Sunteți pe pagina 1din 65

FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


DEPARTAMENTUL DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE

LUCRARE METODICO - ŞTIINŢIFICĂ


PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,
PROF.UNIV.DR. TATIANA MOŞTEANU

AUTOR,
PROF.EC. LUCHIAN ADELINE DANIELA

BUCUREŞTI
2009

2
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CUPRINS

CAPITOLUL 1
ROLUL DISCIPLINEI ,,FINANŢE ŞI FISCALITATE’’ ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV
EDUCATIV………………………………………………………………….5

1.1 Rolul disciplinelor de specialitate in procesul instructiv – educativ; aspecte


interdisciplinare…………………………………………………………………..........5
1.2 Rolul disciplinei ,,Finanţe şi fiscalitate’’ în pregătirea de specialitate..................10

CAPITOLUL 2
FINANŢAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE…………………………………………….13

2.1 Scurtă prezentare a instituţiilor publice………………………………………..…13


2.2 Finanţarea instituţiilor publice……………………………………………………16
2.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli- instrument de organizare şi previziune……….21

CAPITOLUL 3
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE – COMPONENTĂ A SISTEMULUI
BUGETAR CONSOLIDAT………………………………………………………………..25

3.1 Veniturile bugetare……………………………………………………………….25


3.2 Cheltuielile bugetare……………………………………………………………..36
3.3 Elaborarea proiectului de buget …………………………………………………49
3.4 Aprobarea proiectului de buget…………………………………………………..52
3.5 Execuţia bugetelor instituţiilor publice…………………………………………..54
3.6 Încheierea execuţiei bugetare……………………………………………………57

CAPITOLUL 4
SISTEMUL SANITAR ÎN ROMÂNIA ŞI FINANŢAREA ACESTUIA……………......62

4.1 Evoluţia serviciilor de sănătate in România..........................................................62


4.2 Finanţarea sectorului sanitar……………………………………………………...75
4.3 Finanţarea spitalelor……………………………………………………………...84
4.4 Finanţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi……………………………...89
4.4.1 Prezentarea generală a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi………………..89
4.4.2 Finanţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi în anul 2008........................96

3
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CAPITOLUL 5
METODICA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE PRIVIND TEMA
„FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE”…...……………………………………...102

PARTEA I - METODE ŞI MIJLOACE DIDACTICE, PRINCIPII DIDACTICE

5.1. Procesul de învăţământ ca proces de predare, învăţare şi evaluare ……………102


5.1.1 Proiectarea activităţii instructiv – educative…………………………………..104
5.1.2 Lecţia şi rolul acesteia în procesul de învăţământ………………………….....107
5.1.3 Proiectarea didactică…………………………………………………………..115
5.1.4 Alte forme de organizare a procesului de învăţământ………………………..125
5.1.5 Metodologia predării untăţii de învăţare ’’Impozite directe’’………………...125
5.1.5 Metode de învăţare……………………………………………………………161
5.1.7 Evaluarea…………………………………………………………………..….175
5.1.8 Mijloace de învăţământ……………………………………………………….195
5.1.9 Principiile didacticii…………………………………………………………...197

PARTEA A II-A - CERCETAREA METODICO DIDACTICĂ

5.2. Organizarea experimentului pedagogic ………………………………………..218


5.2.1. Stabilirea ipotezei ………………....................................................................218
5.2.2. Colectarea datelor experimentului.....................…….………………………..218
5.2.3. Aplicarea planului experimental ……………………………………………..219

CONCLUZII……………………………………………………………………………….232

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..234

ANEXE……………………………………………………………………………………..238

4
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CAPITOLUL 1
ROLUL DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV

1.1. Rolul disciplinelor tehnice în procesul instructiv-educativ;


aspecte interdisciplinare

Reforma curriculară a învăţământului preuniversitar a produs o serie de schimbări în


structura şi conţinutul acestui segment important în formarea şi educarea tineretului. Astfel,
proiectarea curriculară se realizează la ora actuală pe următoarele direcţii:
- centrarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării, astfel încât absolventul de liceu –
spre exemplu - să fie în măsură să decidă asupra propriei cariere, integrându-se activ în viaţa
socială;
- trecerea de la enciclopedismul cunoaşterii (elevul să ştie, la finele şcolarităţii, câte ceva din
fiecare domeniu) la cultura acţiunii contextualizate (formarea unui ansamblu structurat de
competenţe funcţionale de bază);
- reconsiderarea statutului liceului şi a misiunii sale generale: furnizor de servicii
educaţionale, elevul fiind direct şi permanent implicat în configurarea propriului traseu de
învăţare şi formare. În contextul reformei învăţământului, liceul nu mai face parte din
învăţământul obligatoriu;
- procesul de învăţare şi interesele elevului devin prioritare (în condiţiile în care liceul are
statut neobligatoriu);
- diversificarea ofertei curriculare a învăţământului secundar superior şi, implicit,
multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege (prin structurarea şi funcţionarea liceului pe
mai multe filiere, profiluri şi specializări);
- centrarea profesorului pe comportamente specifice rolurilor de organizator şi mediator al
experienţelor de învăţare;
- introducerea disciplinelor opţionale în cadrul modulelor de studii, etc.
Noul curriculum şcolar este astfel conceput şi dimensionat încât să asigure elevilor
posibilitatea formării unei personalităţi active şi creative, capabilă de opţiuni şi decizii.

5
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Scopurile generale urmărite sunt îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate şi


de cultură generală, competenţă axiologică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi
conturarea unor dimensiuni practice ale cunoştinţelor dobândite.
Într-o altă ordine de idei, prin actuala reformă curriculară este reconsiderat, parţial sau total,
locul şi rolul disciplinelor socioumane (inclusiv a disciplinelor economice) în dezvoltarea
personalităţii elevilor, implicit în formarea capacităţii acestora de a valoriza realitatea şi de a-
şi afirma interesul şi atitudinile pozitive faţă de valorile fundamentale, instituţii, societate,
cultură etc.
Întregul proces instructiv-educativ este astfel conceput şi desfăşurat, la ora actuală,
încât tinerii să ajungă la capacitatea de a desfăşura o activitate profesională, şi de a se integra
în societate. În cadrul acestuia, un loc şi rol bine definit deţin disciplinele economice, al căror
studiu are reale valenţe formative, contribuind esenţial la dezvoltarea personalităţii elevilor.
Edgar Faure afirma că „nu este suficient să ridicăm nivelul de calificare a producătorilor,
fiecare trebuie ajutat să devină agent conştient al dezvoltării, un consumator luminat, datorită
cunoaşterii reale a legilor, mecanismelor şi angrenajelor vieţii economice”. Programele de
educaţie instituţionalizată actualizează rolul acelor discipline socio-umane care îl ajută pe
tânărul aflat în formare să dobândească conştiinţa locului său în societate, să înţeleagă că
poate şi trebuie să participe la viaţa economico-socială a colectivităţii.
Ne putem întreba: de ce trebuie să studieze elevii aceste discipline? Învăţarea lor este
pedagogic motivată? Ponderea pe care o au în cadrul curriculum-ului este corespunzătoare
interesului elevilor şi valenţelor lor formative? Prezenţa disciplinelor economice în planul de
învăţământ este impusă de însăşi idealul educaţional urmărit, ce exprimă, în esenţa sa,
modelul de personalitate pe care şcoala trebuie să-l formeze. Recunoaşterea individualităţii
umane, a libertăţii şi demnităţii sale au impact în şcoala contemporană, cu atât mai mult cu
cât adolescenţa este vârsta la care încep să se evidenţieze interesele complexe de cunoaştere
şi acţiune, vârsta la care omul se pregăteşte pentru viaţa socială activă, respectiv integrarea pe
piaţa muncii.
Raportarea la individ şi societate reprezintă cadre de referinţă în care se înscriu disciplinele
economice. Cunoaşterea cadrelor existenţei umane, a fenomenelor şi legităţilor economice,
„articularea” interdisciplinară a ştiinţelor economice cu alte ştiinţe socio-umane oferă
posibilitatea înţelegerii în profunzime a realităţii economice şi, implicit, posibilitatea unei
acţiuni eficiente asupra ei.
Studierea disciplinelor economice are, deopotrivă, un caracter informativ şi formativ,
în concordanţă cu particularităţile şi tendinţele fundamentale de progres ale vieţii sociale.

6
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Modul în care o persoană reacţionează într-o situaţie dată depinde de educaţia pe care a
primit-o, de deprinderile formate, care o ajută să-şi joace rolul social. În context, aportul adus
de disciplinele economice la formare şi dezvoltarea elevilor este direct sesizabil dacă ne
raportăm la obiectivele generale şi competenţele specifice, explicitate în programele şcolare.
Însuşirea unui sistem de cunoştinţe cu privire la activitatea umană, necesitatea asocierii
trebuinţelor cu resurselor în cadrul activităţii umane în scopul satisfacerii eficiente a nevoilor
personale, proiectarea unui comportament economic raţional, adecvat la cerinţele unui mediu
concurenţial, formarea unor priceperi, deprinderi, capacităţi şi atitudini corespunzătoare unei
existenţe pro-active (agent economic activ, consumator avizat, investitor prudent, cetăţean
responsabil) – toate acestea îi permit elevului să-şi construiască o imagine de ansamblu
asupra vieţii economico-sociale şi să poată răspunde cerinţelor fundamentale ale existenţei şi
integrării sociale.
Elevul va fi pregătit – şi prin predarea-învăţarea disciplinelor economice – să gândească liber
şi creativ, să manifeste capacităţi de analiză şi apreciere a propriului comportament şi al
semenilor săi, fiind capabil de opinii personale, dialog, comportament dezirabil, acţiune,
reacţii pozitive la schimbare.
Educaţia economică precum şi cea antreprenorială se constituie în dimensiuni
moderne ale educaţiei, prezente în viaţa socială şi a şcolii în forme explicite (discipline de
învăţământ ) sau implicite (programe nonformale, module, companii-persoane). Vizează
formarea şi cultivarea capacităţilor de adaptare rapidă şi responsabilă a personalităţii umane
la condiţiile economiei de piaţă şi a mediului concurenţial şi de afaceri.
Ţintele strategice ale educaţiei economice sunt, în principal, următoarele:
 familiarizarea cu noţiunile, conceptele, legităţile, mecanismele şi practicile
asociate producţiei, desfacerii şi consumului în contextul competiţiei libere;
 asimilarea noţiunilor de bază ale economiei concurentiale ;
 înţelegerea modului de funcţionare a economiei de piaţă;
 formarea şi susţinerea acelor deprinderi şi abilităţi specifice unui mediu
economic concurenţial;
 cunoaşterea şi folosirea eficientă a mecanismelor şi instituţiilor specifice
economiei de piaţă;
 conştientizarea oportunităţilor de adaptare a deciziilor în calitate de
angajaţi, manageri, investitori, consumatori, proprietari şi cetăţeni;
 adaptarea continuă la muncă şi la sporirea disponibilităţilor de asumare

7
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

de responsabilităţi ;
 întărirea motivaţiei muncii şi a celei economice ;
 dezvoltarea spiritului de iniţiativă privată şi a disponibilităţii de a iniţia
şi dezvolta afaceri ;
 promovarea şi susţinerea spiritului de lucru în echipă;creşterea
proprietăţii individuale şi ameliorarea standardului de viaţă ;
 formarea unui nou mod economic de gândire şi acţiune.

Educaţia economică şi antreprenorială acţionează inclusiv la nivelul şi convingerilor


omului modern, pe care le compatibilizează, pe cât posibil cu mutaţiile produse pe piaţa
muncii şi în sfera activităţilor economice. Ca urmare, educaţia în domeniul economic şi a
spiritului întreprinzător apare sub forma unui sistem cu variate componente ce solicită
abordări specifice, asigurând celor care dispun de reale aptitudini antreprenoriale cunoştinţele
necesare parcurgerii drumului spre reuşită şi succes.
Educaţia economică şi antreprenorială sunt ipostaze educaţionale centrate pe individ
şi disponibilităţile acestuia atrăgând şi cointeresând şi colectivitatea umană în ansamblul său
(familia, şcoala, comunitatea locală, angajatorii, statul). Solicită abordări interdisciplinare
deoarece vizează aspecte de natură economică, psihologică, pedagogică, etică, sociologică,
culturală, ca şi consecinţă a plasării individului în miezul tare al unui astfel de demers
educaţional cu efecte multiple. Educarea oamenilor în general, a tinerilor în special, în spiritul
economiei de piaţă are efecte benefice şi pentru viaţa cotidiană, dar şi pentru evoluţia
profesională a tinerilor, fiind practic o pregătire indirectă pentru muncă şi pentru iniţiativă
privată, participând activ la dezvoltarea personală şi socială.
În context contemporan, sistemele educaţionale din ţările dezvoltate acordă o
importanţă deosebită acestei noi dimensiuni a educaţiei, ceea ce echivalează cu recunoaşterea
valorii pe care o are pregătirea economică şi pentru mediul de afaceri în înţelegerea corectă a
lumii de azi, ca şi pentru adoptarea deciziilor majore care influenţează viitorul oamenilor.
Studiul economiei şi a activităţilor specifice domeniului, într-un mediu educaţional formal
sau nonformal, contribuie şi la dezvoltarea unor deprinderi importante cum ar fi:
 identificarea corectă şi în timp util a unor dificultăţi economice, alternative de
acţiune, beneficii şi / sau costuri ale demersurilor de natură economică;
 analiza pertinentă a contextului şi cauzelor diferitelor acţiuni economice;
 examinarea atentă a consecinţelor imediate şi / sau de durată ale modificărilor

8
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

de situaţie – economică sau politică – în plan personal şi social;


 argumentarea şi compararea beneficiilor / costurilor oricărei acţiuni
economice, de genul tranzacţiilor, a schimburilor, etc.

Nevoia de educaţia economică şi antreprenorială este o realitate a zilelor noastre deoarece în


societate încă se manifestă o mentalitate egalitarist-colectivistă care generează atitudini
reprobabile faţă de economia de piaţă şi iniţiativa privată, de ostilitate faţă de investitorii
străini (xenofobism economic), de pasivitate şi expectativă şi , nu în ultimul rând de diluare
a responsabilităţii faţă de actul economic. Toate acestea sunt consecinţa lipsei de educaţie şi
de cultură economică solidă sau a unei pregătiri superficiale.
Concluzionând, disciplinele economice - prin conţinutul lor profund social – au
valoare utilitară şi paxiologică deosebită (în ciuda gradului ridicat de abstractizare şi
generalizare a noţiunilor economice). Contribuie într-o măsură apreciabilă la dezvoltarea
gândirii critice şi divergentă, a spiritului de observaţie, a atenţiei distributive etc., elevii având
ocazia să abordeze coerent şi sistematic probleme de natură economică, socială, politică.
Desigur, însă, fiecare disciplină economică vizează o anumită categorie de fenomene şi
procese economice, pe care le sistematizează şi le explică, determinându-l pe elev să îşi
formeze un mod de gândire economic şi o imagine comprehensivă despre el însuşi şi despre
societatea de consum, putând să înţeleagă legăturile dintre gândire şi acţiuni (teorie şi
practică)1.
Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obţin de la sine.
Pentru acestea este necesară însuşirea prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază
tehnice generale şi a unor cunoştinţe ce asigură pregătirea generală în domeniile matematicii,
fizicii, chimiei, logicii, economiei, etc.
Interdisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea sunt caracteristici esenţiale ale procesului
de predare-învăţare a disciplinelor tehnice. În organizarea programelor de studii există un
raport şi între disciplinele tehnice şi instruirea practică. Acesta este experimentat pe de o
parte în timpul afectat pentru practică la diferite nivele de specializare şi în scopul instruirii,
de consolidarea cunoştinţelor tehnice specifice fiecărei meserii şi formarea deprinderilor
practice în domeniul respectiv.

1
Ciobanu Olga, Didactica disciplinelor economice, Editura. ASE, Bucuresti,2007.

9
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Formarea competenţei profesionale, în condiţiile restrângerii numărului de locuri de


muncă în economia de piaţă, a fluctuaţiei meseriilor căutate la un moment dat, se poate
construi pe fondul solid al unei culturi tehnice generale.
Condiţiile producţiei contemporane, a sistematizării şi robotizării proceselor cer, pe de o
parte specializarea accentuată pe diferite profile şi specializări, dar pe de altă parte un grad
ridicat de mobilitate profesională.
În acest sens, însuşirea informaţiilor tehnologice, formarea priceperilor, deprinderilor
intelectuale şi tehnico-productive trebuie să aibă motivaţia ocupării prin concurenţă a unui loc
de muncă.
Informaţia şi acţiunea, alcătuiesc din punct de vedere psihologic, un tandem ce nu poate
fi dezmembrat. Componenta acţională şi participativă în procesul învăţării este mai bine
conturată la disciplinele tehnice. Elevul ia parte la activităţi tehnico-productive, aplică în
practică informaţiile tehnologice primite, exersează continuu diferite strategii de cunoaştere,
al cărui rezultat este consolidarea capacităţilor de înţelegere, aplicare, analiză, sinteză şi
evaluare a diferitelor situaţii.
Prin complexitatea activitătilor la care participă activ elevii în vederea însuşirii unei
meserii, disciplinele tehnice, alături de celelalte discipline, contribuie la formarea
personalităţii lor.

1.2. Rolul disciplinei ,,Finanţe şi fiscalitate’’ în pregătirea de specialitate

Curriculum-ul „Finanţe şi fiscalitate” pentru clasa a XII-a la specializarea ,,Tehnician


în activităţi economice’’, respectiv clasa a XI –a la specializarea ,,Tehnician în
administraţie’’ îşi propune formarea gândirii economice la elevi şi determinarea acţiunii lor
în concordanţă cu mecanismele şi legislaţia din domeniul financiar.
Disciplina se studiază pe parcursul unui an de studiu, o oră respectiv două ore, pe
săptămână. Pentru fiecare competenţă se propune un set de unităţi de conţinut în măsură să
conducă la atingerea competenţei specifice respective.
Competenţele specifice se referă la descrierea esenţei economice, a funcţiei de
repartiţie şi a funcţiei de control a finanţelor, prezentarea rolului finanţelor în economia de
piaţă, identificarea elementelor impozitelor, prezentarea principiilor impunerii, prezentarea
rolului şi formelor controlului financiar, programarea, desfăşurarea, întocmirea şi perfectarea
actelor de control, valorificarea actelor de control, realizarea controlului financiar propriu

10
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

agenţilor economici şi instituţiilor publice, prezentarea criteriilor de clasificare a cheltuielilor


publice, identificarea diferitelor cheltuieli publice.
Curriculum-ul este astfel conceput încât să permită profesorilor libertatea de a alege
ordinea şi modul de organizare a activităţii de învăţare în raport cu experienţa, tactul
pedagogic şi mijloacele de învăţământ de care dispun. Alegerea tehnicilor de instruire revine
profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la
particularităţile elevilor.
În curriculum-ul la decizia şcolii, conţinuturile disciplinei „Finanţe şi fiscalitate” pot fi
dezvoltate prin aprofundarea şi extinderea lor.
Finalitatea învăţării acestei discipline este aceea de a permite elevilor orientarea în
domeniile de pregătire profesional-tehnologică oferite de curriculum-ul şcolar şi de a-i iniţia
în ramurile de cunoaştere socio-economică. Prin predarea acestei discipline se cultivă
responsabilităţile pentru activităţile desfăşurate şi se formează elevilor capacităţi de analiză şi
control al fenomenelor şi proceselor economice.
Complexitatea disciplinei permite utilizarea metodelor de învăţământ considerate
formative, creative, acţionale, care pun accent pe participarea elevilor la lecţie, redistribuind
pe cât posibil activitatea profesorului. Dintre aceste metode amintim:
Exerciţiul metoda principală pentru formarea de priceperi şi deprinderi – constă în
executarea repetată a unor acţiuni care ajută la dezvoltarea aptitudinilor.
Exerciţiul dirijat se poate face la lecţiile despre „Impozitele directe” şi „Impozitele
indirecte” profesorul prezintă date despre venituri, urmând ca elevii individual să stabilească
impozitele de virat la Bugetul de stat. Priceperile şi deprinderile formate la această lecţie îl
vor ajuta pe viitorul absolvent să calculeze impozitele directe şi indirecte.
Problematizarea, modalitatea de influenţare în crearea unor situaţii – problemă ce
determină elevii să restructureze şi să completeze unele cunoştinţe anterioare în vederea
soluţionării noilor situaţii pe baza experienţei şi a efortului personal, creându-şi în gândire o
situaţie conflictuală. Se poate utiliza la lecţia „Dubla impunere” prezentându-le elevilor
datele privind veniturile persoanelor fizice realizate în străinătate şi în ţara de origine să
stabilească impozitul, utilizând diverse metode de impunere şi să precizeze care este cea mai
eficientă.
Învăţarea prin descoperire ipotetic deductivă, metodă de dobândire a cunoştinţelor
prin efortul propriu al elevului, acesta având sarcina de a emite ipoteze pe care apoi să le
verifice pentru a dovedi veridicitatea lor. La lecţia „Asemănări şi deosebiri între finanţele

11
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

publice şi private” elevii pot, pe baza cunoştinţelor generale pe care le deţin până acum să
stabilească aceste deosebiri şi asemănări.
Instruirea prin mijloace audio-vizuale poate fi folosită la teme cum sunt „Veniturile
fiscale şi nefiscale”, „Cheltuielile publice”, această metodă are avantajul de a stimula gradul
de participare a elevului şi de a intensifica activitatea mintală.
Pentru realizarea competenţelor stabilite de curriculum şcolar ca mijloace de învăţământ sunt
recomandate mijloacele de exersare şi formare a deprinderilor. Fişele de lucru vor fi folosite
în diverse secvenţe ale orelor de finanţe şi control, antrenând elevii în rezolvarea unor situaţii
de lucru, în investigarea şi descoperirea unor soluţii viabile.
Modalităţile de organizare a elevilor sunt adaptate la specificul disciplinei,
promovându-se munca în grup, în echipe, individuală, punându-se accent pe deprinderile de
cooperare şi comunicare.

12
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CAPITOLUL II
FINANŢAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE

2.1 Scurtă prezentare a instituţiilor publice

Instituţiile publice au un rol important in cadrul statului deoarece prin intermediul


acestora acesta isi indeplineste functiile sale. De asemenea, procesele economice in economia
de piata, precum si in alte tipuri de economii, sunt influentate de stat prin intermediul
sectorului public.
Sfera de cuprindere a institutiilor publice este vasta, statul actionand practic in toate
domeniile vietii economice sau sociale. Statul, prin intermediul institutiilor de care dispune
sau prin intermediul intreprinderilor a actionat,in functie de politica urmata in diferite
perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut in economie si a influentat pozitiv sau
negativ desfasurarea anumitor activitati.
In Romania exista in jur de 10.000 de institutii publice, majoritatea fiind institutii
publice locale (aproape 3.000 de consilii locale municipale, orasenesti, comunale si ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, la care se adauga un numar important de institutii publice
de invatamant si altele).
In sfera de cuprindere a institutiilor publice se afla:”Parlamentul, Administratia
Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte
autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora,
indiferent de modul de finantare a acestora.”2
La nivel local, conform Legii privind finantele publice locale, in sfera de cuprindere
a institutiilor publice includem “autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale, institutiile
publice si serviciile publice de interes local, cu personalitate juridica, indiferent de modul de
finantare a activitatii acestora”.3
Gruparea institutiilor publice dupa modul de prezentare de mai sus se face in functie
de nivelul la care se manifesta. Astfel avem institutii publice la nivel central si institutii
publice la nivel local.

2
Legea nr. 500 din 11 iuliu 2002 privind finantele publice publicate in M.O. nr. 597/2002
3
Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice locale, publicata in M.O. nr. 404/1998

13
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

- Parlamentul
- Presedinţia
Institutii publice la
- Guvernul
nivel central - ministerele
- alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale
- consiliile judetene
- consiliile locale
Institutii publice la
- primariile
nivel local - alte institutii de interes local.

Alte criterii de clasificare a institutiilor publice sunt: domeniul in care isi manifesta
autoritatea (legislativ, executiv, judecatoresc), obiectul activitatii (institutii administrative si
institutii de specialitate)4 si modul de finantare, despre care vom vorbi ulterior.
Numărul mare de instituţii publice a condus la crearea unei ierarhii pe criteriul
sectorial sau geografic. Astfel, institutiile publice sunt conduse de ordonatori de credite
principali, secundari sau terţiari.
Ordonatorii principali de credite pentru institutiile finantate din bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale sunt conducatorii
autoritatilor publice, ministrii si conducatorii celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale.
Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, pe unitatile
ierarhic inferioare, in raport sarcinile acestora cuprinse, potrivit legii, in bugetele respective si
aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, cu respectarea dispozitiilor legale.
Ordonatorii secundari si tertiari de credite sunt conducatorii celorlalte institutii
publice care se afla direct in subordonarea ordonatorilor principali sau in subordonarea
ordonatorilor secundari (in acest caz este vorba despre ordonatorii tertiari de credite).
Ordonatorii secundari de credite aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii
si a celor din bugetele fondurilor speciale, cu respectarea dispozitiilor legale, si repartizeaza
creditele bugetare aprobate pe unitatile ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt
ordonatori tertiari de credite.
De asemenea, ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale. Ordonatorii tertiari de
credite nu mai au alte institutii publice in subordine.
4
Lucian Ţâţu - Finante locale si institutii publice, Editura Aner, Bucuresti, 2002

14
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in


limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
Caracteristica de baza a institutiilor publice este faptul ca ele produc bunurile
publice care sunt distribuite in cea mai mare parte gratuit sau la preturi care se regasesc sub
nivelul costurilor. Prin serviciile oferite de catre institutiile publice se urmareste asigurarea
unor servicii catre contribuabili care ar necesita costuri ridicate daca ar fi produse de sectorul
privat, precum si asigurarea satisfacerii nevoilor sociale ale contribuabililor.
Deoarece sunt axate pe furnizarea unor anumite bunuri publice, institutiilor publice
le este caracteristică specializarea, ele urmărind scopul pentru care funcţionează. Domeniile
în care acţionează instituţiile statului producătoare de bunuri publice sunt următoarele:
 domeniul social-cultural:
 invatamant: prescolar, primar si gimnazial, complementar,
profesional, liceal, postliceal, invatamant pentru copii cu
deficiente, case de copii, universitati, academii, case de cultura,
biblioteci, etc.;

 sanatate: dispensare medicale, policlinici, spitale, sanatorii,


crese, leagane de copii, centre de recoltare si conservare a
sangelui, statii de salvare, etc.;

 asistenta sociala: camine de batrani si pensionari, camine-spital


pentru invalizi si bolnavi cronici, camine pentru copii infirmi si
camine-atelier, cantine de ajutor social, centre de primire a
minorilor, institutii de plasament familial;

 sport si tineret.
 domeniul apărării nationale:- unităţi militare, unităţi de învăţământ
specializate.

 domeniul ordinii publice:- unităţi de poliţie, pompieri, jandarmi,


Serviciul Român de Informaţii.

15
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

 domeniul autorităţii publice:- Preşedinţia, Senatul, Camera Deputaţilor,


Guvernul, ministerele, alte organe ale
administraţiei publice centrale, consiliile
locale, primăriile, prefecturile, organe ale
administraţiei de stat pe plan local,
autorităţile judecătoresti, Curtea de
Conturi, etc.;

 domeniul economic: - institutii specializate in cercetarea stiintifica,


unităţii de cercetare pentru descoperiri de
zăcăminte noi, institutii de protecţie a mediului
şi de gospodărire a apelor.

2.2 Finanţarea instituţiilor publice

Finantarea institutiilor publice se realizeaza de la buget (de stat, asigurarilor sociale


de stat sau locale, fonduri speciale), de la buget si din venituri proprii, din venituri proprii sau
din credite externe si fonduri nerambursabile.
In cazul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, local sau
fondurile speciale, creditele bugetare ale acestor institutii publice ( si ale celor din
subordinea acestora, daca este cazul) sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior
ori de comun acord cu Ministerul Finantelor Publice in cazul ordonatorilor principali de
credite (conform prevederilor Legii finantelor publice). La partea de venituri intalnim
„ alocatii de la bugetul”, iar la cheltuieli, sumele alocate sunt defalcate dupa criteriul
economic al clasificatiei bugetare. In cazul in care aceste institutii incaseaza venituri, acestea
vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finantate.
Majoritatea institutiilor publice se incadreaza in categoria institutii publice finantate
din venituri proprii si subventii (alocatii) de la bugetul de stat, local sau fondurile speciale.
Subventiile primite (care apar in partea de venituri) vin in completarea veniturilor proprii
obtinute din activitatile specifice desfasurate (vanzari de bilete, inchirieri de spatii, prestari de
servicii, etc.). Ordonatorul de credite superior stabileste cuantumul subventiei, dar nu si
destinatia acesteia (cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, etc.). Conducatorul institutiei face

16
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subventii) pe categorii de cheltuieli,


urmand ca bugetul sa fie vizat de ordonatorul superior.
Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea si largirea activitatii lor
mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, prin transmitere
gratuita, cu respectarea dispozitiilor legale. Acestea se gestioneaza potrivit normelor privind
finantele publice si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate partial sau integral din fonduri
proprii, se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice
in cauza, potrivit normelor privind finantele publice , daca legea nu prevede altfel.
Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate din fondurile
speciale, se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele
fondurilor speciale, dupa caz, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede
altfel.
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt similare
institutiilor publice prezentate anterior, cu diferenta ca acestea nu beneficiaza de nici o
subventie de la ordonatorul superior de credite. Acest lucru nu inseamna ca institutia este
autonoma (nu este in subordinea unui ordonator de credite superior) si nici bugetul propriu nu
trebuie vizat de ordonatorul superior.
Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate
integral din venituri proprii raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator
cu aceeasi destinatie. Bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii se prezinta
distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
Institutii publice finantate din credite externe sau fonduri nerambursabile sunt
caracterizate prin faptul ca fondurile externe rambursabile sau nerambursabile de care
beneficiaza institutiile publice din Romania vin, cel mai adesea, in completarea alocatiilor de
la bugetul de stat si a veniturilor proprii ale institutiilor respective.
Platile pentru investitiile institutiilor publice se efectueaza prin unitatile teritoriale
ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a documentatiei tehnice prevazute de lege, a
fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind
investitiile si decontarea acestora.
Organul de specialitate al administraţiei publice centrale îl reprezintă Ministerul
Sănătăţii, instituţie publică care organizează, coordonează, îndrumă activităţile pentru
asigurarea sănătăţii populaţiei şi acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care
dăunează sănătăţii.

17
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Direcţiile de sănătate publică judeţene sunt servicii publice descentralizate, cu


personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi
cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale.
Unităţile din sistemul sanitar se grupează astfel :

Dispensarul este unitatea medico-sanitară care asigură


DISPENSARE asistenţa populaţiei dint-o anumită zonă teritorială, fără
POLICLINICE spitalizare.

Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică,


cu personalitate juridică care asigură servicii medicale.
SPITALE

Sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură


SANATORII asistenţa medicală utilizând factori curative naturali asociaţi cu
celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice.

Preventoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură


PREVENTORII prevenirea şi combaterea tuberculozei la copii şi tineri,
precum şi la bolnavii de tuberculoză stabilizaţi clinic şi
necontagioşi.

Creşele sunt instituţii care asigură, asistenţa medicală,


CREŞE instruirea şi educarea copiilor.

Centrele de sănătate sunt unităţi sanitare cu sau fără paturi,


care asigură asistenţă medicală de specialitate pentru
18 din mai multe localităţi apropiate, în cel putin două
populaţia
specialităţi.
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CENTRE DE SĂNĂTATE

ALTE Leagăne de copii


INSTITUŢII Centre de transfuzie sanguine
Servicii de ambulanţă

Din punct de vedere al subordonării, nu toate unităţile sanitare sunt în subordinea


Ministerului Sănătăţii sau a Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, ci şi în subordinea unor
ministere sau autorităţi publice centrale, denumite generic ministere de resort
 Ministerul de Justiţie are în subordine:
 Spitalul ,,Prof. Dr. Constantin Angelescu’’
 Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al
Ministerului de Justiţie
 6 spitale – penitenciar
 Ministerul Administraţiei şi Internelor are în subordine:
 Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială ,,General
doctor aviator Victor Anastasiu’’
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are în subordine:
 Spitale CFR
Entităţile publice din domeniul sănătăţii, care nu au personalitate juridică(unele creşe,
cabinete medicale din cadrul unităţilor militare, laboratoare, cabinete de medicină sportivă,
cabinete de logopedie, cabinete medicale din grădiniţe şi şcoli etc.), primesc finanţare prin
instituţiile publice de care aparţin la capitolul de sănătate.

19
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

FINANŢAREA SĂNĂTĂŢII

De la bugetul de stat se finanţează Ministerul


Sănătăţii şi serviciile publice descentralizate,
institutele de sănătate publică, Academia de Stiinţe
Medicale. De la bugetul de stat se mai asigură :
desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele
naţionale de sănătate
BUGET DE STAT dotarea cu echipamente medicale de înaltă
performanţă a unităţilor medicale
investiţii legate de construirea / finalizarea unor
obiective sanitare
Sumele acordate de la bugetul de stat sunt cuprinse
în bugetul Ministerului Sănătăţii sau a ministerelor
de resort.

Bugetele locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli


BUGETELE LOCALE pentru finalizarea construcţiilo noi şi la realizarea de
reparaţii curente şi capitale, precum şi la dotarea cu
aparatură medicală.

Veniturile proprii, din care se finanţează majoritatea


instituţiilor sanitare publice, sunt reprezentate de
sumele încasate de la Casa de Asigurări de Sănătate în
urma serviciilor medicale furnizate pe baza
contrectelor încheiate cu aceasta. Unităţile sanitare au
VENITURI PROPRII posibilitatea de a semna contracte de prestări sevicii
şi cu casele de asigurări private. La acestea se
adaugăveniturile obţinute din servicii medicale
acordate la cererea persoanelr fizice sau juridice,
venituri din chirii, asocieri investiţionale în profil
medical, precum şi alte venituri dobândite în condiţiile
legii.

Fondurile externe sunt contractate pentru completarea


FONDURI EXTERNE finanţării unor proiecte de interes naţional care nu pot
fi susţinute din resurse interne.

20
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

2.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli- instrument de organizare şi


previziune

La baza desfasurarii incăsarilor si platilor efectuate de catre o institutie publica


sta bugetul de venituri si cheltuieli. Bugetul, in acceptiunea Legii finantelor publice
reprezinta „documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si
cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a
institutiilor publice”54. Stabilirea veniturilor si cheltuielilor care se inscriu in buget se face
in functie de gradul de subordonare a institutiei respective, precum si de specificul
acesteia. Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice sunt cuprinse (in
totalitate sau sub forma de sold) in bugetul de stat sau in bugetele locale.
Bugetul reprezinta legatura dintre programare si actiune; este o declaratie care
exprima planurile de viitor in termeni financiari iar aceste planuri devin angajamente
pentru care se aloca fonduri.
Bugetul este un punct de plecare in evaluarea performantelor. Bugetul constituie
un instrument de baza de organizare si previzionare, deci un instrument de management,
fiind rezultanta unei decizii importante. Este reglementat printr-o decizie speciala, care ii
confera putere executorie si de constrangere.
Valoarea unui buget depinde de precizia evaluarii, de valoarea informatiilor
economice utilizate pentru conceperea lui. Bugetarea oricarei activitati, indiferent de
modul de calcul si de nivelul la care se efectueaza trebuie sa tina cont de reglementarile
legale in vigoare.
Bugetul este mecanismul ideal prin care se asigura limitarea cheltuielilor la
sumele si proiectele prevazute; problema centrala a elaborarii bugetului este satisfacerea
cerintelor cu resurse limitate, armonizarea nevoilor cu posibilitatile de acoperire.
In conformitate cu semnificatia dictonului ``a guverna inseamna a prevedea”6,
conducerea moderna a institutiilor publice are ca prima atributie previziunea ,iar
previziunea financiara este, poate, cea mai importanta activitate de planificare.

5
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice publicate in M.O. nr. 597/2002
6
P. Garnier – La technique comptable aprofondie. Editura Dunod, Paris,1972

21
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Actiunea financiara precede orice actiune tehnica, economica si organizatorica.


Astfel, mai intai se procura resursele financiare necesare si apoi are loc fluxul real de
bunuri si servicii catre institutie prin compensarea acestuia cu un flux financiar, in sens
invers. Putem spune ca decizia financiara este apriorica oricarei decizii economice, ceea
ce este de natura sa releve importanta elaborarii si fundamentarii bugetului de venituri si
cheltuieli. Aceasta cuprinde indicatori financiari care releva volumul si circuitul activelor
imobilizate si al activelor circulante, necesarul de finantat, sursele de finantare, volumul
acumularilor si destinatia rezultatelor, varsamintele catre organul ierarhic superior si la
bugetul statului, precum si subventiile primite de la acesta.
Bugetul unei institutii publice trebuie sa contina:
 Documentul de politica, strategie si performanta (aferente anului pentru care se
previzioneaza bugetul si pentru urmatorii ani)
 Veniturile si cheltuielile (globale si defalcate pe parti, capitole, subcapitole, articole,
si alineate după caz)
 Cheltuielile cu salariile
 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
 Bugetul institutiilor publice aflate in subordine
 Sume alocate din credite externe
 Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
 Proiecte de finantare internationala (sinteze si fise)
 Bugetul de programe (sineze si fise)
 Cheltuieli de capital (sinteza listelor de investitii si fisele obiectivelor de investitii).

Bugetul institutiilor publice finantate integral de la buget


Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurarilor sociale, de stat sau bugetele fondurilor speciale intocmesc doar bugete de
cheltuieli.Acoperirea cheltuielilor se realizeaza in exclusivitate din alocatii de la bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale, dupa caz.
Orice venit realizat de aceste institutiii se face venit de la bugetul din care se
finanteaza institutia respectiva, cu exceptia veniturilor proprii care sunt prevazute in

22
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

anexele bugetelor aprobate si care sunt aferente activitatilor finantate integral din venituri
proprii. Veniturile se pot obtine din activitatea curenta a institutiei (taxa de autorizare a
concentrarile economice perceputa de Consiliul Concurentei) sau din venituri ocazionale
(spre exemplu venituri din donatii sau sponsorizari). Donatiile si sponsorizarile in bani
acordate institutiilor publice finantate de la buget se varsa integral la bugetul din care se
finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare repartizxate institutiei
publice. Utilizarea acestor sume se face cu respectarea prevederilor legale si cu
respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
Bugetul de cheltuieli al institutiilor publice finantate integral de la buget respecta
clasificatia cheltuielilor stabilita de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, cheltuielile sunt
detaliate dupa clasificatia functionala (pe parti, capitole si subcapitole),, iar fiecare nivel
al clasificatiei functionale se subdivide dupa clasificatia economic (pe titluri, articole, si
alineate). In cazul in care acestea au organizate si activitati finantate integral din venituri
proprii, pentru aceste activitati se vor intocmi bugete de venituri si cheltuieli.

Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii


Institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii alcatuiesc
bugetul de venituri si cheltuieli. Pe partea de venituri se refasesc toate veniturile,
indiferent de provenienta lor. Astfel, veniturile curente se compun din diferite categorii
de taxe percepute de institutie pentru serviciile prestate. Veniturile din capital cuprind
veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. Subventiile primite de
institutie se concretizeaza sub forma alocatiilor de la bugetul de stat sau local. Donatiile
si sponsorizarile sunt cuprinse separat, tot pe partea de venit. Pe partea de
cheltuieli, se fundamenteaza un buget aferent veniturilor totale.

Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii


Institutiile publice finantate integral din venituri proprii realizeaza buget de
venituri si cheltuieli asemanator institutiilor publice finatate integral sau partial din
venituri proprii, deosebirea fiind ca nu primesc sume de la bugetul de stat sau bugetele
locale.

23
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Pe baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor unei institutii publice are loc


elaborarea proiectului de buget, care, in urma aprobarii va deveni functional, limitele
cheltuielilor stabilite in acest buget fiind limite maxime, iar limitele veniturilor prevazute
in buget fiind limite minime de realizare.
Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre consiliul de administratie si se
avizeaza de ordonatorul de credite ierarhic superior.
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare, pot apare modificari in bugetul
de venituri si cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea
bugetului in masura posibilitatilor existente.
Motivul aparitiei acestor modificari este dat de unele cresteri neprevazute la
capitolul de cheltuieli datorita majorarii peste limitele prevazute ale preturilor sau
tarifelor unor furnizori sau a imposibilitatii realizarii veniturilor prevazute (situatia
negativa pentru buget) sau de realizarea unor venituri superioare sau economii
(justificate) de cheltuieli (situaţie favorabilă).

24
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

CAPITOLUL III
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE – COMPONENTĂ A
SISTEMULUI BUGETAR CONSOLIDAT

3.1 Veniturile bugetare

Economia modernă este caracterizată de fenomenul creşterii mai rapide a


necesarului de resurse decât a posiblităţilor de procurare a acestora. Resursele au caracter
limitat, în timp ce cererea de resurse o prezintă o accentuată tendinţă de creştere.
Resursele sunt elemente ale bogăţiei unei naţiuni. Resursele, provenind din
produsul intern brut, la care se adaugă importul, sunt folosite pentru: consum, formare
brută de capital şi export. Alături de resursele materiale, umane, valutare şi
informaţionale, un rol deosebit îl au resursele financiare.
Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării
obiectivelor economice şi sociale într-un interval de timp determinat.
În categoria resurselor financiare se include resursele autorităţilor şi instituţiilor publice,
resursele întreprinderilor publice şi private, resursele organismelor fără scop lucrative,
precum şi resursele populaţiei. Volumul resurselor financiare ale unei societăţi depinde

25
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

de mărimea produsului intern brut, precum şi de posiblitatea apelării la resursele


financiare externe( împrumuturi, transferuri cu caracter definitiv etc.).
Având în vedere distincţia dintre finanţele publice şi cele private, se pune problema
raportului dintre resursele financiare ale societătii şi resursele financiare publice. Acesta
este un raport ca de la întreg la parte, deoarece resursele financiare ale societăţii au o
sfera de cuprindere mult mai largă.
Resursele financiare publice includ resursele administraţiei de stat central şi locale,
resursele necesare protecţiei şi asigurărilor sociale de stat, precum şi resursele instituţiilor
şi autorităţilor publice cu caracter autonom.
Resursele financiare publice împreună cu resursele financiare private constituie, aşadar,
resursele financiare ale societăţii.
Dat fiind caracterul limitat al resurselor financiare, se pune problema alocării
resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri: publice, private şi mixte.
Producţia de bunuri publice şi raportul dintre acestea şi bunurile private 7 sunt determinate
de decizia privind alocarea resurselor între sectorul public si cel privat. În condiţiile
pieţei imperfect ce caracterizează economia modernă, statul, prin intermediul guvernului,
acţionează fie direct în calitate de producător sau consumator de bunuri, fie ca partener al
vieţii publice care reglementează şi intervine pentru a asigura funcţionarea normală a
pietei. Rolul alocativ al guvernului vizează tocmai utilizarea resurselor pentru producerea
şi distribuirea de bunuri şi servicii publice.
În teoria finanţelor publice, se consideră că alocarea efectivă a resurselor între sectorul
public şi cel privat determină o anumită proporţie între acestea, putându-se accepta că
alocarea resurselor este optimă dacă cerinţele consumatorilor sunt satisfăcute la nivel
maxim, prin intermediul sectorului privat şi al celui public8.
Producţia de bunuri şi servicii publice este finanţata din resurse bugetare, adică, în
principal, din impozitele şi taxele plătite de toţi contribuabilii, persoane fizice şi juridice.
Plata impozitelor şi taxelor reduce capacitatea contribuabiliilor de a-şi procura bunuri şi
servicii de pe piaţă, pentru folosinţa lor exclusivă. La un moment dat, cetăţenii unei tări

7
David N Hyman, Public Finance, second Edition, The Dryden Press, New York, 1987
8
Richard A Musgrave, Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, fifth Edition, McGraw-
Hill Book Company, New York,1989

26
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

pot manifesta anumite preferinţe determinate de o anumită distribuţie a veniturilor şi


averii.
Din ce în ce mai frecvent, se manifestă cererea sporită de resurse financiare,
generată de creşterea nevoilor sociale într-un ritm mai rapid decât cel al evoluţiei
produsului intern brut.
Cererea de resurse financiare publice este determinată de nivelul şi evoluţia
cheltuielilor publice. Posibilitatea acoperirii cererii de resurse, la un moment dat, este
influenţată de un ansamblu de factori, printre care pot fi menţionaţi:
-factori economici, care imprima o anumită evoluţie a produsului intern brut, ceea ce
poate să determine sporirea veniturilor impozabile.
- factori monetari (dobânda , credit, masă monetară), care îşi transmit influenţa prin preţ.
Creşterea preţurilor, accentuarea fenomenelor inflaţioniste generează sporirea resurselor
din impozite şi taxe;
-factori sociali, care presupun redistribuirea resurselor în scopul asigurării nevoilor de
educaţie, protective şi asigurări sociale, sănătate etc.
-factori demografici, care în anumite condiţii pot influenţa numărul populaţiei active şi
sporirea numărului contribuabiliilor;
-factori politici şi militari, care, prin măsurile de politică economică, socială sau
financiară pe care le implică, pot avea ca efect sporirea producţiei şi a veniturilor,
creşterea contribuţilor pentru asigurările sociale, sporirea fiscalităţii, presiuni asupra
bugetului general consolidate, influenţând, în acelaşi timp, nivelul resurselor financiare
publice;
-factori de natură financiară, ce sintetizează influenţa celorlalţi factori prin dimensiunea
cheltuielilor publice. Totodata, volumul cheltuielilor influenţează marimea deificitului
bugetar, a cărui acoperire necesită resurse publice suplimentare.
Factorii menţionaţi mai sus pot fi structuraţi astfel:

Factori de influenţă a resurselor financiare publice

Factori de influenţă Conţinut

Factori economici Creşterea economica are ca efect creşterea bazei de


impozitare şi sporirea veniturilor fiscale.

27
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Factori monetari Cresterea dobanzii atrage creşterea preţurilor care duce la


creşterea nominala a încasarilor fiscale.
Factori sociali Creşterea necesităţilor cu caracter social (mai multi bani
pentru educaţie,sănătate,cultura,protecţie socială) atrage
creşterea fiscalităţii ;(fără a duce la o evaziune fiscala de
aceeasi marime, pentru că cetaţenii vor plăti mai multe
impozite pentru a beneficia de aceste măsuri sociale)
şi,astfel,rezultă şi creşterea resurselor financiare publice.
Factori demografici O anumită structura a populaţiei( creşterea populaţiei active)
poate duce la creşterea încasarilor fiscale.
Factori politici si militari Creşterea anumitor necesităţii militare (datorate integrarii în
NATO, spre exemplu) sau luarea anumitor decizii de politică
economică , populiste, trebuiesc susţinute de societate prin
impozite si taxe ridicate.
Factori de natura financiară Sintetizeaza influenţa celorlalţi factori prin dimensiunea
cheltuielilor publice.Comparată cu nivelul resurselor posibil
de mobilizat, rezultă marimea deficitului bugetar.Acoperirea
acestuia necesita resurse financiare publice suplimentare.

Existenţa unei multitudini de factori de influenţa a condus la apariţia unor noi tipuri de
resurse publice, având drept efect diversificarea structurii resurselor financiare.

Criteriu de clasificare Continut


1. Conţinut economic  prelavari cu caracter obligatoriu;
 resurse de trezorerie;
 împrumuturi publice;
 finanţarea prin emisiune monetara fără
acoperire.
2. Structura organizatorică a statelor -in state de tip federal:
 resurse ale bugetului federal;
 resurse ale bugetelor statelor,regiunilor sau
provinciilor.
- resurse ale bugetelor locale;
-in stare de tip unitar:
 resurse ale bugetului central;

28
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

 resurse ale bugetelor locale.


3. Sistem de bugete  resurse financiare ale bugetului de stat;
 resurse financiare ale bugetului asigurarilor
sociale de stat;
 resurse financiare ale bugetelor locale;
 resurse financiare ale fondurilor speciale;
 resurse financiare ale trezoreriei statului;
 resurse financiare ale institutiilor publice
autonome;
 resurse financiare ale institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii;
 resurse financiare ale fondurilor externe
rambursabile sau nerambursabile;
4. Ritmicitatea încăsărilor 1. resurse ordinare(permanente si obligatorii):
-venituri curente;
 venituri fiscale;
 venituri nefiscale;
 alte venituri.
-venituri din capital.
2. resurse extraordinare:
 imprumuturi interne si externe;
 emisiune monetara;
 ajutoare,donatii,sponsorizari si alte transferuri
nerambursabile.
5. Provenienţă 1. interne
 impozite,taxe,contributii de asigura si sociale,de
sănătate;
 venituri nefiscale;
 împrumuturi interne;
 emisiune monetară;
2. externe:
 imprumuturi externe;
 ajutoare,donatii,sponsorizari si alte transferuri
nerambursabile.

Privite din punctul de vedere al conţinutului lor economic, principalele categorii


de resurse financiare publice sunt: prelevările cu caracter obligatoriu ( impozitele, taxele,
contribuţiile) , resursele de trezorerie, resursele provenind din imprumuturi publice şi
finanţarea prin emisiune monetară fără acoperire.
Cea mai mare parte a resurselor financiare publice o constituie veniturile cu caracter
fiscal, al căror nivel este insă limitat şi de cele mai multe ori insuficient.Este bine
cunoscut faptul că încasările din impozite nu pot spori rapid. Măsurile de creştere a

29
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

nivelului resurselor fiscal se bazează pe modificari ale sistemului fiscal, fie în ceea ce
priveşte nivelul cotelor de impunere folosite, fie vizitând introducerea unor noi impozite.
Introducerea unor astfel de măsuri, care trebuie să primească girul puterii legislativie, nu
se poate realiza rapid şi ca urmare se apelează la alte categorii de resurse pentru a acoperi
nevoia la un moment dat.
Resursele de trezorerie intervin pentru acoperirea temporară a deficitului curent al
bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale şi de sănătate, pentru acoperirea
golurilor de casă înregistrate la bugetele locale şi a deficitelor temporare ale bugetelor
fondurilor speciale.
Trezoreria generală a statului este un organism specializat prin intermediul căruia se
efectueaza operaţiuni de incasări si plăti în contul tuturor categoriilor de bugete ce intră în
alcătuirea bugetului general consolidate, precum şi în contul instituţiilor publice , care,
potrivit reglementărilor legale, se administrează în regim extrabugetar . Asigurarea
concordanţei între nivelul cheltuielilor şi cel al veniturilor determină apelarea la resursele
de trezorerie care constau în împrumuturi pe termen de până la un an contractate pe piaţa
de capital, prin emisiunea şi vânzarea unor titluri de stat (certificate de depozit, bonuri de
tezaur etc. ). Resursele de trezorerie au caracter temporar şi rambursabil, comportând un
cost determinat de dobânda aferentă titlurilor de stat pe termen scurt, precum şi de
cheltuielile ocazionate de punerea şi retragerea din circulaţie a înscrisurilor respective.
Resursele financiare provenind din împrumuturi publice se gestionează tot prin sistemul
trezoreriei publice.Imprumuturile publice interne şi externe reprezintă un mojloc frecvent
de procurare a resurselor financiare şi, implicit, de acoperire a deficitului bugetar..
Emisiunea bănească fără acoperire, ca mijloc de finanţare a deficitului bugetar,
generează efecte negative pe termen mediu şi lung. Un nivel ridicat al inflaţiei antrenează
o sporire a resurselor fiscale: cresc încasările din impozitele pe venit şi din impozitele
indirect, în special cele aferente taxei pe valoarea adaugată şi accizelor.Inflaţia determină
totodata, diminuarea relativă a obligaţiilor de plată ale statului, îndeosebi în ceea ce
priveşte datoria publică, în situaţia în care rata dobânzii la împrumuturile de stat este sub
nivelul creşterii anuale a preţurilor exprimată în procente. Astfel de avantaje sunt, însă,
contracarate de gravele inconveniente pe care le presupune inflaţia, pe plan economic şi
social.

30
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Structura organizatorică a statelor reprezintă un alt criteriu de grupare a resurselor


publice. Astfel, în statele de tip federal, resursele publice se structurează pe trei niveluri:
resurse ale bugetului federal, resurse ale bugetelor statelor, regiunilor sau provinciilor
membre ale federaţiei şi resurse ale bugetelor locale. In statele de tip unitar, se deosebesc
resurse publice ale bugetului central şi resurse ale bugetelor locale. Resursele mobilizate
pe linia asigurărilor sociale, reprezentate în principal de contribuţiile pentru asigurări
sociale, figurează în bugetul general (central), care se întocmeşte ca un buget consolidat
prin cumularea tuturor categoriilor de resurse pe structura sistemului bugetar,
eliminându-se transferurile dintre diferitele verigi ale bugetului. In statele de tip federal,
resursele asigurărilor sociale se regăsesc ca venit atâta în bugetul general consolidate, cât
şi in bugetele statelor, regiunilor sau pronvinciilor.
Privită prin prismă bugetului general consolidate- ansamblul bugetelor, component ale
sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg- structura resurselor
financiare publice include:
a. resursele financiare ale bugetului de stat, din care fac parte veniturile curente de
tipul impozitelor, taxelor, veniturilor nefiscale, veniturilor din capital , donaţii şi
sponsorizări, precum şi incasări din rambursarea împrumuturilor acordate;
b. resursele financiare ale asigurărilor sociale de stat, provenind din contribuţiile
pentru asigurările sociale, diverse venituri şi subvenţii;
c.resursele financiare cu destinaţie specială, constând, în principal, din contribuţii
ce alimentează fondurile special constituite la nivel central;
d. resursele financiare ale bugetelor locale aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale, cum sunt : impozitele, taxele şi veniturile nefiscale cu caracter local,
veniturile din capital, veniturile cu destinaţie specială, prelevările din bugetul de stat,
de tipul cotelor defalcate din impozitul pe salarii, subvenţiile, donaţiile şi
sponsorizările, împrumuturile contractate şi incasările din împrumuturile acordate.
Structura resurselor financiare publice diferă, aşadar, de la un stat. Ceea ce
caracterizează, însă, sistemul de resurse al oricărui stat, indiferent de nivelul de
dezvoltare al acestuia, este posibilitatea identificării resurselor publice în raport cu
regularitatea şi provenienţa acestora.
Veniturile fiscale au ponderea cea mai insemnata in resursele financiare publice.

31
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

În ţările dezvoltate, în cadrul veniturilor fiscale, cele mai importante sunt impozitele si
contributiile pentru asigurările sociale.
In ţările in curs de dezvoltare, care se confruntă cu deficit de resurse financiare, se apelează
deseori la împrumuturi externe sau emisiune de bani de hârtie, ceea ce genereaza , în timp, efecte
negative în majoritatea cazurilor.
În funcţie de ritmicitatea încasării lor la buget, resursele financiare publice formează două
categorii, şi anume: resurse ordinare sau curente şi resurse extraordinare, incidentale sau
întâmplătoare.
Resursele ordinare sunt acelea la care statul apelează în mod obişnuit, în condiţii
considerate normale şi care se încasează la buget cu o anumită regularitate.
În această categorie se includ: veniturile fiscale, contribuţiile pentru asigurările sociale de
stat, contribuţiile ce alimentează fondurile speciale şi veniturile nefiscale.
Resursele extraordinare sunt cele la care statul recurge în situaţii excepţionale, când
practic resursele curente nu acoperă cheltuielile publice. Resursele extraordinare cuprind:
împrumuturile de stat interne şi externe, transferurile, ajutoarele, sumele rezultate din
lichidarea participatiilor de capital în străinătate şi din valorificarea peste graniţe a
bunurilor statului.
În funcţie de provenienţa, resursele financiare publice se grupează în resurse
interne şi resurse externe.
În ansamblul resurselor financiare ale un stat, resursele externe sunt în principal,
împrumuturile de stat externe contractate la instituţii financiare internationale, la
guvernele altor ţări, la bănci cu sediul în alte state, la orice deţinători străini de capitaluri
băneşti. La aceastea se adaugă diferitele transferuri externe primate sub forma ajutoarelor
nerambursabile de la organismele internationale sau din partea altor state.
Toate celelalte resurse, de tipul impozitelor, taxelor, contribuţiilor, veniturilor nefiscale,
împrumuturilor contractate la persoanele fizice şi juridice din propria ţară, altor venituri
excepţionale, sunt considerate a fi resurse de provenienţa internă.
În România, resursele financiare publice sunt structurate pe criterii economice, în
conformitate cu structura sistemului bugetar. Resursele financiare publice se constituie şi
se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, şi anume: bugetul trezoreriei statului,
bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţare integral sau

32
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondurilor
speciale, bugetele instituţiilor publice finanţate intergral din venituri proprii, bugetul
fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale caror
rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice şi bugetul fondurilor
externe nerambursabile, în condiţiile asigurării echilibrului financiar.9
Principalele categorii de resurse publice sunt:
I. Resursele bugetului de stat:
 Venituri curente
A. Venituri fiscale
A.1.Impozite directe
A.1.Impozite indirecte
B. Venituri nefiscale
 Venituri din capital
 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
II. Resursele bugetului asigurărilor sociale de stat:
A. Venituri fiscale
A.1.Contribuţia angajatorilor şi a angajaţilor
A.2.Alte contribuţii
B. Venituri nefiscale
III. Resursele bugetelor locale10
1. Venituri proprii(fiscale si nefiscale)
2. Cote şi sume defalcate din venituri ale bugetului de stat
3. Cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale
4. Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat
IV. Resursele fondurilor speciale
Fondurile speciale se constituie pe seama unor venituri fiscale de tipul
contribuiţilor si impozitelor indirecte cu afectaţie specială, precum şi din venituri
nefiscale stabilite în raport cu destinaţia fiecărui fond.

9
Legea privind finanţele publice nr. 500 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea 1, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
10
Legea privind finanţele publice locale nr. 273 din 29 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 627 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

33
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Fondurile speciale răspund unor nevoi temporare, specifice fiecărui program de


guvernare şi, de aceea, ele diferă ca număr si destinaţie de la o perioadă la alta.
Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti dintr-o economie,
necesare realizării obiectivelor economice şi sociale, intr-un interval de timp determinat.
Resursele financiare = resursele financiare publice+ resursele financiare private
Resursele financiare = resursele financiare interne+ resursele financiare externe
Resursele financiare publice reprezinta mijloace banesti aflate la dispozitia
administratiilor publice.
Resursele bugetare reprezinta aceea parte a resurselor financiare publice cuprinsa in
bugetele entitatilor publice.
Dat fiind caracterul limitat al resurselor financiare,se pune problema alocarii optime a
acestora,mecesara producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice,private si mixte).
Alocarea optima este determinată prin raportul alocării resurselor între sectorul public şi
cel privat.
Alocarea optimă a resurselor între sectorul public şi cel privat(alocarea intersectoriala
optimă) are loc în condiţii de:
 utilizare deplină a resurselor;
 asigurare a utilităţii maxime pentru consumatorii de bunuri si servicii.
În categoria resurselor financiare publice se includ şi veniturile instituţiilor şi
autorităţilor publice cu caracter de venituri curente. În conformitate cu Legea privind
finanţele publice „Instituţiile publice includ Parlamentul, Administraţia Prezidenţială,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi
publice, instituţiile publice autonome, precum si instituţiile din subordinea acestora,
indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”.
Se consideră că instituţiile publice produc bunuri publice 11 pe care le distribuie în
mod gratuit, sau contra unei plăţi care nu totdeauna constituie echivalentul serviciului
prestat, al cărui consum este, de regulă, nonconcurenţial.
Instituţiile publice desfăşoară acţiuni în domenii cum sunt: învăţământul,
sănătatea, asistenţa socială, apărarea naţională, ordinea publică etc. Resursele instituţiilor
publice se structurează în venituri proprii, venituri primite ca alocaţii de la buget şi

11
Tatiana Moşteanu, Buget şi trezorerie publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

34
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

subvenţii pentru activităţi autofinanţate. Finanţarea de bază este asigurată prin resursele
de la buget. Veniturile proprii ale instituţiilor publice sunt venituri extrabugetare. Acestea
sunt prezentate de taxe, încasări din vânzarea unor publicaţii, chirii, valorificarea unor
produse din activităţi proprii sau anexe, venituri din prestaţii editoriale, încasări din
prestarea unor servicii medicale, de învăţământ, formare profesională şi orice alte servicii
în conformitate cu specificul activităţii.
Instituţiile publice pot beneficia si de resurse externe rambursabile, de tipul
finanţărilor prin intermediul unor programe internaţionale ori ca urmare a unor acorduri şi
protocoale bilaterale încheiate cu instituţiile similare din alte ţari.
În România, în perioada 1990-2006, veniturile bugetului general consolidat au
variat între 38,7% din produsul intern brut în anul 1990 şi 30,2% în 2005, pentru ca în
anul 2006 să reprezinte 32,6% , în condiţiile unui deficit bugetar de 2,5% din produsul
intern brut după cum rezultă din următoarele date:
Veniturile bugetului general consolidat şi deficitul financiar public ca pondere în
produsul intern al României.
-în procente faţa de
PIB-
Anul Veniturile bugetului Din care: Excedent/Deficit
Venituri fiscale
general consolidat
1990 38,7 35,5 +1,0
2000 31,5 29,5 - 3,7
2005 30,2 27,2 - 0,8
2006 32.6 28,8 - 2,5
Sursa: 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
2. Anuarul Statistic al României, 2002 – 2005, Institutul Naţional de Statistică, România:
Summary of
Consolidated General Government Accounting to the New Classification.

Gradul de fiscalitate, măsurat prin raportul dintre prelevările obligatorii la fondurile


publice şi produsul intern brut s-a menţinut sub 30% in perioada 2000 – 2006.
Dacă se consideră principala componentă a bugetului general consolidat, respectiv
bugetul de stat, se desprinde o tendinţă importantă şi anume mutarea accentului pe
fiscalitatea indirectă. Astfel, aportul impozitelor directe la formarea resurselor bugetului
de stat a scăzut cu aproape o treime în anul 2005, faţă de cel din anul 1995conform
următoarelor date:

35
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Structura veniturilor fiscale în totalul veniturilor bugetului de stat al României, în


perioada 1995-2005
- în procente
Impozite Din care: Impozite Din care:
Impozit Impozit TVA Accize Taxe
Anul directe indirecte
pe profit pe salarii vamale
1995 49,20 21,66 25,56 47,44 29,32 8,18 8,09
2000 35,50 14,46 18,87 60,19 36,61 14,98 6,32
2001 39,60 12,41 20,96 54,23 29,22 16,39 5,10
2002 37,07 13,73 19,07 57,68 32,28 15,86 4,29
2003 33,75 14,31 17,53 60,87 31,27 19,79 4,22
2004 36,62 16,59 18,34 58,38 29,03 20,51 4,18
2005 36,57 17,67 15,65 58,68 29,89 20,84 4,68
Sursa: Calcule proprii după Anuarul Statistic al României, 2002 – 2005, Institutul Naţional de Statistică.

Impozitul pe salarii a reprezentat în perioada analizată cea mai importantă sursă în


cadrul impozitelor directe. Măsurile de reducere a fiscalităţii directe concretizate în cota
unică de impunere a veniturilor din impozitele directe în totalul veniturilor fiscale.
Corespunzător, a crescut ponderea impozitelor indirecte, iar in structura acestora
s-a înregistrat creşterea însemnată a ponderii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor.
Demn de menţionat este faptul că, in perioada 1995 – 2000, în cadrul impozitelor
indirecte, accizele şi taxa pe valoarea adăugată au crescut într-un ritm mult mai rapid,
comparativ cu taxele vamale. Începând din anul 2003, prin modificările de conţinut aduse
Codului fiscal, mai ales cu privire la aşezarea accizelor, se remarcă scăderea ponderii
veniturilor din taxa pe valoarea adăugată în favoarea celor provenind din accize, pe
fondul unei stabilităţi a ponderii încasărilor din taxele vamale.
Trebuie subliniat şi faptul că modificarea structurii impozitelor în totalul
veniturilor bugetului de stat vizează indirect protecţia socială. Astfel, accizele au crescut
într-un ritm mult mai rapid decât taxa pe valoarea adăugată, unele dintre accize fiind
considerate impozite pe produse de lux sau dăunătoare sănătăţii. Acelaşi obiectiv este pus
în evidenţă şi în cazul impozitelor directe, în cadrul cărora impozitul pe salarii, a scăzut
semnificativ în totalul veniturilor bugetului de stat.
Din analiza întreprinsă se observă o mutaţie importantă în structura resurselor
fiscale, constatând în tendinţa de devansare a impozitelor directe de către cele indirecte.
Această tendinţă s-a accentuat, astfel încât analiza structurală a resurselor bugetului

36
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

consolidat pe anul 2007 relevă importanţa impozitelor indirecte, de tipul taxei pe valoarea
adăugată şi a accizelor, în totalul veniturilor fiscale a căror pondere depăşeşte 60%. Dacă
accentul cade pe procurarea resurselor din impozite indirecte, fiscalitatea directă s-a
diminuat considerabil. Ponderea impozitului pe profit reprezintă aproximativ 13%, iar cea
a impozitului pe salarii 17% în totalul veniturilor fiscale ale bugetului consolidat. Bugetul
pe anul 200712 este constituit la partea de venituri în proporţie de 99% din venituri
curente, în cadrul cărora veniturile fiscale reprezintă 94%, veniturile nefiscale 5%, restul
de 1% fiind reprezentat de contribuţiile pentru asigurările sociale.
Construcţia bugetului consolidat al României pe anul 2007 este expresia modului
în care politica fiscală a României a fost amortizată cu principalele tendinţe şi orientări
bugetare din ţările Uniunii Europene.
3.2 Cheltuielile bugetare

Cheltuielile publice reprezintă forma de manifestare a funcţiei de repartiţie a


finanţelor publice în faza redistributivă. Prin aceasta, are loc o realocare a fondurilor
băneşti pe diverse destinaţii, în funcţie de necesităţile sociale(nevoile colective) şi in
funcţie de politica financiară promovată de stat.
Cheltuielile publice exprimă relatii economico-sociale în forma bănească, ce se manifestă
între stat, pe de o parte şi persoane fizice sau juridice, pe de alta parte, cu ocazia
repartizarii şi utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul indeplinirii funcţiilor
sale.
cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a funcţiei de repartiţie a finanţelor
publice, şi anume aceea a repartizarii resurselor financiare publice pe diverse destinaţii.
Utilizarea propriu-zisă a acestor resurse pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse in
programele guvernamentale privind activitatea socială, economică, adminstrativă şi de
alta natură, desfaşurată pentru realizarea acestora se reflectă în cheltuielile publice. Prin
cheltuieli publice, statul acoperă necesitaţile publice de bunuri si servicii considerate
prioritare in fiecare perioadă.

12
Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486 din 27 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr.1043 din 29 decembrie 2006

37
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Obiectivele finanţate de către guvern in cadrul sectorului public se regăsesc atât in


sfera nematerială, cat şi in sfera producţiei materiale.Indeplinirea funcţiilor -internă si
externă- de către statele contemporane se realizeaza printr-un complex de organe şi
instituţii, pentru care şi prin care se fac cheltuieli cu multiple destinaţii.
Cheltuielile publice exprima relaţii economico-sociale in forma băneasca, care se
manifestă intre stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de altă parte cu ocazia
repartizarii şi utilizarii resurselor financiare ale statului in scopul indepliniri functiilor
acestora.
Cheltuielile publice se finalizeaza in plaţi efectuate de stat din resurse mobilizate pe
diferite căi, pentru achiziţii de bunuri sau prestari de servicii necesare pentru indeplinirea
diferitelor obiective ale politicii statului; servicii publice generale, acţiuni socio-culturale,
intreţinerea armatei si a intregii activităti desfăsurate in domeniul militar, ordinea publică
internă, securitatea sociăla, actiuni economice etc.
Cheltuielile publice sunt indicatori care se aprobă prin lege sub forma creditelor
bugetare, care exprimă limita maximă aprobată a nivelului de finanţare a diferitelor
nevoi colective. Creditele bugetare nu pot fi depăşite, dar existenţa lor implică
mecanisme de finanţare, prin alimentarea conturilor consumatorilor de resurse financiare
publice, la nivelul instituţiilor publice. Utilizarea propriu-zisă a creditelor bugetare
reprezintă un proces complex care antrenează competenţa si responsabilitatea
conducătorilor instituţiei publice, în calitate de ordonatori de credite.Acest proces are la
bază principii si norme specifice, in general foarte riguroase,referitoare le buna şi corecta
gestionare a bunurilor publice, pentru care ordonatori de credite, pe de o parte, sunt
avertizaţi să pună in aplicare prevederile bugetare,iar pe de altă parte, la sfarşitul fiecărui
an, sunt descărcaţi de gestiune , pe baza unui raport public al Curţii de Conturi.
Conţinutul economic al cheltuielilor publice se află în stransă legatură cu efectul
produs de acestea pe destinaţiile lor. Astfel,unele cheltueli exprimă un consum definitiv
de produs intern brut, reprezentând valoarea plăţilor pe care le efectuează instituţiile
publice in formele specifice ale cheltuelilor curente, iar alte cheltueli publice exprimă o
avansare de produs intern brut, reprezentând participarea statului la finanţarea formării
brute a capitalului atât in sfera producţiei materiale , cât şi în sfera nematerială.

38
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

În prezent, cheltuelile publice sunt extrem de diversificate. Unele se manifestă


direct,
prin finanţarea de către stat a instituţiilor publice pentru a putea funcţiona. Altele
influenţează direct mediul economic şi social şi constitue astfel instrumente ale unei
politici de transformare a mediului respectiv pentru a-l ameliora. Fiind folosite ca
instrument de intervenţie, cheltuelile publice trebue analizate nu numai prin prisma
domeniului în care sunt efectuate, ci şi din punct de vedere al influenţei pe care o pot
avea asupra procesului general al reparatiei sociale.
Cheltuelile publice înglobează:
a) Cheltuelile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor administraţiilor
publice centrale (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului pentru ajutorul de şomaj, bugetele
instituţiilor publice autonome si altele).
La statele cu structură federală, se cuprind si cheltuielile autorităţilor publice ale
statelor
membre ale federaţiei.
b) Cheltuielile efectuate din fondurile constituite în bugetele administraţiilor publice
locale, pe trepte,ale acestora;
c) Cheltuielile efectuate din intrările anuale de credite externe;
d) Cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile constituite la nivelul
organismelor internaţionale si distribuite, pe programe, statelor beneficiare.

Cheltuieli publice-cheltuieli bugetare


Cheltuiele publice Cheltuieli bugetare
Sferă de cuprindere
 cheltuieli efectuate din fondurile  cheltuieli efectuate din resurse
constituite la nivelul bugetelor financiare constituite la nivelul
administratiilor publice centrale bugetului de stat;
(buget de stat,bugetul asigurariilor  cheltuieli efectuate din resurse
sociale de stat,bugetele intitutiilor financiare constituite la nivelul
publice autonome); bugetului asigurarilor sociale de
 cheltuieli efectuate din fondurile stat;
constituite la nivelul bugetelor  cheltuieli efectuate din resurse

39
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

admninistratiei locale; financiare constituite la nivelul


 cheltuieli acoperite din fonduri cu institutiilor publice autonome;
destinatie speciala;
 cheltuiele acoperite exclusiv din
resurse financiare publice
constituite in afara
bugetului,prevazute in bugetele de
venituri si cheltuieli ale institutiilor
publice autonome;
 cheltuieli efectuate din bugetul
trezorierei statului;
 cheltuieli finantate in alte surse
decat cele bugetare(cheltuieli
efectuate din intrarile anuale de
credite externe,cheltuieli efectuate
din fonduri externe nerambursabile)
Modul de efectuare
 pe baza fondurilor constituite în  condiţionat de prevederea expresa
afara bugetului; in buget;
 determinat de indeplinirea
conditiilor legale, nu numai de
existenţa fondurilor baneşti.
Modul de aprobare
 de către ordonatorii de credite.  De către Parlament sau consiliile
locale.

La nivelul bugetului general consolidat al statului se calculează cheltuielile publice totale


consolidate, care comportă următoarele operaţii: cheltuielile publice totale ale fiecărui
buget component, minus transferurile între bugete, plus intrările anuale de credite
externe, minus rambursările anuale de credite externe, mai puţin dobânzile aferente.
Trebuie făcuta distincţie între noţiunile de cheltuieli publice şi cheltuieli
bugetare. Cheltuielile publice se referă la totalitatea cheltuielilor efectuate in sectorul
public, prin intermediul instituţiilor publice (aparat de stat, instituţii social-culturale,
armată, ordine internă şi siguranţa naţională, cercetare stiinţifică s.a.) care se acoperă fie
de la buget (pe plan central sau local) , fie din veniturile proprii ale instituţiilor, obţinute
de acestea. Cheltuielile bugetare se referă numai la acele cheltuieli care se acoperă de la
bugetul de stat, din bugetele locale , din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cheltuielile
bugetare sunt cuprinse în bugetele din cadrul sistemului public de bugete , definit
conform legii finanţelor publice.

40
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Deci, cheltuielile bugetare au o sferă mai restrânsă decât cheltuielile


publice.Cheltuielile bugetare sunt cheltuieli publice, dar nu toate cheltuielile publice sunt
cheltuieli bugetare conform schemei de mai jos. Cheltuielile bugetare sunt cuprinse în
bugetele definite in cadrul sistemelor de bugete, aprobate de sistemul legislativ sub forma
creditelor bugetare.

Delimitarea cheltuielilor publice în raport cu cele bugetare

→ Cheltuieli bugetare acoperite din resursele financiare ,


constituite în:
- bugetul de stat;
- bugetul asigurărilor sociale;
- bugetul local ;
Cheltuieli - celelalte bugete componente ale sistemuui bugetar ;
→ Cheltuieli acoperite exclusiv de resursele financiare
publice publice constituite în afara bugetului , prevazute în bugetele de
venituri şi cheltuieli ale intituţiilor publice autonome sau alte
insituţii publice autofinanţate.
→ Cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei statului
→ Cheltuieli finanţate din credite externe
→ Cheltuieli finanţate din fonduri externe nerambursabile

Delimitarea cheluielilor bugetare in cadrul celor publice se bazează pe câteva


principii:
- efectuarea cheltuielilor bugetare este condiţionată de prevederea expresă si
aprobarea nivelului acestora de către parlament sau de consiliile locale, dupa caz, in
conformitate cu lgile in vigoare;
- nerambursarea sumelor alocate si cheltuite conform destinaţiilor care s-au aprobat
aceste sume;
- efectuarea cheltuielilor este determinată de îndeplinirea condiţiilor legale şi nu
numai de constituirea (existenţa)resurselor băneşti;
finanţarea se efectuează în funcţie de gradul de subordonare a instituţiilor sau activităţilor
cu caracter bugetar ; din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat , din
bugetul local, din bugetul fondurilor speciale , din bugetul creditelor externe , din bugetul
fondurilor externe nebursabile şi alte bugete ;

41
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv şi acodarea vizei cu ocazia


operaţiunilor de deschidere a finanţarii , de alocare şi utilizare a resurselor financiare
publice;
Dimensionarea cheltuielilor publice totale şi repartizarea acestora pe destinaţii şi
beneficiari rezulta direct din necesitatea satisfacerii nevoilor pubilice, prezentându-se din
acest punct de vedere mai întai ca o chestiune politică de maximă importanţă şi apoi ca o
chestiune economică , de colectare a resurselor băneşti necesare pentru acoperirea lor.
Volumul cheltuielilor publice reflecta cererea de bunuri publice acoperite prin
finanţarea din resurse financiare publice . Acest proces presupune identificarea, selectarea
şi ierarhizarea cheltuielilor în funcţie de criterii, de natura politică, economică, socială şi
financiară.
Înţelegerea conţinutului şi a întregului proces de delimitare a nivelului
cheltuielilor corespunzătoare destinaţiilor, a nivelului resurselor şi a desemnării
beneficiarilor de avantajele create de stat pe seama acestor eforturi financiare presupune
cunoaşterea criteriilor de clasificare a cheltuieilor publice pe diferite grupe.
Necesitatea cunoaşterii structurii cheltuielilor publice derivează din faptul că
aceasta ilustrează modul în care sunt orientate resursele băneşti ale statului spre anumite
obiective : economice, sociale şi cele culturale cu caracter social, militar, politice,
financiare etc. Totodată, analiza în dinamica a cheltuielilor publice trebuie efectuată atât
pe total, cât şi pe componente, delimitate pe baza diferitelor criterii(economice,
funcţional, administrative, politice , financiare ş.a). Asemenea criterii se folosesc de către
autoritatea finanţelor publice din fiecare stat la elaborarea clasificaţiilor indicatorilor
bugetari pe baza cărora se întocmeşte şi se execută bugetul.
Aceste criterii sunt grupate astfel:

42
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Criteriu de clasificare Continut


1. Administrativ(al institutiilor)  cheltuieli ale ministerelor;
 cheltuieli ale institutiilor publice autonome sau
subordonate;
 cheltuieli ale unitatilor administrative-teritoriale;
2. Economic*-temporal  cheltuieli curente(de functionare): cheltuieli
materiale, cheltuieli de personal, prime,
subventii, transferuri, cheltuieli cu dobanzile,
rezerve;
 cheltuieli de capital(investitii);
 imprumuturi acordate;
 rambursari de credite si plati de dobanzi si
comisione la credite.
3. Economic*-distributiv  cheltuieli privind plata bunurilor si serviciilor;
 cheltuieli de transfer cu caracter
economic(subventii)sau
social(burse,pensiii,ajutoare,indemnizatii etc);
4. Functional*-pe baza  cheltuieli pentru servicii publice
domeniilor,ramurilor,sectoare generale:Autoritati publice;
lor de activitate spre care sunt  cheltuieli pentru aparare,ordine publica si
dirijate resursele financiare siguranta nationala: Aparare, Ordine publica;
publice,pentru indeplinirea  cheltuieli social-culturale: Invatamant, Sanatate,
functiilor statului Asistenta sociala;
 cheltuieli pentru servicii si dezvoltare
publica,locuinte.mediu si ape;
 cheltuieli pentru actiuni economice:
Industrie,Agricultura si silvicultura, Transporturi
si comunicatii;
 alte actiuni:Cercetare stiintifica;
 transferuri;
 imprumuturi allocate;
 plati de dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei
publice.
5. Financiar-in functie de  cheltuieli definitive: se finalizeaza cu plati la
momentul in care se scadente certe si atesta lichidarea completa a
efectueaza cheltuielile angajarii statului;
publice  cheltuieli temporare si/sau operatiuni de
trezorerie;urmate de finalizare prin plati la
scadente certe;

43
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

 cheltuieli virtuale: cheltuieli pe care statul le


angajeaza sa le efectueze in anumite conditii.
6. Financiar- in functie de  cheltuieli cu/fara contraprestatie;
forma de manifetare  cheltuieli definitive/provizorii;
 cheltuielispeciale/globale.

7.In functie de rolul cheltuielilor publice  cheltuieli reale:consum definitive de


in procesul reproductiei sociale produs intern brut;
 cheltuieli economice: cheltuieli care
reprezinta un avans de produs
intern si au ca effect crearea de
valoare adaugata;
8. Clasificatia ONU - functionala  cheltuieli pentru servicii publice
generale;
 cheltuieli pentru aparare;
 cheltuieli pentru educatie;
 cheltuieli pentru sanatate;
 cheltuieli pentru securitate sociala si
bunastare;
 cheltuieli pentru locuinte si servicii
comunale;
 cheltuieli pentru
recreatie,cultura,religie;
 cheltuieli pentru actiuni economice;
 alte cheltuieli;
9. Clasificatia ONU - economica  cheltuieli care reprezinta consum
final de produs intern brut;
 cheltuieli cu dobanzile aferente
datoriei publice;
 subventii de exploatare;
 alte transferuri curente;
 formarea bruta de capital(investitii
brute si cresterea stocurilor
materiale);
 achizitii de terenuri si active
necorporale;
 transferuri de capital;
 imprumuturi minus rambursari:
intrari de credite externe minus rate
anuale de rambursat.

44
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

*Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1025/2005,pentru anul 2006 s-a


aprobat in noua clasificare a indicatorilor bugetari.

Abordarea structurii cheltuielilor publice necesită utilizarea mai multor criterii de


grupare. În literatura şi în practica financiară şi statistică a statelor şi a organismelor
internaţionale, se folosesc următoarele tipuri de clasificaţii:
a) administrativă;
b) economică;
c) funcţională;
d) financiară;
e) în funcţie de rolul lor in procesul reproducţiei sociale;
f) gruparea folosită de organismele O.N.U. si clasificaţii mixte sau combinate.

a) Clasificatia administrativă. Aceasta clasificatie are la baza criteriul instituţiilor prin


care se efectuează cheltuielile publice: ministere ( departamente, agentii guvernamentale)
instituţii publice autonome, unitaţi administrativ-teritoriale etc.Gruparea cheltuielilor pe
criterii administrative este utilă, deoarece alocaţiile bugetare se stabilesc pe beneficiari:
ministere şi alte instituţii centrale, judeţe, oraşe, comune etc. Ea suferă prin faptul că un
minister, departament, agenţie guvernamentală, judeţ, municipiu sau oraş reuşeşte
cheltuieli cu destinaţii variate şi, in plus, structura ministerelor şi, respectiv, subordonarea
instituţiilor publice se modifică periodic, ceea ce face cheltuielile publice necomparabile
in timp.
Acest criteriu este folosit la repartizarea cheltuielilor publice de ordonatori de credite
bugetare.
b) Clasificatia economică. În cazul acesteia se folosesc doua criterii de grupare: primul,
conform căruia cheltuielile se impart in: cheltuieli curente ( de functionare), şi cheltuieli
de capital (cu caracter de investitii); al doilea, care imparte cheltuielile în cheltuieli cu
bunuri şi servicii şi cheltuieli de transfer (de redistribuire).
Cheltuielile curente asigură întreţinerea şi buna funcţionare a instituţiilor publice,
finanţarea satisfacerii acţiunilor bublice, transferarea unor sume de bani anumitor
categorii de persoane, lipsite de remuneratie ori având venituri insuficiente sau pentru

45
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

onorarea unor angajamente speciale ale statului (împrumuturi). Ele reprezintă un consum
definitiv de produs intern brut si trebuie să se reînnoiască anual.
În cea mai mare parte a lor, cheltuielile publice sunt cheltuieli curente.Cheltuielile
curente cuprind cheltuieli privind plata de bunuri şi de servicii de către instituţiile publice
(inclusiv drepturile de personal), plata dobânzilor, subvenţiile şi transferurile.
Cheltuielile de capital (de investiţii) se concretizează in achiziţionarea de bunuri de
folosinţă îndelungată, destinate sferei producţiei materiale sau sferei nemateriale (şcoli,
spitale, aşezaminte de cultură, administratie etc.) după caz. Ele duc la dezvoltarea si
modernizarea patrimoniului public.
Cheltuielile privind bunurile şi serviciile ce deosebesc de cheltuielile de transfer, după
cum au sau nu la bază o contraprestaţie, în momentul şi în măsura în care, acestea se
efectuează de către stat. Astfel, cheltuielile privind plata bunurilor şi serviciilor cuprind,
în general remunerarea serviciilor, a prestaţiilor şi a furniturilor necesare bunei
funcţionări a instituţiilor publice sau achiziţionării de mobilier, aparatură şi echipamente.
Cheltuielile de transfer reprezintă trecerea unor sume de bani de la buget la dispoziţia
unor persoane juridice (instituţii cu activităţi autofinanţate, întreprinderi productive),
unor persoane fizice(pensionari,şomeri,studenţi, elevi,etc.)sau a unor bugete ale
administraţiilor locale. Ele pot avea, deci, caracter economic (subvenţii acordate agenţilor
economici pentru acoperirea unor cheltuieli de producţie, stimularea exportului,
redresarea financiară, restrângerea unor activitaţi economice etc) sau sociale
(burse,pensii, ajutoare şi alte indemnizaţii definitive şi fară contraprestaţie), finantarea
unor acţiuni de importanţa majoră efectuate prin intermediul administraţiilor publice
locale. În buget, transferurile sunt consolidabile şi neconsolidabile, în funcţie de
conţinutul lor şi de legăturile pe care le implică între diferenţele verigi ale sistemului
bugetar Transferurile consolidabile sunt, prin esenţa lor, cheltuieli de transfer.
Combinarea grupării cheltuielilor publice în cheltuieli de capital(investiţii şi cheltuieli
curente de funcţionare) , cu gruparea lor, în cheltuieli privind bunurile şi serviciile plătite
şi cheltuieli de transfer permite definirea unei alte grupări:
a) cheltuieli privind bunuri , care cuprind cheltuieli curente şi cheltuieli de capital ;
cheltuieli de transfer,care cuprind cheltuieli privind crearea de venituri în bani( alocaţii,
asistenţă socială) şi subvenţii acordate intreprinderilor productive sau instituţiilor pentru

46
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

activitaţile autofinanţate în vederea acoperiri cheltuielilor care devansează veniturile


obţinute pe seama preţurilor sau tarifelor, şi transferuri de capital.

c) Clasificaţia funcţională foloseşte drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de


activitate, spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinaţii ale
cheltuielilor legate de efectuarea unor transferuri între diferite niveluri ale administraţiilor
publice, plata dobânzilor la datoria publică sau constituirea de rezerve la dispoziţia
autorităţii executive. Ele reflectă obiectivele politici bugetare a statului.
Acest criteriu este important pentru repartizarea resurselor financiare publice pe domenii
de activitate şi obiective care definesc nevoile publice şi reprezintă obiectivul principal
urmărit la examinarea şi aprobarea prevederilor bugetare de către parlament.Instituţiile
care funcţionează în diferite domenii de activitate constituie consumatori de resurse
bugetare iar conducatorii lor sunt desemnaţi coordonatori de credite bugetare.
În România, cheltuielile din aceste domenii sunt stabilite avându-se în vedere politica
financiară a statului, numărul de salariaţi, reţeaua de instituţii publice în funcţiune, cele
care urmează a se infiinţa în noul exerciţiu bugetar, folosirea bazei tehnice existente cu
maximă eficacitate, precum şi următoarele:
în domeniul social – utilizarea resurselor financiare ale statului pentru învăţământ
sănătate, ocrotiri sociale, cultură, artă, tineret şi sport, refacerea şi ocrotirea a mediului
înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic şi altele, în condiţiile stabilite de lege
susţinerea unor programe prioritare de cercetare, îndeosebi fundamentală;
în domeniul economic – realizarea unor investiţii şi a altor acţiuni economice de interes
public, acordarea de subvenţii, facilitaţi şi alte mijloace stabilite potrivit legii asigurarea
cerinţelor de apărare a ţarii, ordinii publice şi siguranţa naţională; finanţarea
administraţiei publice centrale şi locale şi a altor cheltuieli prevăzute de lege; dobânzile
aferente datoriei publice şi cheltuielile determinate de emisiunea şi plasarea valorilor
mobiliare necesare finanţarii acestei datorii, precum şi de riscul garanţiilor de stat în
condiţiile legii.

d) Clasificaţia financiară . În funcţie de momentul în care se efectuează şi de modul


în care afectează resusele financiare publice , cheltuielile publice se grupează în :

47
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

cheltuieli definitive; cheltuieli temporare şi / sau operaţiuni de trezorerie şi cheltuielile


virtuale sau posibile.
Cheltuielile definitive finalizează distribuirea resurselor financiare.Ele cuprind
atât cheltuieli curente cât şi cheltuieli de capital.Majoritatea cheltuielilor publice
efectuate au caracter definitiv finalizându-se cu plăţi la scadenţe certe şi atesta lichidarea
a angajării statului pentru a efectua cheltuieli prevăzute in buget.Cheltuielile definitive
sunt cuprinse, deci, ca posturi distincte în bugetele politice.
Cheltuielile temporare sunt urmate de finalizarea prin plăţi cu scandeţe
certe.Majoritatea dintre acestea reprezintă operaţiuni de trezorerie şi sunt evidenţiate în
conturile speciale ale trezoreriei (de exemplu finanţarea rambursării împrumuturilor şi
avansurile anterior consimţite).Cheltuielile temporare nu figurează în bugetele publice , ci
se gestionează separat prin tezoreria publica.
Cheltuieli virtuale sau posibile reprezintă cheltuielile pe care statul se
angajează să le efectueze în anumite condiţii.De exemplu , garanţiile acordate de stat
pentru împrumuturi pot conduce la cheltuieli publice numai daca rambursarea lor din
resursele speciale constituite sau de catre debitorii giranţi nu poate fi infaptuită;
cheltuilile ce se vor efectua pentru acţiuni sau obiective neprevăzute, pe seama rezervelor
la dispoziţia guvernului, aprobate în legea bugetară anuală.
După forma de manifestare cheltuielile publice pot fi : cu sau fară contraprestaţie;
definitive şi provizorii; speciale şi globale.
Cheltuielile fară contraprestaţie au caracter de alocaţii bugetare, reprezentând
finanţare definitivă fară un contraserviciu din partea colectivităţii beneficiare de resurse
publice ( alocaţii familiale , imdemnizaţii de şomaj , burse s.a).
Cheltuielile cu contraprestaţie se referă la încasarea unor sume de bani de către
stat, conform condiţiilor în care se efectuează aceste cheltuieli : dobânzi la împrumuturi
acordate , comisioane la garanţiile guvernamentale ale împrumuturilor şi altele.
Cheltuieli definitive nu presupun restituirea sumelor băneşti alocate de stat în
timp ce cheltuilile provizorii ( împrumuturi şi avansuri) sunt urmate de rambursarea sau
lichidarea obligaţiei de furnizare de produse sau servicii instituţiilor satului.

48
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

e) Clasificarea dupa rolul cheltuielilor publice în procesul reproducţiei sociale. În


cadrul acesteia, cheltuielile publice se împart în: cheltuieli reale ( negative) şi
cheltuieli economice ( pozitive).
În categoria cheltuielilor reale întra cheltuielile cu întretinerea aparatului de stat,
întretinerea şi dotarea armatei cu armament şi tehnică militară etc. Aceasta reprezintă un
consum definitiv de produse intern brut.
În categoria cheltuielor economice se cuprind investiţiile efectuate de stat pentru
înfiinţare de unitaţi economice , dezvoltarea şi modernizarea celor existente, construirea
de drumuri , poduri etc . Aceste cheltuieli au ca efect crearea de valoare adăugată şi
reprezintă o avansare de produs intern brut.
f) Clasificaţia folosită de instituţiile specializate ale O.N.U. Aceasta are la bază
două criterii principale: clasificaţia funcţională şi clasificaţia economica.
Clasificaţia funcţională O.N.U. a cheltuielilor publice cuprinde cheltuielile pentru:
servicii publice generale; apărare; ordine internă şi securitate civila; educaţie; sănătate;
securitate sociala; locuinţe şi servicii comunale; recreere, cultura şi religie; acţiuni
economice; alte acţiuni. În plus, clasificaţia funcţională acoperă toate componentele
cheltuielilor, unele având destinaţie diferită in clasificaţia economica: împrumuturile
acordate; transferurile, dobânzile, rezervele.
Clasificaţia economica O.N.U. a cheltuielilor publice cuprinde: cheltuieli care
reprezintă consum final: bunuri şi servicii; dobânzi aferente datorii publice; subvenţii de
exploatare şi alte transferuri curente; formarea bruta de capital (investiţii brute şi
creşterea stocurilor materiale); achiziţii de terenuri şi active necorporale; transferuri de
capital.
În România, cuprinderea în buget a cheltuilor publice se analizează la criteriile
utilizate în clasificarea O.N.U , folosindu-se următoarele grupări:
a) Clasificaţia economică
b) Clasificarea funcţională
c) Clasificarea pe surse de finanţare.
Începand cu 1 ianuarie 2006 , în România , clasificaţia bugetară a cheltuielilor
publice se prezintă astfel :
Principalele titluri de cheltuieli prevăzute in clasificaţia economica

49
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Cod/ titlu Denumirea indicatorilor


A CHELTUIELI CURENTE (COD 01)
10 Titluri I – cheltuieli de personal
20 Titluri II – bunuri şi servicii
30 Titluri III - dobânzi
40 Titluri IV - subvenţii
50 Titlu V – fonduri de rezervă
51 Ttitlu VI – transferuri între unităţi ale administraţiei publice
55 Titlu VII - alte transferuri
57 Titlu VIII – asistenţă socială
59 Titlu IX – alte cheltuieli
B CHELTUIELI DE CAPITAL (Cod 70)
71 Titlu X – active nefinanciare
72 Titlu XI – active financiare
75 Titlu XII – Fondul Naţional de Dezvoltare
C OPERATIUNI FINANCIARE ( Cod 79)
80 Titlu XIII – împrumuturi
81 Titlu XIV – rambursări de credite
D REZERVE EXCENDENT / DEFICIT
90 Titlu XV – rezerve , excendente / deficit
Clasificarea economica arată natura cheltuielilor finanţate pe seama
resurselor financiare publice. În acest fel , se poate stabili : ce ponderi deţin cheltuielile
curente, incluzând şi subvenţii, transferurile , dobânzile la datoria publică şi rezervele, în
totalul cheltuielilor publice ; ce ponderi deţin cheltuielile de capital ; care este ponderea
împrumuturilor acordate; cât reprezintă rambursările de credite, dobânzile şi
comisioanele aferente. Parlamentul poate interpreta raţionalitatea deciziilor
guvernamentale privind repartizarea resurselor financiare publice pe destinaţiile
economice.
Clasificarea economică este primul criteriu folosit în prezentarea generală
a cheltuielilor publice. Ea este folosită apoi în formă încrucişată în structura specifică a
clasificaţie funcţionale pe care o detaliază cu scopul de a evidenţia conţinutul economic
al fiecărei subdiviziuni definite din punct de vedere funcţional. Astfel fiecare parte a
cheltuielilor funcţionale cuprinde repartizarea acestora pe criterii economice ( cheltuieli
curente cu subdiviziunile lor, cheltuieli de capital cu subdiviziunile lor , rambursări de
credit extern , cu dobânzile şi comisioanele aferente). De asemenea clasificaţia
economică serveşte la detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole , articole de

50
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

cheltuieli şi alineate. Pe structura clasificaţiei economice se definesc şi conturile în


contabilitatea publică, care reflectă rezultatele execuţiei bugetare.
In cadrul clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor publice din legea bugetului de stat
pe 2007, acestea se grupează astfel:

Principalele capitole ale cheltuielilor publice prevăzute în clasificarea funcţională


Cod/titlu Denumirea indicatorilor
PARTEA I – SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50)
5 Autorităţi publice si acţiuni externe
1
5 Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltată
3
5 Alte servicii publice generale
4
5 Dobânzi
5
5 Transferuri şi caractere generale între diferite niveluri ale administraţiei
6
PARTEA A II A – APĂRARE , ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ (cod 59)
6 Apărare
0
6 Ordine publică şi sigurantă naţională
1
PARTEA A III A CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE (cod 64)
6 Învăţământ
5
6 Sănătate
6
6 Cultură , recreare şi religie
7
6 Asigurări şi asistenţă socială
8
PARTEA A IV A- SERVICII ŞI DEZVOLRARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU
SI APE (cod69)
7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
0
7 Protecţia mediului
4
PARTEA A V A – ACŢIUNI ECONOMICE ( cod 79)
8 Acţiuni generale , economice, comerciale şi de muncă
0
8 Combustibili şi energie

51
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

1
Industria externă, prelucrare şi construcţii
82
8 Agricultură , silvicultură , piscicultură şi vânătorie
3
8 Transport
4
8 Comunicaţii
5
8 Cercetarea şi dezvoltarea în domeniul economic
6
8 Alte acţiuni economice
7
PARTEA A VI A – REZERVE , EXCEDENT/DEFICIT (cod 96)
9 Rezerve
7
9 Excedent
8
9 Deficit
9

Clasificarea funcţională reflectă gruparea cheltuielilor publice în funcţie de


categoriile de bunuri, servicii, activităţi, obiective ale politicilor statui, prin care acesta îsi
îndeplineşte funcţiile în cadrul societăţii. Clasificarea funcţională este detaliată cu
clasificaţia economica, ce redă conţinutul economic al fiecărei subdiviziuni funcţionale.

3.3 Elaborarea proiectului de buget

Proiectul de buget este elaborat de guvern, prin subsistemul instituţiilor publice aflate
in structura acestuia.
Deosebit de importanta pentru armonizarea alocării si utilizarea eficienta a resurselor
bugetare este elaborarea proiectului de buget in raport cu rezultatele obţinute in domeniile
economico-sociale finanţate de la buget. In acest scop, este obiectiv necesara structurarea
cheltuielilor fiecărui minister si agenţii guvernamentale pe programe specifice atribuţiilor
si competentelor acestora, precum si formularea de criterii concrete de performanta,

52
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

adaptate la particularităţile sectoriale de activitate, pentru evaluarea eficientei, eficacităţii


si economicităţii programelor cu finanţare bugetara si pe ansamblul bugetului.
Elaborarea unor criterii de performanta concrete, in raport cu specificul fiecarui
sector guvernamental, este un proces extrem de laborios, dar care, odata parcurs, permite
factorilor de decizie atat eliminarea, in cea mai mare masura, a subiectivismului si
arbitraliului in alocarea resurselor bugetare, cat si aprecierea concreta a eficientei,
eficacitatii si economicitatii, cu care sunt utilizate fondurile publice.
Revenind la mecanismul elaborarii proiectului de buget, trebuie subliniat ca
atributiile de coordonare, finalizare si prezentare catre govern a acestuia le are Ministerul
Economiei si Finantelor (MEF). Acest minister, impreuna cu institutiile de prognoza,
autoritatea centrala, ministerele si agentiile guvernamentale imputernicite prin lege cu
calitatea de ordonator principal de credite, stabileste, pe baza programului de guvernare
aprobat de parlament, premisele de la care se porneste in elaborarea proiectului de buget.
Aceste premise se refera la principalii parametric macroeconomici care conditioneaza
fundamentarea proiectului de buget in corelatie cu evolutiile din economie, pentru a se
asigura, in mod durabil, atat echilibrul financiar, cat sic el economic general. Concret,
este vorba de indicatori sintetici, cum ar fi evolutia produsului intern brut (crestere sau
recesiune economica); rata inflatiei; gradul de fiscalitate; evolutia creditului intern
(expansiune sau contractie in raport cu obiectivele politicii monetare); cresterea sau
reducerea soldului rezervei internationale nete (activele externe din care se scad pasivele
externe, ambele exprimate in valute convertibile); volumul finantarii externe (credite
contractate de la organismele financiare internationale, de la guvernele altor tari si/sau de
pe piata privata de capital). Acesti parametric macroeconomici permit determinarea
limitei pana la care se pot dimensiona cheltuielile bugetare in raport cu posibilitatile de
finantare (interna si externa) a unui anumit deficit bugetar, care trebuie sa se afle, la
randul sau, in concordanta cu obiectivul de asigurare a echilibrului financiar, monetary si
general economic.
Datorita complexitatii deciziei bugetare, elaborarea proiectului de buget reprezinta
un process iterative care presupune un flux informational dublu, respective de la MEF
catre institutiile bugetare cu atributii in furnizarea bunurilor si serviciilor publice si apoi
in sens invers.

53
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

In tara noastra, derulare procesului bugetar se realizeaza, in concordanta cu


principiile teoretice si practice specifice acestui domeniu de activitate, potrivit
prevederilor Constitutiei Romaniei si Legii privind finantele publice. Prin aceasta lege se
stabileste un calendar bugetar precis, care contine termene exacte pentru finalizarea
fiecarei etape a elaborarii bugetului, precum si obligatii stricte in sarcina entitatilor
publice cu competente pe linia intocmirii bugetului.
Astfel, prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul bugetar caruia ii
corespunde proiectul de buget, precum si pentru urmatorii trei ani, va fi elaborate pana la
data de 31 martie a anului current, cu mentiunea ca, in masura in care realitatea o impune,
indicatorii respective vor fi actualizati pe parcursul derularii procesului bugetar.
Pana la data de 1 mai a anului current, MEF este obligat sa inainteze guvernului
obiectivele politicii fiscale si bugetare pentru anul corespunzator caruia se elaboreaza
proiectul de buget, precum si pentru urmatorii trei ani, impreuna cu limitele de cheltuieli
stabilite pe ordonatorii principali de credite. Guvernul aproba obiectivele financiare si
limitele de cheltuieli pana la data de 15 mai a anului curent, iar apoi informeaza comisiile
pentru buget, finante si banci ale parlamentului asupra principalelor orientari ale politicii
sale macroeconomice si ale politicii in domeniul finantelor publice.
Pana la data de 1 iunie a fiecarui an, ministerul finantelor publice va transmite
fiecarui ordonator principal de credite, o scrisoare-cadru prin care se va mentiona
contextual macroeconomic pe baza caruia va fi intocmit proiectul de buget, metodologia
de elaborare a acestuia, precum si limitele de cheltuieli aprobate de guvern pentru
entitatea publica respective. In cazul in care se schimba premisele macoeconomice, MEF
supune guvernului propunerile de modificare a limitelor de cheltuieli initial stabilite,
care, dupa aprobare de executiv, vor fi communicate de catre MEF, pana la data de 15
iunie, ordonatorilor principali de credite in scopul definitivarii, de catre acestia, a
proiectelor de buget propriu.
La randul lor, ordonatorii principali de credite au obligatia ca pana la data de 15 iulie
a anului respectiv sa depuna la MEF propunerile pentru proiectul de buget si anexele la
acesta, cu incadrarea in limitele cu cheltuieli stabilite, precum si estimarile pentru
urmatorii trei ani, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.

54
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Camera Deputatilor si Senatului, cu consultarea guvernului, isi aproba bugetele


proprii si le inainteaza executivului in vederea includerii in proiectul bugetului de stat.
Autoritatile publice locale au ca termen aceeasi data - 15 iulie – pentru a depune la
MEF propunerile de transferuri nete si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pe care le solicita.
MEF examineaza proiectele de buget primate si poarta discutii cu ordonatorii
principali de credite asupra acestora. In cazuri de divergente, hotaraste guvernul.
Ca o finalitate a acestor fluxuri informationale si decizii financiare, ordonatorii
principali de credite depun, la MEF, proiectele de buget si anexele la acesta, pana la data
de 1 august a fiecarui an. Apoi, MEF intocmeste si depune la guvern proiectul legii
bugetare si al bugetului pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia
macroeconomica pentru anul bugetar de referinta, precum si proiectia acestuia pe
urmatorii trei ani.
Dupa insusirea de catre guvern a proiectului legii bugetare si al bugetului, acesta le
supune spre adoptare parlamentului cel mai tarziu pentru data de 15 octombrie a fiecarui
an.
Aceste proiecte reprezinta concretizarea uneia dintre cele mai importante decizii
ale puterii executive si este asumat de guvern in ansamblul sau, precum si de catre fiecare
membru component al Cabinetului. Ca urmare, in spiritul solidaritatii guvernamentale,
membrii executivului au obligatia ca, alaturi de ministrul economiei si finantelor, sa
sustina, in cadrul dezbaterilor parlamentare, proiectul de buget in forma insusita de
guvern.

3.4 Aprobarea proiectului de buget

Institutia publica imputernicita prin Constitutie sa aprobe proiectul de buget este


parlamentul. Caracterul preponderent politic, democratic si de larg impact economica-
social al ansamblului deciziilor financiare, reflectate in proiectul de buget, determina, in
mod obiectiv, ca aprobarea prevederilor bugetare sa o faca forul legislative, in care sunt

55
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

reprezentate, prin partidele politice ce detin locuri in cadrul parlamentului, interesele


tuturor cetatenilor.
Constituind prelevari la fondurile publice effectuate din veniturile persoanelor
fizice si juridice, impozitele, taxele si alte contributii sunt reglementate prin legi aprobate
de parlament. Regimul fiscal astfel reglementat anterior bugetului de referinta si, uneori,
chiar prin prevederi de amendare, in general temporara, a cadrului juridic existent,
regaseste in proiectul legii bugetului, isi gaseste reflectarea in partea de venituri a
proiectului de buget, supus de guvern aprobarii parlamentului.
La fel de importanta ca decizia fiscala, care vizeaza veniturile bugetare, este
decizia de alocare a veniturilor bugetare pe diferite destinatii sociale si economice,
materializarea acesteia localizandu-se in partea de cheltuieli a proiectului de buget
transmis forului legislativ spre aprobare.
In parlament proiectul de buget parcurge urmatoarele etape: prezentarea de catre
primul-minsitru (sau ministrul economiei si finantelor) a raportului de marginea
proiectului de buget in plenul forului legislativ; examinarea proiectului de buget in
comisiile permanente ale parlamentului (structurate, de obicei, pe domenii de activitate,
cum ar fi: educatie, cultura, ocrotirea sanatatii, amenajarea teritoriului si protectia
mediului, apararea si siguranta nationala, agricultura, industrie si transporturi etc.). Apoi
analiza si aprobarea acestuia in comisia de specialitate a legislativului, adica cea de
buget, finante si banci. Cu acest prilej, se adopta si decizia privind aprobarea sau
respingerea amendamentelor respective urmand a fi luata in plenul parlamentului;
dezbaterea si aprobarea proiectului de buget in parlament; promulgarea de catre
Presedintele Republicii a legii bugetului, aprobate de parlament.
Derularea etapei privind aprobarea proiectului de buget este determinată de modul
de organizare a parlamentului (unicameral sau bicameral). Se pot intâlni situatii in care
cele doua camere ale parlamentului dispun de drepturi diferenţiate privind formularea de
amendamente la proiectul de buget.
Pe parcursul dezbaterilor de parlament, membrii acestuia, grupati in cadrul
diferitelor formatiuni politice, propun amendamente la proiectul de buget. Prin acestea
parlamentarii incearca sa satisfaca cat mai multe din solicitarile cetatenilor pe care-I
reprezinta si care le-au acordat votul in baza unor anumite platforme politice electorale,

56
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

in care alegatorii si-au regasit, intr-o mai mare masura decat in alte programe, optiunile
de natura economica, sociala, culturala, spirituala etc.
Fundamentarea, ierarhizarea, selectarea si aprobarea amendamentelor la proiectul
de buget este un process extreme de complex si laborios, deoarece, pe de o parte,
resursele bugetului sunt limitate in raport cu cerintele societatii, iar, pe de alta parte, chiar
in cadrul aceluiasi partid politic, amendamentele unor parlamentari pot intra in
contradictie cu amendamentele formulate de alti parlamentari. De aceea, se procedeaza in
trepte, si anume mai intai se stabilesc in interiorul fiecarui partid amendamentele care se
doresc a fi sustinute si apoi se incearca aprobarea lor in planul parlamentului. In interiorul
partidului, optiunea pentru un anumit pachet de amendamente se face pornind de la
concordanta care trebuie sa existe intre propunerile respective si politica economica a
guvernului in cazul formatiunilor politice aflate la putere, partidele aflate in opozitie, prin
amendamentele formulate, incercand sa modifice tocmai politica economica a
executivului, pe care o considera inadecvata pentru tara . Totodata, partidele trebuie sa
urmareasca theoretic , in selectarea amendamentelor, oiectivul ca propunerile de
modificare a proiectului de buget sa raspunda solicitarilor pentru bunuri si servicii
publice ale cat mai multor cetateni (alegatori).
Aceasta distribuire echitabila din punct de vedere social si economic a efectelor
favorabile ale bugetului trebuie asigurata in pofida faptului ca unele grupuri de cetateni
dispun, prin pozitia in societate, de o capacitate sporita de lobby (influentare a
parlamentarilor), cum ar fi cazul cercurilor oamenilor de afaceri, reprezentantilor
diferitelor sectoare publice, ai mass-media etc. Odata adoptat, in raport cu criteriile
mentionate, pachetul de amendamente al unui partid trebuie sustinut de toti parlamentarii
acestuia – indifferent daca amendamentele unora nu se regasesc in setul de propuneri
stabilit de formatiunea politica respectiva pentru a fi dezbatut in plenul parlamentului,
aceasta atitudine inscriindu-se in principiul disciplinei de partid, fara de care o formatiune
politica nu poate functiona.
In faza urmatoare, fiecare partid incearca sa-si impuna, in cadrul dezbaterilor din
Parlament, propriile amendamente. Si in acest caz are loc un process de selectie a
amendamentelor ce pot fi aprobate, deoarece, pe de o parte, de obicei, prin influentele lor
financiare ele depasesc resursele bugetare disponibile, iar, pe de alta parte, unele din

57
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

amendamente pot fi in contradictie cu politica guvernului, care a elaborate proiectul de


buget. Transarea setului de amendamente care sunt aprobate de parlament se face prin
negocieri politice intre partidele parlamentare, cu respectarea principiului majoritatii.
Astfel, partidul sau coalitia de partide care formeaza majoritatea politica parlamentara isi
poate impune propriile amendamente in mai mare masura decat partidele aflate in
opozitie.
In concordanta cu obiectivele Uniunii Economice si Monetare, Romania ca tara
membra a Uniunii Europene, este obligata sa respecte reglementarile referitoare la
prevenirea deficitului public excesiv. Consiliul Uniunii Europene are importante atributii
pentru supravegherea avolutiei aconomice in fiecare stat si la nivelul Comunitatii, in
materie bugetara, urmarindu-se prevenirea si descurajarea deficitului public excesiv si
incheierea executiei bugetului general consolidate cu rezultate apropiate de echilibru sau
chiar cu excedente in raport cu specificul fiecarei perioade a ciclurilor de dezvoltare.
Deficitul maxim admis al bugetului general consolidate la nivelul intregului sector al
administratiei publice nu poate depasi 3% din produsul intern brut.

3.5 Execuţia bugetului

Dupa promulgarea de catre Presedinte, legea privind bugetul se publica in buletinul


oficial al tarii, moment in care bugetul devine operational, trecandu-se la executia
acestuia, care se realizeaza pe durata anului bugetar.
Executia bugetului consta in incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor
aprobate de forul legislativ. Acest proces, deosebit de amplu si de complex antreneaza
participarea unui numar foarte mare de operatori bugetari, si anume aparatul fiscal, cu
toate structurile sale centrale si teritoriale; institutiile bugetare de la ministere si alte
agentii guvernamentale si pana la institutiile publice operative (scoli, spitale, muzee,
teatre, unitati militare, instante judecatoresti etc.); unitati administrative-teritoriale si alte
entitati publice care primesc transferuri de la bugetul de stat; organizatii internationale
care primesc de la sau transfera la buget sume de bani etc.

58
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Responsabilitatea executiei bugetare revine guvernului, care, prin institutiile sale


componente, trebuie sa-si dovedeasca capacitatea de administrare atat a procesului de
colectare la un nivel cât mai ridicat a veniturilor, cât si a procesului de utilizare eficientă
a alocaţiilor bugetare.
Prevederile bugetare privind veniturile reprezinta limite minime de realizat cu
exceptia veniturilor din imprumuturi, care constituie limite maxime de atins. La randul
lor, cheltuielile bugetare aprobate prin lege, reprezinta limite maxime, ce nu pot fi
depasite, institutiile publice care executa bugetul fiind obligate sa respecte intocmai
destinatiile stabilite pentru fiecare alocatie bugetara.
In executie, existand multiple particularitati de continut si institutionale, executia
veniturile bugetare este un proces distinct de executia cheltuielilor bugetare.
Monitorizarea operative a executiei bugetare se realizeaza, in general, printr-un
department specializat in cadrul MEF, care sintetizeaza informatiile privind incasarea
venituriloe si efectuarea cheltuielior. Obiectivul principal a; acestei structuri institutionale
este de a mentine, pe parcursul executiei bugetare, raportul dintre venituri si cheltuieli in
limitele aprobate prin legea bugetara, asigurandu-se astfel echilibrul financiar si cel
monetar.
Incasarea veniturilor cuvenite bugetului si, respective, efectuarea platilor de la
buget se efectueaza fie printr-o institutie specializata aflata in subordinea MEF (trezoreria
statului), fie prin sistemul bancilor comerciale, pe baza de conventii privind prestarea de
servicii, incheiate intre acestea si MEF.
Executia veniturilor bugetelor subsectorului administratiei centrale si
administratiilor sistemelor de asigurari sociale se realizeaza prin Autoritatea Nationala de
Administrare Fiscala (ANAF), care functioneaza ca institutie publica in subordinea
Ministerului Economiei si Finantelor, iar pentru administratiile locale prin aparatul fiscal
al acestora, si consta in derularea mai multor faze procedurale successive. In cazul
impozitelor directe, fazele executiei bugetare sunt urmatoarele: asezarea, lichidarea,
emiterea titlului de percepere si perceperea efectiva a impozitului.
Asezarea impozitului reprezinta identificarea si dimensionarea materiei impozabile
a unei persoane fizice sau juridice, care, potrivit legilor fiscale, intra sub incidenta
impozitarii.

59
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Lichidarea constituie determinarea cuantumului impozitului afferent materiei


impozabile in raport cu cotele de impozit si alte conditii prevazute de lege. Pe baza
acestor date se procedeaza la deschiderea rolului fiscal al persoanei fizice sau juridice
respective, in care se inscrie suma datorata(debitul) de persoana in cauza.
Emiterea titlului de percepere a impozitului consta in inscrierea cuantumului
impozitului respective intr-un document (dispozitie), in baza caruia se autorizeaza
perceperea unui anumit venit bugetar. In practica, asemenea documente sunt reprezentate
fie de titlul de incasare (emis atunci cand contribuabilul isi achita din proprie initiative
datoria), fie de ordinul de incasare (utilizat pentru anuntarea debitorului asupra obligatiei
de plata, precum si in cazul executarii silite a debitorilor care nu-si achita datoriile catre
buget in termenul legal).
Perceperea impozitului consta in incasarea efectiva a sumei datorate de catre
debitori
recurge, inclusiv prin metoda executarii silite, atunci cand contribualii nu-si achita
obligatiile bugetare in termenele stabilite de lege. In unele cazuri, procedura urmaririi se
poate concretize si in ipotecarea bunurilor aflate in proprietatea debitorilor, MEF fiind
reprezentantul statului in litigii de aceasta natura.
Pentru impozitele indirecte dar si pentru celelalte venituri bugetare, exista proceduri
specifice de executie.
In executia practica a veniturilor bugetare, fazele de natura administrative (asezarea,
lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului) sunt delimitate institutional de
operatiunea de percepere (incasare efectiva) a impozitelor.
Primele trei faze sunt executate de organelle cu atributii fiscale, iar operatiunea de
incasre de catre organele trezoreriei statului.
Respectarea destinatiei si a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de
cheltuieli bugetare impune, in executie, parcurgerea unor faze procedurale successive
pentru fiecare alocatie bugetara, dupa cum urmeaza: angajarea, lichidarea, ordonantarea
si plata.
Instrumentul juridic in care sunt materializate asemenea obligatii poate fi:
contractul, decizia ministeriala, hotararea judecatoreasca, prevederile unor legi nou
aparute. Asadar, angajarea cheltuielilor bugetare este un effect al deciziilor institutiilor

60
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

componente ale guvernului sau al unor decizii ale forului legislative (parlamentul), cum
este cazul legilor adoptate pe parcursul exercitiului bugetar, prin care se majoreaza
diferite cheltuieli bugetare (salariile functionarilor publici, pensile, alocatiile pentru
agricultura etc).
Atributii in ceea ce priveste angajarea cheltuielilor bugetare au conducatorii
diferitelor strcuturi ale institutiilor publice (minstri, secretari de stat, directori generali,
directori etc), care pot delega integral sau partial competentele unor personae din
subordine, carora li se stabileste in mod precis cadrul actiunilor asupra carora pot decide.
Prin continutul si consecintele sale, angajarea reprezinta faza cea mai importanta a
executiei cheltuielilor bugetare, de care depend incadrarea in limitele aprobate prin buget.
Lichidarea reprezinta faza in care institutia publica constata si mentioneaza
furnizarea bunurilor si/sau serviciilor contractate (angajare anterior), faza in care are loc,
in functie de cantitatea si calitatea livrarilor, stabilirea sumei datoare furnizorilor.
Ordonantarea constituie actul de emitere, din partea unei institutii publice, a unei
dispozitii sau ordin de plata a unei sume din alocatia bugetara in favoarea unui tert.
Plata reprezinta achitarea efectiva de catre institutia publica a sumei datorate catre
furnizori sau creditori.
Guvernul poate stabili prin hotarare, la propunerea ministrului economiei si
finantelor, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de
pana la 30% din fondurile publice, criteriile si procedurile care se vor folosi in acest scop.
Operatiunile specifice primelor trei faze (angajarea, lichidarea so ordonantarea) sunt
effectuate, pe baza avizelor serviciilor operationale (spre exemplu, la spitale, sectiile
medicale, serviciul aprovizionare etc.), de catre conducatorii institutiilor publice (sau
mandatatii acestora), denumiti si ordonatori de credite bugetare. Acestia la randul lor,
sunt clasificati in ordonatori de gradul I (conducatorii ministerelor si agentiilor
guvernamentale din subordinea executivului), de gradul II(conducatorii structurilor de
conducere si coordonare din teritoriu ale ministerelor, cum ar fi directiile sanitare
judetene, inspectoratele scolare judetene etc) de gradul III (conducatorii institutiilor
publice operationale: spitale, scoli, teatre, muzee etc.)
Operatiunile vizand a patra faza, cea de plata, le efectueaza engajatii serviciului
financiar al institutiei publice. Toti functionarii publici participanti la fazele executiei

61
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

cheltuielilor unei institutii bugetare raspund solidar pentru calitatea si legaliatea


gestionarii banilor publici.

3.6 Incheierea executiei bugetare

Concretizarea modului de gestionare a bugetului se efectueaza prin intocmirea la


finele anului bugetar, a contului de executie bugetara. Acesta reflecta finalitatea
operatiunilor de executare a veniturilor si cheltuielilor bugetare si conduce la
determinarea modului cum executivul, prin institutiile publice din structura si subordinea
sa, a respectat incadrarea in veniturile, cheltuielile si soldul bugetar aprobat de parlament
(echilibru, deficit sau excedent).
Continutul contului de executie bugetara este diferit in raport cu metoda de evidenta
bugetara adoptata de autoritatile guvernamentale privind durata exercitiului bugetra. In
acest sens, se poate utilize sistemul de exercitiu sau sistemul de gestiune.
In sistemul de exercitiu, contul de executie bugetara cuprinde totalitatea
operatiunilor care privesc anul bugetar respective, chiar daca unele dintre acestea –
incasarea unor venituri si/sau efectuarea unor cheltuieli – se realizeaza dupa inchderea
anului bugetar. Ca effect al acestor particularitati, pentru o perioada de cateva luni, in
cursul unui an bugetar se conduce o evidenta paralela, concretizata in conturi de venituri
si respective de cheltuieli, corespunzatoare atat anului curent, cat si anului bugetar
precedent.
In sistemul de gestiune, contul de executie bugetara cuprinde numai operatiunile de
incasari ale veniturilor si plati in contul cheltuielilor realizate efectiv in anul bugetar
respective, indifferent de exercitiul bugetar la care se refera. Asadar, operatiunile ramasa
neefectuate in cursul unui an bugetar se reflecta in contul de executie al anului urmator,
ceea ce inseamna ca acest cont, in sistemul de gestiune, cuprinde operatiuni aferente atat
anului curent, cat si celui precednt.
Intocmirea contului de executie bugetara se face de catre MEF, pe baza darilor de
seama contabile si a conturilor privind executia de casa a bugetului, elaborate de fiecare
institutie publica. Aceste documente de raportare contabila se centralizeaza, pe verticala,

62
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

la nivelul fiecarei entitati guvernamentale (ordonator principal de credite), care depune


apoi, la MEF, situatia executiei bugetare din domeniul sau de activitate.
Contul (general) de executie bugetara, intocmit de Ministerul Economiei si
Finantelor, se prezinta guvernului, care, dupa discutare, hotaraste supunerea acestuia
parlamentului pentru dezbatere si aprobare.
Dupa primirea contului privind executia bugetara, parlamentul transmite
documentul institutiei supreme de control al finantelor publice care, in cele mai multe
tari, poarta denumirea de Curte de Conturi. Aceasta este o institutie publica exterioara
guvernului, care actioneaza in mod autonom, conform legii proprii de organizare si
functionare, pe langa forul legislative. Curtea de Conturi raporteaza parlamentului asupra
rezultatelor controalelor efectuate, propunand, totodata, masuri de imbunatatire a unor
dispozitii legale in vederea cresterii eficientei utilizarii fondurilor publice.
In privinta contului de executie bugetara, Curtea de Conturi efectueaza la fiecare
institutie publica controlul ulterior, viznad legalitatea si realitatea datelor cuprinse in
acest document.
Totodata, bazandu-se pe criteriile de performanta bugetara ce trebuie elaborate si
aprobate de guvern, cu reflectarea specificului fiecarui domeniu de activitate economica-
sociala finantata de la buget, Curtea de Conturi verifica eficienta, eficacitatea si
economicitatea executiei bugetare, pronuntandu-se si asupra calitatii gestiunii banilor
publici la nivelul fiecarei institutii si pe ansamblul bugetului. La inchierea verificarilor
effectuate prin structurile sale functionale, daca nu se constata nelegalitati si prejudicii
aduse fondurilor publice, Curtea de Conturi emite actul de descarcare de gestiune a
conducatorului (ordonatorului de credite) fiecarei institutii publice. Daca se constata
operatiuni nelegale, generatoare de pagube materiale, acestea se recupereaza prin
instantele de profil din sfera puterii judecatoresti.

63
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Etapele procesului bugetar la nivelul autorităţilor publice centrale din România13

13
Iulian Văcărel , colectiv, Finanţe publice,EDP- Bucureşti, 2006

64
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

In final, Curtea de Conturi prezinta parlamentului raportul privind controlul


contului de executie bugetara in vederea dezbaterii si aprobarii acestui cont.
Organizarea si functionarea controlului financiar, in general, asupra executiei
bugetare, in special, prezinta particularitati de la o tara la alta. Important este ca, prin
formele concrete de organizare si functionare a controlului financiar, sa se evite
manifestarea conflictului de interese si sa se realizeze controlul reciproc al puterilor in
stat, in sensul ca organismul care gestioneaza bugetul (guvernul) sa fie controlat si de o
entiate publica exterioara acestuia, aprobarea executiei bugetare efectuand-o o alta putere
un stat, respective forul legiuitor (parlamentul).
In afara controlului financiar (intern si extern, in cadrul fiecaruia din aceste categorii
existand cele doua forme de exercitare: preventive si ulterior), mai functioneaza controlul
politic executat de parlament. Acest tip de control se manifesta atat cu prilejul examinarii
si aprobarii proiectului de buget, cat si la aprobarea contului de executie bugetara,
precum sip e parcursul executiei bugetare.
Pe baza raportului privind contul de executie bugetara, elaborate de institutia
specializata de control al finantelor publice, parlamentul declanseaza procedura de
dezbatere si aprobare a acestuia. Mai inati are loc analiza raportului in comisiile
permanente reunite de buget, finante si banci ale forului legislative, iar apoi se dezbate in
plenul parlamentului proiectul de Lege privind aprobarea contului de executie bugetara.
Cu aceasta ocazie se prezinta de catre executiv sinteza evolutiilor economico-
financiare din anul la care se refera executia bugetara si factorii care au influentat
evolutia acesteia. Apoi, are loc exprimarea punctelor de vedere ale formatiunilor politice
reprezentate in forul legislative, prilej cu care se fac aprecieri privind calitatea gestiunii
bugetare comparative cu prevederile bugetului aprobat.
Totodata, se pot avansa propuneri privind modificarea unor legi in vederea cresterii
eficientei utilizarii banilor publici. In continuare, se trece la discutarea pe articole a
proiectului legii privind aprobarea contului de executie bugetara. In continutul sau, pe
langa articolele privind aprobarea contului respective, se pot introduce prevederi
referitoare la continuarea verificarii de catre Curtea de Conturi a anumitor aspecte ale
executiei bugetare si la raportarea catre Parlament a constatarilor reziltate si a masurilor
legale aplicate.

65
FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Votul final favorabil asupra proiectului de lege privind aprobarea contului de axecutie
bugetara marcheaza incheierea etapelor componente ale procesului bugetar.
Este important de precizat faptul ca durata in timp a intregului process bugetar
prezinta unele deosebiri, de la o tara la alta. Totusi, in general, luam in calcul intervalul
de timp consumat de la primele faze ale elaborarii proiectului de buget si pana la
adoptarea proiectului legii privind aprobarea contului de executie bugetara, putem afirma
ca procesul referitor la bugetul unui an calendaristic dureaza, cu aproximatie
intre 3 ani si 3 ani si jumatate.
Luand ca exemplu bugetul anului 2006 (si admitand ca anul bugetar
corespunde cu anul calendaristic), pee tape, procesul bugetar poate fi structurat, in timp,
astfel: in perioada martie-decmbrie 2005 (10 luni) se elaboreaza si aproba bugetul; in
anul 2006 (12 luni) se executa bugetul, in perioada ianuarie-iunie 2007 se intocmeste
contul de executie bugetara; din luna iulie 2007, un interval de timp cuprins intre 6 si 12
luni, in functie de complexitatea exercitiului bugetar si de modul cum a fost respectata
legalitatea de catre gestionarii bugetului, este afectat verificarii de catre Curtea de Conturi
a executiei bugetare incepand cu institutiile bugetare operationale (scoli, spitale, teatre,
muzee, unitati militare etc.), pana la nivelul ministerelor si altor agentii guvernamentale;
in final, mai sunt necesare 1-2 luni pentru dezbaterea si aprobarea contului de executie
bugetara.
Dimesiunile relative extinse in timp, impactul aconomico-social larg si
complexitatea etapelor procesului bugetar, precum si numarul semnificativ de mare al
institutiilor care participa la realizarea acestuia, indreptatesc afirmatia multor economisti
si oameni politici conform careia legea bugetara anuala reprezinta, dupa Constitutie, cea
mai importanta decizie a parlamentului si, implicit, a guvernului unei tari.

66

S-ar putea să vă placă și