Sunteți pe pagina 1din 21

CUPRINS

CAPITOLUL I

MECANISMUL DE FINANTARE A INSTITUTIILOR PUBLICE-


CARACTERISTICI GENERAL……………………………......................……2

1.1Principii bugetare…………………….........................................2

1.2Procesul bugetar…………………………………………………..4

1.3Finantarea institutiilor publice……………………………… .......4

1.4Categorii de ordonatori de credite si rolul


acestora …………………………....................................................6

CAPITOLUL II - STUDIU DE CAZ


FINANTAREA INSTITUTIEI PUBLICE -D.G.F.P. IALOMITA…………......8

2.1Finantare prin deschidere de credite bugetare…………..…9


2.2 Executia bugetara……………………………………………….12

CAPITOLUL III
PROPUNERI IN DOMENIUL FINANTARII INSTITUTIILOR PUBLICE CA
URMARE A IMPLEMENTARII UNEI TEHNICI DE CALCUL MODERNE…
……………………………………………………………………18

BIBLIOGRAFIE

1
CAPITOLUL I

MECANISMUL DE FINANTARE A INSTITUTIILOR PUBLICE-


CARACTERISTICI GENERALE

Institutiile publice ca denumire generica cuprinde Parlamentul,


Administratia Prezidentiala, Ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome,
precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de
finantare.

1.1. Principii bugetare.

Principiile bugetare sunt:


- principiul universalitatii;
- principiul unitatii monetare;
- principiul publicitatii;
- principiul anualitatii;
- principiul specializarii bugetare.

Principiul universalitatii
Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.
Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare
anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii
distincte.
Principiul unitatii monetare
Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document,
pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.
Toate veniturile retinute si utilizate in sistem extrabugetar, sub diverse
forme si denumiri, se introduc in bugetul de stat, urmand regulile si
principiile acestui buget, cu exceptia fondurilor de stimulare a personalului.
Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.
Principiul publicitatii
Sistemul bugetar este deschis si transparent, acestea realizandu-se
prin:
a) dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii
acestora;
b) dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a
bugetelor, cu prilejul aprobarii acestora;

2
c) publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor
normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a
acestora;
d) mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor
asupra continutului bugetului, exceptand informatiile si documentele
nepublicabile, prevazute de lege.

Principiul anualitatii
Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada
de un an, care corespunde exercitiului bugetar.
Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an
bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie
a bugetului respectiv.

Principiul specializarii bugetare


Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe
surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa
natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.
Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si
efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva
cheltuiala.
Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele
creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor
externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului si bugetele institutiilor
publice se aproba astfel:
a) Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau
garantate de stat si bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin
lege;
b) Bugetele in institutiilor publice autonome de catre organele abilitate
in acest scop prin legi speciale.
c) Bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale prin lege ca anexe la bugetele
ordonatorilor principali de credite;
d) Bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale de stat de catre ordonatorul de credite
ierarhic superior al acestora;
e) Bugetul institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri
proprii de catre organul de conducere al institutiei publice si cu
acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
f) Bugetul trezoreriei statului prin hotarare a Guvernului

3
1.2. Procesul bugetar

Etapele procesului bugetar sunt:


1. Elaborarea proiectului de buget
2. Aprobarea bugetului
3. Executia bugetului
4. Incheierea exercitiului bugetar
5. Controlul executiei bugetului
6. Aprobarea executiei bugetului
Institutiile cu atributii in procesul bugetar sunt:
1. Guvern, ordonatori de credite bugetare
2. Parlament
3. Guvern, ordonatori de credite bugetare
4. Ministerul Finantelor, Guvern, Parlament
5. Curtea de conturi
6. Parlament

1.3 Finantarea institutiilor publice

Institutiile publice se pot clasifica dupa mai multe criterii astfel:


1. din punct de vedere al administrarii fondurilor (venituri – cheltuieli)
sunt:
a) institutii de interes national
b) institutii de interes local
2. din punct de vedere al finantarii:
a) institutii publice autonome
b) institutii publice finantate integral sau partial din bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor
speciale, dupa caz.
c) Institutii publice finantate integral din venituri proprii.
De mentionat este faptul ca indiferent de tipul finantarii, institutiile
publice se conduc dupa o lege bugetara anuala, care prevede si
autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare,
precum si reglementari specifice exercitiului bugetar, dupa o lege privind
finantele publice (Legea nr.500/11.07.2002, privind Finantele Publice1,
Legea nr.189/10.07.1998 privind finantele publice locale2) prin care se
stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice.

1
Legea nr.500/11.07.2002, privind Finantele Publice (M.O. nr.597/13.08.2002)
2
Legea nr.189/14.10.1998,privind Finantele Publice locale (M.O.. nr.404/22.10.1998)

4
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor
publice se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul
de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale dupa caz;
c) integral din venituri proprii.
Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, varsa
integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate.
Institutiile publice pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri
materiale si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice sub
forma de donatii si sponzorizari cu respectarea dispozitiilor legale.
Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice institutiilor
publice finantate integral de la buget se varsa direct la bugetul din care se
finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale
bugetului respectiv si se pot utiliza la cererea ordonatorilor principali de
credite numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare
sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora si cu
respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
Creditul bugetar este suma aprobata prin buget, reprezentand limita
maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului
bugetar (anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la
data de 31 decembrie) pentru angajamentele contractate in cursul
exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni
multilaterale, respectiv se pot angaja ,ordonanta si efectua plati din buget
pentru celelalte actiuni.
Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de
subordonare, se asigura atat din bugetul de stat cat si din bugetele locale,
numai in cazurile in care prin legea bugetara anuala sau prin legi speciale,
se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget.
Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din
venituri proprii se intocmesc odata cu bugetul institutiei publice de care
apartin si se aproba o data cu bugetul acesteia.
Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii
se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul
Finantelor Publice.
In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor
finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate in limita
veniturilor realizate.
Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele
aprobate atrag raspunderea celor vinovati in conditiile legii.

5
Creditele de angajament si creditele bugetare pentru actiunile
multianuale se inscriu in buget distinct.
In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite
incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate
prin buget pentru anul bugetar respectiv
In cadrul legilor bugetare anuale se include Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat si Legea de rectificare a bugetului asigurarilor
sociale de stat.
Bugetul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat se
aproba in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a
legii de rectificare a bugetelor.
Parlamentul adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare,
elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de
acesta.
In cazul in care legile bugetare anuale, depuse in termen legal nu au
fost adoptate de catre Parlament pana cel tarziu la data de 15 decembrie a
anului anterior, anului la care se refera proiectul de buget, Guvernul va
sollicita Prlamentului aplicarea procedurii de urgenta.
In timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile
bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar.
Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.
Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia in
considerare perspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in
Programul de guvernare acceptat de Parlament.

1.4 Categorii de ordonatori de credite si rolul acestora

Ordonatorii de credite sunt:


a) ordonatori principali de credite;
b) ordonatori secundari de credite
c) ordonatori tertiari de credite.
Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte
organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor
autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.
Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate
inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite
in acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor
preciza limitele si conditiile delegarii.
Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea
ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de
credite dupa caz.

6
Rolul ordonatorilor de credite
Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare
aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice
ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau
tertiari de credite dupa caz, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare
aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice
subordonate ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, in
raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc,
potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditii stabilite prin
dispozitiile legale.
Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice
se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de
catre contabil.

7
CAPITOLUL II

FINANTAREA INSTITUTIEI PUBLICE - D.G.F.P. IALOMITA


-studiu de caz-
Pentru a intelege mai bine modul de finantare din credite bugetare al
unei institutii publice, se va exemplifica pe o institutie finantata integral din
bugetul de stat si intr-o mica parte din venituri proprii si anume pe o directie
de finante publice judeteana respectiv DGFP Ialomita. DGFP Ialomita este
organizata conform Hotararii nr.436/2005 pentru modificarea anexei nr.4 la
Hotararea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea si functionarea
M.E.F. si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita are in subordine :1
Administratie a Finantelor Publice de municipiu; 2 Administratii a Finantelor
Publice de oras si 3 Administratii a Finantelor Publice comunale.
In calitate de ordonator tertiar de credite utilizeaza creditele bugetare
numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduce, respectiv
aparat propriu Administratia Finantelor Publice a Municipiului Slobozia;
Administratia Finantelor Publice a municipiului Fetesti; Administratia
Finantelor Publice a orasului Tandarei; Administratia Finantelor Publice a
municipiului Urziceni; Administratia Finantelor Publice a orasului Cazanesti;
Administratia Finantelor Publice Dridu potrivit prevederilor din bugetele
aprobate si in conditii stabilite prin dispozitiile legale.
Pentru bugetul anului 20067 DGFP Ialomita a elaborat propuneri de
buget in luna mai 2006, conform unei machete cadru prin care s-au cuprins
indicatori macroeconomici si metodologia de elaborare,pentru cheltuieli de
personal, cheltuielile materiale si prestari servicii, cheltuieli de capital si
cheltuieli pentru alte actiuni (despagubiri civile; executari silite etc).
Propunerile de buget astfel intocmite se transmit de catre fiecare
Directie de Finante Publice de la fiecare judet la M.E.F. si se centralizeaza
dupa care se centralizeaza pe ministere; se inainteaza Parlamentului si se
aproba , in urma unei analize prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2007,
care pentru DGFP Ialomita este prezentat in anexa nr.1
Cheltuielile bugetare aprobata prin lege pentru D.G.F.P. Ialomita reprezinta
limite maxime ce nu pot fi depasite, institutiile publice care executa bugetul
de sunt obligate sa respecte intocmai destinatiile stabilite pentru fiecare
alocatie bugetara.
Prin bugetul pe anul 2006 pentru D.G.F.P. Ialomita s-au aprobat
credite pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si prestari
servicii, cheltuieli de capital si alte cheltuieli.(anexa2)

8
Creditele aprobate prin Legea bugetului sunt structurate pe capitol,
titluri, articole si aliniate astfel: Cap. 51.01 “Autoritati publice”
- credite pentru cheltuieli de personal - 58.912.370 RON lei;
- credite pentru cheltuieli materiale - 8.083.620 RON lei;
si prestari servicii
- credite pentru cheltuieli de capital - 13.000.000 RON lei.
De asemenea, la D.G.F.P. Ialomita se primesc credite din transferuri
la Capitolul 20.30 “Alte cheltuieli”:
- creditele primite sunt pentru executari silite a
creantelor bugetare - 700.000 RON lei;
- credite primite pentru despagubiri - 15.000.000 RON lei.

2.1 Finantare prin deschidere de credite bugetare

Deschiderea de credite bugetare se efectueaza de catre M.E.F. –


Directia administrativa si economica pe baza cererii de deschidere de
credite inaintata de catre D.G.F.P. Ialomita – Serviciul Financiar,
Contabilitate, Investitii si Buget Propriu in luna anterioara, pe data de 20
pentru luna urmatoare pe capitole si titluri, conform anexei 3.
Dupa cum se observa deschiderea de credite bugetare are loc lunar,
efectuandu-se in limitele unei treimi din alocatia bugetara trimestriala.
Concomitent cu inaintarea cererii de deschideri de credite ce
urmeaza a fi repartizate lunar D.G.F.P. Ialomita , se depune alaturat o
anexa cu justificarea creditelor cerute pentru luna urmatoare, pana la
nivelul de alineat, specificand contractul, durata, natura cheltuielilor
(energia electrica, apa canal, incalzire, materiale consumabile, obiecte de
inventar, telefon, posta, radio, telex, alte cheltuieli etc.).
Dispozitia cu deschiderea de credite se transmite Trezoreriei
Judetene Ialomita, care la randul ei comunica ordonatorului Tertiar de
credite, respectiv D.G.F.P. Ialomita.(anexa4)
Pe calea deschiderii de credite bugetare Trezoreria Municipiului Slobozia
acorda DGFP Ialomita mijloace banesti in limita si in conformitate cu
creditele bugetare anuale si alocatiile trimestriale aprobate.
Procedura deschiderii de credite bugetare asigura realizarea
echilibrului permanent intre veniturile si cheltuielile bugetare si un control
sistematic din partea organelor financiare.
Cheltuielile trebuie efectuate numai in stricta concordanta cu
destinatiile stabilite pe subdiviziuni de clasificatie respectiv articol si alineat.
Orice abatere de la aceste reguli constituie o incalcare a disciplinei
bugetare si este sanctionata conform prevederilor legale.
Asadar, nici o cheltuiala nu poate fi efectuata, daca pentru ea nu
exista credite bugetare aprobate si deschise.

9
Lunar, dispozitia cu deschiderile de credite este transmisa D.G.F.P.
Ialomita pe capitole iar in cadrul fiecarui capitol pe titluri de cheltuieli .
De la Ministerul Finantelor Publice bugetele sunt aprobate pe titluri si
articole pe total an si trimestre iar aceasta la niveluldDirectiei este defalcat
si pe aliniate (anexa 5), deoarece o sa vedem in cuprinsul lucrarii ca ne
este necesara aceasta defalcare, pentru ordonantarea cheltuielilor,
conform Ordinului nr.1792/2002 al Ministrului Finantelor Publice, pentru
aprobarea Normelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale.3
Daca pe parcursul trimestrului I sau II se constata ca, la unele
articole si alienate creditele se dovedesc a fi insuficiente, existand in
acelasi timp disponibilitati in cadrul altor articole si alienate se pot regla pe
calea virarilor de credite bugetare de la un articol la altul sau de la un
alineat la altul, potrivit legilor in vigoare.
Virarea de credite bugetare consta in sporirea creditului de la un
articol unde acestea sunt insuficiente pentru realizarea unei actiuni date,
reducandu-se concomitent la alt articol sau alineat cu o suma egala,
creditele la care mijloacele alocate pot fi reduse fara a prejudicia realizarea
actiunii respective.
Pentru D.G.F.P. Ialomita virarea de credite bugetare presupune in
mod necesar realizarea de economii la unele articole.
De exemplu, pe data de 01.06.2007 (vezi anexa 6) s-a intocmit si
transmis adresa privind virari de credite de la un articol la alt articol.
Virarile de credite bugetare se efectueaza incepand cu trimestriul al-
III-lea al anului bugetar.
Propunerile de virari de credite mentionate mai sus au fost insotite de
Note Justificative, detalieri si necesitati.
Virarile de credite se centralizeaza de la toate directiile judetene la
M.E.F. – A.N.A.F. – Directia Economica si Administrativa si se inainteaza
spre aprobare, dupa care se comunica ordonatorilor de credite tertiar in
maximum 10 zile de la aprobare.
Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei
bugetare, care nu contravin legii bugetare anuale, la D.G.F.P. Ialomita sunt
in competenta ordonatorului principal de credite pentru virarile de credite la
cheltuielile cu investitiile si de competenta ordonatorului de credite
secundar A.N.A.F. virarile de credite la cheltuielile materiale si prestari
servicii precum si cele de personal si executarii silite (alte actiuni).

3
Ordinul nr.1792/2002 al Ministrului Finantelor Publice, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale (M.O. 37/23.01.2003)

10
La D.G.F.P. Ialomita, in afara de virari, in cursul executiei mai au loc
si suplimentari de credite bugetare, care constau in majorarea in cursul
anului a unor credite bugetare prevazute in buget.
De exemplu, la trimestrul II creditele pentru cheltuielile matreiale si
prestarii de servicii prevazute prin buget sunt in suma de 3.830.000 RON
lei, iar creditele primite sunt in suma de 4.030.000 RON lei.
Pe langa virari si suplimentari in cursul executarii bugetului se mai
pot opera si transferuri de credite bugetare de la unele judete (ordonatori
de credite- directii judetene) la alte judete.
De exemplu, la D.G.F.P. Ialomita este cazul de transferuri de credite
la cheltuielile pentru investitii, unde sunt judete care nu au consumat
creditele alocate pentru investitii si atunci au fost transferate la judetul
Ialomita intrucat avem investitie in continuare.
La cheltuielile pentru investitii in continuare avem, aprobata la
inceputul anului (anexa 7) lista de investitii pe obiective. In cazul D.G.F.P.
Ialomita sunt nominalizate prin lista de investitii 3 obiective
1. Sediul D.G.F.P. Ialomita – 1.100.000 RON ;
2. Sediul A.F.P. Urziceni si Trez.Urziceni - 150.000 RON ;
3. Sediul A.F.P. Tandarei si Trez.Tandarei - 500.000 RON .
Cand se efectueaza plati pentru investitii prin Trezorerie, se
intocmesc o serie de anexe cum ar fi:
- Cerere de admitere la finantare a investitiilor (anexa 8);
- Lista pozitiei “alte cheltuieli”, defalcate pe categorii de bunuri
(anexa 5);
- Plata situatie lucrari .
In cadrul D.G.F.P. Ialomita anexa privind Lista pozitiei “alte cheltuieli”,
defalcate pe categorii de bunuri se completeaza numai pentru dotari
independente, daca este cazul din investitii, dar pana in anul 2007 nu am
avut dotari din investitii.
In cursul executarii bugetului se mai pot ivi si retrageri de credite
bugetare.
Retragerea de credite bugetare este operatiunea financiara prin care
ordonatorii principali constata ca la ordonatorii subordonati exista credite
bugetare disponibile.
La D.G.F.P. Ialomita au fost si cazuri de retragere de credite
bugetare, indeosebi la capitolul 20.30 “Alte actiuni” si de obicei la sfarsitul
anului.
De asemenea, tot la sfarsitul anului au mai fost cazuri de retragere
de credite la personal.
Creditele bugetare ramase necheltuite integral sau partial pana la
sfarsitul anului, isi pierd valabilitatea si se retrag automat de catre
Trezorerie pe baza de dispozitie bugetara de retragere.
Platile legal neefectuate se vor executa din bugetul anului urmator.

11
Sumele primite in contul creditelor bugetare dupa expirarea anului
bugetar, devin venituri ale bugetului urmator.
Aceeasi cale de finantare se aplica si pentru capitolul 20.30 “Alte
actiuni”, cu mici deosebiri ca se efectueaza cheltuieli mai putine si de alta
natura, dar tot cu deschidere de credite pe baza de dispozitie bugetara si in
conformitate cu limitele prevazute in buget, aprobat in fiecare an
D.G.F.P. Ialomita efectueaza toate operatiunile prin trezorerie.

2.2 Executia bugetara

Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor


persoanelor care au calitatea de ordonator de credite, de atributiunile
persoanelor care au calitatea de control
Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-
contabilitate, in limita fondurilor disponibile conform Normelor Metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.1792/24.12.20024
Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele
justificative.
Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata,
receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea, conform
angajamentelor legale incheiate.
Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful
compartimentului financiar contabil.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii sunt de
competenta ordonatorului de credite, respectiv director executiv si director
executiv adjunct din cadrul D.G.F.P. Ialomita.
Toate aceste limite de competenta se stabilesc prin Decizie
(semnaturi pentru angajamente, lichidari, ordonantari si plati).
Obiectivele normelor ALOP (angajare, lichidare, ordonantare si plati)
sunt:
a) procedurile privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;
b) conturile contabile pentru evidentierea angajamentelor
bugetare si legale;
c) modul de raportare a angajamentelor bugetare si
legale.

Scopul normelor “ALOP” este:

4
M.O. nr.37/23.01.2003

12
- aplicarea unitara la prevederile Legii privind finantele publice
nr.500/2002 cu privire la procedurile privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;
- sa intareasca disciplina financiara in institutiile publice;
- sa creasca responsabilitatea ordonatorilor de credite bugetare
in utilizarea cu eficienta a fondurilor publice;
- sa preintampine aplicarea de catre organele abilitate de lege
a prevederilor art.71 din Legea nr.500/2002

• Angajarea cheltuielilor
Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele prevazute in
cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati,
reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
Pentru actiunile multianuale, ordonatorii de credite incheie
angajamente legale in limita creditelor de angajamente aprobate in buget
pentru exerciutiul bugetar, respectiv angajeaza individual in cadrul
angajamentelor multianuale care reprezinta limita superioara de angajare.
Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta
limita superioara a cheltuielilor care urmeaza a fi ordonantate si platite in
cursul exercitiului bugetar.
Platile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate
in limita creditelor de angajament aprobate in exercitiul bugetar curent sau
exercitiile bugetare anterioare.
Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decat cele care privesc
actiuni multianuale, se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza
creditele bugetare numai in limita prevederilor si potrivit destinatiilor
aprobate; pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice si
cu respectarea dispozitiilor legale.
Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua
forme de angajamente:
a) Angajamentul legal – faza in procesul executiei bugetare
reprezentand orice act juridic, din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligatie pe seama fondurilor publice.
Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie
semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui
contract de achizitie publica, comanda, conventie, contract de munca, acte
de control, acord de imprumut.
Inainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a
lua orice masura care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite trebuie
sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni
financiare, ale unui management financiar sanatos, in special, ale
economiei si eficientei cheltuielilor.

13
In acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata
de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obtinute sunt
corespunzatoare resurselor utilizate.
Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza
prealabila de controlul financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor
legale.
La institutiile publice la care operatiunile sunt supuse controlului
financiar preventiv delegat, angajarea si ordonantarea cheltuielilor se
efectueaza si cu viza prealabila a controlorului delegat, conform legislatiei
in vigoare.
La D.G.F.P. Ialomita operatiunile nu sunt supuse si vizei de control
financiar prteventiv delegat ci numai vizei de control financiar preventiv.
Ordonatorii de credite nu pot incheia nici un angajament legal cu terte
persoane fara viza de control financiar preventiv decat in conditiile
autorizate de lege.
Dupa semnarea angajamentului legal de catre ordonatorul de credite,
acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru inregistrare in
evidenta cheltuielilor angajate.
b) Angajamentul bugetar orice act prin care o autoritate competenta,
potrivit legii, efectueaza fonduri publice unor anumite destinatii, in
limita creditelor bugetare aprobate.
Angajamentele bugetare pot fi:
b1) angajamente bugetare individuale
b2) angajamente bugetare globale
Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei
operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze.
Angajamentul bugetar global este un angajament specific cheltuielilor
curente de natura administrativa ce se efectueaza in mod repetat pe
parcursul aceluiasi exercitiu bugetar se pot intocmi propuneri de
angajamente legale provizorii materializate in bugete previzionale care se
inainteaza pentru viza de control financiar preventiv impreuna cu
angajamentele bugetare globale.
In cazul angajamentelor legale provizorii, ordonatorul de credite
verifica ca angajamentele legale individuale incheiate sa nu depaseasca
valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.
La finele anului, persoana imputernicita sa exercite controlul financiar
preventiv analizeaza modul de realizare a cheltuielilor care au facut
obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si daca totalul
angajamentelor legale individuale aferente acestora sunt la nivelul
angajamentelor legale provizorii.
Daca persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv
constata diferente semnificative, atunci poate hotari asupra includerii in

14
viitor a cheltuielilor de natura celor care au facut obiectul angajamentelor
bugetare globale in categoria angajamentelor bugetare individuale.
Orice cheltuiala angajata si neplatita pana la 31 decembrie a
exercitiului bugetar curent se va plati in contul bugetului pe anul urmator
din creditele bugetar aprobate in acest scop.

Exemplul nr .1: Cheltuieli de personal

Salarii = 420.000 RON


C.A.S. =76.000 RON
Somaj = 17.000 RON
Sanatate = 58.000 RON
TOTAL = 571.000 RON

Cheltuielile de personal (salarii + contributii aferente acestora) se


considera angajamente bugetare si legale la inceputul anului, pe baza
statului de functii, cu intreaga suma a creditelor bugetare aprobate.

• Lichidarea cheltuielilor.
Este faza in procesul executiei bugetare in care se verifica realitatea
sumei datorate se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentrului
legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile
respective.
Documentele care atesta bunurile livrate, lucrurile executate si
serviciile prestate sau din care reies obligatii de plata certe se vizeaza
pentru “Bun de plata” de ordonatorul de credite sau persoana delegata cu
aceste atributii prin care se confirma ca lucrarule au fost executate,
bunurile au fost livrate.
Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor
stau la baza inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice
pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plata fata de tertii
creditori.

Exemplul nr 2

Se platesc salariile aferente lunii ianuarie, in februarie.


1. Se intocmeste stat de plata a salariilor:
2. Se calculeaza contributiile aferente salariilor:

Salarii = 1000 RON


CAS = 95 RON
Somaj = 10 RON
Sanatate = 65 RON

15
3. La Comp. Contabilitate, contabilul cu salariile, scrie Nota Contabila
cu inregistrarea salariilor si a contributiilor aferente acestora, scrie nr.
Notei Contabile, data si semneaza.
4. Se vireaza documentul “Stat deplata” pentru “Bun de plata” de catre
persoana imputernicita (sef serv. Salarizare);

Documentul se inregistreaza in contabilitatea financiara

• Ordonantarea cheltuielilor.
Este faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile
de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata
poate fi realizata.
Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o
obligatie certa si o suma datorata, exigibila.
La o anumita data si in acest caz ordonatorul de credite bugetare
poate emite “Ordonantarea de plata” pentru efectuarea platii.
Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de
credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar (financiar-
contabil), sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.
Ordonantarea de plata se vireaza de persoana imputernicita sa
exercite controlul financiar-preventiv si apoi se transmite compartimentului
financiar (financiar-contabilitate) pentru plata.
Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a cheltuielilor se
realizeaza in cadrul institutiei publice, raspunderea pentru angajarea,
lichidarea si ordonantarea cheltuielilor revenindu-I ordonatorului de credite
bugetare sau persoanelor imputernicite sa exercite aceasta calitate prin
delegare, potrivit legii.(anexa9)

Exemplul nr 3:

1 .Ordonantarea de plata este insotita de statul de salarii in original. Se


intocmeste ordonantarea de plata pentru fiecare element de cheltuiala,
trebuie sa existe cel putin 4 oedonantari (salarii, CAS, somaj, sanatate);
2.Se vizeaza de comp.de specialitate (serv.salarizare);
1. Comp. Contabilitate completeaza col.1 “Disponibil de angajamente
bugetare inaintea efectuarii platii”: cont 950 – plati efectuate (cont
700)
2. Viza CFP
3. Semnarea de catre ordonatorul de credite
4. Se transmite la comp.Financiar pentru efectuarea platii.

16
Documentul NU se inregistreaza in contabilitatea financiara si bugetara

• Plata cheltuielilor.
Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care
institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de terti creditori.
Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar
(financiar-contabil) in limita creditelor bugetare, deschise si reutilizate sau a
disponibilitatilor aflate in conturi, dupa caz.
Creditele bugetare aprobate in buget vor putea fi utilizate la cererea
ordonatorilor de credite, repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul
propriu si ordonatorilor de credite sau tertiari, dupa caz si/sau alimentarea
cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.
Deschiderea conturilor de cheltuieli si de disponibilitati de catre
institutiile publice se efectueaza potrivit Normelor privind organizarea si
functionarea trezoreriilor statului.
Dreptul de administrare si dispozitie asupra conturilor de cheltuieli
bugetare sau de disponibil deschise la unitatile de trezorerie si contabilitate
publica se va exercita in mod exclusiv de catre institutiile publice pe seama
carora au fost deschise prin persoanele special imputernicite in acest sens
dupa comunicarea catre trezorerie a imputernicirilor si a fiselor cu
specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata,
impreuna cu amprenta stampilei.
Ordinele de plata se emit pe numele fiecarui creditor. Acestea vor fi
dotate si vor avea inscris in spatiul rezervat obiectul platii si subdiviziunea
bugetului aprobat de la care se face plata.
Ordinele de plata se emit pe baza documentelor justificative din care
sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau partial o datorie contractata
si justificata.

Exemplul nr 4:

1. Se intocmesc de catre contabil OP pentru salarii, CAS,


somaj, sanatate pentru fiecare subdiviziune a clasificatiei
bugetare
2. OP se semneaza astfel:

Semnatura 1: Sef compartiment Financiar (financiar-contabil);


Semnatura 2: Persoana cu atributii in efectuarea platii
…………………………………………………………………………
….
1. In luna decembrie 2006 se achita salariile pentru lunile noiembrie
si decembrie.
Situatia platilor pe 12 luni se prezinta astfel:

17
- salariile: 400.000 RON
- CAS: 78.000 RON
- Somaj: 4.000 RON
- Sanatate: 28.000 RON
TOTAL = 510.000 RON

2. Platile efective se inregistreaza in creditul contului 960


“Angajamente legale”
• Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale.
Institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a
cheltuielilor, au obligatia organizarii evidentei angajamentelor bugetare si
legale.
Scopul organizarii evidentei a angajamentelor cugetare este de a
furniza informatii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului
aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare
consumate prin angajare si prin comparatie sa se determine creditele
bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor.
In scopul aplicarii in bune conditii a prevederilor prezentelor Norme
Metodologice, ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii
documentele circuitul documentelor si persoanele imputernicite sa
efectueze operatiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale.

CAPITOLUL III

PROPUNERI IN DOMENIUL FINANTARII INSTITUTIILOR PUBLICE CA


URMARE A IMPLEMENTARII UNEI TEHNICI DE CALCUL MODERNE

Pe baza unor programe informatice cat mai moderne, sa se


urmareasca pe o perioada de timp mai indelungata, atat veniturile, cat si
cheltuielile unei institutii publice, precum si circuitul privind finantarea
acestra, astfel incat propunerile pentru intocmirea bugetului anual sa fie cat
mai realiste in vederea acoperirii tuturor cheltuielilor, raportat la incasarile
realizate, deci la veniturile incasate:
• sa se respecte cele trei criterii de evaluare a cheltuielilor si
veniturilor atunci cand se intocmesc machetele privind
propunerile de buget pentru anul urmator, si anume:
• valoarea de utilitate
• valoarea de piata ca referinta de pret
• timpul

18
Deasemenea, propunem ca toate fazele executiei unei cheltuieli
bugetare (angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata) sa se intocmeasca
cat mai real, prin folosirea cat mai eficienta a fondurilor publice,
previzionarea unor proiecte pe o perioada mai mare de timp de 4 sau 5 ani
si actualizate anual in concordanta cu modificarile intervenite (inflatie).
Sa se acceseze si sa se foloseasca programele de finantare lansate
de catre cele mai importante institutii care ofera asistenta financiara
solicitantilor interesati, cum ar fi:
- Programul pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.100/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de
finantare a institutiilor publice de cultura finantate din Venituri
extrabugetare;
- Programul pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.9/23.01.19965 privind imbunatatirea sistemului de finantare
a institutiilor publice de cultura finantate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale si din Venituri extrabugetare,
precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste
institutii.
Intrucat perioada pentru primirea creditelor este destul de mare si
necesita parcurgerea mai multor etape, propun:
- finantarea de credite bugetare sa se realizeze prin legatura
electronica ca si in sistemul bancar;
- o mai mare operativitate in transmiterea tuturor datelor
referitoare la finantarea cu credite bugetare;
- acces rapid, pe baza de parola, pentru fiecare judet la datele
privind finantarea lunara prin credite bugetare;
- de asemenea, pe viitor ar trebui ca institutiile publice
(D.G.F.P.-urile), in functie de veniturile realizate, sa poata
contracta credite de la banca pentru efectuarea de plati, atat
pentru cheltuieli materiale, cat si pentru investitii, deoarece
creditele primite pentru finantare sunt foarte putine, iar
preturile au crescut foarte mult si cresc in continuare incat
abia facem fata la plata utilitatilor.
In general se poate spune ca in institutiile publice fondurile banesti se
folosesc eficient, iar cheltuuelile efectuate sa se bazeaza pe un buget bine
fundamentat, conform prevederilor legale in vigoare.

5
Ordonanta Guvernului nr.9/23.01.1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de
cultura (M.O.nr.21/30.01.1996)

19
BIBLIOGRAFIE
1. Vacarel Iulian si colectiv – Finantele publice, Ed.Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 2003
2. Mosteanu Tatiana si colectiv – Buget si Trezorerie publica,
Ed.Universitara, Bucuresti 2003
Legislatie

3. Decret nr.946/27.11.2002 pentru promulgarea Legii Bugetului de


stat pe anul 200, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
nr.863/27.11.2002.
4. Decret nr.811/28.11.2003 privind promulgarea Legii bugetului
de stat pe anul 2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
nr.853/02.12.2003
5. Legea privind Finantele Publice nr.500/11.07.2002, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.597/13.08.2002
6. Legea bugetului de stat pe anul 2007, nr.486/29.11.2006,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1043/27.11.2006.
7. Restul datelor ne-au fost furnizate de catre depatamentul
financiar contabil al D.G.F.P Ialomita

20
21