Sunteți pe pagina 1din 6

Organizarea sistemului institutiilor publice Institutiile publice sunt entitati ale administratiei centrale si locale care ofera o gama

larga de servicii non-marfare pent satisfacerea nevoilor colectivitatilor si cu ajutorul carora statul isi indeplineste atributiile Gestiunea financiara publica inseamna dimensionarea , structurarea si valorificarea acestora in scopul realizarii indicatorilor specifici activitatilor desfasurate. Dupa domenii, institutiile publice activeaza in 1) Administratia publica : - a( centrala > administratia prezidentiala, parlamentul , ministerele , alte institutii specializate. -b(locala : consiliile judetene, primarii, institutiile suborodonate acestora 2) Invatamantul a( preuniversitar: crese, gradinite, scoli, licee b( universitar 3) cultura 4) sanatate 5) protectia mediului 6) agricultura si silvicultura 7)aprare, ordine publica si ssiguranta nationala 8) cercetare stiintifica Printre institutiile publice sunt si entitati care produc bunuri . (Ex *editura didactica si pedagogica ) sunt finatate de stat Indiferent de domeniul in care isi desfasoara activitatea si modul de organizare si subordonare, insttutiile publice au urmatoarele carcateristici: -In general nu desfasoara activitati de productie -de regula sunt organizate pe principiul auto gestiunii -nu calculeaza costul activitatii desfasurate - nu pot efectua plata direct din incasari - pt investitii primesc fonduri de la buget - deruleaza operatiunile incasarii si plati prin prezoreria publica Institutie publica poate fi numita numai acea entitatecare are personalitate juridica (are cont la banca, au buget propriu de venituri si cheltulieli isi conduc contabilitatea proprie de venituri si cheltuieli, isi conduc contabilitatea proprie si au relatii cu tertii) Dupa modul de finantare institutiile publice se clasifica in - Institutii finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale - institutii finantate integral din resurse proprii institutii finantate partial din venituri proprii si sau alocatii bugetare

Ordonatorii de credite bugetare


Notiunea de ordonatori de credite poate di abordata d.p.d.v. al legii finantelor publice (500/2002) si atunci vorbim despre conducatorii (reprezentatnii legali) ai institutiilor publice sau d.p.d.v. institutional si atunci vorbim despre institutia publcia propriu zisa , ca beneficiar direct de alocatii bugetare.

Ordontorii de credite bugetare formeaza o structura pramidala pe trei nivele astfel 1) ordonatorii principali de credite . Conducatorii institutiilor publice care nu sunt in subordinea altei institutii si care repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetul institutiilor publice suborodnate. Repartizarea creditelor se face dupa obtinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, cu exceptia cheltuielilor de personal si acelor care decurg din obligatia financiara internationala care se repartizeaza integral 2) Ordonatorii secundari sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica aflata in subordinea ordonatorilor principali de credite si care au la randul lor in subordine pe alte institutii publice . Ei repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice din subordine in raport cu serviciile acestora. Ordonatorii tertiari sunt conducatorii institutiilor publice aflate in subordinea ordonatorilor principali sau secundari de credite/ Responsabilitatile orondatorilor de credite. 1) angajarea lichidarea, si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate 2) realizarea veniturilor 3)asigurarii integritatii bunurilor institutiiei pe care o conduc 4) asigurarea si intretinerea la zi a contabilitatii in prezentarea la timp a situatiei financiare asupra patrimoniului aflat in administrare. 5) organizarea activitatii de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii 6) organizarea activitatii de control financiar preventiv si a celei de control financiar propriu de (de gestiune) Organizarea inventarierii si evidentei patrimoniului. Finantarea institutiilor publice Principalel surse de finantare a activitatii institutiilor publice sunt: -creditele bugetare -venituri proprii

-o combinatie a acestoa Principalel bugete din care se aloca creditele bugetare: -bugetul de stat -bugetul asigurarii sociale de stat -bugetele locale bugetele fondurilor europene nerambursabile sursele de creare a veniturilor bugetare sunt impozitele, taxele, contributiile etc. In particular, bugetele locale mai beneficiaza si de venituri provenite din impozite si taxe cuvenite bugetului de stat

Structura cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectueaza din bugetul public national (Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale) si din fondurile prorprii ale institutiilor publice si agentiilor economice cu capital de stat pentru actiuni social culturale si de dezvoltare economica , aparare, ordine publica, si siguranta nationala Cheltuielile publice se refera la totalul cheltuielilor efectuate de institutiile publice si se acopera fie din bugete. fie din fonduri extrabugetare fie din remuneratii proprii ale institutiilor publice. Cheltuielile bugetare sunt parti ale cheltuielii publice si cuprind numai cheltuielile din bugetul public national, se delimiteaza de cheltuielile publice prin aceeea ca - efectuarea lor este conditiionata de prevederea expresa si de aprobarea lor de parlament sau de catre consiliile locale dupa caz. - sumele alocate cheltuielilor bugetare se cheltuie conform destinatiilor pentru care s-au aprobat si sunt nerambursabile efectuarea cheltuielilor bugetare este determinata si de indeplinirea conditiiloe legale, nu numai de constituirea resurselor. Finantatea cheltuielilor bugetare se efectueaza in functie de gradul de subordonare a institutiilor sau activitatii cu caracter bugetar. Pentru cheltuielile bugetare este obligatorie executarea controlului financiar preventic si acordarea vizei de Ctrl.FIn preventiv cu ocazia deschiderii, finantarii, a alocarii si utilizarii resurselor financiare publice

Curs 3 Principii si criterii de baza pentru finantarea cheltuielilor de la buget !) creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli unui exercitiu bugetare nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altui exercitiu bugetar. 2) creditele aprobate pentru cheltuielile unui ordonator de credite nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altul ordonator de credite 3) creditele aprobate pentru cheltuielile unui capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea

cheltuielilor altui capitol 4)creditele aprobate pot fi folosite numai dupa deschiderea de credite sau alimentarea cu fonduri de catre Ministerul de finante a conturilor deschise pe seama ordonatorilor la trezoreria statului sau la unitati bancare dupa caz. Precizare : toate institutiile publice efectueaza incasari si plati numai prin trezoreria statului. 5_ este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate cu exceptiile prevazute de lege. 6) Orice cheltuiala se poate aproba de ordonatorul de credite si se poate efectua numai daca a fost avizata de conducatorul compartimentului financiar- contabil - central sau de persoana insarcinata cu viza de control financiar preventiv exceptie. : ordonatorul de credite poate de exemplu sa plateasca o lucrare fara viza CFP, dar pe propria raspundere. 7) Efectuerea de cheltuieli din creditele bugetare se poate face numai pe baza de acte justificative legal intocmite. 8) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget daca nu exista o baza legala pentru o asemenea cheltuiala. 9) angajarea cheltuielilor se poate face numai in limita creditelor bugetarea doptate. 10) nu se pot inscrie si aporba cheltuieli fara stabilitatea resurselor din care urmeaza a fi efectuate 11) Creditele bugetare neutilizate pana la incheierea anului sunt anulate de drept 12)Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate. Curtea de conturi, CFP, conducatorul compatimentului financiar contabil verifica cheltuielile bugetare. Finantarea de la bugetul de stat. Acordarea mijlocelor banesti nu se face deodata pentru acoperirea totala a cheltuielilor anuale aprobate ci trimestrial tinand cont de repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale. Deoarece veniturile bugetare se pastreaza in conturi de venituri deschise la trezoreria statului sau la banci la dispozitia ministerului de finante , ordonatorii de credite au numai creditele aprobate in bugetele lor . Pentru acoperirea cheltuielilor ordonatorii de credite au nevoie de autorizarea ministerului de finante catre trezorerie sau unitati bancare pentru a li se pune la dispozitie sumele necesare acoperirii celtuielilor prevazute in buget. Aceasta autorizare poarta denumirea de deschidere de credite Deschiderea creditelor se face in raport cu alocatiile trimestriale stabilite pentru unitati prin bugetul acestora si pe baza cererilor pentur deschidere de credite depuse de ordonatorii principali de credite la ministerul de finante publice Creditele pentru finantarea cheltuielilor economice a cheltuielilor administrativ gospodaresti si a celor pentru actiuni social culturale se deschide de ministerul de finante pe seama

ordonatorilor principali in conturi bugetare distincte. Cererile de deschidere de credite depuse la ministerul de finante de ordonatorii principali de credite se examineaza de directiile specializate din minister urmarindu-se daca: * volumul cererilor propuse este justificat in raport cu alocatiile bugetare aprobate. * ordonatorii principali de credite au depus darile de seama contabila (situtia financiara) * volumul creditelor propuse este justificat in raport cu nevoile. Dupa ce au fost avizate cererile de deschidere de credite se depun la directia generala a bugetului de stat din ministerul de finante, care dispune deschiderea de credite la trezoreria statului sau unitatile bancare dupa caz. Creditele deschise pe seama ordonatorilor principali se repartizeaza pe ordonatorii secundari si tertiari in baza dispozitiei bugetare depuse la unitatile bancare ale acestora. Creditele pentru finantarea investitiilor la intitutiile publice se acorda integral de la buget si se deschid la trezorerie la termenele prevazute prin planul de investitii elaborat si aprobat de ce in drept Trezoreria finanteaza numai lucrurile pentru care s-au prezentat documentatiile necesare si numai in limitele de finantare prevazute de fila de plan. Ordonatorii de credite au obligatia sa foloseasca creditele bugetare in stricta concordanta cu destinatia pentru care a fosta aprobata In cazul in care pentru unele actiuni creditele aprobate sunt insuficiente se pot face varsamnite de la subdiviziunile clasificatiei bugetare la care investigheaza disponibilitati. Virarile de credite bugetare se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii Sa fie aprobate inainte de angajarea cheltuielilor disponibilitatile sa nu provina din credite bugetare prevazute pentru salarii, investitii, reparatii capitale Sa nu se majoreze astfel creditele pentru intretinerea si functionarea institutiilor In situatiile in care au loc treceri de actiuni. sarcini de la un titular la altul . ori apar lucrari de investitii, Ministerul de finante introduce modificarile corespunzatoare in indicatorii financiari ai titularilor, precum si in volumul si structura bugetului de stat. Daca banii nu se ajung pentru salarii se pot face virari din partea altor subdiviziuniale clasificatiei , in afara investitiei

Subventionarea -> alocarea de fonduri de la buget pentru acoperirea necesarului de cheltuieli cand volumul veniturilor proprii nu este acoperitor. Institutiile publice subventionate sunt stabilite prin actul de infiintare in care se specifica faptul ca entitatea publica este partial sau total subventionata de la buget. exista si situatii cand veniturile proprii ale entitatilor publice se varsa integral la buget iar procesul de cheltuieli este acoeperit in intregime prin subventii Sumele ramase necheltuite din subventii la sfarsitul exercitiului bugetar/financiar se vireaza bugetului

Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli la institutiile publice Fundamentarea veniturilor -> Stabilirea veniturilor si cheltuielilor ce se inregistreaza in bugetul unei institutii publice se face in functie de subordonarea acesteia si de specificul activitatii. Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice sunt cuprinse in bugetul de stat sau in bugetele locale. Ca specific, in bugetele locae sun cuprinse si bugetele diferitelor institutii publice de subordonare locala Institutiile publice finantate iintegral din bugetul de stat sau bugetele locale au venituri formate prin credite alocate de la aceste bugete. Institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii generate de activitatea specifica pe care o desfasoara pot primi partial sau integral subventii bugetare in functie de specificul activitatii desfasurate. Pnetru fundamentarea veniturilor unei institutii publice trebuie tinut cont de o serie de criterii: 1) existenta bazei legale a realizarii veniturilor 2) executia preliminara a bugetului pentru anul de baza corectata cu eventualele influente prevazute pentru anul viitor 3) analiza si structura comparativa a veniturilor si cheltuielilor realizate per total in structura si dinamica Lund exemplul unei institutii de invatamant superior la fundamentarea veniturilor se tine cont de a) venituri din alocatii bugetare sunt influentate in principal de numarul studentilor scolarizati di n fonduri bugetare precum si de politica bugetara la nivelul statului b) veniturile proprii sunt constituite din taxe de scolarizare pentru studentii care urmeaza forma de invatamnat cu taxa taxa de scolarizare pe cei care urmeaza cursurile de master si preuniversitare cu taxa taxe de scolarizare pt studentii straini texe percepute la inscrierea la concursul de admitere taxe percepute pentru inscrierea in anul 1 taxe pentru examene nepromovate, pentru eliberarea diplomelor duplicatele. carnete de student c) venituri exceptionale din donatii si sonsorizari si taxe pentru diverse activitati