Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza fluxurilor de incasari si plati Floarea GEORGESCU In data de 10.11.2009 a fost publicat O.M.F. . nr. !0""#29.10.

2009$ care aproba Re%le&entarile contabile confor&e cu directi'ele europene$ ordin aplicabil incepand cu 01.01.2010. Elaborarea acestui docu&ent constituie o etapa de actuali(are a re%le&entarilor contabile deoarece$ in tara noastra$ confor&itatea cu directi'ele europene in do&eniu s)a reali(at incepand cu anul 200*. +stfel$ prin OMF nr. 1,"2#1,.10.200" au fost aprobate Re%le&entarile contabile confor&e cu directi'ele europene$ aplicabile operatorilor econo&ici. Re%le&entarile contabile actuale$ intrate in 'i%oare prin OMF nr. !0""$ aduc o serie de ele&ente de noutate$ cu& ar fi anu&ite trata&ente contabile sau pre'ederi referitoare la cadrul %eneral de intoc&ire si pre(entare a situatiilor financiare anuale. Referitor la pre(entarea situatiilor financiare anuale$ OMF nr. !0"" sc-i&ba$ c-iar$ titulatura uneia din co&ponentele situatiilor financiare. +stfel .Situatia flu/urilor de tre(orerie0$ introdusa prin OMF nr. 1,"2$ 'a fi denu&ita in continuare .Situatia flu/urilor de nu&erar0. Inca de la inceput$ acestei situatii i)au fost consacrate doua &etode de intoc&ire1 &etoda directa si &etoda indirecta.

Metoda directa Structura exemplificativa a situatiei fluxurilor de numerar intocmita atunci cand fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe (vezi tabelul 1 din pagina urmatoare). Completarea acestui tabel presupune reunirea informatiilor ce se regasesc in situatiile financiare ale intreprinderii (Bilantul si Contul de profit si pierdere), uneori fiind necesara chiar si o detaliere a rubricilor cu informatii din balanta de verificare. Situatia fluxurilor de trezorerie grupeaza intrarile si iesirile de numerar pe tipuri de activitati desfasurate de catre intreprindere: fluxuri de numerar din activitati de exploatare! fluxuri de numerar din activitati de investitie! fluxuri de numerar din activitati de finantare. "n cadrul fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare sunt incluse: incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii sau provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri ce pot fi estimate pornind de la marimea cifrei de afaceri realizata, corectata cu valorile soldului creantelor comerciale inregistrate de intreprindere in exercitiul financiar respectiv! platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii a caror marime este reflectata de: cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile (ct. #$1 % #$& ' ()1&), alte cheltuieli materiale (ct. #$* % #$) % #$# % #$+), cheltuieli cu energia si apa (ct. #$, ' ()1*), cheltuieli privind marfurile (ct. #$(), cheltuieli privind prestatiile externe (ct. #11 % #1& % #1* % #1) % #&1 % #&& % #&* % #&) % #&, % #&# % #&( % #&+ ' ()1#). -arimea acestora va fi a.ustata cu variatia soldului stocului de materii prime, materiale consumabile si marfuri, respectiv al datoriilor comerciale (ct.)$1%)$*) inregistrate de intreprindere in exercitiul financiar respectiv! platile in numerar catre si in numele anga.atilor, reprezentate de cheltuielile cu personalul a.ustate cu variatia soldurilor conturilor bilantiere corespunzatoare!

platile de numerar sau restituiri de impozit pe profit, daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatea de investitie si de finantare, sunt constituite de cheltuielile reprezentand impozitul pe profit (ct. #/1 ' (/1).

Tabelul 1 Situatia fluxurilor de numerar la data de ................ METODA DIRECTA 0. 1luxuri de numerar din activitati de exploatare "ncasari de la clienti 2lati catre furnizori si anga.ati 3obanzi platite "mpozit pe profit platit "ncasari din asigurarea impotriva cutremurelor 4umerar net din activitati de exploatare B. 1luxuri de numerar din activitati de investitie 2lati pentru achizitionarea de imobilizari corporale "ncasari din vanzarea de imobilizari corporale 3obanzi incasate 3ividende incasate 4umerar net din activitati de investitie C. 1luxuri de numerar din activitati de finantare "ncasari din emisiunea de actiuni "ncasari din imprumuturi pe termen lung 2lata datoriilor aferente leasing ului financiar 3ividende platite 4umerar net din activitati de finantare Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 4umerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 4umerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

"n cadrul fluxurilor de numerar din activitatile de investitii sunt incluse: platile in numerar pentru achizitia de terenuri si mi.loace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung, ce se pot determina pornind de la marimea totala a cresterilor de active imobilizate prezentate de intreprindere in cadrul anexelor la situatiile financiare. 5aloarea acestora va fi a.ustata cu variatia datoriilor intreprinderii catre furnizorii de imobilizari! platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi se regasesc in valoarea cresterii elementelor de activ respective, prezentate de intreprindere in cadrul anexelor situatiilor financiare! incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi. Sunt reflectate de valoarea variatiei in sensul reducerii imobilizarilor financiare din proprietatea intreprinderii, a.ustata cu marimea veniturilor si cheltuielilor financiare obti nute din diferenta existenta intre valoarea contabila si pretul de vanzare al acestora! avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti sunt reprezentate de valoarea cresterii elementelor bilantiere de activ corespunzatoare! incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti sunt echivalente diminuarii elementelor bilantiere anterior prezentate. "n cadrul fluxurilor de numerar din activitatea de finantare sunt cuprinse: veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu a caror marime este data de variatia, in sensul cresterii a capitalului social al intreprinderii, inclusiv a primelor de capital (ct. 1$)), a.ustata cu variatia creantelor privind capitalul subscris si nevarsat! platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii a caror valoare se regaseste in marimea variatiei, in sensul scaderii capitalului social, inclusiv a rezervelor! veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi sunt reprezentate de cresterea imprumuturilor si datoriilor asimilate, inregistrate de intreprinderi in conturile aferente, la care se adauga veniturile din dobanzi, respectiv alte venituri financiare, ce apar in contul de profit si pierdere al fimei respective! rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate ce sunt reflectate de marimea variatiei, in sensul reducerii, imprumuturilor si datoriilor asimilate, inregistrate de intreprindere in conturile aferente la care se adauga cheltuielile privind dobanzile si alte cheltuieli financiare ce apar in contul de profit si pierdere al societatilor comerciale respective! platile in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar ce pot fi identificate in mod direct din analiza contractelor de leasing obtinute de intreprindere. Suma tuturor acestor fluxuri de numerar va reprezenta trezoreria intreprinderii. 5ariatia marimii sale in sensul cresterii (Sold final 6 Sold initial) va indica intrari de numerar mai mari decat iesirile. 0nalizand structura fluxurilor de numerar se pot identifica si interpreta factorii care au dus la aceasta situatie, astfel: o rentabilitate ridicata a resurselor investite si o activitate de exploatare eficienta cu costuri mici! o buna cunoastere a creantelor comerciale si a stocurilor intreprinderii! vanzarea unor active imobilizate din proprietatea firmei! atragerea de capitaluri de la actionari sau creditori.

-entinerea trezorerie la un nivel ridicat depinde de deciziile managerului de a investi surplusul de numerar, astfel primele doua situatii constituie premisa unei situatii pozitive pentru intreprindere pe termen lung, in timp ce ultimele doua au efect pe termen scurt.

Metoda indirecta -etoda indirecta de elaborare a situatiilor fluxurilor de trezorerie, asa cum este reglementata (vezi tabelul &), are urmatoarea reprezentare:

Tabelul 2 Situatia fluxurilor de numerar la data de ................ METODA INDIRECTA 1luxurile de numerar din activitati de exploatare % rezultatul net ' modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant % a.ustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare 1luxurile de numerar din activitati de investitii ' platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mi.loace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung % incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung ' platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi % incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi ' avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti % incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti 1luxurile de numerar din activitati de finantare % venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu ' platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii % veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi ' rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate ' platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar

1luxuri de numerar total 4umerar la inceputul perioadei 4umerar la finele perioadei

2rin aplicarea metodei indirecte rezultatul obtinut este acelasi, difera insa, modalitatea de analiza a fluxurilor de numerar implicate in activitatea de exploatare a firmei. Se porneste astfel de la valoarea contabila a rezultatului exercitiului financiar si sunt operate a.ustari in scopul determinarii fluxului de numerar echivalent al acestuia. 7tilizarea unei contabilitati de anga.amente si luarea in calculul profitului a unor elemente de venituri si cheltuieli nemonetare adancesc diferenta dintre marimea rezultatului realizat si cea a numerarului din trezoreria intreprinderii.

+rticolul poate fi consultat in intre%i&e in nu&arul !1 al re'istei.

2iblio%rafie 1. Bistriceanu 8h. 3., 0dochitei -.4., 4egrea 9., 1inantele agentilor economici, 9ditura 9conomica, Bucuresti, &$$1 &. 3ragota 5. coordonator, 0bordari practice in finantele firmei, 9d. ":9CS;4, Bucuresti, &$$,, pp. &, ,#. pp. #, +,, *. :istea, coordonator, Contabilitatea societatilor comerciale, 9d. 7niversitara, Bucuresti, &$$/, pp. 1, ). Stancu "., 1inante, 9d. 9conomica, Bucuresti, &$$&, pp. (1, (&+, pp. (*$ ()1, pp.+&1 +)#, pp. +)+ +,(, ,. 5intila 8, 8estiunea financiara a intreprinderii, 9ditura 3idactica si 2edagogica, Bucuresti, 1//(.