Sunteți pe pagina 1din 20

Ghid

pentrup rintele
copiluluicuCerin e
Educa ionale
Speciale (CES)

Ghid elaborat n cadrul proiectului de parteneriat colar


multinaional COMENIUS Take my hand and be my friend! de ctre
Centrul colar pentru Educaie Incluziv Nr.1 Sibiu, Romnia, 2011.
Revizuit n conformitate cu schimbrile legislative 2012.

Abrevieri folosite n text:

CES Cerin eeducativespeciale


CSEI CentrucolarpentruEduca ieIncluziv
CJRAE CentruJude eandeResurseiAsisten Educa ional
DGASPC Direc iaGeneral deAsisten Social iProtec ia
Copilului
CI ComisiaIntern
SEOP Serviciul de Evaluare iOrientarecolar iProfesional
CSM CabinetS n tateMintal
CO CertificatdeOrientarecolar
OMEC OrdinulMinisteruluiEduca ieiiCercet rii
HG Hot rredeGuvern
DMS Deficien eMintaleSevere
DMM Deficien eMintaleModerate
DMU Deficien eMintaleUoare

1. CANDM NGRIJOREZ?
Idee for Voi cunoatei copilul mai bine ca oricine.

M ngrijorezdac copiluluimeu i este greu:


s spun cevrea
s n eleag cevorceilal i
s -ifac prieteni
s rela ioneze cu adul ii
s secomportecivilizat/corespunz tor
s seorganizeze
s seorientezenspa iu i timp
s fac fa emo iilor i manifest exageratemo iile (plns, rs,
furie )

M ngrijorezdac copilulmeuare:
probleme senzoriale (nu vede, nu aude)
probleme fizice (nu se poate deplasa singur, nu i poate folosi
bine minile)

M ngrijorezdac educatorul/profesorul spune despre


copilul meu c :
perturb oreleprininterven ii verbale sau micare
nu este atent la ore
nu face ce i se cere
nu face fa cerin elor colare
nu re ine informa ia
nupoatenv a litere/cifre
nu poate efectua calcule
nu poate citi un text
secomport agresiv
secomport evitant
nusocializeaz cucolegii
refuz comunicareacucolegii

2. COPILUL MEU ARE CERIN EEDUCATIVESPECIALE


(CES) ?
Idee for: Trebuie s existe un parteneriat
ct mai strns ntre prinii copiilor,
cadrele didactice i toi specialitii pentru a
ajuta copilul.
Dac psihologul gr dini ei/colii/CJRAE-ului testeaz copilul i
determin c gravitatea problemelor pe care le are copilul este peste
medie atunci ar putea ca acesta s sencadrezencategoriacopiilorcu
CES.
Copilul cu CES este:
cudificult i uoaredenv are
cu dificult i perceptiv-motrice (orientare n timp i spa iu,
schem corporal )
cu deficien e mintale uoare/asociate/severe (spre exemplu copiii
cu sindrom Down)
cudeficien esenzoriale(vizuale, auditive)
cudeficien elocomotorii
cu deficien e de pronun ie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu
dislexie, disgrafie, discalculie)
cu tulbur ri de comportament sau emo ionale (spre exemplu
copiii cu ADHD sau cu autism)
Not
La vrste precolare sunt identifica i copiii cu deficien e
moderate i severe la care problemele la nivel intelectual, afectiv,
rela ional, fizic sunt mai pregnante, evidente.
O dat cu nceperea gr dini ei i n primii ani de ciclu primar
sunt identifica i i copiii care sufer de afec iuni mai uoare deoarece
apar dificult i de adaptare la via a colar (efort, aten ie, concentrare,
memorare, socializare).

Copiii cu CES au dificult idenv are idizabilit i care fac


canv areapentrueis fiemaigreadectpentrual i copii de aceeai
vrst .Eipotaveanevoiedeajutorsuplimentar:
- n gndire
- la n elegere
- n plan fizic
- n plan senzorial
- nplanemo ional
- n vorbire
- n rela ionarea cuceilal i
Dificult ile de nv are reprezint o tulburare a unui sau mai
multor procese psihice de baz implicate n n elegerea sau folosirea
limbiivorbitesauscrisecaresemanifest ntr-oabilitateimperfect dea
asculta, gndi, vorbi, scrie, pronun a sau de a face calcule matematice.
Dificult iledenv are apar n:
- citit
- scris
- vorbit
- calcul
n concluzie CES poatensemnac uncopilaredificult i cu:
- toate cerin ele colare
- citit
- scriere
- calcule matematice
- n elegerea informa iilor

3. CETREBUIES FAC?
CUIM ADRESEZ?

Idee for: Copiii sunt o categorie social care, n


ciuda aparenelor nu au timp s atepte. Dac sunt lsai
s creasc fr ajutorul de care au nevoie, personalitatea
viitorului adult are cu siguran de suferit.
Familiaeceacareafl primadeeventualeledeficien e,dificult i
careafecteaz via a,s n tatea, educa ia propriului copil. Din moment ce
ea esteinformat depersoaneprecum medic,cadredidactice, consilier
colar, n leg tur cu problemele copilului, ea este cea care trebuie s
realizeze o serie de ac iuninvedereaclarific riisitua iei. n acest sens,
familia poate recurge la un control de specialitate i, pe baza
rezultatelor, se poate adresa ServiciuluideEvaluareiOrientarecolar
i Profesional (SEOSP) din cadrul Centrului Jude ean de Resurse i
Asisten Educa ional (CJRAE) Sibiu. Aceasta ar fi ordinea logic i
fireasc de abordare responsabil asitua iei propriului copil:
1. p rintele remarc faptulc elevularedificult i la coal prin
observa iepersonal sauesteanun atdenv tor/diriginte/
psiholog
2. p rintelestabiletempreun cunv torul/profesorul/
psihologul/directorul colii oportunitatea de colarizare care
ar fi: curriculum adaptat cu profesor de sprijin sau
nv mntspecial.
3. P rintelemerge la ServiciuldeEvaluareiOrientarecolar
iProfesional dincadrulCentruluiJude eandeResursei
Asisten Educa ional Sibiu,str.Turismuluinr.15 unde
primeteolist cuactelenecesarepentruntocmirea
dosarului.

Traseul de urmat pentru ntocmirea dosarului pentru eliberarea


certificatului copilului cu CES:
- medicul de familie realizeaz evaluarea medical ini ial ,
ntocmete fia medical i elibereaz biletul de trimitere c tre
Spitalul de Psihiatrie
- Spitalul de Psihiatrie la sec ia CSM copii, unde copilul va fi
monitorizat pe toat durata colariz rii pn la 18 ani; dac
afec iunile sunt mai grave, la sec ia de psihiatrie. De aici va
primi certificatul medical de la medicul specialist i buletinul de
evaluare psihologic
- prim ria de domiciliu/CJRAE/asistentul social al colii (dup
caz) ntocmeteielibereaz anchetasocial
- coala de provenien (n cazul n care copilul este deja ntr-o
coal de mas ): evaluare psihologic , evaluare logopedic ,
caracterizare/fi psihopedagogic , traseu educa ional, fia de
evaluarecontinu , adeverin elev
- copii acte personale: certificat de natere copil, carte de identitate
copil, carte de identitate p rin i, sentin divor , certificat
c s torie,certificatdeces,decizieDGASPCdeplasament - dup
caz
Toate acestea se pun n dosarul care este predat la SEOSP.
P rintele va fi anun at cnd are loc edin a Comisiei de Orientare
colar iProfesional ,prin care se va emite Certificatul de Expertiz i
Orientare colar i Planul de Servicii.
Certificatulseelibereaz pecicluri colare I-IV i V-VIII
Comisia de Orientare colar i Profesional poate s copilul
orienteze spre coal special sau spre coal de mas.

Pentru copilul cu CES, n cls a VIII-a, are loc Orientarea colar i


Profesional (OSP) careserealizeaz prin :
- edin n care li se comunic p rin ilor posibilit ile de
colarizare (locuri n clasele speciale la colile profesionale
pentru copii cu CES)
- exprimarea op iunii scrise a p rin ilor pentru forma de
nv mnt
- reluarea demersului pentru eliberare CO.

Rezumat:
Familia are un rol foarte important n identificarea i
diagnosticarea situa iei de CES a copilului
Cadrele didactice sunt cele care aduc la cunotin a p rin ilor
dificult ile de adaptare colar pe care le observ la copiii lor.
Ei sunt ajuta i de consilierii colari,decomisiaintern , de toate
cadrele didactice
n coli exist o comisie intern de evaluare continu care
ntocmete documenta ia necesar pentru Serviciul de Evaluare
i Comisia de Orientare colar i Profesional din cadrul
CentruluiJude eandeResurseiAsisten Educa ional Sibiu
Comisia intern evalueaz /diagnosticheaz /asist elevii n
mediul lor colar
Pentru identificarea i evaluarea timpurie a elevilor cu deficien e,
CJRAE i CSEI pot s depisteze copiii precolari cu CES prin
realizareaunuirecens mntanual
Institu iacareseocup deidentificarea copiilor cu CES este
CJRAE. Ea elibereaz certificatele deexpertiz i orientare
colar .

4. AM UN COPIL CU CES. CE FAC?


Idee for:Prinii trebuie s fie realiti
n ateptrile legate de viitorul copilului.
n func ie de:
graduldizabilit ii,
recomandarea comisiei daride
posibilit ile reale ale p rintelui dee a-i duce copilul ntr-o
anumit coal ,
exist variantele:

s mearg la coli speciale pentru copii cu tipul specific de


dizabilitate sau centre colare pentru educa ie incluziv
(deficien mintal , deficien i de auz, deficien i de vedere). n
func ie de oferta colii speciale, elevii pot beneficia i de regim
de internat.
s mearg la coli de mas, din cartier, aproape de cas dar
avnd acest certificat de copil cu CES care i ajut s aib
profesor de sprijin i curriculum adaptat pentru copiii cu
dificult idenv are integra innv mntuldemas .
s mearg n grupe sau clase speciale integrate n gr dini e i
colidemas .
s fie colarizat la domiciliu dac nu se poate deplasa sau are
probleme foarte mari de s n tate - printr-un profesor de sprijin
care face orecuelacas .
s fac orela spital pedurataspitaliz rii.
copilul poate frecventa n paralel cu coala i un Centru de zi
pentru tipul de deficien - de exemplu pentru recuperare
locomotorie, autism, etc- n capitolul Adrese utileg si i adresele
acestor centre
8

copilul poate merge ntr-un centru de pedagogie curativ,


alternative educa ionale (Montessori, Waldorf) unde se poate
pune accentul pe nv are prin metode mai practice, concrete,
pornind de la experien apractic acopilului
p rintele trebuie s apeleze la Centrul Judeean de Resurse i
Asisten Educaional care l orienteaz spre specialitii
corespunz tori(logoped, psiholog, mediator colar din zona unde
locuiete copilul)

5.

CE AVANTAJE/DEZAVANTAJE ARE COPILUL CU CES?


Idee for: Copilul trebuie implicat n luarea deciziilor
care l afecteaz.
Avantajele elevului cu CES n
coalaspecial

Dezavantajele elevului cu
CES n coala
special

- Pot fi instrui i ntr-o unitate de


nv mntspecializat , fiecare elev
fiind instruitpotrivitcapacit ilor lui
- Materiile pe care le fac inum rulde
ore sunt adaptate problemelor pe care le
are fiecare (Curriculum adaptat)
- Elevii sunt instrui i pe baza unui Plan
de interven ie personalizat(adic un
plan n care se spune ce poate face
elevul, cum poate face, n ct timp, care
suntpriorit ile lui, ce rol are fiecare
specialist, prin ce metode se face
nv are)
- Se face consiliereap rin ilordec tre
personalspecializat;p rin iiintr n
contact cu al ip rin i care au probleme
asem n toarecualelor
- Elevii primesc gratuit masa de prnz in
cadrul scolii
- Beneficiaz detransportgratuit cu
microbuzul colii
- Implicarea mai consistenta a familiei in
supraveghere si educa ie
- A doua ansa pentru copiii care altfel ar
fi abandonat coala
- Creterea ncrederii nfor ele proprii
- Servicii de specialitate: n colile

- Birocra ie n elaborarea
actelor pentru eliberarea
certificatului CES (trebuie
strnse multe acte pentru
dosar)
- Etichetare, neacceptarea
social
- Prejudec i, stigmatizare
dinparteasociet ii
- Stimadesinesc zut a
elevului
- Marginalizareincolile
normale: copilul poate fi
izolatderestulclaseiis
nu fie acceptat in colectiv
- Elevul poate fi complexat
in fata colegilor datorita
ajutorului care i se acorda
de fata cu acetiaipentru
c nufacefatalaacelai
nivel
- Reticentaprofesoriloria
celorlal ip rin i care au
copii in colile de masa fata
de copiiicuCESintegra i
- Etichetareiprejudec idin
partea colegilor,

10

specialeparticip lamaimulteorede
terapiespecific ,beneficiaz demai
mult sprijin: logoped, psiholog,
psihopedagog
Elevii sunt ajuta i sa se integreze in
colectiv, au posibilitateasarela ioneze
cu al i copii din coala speciala
Elevul este ajutat si ndrumat sa i
aleag o profesie in concordanta cu
posibilit ile lui
Eleviibeneficiaz deinterven ie
timpurie
Au locuri rezervate la licee
profesionale,f r examen
Copilul e fericit fiind ntre copii
asem n toricuel - dac estencoal
special
Eleviinva dup Curriculumadaptat
Beneficiaz desprijindinpartea
specialitilor, a profesorilor itineran i
Beneficiaz de programe adaptate
Locuri rezervate la licee
Traseueduca ionalf r examene
Copilulefericitc estentreprieteni dac esteintegratncoal normal

11

profesorilor,celorlal i

6.

CEANSEARECOPILULCUCESNVIITOR?

Idee for: Fiecare copil poate


deveni un om util dac e ajutat i ndrumat corect.
Elevii cu CES au locuri rezervate,f r examen, n clase speciale
la colile de arte i meserii - (Colegiul Terezanium, Grup colar
Industrial Construc iiMaini, Grup colar de Construc ii si Arhitectura
Carol I,etc.). n fiecare an aceste grupuri colare i prezint oferta
educa ional pentrueleviicuCES.
Dup terminareacolii profesionale speciale elevii ig sescde
obicei locuri de munc n locurile unde deja au f cut practic de-a
lungul anilor de colarizare.
Elevii cu CES integra i n colile normale, de mas , merg la
examen dac i dau p rin ii acordul i sunt repartiza i n func ie de
medie; dac nu dau examen i au certificat CES merg n clasele de
nv mntspecialdelagrupurilecolare care au clase n anul respectiv.
Elevii cu CES care au probleme uoare pot urma liceul, filiera
tehnologic de 3 ani; termin cu o calificare n func ie de oferta de
colarizare, deci ipotg siunlocdemunc ndomeniu.
Dac eleviicuCESaurezultatebunela coalaprofesional pot
continua studiile cu un semestru completare i un an de liceu, dup care
pot face coala postliceal f r s maiapar undeva c aavutCES,.
Elevii cu DMS, cu deficien e severe, au op iunile:
dac nuaui deficien e fizice pot urma coalaprofesional
dac aui deficien e fizice pot fi ncadra i n centre ocupa ionale
de zi
potajungenc minespitaldac p rin ii nu se pot ocupa de ei

12

7. LEGISLA IENDOMENIU

Exist leginRomniacarenudoarc protejeaz copilul/elevul


cuCESdariofer suportul legal pentru a-l sprijini n via .Modalitatea
n care sunt aplicate legile poate s lase uneori de dorit dar un p rinte
informat care i cunoate drepturile lui ialecopiluluipoates fac ca
viitorulcopiluluis fiemaibun.
Astfel:
Pentrup rin i estebines cunoasc :
- H.G. nr.1251/2005 privind unele masuri de mbun t ire a
activit ii de nv are, instruire, compensare, recuperare si
protec ie speciala a copiilor/elevilor cu CES, din cadrul
sistemului de nv mnt special si special integrat
- Ordin MECTS nr. 6552/2011 Metodologia privind evaluarea,
asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea
profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte
educationale speciale

Pentru coal :
Ordin MECTS nr. 5.574 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru
copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in
invatamantul de masa
Ordin
MECTS
nr.
5555/2011
privind
aprobarea
Regulamentului privind organizarea i func ionarea Centrelor
Jude ene / al municipiului Bucureti de resurse i asisten
educa ional

13

Dac dori is v face i o idee despre ce materii/ ore/ nr. de ore


vor face elevii cu dizabilit i n colile speciale sau de mas pute i
consulta:
- planurile cadru pentru deficien e moderate i uoare pentru
clasele I-IV (OMEC 4927 din 8.11.2005), pentru Clasele V-VIII
(OMEC 5239 DIN 1.01.2008) i pentru Clasele pentru
deficien e severe, profunde i asociate Clasele I-X (OMEC 4928
din 8.09.2005)

14

8. CONTACTE UTILE
DIREC IA GENERAL DE ASISTEN
PROTEC IA COPILULUI (DGASPC)

SOCIAL I

Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2


Tel: 0269/232066, 0269/218272
Fax secretariat: 0269/232575, 0269/210482
E-mail: office@dasib.ro,
Site:
www.dasib.ro
CENTRULJUDE EANDERESURSEIDEASISTEN
EDUCA IONAL (CJRAE) SIBIU - SERVICIUL DE
EVALUAREIORIENTARECOLAR IPROFESIONAL
COMISIADEORIENTARECOLAR IPROFESIONAL
Sibiu, str. Turismului, nr. 15, et. II, Sibiu
Tel. 0269247066; 0724/002373
E-mail: cjrae@clicknet.ro
FUNDA IA"UNCOPIL,OSPERAN

" - UCOS ROMNIA

Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8


Telefon: 0269/232773; Tel/Fax: 0269/232977
E-mail:: ucos@ucos.ro
www.ucos.ro
Site:
CALEIDOSCOP (face parte din Funda ia UCOS) CENTRU DE
RECUPERAREITERAPIEPENTRU COPILUL CU AUTISM
Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
CRESC (face parte din Funda ia UCOS) CENTRU DE ZI
PENTRU COPIII CU HANDICAP GRAV NEUROLOCOMOTOR
Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
15

CENTRUL ALEXANDRA (face parte din Funda ia UCOS)


SERVICIU DE ZI PENTRU COPIII CU HANDICAP GRAV DE
VEDERE
Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
ASOCIA IADIAKONIEWERKINTERNA IONAL
CENTRULOCUPA IONALPENTRUPERSOANECU
DIZABILIT I SIBIU
Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 28 Sibiu
Telefon: 0369/591326, 0748/508535
FUNDA IA"SIONINTERNA IONAL ROMNIA"
CENTRUDEZIPENTRUCOPIICUDEFICIEN ENEUROPSIHO-MOTORII CASALUMINII SIBIU
Sibiu, str. Plopilor, nr. 16
Telefon/Fax: 0269/212599
E-mail: casaluminii@clicknet.ro
Site:
www.sion-international.nl
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IEINCLUZIV
(CSEI) NR. 1 SIBIU (colarizeaz copiicudeficien e mintale medii
i severe)
Sibiu, Str. Filarmonicii nr. 18
Tel:0269/210307; Fax:0269/235553
E-mail: scoala_speciala1@yahoo.com
http://csei1sibiu.ro
Site
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IEINCLUZIV
(CSEI) NR. 2 SIBIU (colarizeaz copiicudeficien e de auz; cu
internat)
Sibiu , str.Andreiagunanr.8, cod 550009
Tel: 0269/218243; Fax: 0269/218425
E-mail: defauz@easynet.ro
Site:
http://www.deficientdeauz.ro
16

CENTRUL COLARPENTRUEDUCA IEINCLUZIV


(CSEI)TURNUROU (cu internat)
TurnuRou,str.G rii, nr.693
Telefon\Fax: 0269/527898
E-mail: csturnurosu@yahoo.com
Site:
www.cseiturnurosu.ro
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV
(CSEI) DUMBRVENI (cu internat)
Dumbr veni, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 32
Tel./Fax: 0269/865537 Tel: 0371/155455
E-mail: office@csei.ro
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV
(CSEI) MEDIA (cu internat)
Media; Strada: Piscului nr 8;
Tel./ Fax0269/831731i 0269/845704

17

Ghidul a fost elaborat prin: PROIECTUL DE PARTENERIAT


COLAR MULTILATERAL COMENIUS
Titlul proiectului: TAKEMYHANDANDBEMYFRIEND!
Desf urare:

01.august 2010- 31.iulie 2012,

Sub egida:

Lifelong learning programe


(Programul de nvare continu)

Participani:

6 ri europene:

Lituania
Turcia
Romania
Cipru
Suedia
Spania

Scopul principal: schimbul de bune practici in domeniul educaiei


speciale
Partenerul romn: Centrul colar pentru Educaie Incluziv Nr.
1 Sibiu

18