Sunteți pe pagina 1din 6

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 46 din 11 noiembrie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-
137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022
privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119,
art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea
Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022
privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 307, art. 604) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. În vederea asigurării securităţii energetice prin creşterea capacităţii de


cumpărare a gazelor naturale și energiei electrice de către SA „Energocom”:
1.1. Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (3) din Legea finanțelor publice
și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modifică Legea bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021, în scopul alocării mijloacelor financiare către SA
„Energocom” în sumă de 4000,0 mil.lei pentru majorarea capitalului social și 3000,0
mil.lei, recreditare din contul proiectelor finanțate din surse externe, după cumurmează:
1.1.1. Volumul veniturilor bugetului de stat se majorează la total cu 1350,0
mil.lei, dintre care:
- 850,0 mil.lei din contul majorării volumului intrărilor la granturi pentru suport
bugetar;
- 350,0 mil.lei constituie majorarea încasărilor la impozitul pe venitul persoanelor
juridice;
- 150,0 mil.lei din contul diminuării sumei restituirilor la taxa pe valoarea
adăugată.
1.1.2. Volumul cheltuielilor bugetului de stat se diminuează la total cu 1300,0
mil. lei din contul diminuării alocațiilor pentru fondurile de urgență ale Guvernului
(1100,0 mil.lei din fondul de intervenție și 200,0 mil.lei din fondul de rezervă).
1.1.3. Deficitul bugetului de stat se diminuează cu 2650,0 mil.lei
1.1.4. Sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat se diminuează la total cu
2650,0 mil lei, dintre care:
- 4000,0 mil.lei constituie majorarea la acțiuni și alte forme de participare în capital
în interiorul țării (reflectate în buget cu semnul „minus”);
- 3000,0 mil.lei constituie majorarea împrumuturilor recreditate instituțiilor
nefinanciare, pentru recreditarea SA „Energocom” în cadrul proiectului
,,Securitatea furnizării gazelor naturale în Republica Moldova” (reflectate în
buget cu semnul „minus”);
- 3000,0 mil.lei constituie majorarea intrărilor de împrumuturi externe pentru
proiectele finanțate din surse externe;
- 1350,0 mil.lei constituie modificarea soldurilor de mijloace bănești la conturile
bugetului de stat.
1.2. La solicitarea Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerul Finanţelor va
asigura transferul mijloacelor financiare pentru majorarea capitalului social, menţionate
la pct. 1.1, în contul bancar al SA „Energocom”.
1.3. Prin derogare de la Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni,
Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea nr. 220/2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, SA
„Energocom” va depune la Comisia Naţională a Pieţei Financiare actele privind
emisiunea suplimentară de acţiuni doar în scop de notificare şi efectuare a înscrierilor
corespunzătoare în Registrul emitenţilor de valori mobiliare.
1.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va efectua înscrierile
corespunzătoare emisiunii de acţiuni ale SA „Energocom” în Registrul emitenţilor de
valori mobiliare prin derogare de la legislaţia aplicabilă şi, respectiv, va emite hotărârea
corespunzătoare fără perceperea taxelor şi plăţilor aferente.
1.5. Prin derogare de la art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 234/2016 cu privire
la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA „Depozitarul Central Unic al
Valorilor Mobiliare” nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului normativ
pentru înregistrarea valorilor mobiliare în cadrul emisiunii suplimentare de acţiuni ale
SA „Energocom”.
1.6. Mijloacele băneşti destinate majorării capitalului social al SA
„Energocom” pot fi utilizate până la înregistrarea modificărilor în statutul societăţii şi
în Registrul de stat al persoanelor juridice.

2. În vederea asigurării necesarului de lichidități pentru achiziționarea păcurii de


către SA „Termoelectrica”:
2.1. Prin derogare de la pct. 54 din Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor
pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plata în avans în sumă de 200,0 mil.
lei către SA „Termoelectrica” a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energia
termică consumatorilor vulnerabili, din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice.
2.2. Prin derogare de la pct. 55 din Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor
pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022,
Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor stipulate în subpct. 2.1 din
prezenta dispoziție conform documentelor de plată, în ziua prezentării acestora de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2.3. SA „Termoelectrica” va raporta lunar către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale compensațiile efectiv acordate consumatorilor vulnerabili, conform
Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și
modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022.
2.4. În cazul în care suma avansului depășește suma compensațiilor acordate și
raportate pentru sezonul de încălzire 2022/2023, soldul va fi restituit de SA
„Termoelectrica” către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

3. Pe perioada situației excepționale - situație de alertă pe piața energiei electrice


(instituită prin Dispoziția CSE nr. 42 din 13 octombrie 2022), Comisiile pentru Situații
Excepționale ale autorităților administrației publice locale (de nivelul al doilea) vor
întreprinde următoarele acțiuni:
3.1. vor adopta, în termen de 5 zile de la emiterea prezentei dispoziții, un plan
de măsuri, aplicabil la nivel teritorial, de reducere a consumului de energie și îl vor
publica pe pagina web oficială a consiliilor raionale/municipale și alte mijloace de
informare disponibile;
3.2. vor emite dispoziții pentru a asigura aplicarea măsurilor de reducere a
consumului de energie;
3.3. vor publica, până la data de 15 a fiecărei luni, pe pagina web oficială a
consiliilor raionale/municipale, rapoartele de monitorizare a măsurilor de reducere a
consumului de energie.
3.4. La elaborarea planurilor de măsuri de reducere a consumului de energie,
Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților administrației publice locale se
vor ghida inclusiv de prevederile, aplicabile autorităților publice locale, din tabelul 9
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 606/2022 cu privire la aprobarea unor
măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a
furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-
2023.
4. Subpct. 1.4.3 din Dispoziția nr. 44 din 25 octombrie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale va avea următorul cuprins::
„1.4.3. vor asigura întreruperea iluminatului stradal pe timp de zi (între orele
07:00 și 17:00)”

5. În scopul urgentării construcției liniei electrice aeriene 400 kV de transport al


energiei electrice Vulcănești-Chișinău, prin derogare de la art. 74 alin. (1), art. 76 alin.
(1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 66 alin. (3) și (5) din Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Ministerul Finanţelor
va înregistra contractul nr. 13/2022 din 16 septembrie 2022 de achiziționare a serviciilor
de consultanță de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea Planului de Acțiuni privind
Strămutarea.

6. Prin derogare de la prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor la


serviciile prestate de Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică”, ale Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2019, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia
Informației și Securitate Cibernetică” va asigura gratuit conectarea, funcționarea și
asistența tehnică a numărului de telefon 080005000 pentru Centrul de Apel destinat
consultării telefonice a solicitanților referitor la înregistrarea și îndeplinirea cererilor de
atribuire a categoriei de vulnerabilitate energetică prin intermediul platformei
https://compensații.gov.md.

7. În temeiul pct.7 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepționale a


Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, pct. 6 din
Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare
şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de
situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1076/2010, Ministerul
Afacerilor Interne va accesa instrumentele Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii
Europene pentru solicitarea asistenței internaționale, conform necesităților înaintate de
către autoritățile publice centrale.

8. La punctul 1.1 din Dispoziția nr. 45 din 31 octombrie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
„ a) orice persoană fizică în privința căreia există informații credibile că:
i) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual beneficiar
efectiv al unei persoane juridice de comun cu o persoană supusă
sancțiunilor;
ii) a avut în perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual beneficii
financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar
urma să fie remunerată, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar
efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
iii) a avut în perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual relații comune
de afaceri cu o persoană supusă sancțiunilor sau cu persoanele juridice ale
căror beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
iv) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual fondator sau
deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre
care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost /este o persoană
supusă sancțiunilor;
v) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual administrator
sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a
fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la
înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri
imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/aparțin unei
persoane supuse sancțiunilor sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar
efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
b) orice persoană juridică în privința căreia există informații credibile că:
i) persoana supusă sancțiunilor este unicul fondator sau deține, personal sau
prin persoane interpuse, mai mult de 50% de acțiuni sau cote-părți;
ii) în perioada 2010 – prezent sau la momentul actual beneficiar efectiv al
acesteia este o persoană supusă sancțiunilor;
iii) în perioada 2019 – prezent sau la momentul actual a avut/are relații comune
de afaceri cu o persoană supusă sancțiunilor sau cu persoanele juridice al
căror beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
iv) în perioada 2019 – prezent sau la momentul actual a inițiat/inițiază
raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații
la indicația sau în interesul unei persoane supuse sancțiunilor. ”

9. În vederea susținerii a unui număr mai mare de familii defavorizate în perioada


rece a anului în contextul majorării prețurilor la sursele de încălzire:
9.1. Prin derogare de la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2008 cu privire
la ajutorul social, cu modificările ulterioare, și de la prevederile pct.471 alin. al doilea
lit. b) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008, cu modificările ulterioare, începând
cu data de 1 noiembrie 2022 și pe durata valabilității stării de urgență, ajutorul pentru
perioada rece a anului se stabilește și se acordă familiilor solicitante de ajutor social
care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat
conform legislației și mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat majorat de
2,6 ori.
9.2. Prin derogare de la pct. 3 din notele din anexa nr. 5 la Regulamentul
menționat la punctul 12.1, începând cu data de 1 noiembrie 2022 și pe durata
valabilității stării de urgență, în cazul stabilirii ajutorului pentru perioada rece a anului,
la evaluarea indicatorului de la pct.33 din Lista caracteristicilor și punctajul aferent
pentru evaluarea bunăstării familiei din aceeași anexă, nivelul venitului lunar minim
garantat se ia în considerare cu majorare de 2,6 ori.
9.3. Solicitările de acordare a ajutorului social înregistrate la reprezentantul
structurii teritoriale de asistență socială începând cu 1 noiembrie 2022 până la intrarea
în vigoare a prevederilor prezentei dispoziții se reexaminează în mod automat în cadrul
Sistemului informațional automatizat „Asistență socială”, care va verifica eligibilitatea
pentru acordarea/neacordarea dreptului prin prisma prevederilor legii nominalizate și a
prezentei hotărâri și va emite decizii fără a fi depusă o nouă cerere pentru acordarea
ajutorului social.

10. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova


sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice
centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru
cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA

S-ar putea să vă placă și