Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea VALAHIA din Trgovi te

Facultatea de tiin e Economice


Specializarea Proiecte Financiar Bancare
!ASTE" Anul II
Proiecte Financiar Bancare
Analiza indicatorilor economico-financiari
OMV Petrom
!asterand# Valentin Ilie $$$$$
%
Cuprins
Cuprins ..........................................................................................................................................2
INTRODUCERE...........................................................................................................................3
ANALIZA ECONOMCO FINANCIAR LA S.C. OMV PETROM S.A. BUCURETI.....5
An!i" in#i$%&ri!&r #' !i$(i#i%%' ......................................................)
CONCLUZII I PROPUNERI...................................................................................................*+
......................................................................................................................................................*+
BIBLIO,RAFIE..........................................................................................................................*-
&
INTRODUCERE
Aceast' lucrare ()i propune s' eviden*ieze modul (n care in+orma*iile relevate de situa*iile
+inanciare sunt prezentate )i valori+icate (n demersul lor pentru a caracteriza activitatea unei
entit'*i pozi*ia +inanciar' )i per+orman*ele acesteia att pentru nevoile proprii ct )i pentru
ter*i$
,lo-alizarea economiilor +ace ca in+ormarea +inanciar' clasic' articulat' (n .urul
conceptelor conta-ile s' nu mai r'spund' a)tept'rilor di+eritelor categorii de utilizatori$
Adesea principiile conta-ile admise produc distorsiuni care de+ormeaz' realitatea economic'
diversitatea practicilor conta-ile +'cnd di+icil demersul analizei +inanciare mai ales (n cazul
unor entit'*i multina*ionale$
Situa*iile +inanciare ale unei companii reprezint' cel mai important mi.loc prin care
in+orma*ia conta-il' este pus' la dispozi*ia +actorilor decizionali$ /e aceea companiile ()i
pu-lic' situa*iile +inanciare (ntr0un mod ct mai e1plicit pentru a putea +i (n*elese de c'tre
cititorul interesat$
Situa*iile +inanciare prezint' rezultatele +inanciare ale unei entit'*i grupate pe categorii de
in+orma*ii con+orm caracteristicilor economice denumite generic 2structurile situa*iilor
+inanciare3 care sunt direct legate de evaluarea pozi*iei +inanciare 4activele datoriile )i
capitalul propriu5 )i a per+orman*ei 4veniturile )i c6eltuielile5$
Fiecare categorie de utilizatori ai in+orma*iilor conta-ile va pune accente pe di+erite
structuri ale situa*iilor +inanciare$ Finan*atorul -ancar este mai interesat asupra lic6idit'*ii pe
termen scurt (n timp ce investitorul poten*ial sau actual va +i mai atent asupra pro+ita-ilit'*ii pe
termen lung )i structurii capitalului$ Un alt scop al analizei situa*iilor +inanciare este de a
dezvolta o -az' rela*ional' pentru a prevedea viitorul$
Ela-orarea lucr'rii de +a*' a reprezentat un demers de studiu al unor aspecte re+eritoare la
activitatea companiei S$7$ 8!V PET"8! S$A$ pe parcursul anilor %9:: %9:% )i %9:&$
7riza economic' care a a+ectat *ara noastr' (ncepand cu anul %99; a in+luen*at negativ )i
compania 8!V Petrom determinnd sc'derea aproape a tuturor indicatorilor economico0
+inanciari dar compania prin strategiile pe care le0a adoptat 4restructurare modernizare )i
monitorizarea costurilor5 a reu)it s' +ac' +a*' mediului economic ne+avora-il$
<
Prezentarea Societatii
Societatea 8!V PET"8! S$A$ BU7U"E=TI este persoan' .uridic' romn' avnd
+orma .uridic' de societate comercial' pe ac*iuni$
Sediul societ'*ii este (n "omnia municipiul Bucure)ti 7alea /oro-an*ilor num'rul %&>
sector : )i este (nmatriculat' (n "egistrul 7omer*ului Bucure)ti su- num'rul ?<9@;&9%@:>>A
avnd codul unic de (nregistrare :B>99;%$
7apitalul social al S$7$ PET"8! S$A$ la &: decem-rie %9:& este (n sum' de
B$CC<$:9;$&&B "8D reprezentnd BC$C<<$:9;$&&B de ac*iuni cu o valoare nominal' de 9:
"8D pe ac*iune$
En prezent structura ac*ionariatului Petrom se prezint' ast+el#

Dr$crt$ Ac*ionariat Val$ ac*iuni F
: 8!V AGtiengesellsc6a+t %;$;><$<CA$<:< B:9:
% !inisterul Economiei ::$C>9$C><$<:; %9C<
& Fondul Proprietatea S$A$ ::$&>:$:&9$:;C %9::
< Banca European' de "econstruc*ie )i /ezvoltare :$:<A$AA9$9C: %9&
B Investitorii &$B%9$9<C$%BC C%:
Total
BC$C<<$:9;$&&B :99
Fig$ :$ Structura ac*ionariatului la S$7$8!V PET"8! S$A$

B
ANALIZA ECONOMCO FINANCIAR LA S.C. OMV
PETROM S.A. BUCURE TI

/atele necesare pentru calculul indicatorilor +inanciari la societatea comercial' PET"8!
SA BU7U"E=TI au +ost preluate din situa*iile +inanciare din anii %9:: %9:% )i %9:& a c'ror
+orm' sintetizat' o prezent'm (n continuare$ /e asemenea vom prezenta evolu*ia procentual' a
indicatorilor din -ilan*ul conta-il al anului %9:% +a*' de %9:: )i %9:& +a*' de %9:%$

Analiza rezultatului din e1ploatare la S$7$ PET"8! S$A$
Dr$crt$ Indicatori
%9:: %9:% %9:&
: 7i+ra de a+aceri net'
:%%;<&A;<
9;
:CAB9A%C<
BA
:%;<%&;<9
:A
%
7ostul -unurilor vndute )i al serviciilor
prestate4&H<HB5
>:C%9:C;%
A
:<BAAC9<:
:C
:9AC>9&<;
&C
& 76eltuielile activit'*ii de -az'
C>9<A:&>;
%
:9>;C9%><
;9
;::B;9:99
;
< 76eltuielile activit'*ilor au1iliare
:<:9;99%;
9
%%<<A::;A
B
:CB;%B<C;
>
B 76eltuielile indirecte de produc*ie
;<CB9%BCB
:&<C;C%AC
:
>><>A>:&>
C Pro+itul -rut a+erent ci+rei de a+aceri nete 4:0%5
&:%%&C:B;
:
%:A&:%%&<
:
%9A&&<>:;
:
A 76eltuielile activit'*ii de des+acere
>C>%9>999 ;9:><<;CC A>;9CA:>:
; 76eltuielile generale de administra*ie
%<C:>&999 %9:><:%%& %&BA<A%AC
> Alte venituri din e1ploatare
BAC&;;<> :&>>>C>A> :BAA<&AB9
:9 Pro+itul din e1ploatare 4C0A0;H>5
:>C<B>;<&
9
:&9>%&&%&
:
::>A%A;<C
<
1. Analiza evolu iei procentuale a indicatorilor din bilan
La data de &: decem-rie %9:% activele totale (nsumau %B mld lei cu :;F mai mult +a*'
de s+r)itul anului %9:: (n special datorit' cre)terii activelor corporale )i necorporale activelor
+inanciare )i a stocurilor valoare contra-alansat' de sc'derea crean*elor precum )i de
diminuarea soldului contului cas' )i conturi la -'nci$ Ie)irile de numerar mai mari pentru
investi*ii creditele acordate +ilialelor )i plata dividendelor c'tre statul romn 8!V )i
ac*ionarii minoritari au determinat un nivel mai sc'zut al numerarului net la data de &:
decem-rie %9:%$
Activele totale (n anul %9:& (nsumau %C$A:& mil$lei cu AF mai mult +a*' de s+r)itul
anului %9:% (n special datorit' investi*iilor realizate (n %9:&$
Activele imo-ilizate m'soar' gradul de investire a capitalului (n societate )i con*in
imo-iliz'rile necorporale corporale )i +inanciare care au crescut (n %9:% +a*' de %9:: cu %:F
pn' la %9 mld lei (n special ca rezultat al investi*iilor semni+icative e+ectuate (n activitatea de
C
EIP# ac6izi*ia activit'*ii de servicii petroliere a Petromservice dezvoltarea )i modernizarea
sondelor a instala*iilor de supra+a*' )i a ec6ipamentelor de produc*ie au +ost par*ial
contra-alansate de reducerea activelor +inanciare (n principal ca urmare a vnz'rii
plasamentelor (n +onduri um-rel' 4investi*ii (n +onduri mutuale )i alte investi*ii +inanciare prin
intermediul +ondurilor um-rel'5$
En %9:& activele imo-ilizate au crescut cu :%F +a*' de %9:% (n principal datorit'
investi*iilor semni+icative e+ectuate att (n activitatea EIP pentru dezvoltarea )i modernizarea
sondelor a instala*iilor de supra+a*' )i a ec6ipamentelor de produc*ie dar )i (n proiectele de
"I! )i de Energie$ En %9:& valoarea activelor imo-ilizate a +ost mai mare )i datorit' cre)terii
(mprumuturilor acordate +ilialelor$
Stocurile au crescut (n anul %9:% +a*' de anul precedent din cauza cantit'*ilor ridicate de
materiale )i gaze$
7re)terea stocurilor a +ost dep')it' de sc'derea activelor circulante cum ar +i numerarul
)i crean*ele$
En anul %9:& valoarea stocurilor a sc'zut +a*' de anul %9:% (n special ca urmare a
sc'derii materialelor a+late (n stoc$
En consecin*' nivelul activelor circulante totale 4inclusiv c6eltuielile (n avans5 a crescut
cu AF (n anul %9:% a.ungnd la B$:%: mil lei comparativ cu s+r)itul anului %9::$
Totalul activelor circulante a sc'zut cu :&F (n %9:& +a*' de %9:% (n principal ca urmare
a reducerii investi*iilor pe termen scurt (n instrumente de acoperire a riscului privind pre*ul la
*i*ei dar )i ca e+ect al sc'derii stocurilor compensate par*ial de cre)terea activelor +inanciare pe
termen scurt$
Totalul datoriilor a crescut cu <%F +a*' de %9:: atingnd la &: decem-rie %9:% valoarea
de ::$&B; mil lei (n principal ca urmare a cre)terii (mprumuturilor pe termen lung )i scurt )i a
provizioanelor mai mari$
En %9:& totalul datoriilor a crescut cu ::F avnd valoarea de :%$CBA mil$lei (n special ca
urmare a cre)terii (mprumuturilor pe termen lung )i a datoriilor pentru instrumentele de
acoperire a riscului compensate de sc'derea datoriilor c'tre +urnizori )i a provizioanelor$
7apitalurile proprii au (nsumat :&$BC> mil lei la data de &: decem-rie %9:% cu &F mai
mult +a*' de s+r)itul anului %9:: 4:&$:;< mil lei5 ca rezultat al pro+itului net (n valoare de
:$9%% mil lei din anul %9:% e+ect al opera*iunilor strategice de acoperire a riscurilor care au
generat B:; mil lei a distri-uirii (n %9:% a dividendelor (n valoare de :$9;% mil lei )i reversarii
reevalu'rii la valoarea .ust' a +ondurilor um-rel' vndute (n primul trimestru din %9:%
(nsumnd A< mil lei$
En anul %9:& capitalurile proprii sunt (n valoare de :<$9BC mil$ lei cu <F mai mult +a*'
de valoarea (nregistrat' (n %9:% aceast' cre)tere s0a datorat pro+itului net generat (n anul
curent dar care a +ost redus cu valoarea .ust' a+erent' instrumentelor de acoperire a riscului
privind pre*ul *i*eiului$
En %9:% intr'rile de numerar din activit'*i de +inan*are au provenit din creditele
contractate de0a lungul anului (n sum' de :$AC; mil lei dep')ind pl'*ile pentru dividende (n
sum' de :::< mil lei 4%9::# :<%& mil lei5$
A
En anul %9:& au provenit din (mprumuturile contractate de0a lungul anului (n sum' de
:<&B mil lei dep')ind cu mult pl'*ile pentru dividende (n sum' de :B mil lei$
En concluzie pe parcursul (ntregului an %9:% intr'rile pozitive de numerar din operare )i
creditele contractate au +ost +olosite integral pentru a acoperi investi*iile semni+icativ mai mari
)i pl'*ile pentru dividende acest lucru avnd ca rezultat o sc'dere a pozi*iei de numerar la
s+r)itul anului$ Iar (n anul %9:& intr'rile pozitive de numerar din operare )i (mprumuturile
contractate au +ost +olosite pentru a acoperi investi*iile men*inute la un nivel (nalt$
2. Analiza ratelor de lichiditate, solvabilitate, trezorerie
J Analiza indicatorilor de lic6iditate
"ate de lic6iditate %9:: %9:% %9:&
Active circulante 4lei5 <C>9;%A<BA B9;<:9>%>% <<:&A&%:<<
Stocuri 4lei5
:>%%&AB&<& %&><<&<&C: %9>A;;>;C%
/atorii curente 4lei5 %B;99%B<%A &<<C9%A&A9 &BC:&&BBA>
/isponi-ilit'*i -'ne)ti 4lei5 AB%C&<AA: %C:<&;&:% %;99&BA>:
"ata lic6id$generale 4At@/c5 :;: :<; :%<
"ata lic6id$curente 47rH/s5@/c :9A 9A; 9CB
"ata lic6id$imediate 4/s@/c5 9%> 99; 99;

Fig$ %$"ate de lic6iditate
En cazul ratelor de lic6iditate se o-serv' o diminuare a acestora (n anul %9:% )i %9:& +a*'
de %9:: cu e1cep*ia ratei lic6idit'*ii imediate care (n anul %9:& se men*ine la nivelul din %9:%
cnd a atins o valoare aproape de % Petrom reu)ind (n acel an s'0)i ac6ite o-liga*iile de plat'
din activele circulante$ En %9:% )i %9:& cauzele mic)or'rii acestor indicatori s0au datorat pe de
o parte mic)or'rii disponi-ilit'*ilor -'ne)ti care (n anul %9:& au a.uns la un nivel mult sc'zut
+a*' de ceilal*i ani iar pe de alt' parte m'ririi datoriilor curente c'tre +urnizori (n condi*iile (n
care stocurile de car-uran*i s0au m'rit (n %9:% (ns' crean*ele au sc'zut (n %9:% dar au crescut
(n %9:&$
Totu)i Petrom prin rata de lic6iditate general' se (ncadreaz' (n limitele admise de
teoriile economice$ En privin*a ratei de lic6iditate curente se o-serv' c' aceasta se (ncadreaz' (n
limitele admise de teoriile economice de 9CB0: sau 9;0:$ En anii %9:: 0 %9:& Petrom nu se
;
(ncadreaz' (n limitele admise de teoriile economice (n ceea ce prive)te rata de lic6iditate
imediat' +iind mai mic' de 9& dar (n %9:: se apropie de aceast' valoare datorit' pe de o parte
unui disponi-il (n -anc' mai mare iar pe de alt' parte datoriile curente relativ mai mici (n acel
an$
Analiza indicatorilor de solvabilitate
Solva-ilitatea arat' capacitatea companiei de a0)i onora o-liga*iile de plat' la termenele
prev'zute$
"ate de solva-ilitate )i de (ndatorare %9:: %9:% %9:&
Total pasiv 4lei5 %::C:9&&BB> %<>%A<<C:AA %CA:&B&;&;<
7apital propriu 4lei5 :&:;<::;C9B :&BC;B>;<<A :<9BC:<A%&>
/atorii pe termen lung 4lei5 %;>;%9:9 :B9<9>B<9% %;%%&:A&::
7apitalul permanent 4 lei5 :&%:&:99C:B :B9A%C>&;<> :C;A;<C<BB9
"ata solva-$patrim 47p@ Pasiv5 9C% 9B< 9B&
,rad (ndatorare 4/at$t$l$@7pr5 999%% 99>>; 9:CA%
Fig$ &$ "ata de solva-ilitate )i rata de (ndatorare
"ata solva-ilit'*ii patrimoniale este de peste 9&09B limite impuse de teoria economic'
situa*ia considerndu0se -un' (n condi*iile (n care (n anul %9:: nu au +ost contractate credite
pe termen scurt )i lung$ En anul %9:% s0a diminuat rata solva-ilit'*ii patrimoniale deoarece
Petrom a contractat un (mprumut pe termen de peste : an de la un consor*iu de -'nci pentru
+inan*area investi*iilor (n sectorul EIP )i deasemenea a +ost nevoit' s' constituie un provizion
de litigii cu +o)tii anga.a*i )i actualii salaria*i de valoare +oarte mare$
En anul %9:& rata solva-ilit'*ii este apropiat' de cea din %9:% deoarece Petrom a
contractat o linie de credit multi0valut' )i a e1tins (mprumutul de.a contractat$
7el de0al doilea indicator gradul de (ndatorare re+lect' ponderea datoriilor pe termen
lung (n capitalul permanent )i tre-uie s' ai-' o valoare mai mic' de 9&$ Se o-serv' c' la
Petrom acest indicator se (ncadreaz' (n limitele teoriei economice (n to*i anii# %9:: %9:% )i
%9:&$ /eci acest indicator prezint' un aspect pozitiv c6iar dac' are o u)oar' tendin*' de
cre)tere din cauza (mprumutului contractat pentru +inan*area investi*iilor din sectorul de
e1trac*ie$
>
,radul de (ndatorare la s+r)itul anului %9:% a crescut +a*' de anul %9::$ 7re)terea este
urmarea (mprumuturilor pe termen lung anga.ate (n %9:% 4:$<C; mil lei5 necesare +inan*'rii
programelor prioritare de investi*ii$
En anul %9:& numerarul net generat de activit'*ile de e1ploatare a +ost sc'zut din cauza
in+luen*ei mediului economic ne+avora-il compania a continuat investi*iile (n proiectele
strategice cu impact economic puternic +apt ce a determinat necesitatea de +inan*'ri
suplimentare$ En consecin*' gradul de (ndatorare a crescut +a*' de anul %9:%$
Analiza indicatorilor de gestiune a activelor circulante

"ate privind activele circulante %9:: %9:% %9:&
Active circulante 4lei5 <C>9;%A<BA B9;<:9>%>% <<:&A&%:<<
7i+ra de a+aceri net' 4lei5 :%%;<&A;<9; :CAB9A%C<BA :%;<%&;<9:A
Valoare stoc mediu 4lei5 :C>&AB:>;: %:B;<9<;B% %%<C:C%::%
7rean*e 4lei5 %9:B;9>A%A :A9<%::>;> %9&B;9C<>:
Vit$rot$activ$circ$ 4nr$rot$547A@Ac5 %C% &%> %>:
Vit$rot$activ$circ$ 4zile54At@7AK&CB5 :<9 ::: :%C
Dr$de rota*ii 47A@St mediu5 ; ; C
/ur$o rot$ 4zile54Sm@7AK&CB5 B: <; C<
Dr$de rota*ii 47A@7rean*e5 A :9 A
/urata medie de recuperare crean*e
47rean*e@7AK&CB5
C9 &; B;
Fig$ <$ Indicatori de gestiune a activelor circulante
Fig$ B$ Indicatori de gestiune a stocului mediu
:
9
Fig$ C$ Indicatori de gestiune a crean*elor
/in ta-el se poate o-serva c' num'rul de rota*ii a activelor circulante se m're)te (n anul
%9:% ceea ce reprezint' un semnal pozitiv datorit' pe de o parte m'ririi ci+rei de a+aceri (n
%9:% +a*' de %9:: cu &CF )i datorit' e+icien*ei crescute a valorii activelor circulante$ En anul
%9:& num'rul de rota*ii a sc'zut +a*' de %9:% datorit' sc'derii ci+rei de a+aceri (n propor*ie mai
mare +a*' de valoarea activelor circulante$ E+icien*a activelor circulante este demonstrat' )i de
reducerea num'rului de zile necesare unei rota*ii de la :<9 (n %9:: la ::: (n %9:% crescnd (n
anul %9:& la :%C de zile$ En anul %9:% +a*' de anul %9:: se remarc' o cre)tere a vitezei de
rota*ie a activelor circulante de la %C% la &%> iar pentru anul %9:& se o-serv' o u)oar' sc'dere
la %>:$
En cazul (n care calcul'm indicatorii de gestiune a stocurilor cu a.utorul stocului mediu
se o-serv' c' (n %9:% +a*' de %9:: num'rul de rota*ii se m're)te de la A%B la AAC (n timp ce
durata unei rota*ii se mic)oreaz' de la B: de zile la <; de zile pentru aceeia)i perioad' ceea ce
este un semnal pozitiv$ En anul %9:& +a*' de %9:% se remarc' +aptul c' num'rul de rota*ii este
mai mic +iind de BA% (n timp ce durata unei rota*ii se m're)te de la <; de zile la C< de zile
ceea ce reprezint' un semnal negativ$ Accelerarea vitezei de rota*ie (n %9:% se datoreaz'
cre)terii ci+rei de a+aceri (n %9:% +a*' de %9:: )i a diminu'rii crean*elor$
Encetinirea vitezei de rota*ie (n %9:& se datoreaz' cre)terii stocului mediu )i mic)or'rii
ci+rei de a+aceri +a*' de %9:%$ Teoria economic' arat' c' valoarea minim' care asigur' e+icien*a
gestiunii stocurilor este de ; rota*ii respectiv de <B de zile$ Petrom din punct de vedere al
acestui indicator se (ncadreaz' (n limitele recomandate (n anul %9:% dar (n anul %9:& nu se mai
(ncadreaz'$
:
:
En %9:: compania a sc6im-at metoda conta-il' de reevaluare a stocurilor de la primul
intrat0primul ie)it la metoda costului mediu ponderat$ 7u toate acestea datorit' vitezei mari de
rota*ie a stocurilor aceast' sc6im-are nu a avut e+ecte materiale (n situa*iile +inanciare$
En privin*a crean*elor se poate vedea o evolu*ie sinuoas' as+el (n %9:% se o-serv' o
accelerare a vitezei de rota*ie a crean*elor urmat' de o (ncetinire a acesteia din cauza m'ririi
soldului de crean*e (n %9:& )i mic)or'rii ci+rei de a+aceri +a*' de anul anterior$ Intervalul mediu
de timp (n care are loc (ncasarea crean*elor de la clien*i ar tre-ui s' +ie de ma1im &9 zile
con+orm teoriilor economice$ La Petrom num'rul de zile este dep')it mai ales (n anul %9:: )i
%9:&$
Analiza fondului de rulment, nevoii de rulment i trezoreriei nete

Indicatori ai ec6ili-rului +inanciar %9:: %9:% %9:&
Active circulante 4lei5 <C>9;%A<BA B9;<:9>%>% <<:&A&%:<<
Stocuri 4lei5 :>%%&AB&<& %&><<&<&C: %9>A;;>;C%
7rean*e 4lei5 %9:B;9>A%A :A9<%::>;> %9&B;9C<>:
/atorii pe termen scurt 4lei5 %B;99%B<%A &<<C9%A&A9 &BC:&&BBA>
Fondul de rulment 4Ac0/ ts5 %::9;9%9&9 :C&;9;:>%% ;B%&>CBCB
Decesarul de +ond de rulment :&B;:B>C<& CB%C:;>;9 BA%&C9AA<
Trezoreria net' 4F"D0DF"5 AB%C<%&;A >;B<C%><% %;99&BA>:
Fig$ A$0 Fondul )i necesarul de rulment trezoreria net'
/in punct de vedere al ec6ili-rului +inanciar Petrom a (nregistrat o sc'dere a +ondului de
rulment (n %9:% +a*' de %9:: ct )i (n %9:& +a*' de %9:% ca urmare a sc'derii considera-ile a
disponi-ilit'*ilor -'ne)ti dar prezint' o valoare pozitiv' ceea ce denot' o stare de ec6ili-ru pe
termen scurt$ En %9:% +a*' de %9:: se remarc' o sc'dere a +ondului de rulment ca urmare a
m'ririi datoriilor pe termen scurt )i anume contractarea unui credit de la un consor*iu -ancar )i
ma.orarea datoriilor c'tre +urnizorii de materiale )i prest'ri servicii$ En %9:& +a*' de %9:%
deasemenea se remarc' o sc'dere accentuat' a +ondului de rulment cauzat' de cre)terea
datoriilor pe termen scurt prin contractarea unui (mprumut de la Banca Uni7redit Austria A,$
En privin*a necesarului de +ond de rulment acesta are o tendin*' pozitiv' care semni+ic'
e1isten*a unor resurse temporare mai mari dect nevoile temporare (nregistrnd o valoare
semni+icativ' la s+r)itul anului %9:: din cauza m'ririi stocurilor de m'r+uri )i crean*elor
:
%
pentru ca la s+r)itul anului %9:% s' (nregistreze o sc'dere datorit' ac6izi*ion'rii unui (mprumut
care determinat o +inan*are mai -un' a activit'*ii curente )i sc'derii crean*elor ceea ce denot' o
(m-un't'*ire a (ncas'rii crean*elor )i o cre)tere a vitezei de rota*ie a stocurilor$ En anul %9:&
necesarul de +ond de rulment scade u)or +a*' de %9:% datorit' contract'rii unui (mprumut pe
termen scurt valoarea acestuia +iind pozitiv' constituie o situa*ie normal' situndu0se la un
nivel rezona-il (n concordan*' cu speci+icul domeniului de activitate$
E1isten*a unei trezorerii nete pozitive certi+ic' o stare de ec6ili-ru +inanciar la nivelul
companiei deci Petrom se -ucur' de autonomie +inanciar' pe termen scurt$
3. Analiza ratelor de structur patrimonial
"atele privind structura activului

"atele activelor imo-ilizate %9:: %9:% %9:&
Imo-iliz'ri necorporale 4lei5 &9&BBC%;B ::%>A:BB%: >;A:C;:&9
Imo-iliz'ri corporale 4lei5 :9BC<&&%AAA :&CBBCA<:>A :B;%;AC;;:>
Active imo-ilizate 4lei5 :C&A<;%>>A; :>;9C<A:%:; %%%<&99%B;%
Imo-iliz'ri +inanciare 4lei5 BB9C><9>:C B9%:9;:B99 B<%A9CBC&&
Total activ 4lei5 %::C:9&&BB> %<>%A<<C:AA %CA:&B&;&;<
"ata activelor imo-ilizate AA&; A><C ;&%A
"ata imo-iliz'rilor necorporale :<< <B< &A9
"ata imo-iliz'rilor corporale <>>% B<A; B>%B
"ata imo-iliz'rilor +inanciare %C9% %9:< %9&%

Fig$ ;$ "atele activelor imo-ilizate
"ata activelor imo-ilizate a crescut (n anul %9:% +a*' de %9:: ca rezultat al investi*iilor
semni+icative e+ectuate (n EIP ac6izi*ia de servicii petroliere a Petromservice dezvoltarea
modernizarea sondelor iar (n anul %9:& a crescut prin redezvoltarea z'c'mintelor )i e1tinderea
activit'*ii interna*ionale ct )i datorit' cre)terii (mprumuturilor acordate +ilialelor$
"ata imo-iliz'rilor necorporale a crescut (n %9:% +a*' de anul %9:: datorit' ac6izi*ion'rii
activit'*ii de servicii petroliere 4Petromservice5 )i a +ost identi+icat' valoarea acestora (n urma
evalu'rilor la valoarea .ust' dup' care (n anul %9:& a sc'zut (n principal datorit' segmentului
EIP dar )i segmentului "I!$
:
&
Imo-iliz'rile +inanciare au sc'zut (n %9:% +a*' de %9:: ca urmare a vnz'rii
plasamentelor (n +onduri um-rel' 4investi*ii (n +onduri mutuale )i alte investi*ii +inanciare prin
intermediul +ondurilor um-rel'5 iar (n %9:& s0au m'rit datorit' cre)terii titlurilor de participare
reprezentnd ac*iuni de*inute la anumite societ'*i a (mprumuturilor acordate de Petrom
+ilialelor din Laza6stan )i a altor +iliale din segmentul de ra+inare )i gaz$ /easemenea cre)terea
se datoreaz' )i sporirii crean*elor c'tre statul romn care are o-liga*ia con+orm contractului de
privatizare s' suporte toate c6eltuielile de deza+ectare la sondele a-andonate )i care urmeaz'
s' +ie scoase din +unc*iune e+ectuate (nainte de privatizarea din %99<$
"atele activelor circulante

"ata activelor circulante %9:: %9:% %9:&
Active circulante 4lei5 <C>9;%A<BA B9;<:9>%>% <<:&A&%:<<
Stocuri 4lei5 :>%%&AB&<& %&><<&<&C: %9>A;;>;C%
/isponi-ilit'*i -'ne)ti 4lei5 AB%C&<AA: %C:<&;&:% %;99&BA>:
7rean*e 4lei5 %9:B;9>A%A :A9<%::>;> %9&B;9C<>:
Total activ 4lei5 %::C:9&&BB> %<>%A<<C:AA %CA:&B&;&;
<
"ata activelor circulante %%$:A %9<9 :CB%
"ata stocurilor >9; >C: A;B
"ata crean*elor comerciale >B& C;< AC%
"ata disponi-ilit'*ilor -'ne)ti )i a
plasamentelor
&BC :9B :9B
Fig$ >$ "atele activelor circulante
"ata activelor circulante a (nregistrat o sc'dere (n %9:% +a*' de %9:: ca urmare a sc'derii
considera-ile a disponi-ilit'*ilor -'ne)ti cauzat' de# ie)iri de numerar mai mari pentru
investi*ii credite acordate +ilialelor )i plata dividendelor c'tre statul romn ac*ionarii 8!V$ En
anul %9:& rata activelor circulante deasemenea a sc'zut +iind in+luen*at' de cre)terea
investi*iilor a avansurilor )i imo-iliz'rilor (n curs$
"ata stocurilor a crescut (n %9:% +a*' de %9:: cu implica*ii negative ca urmare a m'ririi
(n principal a stocurilor de m'r+uri din cauza cantit'*ilor ridicate de materiale )i gaze cu e+ecte
negative asupra societ'*ii prin imo-ilizarea +ondurilor -'ne)ti (n ele$ En anul %9:& au sc'zut
stocurile +a*' de %9:% acesta +iind un +actor pozitiv pentru activitatea +irmei$
:
<
"ata crean*elor comerciale a crescut (n %9:: +a*' de %99C urmare a m'ririi ne(ncas'rii la
termenele prev'zute (n contracte a soldurilor conturilor de clien*i )i conturi asimilate cu
&A>B&9;>; lei avnd termen de lic6iditate su- un an$
"ata crean*elor comerciale a sc'zut (n %9:% +a*' de %9:: cu e+ecte negative principalul
+actor de in+luen*' +iind sc'derea pre*ului coro-orat' cu sc'derea cantit'*ilor vndute$ En anul
%9:& aceasta a crescut +a*' de %9:% urmare a m'ririi ne(ncas'rii la termenele prev'zute (n
contracte a soldurilor conturilor de clien*i )i conturi asimilate avnd termen de lic6iditate su-
un an$
Ratele privind structura pasivului

"ate privind structura pasivului %9:: %9:% %9:&
7apitalul permanent 4lei5 :&%:&:99C:B :B9A%C>&;<> :C;A;<C<BB
9
7apital propriu 4lei5 :&:;<::;C9B :&BC;B>;<<A :<9BC:<A%&
>
Total pasiv 4lei5 %::C:9&&BB> %<>%A<<C:AA %CA:&B&;&;
<
"ata sta-ilit'*ii +inan*'rii 47P@TP5 C%<< C9<A C&:;
"ata autonom$+inanciare 47pr@7P5 >>A; >99% ;&%;
Fig$ :9$ "atele privind structura pasivului
"ata sta-ilit'*ii +inan*'rii a sc'zut (n %9:% +a*' de %9:: ceea ce re+lect' un aspect mai
pu*in pozitiv ca urmare a cre)terii (mprumuturilor pe termen lung )i anume contractarea unui
credit acordat de un consor*iu -ancar$ En anul %9:& rata sta-ilit'*ii +inanciare a crescut +a*' de
%9:% ceea ce indic' un aspect pozitiv )i acest lucru se datoreaz' (n principal cre)terii
capitalului permanent$
En %9:% intr'rile de numerar din activit'*i de +inan*are au provenit din creditele
contractate de0a lungul anului (n sum' de :$AC; mil lei dep')ind pl'*ile pentru dividende (n
sum' de :::< mil lei 4%9::# :<%& mil lei5$
:
B
En concluzie pe parcursul (ntregului an %9:% intr'rile pozitive de numerar din operare )i
creditele contractate au +ost +olosite integral pentru a acoperi investi*iile semni+icativ mai mari
)i pl'*ile pentru dividende acest lucru avnd ca rezultat o sc'dere a pozi*iei de numerar la
s+r)itul anului$
"ata autonomiei +inanciare arat' ponderea surselor proprii (n +inan*area mi.loacelor
economice )i se recomand' ca valoarea acesteia s' +ie mai mare de M$
:
/in datele men*ionate
(n ta-el se poate o-serva c' valoarea ratei este mult peste valoarea recomandat' (n teoria
economic' ceea ce reprezint' un aspect +oarte pozitiv$
4. Analiza riscului financiar
!odelul Altman +ace parte din categoria modelului de determinare a riscului de +aliment
)i care reprezint' o com-ina*ie linear' (ntre mai multe rate +inanciare#
unde#
"
:
NPro+itul -rut @ Total activeO
"
%
N7apitalul permanent @ Total ActiveO
"
&
NFondul de rulment @ Total ActiveO
"
<
N7i+ra de a+aceri @Total activeO
"
B
N7apital propriu @ /atorii pe termen lung

"ate +inanciare %9:: %9:% %9:&
"
:
9:9 99C 99C
"
%
9C% 9C9 9C&
"
&
4+c$Ac5

9:9 99A 99&
"
<
9B; 9CA 9<;
"
B
<B<>: >9% <>;
!odelul Altman4Ac5 %A<A> A:< C:;

/in datele men*ionate (n ta-el se o-serv' c' +irma este solva-il' deoarece valorile
modelului Altman sunt peste valoarea de &$ Totu)i putem men*iona c' (n %9:& valoarea acestui
indicator a +ost apropiat' de cea din %9:% dar +a*' de %9:: a sc'zut +oarte mult valoarea
acestui indicator datorit' ratei +inanciare "
B
care indic' cre)terea datoriilor pe termen lung prin
contractarea unui (mprumut de la un consor*iu de -'nci$ Pentru anul %9:: se o-serv' valori
+oarte mari pentru modelul Altman care sunt cauzate de rata +inanciar' "
B
unde capitalul
propriu este +oarte mare (n compara*ie cu datoriile pe termen lung$
:
:
C
CONCLUZII I PROPUNERI
Este necesar' o analiz' SP8T pentru compania Petrom deoarece pe -aza concluziilor s'
poat' +i luate m'suri de (m-un't'*ire a activit'*ii ast+el (nct Petrom s' i)i men*in' )i s' ()i
(nt'reasc' pozi*ia de lider pe pia*a produselor petroliere din "omnia$
Punctele tari ale companiei Petrom#
Q /atorit' +aptului c' Petrom reu)e)te s'0)i asigure (n mare masur' necesarul de materii
prime )i materiale pentru ra+in'riile pe care le de*ine prezint' avanta.e +a*' de competitori
)i prin producerea )i e1tragerea petrolului$
Q Petrom prezint' activit'*i integrate de e1plorare produc*ie distri-u*ie )i
comercializare$
Q Situa*ie economico0+inanciar' pozitiv' acest lucru se re+lect' prin indicatorii# ci+ra de
a+aceri pro+it -rut +ond de rulment trezorerie netaO
Q 7ontri-u*ia ma.or' a Petrom prin vars'mintele de impozite )i ta1e la -ugetului
statului )i cel al asigur'rilor sociale$
Punctele sla-e ale companiei Petrom#
Q 76eltuieli de e1ploatare mari care conduc la costuri mari pentru o-*inerea *i*eiului )i
gazelor naturaleO
Q "andamentul sc'zut al activit'*ilor de produse c6imice )i petroc6imiceO
Q E1isten*a unor te6nologii )i instala*ii vec6i (n special (n sectorul e1plor'rii )i
produc*iei de petrolO
Q ,radul de uzur' al activelor +i1e destul de ridicat ceea ce se re+lect' (n deprecierea
conta-il' a activelor PetromO
Q En condi*iile crizei economice cnd )i alte +irme se con+runt' cu lipsa
disponi-ilit'*ilor -'ne)ti duratele de recuperare a crean*elor cresc (n timp ce datoriile sunt
ac6itate la termenele prev'zute (n contracte ceea ce conduce la dezec6ili-re )i mic)orarea
disponi-ilului din -'nciO
Q /ezvoltarea concuren*ei (n domeniul ra+in'rii 4LuGoil "ompetrol "a+o5 )i
dezvoltarea companiilor rivale de transport 48il Terminal 7onpet Petrotrans5$
"iscuri la care tre-uie s' r'spund' compania Petrom
Petrom +iind o companie petrolier' integrat' este e1pus' unor riscuri diverse cum ar +i#
climatul interna*ional )i al*i +actori speci+ici activit'*ii de *i*ei )i gaze$
Q Pre*urile di+erite pe pia*' precum )i riscurile legate de mar.ele comercialeO
:
A
Q Sc'derea pre*ului petrolului la nivel mondial determin' compania s' nu ai-' o
politic' coerent' de pre* ceea ce are e+ecte negative att asupra pro+itului dar poate duce )i
la pierderea de clientel'O
Q "iscul de sc6im- valutar (n special evolu*ia cursului US/ )i al incidentelor ma.ore
periculoase ultimul avnd o pro-a-ilitate scazut' (n sc6im- poate avea implica*ii ma.ore$
Q "iscul de lic6iditate (n vederea prote.'rii +lu1ului de numerar al companieiO
Q Doile politici de mediu europene la care compania tre-uie s' se alinieze vor pune
compania (n situa*ia e+ectu'rii unor c6eltuieli mari de rete6nologizareO
Q 7re)terea in+la*iei iar (n viitor perioada de tranzi*ie +inanciar' pe care o va parcurge
(n momentul trecerii "omniei la moneda europeana Euro$
Q Sc'derea produc*iei de petrol prin epuizarea resurselorO
Q "iscurile legate de personal se mani+est' prin atragerea personalului specializat de
c'tre companiile rivale ca urmare a salariilor mai atractive sau a altor avanta.e materiale
o+erite de acestea$
Q Alte riscuri la care poate +i supus' compania Petrom sunt# riscurile opera*ionale
riscul climatic riscul politic$
!'suri propuse )i concluzii
Analiza indicatorilor economico +inanciari a presupus o cugetare mai ampl' )i mai
comple1' a indicatorilor +inanciar0conta-ili speci+ici cu eviden*ierea )i calculul ratelor de
lic6iditate solva-ilitate de ec6ili-ru +inanciar a +ondului de rulment )i a necesarului de +ond
de rulment valorile pozitive ale acestor indicatori presupunnd un ec6ili-ru +inanciar pe
termen lung ratele supraunitare de renta-ilitate solva-ilitate )i trezoreria net' pozitiv' dnd o
imagine gr'itoare asupra gradului sporit de independen*' economic' )i +inanciar' al companiei$
Au +ost eviden*iate punctele +orte ale acesteia constnd (n gradul ridicat de integrare )i
specializare a activit'*ilor reinvestirea pro+itului ce d' siguran*' unor surse certe de +inan*are a
o-iectivelor de modernizare )i rete6nologizare dar )i punctele ce tre-uiesc (m-un't'*ite$
!anagementul +irmei tre-uie s' *in' cont (n viitor att de men*inerea )i (m-unat'*irea
aspectelor pozitive dar tre-uie s' ac*ioneze prin m'suri care s' elimine punctele negative
sla-e ale +irmei deasemenea s' pre(ntmpine e+ectele amenin*'rilor riscurilor care vizeaz'
activitatea companiei$
/intre m'surile propuse se evidentiaz'#
Q continuarea cercet'rii0dezvolt'riiO
Q descoperirea de noi rezerve de petrol la nivel na*ional precum )i orientarea spre alte
zone (n c'utarea )i g'sirea de parteneri comercialiO
Q reducerea costurilor pe toate segmentele de activitateO
Q concentrarea (n continuare pe managementul strict al costurilor )i pe optimizarea
organiza*ional'O
Q p'trunderea pe noi pie*e )i men*inerea pe cele de.a e1istenteO
Q ela-orarea unor prognoze economice multiple care s' ai-' la -az' scenarii de viitor
ct mai comple1eO
:
;
Q utilizarea mai e+icient' a capacit'*ilor de ra+inareO
Q adaptarea la cerin*ele europene privind politica de mediuO
Q implementarea unor standarde (nalte de siguran*' securitate )i mediuO
Q cre)terea disponi-ilului (n -'nci )i plasarea acestuia ct mai avanta.os ast+el (nct
compania s'0)i ac6ite o-liga*iile (ntr0o perioad' ct mai scurt' con+orm clauzelor
contractualeO
Q vnzarea sau casarea mi.loacelor +i1e care nu aduc pro+it ci din contr' genereaz'
c6eltuieli cu (ntre*inerea lorO
Q investi*ii +inanciare (n companii pro+ita-ileO
Q (ncura.area spri.inirea )i stimularea ini*iativelor persoanelor competenteO
Q m'rirea per+orman*elor prin specializarea anga.a*ilorO
Q men*inerea )i dezvoltarea programului de preg'tire )i per+ec*ionare a personaluluiO
Q sc6im-uri de e1perien*' cu anga.a*i ai 8!V din alte *'riO
En ciuda condi*iilor ne+avora-ile ale actualei situatii economice Petrom reu)e)te s' se
men*in' )i s'0)i consolideze pozi*ia pe pia*a car-ura*iilor$ 7ei mai mul*i din indicatorii calcula*i
)i analiza*i (n cadrul proiectului ar't' )i demonstreaz' c' societatea are o pozi*ie economic'
solid' iar (n cazul indicatorilor care prezint' evolu*ii descresc'toare Petrom )i0a revizuit
op*iunile de dezvoltare )i0a sc6im-at strategiile viitoare pentru men*inerea ec6ili-rului
economico0+inanciar$
BIBLIOGRAFIE
:
>
:$ RRR$petrom$com
%$ 6ttp#@@RRR$petrom$com@portal@9:@petromcom@petromcom@Petrom@AnnualS"eport
&$ 6ttp#@@RRR$Rall0street$ro@tag@petrom0gas$6tml
<$ 6ttp#@@RRR$z+$ro@RiGiz+@omv0petrom0s0a0;9C;&;:

S-ar putea să vă placă și