Sunteți pe pagina 1din 11

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 21 din 18 mai 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de
război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2022, nr. 52-2, art. 63-1), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129-133, art.242) și pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din
20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din
1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență, directorul
Serviciului Vamal va stabili prin act administrativ (ordin, dispoziție sau alte documente interne), locul
(posturile vamale) și procedura de vămuire, în funcţie de categoria mărfurilor și tipurile de transport
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Serviciul Vamal va comunica public despre deciziile luate.
2. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției vor acorda suportul
operațional Serviciului Vamal în zonele limitrofe ale posturilor vamale de frontieră în vederea
asigurării ordinii publice și fluidizării traficului, cu elaborarea în comun a unor planuri de măsuri în
acest sens.
3. Prin derogare de la prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările și completările
ulterioare, directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ, pentru unele posturi vamale,
regimul de muncă în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în
muncă între schimburi.
4. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, ale Codului fiscal
nr.1163/1997, ale Legii nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, ale Legii nr.172/2014 privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, se permite, cu titlu de excepţie, Serviciului Vamal
plasarea sub regim vamal de import a 2 mijloace de transport de marca Land Rover Freelander, cu
numărul de identificare SALFA2DB8AH179320, anul fabricării 2010, clasificat la poziţia tarifară
8703, Land Rover Freelander cu numărul de identificare SALFA2DB9DH354988, anul fabricării
2013, clasificat la poziţia tarifară 8703, acordate cu titlu gratuit (donaţie) de către Organizația
Internațională pentru Migrație(OIM), cu scutirea de plata drepturilor de import.
Punctul 4 se rectifică prin pct. 14 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova nr. 22 din 23 mai 2022.
5. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, ale Codului fiscal
nr.1163/1997, ale Legii nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, ale Legii nr.172/2014 privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ale Legii nr.132/2012 privind desfăşurarea în
siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, ale Legii 1163/2000 cu privire la controlul exportului,
reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, se permite, cu titlu de excepţie, Serviciului
Vamal plasarea sub regim vamal de import a unității radiologice mobile Mercedes -Benz Sprinter, cu
numărul de identificare WDB9066331S149450, anul fabricării 2007, clasificat la poziția tarifară 8705,
în set cu generator electric cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie, acordat cu titlu gratuit

Pagină 1 din 11
(donație) de către Autoritatea Vamală Centrală a Germaniei, cu scutirea de plata drepturilor de import
și fără prezentarea autorizației radiologice parțiale de import/autorizația individuală de import al
mărfurilor strategice (cu dublă destinație).
6. Prin derogare de la prevederile art.104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând
cu 19 mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber
Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifara 1512), se
scutește de TVA fără drept de deducere.
7. Prin derogare de la prevederile art.102 alin.(6) din Codul fiscal, sumele TVA deduse, aferente
mărfurilor, serviciilor procurate, folosite pentru efectuarea exportului sau livrarilor asimilate
exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului
de floarea soarelui (poziția tarifara 1512), se exclud de la deducere și se raportează la costuri sau
cheltuieli în perioada fiscală (luna calendaristică) în care a avut loc exportul sau livrările asimilate
exportului.
8. La solicitarea, pe perioada stării de urgență, a restituirii TVA de către întreprinderile care au efectuat
exporturi sau livrări asimilate exportului de ulei de floarea soarelui, prevederile punctului 13 din
Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, nu se
aplică.
9. Prin derogare de la pct. 8 al Anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a
produselor social importante, a Listei produselor social importante (pozițiile tarifare conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor), a Hotărîrii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de
comercializare a produselor social importante, nu se aplică excepţia cu privire la uleiului dezodorizat
(poziția tarifară 1512).
10. Se suspendă, pe durata stării de urgență, executarea acțiunii nr.2.6 (Controlul stării protecției civile şi
desfășurarea aplicațiilor la protecția civilă sub conducerea președintelui Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, în raionul Rezina) din Planul calendaristic de
pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 420/2021.
11. La pct. 16 lit. a) subpct. iv din Dispoziția nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, textul „pe perioadă stării de urgență” se substituie cu textul „pe
perioadă determinată”.
12. Prin derogare de la prevederile art.84 alin. (2) al Legii nr.200/2010 cu privire la regimul străinilor în
Republica Moldova, pe perioada stării de urgență, se permite șederea pe teritoriul Republicii Moldova
a cetățenilor ucraineni și membrilor de familie ai acestora, care au intrat în Republica Moldova în
perioada stării de urgență, precum și cei care se aflau legal în Republica Moldova la data instituirii
stării de urgență, fără respectarea termenului de 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade
de 180 de zile calendaristice.
13. Prin derogare de la prevederile articolelor 434 – 437, 4312 și 4313 ale Legii nr.200/2010 privind regimul
străinilor în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul solicitant
poate solicita Biroului migrație și azil acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă
pentru cetățenii ucraineni fără obligativitatea respectării condiției de achitare a unui salariu mediu
lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.
14. Prin derogare de la prevederile lit.g) alin. (3) art. 3 al Legii taxei de stat nr. 1216/1992, cu modificările
și completările ulterioare, nu se percepe taxa de stat (1440 lei) pentru acordarea dreptului de ședere
provizorie în scop de muncă cetățenilor ucraineni.
15. Se aprobă acordarea Ucrainei a bunurilor materiale, în calitate de asistență internațională, cu titlu
gratuit, din rezervele de stat și de mobilizare, rezervele autorităților publice centrale, precum şi
stocurile constituite din ajutoare umanitare parvenite în Republica Moldova, prin derogare de la
prevederile Legii nr.1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova,
Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire şi evidență a ajutoarelor
umanitare acordate Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.663/2003, conform
anexei nr. 6.

Pagină 2 din 11
16. Prin derogare de la prevederile art.10 alin.(1) și alin.(3) și art.16 alin.(1) și alin.(4) din Legea
nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare Agenția Rezerve Materiale din cadrul MAI
va elibera din rezervele de stat și de mobilizare, cu titlu de deblocare Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, a bunurilor materiale în sumă de 35 843 832,00 lei, conform anexei nr. 6.
17. Se aprobă acordarea Ucrainei a bunurilor materiale, în calitate de asistență internațională, cu titlu
gratuit, din gestiunea Ministerului Afacerilor Interne (ARM, IGSU), în sumă de 39 180 512,53 lei,
conform anexei nr. 6. Lista bunurilor expediate este aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor
Interne.
Punctul 17 se modifică prin pct. 15 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova nr. 22 din 23 mai 2022.
18. Se aprobă acordarea Ucrainei a bunurilor materiale, în calitate de asistență internațională, cu titlu
gratuit, din gestiunea Ministerului Sănătății, în sumă de 27 538 234,43 lei, conform anexei nr. 6. Lista
bunurilor expediate este aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății.
19. Se aprobă acordarea Ucrainei a bunurilor materiale, în calitate de asistență internațională, cu titlu
gratuit, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiaților din gestiunea
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în sumă de 830 838,78 lei conform anexei nr. 6. Lista
bunurilor expediate este aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale.
20. În temeiul pct. 5 al Hotărîrii Guvernului 862/2015 Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de
rezervă:
20.1. Agenției Rezerve Materiale, costul bunurilor materiale eliberate cu titlu de deblocare din
rezervele de stat și de mobilizare în sumă de 35 843 832,00 lei, mijloace financiare ce urmează a
fi utilizate pentru completarea rezervelor de stat cu bunuri primordial necesare;
20.2. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, costul serviciilor de transport pentru
bunurile materiale eliberate din rezervele de stat și de mobilizare în sumă de 357 215,00 lei.
21. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va întreprinde măsuri privind recepționarea, formarea
şi transportarea conform destinației a lotului de ajutor umanitar, prin mijloace proprii şi/sau
contractări cu suportul multilateral din partea organizațiilor internaționale.
22. Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Serviciului Vamal
şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, vor asigura îndeplinirea operativă a formalităților
de trecere peste frontieră a bunurilor transportate.
23. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura transmiterea oficială a lotului de
bunuri materiale către reprezentanții Ucrainei.
24. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de
paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), ale Legii nr. 269/1994 cu
privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,
nr. 6, art. 54), ale Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr. 36-40, art. 171) și Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile
prestate de către Agenția Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-
382, art. 1145), toate cu modificările și completările ulterioare, se aplică următoarele prevederi:
24.1. Începând cu data de 1 iunie 2022, se prelungeşte de drept pînă la 30 iunie 2023, termenul de
valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira
în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022. Prelungirea valabilității pașapoartelor se aplică
în raport cu autoritățile Republicii Moldova sau alte state care au confirmat recunoașterea
pașapoartelor cu termen expirat dar prelungit conform prezentei dispoziții. Lista statelor va fi
adusă la cunoștința publică de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , inclusiv
prin afișarea și actualizarea ei pe site-ul propriu;
Punctul 24.1 se completează prin pct. 13 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 22 din 23 mai 2022.
24.2. Agenția Servicii Publice nu va elibera paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova în condițiile
prevederilor legale, precum și în următoarele cazuri:

Pagină 3 din 11
24.2.1. solicitantul deține cel puțin un pașaport al cetățeanului Republicii Moldova, care cade sub
incidenţa subpct. 24.1. din prezentul punct;
Subpunctul 24.2.1 se abrogă prin pct. 12 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova nr. 22 din 23 mai 2022.
24.2.2. solicitantul deţine paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil;
24.2.3. persoana solicită eliberarea a două paşapoarte concomitent.
25. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrări Europene, în termen de 10 zile, prin intermediul căilor
diplomatice, va aduce la cunoştinţă tuturor statelor despre prelungirea termenului de valabilitate a
pașaportului cetățeanului Republicii Moldova expirat în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie
2022.
26. Agenția Servicii Publice și Cancelaria de Stat vor elabora și va propune pentru aprobare modificarea
legislației în vigoare pentru a permite extinderea perioadei de valabilitate a pașapoartelor și după
expirarea stării de urgență.
27. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 6779.74 mii lei către
Autoritățile Publice Locale de nivelul II, conform Anexei nr. 1.
28. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 1866,1 mii lei către
Autoritățile Publice Locale de nivelul I, conform Anexei nr. 2.
29. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului Ministerului Muncii și Protecției Sociale mijloace
financiare în sumă de 2350,5 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare în limitele prevăzute
în Normele de cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiați, create de instituțiile
publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital
majoritar de stat, organizațiile necomerciale, conform Anexei nr. 3.
30. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului Ministerului Muncii și Protecției Sociale mijloace
financiare în sumă de 230.0 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare în limitele prevăzute
în Normele de cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiați, create de către
instituțiile publice din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, conform Anexei nr. 4.
31. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului, Ministerului Educației și Cercetării, mijloace
financiare în sumă de 192,8 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare ale centrelor de
plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile publice bugetare din subordinea
Ministerului Educației și Cercetării în limitele prevăzute în Normele de cheltuieli pentru Centrul de
plasament temporar pentru refugiați, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice
centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale,
conform Anexei nr.5.
32. Prin derogare de la prevederile art.124, art. 126 și art.176 alin. (3) din Codul Vamal al Republicii
Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din
01.01.2007), cu modificările ulterioare, se permite S.A. ,,Moldovagaz" declararea până la data de 31
mai 2022 în regimul vamal de import, cu prelungirea termenului de plată, a drepturilor de import al
gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii aprilie 2022, până la data de 30 iunie
2022.
Punctul 32 se modifică (se expune în redacție nouă) prin pct. 1 din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 23 din 30 mai 2022.
33. Prin derogare de la art. 11 alin. (7) al Legii nr. 1456-XIII 93, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale este în drept să permită distribuitorului SRL ”KЕЙСЕР” din regiunea transnistreană,
deținător al licenței privind desfășurarea activității farmaceutice, înregistrat în Republica Moldova,
importul unic, distribuirea și folosirea în practica medicală a medicamentelor neautorizate în
Republica Moldova, a pozițiilor excluse din specificațiile atașate la dosarele cu nr. de înregistrare în
SIA GEAP:
33.1. C167677/2022 din 17.03.2022;
33.2. C167678/2022 din 17.03.2022;
33.3. C167680/2022 din 17.03.2022;
33.4. C167694/2022 din 17.03.2022;
33.5. C167696/2022 din 17.03.2022;
33.6. C169800/2022 din 31.03.2022
34. Pct. 13 din Dispoziția nr. 5 din 2 martie 2022, se anulează.
Pagină 4 din 11
35. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii
pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai
instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
36. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a
Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA

Pagină 5 din 11
Anexa nr. 1
a Dispoziției CSE nr. 21 din 18 mai 2022

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de APL II

Nr. Autoritatea administrației publice Capacitatea Total mijloace pentru


locale centrelor de întreținerea centrelor de
plasament (număr plasament temporar al
de locuri) refugiaților, mii lei

1 Consiliul raional Anenii Noi 78 95.80

2 Consiliul municipiul Bălți 352 1179.90

3 Consiliul raional Basarabeasca 60 184.00

4 Consiliul raional Cahul 532 968.6

5 Consiliul raional Călăraș 70 135.30

6 Consiliul raional Criuleni 130 1207.24

7 Consiliul raional Dondușeni 70 123.90

8 Consiliul raional Drochia 20 136.70

9 Consiliul raional Dubăsari 228 633.80

10 Consiliul raional Edineț 50 30.80

11 Consiliul raional Florești 40 113.10

12 Consiliul raional Glodeni 152 362.80

13 Consiliul raional Hîncești 150 114.50

14 Consiliul raional Leova 25 2.90

Pagină 6 din 11
15 Consiliul raional Nisporeni 100 181.20

16 Consiliul raional Ocnița 60 289.90

17 Consiliul raional Orhei 40 139.20

18 Consiliul raional Rîșcani 30 175.10

19 Consiliul raional Soroca 80 97.50

20 Consiliul raional Ștefan Vodă 115 125.20

21 Consiliul raional Taraclia 55 63.40

22 Consiliul raional Telenești 118 196.40

23 Consiliul raional Ungheni 100 222.50

Total 6779.74

Pagină 7 din 11
Anexa nr. 2
a Dispoziției CSE nr. 21 din 18 mai 2022

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de APL1

Nr. Autoritatea administrației publice locale Capacitatea Total mijloace pentru


centrelor de întreținerea centrelor
plasament (număr de plasament
de locuri) temporar al
refugiaților, mii lei

1 Primăria comunei Ivancea 60 146.1

2 Primăria comunei Greblești 40 79.0

3 Primăria or. Vadul lui Vodă 234 954.2

4 Primăria satului Costești 100 612.0

5 Primăria Copceac 26 74.8

Total 1866.1

Pagină 8 din 11
Anexa nr. 3
a Dispoziției CSE nr. 21 din 18 mai 2022

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile
publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital
majoritar de stat, organizațiile necomerciale

Nr. d/o Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru Capacitatea CPTR Suma, mii lei
refugiați (CPTR) (numărul de locuri)
1 Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ”Costești” 145 294.7
raionul Ialoveni
2 Asociația Obștească Centrul de resurse pentru tineret 40 83.0
Dacia, raionul Soroca
3 Fundația Internațională din Moldova „Calea fericirii - 45 16.3
The Way of Blessing” municipiul Chișinău
4 Asociația Obștească DEMOS, raionul Edineț 21 67.7
5 Asociația Obștească Pro Valoare” municipiul Chișinău 60 70.2
6 Centrul Creștin „SAREPTA” Sărata Galbenă, str. 150 45.4
Emanuel 5 raionul Hîncești
7 Comunitatea religioasă biserica creștină evanghelică 25 26.7
baptistă „Emanuel” raionul Călărași
8 Asociația Obștească Moldova AID 30 71.5

9 SA Moldtelecom (APP) 100 81.9

10 ÎS CIE Moldexpo SA (Chișinău) 470 651.1


11 Criuleni, 31 August, nr. 130, IP Școala Profesională 220 291.2
raionul Criuleni
12 Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 municipiul 50 7.0
Bălți
14 Universitatea Agrară de Stat 80 23.3
15 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. 290 522.0
Testemițanu”
16 Academia de Studii Economice 114 98.5
Total 2350.5

Pagină 9 din 11
Anexa nr. 4
a Dispoziției CSE nr. 21 din 18 mai 2022

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile
publice din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Nr. d/o Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru Capacitatea CPTR Suma, mii lei
refugiați (CPTR) din subordina Ministerului Muncii și (numărul de locuri)
Protecției Sociale

1 Centrul de plasament pentru persoane în vârstă și cu 60 230.0


dizabilități, mun. Chișinău

Anexa nr. 5
a Dispoziției CSE nr. 21 din 18 mai 2022

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile
bugetare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării

Nr. Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru Capacitatea CPTR Suma, mii lei
d/o refugiați din subordinea Ministerului Educație și (numărul de locuri)
Cercetări

1 Institutul de Științe ale Educației 176 135.4

2 Centrul Sportiv de pregătire a loturilor Naționale A 40 16.6


Ministerului Educației și Cercetării

3 Instituție Publică Liceul Republican cu profil Sportiv 30 40.8


din subordinea Ministerului Educației și Cercetării

Total 192.8

Pagină 10 din 11
Anexa nr. 6 se modifică prin pct. 16 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 22 din 23 mai 2022.

Pagină 11 din 11