Sunteți pe pagina 1din 26

Audit financiar contabil privind datoriile

Student: Craciunescu Simona si Cremenescu Roxana Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica An II, Seria B, Grupa 1 !"

Cuprins

1# !# datoriile '# (# *#

Cadrul le$islativ%normativ al misiunii de audit &biectivele misiunii de audit financiar%contabil privind Sistemul de documente primare si fluxul lor informational )ono$rafie contabila +e,nici si proceduri de audit financiar%contabil *#1# *#!# *#'# *#(# *#*# Studiu $eneral prealabil Control documentar contabil Control total si control prin sondaControl faptic Confirmarile externe

.# "# 0# de erori 1# 1 # 11#

Riscul in auditul financiar%contabil /robe de audit Importanta relativa a pra$ului de semnificatie si a riscului Exprimarea opiniei de audit Raportul de audit Biblio$rafie

1#Cadrul le$islativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice din 23.08.1999 * inisterul !inantelor "ublice - # ! 1$%2&200% * inisterul !inantelor "ublice - # ! 23$'&200$ * (egea contabilitatii - (egea 82&1991 * (egea %$1&2003 ) *odul !iscal * +,- 1$-leasing *(egea 30%%&2009 Re$lementarea contabil2: .n pre/ent, reglement0rile re1eritoare la 2ntocmirea 3i pre/entarea situa4iilor 1inanciare individuale pentru societ04ile comerciale din Rom5nia sunt pre/entate prin OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene i Legea 2/ !99!. !# &biectivele auditului financiar contabil privind datoriile "#per$ii contabili %unt cei ce a%igur %ervicii de contabilitate %ociet$ilor comerciale& Mai mult' orice entitate trebuie % aib %itua$iile financiare %emnate fie de un director economic ( %au contabil ef) cu %tudii economice %uperioare fie de un e#pert contabil autori*at +"++,- ( %au de o firm de contabilitate autori*at +"++,-)& ,uditorii financiari %unt organi*a$i .ntr/o profe%ie di%tinct i %unt cei ce .i e#prim o opinie de%pre %itua$iile financiare' dac ele reflect o imagine fidel a po*i$iei financiare' performan$ei i flu#urile de capital ale entit$ii& O datorie repre*int o obliga$ie actual a entit$ii ce decurge din evenimente trecute %i prin decontarea creia %e a%tept % re*ulte o ie%ire de re%ur%e care .ncorporea* beneficii economice& O datorie e%te recuno%cut .n contabilitate %i

pre*entat .n bilan$ atunci c0nd e%te probabil c o ie%ire de re%ur%e .ncorpor0nd beneficii economice va re*ulta din decontarea unei obliga$ii pre*ente %i c0nd valoarea la care %e va reali*a acea%t decontare poate fi evaluat .n mod credibil1 2eirea de beneficii economice pentru decontarea unei datorii pre%upune plata .n numerar' tran%ferul de alte active' pre%tarea de %ervicii %au .nlocuirea pre*entei datorii cu o alta& 3,4O-22L" (numite i capital %trin) %unt %ur%ele de finan$are e#terne pu%e la di%po*i$ia .ntreprinderii' fie de bnci %au alte in%titu$ii financiare' fie de furni*ori' fie de ter$i pentru care .ntreprinderea trebuie % acorde o pre%ta$ie %au un ec5ivalent valoric& -eglementrile introdu%e prin Programul de 3e*voltare a +ontabilit$ii din -om0nia cla%ific datoriile .n datorii curente i datorii pe termen lung& O datorie curent e%te o obliga$ie (!) ce %e ateapt % fie ac5itat .n cur%ul normal al ciclului de e#ploatare al .ntreprinderii1 %au (2) e%te e#igibil .n termen de !2 luni de la data bilan$ului& 4oate celelalte datorii trebuie cla%ificate ca datorii pe termen lung& 6n %tructura datoriilor %e includ7 (!) .mprumuturi i datorii a%imilate (.mprumuturi din emi%iunea de obliga$iuni' credite bancare) (2) datorii comerciale (furni*ori' efecte de pltit) (3) datorii .n cadrul grupului (8) datorii din intere%e de participare (5) alte datorii7 datoriile fi%cale' %alariale' %ociale ale .ntreprinderii fa$ de bugetul %tatului (impo*ite i ta#e)' fa$ de per%onalul anga9at (%alariile i alte drepturi a%imilate)' fa$ de a%igurrile %ociale (contribu$ia la a%igurrile %ociale)' fa$ de a%ocia$i (capital de rambur%at' dividende de plat)' fa$ de creditori diveri etc& 3atoriile %unt evidentiate in contabilitate cu a9utorul conturilor din cla%a 8 : +onturi de terti (datorii curente) %i in cla%a ! : conturi de capital (datorii pe termen lung)' delimitate pe grupe %au in cadrul unei grupe' ca de e#emplu7 80 Furni*ori %i conturi a%imilate 82 Per%onal %i conturi a%imilate 83 ,%igurari %ociale' protectie %ociala %i conturi a%imilate 88 ;ugetul %tatului' fonduri %peciale %i conturi a%imilate !< imprumuturi %i datorii a%imilate& 1. 6eri1icarea modului de clasi1icare a datoriilor in 1unctie de termenul de scadenta al acestuia7 pe termen scurt mediu lung 2. 6eri1icarea modului de contabili/are si de gestionare a datoriilor comerciale7 * etapa de 1acturare * etapa de decontare 3. 6eri1icarea modului de clasi1icare a datoriilor in 1unctie de sursa acestora7 *1inanciare-purtatoare de dobanda *ne1inanciare-comerciale

'. 6eri1icarea modului de contabili/are si de gestionare a imprumuturilor bancare7 *valoare credit *valoare capital *valoare dobanda *durata de 1inantare %. 6eri1icarea calcului si contabili/ari sconturilor primate pentru decontarea anticipate a acestor datorii. 8. 6eri1icarea modului de contabilitate si gestionare a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni. $.6eri1icarea datoriilor-din ct. de leasing 1inanciar7 *capital *dobanda *asigurare 8. 6eri1icare in1ormatiilor pre/entate in notele de la situatiile 1inanciare privind e9istent datoriilor contingente datorita unor con1licte in care interprinderea e implicata 9. 6eri1icarea cursului de sc:imb valutar 1olosit in calculul leasingului 1inanciar. 10.6eri1icarea calcularii si contabili/arii de provi/ioane pentru riscuri si c:eltuieli a1erente datoriilor contingente. 11.6eri1icarea dpdv al documentelor si al modului de ac:itare a datoriilor7 *cu ordin de plata daca decontarea se 1ace prin virament *cu c:itanta &dispo/itii de piata daca decontarea se 1ace prin numerar '# Sistemul de documente primare si fluxul lor informational In anali3a situatiei financiar contabile a firmei auditate am urmarit: I#4atorii catre furni3ori: 1# Esantionare datorii 51 Ron !# Confirmari II#4atorii catre Asociati 1# Cum s%au facut datoriile !# Contractile cu asociatii '# 4ocumente de confirmare (# 6rmarirea inre$istrarilor eronate III#4atorii catre stat 1# 4eclaratii fiscal !# Fisa analitica de la fisc '# 7o eroare de declarare8 I9#Contul de profit si pierdere%clasa ( 9#Fisa salarii ;ocumente de veri1icat Registru contabil <ilant

*ont "ro1it "ierdere =9tras de cont *on1urmari > !actura 1iscala > ?urnal pentru cumparari > *:itanta > <on consum > -tat salarii > *ontract leasing 1inanciar *ontract de van/are cumparare, cu angajatii

!actura 1iscala

?urnal cumparari

<alanta de veri1icare

;econt de B6,

(# )ono$rafia contabila privind datoriile Firma :&&4 4ESIG; )GA <alanta ,nalitica a 1urni/orilor-total datorii 1urni/ori 2''3'2, %8 +n calculi am luat 2 1urni/ori, ,rabes@ue si <abalu !ise7 Fisa Arabes<ue- s-a comparat suma inscrisa in balanta analitica cu cea din 1isa 1urni/orului.e9trasul de cont nu evidentia/a ac:itarea in plus cu -380, 3', e9trasul este 0, deci se recomand aintocmirea unui e9tras de cont cu soldul -380, 3'. Fisa Babalu: - a 1ost aleasa pe criteriul ca soldul este 1oarte mare si nu a 1ost 1acuta nici o plata in an, reiesind ca datele coincid. Balanta 4atorii: datorii catre stat7 ''1-impo/it pe pro1it- =roare 0A. +9A7 nu este inc:is contul de B6,, se recoamnda a 1i 1acuta operatiunea ''2'-''28 cu valoarea 2'1, 98, de depus decont recti1icativ la !inante Impo3it pe salarii7 '''.01 in contul 1838 ''81-;oban/i 9%2 Salarii%rest de plata Csalarii de ac:itatD - 1101'- platile la salariati se 1ac numerar pe ba/a de stat de plata.=roare7 -tatul de plata ac:itat nu a 1ost inregistrat in registrul casa, se recomanda operarea statului de plata7 '21-%311 cu di1erenta neoperata 8%'3 care re/ulta din 7E +n <alanta7 rest plata-1101'F -tatul de plata 2'$1G 4atorii le$ate de impo3ite si taxe la <ugetul General consolidate al statului C '3asigurari H pac:ete socialeD )nu au 1ost identi1icate eroriin modul de consituire a impo/itelor si ta9elor. 4atorii catre asociati7 !irma are datorii catre asociatii sai $3$891, 80. +mprumuturile catre 1irma s-au 1acut pe ba/a de plati numerar.

*# +e,nici si proceduri de audit financiar%contabil

*#1 Studiul $eneral prealabil

,cest procedeu prevede e1ectuarea unui studiu general asupra situatiei economice a1erente 1irmei ce urmea/a a 1i auditata. ,uditorul trebuie sa aiba in vedere in aceasta anali/a in special acele elemente Ctran/actii, evenimente, actiuni, etc.D ce pot avea un impact semni1icativ asupra indicatorilor 1irmei. +n cadrul acestui procedeu, auditorul in1ormea/a auditatul C1irma auditataD asupra obiectivelor particulare ale misiunii de audit, utili/and scrisoarea de angajament, dupa modelul urmator7

Scrisoare de an$a-ament *0tre *onsiliul de ,dministra4ie sau repre/entan4ilor adecva4i ai conducerii la v5r17 ;umneavoastr0 a4i cerut ca noi s0 e1ectu0m auditul bilan4ului societ04ii I##; ;=-+GJ -R( la data 31.12.2011, precum 3i al contului de pro1it 3i pierdere 3i situa4iei 1lu9urilor de numerar pentru e9erci4iul 1inanciar care se 2nc:eie la aceast0 dat0. -untem 2nc5nta4i s0 v0 con1irm0m acceptarea acestui angajament prin con4inutul acestei scrisori. ,uditul pe care 2l vom e1ectua va avea ca obiectiv e9primarea unei opinii din partea noastr0 asupra situa4iilor 1inanciare. Joi ne vom des103ura activitatea de audit 2n con1ormitate cu -tandardele +nterna4ionale de ,udit Csau cu re1erire la practici sau standarde na4ionale relevanteD. ,cele standarde cer ca noi s0 plani1ic0m 3i s0 e1ectu0m auditul, cu scopul de a ob4ine un grad satis10c0tor de certi1icare c0 situa4iile 1inanciare nu con4in denatur0ri semni1icative. Kn audit include e9aminarea, pe ba/0 de teste, a dove/ilor privind valorile 3i pre/ent0rile

de in1orma4ii din situa4iile 1inanciare. ;e asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile 1olosite 3i a estim0rilor semni1icative e1ectuate de c0tre conducere, precum 3i evaluarea pre/ent0rii generale a situa4iilor 1inanciare. ;atorit0 caracteristicii de test 3i a altor limit0ri inerente ale oric0rui sistem contabil 3i de control intern, e9ist0 un risc inevitabil ca unele denatur0ri semni1icative s0 r0m5n0 nedescoperite. .60 reamintim c0 responsabilitatea pentru 2ntocmirea situa4iilor 1inanciare, inclu/5nd pre/entarea adecvat0 a acestora, este a conducerii societ04ii. ,ceasta include men4inerea 2nregistr0rilor contabile adecvate 3i controlul intern, selectarea 3i aplicarea politicilor contabile 3i supraveg:erea siguran4ei activelor societ04ii. *a parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii con1irmarea scris0 privind declara4iile 10cute nou0 2n leg0tur0 cu auditul. ,3tept0m cu ner0bdare o colaborare deplin0 cu ec:ipa dumneavoastr0 3i credem c0 aceasta ne va pune la dispo/i4ie orice 2nregistr0ri, documenta4ii 3i alte in1orma4ii care ne vor 1i necesare 2n e1ectuarea auditului. #norariul nostru, care va 1i pl0tit pe m0sur0 ce ne des103ur0m activitatea, se calculea/0 pe ba/a timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus c:eltuieli ce vor 1i decontate pe m0sur0 ce vor 1i e1ectuate. Ratele orare cerute de personal varia/0 2n 1unc4ie de gradul de responsabilitate implicat 3i de e9perien4a 3i aptitudinile necesare. ,ceast0 scrisoare va r0m5ne valabil0 pentru anii urm0tori, cu e9cep4ia ca/urilor c5nd va 1i 2nc:eiat0, sc:imbat0 sau 2nlocuit0. 60 rug0m s0 semna4i 3i s0 returna4i e9emplarul ata3at acestei scrisori pentru a ne ar0ta c0 scrisoarea este con1orm0 cu 2n4elegerea dumneavoastr0 privind acordurile pentru angajarea noastr0 2n auditul situa4iilor 1inanciare. -.*. =-,K;+B#R -.R.(. --a luat la cuno3tin40 2n numele societ04ii I##; ;=-+GJ -R( de c0tre Csemn0turaD. . . . . . . . . . . . . . Jumele 3i 1unc4ia ;ata *#! Control documentar%contabil

,cest tip de control cuprinde7

*ontrolul cronologic, ce consta in veri1icarea 1acturilor de van/are in ordinea calendaristica a emiterii lorF *ontrolul invers cronologic, urmarind veri1icarea 1acturilor de ac:i/itie in ordinea inversa a emiterii lorF

*ontrolul sistematic, prin intermediul caruia este veri1icata corespondenta dintre in1ormatiile a1erente Registrului ?urnal si cele aparute in 1isele sintetice ale conturilorF *ontrolul reciproc, ce vi/ea/a veri1icarea in1ormatiilor inscrise pe 1acturi cu cele preva/ute in notele de intrare receptieF *ontrolul incrucisat, care presupune con1runtarea e9emplarului 1 al 1acturii a1lat la cumparator cu e9emplarul 2 a1lat la van/ator si veri1icarea acestoraF *ontrolul matematic, ce are in vedere veri1icarea corectitudinii elementelor valorice care apar in documentele 1inanciar-contabileF ,nali/a contabila, re1erindu-se la veri1icarea respectarii corespondentei conturilor utili/ate in cadrul inregistrarilor contabile.

*#' Control total si control prin sonda-

,vand in vedere numarul de documente 1inanciar-contabile ce trebuie veri1icate, auditorul poate opta pentru veri1icarea intregului volum de documente e9istente in cadrul 1irmei sau sa selecte/e un procent considerat semni1icativ dintre acestea care sa genere/e un re/ultat 1inal corect in ceea ce priveste evaluarea situatiei 1irmei auditate. +ntreprinderea auditata in ca/ul de 1ata inregistrea/a, in medie, un volum de 80000 1acturi in decursul unui e9ercitiu 1inanciar. ,ceasta inseamna inregistrarea, in medie, a unui numar de %000 de 1acturi lunar. !iind un volum mare de 1acturi, veri1icarea se va 1ace prin aplicarea controlului prin sondaj. Be:nica aplicarii controlului prin sondaj presupune urmatoarele etape7 -e determina volumul de 1acturi care 1ac obiectul misiunii de audit.

+n ca/ul de 1ata, numarul de 1acturi este de %000, determinat anterior C80.000 1acturi & 12 luni L %000 1acturi&lunaD.

-e reali/ea/a ordonarea descrescatoare a 1acturilor, dupa valoare.

-e determina marimea esantionului statistic utili/and un procent semni1icativ.

+n ca/ul de 1ata, se alege aplicarea unui procent de 1%A. =santionul statistic va avea valoarea de %000 9 1%A L $%0 "e ba/a esantionului statistic, se determina topul acestuia prin aplicarea procentului de 8%A din valoarea esantionului.

+n ca/ul de 1ata, topul esantionului statistic inregistrea/a valoarea de 8%A 9 $%0 L 838 1acturi. -electarea 1acturilor aleatoare alese din randul celor ce nu au 1ost luate in considerare in topul esantionului se va 1ace dupa voia auditorului. +n ca/ul de 1ata se va alege aleator dintr-un numar de $%0 ) 838 L 112 de 1acturi, e9eptand cele 838 de 1acturi apartinand topului esantionului.

*#( Control faptic *ontrolul 1aptic cuprinde7 +nventarierea 7 1i/ica si valorica, in 1unctie de natura elementelor avute in vedere in procesul de auditareF #bservarea directa, care presupune urmarirea unui proces sau a unei proceduri e1ectuata de altcineva Cde e9emplu, urmarirea inventarierii stocurilor reali/ata de catre personalul intreprinderii auditateDF ,nali/a de laborator, ce apare in ca/ul necesitatii apelarii la specialisti pentru e1ectuarea anali/ei.

%.% Confirmarile externe ,cestea constau in con1irmarea soldurilor 1inale ale conturilor de 1urni/ori si cele de clienti, respectiv conturile de datorii si cele de creante.

.# Riscurile de audit financiar privind datoriile Riscul de control7 consta in riscul ca o denaturare ce poate aparea intr-o asertiune si care poate 1i semni1icativa, 1ie in ca/ul in care este i/olata, 1ie cumulata cu alte denaturari, sa nu 1ie prevenita, detectata si corectata la timp de sistemul de control intern al entitatii. Riscul de control se mani1esta ca o 1unctie a e1icacitatii proiectarii, implementarii si mentinerii controlului intern, care cunoaste limite. +ntreprinderea auditata in ca/ul de 1ata pre/inta un risc de control de 20A. Riscul de nedetectare7 repre/inta riscul ca auditorul sa nu detecte/e o denaturare e9istenta intr-o asertiune si care poate 1i semni1icativa, 1ie in ca/ul in care este i/olata, 1ie cumulata cu alte denaturari. Riscul de nedetectare este strans legat de natura, momentul si intinderea procedurilor pe care auditorul le stabileste pentru a reduce riscul de audit la un nivel sca/ut, acceptabil, repre/entand, deci, o 1unctie a e1icacitatii unei proceduri de audit si a aplicarii de catre auditor a respectivei proceduri. +n ceea ce priveste intreprinderea auditata in ca/ul de 1ata, riscul de nedetectare inregistrea/a o valoare de 22A. Riscul inerent7 repre/inta posibilitatea ca o asertiune sa comporte o denaturare ce poate 1i semni1icativa, 1ie individual, 1ie cumulata cu alte denaturari, presupunand ca nu e9ista controale a1erente. Riscul inerent e9ista in permanenta, 1iind independent de auditul sistemului 1inanciar. +n ca/ul de 1ata, riscul inerent in evaluarea intreprinderii inregistrea/a o valoare de 1%A. Risc de audit L Risc inerent 9 Risc de control 9 Risc de nedetectare. M%A nu e riscant L%A prag de semni1icatie Riscul de a 2nregistra de dou0 sau mai multe ori o opera4iune economic0. ,ceste date pot purta riscuri semni1icative dac0 nu sunt descoperite la timp. Riscul legat de natura 3i suma opera4iunilor Cerori de calculD. Riscul apari4iei de gre3eli 2n completarea documentelor. Riscul 1iscal ca urmare a volumului legisla4iei 1iscal, a particularit04ilor sistemului 1iscal, de control 3i contabil e9istent la nivel de entitate. Riscul de eva/iune 1iscal re/ultat0 ca urmare a nerespect0rii legisla4iei 1iscale. "# /re3entarea probelor de audit financiar *6eri1icarea dac0 toate opera4iunile re1lectate 2n documentele justi1icative sunt eviden4iate 2n contabilitate 10r0 omisiuni *6eri1icarea dac0 e9ist0 opera4iuni contabili/ate de mai multe ori. 0# Importanta relativa a pra$ului de semnificatie si a riscului de erori

"e ba/a indicatorilor de calitate Cci1ra de a1aceri, totalul activelor, re/ultatul e9ercitiuluiD se aprecia/a pragul de semni1icatie. +n urma raportarii valorii probei cuanti1icabile la valoarea unui indicator de calitate se poate determina daca proba respectiva este sau nu semni1icativa. ,st1el, daca valoarea raportului depaseste pragul de %A aceasta este considerata semni1icativa. -ocietatea auditata a inregistrat urmatoarele valori ale indicatorilor calitativi7 ,nul J - *i1ra de a1aceri7 2000.000 lei - Botalul activelor7 1200.000 lei - Re/ultatul e9ercitiului7 20.000 lei ,nali/a probelor de audit7 "roba 17 =roarea consta in valoarea de '0000 lei, ponderea in valoarea ci1ra de a1aceri 1iind de '0000&2000000 lei L 2A. ,ceasta valoare este in1erioara pragului de %A, repre/entand, deci, o proba nesemni1icativa. "roba 27 =roarea este de '000 lei, ponderea in ci1ra de a1aceri 1iind de '000&2000000 lei L 0,2A. 6aloarea este in1erioara pragului de %A, repre/entand, deci, o proba nesemni1icativa. "roba 37 =roarea de 3800 lei generea/a o pondere in valoarea ci1rei de a1acei de 3800&2000000 L 0,19A. !iind o valoare mai mica de % A, proba este considerata nesemni1icativa. "roba '7 =roarea inregistrea/a o valoare de 2000 lei, ponderea in ci1ra de a1aceri 1iind de '000&2000000 lei L 0,2A. 6aloarea este in1erioara pragului de %A, repre/entand, deci, o proba nesemni1icativa. "roba %7 =roarea este de 1'00 lei, generand o pondere de 1'00&2000000L 0,0$%A din ci1ra de a1aceri. !iind sub nivelul de % A este clasi1icata drept proba nesemni1icativa. "roba 87 =roarea are valoarea de 1'0.0.000 lei, detinand o pondere de 1'00000&2000000L $% A din ci1ra de a1aceri. ,ceata valoare depaseste pragul de %A, apreciindu-se, deci, ca 1iind o proba semni1icativa. "roba $7 =roarea inregistrea/a o valoare de 38' lei, ponderea in ci1ra de a1aceri 1iind de 38'&2000000 lei L 0,0192A. 6aloarea este in1erioara pragului de %A, repre/entand, deci, o proba nesemni1icativa. "roba 87 ,ceasta proba de audit este necuanti1icabila. +n acest ca/, auditorul va 1olosi rationamentul pro1esional in aprecierea acesteia. +n urma acestei erori, nu s-a cau/at nicio alterare in pre/entarea situatiilor 1inanciare ale 1irmei, prin urmare auditorul considerand proba nesemni1icativa. "roba 97 "roba este necaunti1icabila, deci se va aplica rationamentul pro1esional in evaluarea sa. ,uditorul a considerat ca aceasta proba a1ectea/a imaginea 1idela pre/entata de situatiile 1inanciare. "rin urmare, proba este considerata semni1icativa.

"roba 107 !iind o proba necuanti1icabila, este necesara aplicarea rationamentului pro1esional. ,ceasta proba nu a a1ectat valorile pre/entate in situatiile 1inanciare si nu a generat probleme majore in evidenta, este deci considerata o proba nesemni1icativa.

1# Exprimarea opiniei de audit +n urma anali/arii probelor obtinute reies urmatoarele7 "roba 8 a condus la pre/entarea eronata a situatiei po/itiei 1inanciare a intreprinderii prin majorarea activului total cu suma de 800.000 lei. Botodata, s-a omis inregistrarea valorii de 200.000 lei in creditul contului 2813 si cea de 3%0.000 lei in creditul contului 8%83, generand ast1el pre/entarea gresita a re/ultatului 1inanciar cu un plus de 3%0.000 lei ."roba 9 a cau/at erori considerate semni1icative in determinarea re/ultatului 1inanciar. "rin urmare, se va acorda opinia cu re/erve, aceasta 1iind sustinuta de probele semni1icative.

1 #RA/&R+6= A64I+&RI=&R I;4E/E;4E;>I C?+RE AC+I&;ARII SC :&&4 4ESIG; SR=

,m auditat bilan4ul societ04ii -* I##; ;=-+GJ -R(. la data de 31 decembrie 2011, precum 3i contul de pro1it 3i pierdere, pentru anul 2nc:eiat. Responsabilitatea

pentru aceste situa4ii 1inanciare revine conducerii societ04ii. Responsabilitatea noastr0 este de a pre/enta o opinie asupra acestor situa4ii 1inanciare 2n ba/a auditului e1ectuat. ,uditul nostru a 1ost des103urat 2n concordan40 cu -tandardele +nterna4ionale de ,udit, -.*. Iood ;esign -.R.(. ;#-,RK( =N=R*+B+K(K+ -=*B+KJ= 7 ;atorii *,"+B#( 7 ;atorii comerciale -K<*,"+B#(7!urni/ori +JB#* +B 7 *.R. R=!=R+JB, ;,B, +JB#* +R++ 7 =< 11 12.03.2011 R=6+OK+B 7 *.-. ;,B, R=6+OK+R++ 7 13.0%.2012

precum 3i cu reglement0rile legislative na4ionale. ,ceste -tandarde cer plani1icarea 3i e1ectuarea auditului 2n scopul ob4inerii unei certi1ic0ri re/onabile, con1orm c0reia situa4iile 1inanciare nu con4in denatur0ri semni1icative. Kn audit include e9aminarea, pe ba/0 de teste, a probelor de audit ce sus4in sumele 3i in1orma4iile pre/entate 2n situa4iile 1inanciare. Kn audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile 1olosite 3i a estim0rilor 10cute de c0tre conducere, precum 3i evaluarea pre/ent0rii generale a situa4iilor 1inanciare. *onsider0m c0 auditul nostru constituie o ba/0 re/onabil0 pentru e9primarea opiniei noastre. .n opinia noastr0, situa4iile 1inanciare nu pre/int0 cu 1idelitate, sub toate aspectele semni1icative po/i4ia 1inanciar0 a societ04ii la 31 decembrie 2012 3i re/ultatele din e9ploatare, pentru anul 2nc:eiat, 2n con1ormitate cu -tandardele +nterna4ionale de *ontabilitate si normele nationale. .ntrucat opinia noastr0 este una cu re/erve, propunem urmatoarele7 > > > ac:i/i4ionarea unui program legislativ 2n domeniul 1iscal cre3terea nivelului de preg0tire al personalului 2mbun0t04irea calit04ii 1unctiei de control intern

3ata raportului7 3!&!2&20!2 ,uditor' =&+ "/,>324O- =&-&L&

!oaie de lucru +
-.*. Iood ;esign -.R.(. ac:i/itionea/a materii prime in data de 01.10.2010 , initial pe ba/a avi/ului de insotire a mar1ii, in valoare de 1%00 R#J , B6, L 2' A .

+.#biectiv 7 *erti1icarea corectei inregistrari in conturi a ac:i/itiei de materii prime . ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 ,vi/ul de insotire a mar1ii si 1actura 1urni/or materie prima, registrul jurnal,nota de intrare receptie . +6.*alcule si anali/a -.*.Iood Iood ;esign;#-,RK( -.R.(. ,K;+B#R++ ;+!=R=JB= R=OK(B, -.*. +JB#* +B 7 *.R. R=!=R+JB, ;esign -.R.(. =N=R*+B+K(K+ ;,B, +JB#* +R++ =< 11 B +nregistrarea avi/ului de insotire -=*B+KJ=+nregistrarea 7 ;atorii avi/ului 7 de a mar1ii 7 *,"+B#( 7insotire ;atorii a mar1ii 729.0%.2011 comerciale R=6+OK+B 7 *.-. 380 A L '08 1880 -K<*,"+B#( prin 1olosirea A 7L '08 1880 J !urni/ori ;,B, 301 1%00 de utilitati 301 gresita a 1%00 R=6+OK+R++ 7 ''28 380 ''28 380 2%.0$.2012 contului ''28
+ntocmirea 1acturii si inc:iderea avi/ului 7 +ntocmirea 1acturii si inc:iderea avi/ului 7

'08 L '01

1%00

'08 L '01

1%00 0

Brans1erul B6,-ului

Brans1erul B6,-ului

''28 L ''28

380

''28 L ''28

380

*#J*(KO++ 7 #"+J+= 7 cu re/erve Joi auditorii acordam opinie cu re/erve asupra corectei inregistrari in conturi a ac:i/itiei de materii prime din data de 01.10.2010 . Re/ervele noastre se ba/ea/a pe 1aptul ca nu a 1ost 1olosit corect contul ''28 B6, deductibila in detrimentul contului ''28 B6, nee9igibila , di1erenta 1iind de 380 R#J .

!oaie de lucru ++
-.*. Iood ;esign -.R.( plateste la data de 08.08.2010 o serie de 1acturi dupa cum urmea/a 7 $%0,8 R#J 1actura Romtelecom si 20 A penalitati pentru intar/ieri , 2108 R#J 1actura de apa si electricitate , serviciile de spalatorie 380 R#J . +.#biectiv 7 ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 !acturi primite de la 1urni/orii de utilitati , c:itantele emise de catre unitatea bancara . +6.*alcule si anali/a

-.*. Iood ;esign -.R.(. "lata 1acturii Romtelecom 7

,K;+B#R++ "lata 1acturii Romtelecom 7

;+!=R=JB=

R=OK(B,B

A L '01 10'3,'1 A L '01 1080,8$ 828 $%0,8 828 $%0,8 3$,'8 J -.*. Iood ;#-,RK( +JB#* +B 7 *.R. R=!=R+JB, 8%81 1%0,2 8%81 1%0,2 ;esign -.R.(. =N=R*+B+K(K+ ;,B, +JB#* +R++ =< 11 ''28 1'2,81 ''28 180,1% -=*B+KJ= 7 ;atorii 7 *,"+B#( 7 ;atorii 1%.0$.2010 "lata 1acturii pt apa si "lata 1acturii pt apa si salariale R=6+OK+B 7 *.-. electricitate 7 electricitate 7 -K<*,"+B#( 7 ,ngajati ;,B, 10%,3 J R=6+OK+R++ 7 A L '01 2%08,1' A L '01 2811,'' 10.0'.2011 80% 2108 80% 2108 ''28 '00,1' ''28 %0%,'' "lata 1acturii pt srviciile de spalatorie 7 A L '01 828 ''28 '%2,2 380 $2,2 "lata 1acturii pt srviciile de spalatorie 7 A L '01 828 ''28 '$1,2 380 91,2 19 J

*#J*(KO++ 7 #pinie 1ara re/erve

!oaie de lucru +++


-.*. Iood ;esign -.R.(. la data de 1%.08.2009 e1ectuea/a urmatoarele operatii 7 inregistrarea datoriilor 1ata de salariati in valoare de 38'80 , retinerile salariale si contributiile angajatorului la asig sociale , somaj , sanatate si alte c:eltuieli a1erente . +.#biectiv 7 *erti1icarea calculului corect al retinerilor din salariu con1orm statelor de plata si certi1icarea calculului corect ale obligatiilor salariale ale angajatorului. ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 statele de plata , registrul de casa , contractele colective ale salariatilor , contul de pro1it si pierderi , bilantul contabil . +6.*alcule si anali/a -.*. Iood ;esign -.R.(. +nregistrarea datoriilor 1ata de salariati 7 8'1 L '21 38'80 ,K;+B#R++ +nregistrarea datoriilor 1ata de salariati 7 8'1 L '21 38'80 0 ;+!=R=JB= R=OK(B,B

+nregistrarea retinerilor salariale7 '21 L A '312 '3$2 '31' ''' '2% 1%138 3'8% 38% 2389 388$ %0%0

+nregistrarea retinerilor salariale7 '21 L A '312 '3$2 '31' ''' '2% 1%138 3'8% 38% 2389 388$ %0%0

-e inregistrea/a datoriile sociale ale 1irmei 7 - contributia la asigurari sociale 8'%1 L '311 3283 - c:eltuieli cu somajul 2A7 8'2% L '3$1 $30 - c:eltuieli cu sanatate 8A 8'%1 L '313 2189 - c:eltuieli cu 1ond de acid si boli 0,8%3A 8'%1 L '31% 238 - c:eltuilei de concedii si indemni/atii 0,8%A 7 8'%3 L '318 310 - c:eltuieli 1ond de garantare a creantelor salariale 0,2% A 7 8'%2 L '31$ 91 - comision camera de munca 0,$%A 7 83% L ''$1 2$'

-e inregistrea/a datoriile sociale ale 1irmei 7 - contributia la asigurari sociale 8'%1 L '311 $1'1 - c:eltuieli cu somajul 2A7 8'2% L '3$1 $30 - c:eltuieli cu sanatate 8A 8'%1 L '313 2189 - c:eltuieli cu 1ond de acid si boli 0,8%3A 8'%1 L '31% 238 - c:eltuilei de concedii si indemni/atii 0,8%A 7 8'%3 L '318 310 - c:eltuieli 1ond de garantare a creantelor salariale 0,2% A 7 8'%2 L '31$ 91 - comision camera de munca 0,$%A 7 83% L ''$1 2$'

38%8 0 0

J -

0 0

0 0

*#J*(KO++ 7 #pinie cu re/erve . Joi auditorii acordam opinie cu re/erve asupra calculului corec a platii datoriilo salariale si obligatiilor . Re/ervele noastre se ba/ea/a pe 1aptul ca nu a 1ost calculata corect contributia la asigurarile sociale , 1olosindu-se un alt procent decat cel corect , di1erenta 1iind de 38%8 ron .

-.*. Iood ;esign -.R.(.

;#-,RK( =N=R*+B+K(K+ -=*B+KJ= 7 ;atorii *,"+B#( 7 ,ctionari -K<*,"+B#( 7 ;ividente de plata

+JB#* +B 7 *.R. R=!=R+JB, ;,B, +JB#* +R++ =< 11 7 12.12.2010 R=6+OK+B 7 *.-. ;,B, R=6+OK+R++ 7 0%.0'.2012

!oaie de lucru +6
-.*. Iood ;esign -.R.(. trebuie sa inregistre/e urmatoarele operatii in contabilitate 7
;ividendele datorate actionarului din pro1itul reali/at in anul curent sunt in valoarede 9000 R#J Canul 2009D -e va aplica un impo/it de 18 A pe dividendele datorate actionarului din anulcurent -e va reali/a lasarea unor sume de 3000 R#J din dividendele cuvenite in contulcurent al actionarului

+.#biectiv 7 *erti1icarea valorii impo/itului pe dividendele datorate actionarului in anul 2009 si certi1icarea e9:austivitatii dividendelor datorate actionarului tot in anul curent . ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 <alanta de plati, contul de pro1it si pierderi . +6.*alcule si anali/a

-.*. Iood ;esign -.R.(. ;ividente datorate actionarului din pro1itul reali/at in anul curent 7 11$1 L '%$ 9000 icsorarea dividentelor cu impo/itul datorat Canul curentD 7 '%$ L ''8 1%00 (asarea unor sume din dividentele cuvenite in contul curent al actionarului 7 '%$ L '%%1 300

,K;+B#R++ ;ividente datorate actionarului din pro1itul reali/at in anul curent 7 11$1 L '%$ 9000 icsorarea dividentelor cu impo/itul datorat Canul curentD 7 '%$ L ''8 1''0 (asarea unor sume din dividentele cuvenite in contul curent al actionarului 7 '%$ L '%%1 300

;+!=R=JB=

R=OK(B,B

0 80

#pinia auditorului7 1ara re/erve Joi auditorii acordam opinie 1ara re/erve asupra corectei inregistrari in conturia valorii impo/itului pe dividendele datorate actionarului in anul 2009 si asupra e9:austivitatii dividendelor datorate actionarului in anul curent.*u toate acestea, a 1ost gasita o eroare de calcul la aplicarea impo/itului pe dividende7 Ju a 1ost calculat corect impo/itul pe dividende, acest impo/it 1iind de18A, eroarea in acest ca/ este de ',18A.Ce L C80&1''0D*100 L ',18AD

-.*. Iood ;esign -.R.(.

;#-,RK( =N=R*+B+K(K+ -=*B+KJ= 7 ;atorii *,"+B#( 7 ;atorii asimilate -K<*,"+B#( 7 ;atorii termen lung

+JB#* +B 7 *.R. ;,B, +JB#* +R++7 08.09.2011 R=6+OK+B 7 *.-. ;,B, R=6+OK+R++ 7 18.10.2011

R=!=R+JB, =< 11

!oaie de lucru 6
-.*. Iood ;esign -.R.(. a contractat un credit bancar pe termen de 2 ani, in suma de 20 000 R#J cu o dobanda anuala de 30A la data de 0%.08.2008 . Rambursarea creditului s-a 1acut in transe egale la s1arsitul 1iecarui e9ercitiu. +.#biectiv 7 veri1icarea si certi1icarea re1lectarii in contabilitate a situatiilor 1inanciare, imaginea lor 1idela, clara si completa pe intreg e9ercitiul 1inanciar. ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 1isa de cont, balanta de veri1icare, registru jurnal, cartea mare, contract de imprumut. +6.*alcule si anali/a -.*. Iood ;esign -.R.(. ,K;+B#R++ ;+!=R=JB= R=OK(B,B

1.+ncasarea creditului bancar %121 L 1821 20 000 2.Recunoasterea doban/ii in e9ercitiul J 888 L 1882 8000 3."lata primei anuitati A L %121 18 000 1821 10 000 888 8 000 JH1 1.+nregistrarea doban/ii 888 L 1882 8 000 2.Rambursarea transei de creditsi plata doban/ii A L %121 18 000 1821 10 000 888 8000

1.+ncasarea creditului bancar %121 L 1821 20 000 2.Recunoasterea doban/ii in e9ercitiul J 888 L 1882 8000 3."lata primei anuitati A L %121 18 000 1821 10 000 888 8 000 JH1 1.+nregistrarea doban/ii 888 L 1882 3 000 2.Rambursarea transei de creditsi plata doban/ii A L %121 13 000 1821 10 000 888 3000

0 0 0

3000 3000 3000

J J J

6. #pinie auditor7 contrara Joi auditorii acordam opinie contrara asupra calculului corect al doban/ii a1erente si corectei evaluari a contului de datorii. #pinia noastra se ba/ea/a pe 1aptul ca s-a calculat si s-a inregistrat in contabilitate in mod eronat dobanda a1erenta transei a doua.=roriile calculate au 1ost ast1el 7=1 7 C3000&3000D*100 L 100A =27 C3000&13000D*100 L 23A =37 C3000&3000D*100 L 100A =roarea medie calculata7 C100AH23AH100AD&3 L $',33A

-.*. Iood ;esign -.R.(.

;#-,RK( =N=R*+B+K(K+ -=*B+KJ= 7 ;atorii *,"+B#( 7 ;atorii din emisiune obligatiuni -K<*,"+B#( 7 *onversia obligatiunilor in actiuni

+JB#* +B 7 *.R. ;,B, +JB#* +R++ 7 R=6+OK+B 7 *.-. ;,B, R=6+OK+R++ 7

R=!=R+JB, =< 11

!oaie de lucru 6+
+n anul 2009 -c Iood ;esign -R( e1ectuea/a o tran/actie de conversie a obligatiunilor in actiuni . ;ispunem de urmatoarele in1ormatii 7 -ocietatea a emis 10 000 de obligatiuni la valoarea nominala de 10 lei. ;obanda anuala este de %0A. (a scadenta- dupa un an ) obligatiunile se convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 8% 000lei. Boate decontarile s-au 1acut in numerar. +.#biectiv 7 e9:austivitatea tran/actiei de emitere de obligatiuni si conversiei lor in actiuni, si certi1icarea valori imprumutului din obligatiuni. ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 <alanta de veri1icare, registru jurnal, cartea mare. +6.*alcule si anali/a

-.*. Iood ;esign -.R.(. 1.=misiunea obligatiunilor %121 L 181 100 000

,K;+B#R++
1.=misiunea obligatiunilor %311 L 181 100 000

;+!=R=JB=

R=OK(B,B

100000 %0000

J J

2."lata doban/ii anuale 888 L %121 %0 000

2."lata doban/ii anuale 888 L %311 %0 000

3.*onversia obligatiunilor in actiuni '%8 L A 1012 10'' 100 000 8% 000 1% 000

3.*onversia obligatiunilor in actiuni '%8 L A 1012 10'' 100 000 8% 000 1% 000

'.;epunerea aportului de actiuni 181 L '%8 8% 000

'.;epunerea aportului de actiuni 181 L '%8 100 000

1%000

6. #pinia auditorului7 contrara Joi auditorii acord0m opinie contrara asupra corectei inregistrarii in contabilitate a tran/actiei. #pinia noastra se ba/ea/a pe 1aptul ca toate decontarile se 1ac in numerar si in contabilitate s-a inregistrat in mod eronat. ;e asemenea contul '%8 ramane cu sold creditor cu suma 1% 000. =roarea calculata a 1ost de $2A.

-.*. Iood ;esign -.R.(.

;#-,RK( =N=R*+B+K(K+ -=*B+KJ= 7 ;atorii *,"+B#( 7 (easing !inanciar -K<*,"+B#( 7 (easing auto

+JB#* +B7 *.R. ;,B, +JB#* +R++ 7 R=6+OK+B 7 *.-. ;,B, R=6+OK+R++ 7

R=!=R+JB,

!oaie de lucru 6++


-.c Iood ;esign -.R.(. a ac:i/i4ionat 2n noiembrie 200% o ma3in0 2n lesing 1inanciar 2n valoarea total0 de 18.021 euro. --a ac:itat un avans de 9.010,% euro, dob5nda pe perioada leasibgului este de 1.0$9,%8 euro iar asigurarea de 2.2$0,%2 euro. .n decembrie s-a ac:itat prima rat0 de 223, 98 euro, dob5nd0 %8,32 3i asigurarea 83,0$ euro. *ursul de re1erin40 al ac:i/i4iei este de 3, 818' lei&euro. +.#biectiv 7 ++. etode 7 *alcul, investigatie +++.;ocumente 7 +6.*alcule si anali/a

-.*. Iood ;esign -.R.(. P 2nregistrarea intrarii activului imobili/at 2n ba/a contractului de leasing 3i a gra1icului de plat0 a ratelor a1erent7 2133 L 18$ 88.%11,91 concomitent se 2nregistrea/0 3i dob5nda a1erent07 '$1 L 188$ 3.98',%1

,K;+B#R++ P 2nregistrarea intrarii activului imobili/at 2n ba/a contractului de leasing 3i a gra1icului de plat0 a ratelor a1erent7 2133 L 18$ 8%.20$,19 concomitent se 2nregistrea/0 3i dob5nda a1erent07

;+!=R=JB=

R=OK(B,B

130',$2

$8,18 '$1 L 188$ 3.908,3% P 2nregistrarea 1acturii de avans A L '0' 18$ ''28 39.8%1,$8 33.320,82% 8.330,98 P 2nregistrarea 1acturii de avans A L '0' 18$ ''28 38.$98,2$ 32.803,%9 8.19',88 20,1'

J J

8%3,%1

+nregistrarea 1acturii lunare de leasing 7 A L '0' 18$ 8%88 813 ''28 188$ 88% 1.'8%,29 828,8 9,'' 23%,'' 203,%$ 20$,89 2,38

+nregistrarea 1acturii lunare de leasing 7 A L '0' 18$ 8%88 813 ''28 188$ 88% 1.'%8,1% 810,38 9,2% 230,82 199,%8 203,$9 2,33

*#J*(KO++7 #"+J+=7 cu re/erve Joi auditorii acordam opinie cu re/erve asupra calculului corect ratelor 3i a dob5n/ilor a1erente deoarece societatea nu a 1olosit cursul valutar stipulat in contractul de leasing ci unul ulterior acestui curs valutar .

11. <ibliogra1ie
;umitru *. G., *ontabilitate, =d. Kniversitara, <ucuresti 2008. +onescu R., *apota 6., ;ancescu ,., <a/ele contabilitatii , =d Jiculescu , <ucuresti , 200$ . ?inga *. G., ,udit 1inanciar , =d ,se , <ucuresti 2009. Ristea ., ;umitru *. G., *ontabilitate 1inanciara , =d. Kniversitara , <ucuresti 200$ . QQQ.cabinete9pert.ro QQQ.ceccar.ro QQQ.ca1r .ro