Sunteți pe pagina 1din 89

Raport

pentru anul 2021


privind finanțarea partidelor
politice și a campaniilor
electorale
Cuprins
INFORMAȚII GENERALE ........................................................................................................3
Capitolul 1. Finanțarea partidelor politice în anul 2021............................................................ 5
1.1. Subvențiile de la bugetul de stat alocate partidelor politice pe parcursul anului 2021 .........5
1.2. Prezentarea, recepționarea, publicarea și verificarea rapoartelor pentru prima jumătate a
anului 2021 ........................................................................................................................... 27
1.3. Prezentarea, recepționarea, publicarea și verificarea rapoartelor totalizatoare pentru anul
2021 ......................................................................................................................................30
1.4. Informația privind procesul contravențional în legătură cu prezentarea rapoartelor privind
gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021 .................................................56
Capitolul 2. Finanțarea campaniilor electorale organizate pe parcursul anului 2021 ..........60
2.1. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 .......................................................... 60
2.2. Alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.......................................................................70
Capitolul 3. Activitatea CEC aferentă finanțării partidelor politice și a campaniilor
electorale ...................................................................................................................................83
3.1. Instruirea trezorierilor ........................................................................................................83
3.2. Dezvoltarea și perfecționarea SSI ”Control Financiar” .....................................................83
3.3. Modificarea și ajustarea cadrului normativ .......................................................................84
3.4 Colaborarea cu autoritățile publice în contextul finanțării partidelor politice și a campaniilor
electorale .............................................................................................................................. 85
3.5. Dosare contravenționale examinate de către instanța de judecată în anul 2021 ................86
Capitol 4. Totalizare și concluzii ................................................................................................ 87

2
Informații generale
Potrivit art. 1 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală este un organ de stat
independent, înfiinţat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune organizări a
alegerilor, precum și pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Articolul 30 alin. (4) al Legii nr. 294/2007 privind partidele politice stabilește atribuția
Comisiei Electorale Centrale de a prezenta anual, în faţa Parlamentului, până la data de 1 iunie, un
raport privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale (în continuare – raport).
Prin prezentul raport Comisia face cunoscut nivelul de realizare a activităților și atribuțiilor
în domeniul finanțării partidelor politice şi a campaniilor electorale pe parcursul perioadelor de
raportare ale anului 2021.
În activitatea sa de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanțarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală se ghidează de actele
normative în domeniu, după cum urmează:
- Codul electoral al Republicii Moldova;
- Codul contravențional;
- Legea nr. 294/2007 privind partidele politice;
- Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea CEC
nr. 4401 din 23 decembrie 2015;
- Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali,
aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704 din 17 septembrie 2019;
- Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în
susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin
hotărârea CEC nr. 4176 din 3 septembrie 2020.

Activitatea de supraveghere și control al respectării legislaţiei cu privire la finanțarea


partidelor politice şi a campaniilor electorale se efectuează de Comisia Electorală Centrală cu
respectarea următoarelor principii de bază:
a) Legalităţii, prin respectarea prevederilor Codului electoral și ale cadrului legal conex și
proporționalității, aplicat în situații individuale;
b) Egalităţii de şanse, inclusiv sub aspectul dimensiunii de gen, și al respectării egalității
pentru persoanele cu nevoi speciale, după caz;
c) Transparenţei veniturilor şi cheltuielilor, prin prezentarea și publicarea rapoartelor
privind finanțarea campaniilor electorale și grupurilor de inițiativă în mod corect și obiectiv de
către concurenții electorali, grupurile de inițiativă, candidații independenți și participanții la
referendum;
d) Independenței grupurilor de inițiativă, candidaților independenți, concurenților
electorali și participanților la referendum față de donatori;
e) Integrității campaniei electorale.

În linii generale procesul de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice


şi a campaniilor electorale cuprinde următoarele activităţi pe care le desfășoară Comisia conform
atribuțiilor:
a) elaborează şi emite actele normative și documente cu caracter de îndrumare necesare
pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale;
b) confirmă trezorierii;
c) colectează şi sistematizează rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice,
rapoartele privind auditul partidelor politice, rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale
prezentate de concurenţii electorali sau participanții la referendum și rapoartele privind finanțarea
activității grupurilor de inițiativă;

3
d) analizează și verifică informația din rapoartele prezentate și adoptă hotărâri executorii
privind rezultatele verificării;
e) asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor şi rapoartelor prezentate în
condițiile Codului electoral și ale Legii nr. 294/2007 privind partidele politice;
f) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea
partidelor politice, a campaniilor electorale și a activității grupurilor de inițiativă;
g) conlucrează, în vederea asigurării respectării legislației privind finanțarea partidelor
politice, a campaniilor electorale și a activității grupurilor de inițiativă, cu autoritățile publice
centrale și ale administrației publice locale, precum și cu alte instituții sau entități, indiferent de
forma juridică de organizare.
Prezentul raport conține, de asemenea, concluzii și recomandări privind implementarea
procedurilor ce vizează finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, fiind structurat în
4 capitole, după cum urmează.

4
Capitolul 1. Finanțarea partidelor politice în anul 2021

1.1. Subvențiile de la bugetul de stat alocate partidelor politice pe parcursul anului 2021

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice
și pct. 38 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015, partidele politice au dreptul să primească anual
finanțare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale.
Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258/2020, au fost aprobate și
distribuite în bugetul Comisiei Electorale Centrale alocații pentru finanțarea partidelor politice în
sumă de 34 150 500,00 lei.
Prin hotărârea nr. 4580/2021, Comisia a stabilit:
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice
și blocului electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în mărime de
0,3131604 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice
și blocurilor electorale în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime
de 0,2943115 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile prezidențiale
din 1 noiembrie 2020 în mărime de 0,4696923 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019 în mărime de 8.209,2548077 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor locale
generale din 20 octombrie 2019 în mărime de 51,8185543 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor
parlamentare în mărime de 10 945,6730769 lei și cuantumul subvenției lunare pentru
fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în
mărime de 84,2473357 lei.
Respectiv, în vederea executării legii, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr.
4580/2021 prin care a dispus distribuirea unui număr de 30 de partide politice alocații conform
performanțelor obținute de acestea în alegerile prezidențiale din 2020, în alegerile parlamentare
din 2019 și în alegerile locale generale din 2019.
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021 privind
dizolvarea Parlamentului, a fost stabilită data de 11 iulie 2021 pentru desfășurarea alegerilor
parlamentare anticipate. Curtea Constituțională, prin Hotărârea nr. 20/2021, a confirmat rezultatele
alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și a validat mandatele deputaților aleși. Pentru
a asigura executarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), d) și f) din Legea nr. 294/2007 privind
partidele politice, prin hotărârea nr. 5207/2021, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
- cuantumul subvențiilor lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare
anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 0,5828916 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 5336,0156500 lei;
- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 8893,3593750 lei.
Ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate, prin hotărârea nr. 5207/2021 s-a revizuit
cuantumul alocațiilor, inclusiv conform performanțelor obținute de acestea în alegerile
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. În consecință, pentru perioada august-decembrie 2021
a fost dispusă distribuirea alocațiilor unui număr de 37 de partide politice.
Subvențiile de stat se virează lunar de către Comisia Electorală Centrală într-un cont bancar
deschis de către partidul politic. În acest sens, au deschis cont destinat exclusiv subvențiilor de stat
29 de partide.

5
 Pentru performanțele obținute în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 au
beneficiat de subvenții de la bugetul de stat și au informat Comisia despre deschiderea
contului în acest sens 16 partide politice.
 Pentru performanțele obținute în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au
beneficiat de subvenții de la bugetul de stat și au informat Comisia despre deschiderea
contului în acest sens 18 partide politice.
 Pentru performanțele obținute în alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 au
beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 23 partide politice.
 Pentru performanțele obținute în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 au
beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 10 partide politice, fiind prezentată Comisiei
informația despre deschiderea contului pentru alocarea subvențiilor de la bugetul de stat.

Informația totalizatoare privind alocarea subvențiilor de la bugetul de stat partidelor


politice în anul 2021 este prezentată în tabelul ce urmează:

6
Tabelul nr. 1

Informație totalizatoare privind finanțarea partidelor politice în anul 2021


(lei)
Alegerile
Alegerile parlamentare 24.02.2019 și
Alegerile locale generale 20.10.2019 prezidențiale
11.07.2021
01.11.2020
proporțional: proporțional: proporțional:
Nr.
Partidul politic cu cu cu Total finanțat
d/o
performanţele performanțele performanţele
cu femeile cu tinerii cu femeile cu tinerii
obţinute în obţinute în obţinute în
alese efectiv aleși efectiv alese efectiv aleși efectiv
alegerile alegerile locale alegerile
parlamentare generale prezidențiale
1 Partidul Liberal 73696.98 0.00 0.00 216145.92 16789.20 12131.64 22766.40 341530.14
Partidul Liberal Democrat din
2 0.00 0.00 0.00 543869.88 132448.20 112217.40 104192.76 892728.24
Moldova
3 Partidul Democrat din Moldova 1565653.26 459718.28 76619.69 2007121.68 701415.96 393266.52 0.00 5203795.39
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor
4 2654803.52 642374.16 274325.94 2953302.36 751161.72 513571.80 0.00 7789539.50
din Republica Moldova”
Partidul Comuniștilor din Republica
5 542915.92 106720.31 44466.80 319936.56 57829.56 22241.28 0.00 1094110.43
Moldova
6 Partidul politic „Partidul Nostru” 351859.37 0.00 0.00 476579.76 61560.48 58636.20 1284734.30 2233370.11
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU
7 21030.73 0.00 0.00 44789.52 3109.08 3032.88 22766.46 94728.67
UNIREA ROMÂNILOR
8 Partidul Național Liberal 9296.77 0.00 0.00 23546.09 2487.29 1010.97 22766.46 59107.58
Partidul Politic Partidul Popular din
9 0.00 0.00 0.00 2968.72 570.00 0.00 0.00 3538.72
Republica Moldova
Partidul Politic Partidul Verde
10 12061.24 0.00 0.00 25605.10 4974.58 3032.90 0.00 45673.82
Ecologist
Partidul Politic „Partidul Stînga
11 0.00 0.00 0.00 3891.97 0.00 0.00 0.00 3891.97
Europeană”
12 Partidul Politic „Democrația Acasă” 66593.55 0.00 0.00 26625.77 2487.29 2021.94 0.00 97728.55
13 Partidul Politic „Șor” 569431.39 183066.35 247645.86 448478.88 114415.36 81551.44 328942.40 1973531.68

7
14 Partidul Acțiunea Democratică 0.00 0.00 0.00 9804.10 621.82 2021.94 0.00 12447.86
Partidul Politic Mișcarea Populară
15 18924.57 0.00 0.00 2154.36 0.00 0.00 0.00 21078.93
Antimafie
Partidul Politic „Platforma Demnitate
16 904971.95 229859.14 229859.14 1241290.92 308734.95 206237.48 247569.17 3368522.75
și Adevăr”
17 Partidul Regiunilor din Moldova 11674.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11674.16
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
18 2963329.22 896861.10 763460.70 1241290.92 308734.95 206237.48 2748460.82 9128375.19
Solidaritate”
Partidul Politic „VOINȚA
19 5929.70 0.00 0.00 43348.55 2487.29 8087.74 0.00 59853.28
POPORULUI”
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa -
20 14396.21 0.00 0.00 2701.78 0.00 0.00 0.00 17097.99
Надежда”
21 Partidul Politic „PATRIA” 2264.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.43
Partidul Politic „Partidul Popular
22 0.00 0.00 0.00 61826.60 8705.52 2021.94 0.00 72554.06
European din Moldova”
Partidul Politic „UNIUNEA
23 0.00 0.00 0.00 84341.42 11192.81 13142.58 22766.46 131443.27
SALVAȚI BASARABIA”
Partidul Politic „Partidul Unității
24 19369.49 0.00 0.00 172062.72 11192.81 21230.33 153138.48 376993.83
Naționale”
Partidul Politic „Uniunea Creștin-
25 0.00 0.00 0.00 54417.01 621.82 4043.87 0.00 59082.70
Socială din Moldova”
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și
26 18404.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18404.80
Consolidării Moldovei”
Partidul Politic „Partidul Acțiunii
27 32843.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32843.03
Comune - Congresul Civic”
Partidul Politic Partidul Acasă
28 43789.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43789.15
Construim Europa „PACE”
29 Partidul Politic Puterea Oamenilor 4701.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4701.02
TOTAL FINANȚAT PARTIDE POLITICE 33194401.25

8
Partidelor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, care nu au prezentat datele conturilor bancare destinate în exclusivitate
subvențiilor de la bugetul de stat pentru performanțele obținute, subvenții de la bugetul de stat nu au fost repartizate.

Informație totalizatoare cu privire la numărul partidelor politice care au deschis cont, care nu au deschis cont și cărora le-a fost
reținută/suspendată virarea subvențiilor

Alegerile parlamentare din Alegerile parlamentare Alegerile locale generale din


24.02.2019 anticipate din 11.07.2021 20.10.2019 Alegerile Total, suma
prezidențiale subvențiilor
conform performanțelor conform performanțelor conform performanțelor din 01.11.2020 (lei)
Nr. d/o Categorie obținute: obținute: obținute:
Alegerile
Alegerile femei tineri femei tineri Alegerile femei tineri
parlamentare
parlamentare alese aleși alese aleși locale alese aleși
anticipate
2019 efectiv efectiv efectiv efectiv generale efectiv efectiv
2021

Nr. partidelor beneficiare


1 de subvenții conform 16 5 5 24 4 4 28 22 20 10 34150500,00
HCEC

Nr. partidelor care au


2 deschis cont pentru 16 5 5 18 4 4 23 20 19 10 33194401,25
primirea subvențiilor

Nr. partidelor care nu au


3 deschis cont pentru 0 0 0 6 0 0 5 2 1 0 41013,10
primirea subvențiilor

Nr. partidelor cărora le-a


4 fost reținută/suspendată 5 915085,55
virarea subvențiilor

9
Tabelul ce urmează reflectă datele referitoare la 8 partide politice care nu au prezentat
informația cu privire la contul bancar destinat subvențiilor de la bugetul de stat și nu au beneficiat
de acestea. Suma totală a subvențiilor care nu a fost transferată acestor 8 partide politice constituie
41013,15 lei, ceea ce reprezintă doar 0,12% din suma totală alocată din contul bugetului de stat.

Tabelul nr. 2

Partidele politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat în anul


2021, pentru alegerile parlamentare 2019, alegerile parlamentare anticipate din 2021,
alegerile locale generale 2019

(lei)
Alegerile parlamentare Alegerile locale generale
24.02.2019 și 11.07.2021 20.10.2019
proporțional: proporțional:
cu performanțele
Nr. cu
Partidul politic obținute în cu cu cu cu Total
d/o performanțele
alegerile femeile tinerii femeile tinerii
obținute în
parlamentare și alese aleși alese aleși
alegerile locale
parlamentare efectiv efectiv efectiv efectiv
generale
anticipate
Partidul „Patrioții
1 2590,95 0,00 0,00 4958,52 1865,52 1011,00 10425,99
Moldovei”
Partidul Politic
2 „Partidul Legii și 4208,48 0,00 0,00 2023,68 0,00 0,00 6232,16
Dreptății”
Partidul Politic
„PARTIDUL RUSO-
3 0,00 0,00 0,00 3549,36 621,84 0,00 4171,20
SLAVEAN DIN
MOLDOVA”
Partidul Politic
4 Partidul Oamenilor 4275,51 0,00 0,00 2242,68 0,00 0,00 6518,19
Muncii
Partidul Socialist din
5 0,00 0,00 0,00 1765,87 0,00 0,00 1765,87
Moldova
Partidul Politic
6 4170,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170,59
”NOI”
Partidul Politic
7 „PARTIDUL 7154,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7154,99
SCHIMBĂRII”
Partidul Politic
8 NOUA OPȚIUNE 574,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,16
ISTORICĂ
TOTAL 41013,15

Răspunderea pentru încălcarea legislației electorale, potrivit art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul
electoral prevede lipsirea de alocații de la bugetul de stat, ca sancțiune de bază sau complementară.
În acest sens, pentru abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală, pe parcursul
anului 2021 au fost aplicate sancțiuni de lipsire de subvenții de la bugetul de stat următoarelor 4
partide politice:
1. Partidul Politic „NOI” - prin hotărârea Comisiei nr.141/2021 pentru o perioadă de 6 luni
(ianuarie 2022 - iunie 2022);

10
2. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii - prin hotărârea Comisiei nr.141/2021 pentru
o perioadă de 6 luni (ianuarie 2022 - iunie 2022);
3. Partidul Liberal - prin hotărârea Comisiei nr.168/2021 pentru o perioadă de 6 luni
(ianuarie 2022 – iunie 2022);
4. Partidul Politic ”Șor” - prin hotărârea Comisiei nr.205/2021 pentru o perioadă de 12 luni
(ianuarie 2022 – decembrie 2022).
Totodată, conform pct. 4 din dispozitivul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.
108/2021 cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021, Partidul Politic „Partidul
Acțiune și Solidaritate” (100 000,00 lei), Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării
Moldovei” (40 000,00 lei), Partidul Politic „Partidul Popular din Republica Moldova (12 000,00
lei), Partidul Politic „Democrația Acasă” (7 000,00 lei) și Partidul Politic Partidul Acasă
Construim Europa „PACE” (30 000,00 lei) au fost obligate să verse la bugetul de stat sumele
primite contrar art.26 alin. (6) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice. La fel, acestea au
fost obligate să informeze Comisia despre măsurile întreprinse și să prezinte documentele
confirmative.
În acest context, din suma totală de 189000,00 lei încasată de partidele politie contrar legii,
40000,00 lei au fost vărsate benevol în bugetul de stat. Din suma totală de 149000,00 lei ce urma
a fi reținută din contul subvențiilor de la bugetul de stat, în luna decembrie a anului 2021 a fost
reținută suma de 118269,00 lei, iar restul sumei de 30731,00 lei urmează să fie reținută începând
cu anul 2022 până la stingerea acestora.
De menționat că Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” a acționat
Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, solicitând verificarea legalității hotărârilor nr.
108/2021, nr. 140/2021 și nr. 254/2021, anularea acestora cu dispunerea întoarcerii sumei reținute
din contul subvențiilor. Dosarul se află pe rolul instanței de contencios administrativ, fiind la etapa
pregătirii pentru dezbaterile judiciare.
Întrucât contul curent și cel destinat exclusiv pentru subvenții ale Partidului Politic „Șor”
au fost blocate de instituția bancară în care acesta le avea deschise, alocațiile de la bugetul de stat
pentru lunile septembrie – decembrie 2021, în cuantum de 796 816,55 lei, calculate de Comisia
Electorală Centrală nu au fost transferate. Urmează de menționat că mijloacele financiare din
bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi
disponibile pentru a fi utilizate în anii următori. Astfel, există riscul existenței unor litigii pentru a
fi solicitată încasarea acestor sume, deoarece nerepartizarea alocațiilor nu este determinată de
vinovăția sau responsabilitatea partidului politic.

Datele generalizate cu privire la sumele reținute din subvențiile de la bugetul de stat în anul
2021 sunt redate în tabelul ce urmează:
Tabelul nr. 3

(lei)
Partidul politic suma reținută în anul 2021
Partidul Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate" 100 000,00
Partidul Politic „Șor” 796 816,55
Partidul Politic „Democraţia Acasă” 7 000,00
Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 321,71
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” 10 947,29
Total 915 085,55

Potrivit art. 27 alin. (4) din Legea nr.294/2007 privind partidele politice, mijloacele
financiare din bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute
nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii următori și rămân venit la bugetul de stat. Astfel,

11
din suma de 34 150 500,00 lei, destinată finanțării partidelor politice în anul 2021, a fost transferată
către partidele politice suma de 33 194 101,25 lei , iar suma de 956 098,70 lei a rămas venit la
bugetul de stat.

Utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat

Partidele politice își utilizează alocațiile de la bugetul de stat primite prin decizia organelor
sale de conducere, pentru destinații expres prevăzute în art.28 din Legea nr.294/2007 privind
partidele politice, precum și în pct.61 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor
politice, după cum urmează:
a) cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă şi materialul promoţional;
d) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
e) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
f) cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
g) plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale din care partidul respectiv
face parte;
h) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv;
i) cheltuieli de birotică;
j) cheltuieli de audit (extern/obligatoriu);
k) cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare şi alte cursuri de
instruire pentru membrii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării.
l) cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei.

Verificând corectitudinea și plenitudinea informațiilor ce reflectă cheltuielile din subvenții,


Comisia a constatat anumite deficiențe nesemnificative în cazul a 12 partide politice:
1. Partidul Democrat din Moldova - a prezentat anexa nr. 8 cu divergențe la soldul inițial de
la bugetul de stat și soldul inițial indicat în anexa nr. 7;
2. Partidul Liberal Democrat din Moldova - cheltuielile de personal și cheltuielile pentru
programe pentru tineri și femei nu corespund cu sumele indicate în anexa nr.7;
3. Partidul politic „Partidul Nostru” - suma cheltuielilor din subvenții pentru tineri și femei
diferă (2 bani) de sumele indicate în anexa nr.7 la aceste categorii de cheltuieli;
4. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau
locațiunea sediilor și cheltuielile pentru programe pentru tineri și femei, inclusiv soldul
nu corespund cu sumele indicate în anexa nr.7;
5. Partidul Politic „Democrația Acasă” - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau
locațiunea sediilor, cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate, cheltuielile pentru
organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru
membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării și cheltuielile pentru programe pentru
tineri și femei nu corespund cu sumele indicate în anexa nr.7;
6. Partidul Acțiunea Democratică - sumele indicate în tabel sunt din informațiile lunare
prezentate pentru întregul an, raportul privind gestiunea financiară partidul nu a prezentat;
7. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” - cheltuielile de deplasare în țară și în
străinătate, cheltuielile pentru primirea delegațiilor din străinătate, plata cotizațiilor de
membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte nu corespund cu
sumele reflectate în anexa nr.7;
8. Partidul Politic „Șor” - suma cheltuielilor din subvenții pentru tineri și femei diferă (1
ban) de sumele reflectate în anexa nr.7 la aceste categorii de cheltuieli,
9. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau
locațiunea sediilor și cheltuielile pentru programe pentru tineri și femei nu corespund cu
sumele reflectate în anexa nr.7;

12
10.Partidul Politic "Uniunea Creștin-Socială din Moldova" - suma cheltuielilor pentru
întreținerea și/sau locațiunea sediilor din subvenții de la bugetul de stat și celor pentru
programe pentru tineri și femei diferită de cea raportată în anexa nr.7;
11.Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” - suma cheltuielilor
pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor și cheltuielilor de personal nu corespund cu
sumele raportate lunar în anexa nr. 7;
12.Partidul Popular Creștin Democrat nu a beneficiat de subvenții în anul 2021, însă, având
sold în contul pentru subvenții, a raportat cheltuieli.

Date generalizatoare ce reflectă cheltuielile declarate de partidele politice sunt prezentate în


tabelele ce urmează:

13
Tabelul nr. 4

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021


(lei)
Partidul Partidul
Partidul Politic
Liberal Partidul Politic Partidul Partidul
„ALIANȚA Partidul
Partidul Democrat Democrat „Partidul Comuniștilor politic
PENTRU Național
Indicatori Liberal din din Socialiștilor din Republica „Partidul
UNIREA Liberal
Moldova Moldova* din Republica Moldova Nostru”***
ROMÂNILOR"
** Moldova”
1 2 3 4 5 6 7 8
Sold la începutul perioadei de
64511,20 1200332,76 2051828,91 2588230,09 4286439,11 110261,17 18283,27 4803,57
raportare
Subvenții de la bugetul de stat
341530,14 892728,24 5203795,44 7789539,55 1094110,40 2233370,11 94728,67 59107,58
pentru anul 2021:
Plăți pentru următoarele
351886,6 1942144,96 6991049,76 10075872,84 1692091,22 1775990,74 108862,16 45235,06
destinații, total:
Cheltuieli pentru întreținerea
269701,63 503471,84 1272135,84 2947155,35 114972,61 732928,47 41702,41 0,00
sediilor
Cheltuieli de personal 53818,97 1259856,45 1034166,53 992407,63 785848,02 111578,37 0,00 44000,00
Cheltuieli pentru presă și
2281,7 0,00 681950,22 1333912,13 457831,5 135354,22 0,00 0,00
materiale promoționale
Cheltuieli de deplasare în țară și
13541,1 0,00 13632 0,00 1202,4 0,00 40000,00 0,00
în străinătate
Cheltuieli pentru telecomunicații 6623,09 73078,79 195975,54 292983,65 22303,23 137696,03 8155,00 0,00
Cheltuieli pentru primirea
0,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delegațiilor din străinătate
Plata cotizațiilor de membru în
organizațiile internaționale din 5631,6 8612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
care partidul face parte
Investiții în bunuri mobile și
imobile necesare activității 0,00 4825,92 6800 0,00 42556,05 119342,64 0,00 0,00
partidului
Cheltuieli de birotică, comision
288,51 8230,31 7893,3 28400,08 5026,49 6293,79 1332,75 1235,06
bancar

14
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)
Cheltuieli pentru organizarea de
întruniri, manifestații publice,
seminare și alte cursuri de
0,00 21140,00 159992,3 109450 30000 0,00 0,00 0,00
instruire pentru membrii de
partid, desfășurate pe teritoriul
țării
Cheltuieli pentru programe
0,00 237158,74 2411057,74 2570228,32 206.258,50 532797,22 17672,00 0,00
pentru tineret și femei, total:
- a. pentru tineret 0,00 58265,56 891006,86 817799,92 65.404,50 177599,06 7894,00 0,00
- b. pentru femei 0,00 178893,18 1520050,88 1752428,40 140854 355198,16 9778,00 0,00
Cheltuieli în Campania
0,00 0,00 1207446,29 1801335,68 0 0,00 0,00 0,00
Electorală
Alte cheltuieli 0,00 0,00 0 0,00 26092,42 0,00 0,00 0,00
Soldul la data de 31.12.2021: 54154,74 150916,04 264574,59 301896,80 3688458,29 567640,54 4149,78 18676,09

Notă:
* Partidul Democrat din Moldova - a prezentat anexa nr. 8 cu divergențe la soldul inițial de la bugetul de stat și soldul inițial indicat informația lunară
privind cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat
**Partidul Liberal Democrat din Moldova - cheltuielile de personal și cheltuielile pentru programe pentru tineri și femei nu corespund cu sumele raportate
în informația lunară privind cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat
***Partidul politic „Partidul Nostru” - suma cheltuielilor din subvenții pentru tineri și femei diferă (2 bani) de sumele raportate în informația lunară
privind cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat
la aceste categorii de cheltuieli

15
Tabelul nr. 4.1

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021


(lei)
Partidul
Politic Partidul Partidul Partidul Partidul
Partidul Partidul
Partidul Politic Politic Partidul politic Politic
Politic Acțiunea
Popular Partidul "Partidul Politic Mișcarea ”Platforma
Indicatori ”Democrația Democratică
din Verde Stînga „Șor”****** Populară Demnitate și
Acasă”** ***
Republica Ecologist* Europeană" Antimafie**** Adevăr”*****
Moldova
9 10 11 12 13 14 15 16
Sold la începutul perioadei de
69,13 267,19 7379,05 0,00 1535,05 6979,28 212630,68
raportare 6315,64
Subvenții de la bugetul de stat
3538,72 45673,82 3891,97 97728,55 1973531,68 12447,86 21078,93 3368522,75
pentru anul 2021:
Plăți pentru următoarele
2595,81 42667,38 3482,50 95382,35 1973531,68 14659,30 25480,35 3406067,50
destinații, total:
Cheltuieli pentru întreținerea
0,00 26169,06 0,00 58050,75 775446,61 992,00 5223,00 688965,41
sediilor
Cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 445043,64 11754,65 13687,41 825072,32
Cheltuieli pentru presă și
0,00 0,00 0,00 8980,00 0,00 0,00 0,00 239278,59
materiale promoționale
Cheltuieli de deplasare în țară și
0,00 0,00 0,00 8350,00 0,00 0,00 0,00 437400,00
în străinătate
Cheltuieli pentru
0,00 3698,00 2480,00 1340,00 0,00 600,00 0,00 25297,71
telecomunicații
Cheltuieli pentru primirea
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delegațiilor din străinătate
Plata cotizațiilor de membru în
organizațiile internaționale din 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24127,92
care partidul face parte
Investiții în bunuri mobile și
imobile necesare activității 0,00 0,00 0,00 1480,20 0,00 0,00 0,00 0,00
partidului

16
Cheltuieli de birotică. comision
2595,81 1585,00 1002,50 5681,40 4578,43 1312,65 2638,74 26344,04
bancar
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)
Cheltuieli pentru organizarea de
întruniri, manifestații publice,
seminare și alte cursuri de
0,00 0,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 27363,63
instruire pentru membrii de
partid, desfășurate pe teritoriul
țării
Cheltuieli pentru programe
0,00 11210,72 0,00 14864,00 127963,00 0,00 3931,20 877217,88
pentru tineret și femei, total:
- a. pentru tineret 0,00 3734,44 0,00 4121,00 40400,00 0,00 0,00 323551,23
- b. pentru femei 0,00 7476,28 0,00 10743,00 87563,00 0,00 3931,20 553666,65
Cheltuieli în campania
0,00 0,00 0,00 0,00 620500 0,00 0,00 235000,00
electorală
Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soldul la data de 31.12.2021: 1012,04 9322,08 676,66 9725,25 0,00 531,58 2577,86 175085,93

Notă:
*Partidul Politic Partidul Verde Ecologist - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor și cheltuielile pentru programe pentru tineri și
femei, inclusiv soldul nu corespund cu sumele raportate în anexa nr.7
**Partidul Politic „Democrația Acasă”- suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor, cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate,
cheltuielile pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul
țării și cheltuielile pentru programe pentru tineri și femei nu corespund cu sumele raportate în anexa nr.7
****Partidul Acțiunea Democratică - sumele indicate în tabel sunt din informațiile lunare prezentate pentru întregul an, raportul privind gestiunea
financiară partidul nu a prezentat
***** Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” - cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate, cheltuielile pentru primirea delegațiilor din
străinătate, plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte nu corespund cu sumele reflectate în anexa nr.7
****** Partidul Politic „Șor” - suma cheltuielilor din subvenții pentru tineri și femei diferă (1 ban) de sumele raportate în anexa nr.7 la aceste categorii
de cheltuieli

17
Tabelul nr. 4.2

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021

(lei)
Partidul
Partidul Partidul Partidul
Partidul Partidul Mișcarea Politic
Politic Partidul Politic Politic
Regiunilor Politic Profesioniștilor „Partidul
„Partidul Politic „UNIUNEA „Partidul
Indicatori din „VOINȚA „Speranța - Popular
Acțiune și „PATRIA” SALVAȚI Unității
Moldova POPORULUI” Надежда” European din
Solidaritate” BASARABIA” Naționale”*
Moldova”
17 18 19 20 21 22 23 24
Sold la începutul perioadei
2805,10 125005,89 41138,06 1783,92 7163,38 146673,77 1663,36 3011,94
de raportare
Subvenții de la bugetul de
11674,16 9128375,19 59853,28 17097,99 2264,43 72554,06 131443,27 376993,83
stat pentru anul 2021:
Plăți pentru următoarele
9520,00 9052292,09 60795,00 16562,54 667,00 94925,16 133068,38 351426,84
destinații, total:
Cheltuieli pentru
0,00 787840,95 25000,00 0,00 0,00 0,00 99352,15 183653,02
întreținerea sediilor
Cheltuieli de personal 0,00 2644421,08 0,00 15388,54 0,00 56767,20 25709,87 81349,29
Cheltuieli pentru presă și
0,00 1312655,12 0,00 0,00 0,00 1083,60 420,00 23285,96
materiale promoționale
Cheltuieli de deplasare în
0,00 394728,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
țară și în străinătate
Cheltuieli pentru
0,00 258850,82 0,00 0,00 0,00 497,00 400,00 17663,10
telecomunicații
Cheltuieli pentru primirea
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delegațiilor din străinătate
Plata cotizațiilor de
membru în organizațiile
0,00 3817,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din care
partidul face parte
Investiții în bunuri mobile
și imobile necesare 0,00 121561,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
activității partidului

18
Cheltuieli de birotică.
1520,00 108819,37 1795,00 1174,00 667,00 1218,81 585,35 1485,99
comision bancar
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)
Cheltuieli pentru
organizarea de întruniri,
manifestații publice,
seminare și alte cursuri de 0,00 35655,24 0,00 0,00 0,00 6881,00 0,00 0,00
instruire pentru membrii
de partid desfășurate pe
teritoriul țării
Cheltuieli pentru
programe pentru tineret și 0,00 2991894,20 4000,00 0,00 0,00 28477,55 6601,01 77893,80
femei, total:
- a. pentru tineret 0,00 1058812,97 1701,12 0,00 0,00 9492,53 3300,5 38946,90
- b. pentru femei 0,00 1933081,23 2298,88 0,00 0,00 18985,02 3300,51 38946,90
Cheltuieli în campania
8000,00 392048,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
electorală
Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soldul la data de
4959,26 201088,99 40196,34 2319,37 8760,81 124302,67 38,25 28578,93
31.12.2021:

Notă:
*Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor și cheltuielile pentru programe pentru
tineri și femei nu corespund cu sumele raportate în anexa nr.7.

19
Tabelul nr. 4.3

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021

(lei)
Partidul Partidul
Partidul Partidul
Politic Politic
Politic Politic Partidul Partidul
”Partidul Partidul
"Uniunea „Partidul Politic Popular
Acțiunii Acasă
Indicatori Creștin- Dezvoltării și Puterea Creștin
Comune - Construim
Socială din Consolidării Oamenilor Democrat ***
Congresul Europa
Moldova"* Moldovei”**
Civic” „PACE”
25 26 27 28 29 30
Sold la începutul perioadei de raportare 8065,22 0,00 0,00 0,00 0,00 663,11
Subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2021: 59082,7 18404,80 32843,03 43789,15 4701,02 0,00
Plăți pentru următoarele destinații, total: 57413,47 11988,71 22597,78 28623,51 0,00 600,00
Cheltuieli pentru întreținerea sediilor 47740,00 8701,25 13002,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de personal 0,00 623,96 9500,00 8253,69 0,00 0,00
Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru telecomunicații 0,00 2400,00 0,00 9686,32 0,00 0,00
Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plata cotizațiilor de membru în organizațiile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din care partidul face parte
Investiții în bunuri mobile și imobile necesare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
activității partidului
Cheltuieli de birotică. comision bancar 8173,47 263,50 95,78 480,00 0,00 600,00
Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru organizarea de întruniri,
manifestații publice, seminare și alte cursuri de
0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00
instruire pentru membrii de partid desfășurate pe
teritoriul țării
Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei,
1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total:
- a. pentru tineret 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20
- b. pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli în campania electorală 0,00 0,00 0,00 7703,50 0,00 0,00
Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soldul la data de 31.12.2021: 9734,45 6416,09 10245,25 15165,64 4701,02 63,11

Notă:
*Partidul Politic "Uniunea Creștin-Socială din Moldova" - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor din subvenții de la bugetul de
stat, și cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei diferită de cea raportată în anexa nr.7
**Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” - suma cheltuielilor pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor și cheltuielilor de
personal nu corespund cu sumele raportate lunar prin anexa nr. 7
***Partidul Popular Creștin Democrat nu a beneficiat de subvenții în anul 2021, însă, având sold în contul pentru subvenții, a raportat cheltuieli

21
Totodată, art.28 alin. (21) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice prevede că
partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat sunt obligate să utilizeze 20% din
valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat în scopul promovării și încurajării participării
femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor primite să le utilizate
pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral. Astfel, tabelul ce
urmează prezintă date generalizatoare privind subvențiile de la bugetul de stat primite de partidele
politice în anul 2021 și privind utilizarea acestora în scopul promovării și încurajării participării
femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral.

Tabelul nr. 5

Date generalizatoare privind subvențiile de la bugetul de stat primite de partidele politice


în anul 2021 și privind utilizarea acestora în scopul promovării și încurajării participării
femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral

10% din
Suma
Valoarea Executarea suma Executarea
subvențiilor
Partidele politice care totală a cheltuielilor subvențiilor cheltuielilor
de la bugetul
au beneficiat de subvențiilor raportate de la bugetul raportate
Nr. de stat
subvenții de la de la față de de stat față de
d/o reflectate în
bugetul de stat în anul bugetul de valoarea reflectate în valoarea
rapoartele
2021 stat în anul subvențiilor rapoartele subvențiilor
financiare
2021 (lei) % financiare %
(lei)
(lei)
Partidul Democrat din
1 5203795,39 1520050,88 29,21% 891006,86 17,12%
Moldova
Partidul Comuniștilor
2 1094110,43 140854,00 12,87% 65404,50 5,98%
din Republica Moldova
Mişcarea
3 Profesioniştilor 17097,99 0,00 0,00% 0,00 0,00%
„Speranţa - Надежда”
4 Partidul Liberal 341530,14 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Partidul Politic
5 „Uniunea Creștin- 59082,70 0,00 0,00% 1500,00 2,54%
Socială din Moldova”*
Partidul Politic
"Partidul Socialiștilor
6 7789539,50 1752428,40 22,50% 817799,92 10,50%
din Republica
Moldova"
7 Partidul Politic "Șor" 1973531,68 87563,00 4,44% 40400,00 2,05%
Partidul Politic Partidul
8 45673,82 7476,28 16,37% 3734,44 8,18%
Verde Ecologist**
Partidul politic
9 2233370,11 355198,16 15,90% 177599,06 7,95%
„Partidul Nostru”
Partidul Național
10 59107,58 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Liberal
Partidul Politic
11 „UNIUNEA SALVAȚI 131443,27 3300,51 2,51% 3300,50 2,51%
BASARABIA”
Partidul Liberal
12 Democrat din 892728,24 178893,18 20,04% 58265,56 6,53%
Moldova***

22
Partidul Politic
13 "Partidul Stînga 3891,97 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Europeană"
Partidul Politic
14 Mișcarea Populară 21078,93 3931,20 29,21% 0,00 0,00%
Antimafie
Partidul Politic Partidul
15 Popular din Republica 3538,72 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Moldova
Partidul Politic
16 "Democrația 97728,55 10743,00 10,99% 4121,00 4,22%
Acasă"****
Partidul Regiunilor din
17 11674,16 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Moldova
Partidul Acțiunea
18 12447,86 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Democratică
Partidul Politic
19 "Platforma Demnitate 3368522,75 553666,65 16,44% 323551,23 9,61%
și Adevăr"
Partidul Politic
ALIANȚA PENTRU
20 94728,67 9778,00 10,32% 7894,00 8,33%
UNIREA
ROMÂNILOR

Este de remarcat faptul că, din 29 de partide politice beneficiare de subvenții de la bugetul
de stat și obligate să utilizeze alocațiile in scopul promovării femeilor și tinerilor în procesele
politic și electoral 12 partide politice nu au declarat nicio cheltuială în acest sens, 4 partide politice
au declarat că au cheltuit mai mult de 20% și, respectiv, 10%, indicate în lege, iar 13 partide politice
au declarat cheltuieli mai puține decât cuantumul prevăzut. Totodată, 11 partide politice (indicate
cu valoare negativă în tabelele de mai jos), au declarat că au cheltuit mijloace financiare din
alocațiile din bugetul de stat în sumă totală de 576189,76 lei destinate promovării și încurajării
participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral pentru alte tipuri de cheltuieli, adică
contrar destinației stabilite de lege.
Comisia Electorală Centrală atrage atenția partidelor politice și Curții de Conturi că,
potrivit art. 28 alin. (1) lit. l) și alin. (21) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, 20%
din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat vor fi utilizate în scopul promovării și
încurajării participării femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor
primite vor fi utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral.
Astfel, potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.294/2007, alocațiile de la bugetul de stat utilizate
pentru alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1) și (21) se restituie bugetului de stat în baza
unei hotărâri a Curții de Conturi, în mărimea utilizată contrar destinației, fapt pentru care instituția
vizată a fost sesizată de către Comisie.
Informația din tabelele ce urmează reflectă sumele planificate în acest sens, sumele
declarate, diferența dintre sumele planificate și cele raportate, soldul din subvenții la sfârșitul
anului 2021 și diferența cu suma neutilizată și/sau utilizată contrar prevederilor legale.

23
Lista partidelor politice care au depășit cota procentuală stabilită de art. 28 alin. (21) al Legii nr.294/2007

Sumele
Sumele declarate
calculate/deduse
pentru promovarea
Valoarea totală a pentru promovarea și Soldul
și încurajarea
Nr. Partidele politice care au beneficiat de subvențiilor de la încurajarea subvențiilor la
participării
d/o subvenții de la bugetul de stat în anul 2021 bugetul de stat în participării femeilor sfârșitul anului
femeilor și tinerilor
anul 2021 (lei) (20%) și tinerilor 2021
în procesele politic
(10%) în procesele
și electoral
politic și electoral
1 Partidul Democrat din Moldova 5203795,39 1561138,62 2411057,74 264574,59
Partidul Politic "Partidul Socialiștilor din
2
Republica Moldova" 7789539,50 2336861,85 2570228,32 301896,80
Partidul Politic „Partidul Popular European din
3
Moldova” 72554,06 21766,22 28477,55 124302,67
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
4
Solidaritate” 9128375,19 2738512,56 2991894,20 201088,99

24
Lista partidelor politice care au declarat cheltuieli mai puține decât cota procentuală stabilită de art.28 alin. (21) al Legii nr.294/2007

Sumele
Valoarea Sumele declarate Diferența
planificate/calculate
totală a pentru promovarea dintre suma
pentru promovarea și Diferența dintre Soldul
Partidele politice care au subvențiilor și încurajarea neutilizată și
Nr. încurajarea sumele subvențiilor
beneficiat de subvenții de la de la bugetul participării femeilor soldul
d/o participării femeilor planificate și la sfârșitul
bugetul de stat în anul 2021 de stat în și tinerilor în subvențiilor la
(20%) și tinerilor cele raportate anului 2021
anul 2021 procesele politic și sfârșitul anului
(10%) în procesele
(lei) electoral 2021
politic și electoral
Partidul Comuniștilor din Republica
1 1094110,43 328233,13 206258,50 121974,63 3688458,29 3566483,66
Moldova
Partidul Politic „Uniunea Creștin-
2 59082,70 17724,81 1500,00 16224,81 9734,45 -6490,36
Socială din Moldova”*
3 Partidul Politic "Șor" 1973531,68 592059,50 127963,00 464096,50 0,00 -464096,50
Partidul Politic Partidul Verde
4 45673,82 13702,15 11210,72 2491,43 9322,08 6830,65
Ecologist**
5 Partidul politic „Partidul Nostru” 2233370,11 670011,03 532797,22 137213,81 567640,54 430426,73
Partidul Politic „UNIUNEA
6 131443,27 39432,98 6601,01 32831,97 38,25 -32793,72
SALVAȚI BASARABIA”
Partidul Liberal Democrat din
7 892728,24 267818,47 237158,74 30659,73 150916,04 120256,31
Moldova***
Partidul Politic Mișcarea Populară
8 21078,93 6323,68 3931,20 2392,48 2577,86 185,38
Antimafie
Partidul Politic "Democrația
9 97728,55 29318,57 14864,00 14454,57 9725,25 -4729,32
Acasă"****
Partidul Politic "Platforma
10 3368522,75 1010556,83 877217,88 133338,95 175085,93 41746,98
Demnitate și Adevăr"
Partidul Politic ALIANȚA
11 94728,67 28418,60 17672,00 10746,60 4149,78 -6596,82
PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
Partidul Politic „Partidul Unității
12 376993,83 113098,15 77893,80 35204,35 28578,93 -6625,42
Naționale”*****
Partidul Politic „VOINȚA
13 59853,28 17955,98 4000,00 13955,98 40196,34 26240,36
POPORULUI”

25
Lista partidelor politice care nu au declarat cheltuieli conform art.28 alin. (21) al Legii nr.294/2007

Sumele
Valoarea Sumele declarate
planificate/calculate
totală a pentru promovarea și Diferența
pentru promovarea și Diferența Soldul
Partidele politice care au subvențiilor încurajarea dintre
Nr. încurajarea dintre sumele subvențiilor
beneficiat de subvenții de la de la bugetul participării femeilor planificat -
d/o participării femeilor planificate și la sfârșitul
bugetul de stat în anul 2021 de stat în și tinerilor în declarat -
(20%) și tinerilor cele raportate anului 2021
anul 2021 procesele politic și sold
(10%) în procesele
(lei) electoral
politic și electoral
Mişcarea Profesioniştilor
1 17097,99 5129,40 0,00 5129,40 2319,37 -2810,03
„Speranţa - Надежда”
2 Partidul Liberal 341530,14 102459,04 0,00 102459,04 54154,74 -48304,30
3 Partidul Național Liberal 59107,58 17732,27 0,00 17732,27 18676,09 943,82
Partidul Politic "Partidul Stînga
4 3891,97 1167,59 0,00 1167,59 676,66 -490,93
Europeană"
Partidul Politic Partidul Popular
5 3538,72 1061,62 0,00 1061,62 1012,04 -49,58
din Republica Moldova
6 Partidul Regiunilor din Moldova 11674,16 3502,25 0,00 3502,25 4959,26 1457,01
7 Partidul Acțiunea Democratică 12447,86 3734,36 0,00 3734,36 531,58 -3202,78
8 Partidul Politic „PATRIA” 2264,43 679,33 0,00 679,33 8760,81 8081,48
Partidul Politic ”Partidul Acțiunii
9 32843,03 9852,91 0,00 9852,91 10245,25 392,34
Comune - Congresul Civic”
Partidul Politic Partidul Acasă
10 43789,15 13136,75 0,00 13136,75 15165,64 2028,89
Construim Europa „PACE”
Partidul Politic Puterea
11 4701,02 1410,31 0,00 1410,31 4701,02 3290,71
Oamenilor
Partidul Politic „Partidul
12 Dezvoltării și Consolidării 18404,80 5521,44 0,00 5521,44 6416,09 894,65
Moldovei”

26
1.2. Prezentarea, recepționarea, publicarea și verificarea rapoartelor pentru prima jumătate
a anului 2021

În temeiul art. 22 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, în calitate
de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale, are atribuția de a colecta și sistematiza rapoartele privind gestiunea
financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice și rapoartele privind
finanțarea campaniilor electorale prezentate de concurenții electorali.
În acest sens, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei semestrial, până la data de
15 iulie a anului de gestiune, și, anual, până la data de 31 martie, rapoartele privind gestiunea lor
financiară, atât în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de
hârtie în două exemplare, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294/2007
privind partidele politice și ale pct. 65, pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea activității
partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015 (în
continuare – regulament).
Astfel, în urma examinării informațiilor din rapoartele financiare pentru primul semestru
al anului 2021 prezentate de partidele politice, Comisia Electorală Centrală a adoptat trei hotărâri:
- hotărârea nr. 5184/2021 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021”;
- hotărârea nr.108/2021cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor
privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021;
- hotărârea nr.14/2021 privind executarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 108
din 2 noiembrie 2021 „Cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind
gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021”.
Prin hotărârea nr. 5184/2021 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021”, Comisia a constatat că, din
cele 53 de partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice conform datelor
comunicate de Agenția Servicii Publice, 42 de partide au depus rapoartele financiare. Dintre 42 de
partide care au depus rapoartele financiare, au respectat termenul de prezentare următoarele 35 de
partide:
1. Partidul Democrat din Moldova;
2. Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”;
3. Partidul Liberal;
4. Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;
5. Partidul Politic „Șor”;
6. Partidul Politic „Partidul Nostru”;
7. Partidul Național Liberal;
8. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”;
9. Partidul Liberal Democrat din Moldova;
10. Mișcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova;
11. Partidul „Patrioții Moldovei”;
12. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova;
13. Partidul Popular Socialist din Moldova;
14. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;
15. Partidul Politic „PATRIA”;
16. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”;
17. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”;
18. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
19. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”;
20. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”;
21. Partidul Politic „PRO MOLDOVA”;
22. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”;
23. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”
24. Partidul Politic „Partidul Stânga Europeană”;
27
25. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
26. Partidul Popular Creștin Democrat
27. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța – Надежда”
28. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
29. Partidul European
30. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”
31. Partidul Conservator
32. Partidul Regiunilor din Moldova
33. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”
34. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”
35. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”.

Următoarele 7 partide politice au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru


primul semestru al anului 2021 cu depășirea termenului legal:
1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
2. Partidul Socialist din Moldova
3. Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”
4. Partidul Politic „MOLDOVA MARE”
5. Partidul Republican din Moldova
6. Partidul Politic „ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR”
7. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.

Nu au prezentat rapoartele financiare 11 partide politice, după cum urmează:


1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
2. Partidul Social Democrat
3. Partidul Politic „NOI”
4. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
5. Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова”
6. Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie
7. Partidul Politic „Democrația Acasă”
8. Partidul Acțiunea Democratică;
9. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”
10. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”
11. PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ.

În urma examinării rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al


anului 2021, prezentate de partidele politice, Comisia Electorală Centrală a aplicat următoarele
sancțiuni/măsuri (HCEC nr. 5184/28.07.2021, nr. 108/02.11.2021, nr. 140/15.11.2021):
a) Obligarea de a prezenta rapoartele financiare în corespundere cu pct. 67 din regulament
a fost dispusă în privința a 11 partide politice:
1. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
2. Partidul Popular Creștin Democrat
3. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța – Надежда”
4. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
5. Partidul European
6. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”
7. Partidul Conservator
8. Partidul Regiunilor din Moldova
9. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”
10.Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”
11.Partidul Politic „Puterea Oamenilor”.

b) Atenționarea asupra obligației de a completa și a prezenta raportul privind gestiunea


financiară atât prin SSI ”Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, a fost dispusă în cazul a 30
28
de partide politice:
1. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
2. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
3. Partidul Socialist din Moldova
4. Partidul Popular Creştin Democrat
5. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”
6. Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova”
7. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
8. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
9. Partidul politic „Partidul Nostru”
10. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
11. Partidul European
12. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”
13. Partidul Conservator
14. Partidul Politic „Partidul Stînga Europeană”
15. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie
16. Partidul Politic „Democrația Acasă”
17. Partidul Regiunilor din Moldova
18. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
19. Partidul Politic „ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR”
20. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”
21. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
22. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
23. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”
24. Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
25. Partidul Politic „PRO MOLDOVA”
26. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
27. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”
28. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
29. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”
30. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.

Obligarea de a prezenta informații care să confirme împuternicirea persoanelor autorizate


să semneze rapoartele financiare a fost aplicată unui partid politic - Partidul Liberal.
c) Obligarea de a vărsa în bugetul de stat contravaloarea donațiilor încasate contrar legii a
fost dispusă în cazul a 5 partide politice:
1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
2. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”
3. Partidul Politic „Partidul Popular din Republica Moldova”
4. Partidul Politic „Democrația Acasă”
5. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa PACE.

d) Atenționarea despre necesitatea respectării prevederilor art. 28 alin. (21) din Legea
nr.294/2007 privind partidele politice a fost aplicată în cazul a 29 de partide politice beneficiare
de subvenții de la bugetul de stat.

e) Reținerea virării alocațiilor de la bugetul de stat din contul subvențiilor a fost dispusă în
cazul a 4 partide politice:
1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
2. Partidul Politic „Democrația Acasă”
3. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa PACE.
4. Partidul Politic „Partidul Popular din Republica Moldova”

29
1.3. Prezentarea, recepționarea, publicarea și verificarea rapoartelor totalizatoare pentru
anul 2021

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice la situația din 28 martie 2022,
în Republica Moldova erau înregistrate 56 de partide politice. În context, Comisia reține că
obligația de a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2021 o au 55 de partide
politice, deoarece Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a fost înregistrat
la data de 22 martie 2022, respectiv acesta nu se încadrează în perioada de raportare.
Prin hotărârea nr. 432/2022 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice pentru anul 2021”, Comisia a constatat că, din cele 55 de partide
politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, 44 de partide au depus rapoartele
financiare.
Dintre 44 de partide care au depus rapoartele financiare, au respectat termenul de
prezentare următoarele 33 de partide:
1. Partidul Democrat din Moldova
2. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
3. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”
4. Partidul Popular Creştin Democrat
5. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”
6. Partidul Liberal
7. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
8. Partidul Politic „Șor”
9. Partidul politic „Partidul Nostru”
10. Partidul Republican din Moldova
11. Partidul Naţional Liberal
12. Partidul Politic ”MOLDOVA MARE”
13. Partidul Liberal Democrat din Moldova
14. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova
15. Partidul „Patrioţii Moldovei”
16. Partidul Politic „Partidul Stînga Europeană”
17. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie
18. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
19. Partidul Regiunilor din Moldova
20. Partidul Popular Socialist din Moldova
21. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
22. Partidul Politic „ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR"
23. Partidul Politic „PATRIA”
24. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”
25. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
26. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
27. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”
28. Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
29. Partidul Politic „PRO MOLDOVA”
30. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
31. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”
32. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”
33. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.

Alte 2 partide politice, Partidul Politic Partidul Verde Ecologist și Partidul Politic
„Democrația Acasă”, au prezentat rapoartele în termen doar într-un format.
Următoarele 9 partide politice au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru
anul 2021 cu depășirea termenului legal:

30
1. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
2. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
3. Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova”
4. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
5. Partidul European
6. Partidul Conservator
7. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”
8. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”
9. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”.

Nu au prezentat rapoartele financiare 8 partide politice, după cum urmează:


1. Partidul Social Democrat
2. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ
3. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”
4. Partidul Acţiunea Democratică
5. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”
6. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”
7. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”
8. Partidul Politic „Partidul Progresului Național”.

Următoarele 3 partide politice au prezentat rapoartele financiare pentru anul 2021 atât cu
depășirea termenului legal, cât și/sau contrar modalităților de depunere stabilite la pct. 67 din
regulament:
1. Partidul Socialist din Moldova
2. Partidul Politic „NOI”
3. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”.

Ca urmare a examinării și verificării rapoartelor partidelor politice privind gestiunea


financiară pentru anul 2021 prezentate Comisiei Electorale Centrale, au fost aplicate următoarele
sancțiuni și măsuri (HCEC nr.432/2021):
a) Atenționarea partidelor politice asupra obligației de a respecta termenele legale pentru
depunerea raportului privind gestiunea financiară:

1. Partidul Socialist din Moldova


2. Partidul Politic „NOI”
3. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”.

b) Atenționarea partidelor politice asupra obligației de a respecta modalitatea de prezentare


a raportului, atât în formă electronică, cât și pe suport de hârtie:

1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii


2. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
3. Partidul European
4. Partidul Conservator
5. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”
6. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
7. Partidul Socialist din Moldova
8. Partidul Politic „NOI”.

c) Obligarea partidelor politice de a prezenta corectat raportul privind gestiunea


financiară pentru anul 2021 fie pe suport de hârtie, fie electronic prin SSI „Control Financiar”, în
termen de 5 zile lucrătoare:

31
1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
2. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
3. Partidul European
4. Partidul Conservator
5. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”
6. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
7. Partidul Socialist din Moldova
8. Partidul Politic „NOI”.

d) Obligarea partidelor politice de a prezenta raportul privind gestiunea financiară pentru


anul 2021 fie pe suport de hârtie, fie electronic prin SSI „Control Financiar”, în termen de 5 zile
lucrătoare:

1. Partidul Social Democrat


2. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ
3. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”
4. Partidul Acţiunea Democratică
5. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”
6. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”
7. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”
8. Partidul Politic „Partidul Progresului Național”.

Prin hotărârea nr.530 din 31 mai 2022 cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară
a partidelor politice pentru anul 2021, Comisia Electorală Centrală s-a pronunțat asupra
informațiilor conținute în rapoartele anuale ale partidelor politice.
Potrivit art. 25 din Legea nr. 294/2007, partidele politice sunt finanțate din următoarele
surse: cotizații de membru de partid, donații de la persoane fizice și juridice, subvenții de la bugetul
de stat, precum și alte venituri legal obținute.
Astfel, ca urmare a examinării informațiilor despre cotizațiile de membru de partid,
prezentate de partidele politice, Comisia reține că pentru anul 2021 sursa de finanțare sub formă
de cotizații de membru de partid a fost obținută de către 15 partide politice, iar 34 au indicat
valoarea „0” la această rubrică.
Potrivit pct. 19-20 din regulament, la încasarea cotizației de membru, este obligatorie
identificarea membrului de partid prin verificarea numelui, prenumelui. În cazul încasării sumelor
cotizațiilor de membru în numerar, persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor de membru va
elibera bonul de încasare și va înregistra imediat operațiunea de încasare în Registrul cotizațiilor
de membru conform modelului din anexa nr. 1 la regulament. Adițional, potrivit aceleiași anexe
nr. 1, la încasarea cotizației, în afară de numele și prenumele cotizantului, data colectării și sumă,
obligatoriu se indică următoarele date cu privire la cotizant: IDNP-ul, anul nașterii, domiciliul,
locul de muncă/ocupația, sursa de venit.
În acest sens, verificând corectitudinea și plenitudinea informațiilor despre cotizațiile de
membru de partid pentru anul 2021, se constată că nu toate persoanele responsabile de finanțarea
partidelor politice completează corespunzător rubricile cuprinse în capitolul ,,Cotizații de membru
de partid” din compartimentul II al anexei nr. 8 la regulament. Astfel, Comisia a constatat carențe
în cazul următoarelor 5 partide politice:
1) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, în informația privind cotizațiile de
membru de partid din raportul financiar prezentat doar pe suport de hârtie, în cazul a 40
de cotizanți, a indicat greșit, la rubrica ,,sursa de venit” textul ,,cotizații CR PCRM mun.
Chișinău”, doar suma cotizațiilor colectate total pe raion, aceasta constituind 69 166,50
lei, fără a fi indicată sursa personalizată de venit;

32
2) Partidul Socialist din Moldova nu a reflectat, în raportul financiar prezentat doar pe
suport de hârtie, informația cu privire la cotizanți, indicând doar suma totală, aceasta
constituind 34380,00 lei;
3) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în cazul majorității cotizanților, a
reflectat informația incompletă la rubrica ,,domiciliul”;
4) Partidul Național Liberal în tabelul generalizator a reflectat greșit suma cotizațiilor de
membru de partid în mărime de 4700,00 lei, alta decât cea indicată la capitolul ,,Cotizații
de membru de partid” în mărime de 6700,00 lei;
5) Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” a reflectat greșit suma de 10550, 00 lei privind
cotizațiile de membru de partid la rubrica ,,donații”.
Întrucât informațiile sunt greșite, incomplete ori lipsesc, apar dificultăți la identificarea
persoanei, fapt pentru care Comisia reține dispozițiile pct. 25 din regulament, potrivit cărora
cotizațiile anonime sunt interzise. Totodată, neindicarea datelor despre fiecare cotizant face
imposibilă și verificarea respectării plafonului donațiilor de către membrii de partid. În acest sens,
Comisia reține prevederile art. 26 alin. (4) din Legea 294/2007, conform cărora ,,Dacă persoana
fizică este membru de partid, în suma-limită a donației se include și suma cotizațiilor de membru
de partid plătite de aceasta într-un an, cotizația și donația fiind reflectate separat în contabilitatea
partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia”.

Informația exhaustivă ce reflectă numărul membrilor de partid, membrilor care au cotizat


în anul 2021 și suma totală a cotizațiilor obținută de fiecare partid politic în parte este sistematizată
după cum urmează:

Nr.
Nr. Suma totală a
Nr. membrilor
Partidul politic membrilor de cotizațiilor,
d/o care au
partid anul 2021 (lei)
cotizat
1 Partidul Democrat din Moldova 3385 0 0,00
Partidul Comuniștilor din Republica
2 9100 51 74766,50
Moldova *
Partidul Politic Partidul Agrar din
3 4000 0 0,00
Moldova
4 Partidul Socialist din Moldova 5691 ** 34380,00
Partidul Politic „Partidul Legii și
5 3180 0 0,00
Dreptății”
6 Partidul Popular Creștin Democrat 5123 0 0,00
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -
7 386 0 0,00
Надежда”
8 Partidul Liberal 10600 0 0,00
Partidul Politic Partidul Oamenilor
9 5000 0 0,00
Muncii
10 Partidul Social Democrat *** 0 0,00
Partidul Politic "Uniunea Creștin-
11 3046 0 0,00
Socială din Moldova"
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor
12 15399 1473 769407,00
din Republica Moldova”
13 Partidul Politic „Șor” 74777 0 0,00
Partidul Politic Partidul Verde
14 *** 26 4950,00
Ecologist
Partidul Politic NOUA OPȚIUNE
15 Nu a prezentat raportul
ISTORICĂ

33
16 Partidul politic „Partidul Nostru” 7179 543 51720,00
17 Partidul Republican din Moldova 2000 0 0,00
18 Partidul Politic „NOI” 250 0 0,00
Partidul Politic Uniunea Centristă din
19 4370 0 0,00
Moldova
20 Partidul European 4500 0 0,00
Partidul Politic „Partidul Popular
21 8700 0 0,00
Democrat din Moldova”
Partidul „Moldova Unită – Eдиная
22 Nu a prezentat raportul
Молдова”
23 Partidul Conservator 5500 0 0,00
24 Partidul Național Liberal 4963 6 6700,00
Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI
25 4100 0 0,00
BASARABIA”
26 Partidul Politic „MOLDOVA MARE” 121 0 0,00
27 Partidul Liberal Democrat din Moldova 6476 4 960,00
Mișcarea Social-Politică a Romilor din
28 0 0 0,00
Republica Moldova
29 Partidul „Patrioții Moldovei” 4221 0 0,00
Partidul Politic "Partidul Stînga
30 150 0 0,00
Europeană"
Partidul Politic Mișcarea Populară
31 4700 0 0,00
Antimafie
Partidul Politic Partidul Popular din
32 5012 0 0,00
Republica Moldova
33 Partidul Politic „Democrația Acasă” 6186 0 0,00
34 Partidul Regiunilor din Moldova 3123 0 0,00
35 Partidul Popular Socialist din Moldova 4350 0 0,00
36 Partidul Acțiunea Democratică Nu a prezentat raportul
37 Partid Politic Partidul „RENAȘTERE” Nu a prezentat raportul
Partidul Politic „Platforma Demnitate și
38 14000 52 10240,00
Adevăr”
Partidul Politic „ALIANȚA PENTRU
39 5965 92 10000,00
UNIREA ROMÂNILOR"
40 Partidul Politic „PATRIA” 4443 0 0,00
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-
41 4850 0 0,00
SLAVEAN DIN MOLDOVA”
Partidul Politic „Partidul Societății
42 Nu a prezentat raportul
Progresiste”
Partidul Politic „Partidul Popular
43 7825 5 500,00
European din Moldova”
Partidul Politic „Partidul Unității
44 6000 0 0,00
Naționale”
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
45 12648 6525 625400,00
Solidaritate”
Partidul Politic „VOINȚA
46 5421 0 0,00
POPORULUI”
Partidul Politic ”Partidul Acțiunii
47 1200 73 2465,00
Comune - Congresul Civic”

34
48 Partidul Politic „PRO MOLDOVA” 5400 0 0,00
Partidul Politic Partidul Acasă
49 20000 20 4060,00
Construim Europa „PACE”
Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură
50 155 0 0,00
și Animale”
51 Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 1449 0 0,00
Partidul Politic „PARTIDUL
52 2153 0 0,00
SCHIMBĂRII”
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și
53 1715 23 10960,00
Consolidării Moldovei”
Partidul Politic Moldovenesc „Ai
54 1028 5 10550,00
Noștri”
Partidul Politic „Partidul Progresului
55 Nu a prezentat raportul
Național”

Potrivit alin. (4) – (5) ale art. 26 din Legea nr. 294/2007, o persoană fizică poate face donații
unui sau mai multor partide politice. Donațiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor
partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma a 6 salarii medii lunare pe economie pe anul
respectiv. În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, suma
donațiilor nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. În cazul cetățenilor
Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcție de demnitate publică, de funcționari publici,
inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice în sensul Legii nr. 133/2016 privind
declararea averii și a intereselor personale, suma donațiilor nu poate depăși 10% din venitul anual
al acestora, totodată, nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. Dacă
persoana fizică este membru de partid, în suma-limită menționată se include și suma cotizațiilor
de membru de partid plătite de aceasta într-un an, cotizația și donația fiind reflectate separat în
contabilitatea partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia.
O persoană fizică, în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar unui sau mai
multor partide politice în sumă de până la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv.
Donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.
Donațiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an
bugetar nu pot depăși suma a 12 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv.
Persoana juridică care face o donație în bani unui partid politic trebuie să prezinte decizia organelor
sale abilitate privind efectuarea donației, să înregistreze donația și să o reflecte în rapoartele sale
contabile, de asemenea să informeze pe acționarii sau membrii săi despre operațiunile efectuate.
Din informațiile privind donațiile primite de la persoane fizice din țară, prezentate de
partidele politice pentru anul 2021, Comisia constată că 17 partide politice au beneficiat de astfel
de donații în sumă totală de 9 785 092,42 lei, iar 32 au indicat valoarea „0” la această rubrică.
Verificând corectitudinea și plenitudinea informațiilor reflectate în capitolul ,,Donații de la
persoane fizice din țară” din compartimentul II al anexei nr. 8 la regulament, parte integrantă a
rapoartelor financiare prezentate, Comisia a constatat deficiențe în cazul următoarelor 8 partide
politice:
1) Partidul Liberal nu a completat rubrica ,,ocupația” la unicul donator, iar informația din
rubrica ,,domiciliul” este incompletă, suma totală constituie 47000,00 lei;
2) Partidul Politic „NOI” nu a completat rubrica ,,domiciliul” în cazul celor 2 donatori,
suma totală constituie 25963,37 lei;
3) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a prezentat informații incomplete la rubrica
,,domiciliul” în cazul celor 9 donatori, suma totală constituie 74450,00 lei;
4) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în cazul a 18 donatori, informațiile
din rubricile ,,domiciliul” și ,,locul de muncă” sunt incomplete și/sau necompletate,
suma totală constituie 85301,00 lei;

35
5) Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, în cazul a 8 donatori, nu
a completat rubrica ,,locul de muncă” și/sau „ocupația”, suma totală constituie
132200,00 lei;
6) Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, în cazul a 3 donatori, nu a completat
rubricile ,,domiciliul”, ,,locul de muncă” și ,,ocupația”, suma totală constituie 11500,00
lei;
7) Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, în tabelul generalizator din anexa nr.
8, a reflectat suma de 246990,00 lei la rubrica ,,donații din partea membrilor de partid”,
însă aceasta nu coincide cu suma din compartimentul „surse de finanțare” de la rubrica
respectivă. La fel, a reflectat suma de 77650,00 lei la rubrica ,,donații din partea altor
persoane fizice din țară” care diferă de suma reflectată în compartimentul „surse de
finanțare” al aceleiași rubrici;
8) Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, în tabelul generalizator, la rubrica ,,donații din
partea altor persoane fizice din țară” a reflectat eronat suma totală de ,,0,00” lei, deși în
capitolul ,,Donații de la persoane fizice din țară” a indicat suma de 103800,00 lei.
Suplimentar, ca urmare a celor sus-menționate, Comisia a atenționat partidele politice că
prezentarea, întocmirea corespunzătoare și deplină a datelor despre donatori este obligatorie,
întrucât prezentarea incompletă a datelor reprezintă o încălcare a legislației privind gestionarea
mijloacelor financiare ale partidelor politice și este pasibilă de răspunderea contravențională
potrivit art. 481 alin. (3) din Codul contravențional.

Adițional, Comisia a constat depășirea plafonului donației, în cazul a 2 partide politice:

Donații, în bani Suma ce depășește


plafonul donațiilor
Suma donațiilor (lei) (lei)
Suma
Numele Suma donațiilor suma
Nr. Partidul
persoanei cotizațiilor totală, depășită ce
d/o politic Data
fizice în prin de membru anul 2021 în include și
numerar transfer (lei) (lei) numerar suma
cotizaților
de membru
10000,00 X X 22.01.2021
Partidul Guștiuc
1 10000,00 X X 20.05.2021 30000,00 3852,00 X
Politic „Șor” Cozma
10000,00 X X 11.11.2021
Partidul X 30000,00 X 02.06.2021
Politic 52000,00 X
X 22000,00 X 03.06.2021
„Partidul Coada
2 184,00
Dezvoltării și Gabriela
Consolidării X X 480,00 05.07.2021 480,00 X
Moldovei”

Prin urmare, Comisia, în temeiul art. 311 alin. (2) din Legea nr. 294/2007, a somat partidele
politice menționate să verse în bugetul de stat sumele primite peste plafonul prevăzut de lege și să
prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării informația care dovedește virarea în
bugetul de stat a sumelor încasate cu încălcarea legii.
Sub aspectul donațiilor primite de la persoane fizice din afara țarii, din informațiile
prezentate, se constată că au beneficiat de astfel de donații următoarele 4 partide politice în sumă
totală de 324 072,00 lei:
1) Partidul politic „Partidul Nostru”, în mărime de 194106,00 lei;
2) Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, în mărime de 25965,00 lei;
3) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în mărime de 101001,00 lei;

36
4) Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, în mărime de 3000,00 lei.
Alte 44 de partide politice au prezentat informațiile privind donațiile de la persoane fizice
din afara țarii cu indicarea cifrei 0 (zero), dintre care 35 le-au prezentat prin intermediul sistemului
„Control Financiar” și pe suport de hârtie, iar 9 doar pe suport de hârtie.
Nu a prezentat informații despre donațiile de la persoanele fizice din afara țarii în raportul
financiar depus numai pe suport de hârtie Partidul Socialist din Moldova.
Cât privește donațiile de la persoane juridice, conform rapoartelor financiare prezentate, s-
a constatat că în perioada raportată au beneficiat de astfel de donații 6 partide politice în sumă
totală de 718 172,00 lei, după cum urmează:
1) Partidul politic „Partidul Nostru”, în mărime de 204592,00 lei;
2) Partidul Politic „Democrația Acasă”, în mărime de 7000,00 lei;
3) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” , în mărime de 185000,00 lei;
4) Partidul Politic ,,Partidul Acțiunii Comune-Congresul Civic”, în mărime de 100000,00
lei;
5) Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, în mărime de 95580,00 lei;
6) Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, în mărime de
126000,00 lei.
Informații privind donațiile de la persoane juridice cu indicarea cifrei 0 (zero) au prezentat
43 de partide politice, dintre care 33 le-au prezentat atât prin intermediul sistemului „Control
Financiar”, cât și pe suport de hârtie, iar 10 doar pe suport de hârtie.
Nu a prezentat informații despre donațiile de la persoane juridice în raportul depus pe
suport de hârtie Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie.
Sub aspectul sursei de finanțare sub formă de donații de la persoane juridice, Comisia a
atenționat partidele politice asupra respectării prevederilor art. 26 alin. (6) lit. e), e1) și f) din Legea
nr. 294/2007, potrivit cărora ,,se interzice finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori
susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a partidelor politice de către:
e) persoanele juridice care, la data efectuării donației, au datorii restante mai vechi de 60
de zile la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat sau la fondul asigurărilor medicale
obligatorii;
e1) persoanele juridice care, în ultimii 3 ani, au încheiat contracte de achiziții publice de
lucrări, bunuri sau servicii în sensul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
g) alte state și organizații internaționale, inclusiv organizațiile politice internaționale”.
În vederea verificării respectării de către partidele politice a restricțiilor prenotate, Comisia
a solicitat Agenției Achiziții Publice, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Casei
Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină verificarea
persoanelor juridice care au făcut donații subiecților politici în primul semestru al anului 2021.
Astfel, prin hotărârea nr. 108/2021 și hotărârea nr. 140/2021, Comisia a constatat încălcarea
prevederilor referitor la modul de primire a donațiilor din partea persoanelor juridice de către 6
partide politice. În acest sens, Comisia a obligat partidele vizate să verse în bugetul de stat sumele
primite cu încălcarea legii, în caz contrar sumele datorate se vor reține la bugetul de stat din contul
subvențiilor.
Potrivit răspunsurilor autorităților publice sus-menționate, în cazul persoanelor juridice
care au efectuat donații partidelor politice în semestrul II al anului 2021 neconformități în sensul
prevederilor art. 26 alin. (6) lit. e), e1) și f) din Legea nr. 294/2007 nu s-au constatat.
În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294/2007, partidele
au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activități
nu sunt interzise prin lege și sunt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic.
Sub aspectul veniturilor obținute de către partid în urma activităților economice
desfășurate, din informațiile prezentate, se constată că 5 partide politice au reflectat venituri la
acest capitol în sumă totală de 56 395,00 lei:
1) Partidul Democrat din Moldova - 6000,00 lei, venituri obținute din activitatea legată
nemijlocit de administrarea proprietății sale (vânzarea mijloacelor fixe);

37
2) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 50395,00 lei, venituri obținute din
activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietății sale (vânzarea proprietății
partidului) și 510 502,72 lei – din alte venituri (depozit bancar);
3) Partidul politic „Partidul Nostru” - 365744,00 lei, venituri obținute din alte venituri
(vânzarea bunurilor - mijloace fixe);
4) Partidul Liberal Democrat din Moldova - 945,00 lei, venituri obținute din alte venituri
(restituire avans neutilizat);
5) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”- 7360,00 lei, venituri obținute din alte
venituri (comercializarea produselor cu simbolica „PAS”).
Informații despre veniturile obținute de către partid în urma activităților economice
desfășurate cu indicarea cifrei 0 (zero) au prezentat 43 de partide politice, dintre care 35 le-au
prezentat prin atât intermediul sistemului „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, iar 8 doar
pe suport de hârtie. Partidul Socialist din Moldova nu a prezentat informații despre veniturile
obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate.
Donațiile sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase
decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid au fost reflectate
în rapoartele financiare prezentate de 9 partide politice, acestea fiind evaluate de partide în valoare
totală de 529 537,21 lei:
1) Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, în mărime de 12000,00 lei;
2) Partidul Politic „PATRIA”, în mărime de 1200,00 lei;
3) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, în mărime de 6000,00 lei;
4) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în mărime de 282690,00 lei;
5) Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”, în mărime de 141006,00 lei;
6) Partidul Politic ,,Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, în mărime de 2525,81 lei;
7) Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, în mărime de 23000.00 lei;
8) Partidul Politic „Puterea Oamenilor”, în mărime de 77496.00 lei;
9) Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, în mărime de 2640,00
lei.
Alte 40 de partide politice au prezentat informațiile privind donațiile sub formă de
proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială cu
indicarea cifrei 0 (zero), dintre care 31 le-au prezentat atât prin intermediul sistemului „Control
Financiar”, cât și pe suport de hârtie, iar 9 doar pe suport de hârtie.

38
Informațiile sistematizate despre sursele de finanțare indicate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021 se
prezintă după cum urmează:

Donații de la pers. fizice (lei) Venituri


obținute de
Donații sub
Cotizații către
din partea din partea Donații de Total surse alte forme:
Subvenții de de partide în Alte
Nr. la pers. de finanțare proprietăți,
Partidul politic la bugetul de membru din partea altor altor urma venituri
d/o membrilor persoane persoane juridice (mijloace bunuri,
stat (lei) de partid activităților (lei)
de partid fizice din fizice din (lei) bănești) (lei) servicii
(lei) economice
țară afara țării desfășurate
gratuite
(lei)
Partidul Democrat din
1 5203795,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 5209795,44 0,00
Moldova
Partidul Comuniștilor din
2 1094110,40 74766,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50395,00 510502,72 1729774,62 0,00
Republica Moldova
Partidul Politic Partidul Agrar
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
din Moldova
4 Partidul Socialist din Moldova 0,00 34380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34380,00 0,00
Partidul Politic „Partidul Legii
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
și Dreptății”
Partidul Popular Creștin
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Democrat
Mișcarea Profesioniștilor
7 17097,99 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18497,99 0,00
„Speranța - Надежда”
8 Partidul Liberal 341530,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341530,14 0,00
Partidul Politic Partidul
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oamenilor Muncii
10 Partidul Social Democrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partidul Politic „Uniunea
11 59082,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59082,70 0,00
Creștin-Socială din Moldova”
Partidul Politic „Partidul
12 Socialiștilor din Republica 7789539,55 769407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8558946,55 0,00
Moldova”
13 Partidul Politic „Șor” 1973531,68 0,00 3008000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4981531,68 0,00

39
Pаrtidul Politic Partidul Verde
14 45673,82 4950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50623,82 0,00
Ecologist
Partidul Politic NOUA
15 Nu a prezentat raportul
OPȚIUNE ISTORICĂ
Partidul politic „Partidul
16 2233369,97 51720,00 553000,00 2059179,00 194106,00 204592,00 0,00 365744,00 5661710,97 0,00
Nostru”
Partidul Republican din
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moldova
18 Partidul Politic „NOI” 0,00 0,00 82993,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82993,37 0,00
Partidul Politic Uniunea
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centristă din Moldova
20 Partidul European 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partidul Politic „Partidul
21 Popular Democrat din 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moldova”
Partidul „Moldova Unită –
22 Nu a prezentat raportul
Eдиная Молдова”
23 Partidul Conservator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Partidul Național Liberal 59107,58 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65807,58 0,00
Partidul Politic „UNIUNEA
25 131443,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131443,27 0,00
SALVAȚI BASARABIA”
Partidul Politic ”MOLDOVA
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARE”
Partidul Liberal Democrat din
27 892728,36 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 894633,36 0,00
Moldova
Mișcarea Social-Politică a
28 Romilor din Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moldova
29 Partidul „Patrioții Moldovei” 0,00 0,00 2000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29000,00 0,00
Partidul Politic "Partidul
30 3891,97 0,00 2810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6701,97 0,00
Stînga Europeană"
Partidul Politic Mișcarea
31 21078,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21078,93 0,00
Populară Antimafie

40
Partidul Politic Partidul
32 Popular din Republica 3538,70 0,00 12180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15718,70 0,00
Moldova
Partidul Politic „Democrația
33 97728,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 104728,55 0,00
Acasă”
Partidul Regiunilor din
34 11674,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11674,16 0,00
Moldova
Partidul Popular Socialist din
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moldova
36 Partidul Acțiunea Democratică Nu a prezentat raportul
Partid Politic Partidul
37 Nu a prezentat raportul
„RENAȘTERE”
Partidul Politic „Platforma
38 3368522,75 10240,00 246990,00 77650,00 25965,00 0,00 0,00 0,00 3729367,75 0,00
Demnitate și Adevăr”
Partidul Politic „ALIANȚA
39 PENTRU UNIREA 94728,69 10000,00 75725,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200453,69 0,00
ROMÂNILOR"
40 Partidul Politic „PATRIA” 2264,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2264,43 1200,00
Partidul Politic „PARTIDUL
41 RUSO-SLAVEAN DIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOLDOVA”
Partidul Politic „Partidul
42 Nu a prezentat raportul
Societății Progresiste”
Partidul Politic „Partidul
43 Popular European din 72554,06 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73054,06 0,00
Moldova”
Partidul Politic „Partidul
44 376993,83 0,00 39450,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451443,83 0,00
Unității Naționale”
Partidul Politic „Partidul
45 9128375,19 625400,00 330560,28 610380,00 101001,00 185000,00 0,00 7360,00 10988076,47 282690,00
Acțiune și Solidaritate”
Partidul Politic „VOINȚA
46 59853,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59853,28 139986,00
POPORULUI”
Partidul Politic ”Partidul
47 Acțiunii Comune - Congresul 32843,03 2465,00 968030,00 124350,00 3000,00 100000,00 0,00 0,00 1230688,03 2525,81
Civic”

41
Partidul Politic „PRO
48 0,00 0,00 293050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293050,00 0,00
MOLDOVA”
Partidul Politic Partidul Acasă
49 43789,16 4060,00 505549,69 41750,00 0,00 95580,00 0,00 0,00 690728,85 23000,00
Construim Europa „PACE”
Partidul Politic „Pentru
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oameni, Natură și Animale”
Partidul Politic „Puterea
51 4701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4701,02 77496,00
Oamenilor”
Partidul Politic „PARTIDUL
52 0,00 0,00 62960,08 110400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173360,08 0,00
SCHIMBĂRII”
Partidul Politic „Partidul
53 Dezvoltării și Consolidării 18404,80 10960,00 275985,00 218700,00 0,00 126000,00 0,00 0,00 650049,80 2640,00
Moldovei”
Partidul Politic Moldovenesc
54 0,00 10550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10550,00 0,00
„Ai Noștri”
Partidul Politic „Partidul
55 Nu a prezentat raportul
Progresului Național”

42
Informațiile cu privire la cheltuielile partidelor politice din sursele proprii – cotizații, donații și alte venituri pentru anul 2021 sunt prezentate după
cum urmează:

Partidul Partidul
Partidul
Partidul Partidul Partidul Politic Politic
Partidul Politic Partidul Partidul Mișcarea
Comuniștilor Politic Politic Partidul "Uniunea „Partidul Partidul
Democrat Partidul Socialist Popular Profesioniștilor Partidul
din „Partidul Partidul Social Creștin- Socialiștilor Politic
Indicatori din Agrar din Creștin „Speranța - Liberal
Republica Legii și Oamenilor Democrat Socială din „Șor”
Moldova din Moldova Democrat Надежда”
Moldova Dreptății” Muncii din Republica
Moldova
Moldova" Moldova”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Plăți pentru următoarele
9000,00 2732,50 0,00 34380,00 0,00 0,00 575,37 48614,20 0,00 0,00 0,00 769210,50 3012231,67
destinații, total:
Cheltuieli pentru
întreținerea și/sau 0,00 2579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47167,20 0,00 0,00 0,00 238149,06 621156,80
locațiunea sediilor
Cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178037,61 383697,52
Cheltuieli pentru presă și
0,00 0,00 0,00 7800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203773,11 1286143,39
materiale promoționale
Cheltuieli de deplasare
0,00 0,00 0,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
în țară și în străinătate
Cheltuieli pentru
0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18793,97 84876,62
telecomunicații
Cheltuieli pentru
primirea delegațiilor din 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
străinătate
Plata cotizațiilor de
membru în organizațiile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din care
partidul face parte
Investiții în bunuri
mobile și imobile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesare activității
partidului
Cheltuieli de birotică,
7,00 153,50 0,00 2000,00 0,00 0,00 125,37 1447,00 0,00 0,00 0,00 9929,76 2804,79
comision bancar
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)

43
Cheltuieli pentru
organizarea de întruniri,
manifestații publice,
seminare și alte cursuri
8993,00 0,00 0,00 16780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39280,86
de instruire pentru
membrii de partid,
desfășurate pe teritoriul
țării
Cheltuieli pentru
programe pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114771,69
și femei, total:
pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51630,78
pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63140,91
Alte cheltuieli, total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3209,99 0,00
alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3209,99 0,00
Cheltuieli în campania
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117317,00 479500,00
electorală:
Alegeri parlamentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anticipate 11.07.2021 0,00 479500,00
Alegeri locale noi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.11.2021 0,00 0,00
Alegeri pentru Adunarea
Populară a Găgăuziei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117317,00 0,00
19.09.2021

44
Continuare

Partidul Mișcarea
Partidul Partidul Partidul
Partidul Politic Partidul Social-
Partidul Partidul Politic Politic Partidul Politic
Politic Partidul „Partidul Partidul Partidul Liberal Politică a Partidul
politic Republican Uniunea Partidul „UNIUNEA Politic "Partidul
Partidul Politic Popular Conserv Național Democrat Romilor „Patrioții
Indicatori „Partidul din Centristă European SALVAȚI ”MOLDOVA Stînga
Verde „NOI” Democrat ator Liberal din din Moldovei”
Nostru” Moldova din BASARABIA MARE” Europeană
Ecologist din Moldova Republica
Moldova ” "
Moldova” Moldova
14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
Plăți pentru
următoarele 5,00 3445443,78 0,00 81511,06 0,00 0,00 0,00 0,00 499,94 2411,03 0,00 3917,50 0,00 29000,00 2670,00
destinații, total:
Cheltuieli pentru
întreținerea și/sau
0,00 97390,81 0,00 12099,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
locațiunea
sediilor
Cheltuieli de
0,00 10127,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
personal
Cheltuieli pentru
presă și materiale 0,00 102300,76 0,00 57524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25837,21 0,00
promoționale
Cheltuieli de
deplasare în țară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
și în străinătate
Cheltuieli pentru
0,00 89251,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 2070,00
telecomunicații
Cheltuieli pentru
primirea
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delegațiilor din
străinătate
Plata cotizațiilor
de membru în
organizațiile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din
care partidul face
parte
Investiții în
bunuri mobile și
imobile necesare 0,00 313580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00
activității
partidului

45
Cheltuieli de
birotică, 5,00 35792,05 0,00 11886,77 0,00 0,00 0,00 0,00 499,94 2411,03 0,00 1633,50 0,00 1526,20 600,00
comision bancar
Cheltuieli de
audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatori
u)
Cheltuieli pentru
organizarea de
întruniri,
manifestații
publice, seminare
și alte cursuri de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
instruire pentru
membrii de
partid,
desfășurate pe
teritoriul țării
Cheltuieli pentru
programe pentru
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tineret și femei,
total:
pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli,
0,00 97000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 1636,59 0,00
total
alte cheltuieli 0,00 97000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 1636,59 0,00
Cheltuieli în
campania 0,00 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
electorală:
Alegeri
parlamentare
0,00 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anticipate
11.07.2021
Alegeri locale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
noi 21.11.2021
Alegeri pentru
Adunarea
Populară a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Găgăuziei
19.09.2021

46
Continuare

Partidul
Partidul Politic Partidul
Partidul Politic Partidul Partidul Partidul Politic
Partidul Partidul „PARTIDUL Politic
Politic Partidul Popular Politic „ALIANȚA Partidul
Politic Regiunilor RUSO- „Partidul
Mișcarea Popular Socialist „Platforma PENTRU Politic
Indicatori „Democrația din SLAVEAN Popular
Populară din din Demnitate și UNIREA „PATRIA”
Acasă” Moldova DIN European din
Antimafie Republica Moldova Adevăr” ROMÂNILOR"
MOLDOVA” Moldova”
Moldova
31 32 33 34 35 38 39 40 41 43
Plăți pentru următoarele
0,00 12156,60 7000,00 0,00 0,00 449153,49 100503,18 151919,14 0,00 587,47
destinații, total:
Cheltuieli pentru
întreținerea și/sau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51273,45 0,00 0,00 0,00
locațiunea sediilor
Cheltuieli de personal 0,00 0,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru presă și
0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 101500,00 43560,00 0,00 0,00 0,00
materiale promoționale
Cheltuieli de deplasare în
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 117500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
țară și în străinătate
Cheltuieli pentru
0,00 6405,00 0,00 0,00 0,00 4153,36 3510,39 0,00 0,00 0,00
telecomunicații
Cheltuieli pentru primirea
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delegațiilor din străinătate
Plata cotizațiilor de
membru în organizațiile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din care
partidul face parte
Investiții în bunuri mobile
și imobile necesare 0,00 0,00 2266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
activității partidului
Cheltuieli de birotică,
0,00 28,00 2134,00 0,00 0,00 1995,10 1733,34 1919,14 0,00 587,47
comision bancar
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)
Cheltuieli pentru
organizarea de întruniri,
manifestații publice,
seminare și alte cursuri de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00
instruire pentru membrii de
partid, desfășurate pe
teritoriul țării

47
Cheltuieli pentru programe
pentru tineret și femei, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total:
pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli, total 0,00 723,60 0,00 0,00 0,00 4005,03 0,00 150000,00 0,00 0,00
alte cheltuieli 0,00 723,60 0,00 0,00 0,00 4005,03 0,00 150000,00 0,00 0,00
Cheltuieli în campania
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
electorală:
Alegeri parlamentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anticipate 11.07.2021
Alegeri locale noi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.11.2021
Alegeri pentru Adunarea
Populară a Găgăuziei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.09.2021

48
Continuare

Partidul Partidul
Partidul Partidul
Partidul Partidul Politic Politic
Politic Partidul Politic Partidul
Politic Politic Partidul Politic ”Partidul Partidul Partidul Partidul Politic
„Pentru Politic „Partidul Politic
„Partidul „Partidul „VOINȚA Acțiunii Politic „PRO Acasă „PARTIDUL
Indicatori Oameni, „Puterea Dezvoltării și Moldovenesc
Unității Acțiune și POPORULUI” Comune - MOLDOVA” Construim SCHIMBĂRII”
Natură și Oamenilor” Consolidării „Ai Noștri”
Naționale” Solidaritate” Congresul Europa
Animale” Moldovei”
Civic” „PACE”
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Plăți pentru
următoarele 74214,50 1842384,84 0,00 1014595,62 290974,29 657547,67 0,00 0,00 171002,50 628848,90 350,00
destinații, total:
Cheltuieli pentru
întreținerea și/sau 5132,58 477682,06 0,00 642875,69 201205,53 500880,14 0,00 0,00 29160,76 351001,33 0,00
locațiunea sediilor
Cheltuieli de
20249,60 0,00 0,00 172616,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20998,65 0,00
personal
Cheltuieli pentru
presă și materiale 18800,00 319835,98 0,00 106183,83 16236,11 54858,00 0,00 0,00 67003,16 4298,00 0,00
promoționale
Cheltuieli de
deplasare în țară și 0,00 229180,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00
în străinătate
Cheltuieli pentru
29641,32 72472,72 0,00 16817,99 720,00 2624,76 0,00 0,00 404,08 1064,52 0,00
telecomunicații
Cheltuieli pentru
primirea delegațiilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
din străinătate
Plata cotizațiilor de
membru în
organizațiile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaționale din
care partidul face
parte
Investiții în bunuri
mobile și imobile
0,00 61788,60 0,00 0,00 0,00 22893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesare activității
partidului

49
Cheltuieli de
birotică, comision 391,00 36694,69 0,00 6803,71 3461,42 8538,00 0,00 0,00 989,50 5290,40 350,00
bancar
Cheltuieli de audit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(extern/obligatoriu)
Cheltuieli pentru
organizarea de
întruniri,
manifestații publice,
seminare și alte 0,00 47449,80 0,00 0,00 52604,00 4500,00 0,00 0,00 53445,00 21100,00 0,00
cursuri de instruire
pentru membrii de
partid, desfășurate
pe teritoriul țării
Cheltuieli pentru
programe pentru
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tineret și femei,
total:
pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli, total 0,00 90280,00 0,00 69297,45 16747,23 63253,77 0,00 0,00 0,00 25096,00 0,00
alte cheltuieli 0,00 90280,00 0,00 0,00 16747,23 63253,77 0,00 0,00 0,00 25096,00 0,00
Cheltuieli în
0,00 507000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00
campania electorală:
Alegeri
parlamentare
0,00 507000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00
anticipate
11.07.2021
Alegeri locale noi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.11.2021
Alegeri pentru
Adunarea Populară
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Găgăuziei
19.09.2021

50
Concomitent cu prezentarea raportului privind gestiunea financiară, conform pct. 67 din
regulament, partidele politice au obligația de a prezenta și informația despre bunurile imobile pe
care partidele politice le dețin în gestiune, conform modelului din anexa nr. 9 la regulament. Astfel,
din cele 49 de partide politice, care au prezentat informații despre patrimoniul partidului politic,
doar Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a indicat sedii proprii cu valoare de bilanț, în
sumă de 1720299,04 lei, alte 43 de partide politice nu au indicat deținerea sediilor proprii.
Lipsește informația privind patrimoniul partidului politic în cazul următoarelor 5 partide
politice:
1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
2. Partidul Politic „NOI”
3. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
4. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”
5. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.

Datele sistematizate în acest sens sunt prezentate în tabelul ce urmează:

Sedii Sedii luate în


Cheltuieli pentru Valoarea
proprii locațiune
Nr. întreținerea și/sau bunului imobil
Partidul politic (anexa nr.8 (anexa nr.8
d/o locațiunea (anexa nr.9)
pentru anul pentru anul
sediilor (lei)
2021) 2021)
1 Partidul Democrat din Moldova 0 2 1272135,84 0,00
Partidul Comuniștilor din Republica
2 11 0 117551,61 1720299,04
Moldova
Partidul Politic Partidul Agrar din
3 0 1 0,00 0,00
Moldova
4 Partidul Socialist din Moldova 0 0 0,00 0,00
Partidul Politic „Partidul Legii și
5 0 0 0 0
Dreptății”
6 Partidul Popular Creștin Democrat 0 1 0,00 0,00
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -
7 0 0 0,00 0,00
Надежда”
8 Partidul Liberal 0 1 316868,83 0,00
Partidul Politic Partidul Oamenilor
8 1 0 0,00 **
Muncii
10 Partidul Social Democrat 0 0 0,00 0,00
Partidul Politic "Uniunea Creștin-
11 0 1 47740,00 0,00
Socială din Moldova"
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor
12 0 45 3185304,41 0,00
din Republica Moldova”
13 Partidul Politic „Șor” 0 46 1396604,41 0,00
Partidul Politic Partidul Verde
14 0 0 26169,06 0,00
Ecologist
Partidul Politic NOUA OPȚIUNE
15 Nu a prezentat raportul
ISTORICĂ
16 Partidul politic „Partidul Nostru” 0 1 830319,28 0,00
17 Partidul Republican din Moldova 0 1 0,00 0,00
18 Partidul Politic ”NOI” 0 1 12099,69 **
Partidul Politic Uniunea Centristă din
19 0 0 0,00 **
Moldova
20 Partidul European 0 0 0,00 0,00

51
Partidul Politic „Partidul Popular
21 0 0 0,00 0,00
Democrat din Moldova”
Partidul „Moldova Unită – Eдиная
22 Nu a prezentat raportul
Молдова”
23 Partidul Conservator 1 0 0,00 0,00
24 Partidul Național Liberal 0 0 0,00 0,00
Partidul Politic „UNIUNEA
25 0 1 99 352,15 0,00
SALVAȚI BASARABIA”
Partidul Politic ”MOLDOVA
26 0 0 0,00 0,00
MARE”
Partidul Liberal Democrat din
27 0 2 503 471,84 0,00
Moldova
Mișcarea Social-Politică a Romilor
28 0 0 0,00 0,00
din Republica Moldova
29 Partidul „Patrioții Moldovei” 0 1 0,00 0,00
Partidul Politic "Partidul Stînga
30 0 0 0,00 0,00
Europeană"
Partidul Politic Mișcarea Populară
31 0 0 5 223,00 0,00
Antimafie
Partidul Politic Partidul Popular din
32 0 1 0,00 0,00
Republica Moldova
33 Partidul Politic „Democrația Acasă” 0 2 58 050,75 0,00
34 Partidul Regiunilor din Moldova 0 0 0,00 0,00
Partidul Popular Socialist din
35 0 0 0,00 0,00
Moldova
36 Partidul Acțiunea Democratică Nu a prezentat raportul
Partid Politic Partidul
37 Nu a prezentat raportul
„RENAȘTERE”
Partidul Politic „Platforma Demnitate
38 0 28 688965,41 0,00
și Adevăr”
Partidul Politic „ALIANȚA PENTRU
39 0 7 92975,86 0,00
UNIREA ROMÂNILOR"
40 Partidul Politic „PATRIA” 0 0 0,00 0,00
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-
41 0 0 0,00 0,00
SLAVEAN DIN MOLDOVA”
Partidul Politic „Partidul Societății
42 Nu a prezentat raportul
Progresiste”
Partidul Politic „Partidul Popular
43 0 0 0,00 **
European din Moldova”
Partidul Politic „Partidul Unității
44 0 2 188785,60 0,00
Naționale”
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
45 0 32 1265523,01 0,00
Solidaritate”
Partidul Politic „VOINȚA
46 1 0 25 000,00 0,00
POPORULUI”
Partidul Politic „Partidul Acțiunii
47 0 14 655877,69 0,00
Comune - Congresul Civic”
48 Partidul Politic „PRO MOLDOVA” 0 1 201205,35 0,00
Partidul Politic Partidul Acasă
49 0 1 500880,14 0,00
Construim Europa „PACE”

52
Partidul Politic „Pentru Oameni.
50 0 0 0,00 0,00
Natură și Animale”
51 Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 0 1 0,00 0,00
Partidul Politic „PARTIDUL
52 0 1 29160,78 **
SCHIMBĂRII”
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării
53 0 1715 359702,58 0,00
și Consolidării Moldovei”
Partidul Politic Moldovenesc „Ai
54 0 0 0,00 0,00
Noștri”
Partidul Politic „Partidul Progresului
55 Nu a prezentat raportul
Național”

Notă: Datele din prezentul tabel sunt sistematizate în baza rapoartelor privind gestiunea financiară
pentru anul 2021 (anexa nr.8) și în baza informației privind patrimoniul partidului politic (anexa
nr. 9).
* Nu poate fi identificat numărul, deoarece informația nu a fost completată în raport.
** Nu a prezentat anexa nr. 9.

Cu referire la auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice, potrivit


art. 31 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 și pct. 78 din regulament, partidele politice ale căror
venituri sau cheltuieli anuale depășesc un milion de lei sunt obligate să efectueze auditul
rapoartelor privind gestiunea financiară cel puțin o dată la 3 ani. Raportul de audit, împreună cu
raportul anual privind gestiunea financiară a partidului politic, se expediază Comisiei Electorale
Centrale, iar în cazul în care partidul politic a beneficiat de subvenții de la bugetul de stat – și
Curții de Conturi. Din textul normei citate, termenul-limită de prezentare a raportului de audit a
fost data de 31 martie 2022, acesta fiind și termenul scadent de prezentare a raportului financiar
pentru anul 2021.
Comisia precizează că perioada supusă auditării este 2019 – 2021 inclusiv, iar sub incidența
art. 31 alin. (1) din lege cad următoarele 9 partide politice:
1. Partidul Democrat din Moldova
2. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
3. Partidul Liberal
4. Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
5. Partidul Politic „Șor”
6. Partidul politic „Partidul Nostru”
7. Partidul Liberal Democrat din Moldova
8. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
9. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
Prin pct. 10 din hotărârea nr. 432/2022, Comisia a constatat prezentarea în termen și a luat
act de rapoartele de audit pentru anii 2019-2021 prezentate de Partidul Democrat din Moldova și
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
Prin pct. 11 din aceeași hotărâre, Comisia a luat act de demersurile partidelor privind
prelungirea termenului de prezentare a raportului de audit și a stabilit data de 1 iulie 2022 ca
termen-limită de prezentare a raportului de audit Comisiei.
Până la 1 iunie 2022, au prezentat rapoartele de audit pentru anii 2019-2021 Partidul Politic
„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul politic „Partidul Nostru”.
Celelalte 5 partide politic urmează să se conformeze pct. 11 din hotărârea nr. 432/2022 și
să prezinte rapoartele de audit până la data de 1 iulie 2022 inclusiv.
În conformitate cu art. 29 alin (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și pct.
69 din regulament, informația conținută în rapoartele anuale ale partidelor politice privind
veniturile acumulate și cheltuielile efectuate, inclusiv identitatea donatorilor și sumele donate, și
informațiile concludente (concluziile) din rapoartele (opiniile) de audit independent sunt plasate

53
pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la recepționarea și
acceptarea lor, precum și pe paginile web ale partidelor politice, în cazul existenței acestora.
Rapoartele de audit prezentate la Comisie sunt publicate pe pagina web oficială, la rubrica
Finanțarea, Auditul partidelor politice (https://a.cec.md/ro/auditul-partidelor-politice-4310.html).

Prin hotărârea nr. 530/2022, Comisa Electorală Centrală a aplicat următoarele


sancțiuni/măsuri:
a) Obligarea de a completa/corecta și prezenta raportul privind gestiunea financiară, atât în
formă electronică prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, în
corespundere cu dispozițiile din lege și cele regulamentare, în cazul a 29 de partidele politice:
1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
2. Partidul Socialist din Moldova
3. Partidul Liberal
4. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
5. Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”
6. Partidul Politic „Șor”
7. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist
8. Partidul politic „Partidul Nostru”
9. Partidul Politic „NOI”
10. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
11. Partidul Național Liberal
12. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”
13. Partidul Liberal Democrat din Moldova
14. Partidul „Patrioții Moldovei”
15. Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie
16. Partidul Politic „Democrația Acasă”
17. Partidul Regiunilor din Moldova
18. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
19. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”
20. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”
21. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
22. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
23. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”
24. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
25. Partidul Politic „PRO MOLDOVA”
26. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
27. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”
28. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”
29. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”.

b) Constatarea neexecutării pct.7 din partea dispozitivă a hotărârii Comisiei Electorale


Centrale nr. 432/2022, prin neprezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru anul
2021, inclusiv în perioada de timp acordată suplimentar:
1. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ
2. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”
3. Partidul Acțiunea Democratică
4. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”
5. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”
6. Partidul Politic „Partidul Progresului Național”.

c) Obligarea de a prezenta raportul privind gestiunea financiară prin intermediul SSI


„Control Financiar”, în cazul următoarelor partide politice:
1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

54
2. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
3. Partidul European
4. Partidul Conservator
5. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
6. Partidul Socialist din Moldova
7. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”.

d) Somarea de a vărsa în bugetul de stat sumele primite peste plafonul prevăzut de lege în
mărime de 3852,00 lei în privința Partidului Politic ,,Șor” și în mărime de 184,00 lei în cazul
Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”.

e) Atenționarea partidelor politice, beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, despre


necesitatea respectării prevederilor art. 28 alin. (21) din Legea nr. 294/2007, potrivit căreia 20%
din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat vor fi utilizate în scopul promovării și
încurajării participării femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor
primite vor fi utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral.

55
1.4. Informația privind procesul contravențional în legătură cu prezentarea rapoartelor
privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021

În temeiul hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 5184/2021 și nr. 234/22 decembrie
2021, procedura contravențională a fost inițiată în privința persoanelor cu funcție de răspundere
din cadrul a 25 de partide politice. În cazul a 11 partide pentru neprezentarea rapoartelor, în șapte
cazuri pentru neprezentarea în termen, în alte șase cazuri prezentarea a fost doar pe suport de hârtie
sau doar în formă electronică/prezentarea cu date incomplete a raportului privind gestiunea
financiară pentru primul semestru al anului 2021.

Informația sistematizată privind procedura contravențională inițiată pentru primul


semestru al anului 2021

Nr. Nr. HCEC / Fapta pentru care s-a inițiat


Partidul politic
d/o data procedura contravențională
1 HCEC nr. Neprezentarea raportului privind Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
5184 din gestiunea financiară în termenul Partidul Social Democrat
28.07.2021 sau formatul stabilit conform Partidul Politic „NOI”
legii pentru primul semestru al Partidul Politic Uniunea Centristă din
anului 2021. Moldova
Partidul „Moldova Unită – Единая
Молдова”
Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie
Partidul Politic „Democrația Acasă”
Partidul Acțiunea Democratică
Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”
Partidul Politic „Partidul Societății
Progresiste”
PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE
ISTORICĂ
Prezentarea raportului privind Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
gestiunea financiară pentru Partidul Socialist din Moldova
primul semestru al anului 2021, Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din
peste termenul legal până la data Moldova”
de 15 iulie 2021. Partidul Politic „MOLDOVA MARE”
Partidul Republican din Moldova
Partidul Politic „ALIANȚA PENTRU
UNIREA ROMÂNILOR
Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”
2 HCEC nr. Prezentarea raportului privind Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
234 din gestiunea financiară pentru Partidul European
22.12.2021 primul semestru al anului 2021 Partidul Conservator
doar pe suport de hârtie.
Prezentarea raportului privind Partidul Regiunilor din Moldova
gestiunea financiară pentru Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-
primul semestru al anului 2021 SLAVEAN DIN MOLDOVA”
doar în formă electronică prin
intermediul SSI „Control
Financiar”.
Prezentarea raportului privind Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
gestiunea financiară pentru
primul semestru al anului 2021
cu date incomplete.

56
Conform hotărârii nr. 432/2022 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice pentru anul 2021”, pentru raportarea anuală procesul
contravențional a fost inițiat în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul a 16 partide
politice. În opt cazuri pentru neprezentarea rapoartelor, în alte două cazuri pentru depășirea
termenului legal de prezentare, la fel în șase cazuri raportul a fost prezentat fie doar pe suport de
hârtie, fie doar electronic.

Informația sistematizată privind inițierea procesului contravențional pentru raportarea


anuală

Nr. Tip
Tip contravenient Partid politic Tip încălcare
d/o raportare
1. conducător Partidul Politic Uniunea Prezentarea Anual 2021
Centristă din Moldova raportului privind
2. conducător Partidul European gestiunea financiară
3. conducător/trezorier Partidul Politic Partidul doar pe suport de
Oamenilor Muncii hârtie
4. conducător/trezorier Partidul Conservator
5. conducător/trezorier Partidul Politic „Puterea
Oamenilor”
6. conducător/trezorier Partidul Politic Prezentarea Anual 2021
„UNIUNEA SALVAȚI raportului privind
BASARABIA” gestiunea financiară
doar în formă
electronică prin
intermediul SSI
„Control Financiar”
7. conducător Partidul Politic „Partidul Neprezentarea Anual 2021
Progresului Național” raportului privind
8. conducător/trezorier Partidul Acțiunea gestiunea financiară
Democratică
9. conducător/trezorier Partidul Politic „Partidul
Societății Progresiste”
10. conducător Partidul Politic
Moldovenesc „Ai
Noștri”
11. Conducător/trezorier Partidul Politic Partidul
„RENAȘTERE”
12. conducător/trezorier Partidul „Moldova Unită
– Единая Молдова”
13. conducător/trezorier Partidul Social
Democrat
14. conducător Partidul Politic NOUA
OPȚIUNE ISTORICĂ
15. conducător/trezorier Partidul Politic „NOI” Neprezentarea Anual 2021
16. conducător/trezorier Partidul Socialist din raportului privind
Moldova gestiunea financiară
în termen

În urma inițierii procesului contravențional prin hotărârile nr. 5184/2021 și nr. 234/2021,
au fost întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenție. Dintre acestea, în cazul a două
procese-verbale cu privire la contravenție, instanța de judecată a recunoscut vinovăția
contravenienților și le-a aplicat sancțiunea sub formă de amendă. În cazul unui proces-verbal cu
57
privire la contravenție, procesul contravențional a fost încetat, iar alte 17 procese-verbale cu privire
la contravenție sunt în proces de examinare.

Situația privind procesele-verbale cu privire la contravenție întocmite pentru raportarea


semestrială 2021

Nr. Tip Tip Soluția


Partidul politic Tip încălcare
d/o contravenient raportare instanței
1. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial Amendă 9000
„Partidul raportului privind 2021 lei (180 u.c.)
Societății gestiunea financiară
Progresiste”
2. conducător Partidul Politic Prezentarea Semestrial Amendă 9000
Partidul Agrar raportului privind 2021 lei (180 u.c.)
din Moldova gestiunea financiară
doar pe suport de
hârtie
3. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial Încetarea
„MOLDOVA raportului privind 2021 procesului
MARE” gestiunea financiară contravențional
în termen din lipsa faptului
contravenției.
4. trezorier Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
Mișcarea raportului privind 2021 examinare
Populară gestiunea financiară
Antimafie
5. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„Democrația raportului privind 2021 examinare
Acasă” gestiunea financiară
6. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
Partidul raportului privind 2021 examinare
Oamenilor gestiunea financiară
Muncii
7. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
NOUA raportului privind 2021 examinare
OPȚIUNE gestiunea financiară
ISTORICĂ
8. conducător Partidul Social Neprezentarea Semestrial În proces de
Democrat raportului privind 2021 examinare
gestiunea financiară
9. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„NOI” raportului privind 2021 examinare
gestiunea financiară
10. conducător Partidul Neprezentarea Semestrial În proces de
Acțiunea raportului privind 2021 examinare
Democratică gestiunea financiară
11. conducător Partidul Neprezentarea Semestrial În proces de
Socialist din raportului privind 2021 examinare
Moldova gestiunea financiară
în termen
12. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„PARTIDUL raportului privind 2021 examinare
SCHIMBĂRII”

58
gestiunea financiară
în termen
13. conducător Partidul Neprezentarea Semestrial În proces de
Republican din raportului privind 2021 examinare
Moldova gestiunea financiară
în termen
14. trezorier Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„Alianța pentru raportului privind 2021 examinare
Unirea gestiunea financiară
Românilor” în termen
15. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„Uniunea raportului privind 2021 examinare
Creștin-Socială gestiunea financiară
din Moldova” în termen
16. conducător Partidul Politic Neprezentarea Semestrial În proces de
„Uniunea raportului privind 2021 examinare
Centristă din gestiunea financiară
Moldova”
17. conducător Partidul Prezentarea Semestrial În proces de
Conservator raportului privind 2021 examinare
gestiunea financiară
doar pe suport de
hârtie
18. conducător Partidul Politic Prezentarea Semestrial În proces de
„PARTIDUL raportului privind 2021 examinare
RUSO- gestiunea financiară
SLAVEAN DIN doar în formă
MOLDOVA” electronică prin
intermediul SSI
„Control Financiar”
19. conducător Partidul Prezentarea Semestrial În proces de
Regiunilor din raportului privind 2021 examinare
Moldova gestiunea financiară
doar în formă
electronică prin
intermediul SSI
„Control Financiar”
20. conducător Partidul Prezentarea Semestrial În proces de
European raportului privind 2021 examinare
gestiunea financiară
doar pe suport de
hârtie

59
Capitolul 2. Finanțarea campaniilor electorale organizate pe parcursul anului
2021
2.1. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021 privind
dizolvarea Parlamentului, a fost stabilită data de 11 iulie 2021 pentru desfășurarea alegerilor
parlamentare anticipate.
Cu privire la finanțarea campaniei electorale și pornind de la prevederile art. 41 alin. (2)
lit. d) din Codul electoral și pct. 10 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale
concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu
modificările ulterioare (în continuare – regulament), plafonul general pe țară al mijloacelor
financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,5%
din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul 2021 și se stabilește de către Comisia
Electorală Centrală, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din
circumscripția electorală în care au loc alegerile.
Art. 1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258/2020, modificat prin
Legea nr. 27/2021, veniturile la bugetul de stat pentru anul 2021 aprobate au fost în sumă de 41
415 400,00 mii lei. Astfel, prin hotărârea CEC nr. 4831/2021, a fost stabilit plafonul general al
mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la
alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 20 707,70 mii lei.
De asemenea, prin hotărârea nr. 4832/2021, CEC a stabilit cuantumul creditului fără
dobândă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021,
acesta constituind 50,00 mii lei pentru fiecare partid, organizație social-politică, bloc electoral, și
suma de 10,00 mii lei pentru fiecare candidat independent. Elaborarea și aprobarea
Regulamentului privind modul de acordare a creditelor fără dobândă concurenților electorali în
vederea desfășurării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie
2021 au fost puse în sarcina Ministerului Finanțelor.
În temeiul art. 43 alin. (1) din Codul electoral, pct. 24 subpct. 1) din Regulamentul privind
finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, precum și potrivit Programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare
anticipate din data de 11 iulie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4987
din 10 iunie 2021, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, săptămânal,
rapoarte privind finanțarea campaniei electorale.
Prin urmare, conform Programului calendaristic, concurenții electorali au avut obligația să
prezinte săptămânal, în ziua de vineri, 9 rapoarte privind finanțarea campaniei electorale la situația
din 14 mai 2021, 21 mai 2021, 28 mai 2021, 4 iunie 2021, 11 iunie 2021, 18 iunie 2021, 25 iunie
2021, 2 iulie 2021 și raportul final – la 9 iulie 2021.
Pentru alegerile parlamentare anticipate au fost înregistrați 23 de concurenți electorali,
după cum urmează:

Nr. Data înregistrării și hotărârea Comisiei


Denumirea concurentului electoral
d/o Electorale Centrale

1 Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr. 4854/2021


Partidul Politic Partidul Acasă Construim
2
Europa „PACE” înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr.4855 /2021
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune -
3
Congresul Civic” înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr. 4856/2021
4 Blocul electoral „RENATO USATÎI” înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr. 4857/2021
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
5
Solidaritate” înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr. 4858/2021
60
6 Partidul Politic „Șor” înregistrat la 21.05.2021, HCEC nr. 4859/2021
7 Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Nadejda” înregistrat la 25.05.2021, HCEC nr. 4908/2021
8 Partidul Democrat din Moldova înregistrat la 26.05.2021, HCEC nr. 4921/2021
Partidul Politic „Platforma Demnitate și
9
Adevăr” înregistrat la 31.05.2021, HCEC nr. 4935/2021
10 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” înregistrat la 02.06.2021, HCEC nr. 4942/2021
11 Partidul Politic „Democrația Acasă” înregistrat la 03.06.2021, HCEC nr. 4953/2021
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și
12
Consolidării Moldovei” înregistrat la 04.06.2021, HCEC nr. 4956/2021
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU
13
UNIREA ROMÂNILOR înregistrat la 04.06.2021, HCEC nr. 4957/2021
14 Partidul Politic „NOI” înregistrat la 04.06.2021, HCEC nr. 4958/2021
15 Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist înregistrat la 07.06.2021, HCEC nr. 4967/2021
16 Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății” înregistrat la 07.06.2021, HCEC nr. 4968/2021
17 Partidului Politic „Puterea Oamenilor” înregistrat la 08.06.2021, HCEC nr. 4973/2021
18 Partidului Regiunilor din Moldova înregistrat la 14.06.2021, HCEC nr. 4990/2021
19 Partidul „Patrioții Moldovei” înregistrat la 14.06.2021, HCEC nr. 4991/2021
20 Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii înregistrat la 17.06.2021, HCEC nr. 5017/2021
Partidului Politic „PARTIDUL
21
SCHIMBĂRII” înregistrat la 17.06.2021, HCEC nr. 5018/2021
PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE
22
ISTORICĂ înregistrat la18.06.2021, HCEC nr. 5036/2021
23 Veaceslav Valico, candidat independent înregistrat la 18.06.2021, HCEC nr. 5038/2021

Din cei 23 de concurenți electorali înregistrați, 19 au prezentat rapoarte financiare, iar cele
mai mari venituri a avut Blocul electoral „RENATO USATÎI”, în mărime de 14 335 466,31, dintre
care 9706210,00 lei obținute din donații de la persoane fizice din țară, 912898,00 lei din donații
de la persoane fizice din afara țării și 409184,00 lei din donații de la persoane juridice, 2700000,00
lei din sursele proprii și 607174,31 din donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada
electorală, evaluate în lei.
Cele mai mici venituri a avut concurentul electoral Partidul Regiunilor din Moldova, cu o
sumă totală de 9200,00 lei, dintre care 5200,00 lei obținute din donațiile persoanelor fizice din țară
și 4000,00 lei din donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada electorală, evaluate în
lei.

Din cele 20 de partide politice, două blocuri electorale și un candidat independent care s-
au înregistrat în calitate de concurenți electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie
2021:
1) și-au deschis cont cu mențiunea „Fond electoral” 16 partide și ambele blocuri electorale,
după cum urmează:
1. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
2. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
3. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
4. Blocul electoral „RENATO USATÎI”
5. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
6. Partidul Politic „Șor”
7. Partidul Democrat din Moldova
8. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

61
9. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
10. Partidul Politic „Democrația Acasă”
11. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”
12. Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
13. Partidul Politic „Noi”
14. Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”
15. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
16. Partidul Regiunilor din Moldova
17. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
18. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.

2) a prezentat rapoarte financiare, însă a declarat doar „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări
sau servicii”:
1. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist;

3) au prezentat informația cu privire la neefectuarea cheltuielilor pentru finanțarea


campaniei electorale și desfășurarea acțiunilor de promovare electorală:
1. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Nadejda”
2. Partidul „Patrioții Moldovei”
3. PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ.
4. Candidatul independent Veaceslav Valico.

Așadar, după data înregistrării în calitate de concurent electoral, rapoarte privind finanțarea
campaniei electorale au prezentat 19 concurenți electorali, iar alți 4 concurenți electorali au depus
declarații privind faptul că nu au suportat cheltuieli financiare pe parcursul campaniei electorale.
În acest sens, Comisia a adoptat 7 hotărâri cu privire la supravegherea veniturilor și
cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 4975/2021, nr. 5035/2021, nr. 5061/2021,
nr. 5105/2021, nr. 5157/2021, nr. 5160/2021 și nr. 5176/2021, s-a luat act de informațiile cuprinse
în rapoartele pentru situația din 14, 21 și 28 mai, 4, 11, 18 și 25 iunie, 2 și 9 iulie 2021.

Informația privind veniturile concurenților electorali pentru finanțarea campaniei


electorale este prezentată în tabelele ce urmează:

62
Tabelul nr. 6
Date generalizatoare privind veniturile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Venituri în campania electorală


Donații în
Mijloace mărfuri,
Mijloace bănești Total donații
bănești Mijloace obiecte, lucrări
Nr. primite din Mijloace în campania
Concurentul electoral primite din bănești primite sau servicii, în
d/o donațiile financiare electorală
donațiile din donațiile perioada
persoanelor proprii (lei)
persoanelor persoanelor electorală,
fizice din țară (lei)
fizice din afara juridice (lei) evaluate în lei
(lei)
țării (lei)
1 2 3 4 5 6 8 7
1 Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 2303130,71 0 0 4089000 583158,68 6975289,39
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa
2 480100 0 112770,51 0 0 592870,51
„PACE”
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune -
3 624100 0 600000 0 0 1224100
Congresul Civic”
4 Blocul electoral „RENATO USATÎI” 9706210 912898 409184 2700000 607174,31 14335466,31
5 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 4546923,1 745139,28 617592 507000 565355,68 6982010,06
6 Partidul Politic „Șor” 4070600 0 200000 1100000 312973 5683573
7 Partidul Democrat din Moldova 98823,6 0 20000 1199189,29 523286,4 1841299,29
8 Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 959390 79040 75000 455000 2000 1570430
9 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 177500 91000 0 0 4881,65 273381,65
10 Partidul Politic „Democrația Acasă” 94055 12989 0 0 25880 132924
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și
11 927177 20000 252000 200000 22766 1421943
Consolidării Moldovei”
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
12 791000 195000 0 0 0 986000
ROMÂNILOR
13 Partidul Politic „NOI” 53747,82 0 0 0 0 53747,82
14 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 0 0 0 0 18250 18250
15 Partidul Politic „Partidul Legii se Dreptății” 487205 102000 0 0 25500 614705
16 Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 102000 0 0 0 302686 404686
17 Partidul Regiunilor din Moldova 20000 0 0 8000 0 28000
18 Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii 5200 0 0 0 4000 9200
19 Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” 178240,25 0 6000 0 0 184240,25

63
Tabelul nr. 7

Date generalizatoare privind cheltuielile în campania electorală ale concurenților electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

(lei)
Cheltuieli în campania electorală
Costuri de
delegare sau
detașare a
Cheltuieli Costul Cheltuieli Total cheltuieli
Nr. Costul Cheltuieli persoanelor
pentru serviciilor Costurile de în campania
Concurentul electoral întrunirilor și Cheltuieli de pentru (inclusiv Alte
d/o transport de sondare suplimentare consultanță electorală
evenimentelor publicitate materialele recompensele/ cheltuieli
de persoane a opiniei de întreținere electorală și
electorale promoționale diurnele
și bunuri publice politică
observatorilor
și
voluntarilor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Blocul electoral al
1 1457084,47 2507621,23 2288095 115380,01 0 0 22430 0 1520 6392130,71
Comuniștilor și Socialiștilor
Partidul Politic Partidul
2 Acasă Construim Europa 4000 452849,48 94240 16046,48 0 4295 0 0 21382,1 592813,06
„PACE”
Partidul Politic „Partidul
3 Acțiunii Comune - 46612 681143,05 363200 46800 0 0 0 0 86224,3 1223979,35
Congresul Civic”
Blocul electoral „RENATO
4 756401,18 10758952,59 994665 1133360 0 15500 0 0 69413,23 13728292
USATÎI”
Partidul Politic „Partidul
5 240420,91 2928559,44 2667135,85 437000 0 38436,53 0 0 104751,65 6416304,38
Acțiune și Solidaritate”
6 Partidul Politic „Șor” 90473,64 4467767,67 528672,55 19440,24 0 0 0 0 264245,9 5370600
Partidul Democrat din
7 52850 482467,39 697310 85000 0 0 0 0 385,5 1318012,89
Moldova
Partidul Politic „Platforma
8 95585,6 1034001,86 336224,97 99215 0 1888,6 0 0 813,97 1567730
Demnitate și Adevăr”
Partidul Politic „Partidul
9 400 31110,84 236555 0 0 0 0 0 96,5 268162,34
Unității Naționale”
Partidul Politic „Democrația
10 0 0 83845 11900 0 0 0 0 11252,36 106997,36
Acasă”
64
Partidul Politic „Partidul
11 Dezvoltării și Consolidării 25116,1 1085942,37 242010 22000 0 5701,69 0 0 18059,78 1398829,94
Moldovei”
Partidul Politic ALIANȚA
12 PENTRU UNIREA 660 576454,79 232348 105000 0 15000 0 21550 34942,33 985955,12
ROMÂNILOR
13 Partidul Politic „NOI” 5660 42664,6 0 0 0 0 0 0 5070,23 53394,83
Pаrtidul Politic Partidul
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verde Ecologist
Partidului Politic „Partidul
15 37579,78 493084,87 8050 39250 0 5000 0 0 5903,9 588868,55
Legii şi Dreptății”
Partidului Politic „Puterea
16 44754,5 9064 42415,5 0 0 400 0 0 5366 102000
Oamenilor”
Partidului Regiunilor din
17 10460 0 17000 0 0 0 0 0 348 27808
Moldova
Partidului Politic Partidul
18 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200
Oamenilor Muncii
Partidului Politic
19 „PARTIDUL 0 128848,22 43237,53 12000 0 0 0 0 154,5 184240,25
SCHIMBĂRII”

65
În urma activității de supraveghere privind veniturile și cheltuielile aferente campaniei
electorale, Comisia Electorală Centrală a adoptat 7 hotărâri prin care a aplicat următoarele
sancțiuni:
- în 4 cazuri, concurenții electorali au fost atenționați despre necesitatea de a completa și
prezenta raportul privind finanțarea campaniei în corespundere cu dispozițiile legale și
regulamentare;
- în 2 cazuri, concurenții electorali au fost obligați să prezinte informația despre
nedeschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”/neefectuarea cheltuielilor, după caz raportul
privind finanțarea campaniei;
- în 2 cazuri, concurenții au fost obligați să verse în bugetul de stat, în termen de 24 de ore,
contravaloarea donației care depășește plafonul prevăzut pentru donațiile din partea persoanelor
fizice stabilit la art. 41 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Codul electoral;
- în 12 cazuri, dintre care unul repetat, s-a dispus aplicarea sancțiunii sub formă de
avertisment.

Informația sistematizată privind sancțiunile administrative aplicate

Nr. Sancțiuni/ măsură Concurentul


HCEC / data Notă
d/o aplicată electoral
Obligarea de a Mișcarea Pentru neprezentarea
prezenta, în termen Profesioniștilor raportului privind
de 24 de ore, raportul „Speranța- finanțarea campaniei
privind finanțarea Надежда” electorale sau a informației
campaniei electorale despre neîncasarea
HCEC nr.4975
1 la situația din 28 mai veniturilor și neefectuarea
din 08.06.2021
2021. cheltuielilor la situația din
28 mai 2021, sau despre
faptul că nu va deschide un
cont la bancă cu mențiunea
„Fond electoral”.
Atenționare Blocul electoral Concurenții electorali au
„RENATO fost atenționați asupra
USATÎI” obligației de a completa și
Atenționare Partidul Politic prezenta raportul privind
„Partidul Acțiune și finanțarea campaniei
Solidaritate” electorale în corespundere
Atenționare Partidul Politic cu dispozițiile din lege și
„Platforma cele regulamentare și
Demnitate și obligați să prezinte, în
Adevăr” termen de 3 zile lucrătoare,
Atenționare Partidul Politic informațiile lipsă și/sau
HCEC nr.5035
2 „Partidul Acțiunii raportul corectat.
din 18.06.2021
Comune -
Congresul Civic”
Obligarea de a Partidul Politic Pentru neprezentarea
prezenta informația „NOI” raportului privind
și / sau raportul la finanțarea campaniei
situația din 4 iunie electorale sau a informației
2021. despre neîncasarea
veniturilor și neefectuarea
cheltuielilor la situația din 4
iunie 2021, sau despre
nedeschiderea contului la

66
bancă cu mențiunea „Fond
electoral”.
Obligarea de a vărsa Partidul Politic Pentru admiterea depășirii
la bugetul de stat, în „Democrația plafonului donațiilor în
termen de 24 de ore, Acasă” numerar cu încălcarea art.
suma de 17704,00 41 alin. (2) lit. e) din Codul
lei, contravaloarea electoral și pct. 13 din
donațiilor primite regulament. Prezentarea în
peste plafon. termen de 24 de ore a
documentelor doveditoare.
Obligarea de a vărsa Partidul Politic Termen de 24 de ore.
la bugetul de stat „Platforma La data de 25 iunie 2021 a
suma de 5000,00 lei Demnitate și rambursat la bugetul de stat
primită de la Adevăr” suma de 5000,00 lei.
persoana juridică,
donație contrară
HCEC nr.5061 prevederilor art. 41
3
din 25.06.2021 alin. (3) lit. e) din
Codul electoral.
Avertisment Partidul Politic Pentru completarea eronată
„Democrația a raportului privind
Acasă” finanțarea campaniei
electorale la situația din 4
iunie 2021.
Avertisment Partidul Politic A fost obligat să prezinte,
Partidul Oamenilor în termen de 24 de ore,
Muncii raportul privind finanțarea
campaniei electorale la
Avertisment PARTIDUL situația din 18 iunie 2021
POLITIC NOUA sau, după caz, să informeze
HCEC nr.5105 OPȚIUNE
4 Comisia despre neîncasarea
din 30.06.2021 ISTORICĂ veniturilor și neefectuarea
cheltuielilor.
Avertisment Partidul Politic Pentru reflectarea incorectă
ALIANȚA a donațiilor din afara țării.
PENTRU UNIREA
ROMÂNILOR
Avertisment Partidul Politic Pentru nerespectarea
„NOI” termenului de prezentare a
rapoartelor privind
finanțarea campaniei
electorale, inclusiv a fost
obligat repetat să prezinte,
HCEC nr.5157 în termen de 24 de ore,
5
din 06.07.2021 raportul privind finanțarea
campaniei electorale la
situația din 18 iunie 2021
sau, după caz, să informeze
Comisia despre neîncasarea
veniturilor și neefectuarea
cheltuielilor.

67
Avertisment Partidul Politic Pentru nerespectarea
„Puterea termenului de prezentare a
Oamenilor” rapoartelor privind
Avertisment Partidul Politic finanțarea campaniei
Partidul Oamenilor electorale.
Muncii
Avertisment repetat Partidul Politic Pentru neexecutarea pct. 2
Partidul Oamenilor din hotărârea CEC nr. 5105
Muncii 30.06.2021 (neprezentarea
raportului privind
finanțarea campaniei
electorale la situația din 18
iunie 2021 sau a informației
despre neîncasarea
veniturilor și neefectuarea
cheltuielilor pentru
perioada de raportare).
Avertisment Partidul Politic Pentru nerespectarea
„NOI” termenului de prezentare a
rapoartelor privind
finanțarea campaniei
electorale.
HCEC nr.5160
6 Avertisment Blocul electoral Pentru admiterea depășirii
din 14.07.2021
„RENATO plafonului donațiilor în
USATÎI” numerar cu încălcarea art.
41 alin. (2) lit. e) din Codul
electoral și pct. 16 din
regulament.
Avertisment Partidul Politic Pentru neînlăturarea
„Democrația neconformităților din
Acasă” raportul privind finanțarea
campaniei electorale la
HCEC nr.5176
7 situația din 9 iulie 2021.
din 18.07.2021
Avertisment Partidul Politic Pentru reflectarea incorectă
ALIANȚA a donațiilor.
PENTRU UNIREA
ROMÂNILOR

Examinând conținutul rapoartelor depuse, Comisia a constatat că următorii 18 concurenți


electorali au avut donații de la persoane fizice, atât cu venituri obținute în țară, cât și cu venituri
din afara țării, iar mărimea acestora nu a depășit plafonul stabilit de art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul
electoral:
1. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
2. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
3. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
4. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
5. Partidul Politic „Șor”
6. Partidul Democrat din Moldova
7. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
8. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
9. Partidul Politic „Democrația Acasă”
10. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”
11. Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

68
12. Partidul Politic „NOI”
13. Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”
14. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
15. Partidul Regiunilor din Moldova
16. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
17. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.

Cu referire la Blocul electoral „RENATO USATÎI”, Comisia a constatat că doi donatori


persoane fizice din țară au donat mijloace financiare în numerar, depășind plafonul stabilit la art.
41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral cu 2852,00 lei și, respectiv, cu 11852,00 lei. În consecință,
concurentul electoral menționat a transferat la bugetul de stat suma donațiilor încasate peste
plafonul stabilit de lege.
În conformitate cu art. 41 alin. (1) din Codul electoral, pentru finanțarea campaniilor
electorale, pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de salariat, de
întreprinzător, științifică sau din cea de creație. În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale în calitate de
organ independent de supraveghere și control privind finanțarea campaniilor electorale, potrivit
art. 22 alin. (2) lit. j) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală dispune de drept de acces la
informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, inclusiv la
date cu caracter personal. În acest sens, Comisia a înaintat Serviciului Fiscal de Stat (în continuare
– SFS) lista tuturor donatorilor în vederea verificării dacă aceștia au declarat venituri în ultimii trei
ani (2018-2020). Drept rezultat, s-a constatat că 354 de persoane fizice donatoare din țară nu au
avut niciun venit declarat la SFS sau au avut, în perioada 2018-2020, un venit declarat mai mic
decât suma donată.
Raportând situația descrisă mai sus la competențele atribuite Comisiei Electorale Centrale
potrivit Codului electoral, Comisia a constatat că nu dispune de instrumente funcționale pentru a
investiga și examina în profunzime și sub toate aspectele proveniența sumelor donate. Pentru acest
motiv, în temeiul art. 22 alin. (2) lit. g) din Codul electoral și art. 131 alin. (1) și (2) din Codul
fiscal nr. 1163/1997, Comisia a sesizat SFS pentru verificarea surselor de proveniență a donațiilor
în privința celor 354 de donatori persoane fizice din țară.
Potrivit rapoartelor prezentate de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul
Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, Partidul Politic Partidul Acasă Construim
Europa „PACE”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul
Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, Partidul Politic ALIANȚA PENTRU
UNIREA ROMÂNILOR, Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” și Partidul Politic
„PARTIDUL SCHIMBĂRII”, s-au constatat donații a căror sursă de proveniență este pensie sau
indemnizație. În scopul confirmării dacă donatorii sunt beneficiari de pensie sau de alte prestații
sociale, Comisia a interpelat Casa Națională de Asigurări Sociale, iar conform răspunsului, în cazul
unui donator s-a depistat că acesta nu a beneficiat de nicio prestație socială în ultimii trei ani.
Totodată, Comisia observă că lipsesc reglementări legale cu privire la modul de gestionare ori
acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către Comisia Electorală Centrală sau de către concurentul
electoral în cazul donațiilor ce provin din pensie sau din alte prestații sociale, în acest sens fiind
necesare intervenții legislative.
În partea ce vizează donațiile de la persoane fizice cu venituri din afara țării, Comisia s-a
adresat Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Parlamentului
Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Băncii Naționale a Moldovei cu solicitarea
de a-i fi acordat suport în identificarea unor instrumente de verificare a donațiilor provenite de la
persoanele fizice din afara țării.
Cu referire la susținerea financiară de către persoane juridice, de astfel de donații au
beneficiat următorii concurenți electorali: Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa
„PACE”, Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, Blocul electoral
„RENATO USATÎI”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Șor”,
Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic

69
„Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, iar
plafonul stabilit în acest sens la art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral a fost respectat.
În vederea asigurării respectării interdicției stabilite la art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul
electoral la acceptarea donațiilor de la persoane juridice, Comisia Electorală Centrală a colaborat
cu Agenția Achiziții Publice în vederea verificării dacă persoanele juridice donatoare au încheiat,
în ultimii 3 ani înainte de începerea perioadei electorale, contracte de achiziții publice de lucrări,
bunuri sau servicii. Drept rezultat, s-a identificat în cazul a 7 donații că persoanele juridice, în
perioada de referință, au avut încheiate contracte de achiziții publice, iar în urma somării
concurenților electorali de către Comisia Electorală Centrală, 6 donații au fost returnate către
persoanele juridice donatoare, iar o donație a fost transferată la bugetul de stat.
Totodată, Comisia notează că au fost raportate donații oferite în mărfuri, obiecte, lucrări și
servicii de către următorii concurenți electorali: Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor,
Blocul electoral „RENATO USATÎI”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul
Politic „Șor”, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”,
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic
„Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul
Politic „Partidul Legii și Dreptății”, Partidul Politic „Puterea Oamenilor”, Partidul Politic Partidul
Oamenilor Muncii.

2.2. Alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021

La data de 21 noiembrie 2021 s-au desfășurat alegeri locale noi în 15 circumscripții


electorale în baza următoarelor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale:
1. nr. 5026 din 17 iunie 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021” (în comuna Ucrainca,
raionul Căușeni, comuna Hârtop, raionul Cimișlia, orașul Cupcini, raionul Edineț,
comuna Ișcălău, raionul Fălești, satul Pârlița, raionul Fălești, comuna Camenca, raionul
Glodeni și în comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni);
2. nr. 5198 din 5 august 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru
funcția de primar al satului Călinești, raionul Fălești”;
3. nr. 5224 din 26 august 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021” (al satului Palanca și al
satului Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, al satului Bălceana, raionul Hâncești și al satului
Hlinaia, raionul Edineț);
4. nr. 5243 din 7 septembrie 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru
funcția de primar al municipiului Bălți”;
5. nr. 5258 din 14 septembrie 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru
funcțiile de primar al satului Opaci, raionul Căușeni și al comunei Cneazevca, raionul
Leova”.
Prin hotărârea nr. 28/2021, Comisia a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi
transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi pentru
funcția de primar din data de 21 noiembrie 2021, pornind de la 7,44 lei pentru un alegător.
De asemenea, prin hotărârea nr. 27/2021, Comisia a stabilit cuantumul creditului fără
dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi pentru funcția de primar din 21
noiembrie 2021, acesta constituind 25000 lei pentru fiecare partid, organizație social-politică, bloc
electoral și 5000 lei pentru fiecare candidat independent. Elaborarea și aprobarea Regulamentului
privind modul de acordare a creditelor fără dobândă concurenților electorali în vederea desfășurării
campaniei electorale aferente alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 21 noiembrie 2021
au fost puse în sarcina Ministerului Finanțelor.
În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 24 subpct. 1) din
Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin
hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare (în continuare –
regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de

70
organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data
de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3/2021, concurenții
electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu
mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind finanțarea campaniei
electorale sau, în caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, în
termen de 3 zile de la înregistrare, informează despre acest fapt Comisia, asigurând desfășurarea
activităților ce nu implică cheltuieli financiare.
Pentru al doilea tur al alegerilor în circumscripția electorală municipală Bălți din data de
19 decembrie 2021, Comisia a aprobat prin hotărârea nr. 208 din 8 decembrie 2021 un Program
calendaristic ajustat la datele de executare a acțiunilor de organizare și desfășurare a scrutinului.
Menționăm că, prin hotărârea nr. 203 din 6 decembrie 2021, a fost stabilită data de 19 decembrie
2021 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în
circumscripția electorală municipală Bălți.
Conform acestor programe calendaristice, concurenții electorali au prezentat săptămânal,
în ziua de vineri, rapoarte privind finanțarea campaniei electorale la situația din 8 octombrie 2021,
15 octombrie 2021, 22 octombrie 2021, 29 octombrie 2021, 5 noiembrie 2021, 12 noiembrie 2021
și 19 noiembrie 2021. În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, rapoartele au vizat situația
din 26 noiembrie 2021, 3 decembrie 2021, iar pentru concurenții care au participat la turul doi în
circumscripția Bălți termenul de prezentare a rapoartelor a fost stabilit pentru 10 decembrie și,
respectiv, 17 decembrie 2021.
Rapoartele privind finanțarea campaniei electorale conțin date privind toate veniturile și
cheltuielile concurentului electoral și se prezintă conform modelului din anexa nr. 4 la regulament.
Potrivit pct. 24 din regulament, raportul privind finanțarea campaniei electorale în cazul
alegerilor locale se prezintă de către partidul politic Comisiei Electorale Centrale.
Informația privind partidele politice care au desemnat candidați și candidații înregistrați în
calitate de concurenți electorali este prezentată tabelul ce urmează.

Partidele politice care au desemnat candidați și candidații înregistrați


în calitate de concurenți electorali

Data înregistrării candidaților și consiliul electoral care i-a


Concurentul electoral
înregistrat
- pe data de 5 octombrie 202l, la CECEM Bălți nr. 2;
- pe data de 14 octombrie 202l, la CECES Pârlița nr. 17/26, raionul
Fălești
- pe data de 15 octombrie 2021, la CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul
Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești, CECES Bălceana
nr. 20/2, raionul Hâncești și CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23,
raionul Ungheni
- pe data de 16 octombrie 2021, la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul
Partidul Politic
Cimișlia;
1. „Partidul Acțiune și
- pe data de 19 octombrie 2021, la CECES Opaci nr. 10/16, raionul
Solidaritate”
Căușeni și CECES Călinești nr. 17/5, raionul Fălești
- pe data de 21 octombrie 2021, la CECEC Camenca nr. 19/4,
raionul Glodeni, CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova și
CECES Palanca nr. 32/14, raionul Ștefan Vodă
- pe data de 22 octombrie 2021, la CECEC Ucrainca nr. 10/25,
raionul Căușeni și la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț
- pe data de 26 octombrie 2021, la CECES Ștefănești nr. 32/20,
raionul Ștefan Vodă.
- pe data de 8 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
Partidul Politic
2. - pe data de 22 octombrie 2021, la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul
Partidul Acasă
Edineț.

71
Construim Europa
„PACE”
Partidul Politic - pe data de 14 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
3. „Partidul Unității
Naționale”
- pe data de 14 octombrie 2021, la CECEC Camenca nr. 19/4, raionul
Glodeni
Partidul Democrat din - pe data de 15 octombrie 2021, la CECEC Negurenii Vechi nr.
4.
Moldova 35/23, raionul Ungheni
- pe data de 25 octombrie 2021, la CECEC Cneazevca nr. 22/8,
raionul Leova
5. - pe data de 14 octombrie 2021, la CECES Opaci nr. 10/16, raionul
Partidul Politic
Căușeni
„Platforma Demnitate
- pe data de 15 octombrie 2021, la CECES Bălceana nr. 20/2, raionul
și Adevăr”
Hâncești
6. - pe data de 15 octombrie 2021, la CECEC Ucrainca nr. 10/25,
raionul Căușeni, CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț, CECES
Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul
Fălești, CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni
Blocul electoral al pe data de 18 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
Comuniștilor și - pe data de 19 octombrie 2021, la CECES Ștefănești nr. 32/20,
Socialiștilor raionul Ștefan Vodă
- pe data de 20 octombrie 2021, la CECES Palanca nr. 32/14, raionul
Ștefan Vodă
- pe data de 21 octombrie 2021, la CECEC Cneazevca nr. 22/8,
raionul Leova
7. Partidul Politic - pe data de 19 octombrie 2021, la CECEC Negurenii Vechi nr.
Partidul Verde 35/23, raionul Ungheni
Ecologist
8. Partidul Liberal - pe data de 20 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
9. Partidul „Patrioții - pe data de 21 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2.
Moldovei”
10. Partidul Politic - pe data de 21 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
Partidul Oamenilor
Muncii
11. - pe data de 21 octombrie 2021, la CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul
Partidul Politic „Șor” Fălești;
- pe data de 25 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
12. Partidul Politic - pe data de 22 octombrie 2021, la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul
,,VOINȚA Cimișlia
POPORULUI”
13. Partidul Politic - pe data de 25 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2
Moldovenesc „Ai
Noștri”
14. Partidul Politic „NOI” - pe data de 26 octombrie 2021, la CECEM Bălți nr. 2.

Din cele 13 partide politice și un bloc electoral care și-au înregistrat candidați în calitate de
concurenți electorali:
1) și-au deschis cont cu mențiunea „Fond electoral” - 8 partide politice:
- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
- Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
- Partidul Democrat din Moldova
- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor

72
- Partidul Politic „Șor”
- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”
- Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”
- Partidul Politic „NOI”.

2) au prezentat rapoarte financiare 4 partide politice, însă au declarat doar „Donații în


mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii”:
- Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
- Partidul Liberal
- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii.

3) au prezentat informația cu privire la neefectuarea cheltuielilor pentru finanțarea


campaniei electorale și desfășurarea acțiunilor de promovare electorală 2 partide politice:
- Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
- Partidul Politic „Voința Poporului”.

În contextul realizării atribuțiilor sale, Comisia a adoptat 10 hotărâri cu privire la


supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 78/2021, nr.
91/2021, nr. 109/2021, nr. 127/2021, nr. 141/2021, nr. 157/2021, s-a luat act de informațiile
cuprinse în rapoartele concurenților electorali la situația din 8 și 15 octombrie 2021, la situația din
22 octombrie 2021, pentru perioadele 23 – 29 octombrie 2021, 30 octombrie – 5 noiembrie 2021,
6 – 12 noiembrie 2021 și, respectiv, 13 – 19 noiembrie 2021. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin
au fost adoptate hotărârile nr. 178/2021 și nr. 190/2021 cu privire la rapoartele pentru perioadele
23 – 26 noiembrie 2021 și, respectiv, 27 noiembrie – 3 decembrie 2021. Pentru turul doi în
circumscripția municipală Bălți din 19 decembrie 2021, Comisia a adoptat hotărârile nr. 209/2021
și nr. 225/2021 cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali
pentru perioada 8 – 10 decembrie 2021 și, respectiv, pentru perioada 11 – 17 decembrie 2021.
Din 10 concurenți electorali partide politice, cele mai mari venituri a înregistrat Partidul
Politic „Șor” în mărime de 782791,00 lei, dintre care 494000,00 lei obținute din donații de la
persoane fizice din țară și 287791,00 din donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada
electorală, evaluate în lei.
Cele mai mici venituri la acest scrutin au fost înregistrate de concurentul electoral Partidul
Politic Partidul Verde Ecologist, cu o sumă totală de 1360,00 lei, obținute din donații în mărfuri,
obiecte, lucrări sau servicii în perioada electorală, evaluate în lei. Două partide politice au declarat
că au organizat campania electorală fără a suporta cheltuieli financiare.

Informația privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali pentru finanțarea


campaniei electorale este prezentată în tabelele ce urmează:

73
Tabelul nr. 8

Date generalizatoare privind veniturile în campania electorală a concurenților electorali


pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 și pentru turul doi de scrutin din 5 și 19
decembrie 2021

Venituri în campania electorală (lei)


Mijloace Mijloace Mijloace Donații în Total
bănești bănești bănești mărfuri, donații în
Nr. Concurentul primite din primite din primite din Mijloace obiecte, lucrări campania
d/o electoral donaţiile donaţiile donaţiile financiare sau servicii în electorală
persoanelor persoanelor persoanelor proprii (lei) perioada (lei)
fizice din fizice din afara juridice (lei) electorală,
țară (lei) țării (lei) estimate în lei
Partidul Politic
1 „Partidul Acțiune și 0.00 0.00 0.00 429051.76 65740.64 494792.40
Solidaritate”
Partidul Politic
Partidul Acasă
2 0.00 0.00 0.00 7703.50 0.00 7703.50
Construim Europa
„PACE”
Partidul Democrat
3 0.00 0.00 0.00 8257.00 0.00 8257.00
din Moldova
Blocul electoral al
4 Comuniștilor și 10.00 0.00 0.00 282564.00 14794.00 297368.00
Socialiștilor
Partidul Politic „Șor”
5 494000.00 0.00 0.00 0.00 288791.00 782791.00
*
Partidul „Patrioții
6 29000.00 0.00 0.00 0.00 159.60 29159.60
Moldovei”
Partidul Politic
7 Moldovenesc „Ai 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
Noștri”
Partidul Politic
8 9245.55 0.00 0.00 0.00 0.00 9245.55
”NOI”
Partidul Politic
„Platforma
9 0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00 4900.00
Demnitate și
Adevăr”
Partidul Politic
10 Partidul Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 1360.00
Ecologist

74
Tabelul nr. 9
Date generalizatoare privind cheltuielile în campania electorală a concurenților electorali pentru alegerile locale noi
din 21 noiembrie 2021 și pentru turul doi de scrutin din 5 și 19 decembrie 2021
(lei)
Cheltuieli în campania electorală
Costuri de
delegare sau
Cheltuieli Costul detașare a Cheltuieli
Costul Cheltuieli Total
Cheltuieli pentru serviciilor Costurile persoanelor de
Concurentul electoral întrunirilor și pentru Alte cheltuieli în
de transport de de sondare a suplimentare (inclusiv consultanță
evenimentelor materialele cheltuieli campania
publicitate persoane și opiniei de întreținere recompensele / electorală și
electorale promoționale electorală
bunuri publice diurnele politică
observatorilor și
voluntarilor)
Partidul Politic
1 „Partidul Acțiune 85880.00 172772.26 146865.00 23400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.50 429051.76
și Solidaritate”
Partidul Politic
Partidul Acasă
2 0.00 0.00 7600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50 7663.50
Construim Europa
„PACE”
Partidul Democrat
3 0.00 0.00 8250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8257.00
din Moldova
Blocul electoral al
4 Comuniștilor și 0.00 35450.00 246230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.00 282574.00
Socialiștilor
Partidul Politic
5 82200.00 333565.97 21800.00 0.00 0.00 40765.03 0.00 0.00 6852.00 485183.00
„Șor”
Partidul „Patrioţii
6 0.00 25837.21 0.00 1636.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1526.20 29000.00
Moldovei”
Partidul Politic
7 Moldovenesc „Ai 0.00 1569.95 2950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 4639.95
Noștri”
Partidul Politic
8 0.00 1000.00 8200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.55 9245.55
„NOI”

75
Prin urmare, în urma realizării atribuției de supraveghere privind veniturile și cheltuielile
aferente campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală a aplicat următoarele sancțiuni:
1) atenționarea concurentului electoral, în două cazuri:
- Partidul Politic „Șor”;
- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
2) avertismentul în cinci cazuri, dintre care două repetat:
1. Partidul Liberal;
2. Partidul Politic „NOI”;
3. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii.
3) somarea concurentului electoral să verse la bugetul de stat contravaloarea donației
încasate în numerar cu depășirea plafonului, într-un singur caz:
1. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”.

4) lipsirea de alocații de la bugetul de stat ca sancțiune complementară pentru o perioadă


de la 6 luni până la un an, în două cazuri:
1. Partidul Politic „NOI”;
2. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii.

În premieră, în cadrul alegerilor locale noi, cu suportul reprezentanților delegați în cadrul


CEC de la alte autorități publice, precum IGP, SFS, Inspecția Financiară, Comisia Electorală
Centrală a realizat și atribuția de control asupra veniturilor și cheltuielilor suportate de către
concurenții electorali. La efectuarea controlului veniturilor și cheltuielilor aferente campaniei
electorale, Comisia a ținut cont de rapoartele prezentate de concurenții electorali, de informația
bancară potrivit art. 41 alin. (7) din Codul electoral, de răspunsurile Serviciului Fiscal de Stat, de
sesizările privind pretinsele încălcări ale modului de finanțare, de demersurile Inspectoratului de
poliție etc.
Au fost supuse controlului veniturile și cheltuielile candidaților desemnați de următorii 12
concurenți electorali:
1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
2. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
3. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
4. Partidul Democrat din Moldova
5. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
6. Partidul Politic „Șor”
7. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”
8. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”
9. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
10. Partidul Liberal
11. Partidul Politic „NOI”
12. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii.

Cu privire la rezultatele controlului veniturilor și cheltuielilor, Comisia Electorală Centrală


a adoptat 8 hotărâri: nr. 155/2021, nr. 156/2021, nr. 167/2021, nr. 168/2021, nr. 169/2021, nr.
188/2021, nr. 205/2021 și nr. 229/2021, prin care s-a constatat:
1) nedeclararea cheltuielilor în 8 cazuri, dintre care în 3 cazuri de către același concurent
electoral:
1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
2. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
3. Partidul Politic „Șor” (în trei cazuri)
4. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”
5. Partidul Liberal
6. Partidul Politic „NOI”.

2) un caz de depășire a cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral stabilit
76
prin hotărârea nr. 28/2021:
1. Partidul Politic „Șor”.

3) un caz de raportare neconformă:


1. Partidul Liberal.

Subsecvent, în corespundere cu prevederile art. 75 alin. (2) din Codul electoral, Comisia a
aplicat următoarele sancțiuni:
1) atenționarea concurentului electoral în 4 cazuri:
1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
2. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor;
3. Partidul Politic „Șor”;
4. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”.

2) avertismentul în 3 cazuri, dintre care două repetate:


1. Partidul Liberal - repetat a încălcat prevederile;
2. Partidul Politic „Șor” (în două cazuri).

3) lipsirea de alocații de la bugetul de stat în 2 cazuri, ca sancțiune complementară:


1. Partidul Liberal – 6 luni;
2. Partidul Politic „Șor” – 12 luni.

4) solicitarea anulării înregistrării concurentului electoral, în conformitate cu art. 75 alin.


(5) din Codul electoral, în două cazuri:
1. Partidul Politic „Șor”;
2. Partidul Politic „NOI”.

În cazul Partidului Politic „NOI”, instanța de judecată a respins demersul Comisiei


Electorale Centrale de anulare a înregistrării concurentului electoral (încheierea CSJ, dosarul nr.
3ra-1243/2021 din 29 noiembrie 2021), iar în cazul Partidului Politic „Șor”, demersul de anulare
a înregistrării candidatului desemnat pentru circumscripția electorală municipală Bălți, doamna
Marina Tauber, a fost admis, iar candidatul a fost exclus din cursa electorală pentru folosirea
fondurilor financiare și materiale nedeclarate, precum și pentru depășirea cheltuielilor peste
plafonul mijloacelor din fondul electoral (decizia CSJ, dosarul nr. 3r-381/2021 din 5 decembrie
2021).

Informația detaliată privind sancțiunile aplicate este prezentată în informația ce urmează:

Informația privind sancțiunile aplicate

Nr Nr. HCEC/ Sancțiunea aplicată Concurentul Notă


/o data electoral
Avertisment Partidul Liberal Pentru neprezentarea
raportului privind finanțarea
HCEC nr. 109 campaniei electorale sau a
din 02.11.2021 informației despre
1
supraveghere neîncasarea veniturilor și
neefectuarea cheltuielilor
pentru perioada de raportare
16-22 octombrie 2021.
HCEC nr. 127 Avertisment Partidul Politic „NOI” Neprezentarea raportului
2 din 09.11.2021 pentru perioada 26-29
supraveghere octombrie 2021.

77
Avertisment Partidul Politic Pentru neexecutarea
Partidul Oamenilor punctului 5 din hotărârea
Muncii Comisiei Electorale
Centrale nr. 109/2021 și
pentru nerespectarea
prevederilor ce vizează
finanțarea campaniei
electorale.
Somație să verse la Partidul „Patrioții La data de 12 noiembrie
bugetul de stat, în Moldovei” 2021 a rambursat la bugetul
termen de 3 zile de stat suma de 852,00 lei.
lucrătoare suma de
852,00 lei, adică
contravaloarea
donației încasate în
numerar cu depășirea
plafonului
Avertisment repetat Partidul Politic „NOI” Pentru neexecutarea pct. 5
din hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr. 127
din 9 noiembrie 2021.
Lipsire de alocații de Pentru perioada decembrie
la bugetul de stat, 2021 - mai 2022.
sancțiune
complementară pentru
o perioadă de 6 luni
Avertisment repetat Pentru neexecutarea
HCEC nr. 141
punctului 5 din hotărârea
3 din 15.11.2021
Comisiei Electorale
supraveghere
Centrale nr. 109/2021 și
pentru neexecutarea
Partidul Politic punctului 8 din hotărârea
Partidul Oamenilor Comisiei Electorale
Muncii Centrale nr. 127/2021.
Lipsire de alocații de Pentru perioada decembrie
la bugetul de stat, 2021 - mai 2022.
sancțiune
complementară pentru
o perioadă de 6 luni
Demers de anulare a Partidul Politic „NOI” Pentru folosirea fondurilor
înregistrării financiare și materiale
HCEC nr. 155
concurentului nedeclarate la alegerile
4 din 17.11.2021
electoral Vladimir locale noi în circumscripția
control
Dachi electorală municipală Bălți
nr. 2.
HCEC nr. 156 Atenționare Partidul Politic Pentru utilizarea fondurilor
5 din 19.11.2021 „Partidul Acțiune și nedeclarate.
control Solidaritate”
HCEC nr. 157 Atenționare Partidul Politic Pentru nerespectarea art. 41
din 20.11.2021 „Partidul Acțiune și alin. (2) lit. i) din Codul
6
supraveghere Solidaritate” electoral.
Partidul Politic „Șor”

78
HCEC nr. 167 Atenționare Blocul electoral al Pentru utilizarea fondurilor
7 din 20.11.2021 Comuniștilor și nedeclarate.
control Socialiștilor
Avertisment repetat Pentru neraportarea în
HCEC nr. 168 termenul stabilit a donației
din 20.11.2021 materiale sub formă de
control materiale de agitație
electorală în valoare de
4500,00 lei, achitată din
contul pentru activitatea de
8 Partidul Liberal
bază fără prezentarea
raportului financiar.
Lipsire de alocații de Pentru perioada decembrie
la bugetul de stat 2021 - mai 2022.
pentru o perioadă de 6
luni, sancțiune
complementară
Atenționare Atenționare asupra
necesității respectării art. 52
alin. (10) din Codul
electoral la contractarea
serviciilor de confecționare,
HCEC nr. 169 plasare, distribuire și
9 din 20.11.2021 Partidul Politic „Șor” achitare a publicității
control electorale.
Avertisment Pentru neraportarea donației
materiale sub formă de
locațiune a spațiilor
publicitare în valoare de
9049,00 lei.
Demers de anulare a Pentru folosirea fondurilor
înregistrării financiare și materiale
HCEC nr. 188 concurentului nedeclarate și depășirea
Candidatul Marina
din 01.12.2021 electoral plafonului mijloacelor din
10 Tauber, Partidul
control fondul electoral la alegerile
Politic „Șor”
locale noi în circumscripția
electorală municipală Bălți
nr. 2.
Avertisment repetat Pentru utilizarea fondurilor
nedeclarate în mărime de
HCEC nr. 205
minim 21665,01 lei pentru
din 08.12.2021
organizarea întrunirii din 3
executarea
11 Partidul Politic „Șor” decembrie 2021.
pct. 2 din
Lipsire de alocații de Pentru perioada ianuarie –
HCEC
la bugetul de stat decembrie 2022.
nr. 190/2021
pentru o perioadă de
un an, complementar
HCEC nr. 229 Atenționare Partidul „Patrioții Pentru utilizarea fondurilor
12 din 21.12.2021 Moldovei” nedeclarate .
control
Ca urmare a sancțiunilor aplicate de către Comisia Electorală Centrală în cadrul alegerilor
locale noi, pentru 4 partide politice au fost suspendate subvențiile de la bugetul de stat pentru
diverse perioade ale anului 2022, în sumă totală de 3120738,28 lei.
79
Informația generalizată privind suspendarea este prezentată în tabelul ce urmează:

Suma totală de
Nr. Temeiul de Perioada
Partidul politic subvenții suspendată /
d/o suspendare suspendării
reținută (lei)
Hotărârea CEC
1 Partidul Liberal ianuarie-iunie 2022 164818,89
nr.168/2021
Partidul Politic
Hotărârea CEC
2 Partidul Oamenilor ianuarie-iunie 2022 7694,62
nr.141/2021
Muncii
Partidul Politic Hotărârea CEC
3 ianuarie-iunie 2022 6159,58
„NOI” nr.141/2021
Partidul Politic Hotărârea CEC ianuarie-decembrie
4 2942065,19
„Șor” nr.205/2021 2022
Total 3120738,28

În conformitate cu art. 41 alin. (7) din Codul electoral, banca la care este deschis contul cu
mențiunea „Fond electoral” informează zilnic Comisia despre mijloacele bănești virate în acesta.
Astfel, băncile, la care concurenții electorali Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” ,
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, Partidul Democrat din Moldova,
Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul „Patrioții Moldovei”, Partidul Politic
„Șor”, Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” și Partidul Politic „NOI” au avut deschise
conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite.
Totodată, instituția bancară la care și-a deschis cont concurentul electoral Partidul Politic
Partidul Oamenilor Muncii nu a prezentat nicio informație privind fluxul mijloacelor bănești ale
concurentului din contul „Fond electoral”. Prin intermediul unui apel telefonic, Comisia a solicitat
instituției respective să se conformeze prevederilor Codului electoral și să informeze zilnic
Comisia privind viramentele din acest cont, însă răspunsul acesteia a fost negativ, fiind invocat
faptul că un cont cu o astfel de mențiune pentru Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii în
calitate de concurent electoral în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie
2021 nu a fost activat.
Cu referire la candidații independenți, potrivit art. 43 alin. (5) din Codul electoral, aceștia
prezintă la consiliul electoral de circumscripție corespunzător rapoartele privind veniturile
acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală.
În cazul candidaților independenți PINTEAC Roman, RUSSU Ghennadi, PROCOPCIUC
Ala, ISTRATI Valeriu, GUȘTIUC Nicolae, BABEI Tatiana și MARLEAN Viorel, aceștia au
informat consiliul electoral de circumscripție despre faptul că nu își vor deschide cont cu
mențiunea „Fond electoral” și, respectiv, vor desfășura activități de campanie sau promovare
electorală ce nu vor implica cheltuieli financiare.
Din 4 concurenți electorali candidați independenți, cele mai mari venituri a înregistrat
GRIGORIȘIN Nicolai în mărime de 354976,00 lei, dintre care 288200,00 lei obținute din donații
de la persoane fizice din țară și 66767,00 lei din donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în
perioada electorală, evaluate în lei.
Cele mai mici venituri la acest scrutin au fost înregistrate de concurentul CORLĂTEANU
Radu, cu o sumă totală de 710,00 lei, dintre care 510,00 lei obținute din donații de la persoane
fizice din țară și 200,00 lei din donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada electorală,
evaluate în lei.

Informația privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali candidați independenți


pentru finanțarea campaniei electorale este prezentată în tabelele ce urmează:

80
Tabelul nr. 10

Date generalizatoare privind veniturile în campania electorală a concurenților electorali


candidați independenți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 și turul doi de scrutin
din 5 și 19 decembrie 2021

Venituri în campania electorală (lei)


Mijloace Mijloace Mijloace Donații în
bănești bănești bănești mărfuri, Total
primite din primite din primite din obiecte, donații în
Mijloace
Nr. Candidatul donaţiile donaţiile donaţiile lucrări sau campania
financiare
d/o independent persoanelor persoanelor persoanelor servicii în electorală
proprii
fizice din fizice din juridice perioada (lei)
(lei)
țară (lei) afara țării (lei) electorală,
(lei) estimate în
lei
1 GRIGORIȘIN Nicolai 288200.00 0.00 0.00 0.00 66776.00 354976.00
2 CARAJA Vitalie 500.00 0.00 0.00 0.00 1280.00 1780.00
3 CORLĂTEANU Radu 510.00 0.00 0.00 0.00 200.00 710.00
4 MAGU Ludmila 1800.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 2800.00

81
Tabelul nr.11

Date generalizatoare privind cheltuielile în campania electorală a concurenților electorali candidați independenți în alegerile locale noi din
21 noiembrie 2021 și în turul doi de scrutin din 5 și 19 decembrie 2021

(lei)
Cheltuieli în campania electorală

Costuri de
delegare sau
Concurentul Cheltuieli Costul detașare a Cheltuieli Total
Nr. Costul Cheltuieli
electoral candidat întrunirilor și Cheltuieli de pentru serviciilor Costurile persoanelor de cheltuieli
pentru Alte
d/o
independenț transport de de sondare suplimentare (inclusiv consultanță în
evenimentelor publicitate materialele cheltuieli
persoane și a opiniei de întreținere recompensele / electorală și campania
electorale promoționale
bunuri publice diurnele politică electorală
observatorilor
și voluntarilor)
GRIGORIȘIN
1 19640.00 218600.00 20260.00 21337.05 0.00 1650.00 0.00 0.00 6168.95 287656.00
Nicolai
2 CARAJA Vitalie 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 500.00
CORLĂTEANU
3 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00
Radu
4 MAGU Ludmila 0.00 0.00 500.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.00 1651.00

82
Capitolul 3. Activitatea CEC aferentă finanțării partidelor politice și a
campaniilor electorale
3.1. Instruirea trezorierilor

Pe parcursul anului 2021, au fost desfășurate 4 instruiri pe diferite tematici pentru subiecții
implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, după
cum urmează:
1.„Metodologia întocmirii și prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru
anul 2020 prin sistemul SSI „Control Financiar”
Pentru perioada de raportare financiară din anul 2020, Comisia a organizat un seminar
pentru persoanele responsabile de finanțele partidelor politice. În cadrul acestor seminare a fost
prezentată „Metodologia întocmirii și prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru
anul 2020 prin sistemul SSI „Control Financiar” pentru care s-a elaborat și un îndrumar cu aceeași
tematică. Seminarele s-au desfășurat în perioada 15-19 martie. Din 50 de partide politice
înregistrate, au confirmat și au participat 35 de reprezentanți din partea acestora.
2.„Instruirea persoanelor responsabile de finanțele concurentului electoral la alegerile
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”
Pentru campania electorală din alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 s-au elaborat
îndrumare pentru trezorierii concurenților electorali. Seminarele s-au desfășurat începând cu
25.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021 și până la 19.06.2021. Din 22 partide politice concurenți
electorali și un candidat independent concurent electoral înregistrat, au participat în total 21
reprezentanți.
3.„Instruirea persoanelor responsabile de finanțele concurentului electoral la alegerile
locale noi din 21 noiembrie 2021”
Pentru campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 s-a petrecut un
seminar cu tema „Instruirea persoanelor responsabile de finanțele concurentului electoral la
alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021” care a avut loc în mun. Bălți la data de 09.10.2021 și
la sediul Comisiei pe 11.10.2021, 21.10.2021 și 27.10.2021. La acest scrutin s-au înregistrat 14
partide politice concurenți electorali, iar la instruiri au participat 15 reprezentanți din partea
acestora. Totodată, cu aceeași tematică s-au petrecut seminare și pentru concurenții electorali
candidați independenți în data de 23.10.2021, 24.10.2021 și 30.10.2021 la care au participat 17
reprezentanți din 11 concurenți electorali candidați independenți înregistrați.
4.„Recomandări metodologice privind determinarea și reflectarea cheltuielilor pentru
promovarea și încurajarea participării femeilor și a tinerilor în procesele politic și electoral.
Colectare de fonduri”
Având în vedere că toții beneficiarii de subvenții de la bugetul de stat sunt obligați să
opereze cheltuieli pentru încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic și
electoral, înainte de a sfârși perioada de gestiune financiară a partidelor politice, Comisia a
organizat un seminar în data de 25.11.2021, pentru care a elaborat Îndrumarul „Recomandări
metodologice privind determinarea și reflectarea cheltuielilor pentru promovarea și încurajarea
participării femeilor și a tinerilor în procesele politic și electoral. Colectare de fonduri”. La această
instruire au fost invitate toate 55 partide politice, dintre care au participat doar 25 de reprezentanți
din partea acestora.

3.2. Dezvoltarea și perfecționarea SSI ”Control Financiar”

Majoritatea partidelor politice prezintă rapoartele financiare prin intermediul SSI „Control
Financiar”. Modulul SSI „Control Financiar” este interconectat cu pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale.
Sistemul Informatic „Control Financiar” este o soluție pentru automatizarea proceselor de
perfectare, expediere, verificare, aprobare și publicare a rapoartelor financiare expediate de

83
partidele politice/organizațiile social-politice la adresa Comisiei Electorale Centrale. Vizualizarea
rapoartelor financiare depuse electronic este publică și se regăsește pe pagina web a Comisiei, la
compartimentul „Finanțarea”, rubrica „Finanțarea partidelor”.
Ca urmare a exploatării SSI „Control Financiar”, au fost identificate un șir de deficiențe și
necesități de implementare a unor funcționalități suplimentare destinate implementării cadrului
legal în vigoare și sporirii ergonomiei de utilizare a aplicației informatice.

În consecință, în vederea dezvoltării/ adaptării continue, asigurării funcționalității depline


și corecte a sistemului ”Control Financiar”, pe parcursul anului 2021 s-a asigurat:
1. Ajustarea formularelor în cadrul sistemului;
2. Îmbunătățirea funcționalităților în cadrul sistemului prin completări automate, validări
ale soldurilor finale, tipărirea rapoartelor pentru mai multe roluri de utilizator;
3. Configurarea perioadelor de raportare (lunar/semestrial/anual 2021);
4. Setarea formulelor de calcul, plafoanelor și a validărilor corespunzătoare (pentru
perioada de raportare 2021);
5. Setarea alertelor suplimentare în cadrul sistemului (crearea/setarea mesajelor de
înștiințare și ghidare a utilizatorilor);
6. Remedierea impedimentelor și acordarea suportului utilizatorilor de sistem în procesul
de raportare;
7. Identificarea și soluționarea problemei legate de funcționalitatea de generare a
rapoartelor publice privind finanțarea partidelor, disponibilă pe pagina oficială
www.cec.md;
8. Identificarea și soluționarea problemei legate de autentificarea utilizatorilor în cadrul
sistemului (utilizarea numelui de utilizator și a parolei sau autentificarea prin Mpass);
9. Identificarea și soluționarea problemei legate de aplicarea semnăturii electronice al
utilizatorilor în cadrul sistemului (legătura dintre sistem și portalul msign.gov.md);
10. Pregătirea platformei și efectuarea instruirilor tehnice (pe grupe) pentru reprezentanții
partidelor politice, precum și ai altor părți interesate în utilizarea funcționalităților
modulului „Control Financiar”;
11. Revizuirea cu suportul PNUD Moldova al Caietului de sarcini (TOR) privind
modificarea SSI „Control Financiar” pentru remedierea erorilor existente și
implementarea funcționalităților noi.
Cu regret, anumite erori de programare a sistemului au generat imposibilitatea introducerii
și prezentării raportului privind gestiunea financiară de către trei partide politice. În prezent eroarea
este stabilită de către personalul tehnic și se depun eforturi pentru a efectua lucrări de corecție a
programului, astfel încât eroarea să fie înlăturată. După înlăturarea erorii de programare, aceste
trei partide vor dispune de timp suplimentar, 5 zile, conform legii, să prezinte raportul privind
gestiunea financiară și în format electronic.
În scopul dezvoltării SSI „Control Financiar”, Comisia Electorală Centrală beneficiază de
suport tehnic extern în cadrul proiectului EDMITE al Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare în Moldova.

3.3. Modificarea și ajustarea cadrului normativ

Cu referire la modificarea cadrului normativ, pe parcursul anul 2021 legiuitorul nu a


intervenit cu modificări.
În context, prin scrisoarea nr. CEC-8/3661 din 15 februarie 2021, au fost înaintate
propuneri la proiectul de lege nr. 263 din 19 iunie 2020, aprobat în prima lectură. Proiectul vizează
modificarea legislației electorale, contravenționale și celei conexe, elaborat în baza propunerilor
înaintate de Comisie prin hotărârea nr. 3949/2020.

84
De asemenea, Comisiei i-a fost solicitată avizarea proiectelor de acte normative care au
avut ca scop modificarea legislației electorale pe segmentul finanțării campaniei concurenților
electorali, precum și a legislației conexe privind finanțarea activității partidelor politice.
Astfel, au fost adoptate două hotărâri, nr. 4641/2021 și nr. 126/2021, prin care au fost
înaintate un șir de propuneri.
În linii generale, inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021 vine să instituie
obligativitatea pentru instituțiile bancare de a deschide la solicitarea concurenților electorali
conturi bancare speciale. Comisia de principiu a avizat pozitiv această inițiativă.
Cu privire la proiectul de lege nr. 465/MJ/2021, prin care s-a propus modificarea Codului
electoral, Codului penal, Codului contravențional și a Legii nr. 294/2007 privind partidele politice
cu introducerea unor sancțiuni graduale în funcție de gravitatea faptei și subiect, Comisia a salutat
operarea modificărilor, precum și a înaintat mai multe propuneri.

3.4. Colaborarea cu autoritățile publice în contextul finanțării partidelor politice și a


campaniilor electorale

În anul 2021, Comisia Electorală Centrală și-a propus să fortifice capacitățile de control
financiar prin antrenarea în proces a reprezentanților unor instituții abilitate ale statului cu atribuții
în verificarea documentației primare economice-financiare.
Astfel, prin Dispoziția nr. 57, emisă de președintele Comisiei Electorale Centrale, în
premieră a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru examinarea și verificarea
rapoartelor privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și privind finanțarea campaniilor
electorale ale concurenților electorali. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, Serviciului
Fiscal de Stat și Inspecției Financiare au făcut schimb de opinii referitoare la principiile și
mecanismele de activitate a grupului, interacțiunea autorităților implicate și elaborarea unei
metodologii în acest sens. Alte subiecte discutate și în același timp operate s-au referit la controlul
sporit asupra veniturilor și cheltuielilor concurențelor electorali, atât declarate, cât și, eventual,
nedeclarate. Suplimentar, au fost discutate metode de prevenire și, după caz, de combatere a
utilizării resurselor administrative în campaniile electorale.
În partea ce vizează donațiile de la persoane fizice cu venituri din afara țării, Comisia s-a
adresat Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Parlamentului
Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Băncii Naționale a Moldovei cu solicitarea
de a-i fi acordat suport în identificarea unor instrumente de verificare a donațiilor provenite de la
persoane fizice din afara țării.
Pentru verificarea surselor donațiilor făcute partidelor politice sau concurenților electorali
din partea persoanelor fizice sau juridice din țară, Comisia s-a adresat Serviciului Fiscal de Stat,
Casei Naționale pentru Asigurări Sociale, Casei Naționale pentru Asigurări în Medicină, Agenției
Servicii Publice, Agenției Achiziții Publice. Ca urmare, au fost identificate situații de încasare a
donațiilor contrar prevederilor legale și întreprinse eforturi pentru a transfera în bugetul de stat
sumele încasate contrar prevederilor legale. Detalii la acest subiect sunt descrise în capitolele
corespunzătoare din prezentul raport.
Atragem atenția că, în primul semestru al anului 2021, a fost dezvoltat un nou proiect de
asistență, finanțat de Consiliul Europei - Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova
(IEPRM), faza a II-a, pentru perioada 2021-2023. Acesta vizează consolidarea și supravegherea și
controlul finanțării politice. Pe parcursul anului, au fost organizate două ședințe ale comitetului de
coordonare a proiectului.
Un exemplu al colaborării internaționale a autorităților publice îl constituie schimbul de
experiență și preluare de bune practici pe partea de asigurare a controlului financiar și dezvoltarea
tehnologiilor informaționale în domeniul electoral la Autoritatea Electorală Permanentă din
România (în perioada 06-09 decembrie 2021, cu participarea a 3 membri CEC și 5 funcționari
CEC), realizat în baza dispoziției președintelui CEC nr. 401-p din 24 noiembrie 2021.

85
3.5. Dosare contravenționale examinate de către instanța de judecată în anul 2021

În anul 2021 pe rolul instanței de judecată au fost opt cauze contravenționale, inițiate în
anul 2020. Cauzele au fost inițiate în privința a șapte persoane cu funcție de răspundere, într-un
caz o persoană a figurat în două dosare contravenționale. Asupra acestora instanța a decis: în patru
cazuri a aplicat amenda contravențională, în două cazuri a încetat procesul contravențional din
motivul expirării termenului de prescripție, într-un caz persoana a fost recunoscută vinovată însă
fără a-i fi aplicată sancțiunea fiind încetat procesul pentru expirarea termenului de prescripție și
un caz se află la etapa rejudecării.

Soluția instanței
Nr. Tip Partidul Tip
Tip încălcare Anual
d/o contravenient politic raportare Semestrial 2020
2019
1. conducător Partidul Neprezentarea Anual Amendă 9000 lei
Politic raportului privind 2019 (180 u.c.).
Partidul gestiunea
Oamenilor financiară.
Muncii
2. conducător Partidul Neprezentarea Anual Amendă 9000 lei
Regiunilor raportului privind 2019 (180 u.c.).
din gestiunea
Moldova financiară.
3. conducător Partidul Neprezentarea Anual Amendă 9000 lei
Politic raportului privind 2019 (180 u.c.).
„Partidul gestiunea
Societății financiară.
Progresiste”
4. conducător Partidul Neprezentarea Anual Încetarea procesului
„Patrioții raportului privind 2019 contravențional din motivul
Moldovei” gestiunea expirării termenului de tragere la
financiară. răspundere contravențională.
5. conducător Partidul Neprezentarea Anual Recunoașterea vinovăției și
Conservator raportului privind 2019 încetarea procesului
gestiunea contravențional din motivul
financiară. expirării termenului de tragere la
răspundere contravențională.
6. conducător Partidul Neprezentarea Anual Amendă Încetarea procesului
Politic raportului privind 2019/ 9000 lei contravențional din
„Uniunea gestiunea semestrial (180 u.c.) motivul expirării
Centristă financiară. 2020 termenului de
din tragere la răspundere
Moldova” contravențională.
7. trezorier Partidul Neprezentarea Semestrial În proces de rejudecare
Politic raportului privind 2020
„Partidul gestiunea
Unității financiară.
Naționale”

86
Capitol 4. Totalizare și concluzii
În finalul activităților desfășurate în anul 2021 pe domeniul finanțării partidelor politice și
campaniei electorale reflectate în prezentul raport, remarcăm următoarele:

De nivel organizațional
Atribuția de supraveghere și control al activității financiare a partidelor politice este proprie
Comisiei Electorale Centrale din anul 2015, iar cea privind finanțarea campaniei electorale din
momentul adoptării Codului electoral.
Pe parcursul a 25 de ani, domeniul finanțării s-a desfășurat cu schimbări intense care au
interferat în mod evident cu perfecționarea acestuia, iar odată cu aceasta a crescut și interesul
public față de acest domeniu.
Reamintim că în anul 2015, deși fiind învestită cu atribuții noi în domeniul supravegherii
și controlului finanțării partidelor politice, precum și cu atribuții de constatare a contravențiilor,
Comisiei nu i s-a modificat statul de personal sub acest aspect.
Astfel, cu scopul de a face față proceselor actuale și diversificării acestora, la data de 30
decembrie 2021 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr. 261 „Cu privire la aprobarea
efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale”.
Având în vedere specificul domeniului controlului privind finanțarea partidelor politice și
importanța acestuia pentru asigurarea transparenței în activitatea partidelor politice, Comisia a
pledat pentru crearea unei noi subdiviziuni în cadrul Aparatului CEC. Or, crearea unei noi
subdiviziuni specializate în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale va
permite implementarea unor mecanisme de verificare complexă atât a rapoartelor financiare, cât
și a activităților financiare ale partidelor politice. Necesitatea instituirii unei noi subdiviziuni se
datorează și măririi numărului partidelor politice, ceea ce implică activități de supraveghere
suplimentare.
În baza concluziilor experților, inclusiv internaționali, și experiențelor pozitive din alte țări,
s-a propus crearea unei subdiviziuni pentru asigurarea exercitării plenare a atribuției de
supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, care să
cuprindă toate cele 3 domenii de specializare (economic, juridic și al tehnologiilor informaționale)
și să acopere toate atribuțiile de activitate ale subdiviziunii.
Cu toate că au fost întreprinse mai multe acțiuni și aduse argumente suficiente din partea
Comisiei pentru instituirea noii direcții cu limita necesară de funcții, timp de șase luni nu a fost
posibil de obținut avizul pozitiv al Cancelariei de Stat în vederea demarării procesului de angajare.

De nivel legislativ și procedural


Anual și după fiecare scrutin național, Comisia aprobă rapoarte și, în mod regulat, le
prezintă organului legislativ. Acestea conțin inclusiv recomandări și propuneri pentru modificarea
legislației electorale și celei conexe.
În acest raport, reiterăm necesitatea revizuirii Legii nr. 294/2007 privind partidele politice
prin introducerea unor noi reglementări care ar responsabiliza partidele politice să-și aducă
documentele interne (Statutele) în concordanță cu legislația în vigoare și introducerea răspunderii
juridice pentru nerealizarea acestei obligații, inclusiv examinarea posibilității de a fi anulată
înregistrarea sau de a fi suspendată activitatea partidului politic care nu-și raportează finanțele la
Comisia Electorală Centrală mai mult de 2 ani consecutiv sau nu are o activitate internă în
corespundere cu scopurile şi sarcinile statutare şi de program. De asemenea, considerăm necesar
de a fi delimitate clar atribuțiile Ministerului Justiției și ale Agenției Servicii Publice în domeniul
supravegherii legalității activității de bază a partidelor politice și respectării programelor politice
ale acestora.

Pe latura contravențională
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. f) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția
de a constata contravenții și de a încheia procese-verbale cu privire la contravențiile ce vizează

87
neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice,
ale altor organizații social-politice sau ale concurenților electorali.
Conform practicii formate, Comisia inițiază procedura contravențională în cazul în care
constată încălcarea art. 481 alin. (3) din Codul contravențional (versiunea 2021), care prevede că,
pentru neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în
termenul și formatul stabilite de către Comisie, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport,
persoanei cu funcție de răspundere se aplică sancțiunea sub formă de amendă în mărime de la 180
la 300 de unități convenționale.
În această ordine de idei, având calitatea de agent constatator, în realizarea atribuției,
atestăm dificultăți atât la etapa de constatare și încheiere a procesului-verbal, cât și la etapa de
examinare a contravențiilor de către instanțele de judecată.
I. Astfel, la etapa de constatare a contravențiilor, Comisia întâmpină următoarele dificultăți,
cum ar fi:
1.1. Imposibilitatea citării persoanei în privința căreia a fost pornit procesul
contravențional, din cauza următoarelor situații:
- decesul persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic și neprezentarea
la solicitarea Comisiei a datelor privind persoana care ar fi preluat conducerea partidului. Mai mult
ca atât, în lista partidelor politice și altor organizații social-politice înscrise în Registrul de stat al
persoanelor juridice, până în prezent figurează datele președintelui decedat al partidului (cazul
fostului președinte al Partidului Politic Partidul ,,RENAȘTERE”, V.M.);
- nerecepționarea intenționată, de către persoana cu funcție de răspundere din cadrul
partidului politic, a citației pentru înfățișarea la sediul Comisiei în vederea întocmirii procesului-
verbal cu privire la contravenție. Comisiei îi sunt improprii acțiunile procesuale de căutare a
contravenienților, iar lipsa citării poate duce la anularea procesului-verbal cu privire la
contravenție.
1.2. Imposibilitatea încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție în cazul
persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic care are imunitate parlamentară
(cazul domnului V.V., pentru neprezentarea în termenul stabilit de către Partidul Comuniștilor din
Republica Moldova a raportului privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului
2021, constatată prin hotărârea CEC nr. 5184 din 28 iulie 2021 „Cu privire la prezentarea
rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului
2021”).
1.3. Imposibilitatea identificării exacte a persoanei cu funcție de răspundere în privința
căreia a fost pornit procesul contravențional (cazul domnului V.A., pentru neprezentarea
raportului privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2017 de către PARTIDUL
POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ, constatată prin hotărârea CEC nr. 1118 din 19
septembrie 2017; cazul domnului I.G., pentru neprezentarea în termenul stabilit de către Partidul
Politic „MOLDOVA MARE” a raportului privind gestiunea financiară pentru primul semestru al
anului 2021, constatată prin hotărârea CEC nr. 5184 din 28 iulie 2021).
II. La etapa de examinare a contravențiilor de către instanțele de judecată, Comisia se
confruntă cu următoarele probleme:
2.1. Anularea procesului-verbal pentru următoarele motive:
Încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție în lipsa confirmării recepționării
citației. În cazul domnului N.U., persoana cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic
,,PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ” (a se vedea speța menționată la 1.1. liniuța a doua), Comisia a
întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție în lipsa confirmării recepționării citației. Prin
hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, procesul-verbal cu privire la contravenție a fost
anulat pentru motivul că a fost încheiat în lipsa confirmării recepționării citației. Instanța de apel
a dispus rejudecarea fondului, însă aplicarea sancțiunii contravenționale nu a fost posibilă,
deoarece termenul de prescripție expirase.
2.2. Tergiversarea procesului contravențional, care duce la încetarea procesului din
motivul expirării termenului de prescripție a răspunderii contravenționale.
Conform art. 30 din Codul contravențional, termenul general de prescripție a răspunderii
contravenționale este de un an care începe să curgă de la data săvârșirii contravenției și până la
88
data rămânerii definitive a hotărârii cu privire la cauza contravențională. Pornind de la faptul că
prescripția înlătură răspunderea contravențională, se consideră că nu a fost supus răspunderii
contravenționale contravenientul în a cărui privință procesul contravențional a încetat, iar drept
temei de încetare, conform prevederii art. 441 alin.(1) lit. f) din același cod, poate servi faptul că
termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat. În astfel de situații, persoana
în a cărei privință a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nu va putea fi
sancționată chiar dacă s-a constatat că a săvârșit contravenția. Faptul de tergiversare a examinării
cauzei de către instanța de fond, consumând în totalitate termenul de prescripție, a dus la
imposibilitatea agentului constatator de a exercita calea de atac.

III. De asemenea, deși inițiază procedura contravențională și întocmește procesul-verbal cu


privire la contravenție, Comisia nu deține informația despre executarea hotărârii judecătorești,
deoarece nici instanța, nici executorul judecătoresc, nici partidul politic nu informează despre
executarea hotărârii (achitarea amenzii).
În contextul celor enunțate mai sus, concluzionăm că procedurile vicioase privind dovada
recepționării citației, imposibilitatea completării procesului-verbal în privința persoanei cu funcție
de răspundere din cadrul partidului politic și tergiversarea examinării procesului-contravențional
duc la omiterea termenului de prescripție pentru sancționarea persoanei cu funcție de răspundere
din cadrul partidului politic. Acest fapt încurajează eludarea legii de către partidele politice care
nu prezintă rapoartele privind gestiunea financiară în modul stabilit.
De vreme ce hotărârile CEC sunt plasate pe pagina oficială a Comisiei, este judicios ca
procedura legală să excludă necesitatea confirmării recepționării citației. Totodată, în scopul
sancționării partidelor politice care nu își onorează obligațiile legale, Comisiei ar fi necesar să i se
extindă competențele în acest sens. În afară de cele pe care le are în prezent (de constatare a
contravenției și de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție), să-i fie atribuită
inclusiv competența de examinare a cauzelor contravenționale și de aplicare a sancțiunilor,
suplinirea subiecților cu drept de a întocmi procesul-verbal de contravenție, cu posibilitatea
contestării în instanță.

89