adulta prezinta reumatism
Artrita traumatica poliarticular, iar la 50% dintre aceştia, ATM este
afectata 4• Deşi implicarea ATM apare de obicei
Frecvenţa: des Întâlnita. tardivîn artrita reumatoida, ocazional ATM poate
Etiopatogenie: traumatismele severe cu fi prima articulaţie afectata de boala.
ruperea, zdrobirea sau dislocarea discului. cu Etiopatogenie: afecţiune autoimuna cu
comprimarea şi Întinderea capsulei sau a in serţi ei aparitia de anticorpi IgG modificaţi, ca raspuns
muşchiului pterigoid lateral sunt Însoţite de o la stimularea antigenica. Procesul inflamator
acumulare serohemoragica În spaţiul articular, ce consecutiv va stimula o proliferare anormala a
se poate infecta. Hemartroza şi traumatismele ţesutului sinovial (pannus).
severe pot fi urmate de formarea de bride Simptomatologie. Ca şi în cazul altor
cicatriciale, aderenţe Între componentele articu - articulaţii afectate de boala reumatoida,
laţiei şi chiar de anchiloza fibroasa sau osoasa_La modificarile patologice au o mare varietate.
copii, astfel de leziuni pot duce la distrugeri ale Semnele clinice sunt:
cartilajului condilian provocând oprirea creşterii, - durere intermitenta, matinala;
Însoţita de anomalii dento-maxilare. - tumefacţie articulara;
Si mptomatologie. Semnele clinice sunt - limitarea progresiva a funcţiilor articulare, În
diferite, În funcţie de gravitatea traumatismu lu i: special la mişca rea de deschidere a gurii şi de
• durere În repaus şi la mobilizarea mandibulei; propulsie a mandibulei;
• tumefacţie fara congestie şi/sau edem • crepitaţii;
postraumatic; - modificari ale ocluziei, patognomonica fiind
• ocluzie deschisa unilateral; inoduzia verticala progresiva;
• mişcari limitate ale mandibulei. antalgice sau - de obicei sunt implicate ambele articulaţii
determinate de edemul disco-capsu lar sau de temporo-mandibulare;
ruperea (dislocarea) discului. • semne generale asociate: febra, anorexia,
698 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

poliartralgii simetrice. Artrita hi peruremica (gutoasa)


Semne radiologice: apar tardiv (dupa Frecvenţa : foarte rara.
minim 5 ani) şi arata o demineralizare conditiana Etiopatogenie: creşterea cantitatii de acid
bilaterala. Ulterior apar eroziuni În partile urie din sânge, cu precipitarea uratilorÎn lichidul
anterioare şi posterioare ale eondilului, astfel sinovial de la nivelul ATM.
Încât imaginea radiologic3 poate crea impresia Simptomatologie. Semne clinice:
unui (ondit mic intr-o tasa larga. Uza totala a • debut brusc, frecvent monoarticular;
eondilului este ultimul stadiu evolutiv. • congestie şi tumefacţie locala;
Modificarile structurale articulare initiale • durere la palparea articulatiei cu limitarea
se observa cel mai bine prin artroseopie care moderata a mişcarilor mandibulei;
permite şi preleva rea de mici fragmente În scop • semne generale asociate bolii gutoase - noduli
diagnostic. gutoşi. febra. transpiratii.
Examene de laborator: factor reumatoid Semnele radiologice apar târziu.
pozitiv, anemie şi VSH crescuL caracteristice fiind Iezi unite osteolitice centrale
Diagnosticul se pune pe baza semnelor ale condilului,tip "gaura de pumn".
clinice, radiologiee şi serologiee. Diagnosticul se pune pe baza semnelor
Evolutie. În lipsa tratamentului artrita clinice, seralogice şi radiologice.
reumaloida temporo-mandibulara produce Principii de tratament:
deformari severe ale componentelor articulare, • tratamentul este cel medicamentos, specific
ceea ce duce la mişcari mandibulare de afecţiunii de baza;
amplitudine foarte mica. La copii s'au semnalat • În faza acuta este nevoie de medicaţie anti·
modificari ale tiparului de creştere mandibular din inflamatoare şi repaus articulaT.
cauza distrugerii cartilajului conditian de creştere.
Principii de tratament. Tratamentul
medicamentos al afecţiunii de baza, la care se Afecţi uniarticulare
asociaza tratamentul simptomatic care urmareşte
reducerea durerii prin repaus articular, terapie cu degenerative
agenţi fizici, AINS. Se recomanda proteza rea de
urgenţa a eventualelor edentaţii. Daca pacienţii Afecţiuni articulare degenerative
dezvolta o limitare cronica a mişcarilor articulare de tip artrozic
şi boala nu mai este activa se indica tratament
ch irurgical (condilectomie, artroplastie).
Acestea sunt definite ca afecţiuni
neinflamatorii articulare. cu deteriorarea
Artrita temporomandibulara ţesutului articular moale şi remodelare osoasa
În spondilita anchilozanta consecutiva.
Frecvenţa : foarte rara. Afectarea ATM Frecventa: afectarea ATM apare la 40%
apare În 4·20% din cazurile diagnosticate 8. din populaţia de peste 60 de ani 8.
Etiopatogenie: posibil genetica, ţesutul Etiopatogenie: cuprinde atât factori locali.
sinovial prolifereaza şi invadeaza discul şi cât şi sistem ici:
componentele osoase articulare. • vârsta este un factor predispozant;
Simptomatologie. Semne clinice: • factorii responsabili În dezvoltarea artrozei la
• durere la palparea articulaţiei tempora- nivelul ATM sunt suprasolicitarea cronica a
mandibulare şi a muşchilor masticatori; articulaţiei prin: bruxism, masticaţie unilaterala,
• tumefacţie, crepitaţii şi cracmente articulare; edentaţii terminale protezate incorect;
• limitarea mişc3rilor mandibulare; • traumatisme articulare în antecedente.
• semne generale asociate bolii (afecţiunea Simptomatologie. Cel mai frecvent,
debuteaza Întotdeauna la nivelul articulaţiei Iezi unile sunt localizate pe partea laterala a
sacro-iliace). discului şi a fosei glenoide. Zona mediala a
Semne radio logice: similare celor de la articulaţiei şi condilul sunt rareori afectate.
artrita reumatoida. Iniţial afectarea ATM este Simptomele seamana cu cele specifice artritelor:
depistata radiologic şi nu clinic. • durere În articulaţie şi În muşchii masticatori;
Principii de tratament. Tratamentul este • hipomobilitate mandibular3;
similar cu cel de la artrita reumatoida. • specific pentru artroza tempora-mandibulara
este erepitaţia care însoţeşte mişc3rile Constricţia mandibulei
articulare.
Examenul radiologic trebuie realizat
obligatoriu cu gura inchisa, observându -se: Se defineşte ca fiind limitarea progresiva,
• spaţiu articulaT redus, care indica pierderea dar (spre deosebire de trismus) permanenta a
şi/sau perforarea discului; mişcarilor mandibulei.
·osteofite; Etiopatogenie. Se descriu mai multe
• aplatizarea eondilului şi a tubereulului mecanisme care induc constricţia mandibulei 4 :
articulaT. • constricţia de cauză periarticulară se
Artroscopia temporo-mandibular3 poate instaleaza dupa supuraţii, traumatisme
fi utilizata pentru diagnostiearea precoce a articulare/periarticulare. interventii chirurgicale
perforaţiilor şi a leziunilor diseale. conditiene pe ATM. Apare astfel o transformare sclero-
sau capsulare. Aceasta examinare este indicata cicatriciala a capsulei articulare şi a
pentru pacienţii la care radiografiile ligamentelor.
convenţionale au fost neeoncludente. • constricţia de cauză musculară apare ca
Principii de tratament: urmare a sclerozei sau hipertoniei muş c hilor
• terapie ocluzal3; ridicatori ai mandibulei. Scleroza se instaleaza
• antiinflamatoare nesteroide; În urma unor traumatisme musculare. corpi
• fizioterapie; straini intramusculari, fracturi de mandibula
• tratamentul chirurgical este recomandat doar VICIOS consolidate. supuraţii trenante,
la pacienţii cu simptomatologie dureroasa radionecroze ale ramului mandibular. Mai rar.
persistenta, care nu cedeaza la tratamente le poate apare În urma unei miozite cronice cu
anterioare sau la cei cu semne radiologice de degenerescenţa fibroasa sau calcara a
artroza. Artroplastia se indica doar dupa musculaturii.
artrocenteza. Reconstrucţia totala a articulaţiei • constricţio de cauză cutaneo-mucoasă
se impune În cazurile severe. apare din cauza cicatricilor cheloide, retractile
ale tegumentelor genio- maseterine sau ale
mucoasei jugale dupa traumatisme cu pierdere
Resorbţia condiliană idiopatică de substanţa, arsuri la nivelul feţei. supuraţii
(osteoliza condilului) trenante sau ca sechele ale tratamentului
multimodal al tumorilor maligne faciale
Frecvenţa: rarit De obicei apare la femeile (postchi rurgical, posti radiere).
tinere cu anomalie dento · maxilară de clasa a Il-a. Simptomatologie. Afecţiunea se
Etiopatogenie: necunoscută. Poate instaleaza treptat, cu limitarea progresiva a
aparea la pacienţi după intervenţii de chirurgie deschiderii gurii, mai puţin afectate fiind
ortognata 8. mişcarHe de lateralitate şi propulsie. La
Simptomatologie. Semne clinice: inspecţie şi palpare se observa cicatricile
• durere articulară şi În musculatura Îngroşate. cheloide, aderente de planurile
masticatorie; profunde şi hipertonie musculara. Mişcarile
• mişcări mandibulare ati pice; condilului mandibular au o amplitudine redusa,
• asimetrie faciala progresiva; dar aplicarea unui departator de arcade poate
• pierderea unilaterala sau bilaterala a mari amplitudinea deschiderii gurii, apa rând
dimensiunii verticale; durere articulara şi laterodeviaţie de partea
• zgomote articulare. afectata. Consecutiv simptomatologiei descrise
Principii de tratament: În functie de apar şi tulburari În masticaţie şi fonaţie, starea
evoluţie, osteoliza condilului poate fi: generala nu este Însa alterata,
• progresiva (activa) - dispensarizare pâna la Semne radiologice. Nu se observă leziuni
Încheierea puseului osteolitic (modele de ale componentelor osoase articulare, dar pot fi
studiu şi radiografii seriate, scintigrafie identificate eventualele cauze care au dus la
osoasa); instalarea constricţiei (fracturi mandibulare
• non progresiva (stabila) - se recomanda vicios consolidate, corpi straini).
reconstrucţia partiala sau totala a articulaţiei, Diagnosticul pozitiv se pune pe baza
În cazurile severe. semnelor clinice şi radiologice.
Diagnosticul diferenţiat se face cu:
700 . TEMPORO-MANDIBULARE
PATOLOGIA ARTICULATIEI

• trismusul: imposibilitatea temporara de a Anchiloza temporo-


deschide gura, la amplitudine maxima. Este un
simptom În cadrul unor afectiuni generale mandibularli
(tetanos, intaxicatii cu stricnina, meningite Anchiloza temporo·mandibulara este
acute, encefalite, boala Parkinson, edampsie) definita ca limitarea permanenta a mişc3rilor
sau locoregionale (traumatisme articulare sau mandibulare, prin formarea unui tesut osos,
periarticulare. fracturi ale ramului mandibular, fibros sau mixt, cu dispariţia structurilor
contuzii ale muşchilor ridicatori ai mandibulei. articulare (condit, disc, fosa glenoid3).
s upuraţii odonlogene sau amigdaliene, tumori Frecv enţa afecţiunii este destul de rara ,
maligne). apare mai ales În copilarie. Este mai frecvent
• anchiloza temporo·mandibulara unilaterala de unilaterala şi mai rar bilaterala (Fig. 13.18,
tip anterior, când sunt prezente mişcari de 13.19).
mica amplitudine la deschiderea gurii, În Etiopatogenie
lateralitate şi protruzie. Examenul radiologic Pe o statistica retrospectiva realizata în
precizeaza diagnosticul. Clinica de Chirugie O.M.F. Bucuresti. În care au
Principii de tratament. Tratamentul fosl incluse 140 de cazu ri, apar urmatorii faclori
eonstricţiei de mandibula se poate face prin etiologiei ai anchilozei intracapsulare: traumatici
metode nechirurgicale şi chirurgicale. 45,6 %, infecţioşi 38,3 %, poliartrite reumatoide
Metodele nechirurgicale urmaresc 1,93 %, neprecizati 15,6 %4.
distensia ţesuturilor cicatriciale prin mobilizarea Factorii traumatici su nt reprezentati În
mandibulei, folosind mecanoterapia În asociere ordinea frecventei de: fracturile intraarticulare ale
cu fizioterapia. Mecanoterapia se realizeaza cu condilului. fracturile cavitaţii glenoide.
ajutorul unor dispozitive care deschid pasiv gura traumatismul obstetrical, plagile articu l aţiei.
(pene de lemn, dep3rtatoare de arcade tip Timpul mediu de instalare a unei anchiloze
Heister, aparatul Darcissac sau aparatul posttraumatice este de 6 luni pentru traumatismul
Lebedinski). Dilatarea se face lent, progresiv, direct şi de 1aluni pentru traumatismul indirect.
timp de 30-40 de zile(1 -2 mm/pe zi). Factorii infecţioşi sunt, În ordinea frec·
Metodele chirurgicale se folosesc venţei: supuratiile oto·mastoidiene, supuratiile
numai dupa ce meeanoterapia nu a dat rezultate localizate la nivelul ramu lui ascendent mandi·
satisfacatoare. În Clinica de Chirurgie Oro· bular (asteite, osteomielite). parotiditele, artritele
Maxilo·Faciala Bucureşti se folosesc urmatoarele gonococice, artritele traumatice suprainfectate.
metode chirurgicale 4 : Anchilozele postinfectioase se instaleaza În timp
• secţionarea simpla sau transversala a bridelor indelungat. Ca regula generala, apariţia
cu sut ura longitudinala; anchilozei este mai rapida la copii şi mai lenta la
• acoperirea suprafetelor sângerânde cu grefe adulti.
libere de piele, lambouri cutanate alunecate Anchilozele extrarticulare pot apare dupa:
din vecinatate; fracturi ale arcadei temporo·zigomatice, miozita
• dezinserţia muşchilor maseteri şi pterigoidian osifianta posttraumatica, supuratii odontogene
intern, În cazurile de scleroza cicatriciala a sau otomastoidiene, tratamentul multimodal al
acestora; tumorilor maligne sau hipertrofia apofizei
• sectionarea inserţiei muşchilortemporali de pe coronoide.
apofiza coronoida sau chiar osteotomia
apofizei coronoide. Forme clinice
Indiferent de tehnica ch irurgicala folosita, Exista doua tipuri de anchiloze 1o :
mecanoterapia postoperatorie este obligatorie. anchiloza intracapsulara şi anchiloza extra·
capsulara (pseudoanchiloza). Ambele pot fi uni·
sau bilaterale.
Dupa extensia blocului osos, anchiloza
temporo·mandibulara intracapsulara are trei
stadii de evolutie:
• Bloc osos limitat la apofiza cond ilian a.
• Bloc osos extins pâna la incizura sigmoida.
• Bloc osos extins pâna la nivelul apofizei coro·
noi de.
Figura 13.18. Anchiloză post-traumatica
unilaterala_
(cazuistica Clinicii de Chirurgie OMF Bucureşti)

Figura 13.19. Anchiloza bilaterală. (cazuistiea Clinieji de Chirurgie OMFBucureşti)


702 PATOLOGIA ARTICULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

Anchiloza intracapsulară - semnele În anchiloza extracapsulară (pseudo-


clinice sunt: anchiloza) se poate observa un proces coronoid
• imposibilitatea permanenta a deschiderii gurii, deformat (hipertrofie), o fractur~ vicios consolidat~
• asimetrie facial3. cu caracteristici specifice: a arcului zigomatic sau a complexului zigomatic.
- anchiJoza intracapsulară unilaterală: Indiferent de tipul anchilozei tomografia
mentonul este retrudat,linia interincisivCi este computerizat~ evidentiaz~ cel mai exact
deviat3 de partea bolnava iar mişcarea de extensia în plan tridimensional a blocului osos.
lateralitate de partea sanatoasa este Principii de tratament. În anchiloza
diminuata. La palparea bidigital3 a articulatiei intracapsular~ singurul tratament indicat este
afectate se poate percepe blocul osos, mişc3rile artroplastia care urm~reşte crearea unei noi
condilului contra lateral putând fi absente. La articulaţii.
copii hemimandibula afectata este hipoplazie3, în anchiloza extracapsular3 (pseudoanchi.
dar pare bombata, cu unghiul mandibular loza) tratamentul chirurgical urmareşte indepar-
apropiat de 90°; obrazul apare relaxat de partea tarea cau,ei. Indiferent de tipul anchilo,ei,
afectata şi În tensiune de partea opusa. postoperator este obligatorie instituirea pe termen
- anchiJaza intracapsufară bilaterală: lung a mecanoterapiei în asociere cu fizioterapia.
relieful menton ier este şters, b~rbia fii nd mult
retrudat~. Bolnavii au profilul caracteristic de
"pas~re", din cauza hipoplaziei bilaterale a Tulburări de deplasare
mandibulei. Mai apar hipotrofie maseterin~ şi
hipertonia musculaturii suprahiodiene.
a discului articular
Anchiloza extracapsulară - semnele În timpul deschiderii maxime a gurii
clinice sunt: condilul efectueaza atât o mişcare de rotaţie în
-limitarea partial~ dar permanent~ a axul balama, cât şi o mişcare de translaţie spre
deschiderii gurii, poziţia cea mai inferioar~ a tuberculului articular.
- devierea mandibulei de partea afectat~, In timpul mişc~rilor de deschidere a gurii, discul
- mişc~rile de protruzie şi lateralitate posibile articular ramâne permanent ataşat de condil,
dar reduse ca amplitudine, schimbându - şi succesiv însă poziţia faţă de
• asimetria facial~ este mai redus~ comparativ elementele osoase temporale (fosa glenoidă,
cu cea din anchiloza intracapsular~. panta posterioar~ a tuberculului articular).
Semne radiologice Clasificare. Tulburările de deplasare ale
în anchiloza intracapsulară pot apare discului pot fi anterioare. cu sau fără reducere.
diferite grade de calcifiere ale spaţiului Morfologia discului şi severitatea deplasării au
intraarticular şi/sau disparitia acestuia. Pentru fost considerate ca indicatori ai gravit~ţii
precizarea localiz~rii, formei şi volumului afecţiunii.
blocului osos sunt necesare radiografii în mai
multe incidente. Ortopantomograma evidentiaz~
şi tulbur~rile de dezvoltare ale mandibulei (Fig.
13,20),

Figura 13.20_ Anchiloză intracapsulara - aspect radiologic pre- şi postoperator.


(cazuistica Clinicii de Chirurgie OMF Bucureşti)
Exista clasificari mai complexe. (Wilkes). ajunge În poziţie patologica. moment În care pa-
pe baza gradului de deplasare şi a vechimii cientul acuza o durere acuta. Cracmentele apar
leziunij11: atât la deschiderea cât şi la Închiderea gurii, (0 -
Stadiul 1: deplasare recenta respunzând trecerii condilului peste marginea
Stadiul II: deplasare veche posterioara a discului. Nu sunt limitari ale
Stadiul III: deplasare nereductibila acut3/ sub- mişcarilor mandibulare.
acuta Examenul radiologic evidentiaza modi-
Stadiul IV: deplasare nereductibila cronica ficari discrete ale componentelor articulare. Ar-
Stadiul V: deplasare nereductibila cronica. troscopia, CT sau RMN sunt utile pentru
cu artrita. obiectiva rea deplasarii anterioare a discului.
Incident!: apare la 40% din populatia de
varsta a treia 8•
Deplasarea anterioara a discului
fara reducere
Deplasarea anterioara
cu reducerea discului
Etiopatogenie. În cazul deplasarii ante-
rioare fara reducere a discului, acesta este
Etiopatogenie. În cazul deplasarii ante- poziţionat faţa de condit patologic antero-me -
rioare cu reducerea discului. in poziţia cu gura dial, atât În timpul mişcarii de deschidere, cât şi
inchisa acesta se poziţioneaza anterior şi medial la Închiderea gurii 12 (Fig. 13.22).
faţa de condi!. În cursul mişcarii de deschidere a Simptomatologie. Durerea articulara este
gurii, condilul se deplaseaza peste partea pos- conti nua şi acuta În timpul mişcarilor condilu lui,
terioara a discului, presând ligamentele retro- din cauza comprimarii permanente a ţesuturilor
discale intre suprafeţele osoase; ulterior retrodiscale Între suprafeţele osoase articulare.
complexul fiziologic disc - condil Îşi reia depla- linia interincisiva este deviata de partea afec-
sarea normala pâna in poziţia de deschidere tata pe tot parcursul mişcarii, fara a se mai co-
maxim a12. În cursul mişcarii de Închidere, discul recta. Deschiderea maxima a gurii este limitata
revine din poziţia fiziologica În poziţie patolo- la 25-30 mm in timpul mişcarilor de deschidere
gic!, antero·medial! (Fig. 1l.21). şi Închidere; nu apar cracmente, deoarece dis-
cul nu Îşi schimba poziţia fata de condi!. Trau -
Simptomatologie. Durerea articulara matizarea cronica a ligamentelor retrodiscale
apare În cursul mişcarii de deschidere, asociata poate determina În timp perforarea meniscului,
cu o deviere a liniei interincisive spre partea mişcarea În art i culaţie realizându -se ulterior,
afectata. În momentul reducerii discului, dure- prin contactul direct Între condit şi glena.
rea scade brusc şi linia interincisiva revine În Radiografiite ATM nu prezinta modi -
poziţia corecta, iar traseul de deschidere a gurii ficari semnificative, în timp ce artroscopia, CT
continua normal. În cursul mişcarii de Înch id ere sau RMN pun În evident! deplasarea anlerome·
a gurii, traseul este normal pâna când meniscul diala a discului faţa de condi!.

'<ţj ~'
/ ~ / ~
['tf)~
~ ~ ~
\~-'1 ) \ )
~
'fi--1 . ~

-tl ~
.;.(f
IL

Figura 13_21. Deplasarea anterioa ră a discului Figura 13_22. Deplasarea anterioara a discului
cu reducere - reprezentare schematica. fara reducere - reprezentare schematică .
704 PATOLOGIA ARTICULATIEI TEMPORO-MANDIBULARE

Princi pii de tratament: Medicul trebuie sa evalueze atât


Tratamentul iniţial este identic cu cel deschiderea maxima voluntara a gurii, cât şi
aplicat În SAD (antiinflamatoare nesteroidiene. deschiderea maxima forţata. cu ajutorul presiunii
eliminarea factorilor ocluzali care provoaca digitale, utila În diagnosticul diferenţia!. Dinţii
supraÎnc3rcarea ATM -ului, fizioterapie etc), fiind trebuie examinaţi atent, pentru a se stabili
eficient În cazul deplas3rilor cu reducere ale prezenţa faţetelor de abraziune, gradul de
discului. Se poate administra şi toxina botulin ica mobilitate, alte semne caracteristice bruxismului.
6 la nivelul muşchiului pterigoidian lateral, În Oduzia dentara trebuie evaluată atât static, cât şi
doze de 0,5 mi (12,5 U). dinamic.
În cazul pacienţilor cu dep lasa ri Examene de laborator
anterioare f3r3 reducere, perforarea discului Realizarea examenelor biochimice şi
reprezinta o indicaţie majoră pentru tratamentul serologice În funcţie de simptomatologia clinică.
ehirurgiea[ll: Examenul radiologic
• artrocenteza sau artroscopia. pentru a elimina Nu se poate realiza nici un fel de tratament
aderenţele care apar Între disc şi suprafeţele pentru nici o a fecţiune a ATM (intraarticulară sau
articu lare. În cazul (TOnice ale
deplasărilor extraarticulară) fară a avea un examen radiologic
discului fara reducere, complet.
• daca artrocenteza sau artroscopia nu sunt Modele de studiu
eficiente, se poate Înlocui discul cu grefă Modelele de studiu seriate, realizate la
autogenă (de ex. tegument. muşchi temporal). intervale de 6 luni, ne pot ajuta sa apreciem
Nu este indicata Înlocuirea aloplastica a dacă au apărut modificari În oduzie, pentru a
discului. putea planifica tratamentul În acord cu aceste
mod i ficări.

Evaluarea preoperatorie Fotografii


Fotografiile recente sunt esenţiale ca
aATM parte a documentaţ i ei cazu lui, iar ce levechi, pot
indica uneori debutul afectiunii.
Evaluarea bolnavu lui cu patologie Antecedentele patologice
intraarticu l ară este complexa şi necesita multă Orice protocol operator anterior sau bilete
rabdare din partea medicului şi a pacientului. de externare trebuie revăzute Înainte de a
Istoricul afecţiunii va cuprinde În mod obligatoriu, plan ifica o nouă interventie ch irurgicala.
pe lânga motivele prezentării, o descriere a
simptomatologiei, cronologia simptomelor, Tratamentul chirurgical
tratamentele anterioare efectuate şi raspunsul la al afecţiunilor ATM
aceste tratamente.
Examenul clinic se realizeaza prin
evaluarea Întregului aparat dento-maxilar. Capul Tratamentul chirurgical al afecţiunilor
şi gâtui trebuie examinate pentru a observa articu l aţieitemporo -mand ibulare reprezinta o
simetria sau asimetria cervico-faciala. Muşch i i metoda terapeutică de rezervă . Decizia de
masticatori trebuie palpaţi pentru a se putea tratament chirurgical depinde de gradul de
determina zonele sensibile. spasmele musculare suferinţa articulară, de modificarile anatomice
sau zonele trigger. Examenul obiectiv al ale componentelor articulare, gradul de
articulaţiei temporo-mandibulare ofera detalii discomfort al pacientului şi de rezultatele
importante pentru precizarea diagnosticului. tratamente lor nechirurgicale. Tratamentul
A rticulaţia este examinata ş i În mişcare, prin ch irurgical este obligatoriu precedat şi urmat de
palpare bidigitală. pentru a putea observa un tratament nechirurgical, care urmăreşte
eventualele zgomote articulare (cracmente, diminuarea Încărcării funcţionale a ATM.
crepitaţii) sau zone sensibile. Se noteaza care AAOMSl a precizat urmatoarele criterii
sunt aceste zone sensibile şi daca articulaţi a pentru stabilirea indicaţie; de tratament
devine mai dureroasă În timpul diferitelor mişcari. chirurgical În patologia temporomand i bulară 8 :
De asemenea, trebuie determinata • patologia intraarticu l ară evidenţiată imagistic,
amplitudinea mişcărilor mandibulei ale caror • co r espondenţa obligatorie a simptomelor cu
valori normale sunt: vertical: 40-45 mm; lateral: tulburarile structurale articulare.
6-8 mm; anterior:4-6 mm. • durere şi/sau disfunctie articulara, care
constituie o infirmitate pentru pacient, Ca ŞI In cazul celorlate intervenţii
• tratamente nechirurgicale anterioare chirurgicale ale ATM, dupa artroscopie pacientul
ineficiente, va urma fizioterapie şi mecanoterapie
• tratarea anterioara a bruxismului, a obiceiurilor progresiva.
orale para funcţionale şi a tuturor factorilor care
ar putea afecta tratamentul chi rurgical; 2. Artrocenteza: este cea mai
• consimţamântul pacientului, dupa ce in conservatoare metoda de tratament chirurgical,
prealabil, i s-a explicat scopul i nterve n ţiei, care consta În lavajul compartimentului superior
riscurile şi complicatiile posibile, rata de al ATM cu solutii electrolitice (tip Ringer) şi
succes, tratamentul postoperator necesar, alte indepartarea aderentelorin timpul mobilizarii
alternative de tratament, evolutia bolii in lipsa mandibuleP' .
tratamentului chirurgical. Indicaţii :
Respectarea fara compromisuri a acestor • reducerea deplasarii ante rioa re a discului,
criterii creşte şansa de reuşita a tratamentului asociata cu durere care nu raspunde la
chirurgical, dar nu o garanteaza. Tratamentul tratamentul nechirurgical,
chirurgical urmareşte restabilirea functiilor ATM • deplasari anterioare făra reducere ale discului,
şi , daca este cazul, restabilirea rapoartelor • artrite. pentru diminuarea durerii.
intermaxilare normale, când acestea nu pot fi
rezolvate prin mijloace conservatoare_ Contraindicaţii:
• supuratii locale,
Metod ele chiurgicale folosite in • tratamentul tumorilor maligne,
tratamentul patologiei articu l aţiei temporo- • traumatisme articulare,
mandibulare sunt: • anchiloza temporo-mandibulara.

1. Artroscopia : examinarea şi tratamentul Tehnica:


afectiunilor intraarticulare se realizeaz3 cu Este necesara anestezia locala. o
ajutorul unui instrument endoscopic_ cantitate mica de so lutie Rin ger este injectata
Eficienţa artroscopiei pare a fi pentru a se obtine distensia hidrau\ica a
aseman3toare cu cea a procedurilor deschise, cu spatiUlui articular. În timpul artrocentezei
avantajul unei morbiditaţi chi rurgicale minime trebuie racute uşoare mişcari ale mandibulei.
şi a unor complicaţii reduse !3. Fizioterapia şi mecanoterapia trebuie
Indicaţ ii utilizate in perioada de recupera re.
a. absolute:
• diagnosticul patologiei intraarticulare, 3.Discoplastia: urma reşte remodela rea,
• lavajul ATM, reconturarea sau re pozitionarea discului
• \iza aderentelor, articular H .
• biopsia. Indicatii
b. relative: • deplasare anterioara a discului cu reducere, cu
• discoplastii. durere persistent3 dupa artrocenteza sau
• plastia tuberculului articular, artroscopie
• artroplastii. • deplasareanterioaraa discului rara reducere care
Contra indicatii nu raspunde la artrocentez3 sau artroscopie.
• infecţii locale,
• anchiloz3 temporomandibula ra, Contraindicaţii
• tratamentul tumorilor maligne. • degenerare severa a discului,
• perforatii discale cu fragmentare.
Te hnică
Tehnica artroscopica inseamna Tehn ica
plasarea a cel putin 2 canule in zona superioara Discoplastia cu remodela re
a articulaţiei: o canula este folosita pentru Se folosesc grefe de tesut autogen pentru
vizualizarea procedurii cu artroscopul, in timp ce repararea discului perforat (fascie sau
instrumentele sunt introduse prin cea de-a doua tegument). Discul deplasat este re poziţionat şi
canula (forceps, foarfeci, ace, cauter, fixat În pozitie anatomica.
instrumente rotative).
706 PATOLOGIA ARTICULATIEI
. TEMPORO-MANDIBULARE

Discoplastia cu repoziţionare S.Rezecţia modelanta a tuberculului


Aceasta procedura este combinata cu articulaT: indepartarea partiala/completa a
metode de reeontura re a discului, a tubereulului tubercululuÎ articular
articulaT sau a condilului mandibular. Post- Indicaţii:
operator se recomanda dieta semilichid3, • luxatii cronice recidivante,
fizioterapie ş i mecanoterapie progresiva (u • hipermobilitatea mandibulara (persoane
scopul normaliz3rii mobilitatii mandibulare. in vârstnice).
primele 6-8 saptamâni. Contraindicaţii:
• tineri (datorita riscului de artroza iatrogena).
4. Discectomia: indepartarea discului cu
sau far:! inlocuirea acestuia. Tehnica
Indicaţii : Intervenţia presupunea rezecţia
eluxati i cronice recid ivante, tuberculului articu lar atât in inalţime pâna la
• artroza cu degenerare severa a discului, marginea inferioara a arcade; zigomatiee, cât şi
• deplasarea anterioara a discului fara reducere, in profunzime.
• sindrom algodisfuncţional, Deşi pentru un timp aceasM tehnica a fost
• perfoTatii diseate cu fragmentare. larg folosita, din cauza senzaţiei de instabilita te
articulara. de pierdere a funcţiei de ghidaj a
Contra i ndicaţii: disc ce poate fi pantei temporale şi a pericolului de apariţie a
remodelat, reparat, repoziţionat. artrozei iatrogene indicatiile ei s-au restrâns 17
(fig. 13.24).
Tehnica
Dupa descoperirea chirugicala a
articulaţiei, se secţioneaza capsula articulara la
nivelul porţiunii anterioare, evidenţiindu - se
discul articular care se detaşeaza cu ajutorul
bisturiu lui de ligamentele articulare
intracapsulare şi se indeparteaza. S-au utilizat
materiale aloplastice, dar s-a renunţat treptat
din cauza fragmentarii, reacţiei de corp strain,
sinovitei sau eroziunilor mari ale suprafetelor
osoase articulare 16• Aceste probleme au dus la
reinnoirea interesului pentru inlocuirea discului
cu grefe de ţesut autogen (cartilaj auricular,
fascie temporala şi combinaţie de lambouri
faseiale şi musculare) (Rg. 13.23).

Figura 13.24 Rezecţia modelanta a


Figura 13.23 Discectomie cu grefa aloplastica tubercu lului articulaT
6. Conditotomia
Indicaţii:
• deplasare anterioara a discului cu şi fara
reducere,
• luxaţii cronice recidivante.

Te hnica
Intervenţia chirurgicala favorizeaza
acţiunea musculaturii de la nivelul segmentului
proximal mandibular (conditian) ce repoziţio ­
neaza pasiv conditul, rezultând o relaţie
favorabita Între condil, disc şi fosa; nu se
utilizeaza fire sau şuruburi de osteosinteza.
Pacientul este imobilizat intermaxilar pe o
perioadă de 2-6 saptamâni.
Deşi aceasta metoda chirurgicala de
tratament a fost controversată, se pare că
determină îmbunătăţirea clinica semnificativa În
multe afecţiuni ATM.

7. Condilectomia: indepartarea condilului


mandibular.
I nd icaţii:
• hiperplazie condiliana activă,
• tumori benigne şi maligne,
• artrita reumatoida severa
• afecţiuni articulare degenerative severe de tip
artozic,
• anchiloza temporo-mandibulara,
· \uxaţii temporo -mandibulare cronice recidi-
vante, Figura. 8.25 Condilectomie Înalta
• artrite infecţioase cu liza condilului.

Contraind icaţ i i: 8. Artroplastia: reconturarea su prafetelor


• fractura procesului conditian articulare ale condilului şi/sau a fosei glenoide,
• artrita traumatică fara îndepartarea discului.
• hiperplazie condiliana inactiva. Indi caţii
• hiperplazie condiliană inactiva,
Tehnica • afecţiuni articulare degenerative de tip artozic,
Se apeleaza întotdeauna la tehnica • artrite metabolice,
deschisa. Daca nu se asociaza cu o plastie, • artrite infecţioase,
poate apare reducerea Înălţimii ramului • perforaţii discale cu fragmentare.
mandibular cu sechelele consecutive. De aceea,
se prefer3 plastia cu proteze metalice de titan Contraindicaţii
(tip Stryker) 18, sau cu grefe autogene costo- • tumori maligne ATM,
condrale (coastele V-VII). • artrite posttraumatice.
Grefele autogene costocondrale sunt
utilizate În special la tineri, dar au ca dezavantaj Tehnica
riscul proliferarii, ceea ce va necesita o noua Aceasta tehnica presupune, dupa
intelVenţie. Folosirea proteze lor aloplastice are o descoperirea articulaţiei, regularizarea
serie de avantaje: nu exist3 morbiditate la suprafeţelor osoase cu ajutorul unor freze
nivelul situsului donor şi deci recuperarea miniaturizate montate la un micromotor ce se
postoperatorie este mai rapida (Fig. 13.25). poate introduce prin artroscop. Tehnica permite
şi regularizarea discului daca acesta prezinta
708 PATOLOGIA ARTI CULATIEI
, TEMPORO-MANDIBULARE

margini in exces sau neregulate. Manoperele


chirurgicale se rea lizeaza sub irigarea continua
a artjeulatiei, iar la finalul intevenţiei se introduc
intraartieular substante antiinf1amatoare.

9. Artroplastia În anchitoz3
O indicaţie absoluta pentru artroplastia
prin tehnica deschisa este anchitoza osoas3
intracapsular3. În aceste cazuri, intervenţia
chirurgicala este singura cale prin care poate
restabili funcţionalitatea articu lara (Fig. 13.26).
Rezeetiile modelante ale blocului osos şi
realizarea unei neoartic ulaţii duc la recidive daca
intre cele doua fragmente osoase nu se interpun
grefe autogene sau a[op[astice. În Clinica de
Chirurgie Oro·Maxilo·faciaI3 Bucureşti se
foloseşte tehnica descrisa În premiera de
V,Popescu (1956) "
Artroplastia cu interpozitie de tegument
previne nu numai tulburarile de creş t ere ale
ramului mandibularÎn anchilozele bilaterale. ci şi
recidiva prin lipsa contactului direct intre
suprafeţe l e osoase sângerâ nde (care ar duce la
formarea de calus osos.) O alternativa pentru
umplerea spaţiului obţi n utîntre condil şi fosa este
grefa rea cu materiale aloplastice Oakron
(Gogă/niceanu - lasi, Bucur · BucurestI).
Postoperator, mişcarile articulare se reiau din ziua
a patra, mecanoterapia fiind obligatorie pâna la
normalizarea mişcarilor mandibula re (Fig. 13.27).

10. Reconstrucţia ATM : înlocuirea


st ructurilor articulare ale ATM cu materiale
autogene şi aloplastice.

Indicaţii :
• aplazia condiliana,
• tumori maligne,
• artri te, cu exceptia celei reumatoide,
• resorblie condiliana progresiva,
• anchiloza temporo·mandibuta ra,
• traumatisme severe cu distrugerea
componentelor articulare.

Contra indicaţii : tumori maligne primare


sau metastatice articulare.
Tehnica
Tehnica ch iru rgicala poate implica
Înlocuirea cond ilului, a fosei glenoi de sau a
ambe lor componente osoase ale arti culatiei.
Reconstructia articulara cu ajutorul
protezelor chirurgicale este singu ra care permite
refacerea articulaliei cu reducerea simtomatologiei
dureroase şi corectarea relaliilor de ocluzie. Figura 13.26: Artroplastie În anchiloza
b

Figura 13.26. Artroplastie cu interpoziţie de Oacron. (cazuistica Praf Of. A. Bucur)


a,b. Aspect clinic preoperator cu limitarea marcata a deschiderii gurii;
c. ortopantomogram3 preoperatorie cu evidentierea blocului osos de anchiloz3;
d. aspect intraoperator dupa rezecarea blocului osos de anchHoza şi interpunerea grefei aloplastice
(Oacron); e. aspect macroscopic al blocului osos de anchiloz3;
f. imagine postoperatorie cu deschiderea gurii În limite normale; g. aspect radiologic postoperator.
710 PATOLOGIA ARTICULATIEI TEMPORO-MANDIBULARE

Îngrijirile postoperatorii Complicaţiile tratamentului Chirurgical

Tratamentul pl3gii Complicaţiile pot aparea chiarÎn condiţiile


Dupa Închiderea atenta, anatomiea a respectarii indicaţii lor şi a unor tehnici
pl3giÎ se aplica un pansament compresiv pentru chirurgicale corecte. Pentru medicul chirurg
prevenirea formarii hematomului şi reducerea posibilitatea apariţiei unor incidente şi
edemului pastoperator. Toaleta pl3gii se face complicatii trebuie permanent avuta În vedere,
zilnic, cu solutie de Betadin3 şi se pot face atât intra- cât şi postoperator.
aplicaţiilocale cu antibiotic sub forma de
unguent. Firele se indeparteaza dupa 7-10 zile. Complicatiile tratamentului chirurgical al
ATM pot interesa 8 :
Recomandari generale
Reluarea activitatii articulare şi musculare 1.Tegumentul
trebuie facuta cât mai devreme postoperator a. Cicatriz~ri vicioase (bride, dehiscente)-
pentru a grabi vindecarea şi pentru a preveni cauze: incizie incorecta. manevrarea neglijenta
formarea aderenţelor şi a cicatricelar, care pot a ţesuturilor moi, sutura necorespunzatoare.
limita mişcarile mandibulei. b. Supuraţii - cauze: nerespectarea
asepsiei, contaminarea din vecinatate (cavitate
Medicaţie orala, ureche), lipsa pregatirii corespunzatoare a
• analgetice. câmpului operator (neindepartarea firelor de
• A.I.N.5" par).
• miorelaxante: pentru scaderea spasmelor Principii de tratament: drenaj (acolo unde
musculare. e cazu!), antibioterapie conform antibiogramei.

Fizioterapie şi mecanoterapie 2. Conductul auditiv extern


Dieta: alimentaţie semilichida, cu o a. Stenoza conductului - cauze: incizie
consistenţa ce creşte progresiv, pâna la reluarea incorecta. perforarea conductului auditiv extern.
alimentaţiei normale. Principii de tratament: indepartarea
ţesutului cicatricial şi plasarea de grefe de piele.
Criteriile clinice pentru reusita b. Supuratia - cauze: perforarea conduc<
tratamentului chirurgical8 tu lui auditiv extern.
• nivel al durerii redus,
• deschiderea gurii mai mare de 35 mm, 3. Osul
• mişcarile de lateralitate şi de propulsie mai a. Anchiloza - cauze: hemostaza
mari de 4 mm, ineficienta, lipsa mecanoterapiei postoperatorii.
• masticaţie in parametrii fiziologiei, b. Supuratii - cauze: nerespectarea
• ocluzie funcţionala şi stabila, asepsiei, contaminare prin perforarea conduc-
• aspect clinic acceptabil. tului auditiv. necrozarea grerelor autogene.
c. Reacţii supurative de corp strain (la
materialele aloplastice).
d. Reacţii degenerative ale capului
condilului sau ale fosei glenoide post·
artroplastie.

4. Discul articular: sfâşiere sau perforare,


prin aplicarea de forţe excesive cu
instrumentarul artoscopic.
Principii de tratament: mecanoterapie
pentru a preveni aderentele.
5. Nervii cranieni 8. Muşchi (spasm muscular) - cauze:
a. Nervul alveolar inferior (parestezie, lipsa mecanoterapiei şi folosirea căldurii,
anestezia) - cauze: manevrarea neg li jentă a neutilizarea miorelaxan telor postoperator,
ţesuturilor, manevrarea neglijentă a cauterulu i, neutilizarea gutierelof atunci când sunt indicate.
hematoame, poziţ i onarea incorectă a
şuruburilor de osteosinteză. 9. Tulburări de ocluzie - cauze: durerea
b. Nervul faci al (parestezia. paralizia) - postoperatorie, edemul sau hemoragia
cauze: plasarea incorectă a inciziei, manevrarea intraarticulara. Discoplastia poate cauza
neglijentă a ţesuturilor, hematoame. tulburări de ocluzie temporare. pâna se produce
Principii de tratament: fizioterapie. adaptarea funct\onaU~ a discului.
electrostimularea nervului şi vitaminoterapie. Principii de tratament: mecanoterapie şi
realizarea echilibrarii ocluza le.
6.Vasele
a. Hemoragia intraoperatorie - cauze:
plasarea incorectă a inciziei, insuficienta
cunoaştere a anatomiei (lezarea accidentala a
arterei maxilare interne, considerata un acci dent
major).
b. Hemoragie postoperatorie - cauze:
imposibilitatea as i gurării hemostazei
intraoperatorii, lipsa pansamentului co mpresiv.
Principii de tratament: reevaluarea
hemostazei.

7. Reconstructia cu lambouri osoase


liber vascularizate tromboze ale
anastomozelor microvasculare, cu necrozarea
grefei.

S-ar putea să vă placă și