Sunteți pe pagina 1din 64

CAPITOLUL I

Instituţia publică – domeniul de aplicare a contabilităţii publice

Definiţia şi clasificarea instituţiilor publice

Conform Legii 500 / 2002 privind finanţele publice , instituţiile publice includ Parlamentul ,
Administraţia Prezidenţială , ministerele , celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice , alte
autorităţi publice , instituţii publice autonome , precum şi instituţiile din subordinea acestora , indiferent de
modul de finanţare a acestora .
Instituţiile publice reprezintă deci , organismele prin care statul îşi exercită funcţiile şi serviciile
sale în domeniul economic , socio – cultural , de apărare , siguranţă naţională , ordine publică .
Instituţiile publice pot fi de importanţă centrală , ca de exemplu Parlamentul , Administraţia
Prezidenţială , Guvernul , ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale , şi de importanţă
locală , ca de exemplu unităţile administrativ – teritoriale , consiliile judeţene , municipale , orăşeneşti şi
comunale , precum şi instituţiile publice subordonate acestora .
Instituţiile publice pot fi clasifcate după mai multe criterii :
1) După modul de finanţare , ele pot fi :
a) Finanţate integral din bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat , bugetele
fondurilor speciale ;
b) Din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale
de stat , bugetele fondurilor speciale ;
c) Integral din venituri proprii
Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale , varsă integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanţate .
Instituţiile publice pot folosi pentru desfaşurarea activităţii lor , bunuri materiale şi fonduri băneşti
primite de la persoane juridice şi fizice , sub formă de donaţii şi sponsorizări , cu respectarea legilor în
vigoare .
Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale şi bugetele
fondurilor speciale vor vărsa fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice , direct la bugetul
din care se finanţează acestea . Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi se
vor utiliza cu respectarea destinaţiilor stabilite de trasmiţător .
Instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget , precum şi cele
finanţate integral din venituri proprii , vor majora bugetele de venituri şi cheltuieli cu aceste fonduri băneşti
.

1
2) După importanţa activităţii , instituţiile publice pot fi :
a) Instituţii publice ale administraţiei publice centrale , ca de exemplu Parlamentul ,
Administraţia Prezidenţială , Guvernul , ministerele şi alte instituţii ale administraţiei
publice centrale , precum şi instituţiile publice subordonate acestora ;
b) Instituţiile publice ale administraţiei publice locale , ca de exemplu instituţiile
administrativ teritoriale judeţene , municipale , orăşeneşti şi comunale , precum şi instituţiile
publice subordonate acestora .
Conducătorii instituţiilor publice , centrale şi locale , care potrivit legii repartizează şi utilizează
fondurile publice se numesc ordonatori de credite .
Conform art. 20 din Legea 500 / 2002 privind finanţele publice , ordonatorii de credite sunt
principale , secundari şi terţiari .
Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii , conducătorii celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale , conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice
autonome .
Ordonatorii secundari sau terţiari de credite , după caz , sunt conducătorii instituţiilor publice cu
personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite .
Ordonatorii principali de credite primesc resurse financiare direct de la organul care aprobă
bugetul , respectiv Parlament , Consiliile judeţene sau locale , atât pentru nevoi proprii , cât şi pentru
repartizare la instituţiile din subordine .
3) După modul de subordonare , instituţiile publice pot fi :
a) Instituţii publice ierarhic superioare , respectiv instituţii publice ale căror conducători au
calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite , după caz ;
b) Institutii publice subordonate respectiv instituţii publice ale căror conducători au calitatea
de ordonatori secundari sau terţiari de credite , după caz .
Ordonatorii secundari de credite se găsesc în raport de subordonare faţă de ordonatorii
principali de credite şi în raport ierarhic superior faţă de ordonatorii terţiari de credite .
4) După statutul juridic , instituţiile publice pot fi :
a) Instituţii publice cu personalitate juridică , respectiv instituţii publice ale căror
conducători au calitatea de ordonatori de credite , care pot angaja şi utiliza fondurile publice
;
b) Instituţiile publice fără personalitate juridică , respectiv instituţiile publice ale căror
conducători nu au calitatea de ordonatori de credite . Acestea pot avea subconturi deschise
în numele lor unde ordonatorul de credite al instituţiilor publice cu personalitate juridică din

2
care fac parte , poate vira sume pentru efectuarea unor cheltuieli cum ar fi plata salariilor ,
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare .

Finanţarea instituţiilor publice

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice , conform Legii 500 / 2002
privind finantele publice , se asigură astfel :
a) Integral din bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat , bugetele fondurilor speciale ,
după caz ;
b) Din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de
stat , bugetele fondurilor speciale , după caz ;
c) Integral din venituri proprii .
Finanţarea cheltuielilor unor instituţii publice , indiferent de subordonare , se asigură atât din
bugetul de stat , cât şi din bugetele local , legea bugetară anuală sau alte legi speciale stabilesc cheltuielile
care se finanţează prin fiecare buget .
Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii , organizarea de manifestări culturale şi
sportive , concursuri artistice , publicaţii , prestaţii editoriale , studii , proiecte , valorificarea produselor din
activităţi proprii şi anexe , prestări de servicii ş.a. asemenea . Ele se încasează , se administrează , se
utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale .
Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii acordate de la bugetul de stat , bugetele fondurilor speciale , se regularizează la sfîrşitul anului cu
bugetul din care sunt finanţate , în limita sumelor primite de la acesta .
Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice , finanţate integral din
venituri proprii , se reportează în anul următor .
Guvernul poate aproba înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pe lîngă unele
instituţii publice .
Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se
întocmesc o dată cu bugetul instituţiei publice din care aparţin .
Veniturile şi cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii se grupează pe baza
clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice .
În cazul în care activităţile finanţate integral din venituri proprii nu realizează veniturile prevăzute
în bugete , cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate .
Instituţiile publice centrale şi cele subordonate lor , precum şi instituţiile publice locale pot
beneficia de credite interne sau externe garantate de Guvern sau de autorităţilor publice locale . Aceste

3
credite vor fi rambursate din resursele financiare folosite pentru finanţarea lor şi sunt asimilate resurselor
bugetare , deci vor urma aceleaşi reguli de utilizare şi contabilizare .
De asemenea instituţiile publice pot beneficia de fonduri externe nerambursabile . Creditele
bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile se derulează conform acordurilor încheiate cu
partenerii externi . Ele vor fi acumulate intr-un cont distinct şi vor fi cheltuite în scopul pentru care au fost
acordate , în limita disponibilităţilor existente în cont .

4
CAPITOLUL II

Bugetul – instrument de planificare a veniturilor


şi cheltuielilor instituţiilor publice

Definiţia bugetului de venituri şi cheltuieli

Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate , în fiecare an , veniturile şi
cheltuielile sau , după caz , numai cheltuielile , în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice .
Pentru a efectua cheltuieli din fondurile publice , ordonatorii de credite trebuie să prezinte
trezoreriilor operative ale statului , bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor pe care le conduc cu
repartizarea acestora pe trimestre , şi aprobate de organele competente .
În cazul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat , bugetul cuprinde numai partea de
cheltuieli , deoarece contabilitatea veniturilor este organizată şi asigurată prin organele teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice , care folosesc conturi specifice , comparativ cu conturile de cheltuieli
folosite de instituţiile publice .
Instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat întocmesc de asemenea un buget
construit din prevederi numai la partea de cheltuieli , de venituri ocupându-se organele speciale ale
statului , respectiv Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii , Solidarităţii sociale şi Familiei şi
organele lor teritoriale .
Instituţiile publice finanţate prin bugetele locale , cele autofinanţate , precum şi instituţiile publice
finanţate prin bugetele fondurilor speciale (sănătate , şomaj) , întocmesc bugetele de venituri şi cheltuieli
cu prevederi atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli .
Contabilitatea instituţiilor publice este organizată în funcţie de modul în care sunt finanţate
cheltuielile , respectiv din bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat , integral din mijloacele
extrabugetare sau fonduri speciale sau din resurse proprii şi în completare din resurse bugetare . În acest
context , întreaga activitate a instituţiilor publice este condiţionată de volumul şi structura resurselor
financiare prevăzute prin bugetul său . Astfel , la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli , instituţiile
publice sunt interesate ca bugetul să fie prevăzut cu resurse financiare suficiente , care să-i asigure condiţii
optime pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor care au fost avute în vedere la constituirea sa .
La elaborarea bugetelor , instituţiile publice utilizează o serie de indicatori pentru fundamentarea
veniturilor şi cheltuielilor (ex. nr. de studenţi , nr. de paturi dintr-un spital , etc.) .

5
Bugetele instituţiilor publice se detaliază pe clasificaţia indicatorilor finanţelor publice , care
presupune ordonarea veniturilor şi cheltuielilor după criterii precis stabilite , respectiv , la venituri după
natura şi provenienţa lor , iar la cheltuieli după domeniile spe care se îndreaptă fondurile respective
(învăşămînt , cultură , sănătate , ordine publică , etc.) , precum şi a conţinutului lor economic (cheltuieli
curente , cheltuieli de capital , subvenţii , transferuri , etc.)

Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare

Operaţiunea de deschidere a creditelor bugetare este obligatorie pentru toate instituţiile publice
finanţate din fonduri bugetare , respectiv de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat , bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate , bugetul Fondului asigurărilor pentru şomaj şi
bugetul local .
Deschiderea de credite se poate face numai în limita creditelor bugetare aprobate de organele în
drept (Parlament , consilii locale) şi constă în aprobarea pe care o solicită , lună de lună , fiecare instituţie
publică , prin ordonatorul său , de la Ministerul Finanţelor Publice .
În acest sens , ordonatorii principali de credite solicită , pînă la data de 25 a lunii curente ,
deschiderea de credite pentru luna vitoare , pe capitole de cheltuieli , cu defalcare pe titluri , atît pentru
activitatea proprie , cît şi pentru activitatea instituţiilor din subordine .
Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc şi se aproba de ordonatorii principali
de credite , sau de alte persoane cărora le-au fost delegate aceste atribuţii , în condiţiile legii . Ele se
întocmesc de conducătorii compartimentelor financiar-contabile şi se vizează de control financiar preventiv
.
În scopul deschiderii creditelor bugetare , ordonatorii principali de credite completează şi prezintă
Ministerului Finanţelor Publice formularul “Cerere pentru deschidere de credite”, însoţit de următoarele
documente :
- notă justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare ;
- situaţia centralizatoare a fondurilor privind transmiterea dispoziţiilor pentru repartizarea /
retragerea creditelor bugetare ;
- borderoul privind transmiterea dispoziţiilor pentru repartizarea / retragerea creditelor bugetare
prin trezoreria statului din judeţul / sectorul / municipiul Bucureşti ;
- dispoziţie bugetară privind repartizarea / retragerea creditelor bugetare .
După aprobarea deschiderii de credite bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice , ordonatorii
principali de credite au obligaţia de a ridica de la Direcţia Generală a Contabilităţii Publice , exemplarele 3
şi 4 din dispoziţiile bugetare rivind repartizarea / retragerea creditelor bugetare , împreună cu exemplarul 3

6
din “Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare” , vizate şi stampilate de persoanele cu atribuţii in
acest sens din Ministerul Finanţelor Publice , prin care se confirmă deschiderea şi repartizarea / retragerea
creditelor bugetare respective .
Exemplarul 3 din “Dispoziţia bugetară privind repartizarea / retragerea creditelor bugetare” se
transmite de către ordonatorii principali , ordonatorilor din subordine , pentru a lua la cunoştinţă de
creditele bugetare care le-au fost repartizate pentru luna respectivă .

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

Conform Legii 500 / 2002 :


Execuţia bugetară constă în activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii
cheltuielilor aprobate prin buget .
Execuţia de casă a bugetului reprezintă complexul de operaţiuni care se referă la încasarea
veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare .
În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze : angajament ,
lichidare , ordonanţare , plată .
Angajarea cheltuielilor se referă la sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli la partea
de cheltuieli , a căror limită nu poate fi depăşită . Angajarea cheltuielilor se face pe tot parcursul
exerciţiului bugetar respectiv . Angajarea oricăror cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de
angajamente :
a) angajamentul bugetar este faza procesului execuţiei bugetare reprezentând orice act prin care
o autoritate competentă , potrivit legii , afectează fonduri publice unei anumite destinaţii , în
limita creditelor bugetare aprobate ;
b) angajament legal este faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act prin care o
autoritate competentă , potrivit legii , afectează fonduri publice unei anumite destinaţii , în
limita creditelor bugetare aprobate ;
c) angajament legal este faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din
care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice .
Angajamentul bugetar precede angajamentului legal , iar valoarea angajamentelor legale nu poate
depăşii valoarea angajamentelor bugetare .
Angajamentele bugetare pot fi :
- angajamente bugetare individuale specifice unei anumite operaţiuni noi , care urmează a se
efectua ;

7
- angajamente bugetare globale care reprezintă angajamentele bugetare referitoare la
cheltuielile curente de funcţionare , de natură administrativă , cum ar fi :
-cheltuieli de deplasare ;
-cheltuieli de protocol ;
-cheltuieli de întreţinere şi gospodarire;
-cheltuieli cu asigurările ;
-cheltuieli cu chiriile ;
-cheltuieli cu abonamentele la reviste , etc.
Creditele bugetare neangajate , precum şi cele angajate , dar neutilizate până la sfârşitul exerciţiului
bugetar se anulează . Cheltuielile angajate , dar neplătite se vor reporta în contul bugetului pe anul următor
şi se vor plăti din creditele bugetare stabilite pentru acest scop .
Lichidarea cheltuielilor reprezintă faza procesului execuţiei bugetare în care se verifică existenţa
angajamentelor , se determină sau se verifică realitatea sumelor datorate , se verifică condiţiile de
exigibilitate ale angajamentului legal , pe baza documentelor care atestă operaţiile respective . Faza de
lichidare a cheltuielilor presupune , de fapt , verificarea tuturor documentelor justificative prin care s-a
angajat o cheltuială şi care trebuie să poarte viza “Bun de plată”.
Ordonanţarea cheltuielilor este faza în care se confirmă existenţa creanţelor şi datoriilor şi
verificarea acestora în vederea efectuării plăţii . În această fază ordonatorul de credite emite “Ordonanţarea
de plată” .
Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei bugetare , prin care instituţia publică face plata
efectivă a obligaţiilor faţă de terţi .
Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării persoanelor care au calitatea de ordonatori de
credite de persoanele care au calitatea de contabil .
Operaţiunile de angajare , lichidare şi ordonanţare sunt în competenţa ordonatorului de credite şi se
efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice .
Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar – contabil , în limita fondurilor
disponibile . Instrumentele de plată (cecul de numerar , ordinul de plată) trebuie să fie însoţite de
documentele justificative , care trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată , recepţia bunurilor şi
executarea serviciilor , etc., conform angajamentelor legale încheiate . Instrumentele de plată se semnează
de şeful compartimentului financiar - contabil şi de contabilul care face plata efectivă .
Angajarea , ordonanţarea şi plata trebuie să poarte „viza de control financiar preventiv” .
Controlul financiar preventive şi auditul public intern se exercită asupra tuturor operaţiunilor care
afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

8
Referitor la faza de plată , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice stipulează că se pot face
plăţi în avans de pînă la 30% din fondurile publice , dar numai în condiţiile existenţei unei hotărâri de
Guvern .

Contul general anual de execuţie

Contul general anual de execuţie se întocmeşte pe baza situaţiilor financiare prezentate de


ordonatorii principali de credite ( care centralizează situaţiile financiare ale tuturor ordonatorilor din
subordine ) , a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat , a bugetului asigurărilor sociale de
stat şi a bugetelor fondurilor speciale .
Contul general anual de execuţie se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice şi îl prezintă spre
analiză Guvernului . Guvernul analizează şi prezintă Parlamentului , spre aprobare , contul general anual de
execuţie a bugetului de stat , bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale până la data de 1
iulie a anului următor celui de execuţie , conturi care se aprobă prin lege , după verificarea lor de către
Curtea de Conturi .
Conturile anuale de execuţie a bugetelor au urmatoarea structură :
• la venituri : prevederi anuale bugetare iniţiale , prevederi bugetare definitive , încasări
realizate ;
• la cheltuieli : credite bugetare iniţiale , credite bugetare definitive , plăţi efectuate .
Pe lângă conturile anuale de execuţie ale bugetelor , Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual
contul general al datoriei publice a statului , care cuprinde :
- conturile datoriei publice interne ;
- conturile datoriei publice externe directe a statului ;
- situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe primite de către alte
persoane juridice .
Contul general al datoriei publice se anexează contului general de execuţie a bugetului de stat .
În conturile generale anuale de execuţie şi în conturile de execuţie bugetară se determină excedentul
sau deficitul bugetar , stabilit ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate până la încheierea
exerciţiului bugetar .
Execuţia de casă a bugetelor se realizează prin trezoreria statului , care asigură :
- încasarea veniturilor bugetare
- efectuarea plăţilor , în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate ;

9
- efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publica internă şi externă
rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat , inclusiv a celor privind rambursarea
ratelor la scadenţă şi pata dobânzilor şi a altor costuri aferente ;
- efectuarea altor operaţii financiare în contul autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale .

Execuţia de casă a bugetelor instituţiilor publice


Instituţiile publice , indiferent de modul de finanţare şi de subordonare , efectuează operaţiunile de
încasări şi plăţi numai prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul şi la
care au deschise conturile de venituri , cheltuieli şi disponibilităţi .

10
CAPITOLUL III

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice revine


ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării instituţiilor publice respective .
Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea în compartimente distincte şi sunt conduse
de directorul economic , contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească acestă funcţie .
Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic , în ordinea cronologică a documentelor care
atestă operaţiile patrimoniale , şi sistematic , în conturi sintetice şi analitice , în conformitate cu regulile
stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate “maestro-şah”.
Contabilitatea se ţine în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor în valută se ţine atît în
valută cît şi în moneda naţională , la cursul zilei comunicat de BNR.
La data întocmirii situaţiilor financiare elementele patrimoniale exprimate în valută se reevaluează
la cursul comunicat de BNR din ultima zi a perioadei de raportare .
Înregistrarea operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se
efectuează în euro şi în lei , la cursul INFO-euro .
Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională şi este comunicat de
Banca Centrală Europeană .
Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă este cel
din penultima zi lucrătoare a lunii precedente . Disponibilităţile şi depozitele bancare , creanţele şi datoriile
exprimate în euro , se reevaluează cel puţin la întocmirea situaţiilor financiare , la cursul INFO-euro
comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare .

Forma de înregistrare în contabilitate

La instituţiile publice , forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare


este “maestru-şah”. În cadrul acestei forme de înregistrare principalele register şi formulare care se
utilizează sunt : Registrul-jurnal , Registrul-inventar , Cartea-Mare şi Balanţa de verificare .
La instituţiile publice se poate folosii forma de înregistrare în contabilitate “maestru-şah
simplificat”. În acest caz , contabilitatea sintetică se ţine pe “Fişe de cont pentru operaţiuni diverse”
deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea-Mare , iar contabilitatea analitică se ţine la fel ca la
“maestro-şah”.

11
Evidenţa analitică a creditelor bugetare , a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine cu
ajutorul “Fişei pentru operaţii bugetare”.

Sistemul informatic

Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei instituţii publice trebuie să
asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile ,
controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice . Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe
posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor , jurnalelor şi a altor documente
financiar – contabile .

Situatia financiara a institutiilor publice

Situatia financiara reprezinta documentul oficial prin care institutiile publice prezinta situatia
patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale,precum si executia
bugetului de venituri si cheltuieli.
Situatiile financiare se intocmesc in lei fara subaliviziunile leului.
Intocmirea situatiilo financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a
patrimoniului si a celorlalte bunuri aflate in gestiune.
Situatiile financiare trebuie sa reflecte imaginea fidela a activelor,a datoriilor,pozitiei
financiare(active nete/patrimoniul net/capital propriu),precum si a performantei financiare si a rezultatului
patrimonial.
Situatiile financiare la institutiile publice se intocmesc trimestrial si anual.
Ordonatorii secundari si tertiari depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la
organul ierarhic superior,la termenele stabilite de acesta.
Ministerele,celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,alte autoritati
publice,institutii autonome si unitatile administartiv teritoriale,ale caror conducatori au calitatea de
ordonatori principali de credite,depun la MFP sau Directile generale ale finantelor publice judetene si a
municipiului Bucuresti dupa caz,un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale,la termenele
stabilite.

Componenta situatiilor financiare

Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind:

12
a) bilantul;
b) contul de rezultat patrimonial;
c) situatia fluxurilor de trezonerie;
d) situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor;
e) anexe la situatiile financiare,care includ:politici contabile si note explicative;
f) contul de executie bugetara.

Bilantul

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,datorii si
capitalul propriu al institutiilor publice la sfarsitul perioadei de raportare.
Activele reprezinta resurse controlate de institutiile publice ca rezultate al unor evenimente
trecute,de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutiile publice.
Datoriile reprezinta obligatii actuale ale intitutiei publice ce decurg din evenimente trecute,iar prin
deconatarea lor se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.
Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente.
Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatiilor administrativ-teritoriale in
calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice,dupa deducerea tuturor datoriilor.

13
Structura bilantului

A. ACTIVE
Active necurente:
-Active fixe necorporale
-Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier,aparatura biroti-
ca si alte active corporale
-Terenuri si cladiri
-Alte active nefinanciare
-Active financiare
-Creante(peste un an)
Total active necurente:

Active curente:
-Stocuri
-Creante(sub un an)
-Investitii pe termen scurt
-Conturi la trezonerie si banci
-Cheltuieli in avans
Total active curente
Total active

B. DATORII
Datorii necurente:
-Datorii (peste un an)
-Inprumuturi pe termen lung
-Provizioane
Total datorii necurente

Datorii curente:
-Datorii(sub un an)
-Inprumuturi pe termen scurt
-Inprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in exercitiul curent
-Venituri in avans

14
-Provizioane
Total datorii curente
Total datorii
Active nete/capital propriu = Total active – Total datorii

C. CAPITALURI PROPRII
-Rezerve si fonduri
-Rezultatul patrimonial
-Rezultatul reportat

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial cuprinde veniturile,finantarile si cheltuielile din exercitiul curent.


Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor,indiferent
daca au fost incasate sau nu,inclusiv veniturile din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare(care nu
implica o incasare a acestora).
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli,dupa natura sau destinatia lor,indiferent daca au
fost platite sau nu,precum si cheltuielile cu amortizarile,provizioanele si ajustarile de valoare(care nu
implica o plata a acestora).
Rezultatul patrimonial reprezinta un rezultat economic,care exprima performanta financiara a
institutiei publice si poate fi excedent sau deficit patrimonial.

Structura Contului de rezultat patrimonial

1.Venituri operationale:
-venituri din impozite si taxe,contributii ale asigurarilor si alte venituri ale bugetelor
-venituri din activitati economice
-finantari,subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala
-alte venituri operationale
Total venituri operationale.

2.Cheltuieli operationale:

15
-cheltuieli cu salariile si contributiile aferente
-subventii,transferuri
-cheltuieli privind stocurile,lucrarile si serviciile executate de terti
-cheltuieli de capital,amortizari si provizioane
-alte cheltuieli operationale
Total cheltuieli operationale.

3.Excedent(deficit) din activitatea operationala(1-2).


4.Venituri financiare.
5.Cheltuieli financiare.
6.Excedent(deficit) din activitatea financiara(4-5).
7.Excedent(deficit) din activitatea curenta(3+6).
8.Venituri extraordinare.
9.Cheltuieli extraordinare.
10.Excedent(deficit) din activitatea extraordinara(8-9).
11.Rezultatul patrimonial(7+10).

Fluxuri de trezonerie

Fluxurile de trezonerie prezinta existenta si miscarile de numerar(incasari si plati) prezentate


distinct pe:
-fluxuri de trezonerie din activitatiile operationale
-fluxuri de trezonerie din activitatea de investitii(incasari si plati privind achizitiile si vanzarile
de active fixe)
-fluxuri de trezonerie din activitatea de finantare(incasari si plati privind inprumuturile primite
si rambursate sau alte surse financiare).

Situatia modificarilor in structura activelor respectiv,a capitalurilor

Situatia modificarilor in structura acivelor respectiv,a capitalurilor ofera informatii referitoare la


structura capitalurilor proprii,precum si la inluentele rezultate din schimbarea politicilor contabile,a
reevaluarii activelor,calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile.
Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul exercitiului ale fiecarui element al
conturilor de capital.

16
Anexe la situatiile financiare

Ele cuprind politici contabile si note explicative cu privire la informatii despre institutiile
publice care nu sunt cuprinse in situatiile financiare.

Principii si politici contabile

Principiile contabile sunt:


-Principiul continuitatii activitatii conform caruia se presupune ca institutiile publice isi continua
in mod normal activitatea,fara a intra in starea de desfintare sau de reducere seminificativa a activitatii.
-Principiul permanentei metodelor,conform caruia metodele de evaluare trebui aplicate in mod
consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
-Principiul prudentei,conform caruia trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in
cursul exercitiului financiar curent sau a unui exercitiu precedent,chiar daca acestea devin evidente numai
intre data bilantului si data depunerii acestuia,si trebuie sa se tina cont de toate deprecierile.
-Principiul contabilitatii pe baza de angajament,conform caruia efectele tranzactiilor si ale altor
evenimente sunt inregistrate atunci cand sunt generate si atunci cand sunt incasate sau platite.Ele se
inregistreaza in situatiile financiare ale exercitiului in care au fost generate.Acest principiu se bazeaza pe
independenta exercitiului potivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la
care se refera,fara a se tine seama de dat incasarii veniturilor,respectiv data platii cheltuielilor.
-Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii.Structurile de activ sau de
datorii trebuie evaluate separat.
-Principiul intangibilitatii,conform caruia Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu
financiar trebuie sa corespunda cu Bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent.
-Principiu necompensarii,conform caruia este interzisa conpensarea intre creante si datorii sau
intre elementele de venituri si de cheltuieli,exceptand cazurile prevazute de lege.
-Principiul comparabilitatii si informatiilor,conform caruia elementele prezentate trebuie sa
asigure comparabilitatea in timp a informatiilor.
-Principiul materialitatii(pragului de semnificare),conform caruia orice element care are o
valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare,iar elementele cu valori
nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare,trebuie insumate si prezentate intr-o
pozite globala.

17
-Principiul prevalentei economicului asupra juridicului(a realitatii asupra
aparentei),conform caruia informatiile contabile trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economica a
evenimentelor sau a tranzactiilor,nu numai forma lor juridica.
Abaterile de la aceste principii trebuie bine justificate si trebuie prezentate in notele
explicative,amintind si motivele care le-au determinat.Trebuie de asemenea calculate si prezentate
influentele acestora asupra valorii activelor,datoriilor,pozitiei financiare si rezultatului patrimonial.

Politicile contabile

Politicile contabile constau intr-un set de proceduri stabilite de condicerea fiecarei institutii
publice pentru toate operatiunile derulate incepand cu documentele justificative pana la intocmirea
situatiilor financiare tinand cont de strategia institutiei.
La elaborarea politicilor contabile trebuie tinut cont de principiile de baza ale contabilitatii de
angajamente.
Politicile contabile trebuie sa frunizeze utilizatorilo informatii care trebuie sa fie:
>relevante pentru luarea deciziilor economice;
>credibile in sensul ca:
-trebuie sa prezinte imaginea fidela asupre patrimoniului,a rezultatului patrimonial
si a pozitiei financiara a institutiei respective;
-trebuie sa fie neutre;
-trebuie sa fie prudente;
-sa fie complete si sa contina informatii semnificative.
Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau daca au ca
rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiilor publice.Ele trebuie
mentionate in notele explicative.

Notele explicative

Contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor,precum si orice informatii


suplimentare,relevante pentru utilizatori in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.

18
Corectarea erorilor contabile

Eventualelor erori constatate in contabilitate,dupa aprobarea si depunerea situatiei financiare


se vor corecta in anul in care acestea se constata,pe seama rezultatului reportat. Informatiile cu privire la
corectarea erorilor constatate se cuprind in notele explicative.

Reguli generale de evaluare

a) Evaluarea la data intrarii in institutiile publice se face la valoarea de


intrare,denumita valoare contabila(costul istoric) si poate avea urmatoarele forme:
-cont de achizitie:>pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
-cost de productie:>pentru bunurile produse in institutiile publice;
-valoarea justa:>pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit(valoarea de piata).
b) Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea
actuala a fiecarui element,denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului,starea lui
si pretul pietei.
c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar
Elementele de activ si pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile
financiare anuale la valoarea de intrare influentata cu rezultatele inventarierii(valoare de inventar).Se va
avea in vedere urmatoarele:
-pentru elementele de activ,diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar
si valoarea contabila neta se inregistreaza in contabilitate pe seama unei ajustari pentru depreciere sau
pierdere de valoare reversibila.
Vloarea contabila neta reprezinta valoarea de intrare influentata cu amortizarea si
ajustarile pentru deprecierile si pierderile de valoare reversibile.
-pentru elementele de pasiv de natura datoriilor,diferentele constatate in plus,intre
valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate,pe seama datoriilor respective.
Elementele monetare exprimate in valuta(disponibilitatile,acreditivele si depozitele
bancare,creante si datorii) sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR ,valabil la dat
incheierii exercitiului financiar.Diferentele de curs valutar formate sau neformate se inregistreaza la
venituri sau la cheltuieli financiare dupa caz.

19
Creantele si datoriile exprimate in lei,dar a caror decomtare se face in functie de cursul
unei valute,eventualele diferente favorabile sau nefavorabile se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli
financiare,dupa caz.
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta(active fixe,stocuri),inregistrate in
contabilitate la costul istoric,sunt evaluate in situatiile financiare la cursul de schimb de la data efectuarii
tranzactiei.Daca aceste elemente intra in institutie la valoarea justa,ele se evalueaza in situatii financiare la
cursul de schimb de la data stabilirii valorii juste.
d) Evaluarea la data iesirii din institutia publica
La data iesirii sau la darea in consum,bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la
valoarea lor de intrare.

Contul de executie bugetara

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului
cu privire la veniturile incasate si platile efectuate,structurate conform cadrului comun al clasificatiei
bugetare,coform bugetului aprobat si cuprinde:
a) informatii privind veniturile:
-prevederi bugetare initiale,prevederi bugetare definitive;
-cheltuieli constatate;
-incasari realizate;
-drepturi constatate de incasat.
b) informatii privind cheltuielile:
-credite bugetare initiale;
-credite bugetare definitive;
-angajamente bugetare;
-angajamente legale;
-plati efectuate;
-angajamente legale de platit;
-cheltuieli efective (costuri,cosumuri de resurse).
c) informatii privind rezultatul exercitiului bugetar incasari realizate minus plati
efectuate).
Contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si
creditoare ale conturilor de disponibil care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in
trezonerie sau la banci,dupa caz.

20
Evidenta creditelor bugetare

Ministerele si celalalte institutii publice centrale,precum si institutiile publice subordonate


organizeaza si conduc evidenta creditelor bugetare deschise,in cadrul creditelor bugetare aprobate,cu
ajutorul conturilor speciale.Conturi in afara bilantului si anume:
-Contul 8060”Credite bugetare aprobate”
-Contul 8061”Credite deschise si repartizate”
-Contul 8062”Credite deschise pentru cheltuieli proprii”.
Contul 8060”Credite bugetare aprobate” se dezvolta in analitic pe titluri,articole si
alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.
Contul 8060 ”Credite bugetare aprobate” se debiteaza la inceputul exercitiului
bugetar,cu credite bugetare aprobate,cu defalcarea pe trimestre,precum si cu suplimentarile efectuate in
cursul exercitiului bugetar,care majoreaza creditele bugetare aprobate,cu ocazia unor rectificari bugetare
sau viramente de credite bugetare.
Contul 8060”credite bugetare aprobate” se crediteaza cu diminuarile de credite
bugetare,efectuate in cursul exercitiului bugetar,ca urmare a unor rectificari bugetare sau viramente de
credite bugetare.Soldul contului arata creditele aprobate la un moment dat.
Contul 8061”Credite deschise si repartizate”.Cu ajutorul acestui cont,institutiile
publice ale caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite,tin evidenta creditelor deschise
pentru a fi repartizate ordonatorilor,din subordine,precum si evidenta creditelor retrase de la acestia.
Contabilitatea analitica a creditelor deschise,de repartizat se tine pe capitalele si titlurile
bugetului aprobat.
La ordonatorii principali de credite:
Contul 8061”Credite deschise si repartizate” se debiteaza cu creditele deschise
pentru a fi repartizate ordonatorilor subordonati,precum si cu creditele retrase de la acestia.
Contul 8061”Credite deschise si repartizate” se crediteaza cu creditele repartizate
acestora,precum si cu creditele retrase de MFP(Ministerul Finantelor Publice) prin rectificari
bugetare.Soldul contului arata creditele deschise de repartizat la un moment dat.

La ordonatorii secundari de credite:


Contul 8061”Credite deschise si repartizate” se debiteaza cu creditele repartizate
de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari de credite din subordin,precum si cu
credite retrase de la acestia.

21
Contul 8061”Credite deschise si repartizate” se crediteaza cu creditele repartizate
ordonatorilor tertiari de credite,precum si cu creditele retrase de ordonatorul principal.
Contul 8062”Credite deschise pentru cheltuieli proprii”.Cu ajutorul acestui
cont,institutiile publice ale caror conducatori au calitatea de ordonatori principali,secundari sau tertiari de
credite,dupa caz,tin evidenta creditelor bugetare deschise pentru nevoi proprii.
Contabilitatea analitica se tine pe capitalele si titlurile bugetului aprobat.
Ordonatorii principali de credite inregistrate in debitul contului 8062”Credite
deschise pentru cheltuieli proprii” credite deschise de MFP(Ministerul Finantelor Publice) pentru
cheltuieli proprii,iau in creditul contului 8062”Credite deschise pentru cheltuieli proprii” inregistreaza
credite retrase de MFP(Minsterul Finantelor Publice).
Ordonatorii secundari si tertiari de credite inregistreaza in debitul contului
8062”Credite deschise pentru cheltuieli proprii” creditele bugetare primite de la ordonatorul de credite
ierarhic superior pentru cheltuieli proprii,iar in creditul contului 806”Credite deschise pentru cheltuieli
proprii” inregistreaza creditele pentru nevoi proprii retrase de ordonatorul ierarhic superior.
Soldul contului 8062”Credite deschise pentru cheltuieli proprii” reprezinta
totalul creditelor,deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat.

Evidenta angajamentelor bugetare si legale


Institutiile publice,indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor,au obligatia
organizarii evidentei angajamentelor bugetare si legale,cu ajutorul urmatoarelor conturi:
>Contul 8066”Angajamente bugetare”
>Contul 8067”Angajamente legale”
Contul 8066”Angajamente bugetare” tine evidenta angajamentelor bugetare,respectiv,a sumelor
rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare4,in limita creditelor bugetare aprobate.
Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri,articole si aliniate in cadrul
fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.
Contul 8066”angajamente bugetare” se debiteaza cu angajamentele bugetare,la inceputul
anului,precum si cu suplimentarile in cursul exercitiului bugetar,care majoreaza angajamentele bugetare
initiale.
Contul 8066”Angajamente bugetare” se crediteaza cu diminuarile de angajamente
bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar.Soldul contului 8066”Angajamente bugetare reprezinta
totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.”
Contul 8067”Angajamente legale” tine evidenta angajamentelor legale,aprobate de
ordonatoril de credite,in limita creditelor bugetare aprobate.

22
Contabilitatea analitica a angajamentelor legale se tine pe titluri,articole si alineate in cadrul
fiecarui subcapitolo sau capitol al bugetului aprobat.
Contul 8067”Angajamente legale” se debiteaza cu angajamentele legale initiale,precum si
cu suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar,care majoreaza angajamentele legale initiale.
Contul 8067”Angajamente legale se crediteaza” in cursul anului,cu diminuarile de
angajamente legale,iar la finele anului,cu totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale.
Soldul contului 8067”Angajamente legale”.la finele lunii,reprezinta totalul angajamentelor legale,iar la
sfarsitul anului,totalul angajamentelor legale ramase neachitate.

Executia bugetara.Rezultatul patrimonial

Evidenata platilor efectuate prin creditele bugetare dechise pentru realizarea sarcinilor
prevazute in buget,la ordonatorii principali,tertiari sau secundari de credite,finantati din bugetul de
stat,bugetele locale,bugetul asigurarilor sociale de stat se tine cu ajutorul contului 770”Finantarea de la
buget”.Contul 770”Finantarea de la buget” se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gardul II:
-7701”Finantarea de la bugetul de stat”
-7702”Finantarea de la bugetul local”
-7703”Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”
-7704”Finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj”
-7705”Finantarea de la bugetul Fondului national unic de asiguarari sociale de sanatate”.
Contul 770”Finantarea de la buget” este un cont de pasiv.
Contul 770”Finantarea de la buget” se crediteaza cu toate platile efectuate in cursul
anului,prin contul deschis la trezonerie,inclusiv ridicarile de numerar.
Contul 770”Finantarea de la buget” se debiteaza cu sumele recuperate din finantarea
anului curent reprezentand reconstituirea sau reintregirea creditelor bugetare.
La sfarsitul anului, rulajul creditor al contului 770”Finantarea de la buget” reflecta
totalitatea platilor de casa(plati facute prin contul deschis la trezonerie),iar soldul creditor al contului
770”Finantarea de la buget” reflecta platile nete de casa (plati de casa minus reconstituiri de credite
bugetare).
La sfarsitul anului contul 770”Finantarea de la buget” se debiteaza cu totalitatea platilor
efectuate,pentru inchiderea contului de finantare,prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La institutiile publice finantate din venituri proprii si in completare din subventii,evidenta
subventiilor primite de la buget se tine cu ajutorul contului 772”Venituri din subventii”,care se detaileaza
pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

23
-7721”Subventii de la bugetul de stat”
-7722”Subventii de la alte bugete”
Contul 722”Venituri din subventii” este un cont de pasiv.
In creditul contului se inregistreaza venituri din subventii in momentul primirii lor,prin
debitul contului de disponibil 561”Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii”.
In debitul contului se inregistreaza,la finele anului,veniturile din subventii incorporate in
contul de rezultat patrimonial,prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii utilizeaza conturile din clasa a
VII-a conturi de venituri dupa natura lor,conturi de pasiv,care se crediteaza pe masura ce insttutia
realizeaza venituri prin debitul contului de disponibil 560”Disponibil al institutiilor publice finantate
integral din venituri proprii”.
Contul 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” este
cont de activ,care se debiteaza cu sumele incasate de institutie si se crediteaza cu toate platile efectuate
de institutie in timpul anului.
Soldul debitor al contului 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din
venituri proprii” reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont,la un moment dat.
Contul 561”Disponibil la institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii”
este cont de activ,care se debiteaza,in cursul exercitiului,cu sumele incasate in cont provenite din venituri
proprii si subventii bugetare.
Contul 561”Disponibil la institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii” se
crediteaza pe masura ce au loc plati in timpul exercitiului.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele existente in cont,la un moment dat.

Contabilitate operatiunilor patimoniale privind”inchiderea finantarii institutiilor publice”

Masuri pentru inchiderea conturilor,intocmirea Darilor de seama contabile privind executia


bugetului:
A. In legatura cu inchiderea conturilor:
1) Inventarierea patrimoniului;
2) Verificarea inregistrarilor in contabilitatea cronologica si sistematica a tuturor
documentelor justificative legale,a tuturor operatiunilor economico_financiare ce
privesc gestiunea anului bugetar;

24
3) Verificarea posturilor inscrise in Bilant in concurenta cu situatia reala a elementelor
patrimoniale stabilite pe baza inventarierii;
4) In contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a consiliilor locale
reconstituirea platilor de casa se inregistreaza in debitul contului 770”Finantarea de
buget” si creditul contului 121”Rezultatul patrimonial-institutii publice finantate
integral din buget(de stat,local,asigurari,sanatate,somaj)” sau 121.02”Rezultatul
patrimonial-bugetul local”.
5) La inceputul anului,contul de finantare 117”Rezultatul reportat”preia pe credit
excedentul patrimoinial aferent exercitiului precedent cu inregistrarea contabila:
121””Rezultatul patrimonial”=117”Rezultatul reportat”
EXCEDENTUL
Iar pe debit deficitul patrimonial aferent exercitiului precedent,cu inregistrarea
contabila:
117”Rezultatul reportat”=121”Rezultatul patrimonial”
DEFICIT DEFICIT
6)Valuta procurata din credite bugetare si ramase neutilizate,la finele anului,se depune
in contul fondului de rezerva,iar contravaloarea in lei a valutei reconstituie platile de
casa.In aceste conditii,la institutiile publice finantate de la buget,contul 117”Rezultatul
reportat” se deschide la 31 decembrie.Diferentele de curs valutar aferente creditelor
externe raman in soldul contului 117”Rezultatul reportat” si se inchid concomitent cu
rambursarea ratelor la creditul extern,potrivit prevederilor bugetului aprobat.
In contabilitate are loc inregistrarea:
133”Fondul de rezerva =117”Rezultatul reportat”
constituit conform
OUG 150/2002”
B. Intocmirea si depunerea Darilor de seama contabile:
Darile de seama contabile se intocmesc anual si trimestrial.
Contul de Executie Bugetara cuprinde toate operatiunile financiare dupa natura si
destinatia acestora,care au avut loc in cursul exercitiului financiar cu privire la
veniturile incasate si platile efectuate,in structura in care a fost aprobat bugetul,si
trebuie sa cuprinda urmatoarele grupe de informatii:
a)informatii privind ”veniturile”:
-prevederi bugetare initiale;
-prevederi bugetare definitive;

25
-drepturi constatate;
-incasari realizate efectiv;
-drepturi constatate de incasat.

b)informatii privind ”cheltuielile”:


-credite bugetare initiale;
-credite bugetare definitive;
-angajamente bugetare;
-angajamente legale;
-plati efectuate;
-angajamente legale de platit;
-cheltuieli efectuate(comsumuri de resurse).

c)informatii privind ”Rezultatul executiei bugetare”(incasari realizate minus platile


efectuate):
Contul de Executie Bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele
debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil,care trebuie sa corespunda cu cele
din conturile deschise la unitatile trezoneriei statului sau bancii comerciale,dupa caz.

Inchiderea conturilor de „cheltuieli” si de „venituri”.Rezultatul patrimonial

Rezultatul patrimonial bugetar sau rezultatul exercitiului bugetar al unitatii


administrativ-teritoriale si a celorlalte institutii publice reprezinte in principiu,difernta
intre totalul cheltuielilor si totalul veniturilor.
Conform Legii Contabilitatii trebuie respectate urmatoarele:
-Contabilitate cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli,dupa natura sau
destinatia lor,dupa caz;
-Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri,dupa natura lor sau sursa
lor,dupa caz;
-Contabilitate veniturilor si cheltuielilor bugetare se tine pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare;
-Contabilitatea institutiilor pubice asigura inregistrarea platilor de casa si a
cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare,potrivit bugetului aprobat;

26
-Pentru finantarea cheltuielilor,in limita prevederilor din bugetele
aprobate,institutiile publice au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii
angajamentelor bugetare,in conformitate cu Normele metodologice elaborate de
M.F.P(Ministerul Finantelor Publice) in acest scop;
-Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste cumulat de la inceputul
anului,la inchiderea acestuia;
-La institutiile publice,rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin
inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse(finantari si venituri)
di care au fost efectuate.
Inchiderea conturilor de cheltuieli si finantari la institutiile publice finantate
integral din credite bugetare si determinarea rezultatului patrimonial se face astfel:
-inchiderea conturilor de cheltuieli:
121”Rezultatul patrimonial”=6xx (conturi de cheltuieli dupa natura lor)
-inchiderea conturilor de finantare:
770”Finantarea de la buget”=121”Rezultatul patrimonial”
Contul 121”Rezultatul patrimonial” va arata in felul urmator:

Soldul debitor = deficit


Soldul creditor = excedent
La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii,inchiderea conturilor de
cheltuieli,venituri si subventii se face in felul urmator:
-inchiderea conturilor de cheltuieli:
121”Rezultatul patrimonial” = 6xx (Conturi de cheltuieli dupa natura lor)

-inchiderea conturilor de venituri si de subventii:


% = 121”Rezultatul patrimonial”
7xx
(Conturi de venituri
dupa natura lor)

27
772
(Cu subventii utilizate)
La institutiile publice finantate integral din venituri proprii,inchiderea conturilor de
cheltuieli venituri se face in felul urmator:
-inchiderea conturilor de cheltuieli:
121”Rezultatul patrimonial” = 6xx(Conturi de cheltuieli dupa natura lor)

-inchiderea conturilor de venituri:


7xx(venituri dupa natura lor) = 121”Rezultatul patrimonial”.

Contul 512”Conturi la banci”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in valuta aflate in


conturi la banci comerciale precum si a sumelor in curs de decontare.
Contul 512”Conturi la banci” se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-5121”Conturi la banci in lei”
-5124”Conturi la banci in valuta”
-5125”Sume in curs de decontare”
Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei
bugetare.
Contul 512”Conturi la banci”este un cont bifunctional.
Se debiteaza cu sumele incasate de institutie.
Se crediteaza cu platile efectuate si cu creditele primite de institutie.
Soldul debitor al contului reflecta disponibilul in lei si in valuta la un moment dat.
Soldul creditor al contului reflecta creditele primite.

Contul 513”Disponibil din inprumuturi interne si externe contractate de stat”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inprumuturilor interne si externe contractate de stat
acordate de institutiile finantatoare interne si externe.
Evidenta operatiunilor in acest cont se conduce in lei si in valuta,dupa caz,la cursul de schimb
valutar de la data operatiunii.

28
Contul 513”Disponibil din inprumuturi interne si externe contactate de stat” se dezvolta pe
urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-5131”Disponibil in lei din inprumuturi interne si externe contractate de stat”
-5132”Disponibil in valuta din inprumuturi interne si externe contractate de stat”
Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 513”Disponibil in lei din inprumuturi interne si externe contractate de stat” este un
cont de activ.
Se debiteaza cu sumele intrate in contul de disponibil in lei si in valuta reprezentand
inprumuturi interne si externe contractate de stat.
Se crediteaza cu platile efectuate din inprumuturi interne si externe contractate de stat.
Soldul debitor al contului reflecta disponibilul in lei si in valuta din inprumuturi interne si
externe contractate de stat.

Contul 514”Disponibil din inprumuturi interne si externe garantate de stat”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inprumuturilor interne si externe garantate de


stat,acordate de institutiile finantatoare interne si externe,in lei si in valuta,dupa caz,la cursul de schimb
valutar de la data operatiunii.
Contul 514”Disponibil din inprumuturi interne si externe garantate de stat” se dezvolta pe
urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-5141”Disponibil in lei di inprumuturi interne si externe garantate de stat”
-5142”Disponibil in valuta din inprumuturi interne si externe garantate de stat”.
Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 514”Disponibil din inprumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de
activ.
Se debiteaza cu sumele intrate in contul de disponibil in lei si in valuta reprezentand
inprumuturi interne si externe garantate de stat.
Se crediteaza cu platile efectuate.
Soldul debitor reflecta disponibilul in lei si in valuta din inprumuturi interne si externe
garantate de stat,existent in cont la un moment dat.

Contul 515”Disponibil din fonduri externe nerambursabile”

29
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor externe nerambursabile alocate de
institutiile finantatoare externe pentru finantarea unor programe stabilite prin memorandurile de finantare
incheiate de acesta.
Evidenta operatiunilor in acest cont se tine in lei si in valuta la cursul de schimb valutar de la
data operatiunii.
Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-5151”Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile”
-5152”Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile”
-5153”Depozite bancare”.
Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 515” Disponibil din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ.
Se debiteaza cu sumele incasate in contul de disponibil in lei si in valuta reprezentand
fonduri externe nerambursabile.
Se crediteaza cu platile efectuate pentru reabilitarea obiectivelor prevazute in
memorandurile de finantare.
Soldul debitor al contului reflecta disponibilitatile in lei si in valuta,dupa caz,din fonduri
externe nerambursabile,existent in cont la un moment dat.

Contul 519”Inprumuturi pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inprumuturilor pe termen scurt primite de la banci
sau alte institutii de credit,din contul curent general al trezoneriei statului,precum si din bugetul de stat sau
bugetul local,pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii.
Contul 519”Inprumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu sumele primite in contul de disponibil reprezentand inprumuturi pe
termen scurt.
Se debiteaza cu sumele rambursate.
Soldul creditor al contului reflecta inprumuturi pe termen scurt primite si rambursate la
un moment dat.

Studiul principalelor operatiuni in contabilitatea institutiilor publice

A. Operatiuni privind imobilizarile


a) active fixe necorporale

30
Conturile utilizate pentru evidenta activelor fixe necorporale sunt:
-contul 203”Cheltuieli de dezvoltare”;
-contul 205”Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active
similare”;
-contul 206”Inregistrari ale evenimentelor cultural sportive”;
-contul 208”Alte active fixe necorporale”;
-contul 280”Amortizari privind activele fixe necorporale”;
-contul 290”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale”.
Contul 203” Cheltuieli de dezvoltare”,este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine
evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate ca active fixe necorporale.
Se debiteaza cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont
propriu prin creditul contului 721”Venituri din productia de active fixe
necorporale”,cu cele procurate de la terti,prin creditul contului 404”Furnizori de
imobilizari”;cu valoarea lucrarilor si proiectelor primite cu titlu gratuit,prin creditul
contului 779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”.
Se crediteaza cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferenta
concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale,drepturilor si activelor
similare prin debitul contului 205” Concesiuni,brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active similare”;cu valoarea amortizarii cheltuielilor de
dezvoltare scazute din evidenta prin debitul contului 280” Amortizari privind activele
fixe necorporale”;cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu
titlu gratuit scazute din evidenta,prin debitul contului 658”Alte cheltuieli operationale
cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute si scoase din
evidenta,prin debitul contului 691”Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active
fixe”.
Soldul debitor reflecta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente la un moment
dat in institutie.

Contul 205” Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active


similare”,cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta
concesiunilor,brevetelor,licente,marcilor comerciale,drepturi si active similare
achizitionate sau dobandite pe alte cai.
Se debiteaza cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor brevetelor,
licente,marcilor comerciale,drepturi si active similare,prin creditul

31
contului203”Cheltuieli de dezvoltare”;cu valoarea concesiunilor, brevetelor,
licente,marcilor comerciale,drepturi si active similare,realizate pe cont propriu,prin
creditul contului 721”Venituri din productia de active fixe necorporale”,primite cu
titlu gratuit,prin creditul contului 73”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu
gratuit”;achizitionate,prin creditul contului 404”Furnizori de imobilizari”.
Se crediteaza cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor, brevetelor,
licente,marcilor comerciale,drepturi si active similare,scazute din evidenta,prin
debitul contului 280”Amortizari privind activele fixe necorporale”,cu valoarea
neamortizata aferenta concesiunilor, brevetelor, licente,marcilor comerciale,drepturi
si active similare,transferate cu titlu gratuit,prin debitul contului 658”Alte cheltuieli
operationale”;cu valoarea neamortizata a concesiunilor, brevetelor, licente,marcilor
comerciale,drepturi si active similare vandute sau scoase din evidenta,prin debitul
contului 691”Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe”.
Soldul contului este debitor si reflecta valoarea concesiunilor, brevetelor,
licente,marcilor comerciale,drepturi si active similare existente in institutie la un
moment dat.

Contul 206”Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive”,cont de activ,care


tine evidenta evenimentelor cultural-sportive(reprezentatii teatrale,programe de radio
sau televiziune,lucrari muzicale,evenimente sportive,lucrari
literare,artistice,recreative,inregistrari efectuate pe pelicule,pe benzi magnetice sau
alte suporturi),aflate in patrimoniu institutiei si care nu se supun amortizarii.
Se debiteaza cu valoarea evenimentelor cultural-sportive intrate in patrimoniul
institutiei potrivit legii prin creditul contului 100”Fondul activelor fixe necorporale”.
Se crediteaza cu valoarea evenimentelor cultural-sportive iesite din patrimoniu
potrivit legii,prin debitul contului 100” Fondul activelor fixe necorporale”.
Soldul contului este debitor si reflecta valoarea evenimentelor cultural-sportive
existente la un moment dat.
NOTA:Deoarece nu sunt supuse amortizarii valoarea lor se trece pe cheltuieli(contul
682”Cheltuieli privind activele fixe neamortizabile”) i momentul intrarii in
patrimoniu.

32
Contul 208”Alte active necorporale”,cont de activ,cu ajutorul caruia se tine
evidenta programelor informatice create de institutie sau achizitionate de la
terti,precum si a altor active fixe necorporale.
Se debiteaza cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in institutie prin
achizitie de la terti,realizat pe cont propriu,precum si cele primite cu titlu gratuit sau
constatate plus la inventar.
Se crediteaza cu valoarea altor active fixe necorporale cedate,scoase din evidenta sau
constatate minus la inventar.
Soldul debitor reflecta existenta altor active fixe necorporale la un moment dat in
institutie.

Contul 280”Amortizari privind activele fixe necorporale”,cont de


pasiv,rectificativ.
Se crediteaza cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale,prin debitul contului
681”Cheltuieli operationale privind amortizarile,provizioanele si ajustarile pentru
depreciere”.
Se debiteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale scazute din
evidenta,prin creditul contului 203”Cheltuieli de dezvoltare”,
205” Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare”,208
„Alte active fixe necorporale”.
Soldul creditor reflecta valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale
existente.

Contul 290”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale”,cont de


pasiv,rectificativ.
Se crediteaza cu valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe
necorporale,prin debitul contului 681”Cheltuieli operationale privind
amortizarile,provizioanele si ajustarile pentru depreciere”.
Se debiteaza cu diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe
necorporale,prin creditul contului 781”Venituri din provizioane si ajustari pentru
depreciere privind activele operationale”.
Soldul creditor al contului reflecta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor
fixe necorporale.

33
b)Active fixe corporale
Conturile utilizate pentru evidenta activelor fixe corporale sunt:
-211”Terenuri si amenajari la terenuri”,detailiat pe urmatoarele conturi sintetice de
gradul II:
>2111”Terenuri”;
>2112”Amenajari la terenuri”;
-212”Constructii”;
-213”Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii”,detailiat pe
urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
>2131”Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru)”;
>2132”Aparate si instalatii de masurare,control si reglare”;
>2133”Mijloace de transport”;
>2134”Animale si plantatii”;
-214”Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si
materiale si alte active fixe corporale”;
-215”Alte active ale statului”;
-281”Amortizari privind activele fixe corporale”;
-291”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale”.

Contul 211”Terenuri si amenajari de terenuri”


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor(agricole si silvice) si a
amenajarilor la terenuri(racordarea lor la sistemul de alimentare cu
energie,inprejmuiri,lucrari de acces.etc)care alcatuiesc domeniul public si privat al
statului sau unitatii administrativ-teritoriale,aflate in administrarea institutiei,date cu
chirie sau in folosinta gratuita.
Contul 211 este u cont de activ.
Se debiteaza cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniu si
care alcatuiesc domeniul public al statului(prin creditul contului 101”Fondul bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al statului”),care alcatuiesc domeniul privat al
statului(prin creditul contului 102”Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
statului”),care alcatuiesc domeniul public al unitatiilor administrativ-teritoriale(prin
creditul contului 103”Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale”),prin creditul contului 104”Fondul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al unitatilor administartiv-teritoriale”.

34
Acestea nu se supun amortizarii,iar valoarea lor se trece pe cheltuieli in momentul
intrarii in patrimoniu,cand se debiteaza contul 682”Cheltuieli cu active fixe
neamortizabile” si se crediteaza contul care arata modalitatea de intrare in
patrimoniu,respectiv 404”Furnizori de active fixe”,722”Venituri din productia de
active fixe corporale”,779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”,etc
In cazul in care amenajarile la terenuri se supun amortizarii,contul 2112 „Amenajari
la terenuri” se debiteaza la intrarea in patrimoniu prin creditul contului care arata
modalitatea de intrare,respectiv:
-404”Furnizori de active fixe”,intrate prin achizitie;
-774”Finantarea din fonduri externe nerambursabile”,cu valoarea amenajarilor la
terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice din fonduri externe nerambursabile.
-722”Venituri din productia de active fixe corporale”,pentru cele obtinute din
productia proprie.
779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”.
Contul 211” Terenuri si amenajari la terenuri” se crediteaza cu valoarea trenurilor si
amenajarilor la terenuri scoase din evidenta institutiei publice prin debitul
urmatoarelor conturi:
-101” Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”,102” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”,103” Fondul bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”,104” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administartiv-teritoriale”,pentru
cele care nu se supun amorizarii;
-281”Amortizari privind activele fixe corporale”,cu valoarea amortizarilor
amenajarilor la trenuri scazute din evidenta.
-658”Alte cheltuieli operationale”,cu valoarea neamortizata a amenajarilor la
terenuri transferate cu titlu gratuit.
-690”Cheltuieli cu pierderi din calamitati”,pentru cele distruse de calamitati
-691”Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe”,cu valoarea
neamortizata a amenajarilor la trenuri sau scoase din evidenta..
Soldul debitor reflecta valoarea trenurilor si amenajarilor la trenuri existente in
patrimoniul institutiei la un moment dat.

Contul 212”Constructii”,cont de activ.

35
Se debiteaza cu valoarea constructiilor achizitionate,realizate din productie proprie
sau primite cu titlu gratuit.De mentionat ca atunci cand constructiile alcatuiesc
domeniul public sau privat al statului si al unitatiilor administrativ teritoriale si nu
sunt supuse amortizarii,contul 212”Constructii” se debiteaza prin creditul contului
101” Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”,102” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”,103” Fondul bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”,104” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administartiv-teritoriale”,dupa
caz iar valoarea de intrare se trece pe cheltuieli in momentul intrarii in patrimoniu
contul 682”Cheltuieli cu active fixe neamortizabile”,prin creditu unui cont care arata
modalitatea de intrare,respectiv:
-167”Alte inprumuturi si datorii asimilate”,cu valoarea constructiilor achizitionate
in leasing financiar;
-404”Furnizori de active fixe”,cand sunt achizitionate de la furnizori;
-722”Venituri din productia de active fixe corporale”,cu valoarea constructiilor
realizate din productie proprie
-779” Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”
In cazul in care in patrimoniul unei institutii intra constructii care se supun
amortizarii,contul 212”Constructii”,se debiteaza prin creditul contului care arata
modalitatea de intrare(167” Alte inprumuturi si datorii asimilate”,404” Furnizori de
active fixe”,722” Venituri din productia de active fixe corporale”,779” ” Venituri din
bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”,etc).
Contul 212”Constructii” se crediteaza cu valoarea constructiilor cedate sau scoase
din functionare prin debitul urmatoarelor conturi:
-101” Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”,102” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului”,103” Fondul bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale”,104” ” Fondul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administartiv-teritoriale”,in
cazul constructiilor care nu se supun amortizarii.
-281”Amortizari privind activele fixe corporale”,cu valoarea amortizarii
consructiilor.
-658”Alte cheltuieli operationale”,cu valoarea neamortizata a constructiilor
transferate cu titlu gratuit.
-690”Pierderi din calamitati”.

36
-691”Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe”,cu valoarea
neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din functiune.

Contul 213”Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii”,cont de


activ,de imobilizari.
Se debiteaza cu valoarea instalatii tehnice,mijloacelor de transport,animale si
plantatii,achizitionate.realizate din productia proprie,primite cu titlu gratuit,sau
constatate plus la inventar.
Se crediteaza cu valoarea instalatii tehnice,mijloacelor de transport,animale si
plantatii cedate,constatate minus la inventar,sau scoase din evidenta.
Corespondenta conturilor se stabileste diferit in cazul cand nu sunt supuse
amortizarii,sau sunt amortizate,similar cu inregistrarea constructiilor.

Contul 214” Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii


umane si materiale si alte active fixe corporale”

Contul 215”Alte active ale statului”,cont de activ.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active al statului(zacaminte,resurse
biologice necultivate,rezerve de apa),care fac parte din teritoriul national.De
mentionat ca acestea nu sunt supuse amortizarii.
• Inregistrarile in contabilitate vor fi:
215=101-la intrarea in patrimoniu
101=215-la iesirea din patrimoniu
Soldul debitor reflecta existenta in patrimoniu a altor active ale statului.

Contul 281” Amortizari privind activele fixe corporale”,este un cont de


pasiv.
Se crediteaza cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale,prin debitul
Contului 681”Cheltuieli operationale privind amortizarea,provizioanelor si
ajustarilor pentru depreciere”.
Se debiteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor scazute din gestiune
prin creditul contului 211” Terenuri si amenajari la terenuri”,212”Constructii”,213”
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii”,

37
214” Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale
si alte active fixe corporale”.
Soldul creditor al contului reflecta amortizarea activelor fixe corporale existente in
institutie.

Contul 291”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale”,este un cont de


pasiv,rectificativ.
Se crediteaza cu valoarea ajustarilor pentru deprecierea reversibila a activelor fixe
corporale,prin debitul contului 681” Cheltuieli operationale privind amortizarea,provizioanelor si
ajustarilor pentru depreciere”
Se debiteaza cu diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe
corporale,prin creditul contului 781”Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind
activitatea operationala”.
Soldul creditor al contului reflecta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor
fixe corporale la un moment dat.

Active financiare

Evidenta activelor financiare se tine cu ajutorul contului:260”Titluri de participare”,265”Alte


titluri imobilizate”,267”Creante imobilizate ”si 269”Varsaminte de efectuat pentru active financiare”.
Contul 260”Titluri de participare” tine evidenta titlurilor de participare,reprezentand actiuni
preluate de stat in contul creantelor bugetare,precum si titluri de participare detinute de institutiile publice
in capitalul social al unor societati comerciale.Este un cont de activ.
Se debiteaza cu titlurile de participare preluate in evidenta prin creditul conturilor 265”Alte
titluri imobilizate”, 269”Varsaminte de efectuat pentru active financiare”,463”Creante ale bigetului de
stat”,465”Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat”,466”Creante ale bugetelor fondurilor
sociale”,765”Venituri din diferente de curs valutar”,daca titlurile de participare sunt in valuta.
Se crediteaza cu valoarea titlurilor de participare scazute din evidenta,prin debitul
conturilor:520”Disponibil al bugetului de stat”,525”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de
stat”,571”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”,574”Disponibil
din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj”,cu valoarea contabila a titlurilor de participare
vandute,precum si cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila si pretul de concesiune a titlurilor de
participare.

38
Se mai crediteaza cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scazute din evidenta,prin
debitul contului 664”Cheltuieli din investitii financiare cedate”,precum si cu diferentele de curs valutar
nefavorabile,la sfarsitul perioadei,prin debitul contului 665”Cheltuieli din diferente de curs valutar”.
Soldul contului este debitor si reflecta valoarea titlurilor de participare detinute de
institutie.
Contul 206” Titluri de participare” se detaileaza pe urmatoarele conturi sintetice de
gardul II:
2601”Titluri de participare cotate”;
2602”Titluri de participare necotate”.

Contul 265”Alte titluri imobilizate” tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentand
obligatiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare.Este cont de activ.
Se debiteaza cu alte titluri imobilizate preluate in evidenta prin creditul contului 463”
Creante ale bigetului de stat”.
Se crediteaza cu valoarea altor titluri imobilizate scazute din evidenta,prin debitul
conturilor: 260”Titluri de participare” cu cele convertite in titluri de participare, 520”Disponibil al
bugetului de stat”,cu valoarea contabila a altor titluri imobilizate vandute,precum si cu diferentele
favorabile dintre valoarea contabila si pretul de cesiune, 664”Cheltuieli din investitii financiare cedate”,cu
valoarea altor titluiri imobilizate cedate sau scazute din evidenta.

Contul 267”Creante imobilizate” tine evidenta inprumuturilor acordate pe termen mediu si


lung si a altor creante imobilizate cum ar fi depozite si garantiile platite.Este cont de activ.
Se debiteaza cu valoarea inprumuturilor acordate,precum si cu garantii depuse la furnizori de
utilitati,prin creditul urmatoarelor conturi:512”Conturi la banci”,cu valoarea inprumuturilor
acordate,precum si a garantiilor depuse la furnizorii de utilitati,550”Disponibilitati din fonduri cu destinatie
speciala”,cu valoarea garantiilor depuse la furnizorii de utilitati,551”Disponibil din alocatii bugetare cu
destinatie speciala”,cu valoarea garantiilor depuse la furnizorii de utilitati,precum si cu valoarea creditelor
acordate de la buget pentru constituirea,cumpararea,reabilitarea,consolidarea si extinderea de
locuinte,560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”,cu valoarea
inprumuturilor acordate precum si cu valoarea garantiilor depuse la furnizorii de utilitati,561”Disponibil al
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”,cu valoarea garantiilor depuse la furnizorii de
utilitati,562”Disponibil al activitatiilor finantate din venituri proprii”,cu valoarea garantiilor depuse la
furnizorii de utilitati,763”Venituri din creante imibilizate”cu venituri din dobanzi aferente creantelor
imobilizate,765”Venituri din diferente de curs valutar”,la sfarsitul perioadei,cu diferente favorabile.

39
Contul 267”Creante imobilizate” se debiteaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-2675”Inprumuturi acordate pe termen lung”
-2676”Dobanzi aferente inprumuturilor pe termen lung”
-2678”Alte creante imobilizate”
-2679”Dobanzi aferente altor creante imobilizate”
Evidenta analitica se tine pe feluri de creante grupate pe institutii.

Contul 269”Varsaminte de efectuat pentru active financiare”,este un cont de pasiv.


Se crediteaza cu valoarea varsamitelor de efectuat pentru activele financiare dobandite,prin
debitul conturilor:260” Titluri de participare”,in cazul achizitiilor pentru actiuni subscrise si
nevarsate,665”Cheltuieli din diferente de curs valutar”,la sfarsitul perioadei pentru diferente nefavorabile.
Se debiteaza cu varsamintele efectuate,prin creditul conturilor 560” Disponibil al
institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”,770”Finantarea de la buget”,cu sumele platite si
765”Venituri din diferente de curs valutar”,cu diferente favorabile,la sfarsitul perioadei.
Soldul creditor al contului reflecta varsaminte de efectuat.

Contul 296”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”,cont de


pasiv,rectificator al valorii de inregistrare a activelor financiare.
Se crediteaza cu valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare prin debitul contului
686”Cheltuieli financiare privind amortizarile,provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare”.
Se debiteaza cu sumele reprezentand diminuarile sau anularea ajustarilor pentru pierderea
de valoare prin creditul contului 786”Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare”.
Soldul creditor al contului reflecta valoarea ajustarilor existente la un moment dat.
Contul 296”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se detaileaza pe
urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-2961”Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor”
-2962” Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active fixe”

Contul 770”finantarea de la buget” cu valoarea garantiilor depuse la furnizorii de utilitati,la


institutiile publice finantate integral din credite bugetare.
Se crediteaza cu valoarea creantelor imobilizate si a dobazilor aferente incasate precum si a
garantiilor restituite de furnizorii de utilitati prin debitul urmatoarelor conturi:512”Conturi la
banci”,560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”,561”Disponibil al
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”,562”Disponibil al activitatiilor finantate din

40
venituri proprii”, 770”finantarea de la buget” cu valoarea inprumuturilor pe termen mediu si lung
rambursate si/sau a garantiilor restituite de furnizorii de utilitati.
663”Pierderi din creante imobilizate”,cu valoarea pierderilor.
665”Cheltuieli din diferente de curs valutar”cu diferente nefavorabile.
Soldul debitor al contului reflecta valoarea creantelor imoblizarilor existente la un moment dat.

Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

Evidenta stocurilor si a productiei in curs de executie se tine cu ajutorul conturilor din Clasa
III,care au aceeasi functiune cu cele din contabilitatea financiara a agentilor economici.

Contabilitatea deconturilor cu tertii

Evidenata se tine cu ajutorul conturilor din Clasa IV,din care fac parte urmatoarele grupe de
conturi:40”Furnizori si conturi asimilate”,41”Clienti si conturi asimilate”,42”Personal si conturi
asimilate”,43”Asigurari sociale,protectia sociala si conturi asimilate”,44”Bugetul statului,bugetul
local,bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate”,45”Deconturi cu Comunitatea Europeana
privind fondurile nerambursabile”(PHARE,ISPA,SAPARD,etc),46”Debitori si creditori diversi, debitori si
creditori diversi ai bugetelor”,47”Conturi de regularizare si asimilari”,48”Deconturi” si 49”Ajustari pentru
deprecierea creantelor”.
Conturile functioneaza la fel ca cele din contabilitatea financiara a agentilor economici.

Contabilitatea operatiunilor prin conturi deschise la tezoneria statului si la bancile comerciale

Evidenata se tine cu ajutorul urmatoarelor grupe de conturi:50”Investitii pe termen


scurt”,51”Conturi la trezoneria statului si la banci”,52”Disponibil al bugetelor”,53”Casa si alte
valori”,54”Acreditive”,55”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”,56”Disponibil al institutiilor
publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii”,57”Disponibil din veniturile
fondurilor speciale”,58”Viramente interne” si 59”Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de
trezonerie”.

Contabilitatea operatiunilor privind cheltuielile institutiilor publice

41
Se tine cu ajutorol conturilor din clasa VI,grupate pe feluri de cheltuieli dupa natura lor.
Functionarea conturilor este similara cu cea a conturilor de cheltuieli din contabilitatea financiara a
agentilor economici.
Operatiunile evidentiate in creditul conturilor de cheltuieli se pot inregistra in debitul acestor conturi
in rosu,daca e cazul.

Contabilitatea veniturilor si finantarilor

Se tine cu ajutorul conturilor din clasa VII din care fac parte urmatoarele grupe de
conturi”70”Venituri din activitati economice”,71”Venituri din alte activitati operationale”,72”Venituri din
productia de active fixe”,73”Venituri fiscale”,74”Contributii de asigurari”,75”Venituri
nefiscale”,76”Venituri financiare”,77”Finantari,subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatii
speciale,fonduri cu destinatii speciale”,78”Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau
pierderi de valoare” si grupa 79”Venituri extraordinare”.

Grupa 70” Venituri din activitati economice” cuprinde urmatoarele conturi:


-701”Venituri din vanzarea produselor finite”
-702”Venituri din vanzarea semifabricatelor”
-703 ”Venituri din vanzarea semifabricatelor”
-704” Venituri din lucrari executate si servicii prestate”
-705” Venituri din studii si cercetari”
-706” Venituri din chirii”
-707” Venituri din vanzarea marfurilor”
-708” Venituri din activitati diverse”
-709”Variatia stocurilor”

Grupa 71” Venituri din alte activitati operationale” cuprinde urmatoarele conturi:
-714”Venituri din creante reactivate si debitorio diversi”
-719”Alte venituri operationale”

Contul 714”Venituri din creante reactivate si debitorii diversi” este cont de pasiv.
Se crediteaza cu venituri realizate,constand in debite sau creante reactivate prin debitul urmatoarelor
conturi:

42
>411”Clienti”,cu valoarea creantelor reactivate
>461”Debitori”,cu valoarea debitelor reactivate
>483”Deconturi din operatiuni in participatie”,cu veniturile primite prin transfer din operatiuni in
participare.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei,cu veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial prin
creditul contului 121”Rezultatul patrimonial” si cu veniturile realizate sin operatii in participatie transferate
coparticipantilor,conform contractului de asociere,prin creditul contului 483” Deconturi din operatiuni in
participatie”.
La sfarsitul perioadei,contul nu prezinta sold.

Contul 719” Alte venituri operationale”,cont de pasiv,care inregistreaza veniturile realizate din
alte surse decat cele pentru care s-au creat structuri distincte de venituri operationale.
Se crediteaza cu veniturile realizate prin debitul conturilor:
>361”Animale si pasari”,cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar
>401”Furnizori”,cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate,pentru institutiile publice
finantate integral din venituri proprii
>428”Alte datorii si creante in legatura cu personalul”,cu sumele datorate de personal(debite
din salarii,sporuri necuvenite,avansuri nejustificate) in situatia in care acestea constituie venituri ale
institutiei,precum si cu imputatiile de recuperat de la personal,la valoarea contabila a bunului imputat,in
situatia in care constituie venituri ale institutiei.
>462”Creditori”,cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate
>512” Conturi la banci”,531”Casa”,560” Disponibil al institutiilor publice finantate integral
din venituri proprii”,561” Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”,562”
Disponibil al activitatiilor finantate din venituri proprii”,cu sumele incasate reprezentand alte venituri
operationale.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei cu veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial
prin creditul contului 121” Rezultatul patrimonial”

Grupa 72” Venituri din productia de active fixe” cuprinde urmataorele conturi:
>721”Venituri din productia de active fixe necorporale”
>722”Venituri din productia de active fixe corporale”

Contul 721”Venituri din productia de active fixe necorporale” este cont de pasiv,care se
crediteaza in cursul lunii cu venituriile din productia de active fixe necorporale prin debitul conturilor:

43
>203”Cheltuieli de dezvoltare”,cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate
pe cont propriu
>205”Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drepturi si active similare” ci cele
realizate pe cont propriu
>208”Alte active fixe necorporale”,cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe
cont propriu
>233”active fixe necorporale in curs de executie”,cu valoarea activelor fixe necorporale in
curs de executie realizate pe cont propriu
Se debiteaza prin creditul contului 121” Rezultatul patrimonial”,la sfarsitul perioadei,cu
totalul creditelor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial,precum si cu
veniturile realizate din operatii in participare transferate coparticipantilor,conform contractului de asociere
prin debitul contului 483”Deconturi cu operatiuni in participatie”.La sfrasitul perioadei,contul nu pezinta
sold.

Contul 722” Venituri din productia de active fixe corporale”,care tine evidenta veniturilor
obtinute din productia de active fixe corporale,este cont de pasiv.
Se crediteaza cu veniturile realizate in cursul lunii din productia de active fixe corporale,prin
debitul contului 211”Terenuri si amenajari de terenuri”,cu valoarea amenajarilor la terenuri realizate pe
cont propriu,212”Constructii”,ci valoarea constructiilor realizate din productie proprie,213”Instalatii
tehnice,mijoloace de transport,animale si plantatii”,214”Mobilier,aparatura birotica,echipamente de
protectie a valorii umane si materiale si alte active fixe corporale”,realizate din productia
proprie,231”Active fixe corporale in curs de executie,realizate din productia proprie,483”Deconturi din
operatii in participare”,cu veniturile primite prin transfer din operatii in participare”.
Se debiteaza,la sfarsitul perioadei cu veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial
prin creditul contului 121” Rezultatul patrimonial” si prin 483”” cu venituri transferate coparticipantilor
coform contractului de asociere.La sfarsitul perioadei,contul nu prezinta sold.

Grupa 73”Venituri fiscale” cuprinde urmatoarele conturi:


>730”Impozite pe venit,profit si castiguri din capital de la persoane juridice”
>731” Impozite pe venit,profit si castiguri din capital de la persoane fizice”
>732”Alte impozite pe venit,profit si castiguri din capital”
>733”Impozit pe salarii”
>734”Impozite si taxe pe proprietate”
>735” Impozite si taxe pe bunuri si servicii”

44
>736”Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale”
>739”Alte impozite si taxe fiscale”

Contul 768”Alte venituri financiare”,cont de pasiv,care tine evidenta veniturilor financiare


altele decat cele pentru care s-au creeat conturi distincte.
Se crediteaza cu veniturile realizate prin debitul contului 461”Debitori”,cu alte venituri
financiare datorate de debitori.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

Grupa 77”Finantari,subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri


cu destinatie speciala”,cuprinde urmatoarele conturi:
-770”Finantarea de la buget”
-771”Finantarea in baza unor acte normative speciale”
-772”Venituri din subventii”
-773” Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”
-774”Finantarea de la fonduri externe nerambursabile”
-776”Fonduri cu destinatie speciala”
-778”Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor,finantate din
fonduri externe nerambursabile”
-779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”
Functionarea conturilor 770”Finantarea de la buget” si 772”Venituri din subventii” au fost
prezentate anterior,la capitolul privind executia bugetara.

Contul 771”Finantarea in baza unor acte normative speciale”


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate si neachitate diversilor furnizori de
bunuri si servicii,care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare,potrivit
legii.Este cont de pasiv.
Se crediteaza cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii,care
au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare,potrivit legii,prin debitul
conturilor 401”Furnizori” si 404”Furnizorii de active fixe”.
Se debiteaza ,la sfarsitul perioadei,prin creditul contului de rezultat patrimonial,pentru
inchidere.

45
Soldul creditor al contului,inainte de inchidere,reprezinta totalul finantarilor in baza unor
acte normative speciale efectuate.

Contul 773”Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”, este cont de pasiv

Se crediteaza cu veniturile incasate in contul de disponibil al institutiilor publice sub forma


alocatiilor bugetare cu destinatie speciala.(Ex:finantarea complementara la institutiile de invatamant
superior de stat pentru:burse,protectia sociala a studentilor,investitii,reparatii capitale,granturi de cercetare
stiintifica,etc).
Contul se crediteaza prin debitul contului 551”Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie
speciala”.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei,pentru inchidere,prin creditul contul 121”Rezultatul
patrimonial”.La safarsitul perioadei,contul 773” Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”nu
prezinta sold.

Contul 774”Finantarea din fonduri externe nerambursabile”


Cu ajutorul acestui cont institutiile publice-beneficiari finali tin evidenta fondurilor
externe nerambursabile,Este cont de pasiv.
Se crediteaza cu contributia financiara nerambursabila prin debitul urmatoarelor
conturi:
-208”Alte active fixe necorporale”,cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in
patrimoniu institutiie publice,platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de
implementare;
-211”Terenuri si amenajari la terenuri”,cu valoarea acestora platite din fonduri
externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de implementare;
-213”Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii”;
-214”Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si
materiale si alte active fixe corporale”;
-231”Active fixe corporale in curs de executie”;
-233”Active fixe necorporale in curs de executie”,cu valoarea acestora platite din
fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de implementare;
-458”Sume de primit de la Agentiilor/Autoritatilor de implementare”,cu sumele de
primit reprezentand fonduri externe nerambursabile,pe baza cererilor de fonduri;

46
-515”Disponibil din fonduri externe nerambursabile”,cu sumele intrate in contul
special de disponibil in valuta al institutiilor publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile;
-628”Alte cheltuieli cu servicii executate de terti”,cu valoarea serviciilor finantate
din fonduri externe nerambursabile achitate de catre Agentiile/Autoritatile de implementare la beneficiarii
finali.
Se debiteaza,la sfarsitul perioadei,in vederea inchiderii,prin creditul contului
121”Rezultatul patrimonial”
Soldul creditor al contului,inaintea operatiunii de inchidere,reprezinta contributia
financiara nerambursabila primita.
Contul 774” Finantarea din fonduri externe nerambursabile”se detaileaza pe urmatoarele
conturi sintetice de gradul II:
-7741”Finantarea din fondul exterior nerambursabil in bani”
-7742” Finantarea din fondul exterior nerambursabil in natura”.

Contul 776”Fonduri cu destinatie speciala”,cont de pasiv,cu ajutorul caruia se tine


evidenta veniturilor fondurilor cu destinatie speciala.
Contabilitatea analitica se dezvolta pe fiecare fond in parte.
Se crediteaza cu veniturile cu destinatie speciala prin debitul urmatoarelor conturi:
-461Debitori”,cu drepturile constatate,cuvenite fondurilor cu destinatie speciala,in
baza declaratiilor fizice si juridice care au obligatia legala de a contribui la aceste fonduri;
-550”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”,cu sumele incasate in contul de
disponibil;
Se debiteaza la sfarsitul perioadei prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La sfarsitul anului contul nu prezinta sold.

Contul 778”Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor


finantate din fonduri externe nerambursabile”,este cont de pasiv.
Se crediteaza cu veniturile realizate din cofinantarea de la buget aferenta
programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin debitul contului558”Disponibil
din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fondurile externe
nerambursabile”.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”
pentru inchidere.La safrsitul perioadei contul nu prezinta sold.

47
Contul 779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”,este cont de
pasiv.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din donatii si sponsorizari primite
de institutia publica sub forma de bunuri,bunuri primite prin transfer,servicii primite cu titlu gratuit prin
debitul urmatoarelor conturi:
-203”Cheltuieli de dezvoltare”
-205”Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare”
-208”Alte active fixe necorporale”
-211” Terenuri si amenajari la terenuri”
-212” Constructii”
-213” Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii”
-214” Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte
active fixe corporale”
-301”Materii prime”
-302”Materiale consumabile”
-303”Materiale de natura obiectelor de inventar”
-304”Materiale rezerva de stat si mobilizare”
-305”Ambalaje rezerva de stat si mobilizare”
-309”Alte stocuri”
-361”Animale si pasari”
-371”Marfuri”
-381”Ambalaje”
-628”Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial” pentru
inchidere.La sfarsitul perioadei nu prezinta sold.

Grupa 78Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea sau pierderea de


valoare”,cuprinde urmatoarele conturi:
-781”Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea activelor operationale”
-786”Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”.
Contul 781 ”Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea activelor
operationale”

48
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diminuarea sau anularea
provizioanelor si ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale,a activelor fixe corporale,a
activelor fixe in curs de executie,a stocurilor si creantelor.Este cont de pasiv.
Se crediteaza cu veniturile realizate in cursul perioadei prin debitul conturilor care
evidentiaza provizioanele care se diminueaza sau se anuleaza(151”Provizioane”,290” Ajustari pentru
deprecierea activelor fixe necorporale” ,291” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe
corporale”,293”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie”,391”Ajustari pentru
deprecierea materiilor prime”,392” Ajustari pentru deprecierea materialelor”,393” Ajustari pentru
deprecierea productiei in curs de executie”,394” Ajustari pentru deprecierea produselor”,395” Ajustari
pentru deprecierea stocurilor aflate la terti”,396” Ajustari pentru deprecierea animalelor”,397” Ajustari
pentru deprecierea marfurilor”,398” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor”,483”Deconturi din operatii in
participare”,491” ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti”,496” ” Ajustari pentru deprecierea
creantelor-debitori”,497” Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare”).
Se debiteaza la sfarsitul perioadei,cu veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial
prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

Contul 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activele
operationale” se detaileaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
-7812”Venituri din provizioane”
-7813”Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor fixe”
-7814”Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante”

Contul 786” Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare”,este cont
de pasiv.
Se crediteaza cu veniturile financiare realizate din ajustari pentru pierderea de valoare prin
debitul urmatoarelor conturi.
-296”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”
-483” Deconturi din operatiuni in participatie”
-595”Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate”
Se debiteaza la sfarsitul perioadei, cu veniturile incorporate in rezultatul patrimonial prin
creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.
Se detaileaza pe urmatoarele conturi sintetice de gardul II:

49
-7863”Venituri din ajustari pentru piederea de valoare a activelor financiare”
-7864”Venituri din ajustari pentru piederea de valoare a activelor circulante”

Grupa 79”Venituri extraordinare”,cuprinde urmatoarele conturi:


-790”Venituri din despagubiri din asigurari”
-791”Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”

Contul 790”Venituri din despagubiri din asigurari”,tine evident veniturilor


extraordinare din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor.Este cont de
pasiv.
Se crediteaza cu veniturile realizate din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor
distruse de calamitati prin debitul conturilor:
-483”Deconturi din operatiuni in participatie”,cu veniturile primite prin transfer din
operatiuni in participatie;
-560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”;
-561”Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”;
-562” Disponibil al activitatiilor finantate din venituri proprii”,cu veniturile din
despagubiri incasate in cont,dupa caz.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei,cu veniturile incorporate in rezultatul patrimonial prin
creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”si prin creditul contului 483”Deconturi din operatiuni in
participatie”,cu veniturile realizate transferate coparticipantilor,conform contractului de asociere.
La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

Contul 791”Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”, este cont de pasiv.
Se crediteaza cu veniturile realizate din vanzarea unor bunuri ale statului prin debitul
urmatoarelor conturi:
-301”Materii prime”,cu valoarear materilor prime rezultate din dezmembrarea unor
active fixe;
-302”Materiale consumabile”,cu valoarea materialelor consumabile rezultate din
dezmembrarea unor active fixe;
-309”Alte stocuri” cu valoarea altor stocuri rezultate din dezmembrare unor active
fixe;
-461”Debitori”,cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute;

50
-520”Disponibil al bugetului de stat la trezoneria statului”,cu sumele incasate in contul
de disponibil,reprezentand incasari din venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei,cu venituri incasate in contul de rezultat patrimonial
prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.
La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

51
Monografia principalelor operatiuni in contabilitatea institutiilor publice

Operatiuni privind activele fixe:


I. Active fixe necorporale:
1. Achizitia de active fixe necorporale care se supun amortizarii
203(205,208) = 404

2. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii,primite


prin donatie sau prin transfer cu titlu gratuit
203(205,208) = 779

3. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe,care se supun amortizarii,realizate din productia


proprie
203(205,208) = 721

4.Constatate plus la inventar


203(205,208) = 779

5.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii:


-prin achizitie de la terti:
682 = 404
206 = 100
-primite prin donatie,transfer cu titlu gratuit:
206 = 100
-constatare plus la inventar:
206 = 100

6.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale,care se supun amortizarii


-prin vanzare:
461 = 791
% = 203(205,208)
cu valoarea amortizata 280
cu valoarea neamortizata 691

52
7.Prin casare:
% = 203(205,208)
cu valoarea amortizata 280
cu valoarea neamortizata 691

8.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale,care nu se supun amortizarii:


-prin vanzare:
461 = 791
100 = 206
-prin casare:
100 = 206

9.Inregistrarea amortizarii activelor fixe necorporale


6811 = 280

10.Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale


6813 = 290

11.Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe


necorporale
290 = 7813

12.Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale


234 = 512 (541,542,550,551,560,561,770)

13.Decontatrea avansurilor acordate furnizorilor


404 = 234

14.Achitarea factorilor catre furniori


404 = 512(541,542,550,551,560,561,770)

15.Inregistrarea activelor fixe necorporale realizate din productia proprie,in curs


de executie
233 = 721

53
16.Inregistrarea receptiei finale
-pentru activele fixe necorporale:
>care se supun amortizarii
203(205,208) = 233
>care nu se supun amortizarii
682 = 233
206 = 100

17.Scaderea din evidenta a activelor fixe necorporale in curs de executie


691 = 233

18.Scaderea prin vanzare


658 = 233
461 = 791

19.Scaderea prin pierderi din calamitati


690 = 233

II. Active fixe corporale:


20.Achizitionarea de la terti a activelor fixe corporale care se supun amortizarii
211(212,213,214) = 404

21.Primirea cu titlu gratuit,prin donatie,transfer cu titlu gratuit a unor active


fixe corporale care se supun amportizarii
211(212,213,214) = 779

22.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale,care se supun


amortizarii,realizate din productie proprie
211(212,213,214) = 722

23.Active fixe corporale care se supun amortizarii,constatate plus la inventar


211(212,213,214) = 779

54
24.Achizitia unor active fixe corporale,care se supun amortizarii,prin leasing
financiar
211(212,213,214) = 167

25.Achizitia de la terti a activelor fixe corporale,care nu se supun amortizarii


211(212,213,214) = 101(102,103,104)
682 = 404

26.Achizitia de active fixe corporale,care nu se supun amortizarii,in leasingul


financiar
211(212,213,214) = 101(102,103,104)
682 = 167

27.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale,care nu se supun


amortizarii,primite cu titlu gratuit prin transfer sau prin donatii
211(212,213,214) = 101(102,103,104)

28.Intrarea in patrimoniu a altor active ale statului(zacaminte,resurse


biologice necultivate,rezerve de apa)
215 = 101

29.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizrii


-prin vanzare:
461 = 791
% = 211(212,213,214)
cu valoarea amortizata 281
cu valoarea neamortizata 691
-prin casare:
% = 211(212,213,214)
cu valoarea amortizata 281
cu valoarea neamortizata 691

55
30.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale,care nu se supun
amortizarii
101(102,103,104) = 211(212,213,214)

31.Iesirea din patrimoniu a altor active ale statului (zacaminte,resurse


biologice necultivate,rezerve de apa)
101 = 215

32.Inregistrarea amortizarii activelor fixe corporale


6811 = 281

33.Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale


6813 = 291

34.Diminuarea sau anularea ajustarilor la activele fixe corporale


291 = 7813

35.Avnsuri acordate furnizorilor pentru achizitia de active fixe corporale


232 = 512(541,542,550,551,560,561,770)

36.Decontarea avansurilor acordate furnizorilor


404 = 232

37.Achitarea facturilor catre furnizor


404 = 512(541,542,550,551,560,561,770)

38.Inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie realizate din


productia proprie
231 = 722

39.Receptia finala a investitiilor pentru activele fixe corporale


amortizabile
211(212,213,214) = 231

56
40.Receptia finala a investitiei pentru activele fixe corporale care nu se
supun amortizarii
682 = 231
211(212,213,214) = 101(102,103,104)

41.Inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie


-scazute din evidenta:
691 = 231
-cedate:
658 = 231
461 = 791
-pierderi din calamitati:
690 = 231

III. Active financiare:creante imobilizate:

42.Acordarea de credite ipotecare din buget pentru


constituirea,cumpararea,reabilitarea,consolidarea si extinderea de locuinte(prin ANL)
2673 = %
551
560

43.Rambursarea ratelor de credite de catre clienti


% = 2673
551
560

44.Inregistrarea dobanzilor de incasat aferente creditelor acordate


2674 = 763

45.Incasarea dobanzilor
% = 2674
551

57
560

46.Garantii depuse si alte creante imobilizate la dispozitia tertilor


267 =512 (513,551,560,561,770)

47.Restituirea garantiilor depuse si alte creante imobilizate


512 (513,551,560,561,770) = 267

IV. Stocuri

48.Achizitionarea stocurilor pe baza de factura


% = 401
301
(302,303,304,
305,309,351,
354,356,357,
358,361,371,
378,381)
4426

49.Inregistrarea stocurilor primite cu titlu


gratuit(donatii,sponsorizari,transferuri,etc)
% = 779
301
(302,303,309,
361,371,381)

50.Inregistrarea stocurilor rezultate din dezmembrarea imibilizarilor


301(302,303) = 791

51.Inregistrarea materilor
prime,materialelor,produselor,animalelor,marfurilor,ambalajelor date spre prelucrare la terti sau a
marfurilor depuse in consignatie
351 = 301(302,303,345,361,371,381)

58
52.Primirea bunurilor de la terti,inclusiv a valorii serviciilor prestate
%=%
301,302, 351
303,345, 401
361,371,
381

53.Consumuri de stocuri:
-materii prime;
601 = 301
-materiale consumabile;
602 = 302
-materiale de natura obiectelor de inventar,
la momentul inventarierii din folosinta;
603 = 303
-animale si pasari;
606 = 361
-ambalaje,
608 = 381
etc.

54.Vanzarea catre terti a stocurilor de produse(cont 701-703),de materii


prime,materiale,marfuri(cont 707) precum si a serviciilor prestate(cont 704-706),concomitent:
411 = %
701(702,703,704,705,706,707)
4427
-scoaterea din evidenta a stocurilor vandute
>semifabricate,produse finite,produse reziduale
709 = 341(345,346)
>marfuri
607 = 371
>ambalaje
608 = 381

59
55.Plusuri la inventar de natura stocurilor
-materii prime
301 = 601
-materiale consumabile
302 = 602
-materiale de natura obiectelor de inventar
303 = 603
-animale si pasari
>achizitionate:
361 = 719
>din productie proprie:
361 = 709
-ambalaje
>achizitionate:
381 = 608
>din productie proprie:
381 = 709

56.Lipsuri constatate la inventar de natura stocurilor


-materii prime
601 = 301
-materiale consumabile
602 = 302
-materiale de natura obiectelor de inventar
603 = 303
-animale si pasari
>achizitionate:
606 = 361
>din productie proprie
709 = 361
-marfuri
607 = 371

60
-ambalaje
>achizitionate:
608 = 381
>din productie proprie:
709 = 381

57.Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate


-cand sumele se cuvin bugetului
428 = 448
-cand sumele raman la dispozitia institutiei
428 = 719

V. Conturi de terti
Operatiuni privind decontarile cu personalul
58.Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii
641 = 421
-CAS angajator
6451 = 4311
-CASS angajator
6453 = 4313
-Ajutor somaj angajator
6452 = 4371
-Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
6454 = 4315
-Alte contributii pentru protectia sociala,angajator
6458 = 438
-Inregistrarea retinerilor din salarii,conform statelor de salarii 421 = %
>CAS asigurati 4312
>CASS asigurati 4314
>Ajutorul de somaj asigurati 4372
>Impozit pe salarii 444
>Avansuri acordate salariatilor 425
>Popriri pe salarii(rate,chirii,etc) 427

61
>Imputatii,garantii,gestionari 4282
59.Achitarea salariilor pe card si virarea retinerilor catre terti
% = 550(551,560,561,562,770)
421
444
4311
4312
4313
4314
4315
4371
4372
448
427

Deconturi privind operatiunile cu furnizorii

60.Acordarea unor avansuri catre furnizorii de bunuri si servicii


409 = 512(513,515,516,550,560,561,770)

61.Decontarea avansurilor catre furnizori


401 = 409

62.Plata furnizorilor de bunuri si servicii


401 = 512(513,515,516,550,560,561,770)

Operatiuni privind deconturile cu clientii

63.Vanzari catre clienti pe baza de factura


411 = %
701(702,703,704,705,706,707,708)
4427

64.Incasarea creantelor

62
550(560,561) = 411

Inregistrarea diferentelor de curs valutar

65.Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori
401(404) = 765

66.Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta


% = 411
5124
665

67.Diferente de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta


5124 = %
411
765

68.Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din reeavaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei
665 = 401(403,404,405,408,419,462)

69.Diferente de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei
401 = 765
(403,404,405,
408,419,462)

70.Diferente de curs valutar nefavorbile rezultate din reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei
665 = 409(411,413,418,461)

71.Diferente de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei
409 = 765
(411,413,
418,461)

63
Operatiuni privind valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor
scoase din functiune

72.Cheltuieli ocazionate de casarea,dezmembrarea activelor fixe


6xx = 401

73.Materiale rezultate din casare


302(303) = 719

74.Valorificarea materialelor rezultate


-scoaterea din gestiune
602(603) = 302(303)
-inregistrarea veniturilor din vanzare cand raman la institutie
411 = 719
-cand sumele se vireaza la buget
411 = 448

75.Incasarea facturii
560 = 411
(561,770)

76.Virarea la buget a sumelor obtinute din valorificare


448 = 560
(561,770)

64

S-ar putea să vă placă și