Sunteți pe pagina 1din 10

Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

IAS 7 – FLUXURILE DE TREZORERIE

O entitate care aplică IFRS trebuie să întocmească Situația fluxurilor de trezorerie ca parte
integrantă a Situațiilor sale financiare. Deși contabilitatea de angajamente este conceptul de bază al
contabilității, totuși se face simțită nevoia existenței informațiilor privind contabilitatea de trezorerie.
Au existat companii care, deși au raportat profit, au falimentat din cauza lipsei de corespondent pe
partea de trezoreie, respectiv din cauza unor fluxuri de trezorerie negative.

Informații privind trezoreria se gasesc și în Situația poziției financiare care prezintă situația la
inceputul și la sfârșitul perioadei de raportare, dar nu prezintă și cauzele care au condus la un eventual
excedent sau deficit de trezorerie.

Toate entitățile au nevoie de numerar pentru a-și desfășura activitățile, pentru a-și onora obligațiile
față de terți sau pentru asigurarea unei rentabilități investitorilor.
Informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt folositoare la stabilirea capacitatii unei
întreprinderi de a genera numerar si echivalente de numerar si dau posibilitatea utilizatorilor sa dezvolte
modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare ale diferitelor
întreprinderi.
De asemenea, aceste informatii sporesc gradul de comparabilitate al raportarii rezultatelor din
exploatare între diferite întreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite
pentru aceleasi tranzactii si evenimente.

I. DEFINIŢII
Numerar : Acesta este reprezentat de numerarul în casă şi de depozitele plătibile la cerere (disponibilul
în cont); prin urmare, numerarul înseamnă banii la care societatea poate avea acces imediat.

Echivalentele de numerar: sunt investiţiile financiare pe termen scurt şi extrem de lichide care sunt
uşor convertibile în sume cunoscute de numerar. Investiţiile vor fi clasificate, în mod normal, în
echivalente de numerar doar atunci când ele au o perioadă scurtă de scadenţă, de regulă trei luni sau
chiar mai puţin de la data achiziţiei. (investiţiile de capital vor fi excluse din această categorie).

Fluxurile de numerar: acestea sunt reprezentate de ieşirile şi de intrările de numerar sau de echivalent
de numerar ale entităţii.

IAS 7 impune furnizarea de informații privind fluxurile de trezorerie din cursul perioadei, clasificate
în activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare.

Activităţile de exploatare: sunt principalele activităţi producătoare de venit ale întreprinderii. Aceasta
constituie o parte importantă a situaţiei fluxurilor de numerar deoarece arată succesul înregistrat de
activităţile entităţii la generarea unor fluxuri de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata
dividendelor şi realizarea de noi investiţii fără ca entitatea să fie nevoită să apeleze la surse externe de
finanţare.

Activităţile de investiţii: Acestea constau în achiziţionarea şi înstrăinarea de active imobilizate precum


şi alte investiţii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Este importantă prezentarea separată a
acestor fluxuri de numerar deoarece ele reprezintă valoarea cheltuielii care a fost efectuată cu resurse
menite să genereze venit şi fluxuri de numerar în viitor.

- 1/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Activităţile de finanţare: Acestea sunt activităţi ce duc la schimbări ale dimensiunii şi compoziţiei
capitalului propriu şi datoriilor unei întreprinderi. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar
provenite din activităţi de finanţare este importantă deoarece este folositoare în estimarea cererilor
viitoare de fluxuri de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii.

II. AVANTAJELE ÎNTOCMIRII UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR

Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar aferente unei activităţi sunt utile deoarece constituie
pentru utilizatorii situaţiilor financiare ale entităţii o bază de evaluare a capacităţii entităţii de a genera
numerar şi echivalente de numerar, precum şi a utilităţii acestor fluxuri. Utilizatorii doresc să cunoască
amănunte despre capacitatea entităţii de a genera fluxuri de numerar, despre durata acestor fluxuri şi, de
asemenea, despre modalitatea în care le utilizează entitatea, pentru a putea astfel lua decizii economice
privind entitatea în cauză.

 Dacă o entitate desfăşoară o activitate profitabilă, dar nu este capabilă să genereze numerar,
probabil datorită unui nivel ridicat al creanţelor comerciale care sunt achitate după o perioadă lungă
de timp, în acest caz este posibil ca societatea să dea faliment.

 Acei utilizatori care sunt şi acţionari sau potenţiali investitori vor fi interesaţi să cunoască dacă
societatea va fi capabilă să le asigure o rentabilitate a investiţiei lor.

Situaţia fluxurilor de numerar îi ajută, de asemenea, pe utilizatori la efectuarea unor comparaţii între
societăţi diferite deoarece aceasta elimină efectele utilizării de tratamente contabile diferite pentru
aceleaşi tranzacţii sau evenimente.
Situaţia fluxurilor de numerar este parte componentă a situaţiilor financiare şi trebuie întocmită în
fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare.

III. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR

O entitate trebuie să prezinte componentele numerarului şi ale echivalentelor de numerar,


precum şi o reconciliere a valorilor din situaţia fluxurilor de numerar cu elementele echivalente
raportate în bilanţ.
Pot exista, de asemenea, informaţii suplimentare care vor fi relevante utilizatorilor pentru
înţelegerea poziţiei financiare şi a lichidităţii unei întreprinderi. Este încurajată prezentarea acestor
informaţii, împreună cu un comentariu al conducerii.
Astfel de prezentări de informaţii pot include, de exemplu, valoarea unor facilităţi de creditare
neretrase care pot fi disponibile activităţilor viitoare de exploatare şi decontării unor angajamente de
capital.

1. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare

Nivelul fluxurilor de trezorerie din activitățile de exploatare constituie un indicator esențial pentru
utilizatorii situațiilor financiare. Acesta trebuie să fie suficient de ridicat pentru ca entitatea să-și poată
rambursa creditele contractate, să plătească dividendele acționarilor dar și pentru a face noi investiții,
fără să apeleze la surse externe de finanțare.

Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt:


(a) încasarile în numerar din vânzarea de bunuri si prestarea de servicii;
(b) încasarile în numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;

- 2/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

(c) platile în numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;


(d) platile în numerar efectuate catre si în numele angajatilor;
(e) încasarile si platile în numerar ale unei societati de asigurare pentru prime si daune, anuitati si alte
beneficii generate de politele de asigurare;
(f) platile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu exceptia cazului în care ele pot fi
identificate în mod specific cu activitatile de investitie si finantare; si
(g) încasarile si platile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de plasament sau
tranzactionare.

O entitate trebuie sa raporteze fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare folosind una
dintre cele doua metode:
(a) metoda directa, prin care se face diferența dintre încasările și plățile efectuate în numerar;
(b) metoda indirecta, prin care rezultatul brut este ajustat cu componentele ce nu au natura monetara,
amânarile sau angajamentele de plati sau încasari în numerar din exploatare trecute sau viitoare, si
elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investitii sau finantari.

Formulele de calcul pentru determinarea fluxului de trezorerie din activitatea de exploatare, prin
cele două metode se prezintă astfel:

A1. Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare – metoda directă:


* Încasari de la clienti
- Plati catre furnizori si salariati
+ Dobânzi si dividende aferente activitatii de exploatare încasate
- Dobânzi si dividende aferente exploatarii platite
- Impozit pe profit platit
- Alte plati generate de exploatare
= Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare (A)

A2. Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare – metoda indirecta

* Rezultat înainte de impozit


+ Cheltuieli cu amortizari, ajustari de depreciere si provizioane
- Venituri din reluarea ajustarilor din depreciere si provizioane
Cheltuieli si venituri
+ Cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar nerealizate
nemonetare
- Venituri aferente diferentelor de curs valutar nerealizate
- Subventii pentru investitii virate la venituri
+ Pierderea din cesiunea imobilizarilor si plasamentelor
- Castig din cesiunea imobilizarilor si plasamentelor Cheltuieli si venituri care nu
+ Cheltuieli financiare (dobanzi, sconturi) sunt aferente exploatarii
- Venituri financiare (dobanzi, sconturi, dividende)
= Rezultat inaintea variatiei NFR
-,+ Variatia stocurilor ( - pentru cresteri, + pentru reduceri)
-,+ Variatia clientilor si a altor creante din exploatare ( - pentru
cresteri, + pentru reduceri)
+,- Variatia furnizorilor si a altor datorii din exploatare (+ pentru
cresteri ,- pentru reduceri)
+ Dobanzi si dividende din exploatare incasate
- Dobanzi si dividende din exploatare platite
- Impozitul pe profit platit
+ Incasari din asigurari

- 3/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

= Flux net de trezorerie generat de activitatea de exploatare

Entitatile sunt încurajate sa raporteze fluxurile de trezorerie obtinute din activitati de exploatare
folosind metoda directa. Metoda directa furnizeaza informatii care sunt folositoare în estimarea
fluxurilor de trezorerie viitoare si care nu sunt disponibile prin metoda indirecta.

Exemplul 1:
O entitate economică înființată pe 02 oct anul N, achiziționează mărfuri pe 11.10.N la costul de
10.000 lei, TVA 19%. Pe 30.11.N se vând 70% din mărfuri la prețul de vânzare de 10.000 lei, TVA
19%. Pe 02.12.N se încasează prin bancă 8.000 lei. La data de 05.01.N+1 se achită furnizorul.
Având în vedere înregistrarea operațiilor și soldurile conturilor la sfârșitul exercițiului N, care
este nivelul fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, (ambele metode)?

Exemplul 2:
O entitate economică prezintă următoarele informații:
- Profit înainte de impozitatre 24.000 lei
- Impozit pe profit plătit 4.200 lei
- Venituri din vânzarea mărfurilor 400 lei
- Cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei
- Venituri din investiții financiare 1.300 lei
- Cheltuieli cu dobânzile 600 lei
- Creșterea creanțelor comerciale 3.300 lei
- Reducerea valorii stocurilor 2.200 lei
- Reducerea datoriilor față de furnizori 4.700 lei
- Creșterea rimelor de capital 800 lei
Care este nivelul fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare?

Atât dobânda platita, cât si dobânda si dividendele încasate sunt clasificate de institutiile
financiare, de obicei, drept fluxuri de trezorerie din exploatare. Totusi, nu exista un consens privind
clasificarea acestor fluxuri de trezorerie de catre alte întreprinderi. Atât dobânda platita, cât si dobânda
si dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din exploatare, deoarece intra în
determinarea profitului net sau a pierderii nete.
Alternativ, dobânda platita si dobânda si dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de
trezorerie din finantare si, respectiv, din investitie, deoarece ele reprezinta costuri ale atragerii surselor
de finantare sau a eficientei investitiilor. Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie
din finantare, deoarece reprezinta costuri ale atragerii resurselor de finantare. Alternativ, dividendele
platite pot fi clasificate drept componenta a fluxului de numerar din activitati de exploatare pentru a
ajuta utilizatorii sa determine capacitatea unei întreprinderi de a plati dividende din fluxurile de
trezorerie de exploatare.
Fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat si vor fi
clasificate drept fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare, cu exceptia situatiei în care ele pot fi
alocate în mod specific activitatilor de finantare si investitie.

2. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de investiții

Activitățile de investiții se referă la achiziționarea și cedarea de active imobilizate și alte investiții


care nu sunt incluse în echivalentele de numerar ale unei entități.
Este importantă prezentarea separată a fluxurilor de trezorerie din activitățile de investiție
deoarece în urma investițiilor efectuate de entitate fluxurile de trezorerie generate în viitor pot spori
considerabil. Obținerea unui nivel negativ al acestui indicator nu trebuie să sperie utilizatorii situațiilor

- 4/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

financiare, atât timp cât fluxurile din activitatea de exploatare acoperă acest deficit. Dimpotrivă, se
poate aprecia că entitatea este preocupată de bunul mers al activității pe termen lung.

Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie sunt:


(a) platile în numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale, necorporale si alte active
imobilizate. Aceste plati le includ si pe acelea care se refera la costurile de dezvoltare capitalizate si la
constructia, în regie proprie, a imobilizarilor corporale;
(b) încasarile în numerar din vânzarea de imobilizari corporale, active necorporale si alte active
imobilizate;
(c) platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor
întreprinderi si de interese în asocierile în participatiune (altele decât platile pentru aceste instrumente
considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate în scopuri de plasament si de
tranzactionare);
(d) încasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor
întreprinderi, si interese în asocierile în participatiune (altele decât încasarile pentru acele
instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate în scopuri de plasament si de
tranzactionare);
(e) avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti (altele decât avansurile si
împrumuturile efectuate de o institutie financiara);
(f) încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti
(altele decât avansurile si împrumuturile unei institutii financiare);
(g) platile în numerar aferente contractelor futures, forward, de optiuni si swap, în afara cazului când
acestea sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau când platile sunt clasificate ca
fiind activitati de finantare; si
(h) încasarile în numerar aferente contractelor futures, forward, pe optiuni sau swap, în afara cazului
când acestea sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau când încasarile sunt
clasificate ca fiind activitati de finantare.

B. Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:


* Încasari din vânzarea de imobilizari
- Plati privind imobilizarile achizitionate
- Plati privind acordarea de îmbrumuturi catre alte entitati
+ Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate altor entitati
+ Dobânzi si dividende încasate
- Achizitia de filiale, diminuata cu numerarul dobândit
+ Încasari din cesiunea filialelor
= Flux net de trezorerie din activitatea de investitii (B)

Exemplul 3:

O entitate economică prezintă următoarele informații:


- Plăți privind achiziția unor terenuri 80.000 lei
- Încasări din vânzarea unor echipamente tehnologice 60.000 lei
- Plăți privind achiziția unui program informatic 30.000 lei
- Dividende încasate de la entități afiliate 25.000 lei
- Împrumuturi pe TL acordate unei entități afiliate 20.000 lei
- Dobânzi încasate 1.000 lei
- Achiziționează un mijloc de transport ce se va achita în exercițiul următor 40.000 lei
Care este nivelul fluxurilor de trezorerie din activitatea de investiții?

- 5/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

La întocmirea fluxurilor de trezorerie se ține cont de încasările și plățile efectuate în exercițiul curent.
Mijlocul de transport se va achita în exercițiul financiar următor, prin urmare fluxul de trezorerie nu va
fi influențat de această tranzacție

Fluxurile de trezorerie provenite din cedările sau achizițiile de filiale trebuie să fie prezentate drept
activități de investiție. Valoarea numerarului plătit, respectiv încasat din tranzacționarea filialelor va fi
ajustat cu numerarul și echivalentul de numerar deținute de filialele achiziționate, respectiv cedate.

Exemplul 4:
Se prezintă următoarele informații:
- Se achiziționează o filială pentru suma de 250.000 lei, numerarul dobândit în urma
tranzacției a fost de 16.000 lei. Se achită filiala achiziționată.
- Se achiziționează o clădire la costul de 300.000 lei și se achită 220.000 lei.
- Se cedează o filială pentru suma de 140.000 lei, iar numerarul care aparținea filialei este de
23.000 lei. Se încasează.
Care este nivelul fluxurilor de trezorerie din activitatea de investiții?

3. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de finanțare

Activitățile de finanțare sunt acele activități de pe urma cărora se modifică nivelul și componența
capitalurilor proprii și datoriilor pe termen lung ale unei entități (din clasa 1 de conturi).

Este importantă prezentarea separată a fluxurilor de trezorerie din activitatea de finanțare pentru ca
finanțatorii unei entități economice să poată beneficia de o estimare cât mai credibilă a viitoarelor
fluxuri de trezorerie.
Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare sunt:
(a) încasarile în numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capital;
(b) platile în numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile
entitatii;
(c) încasarile în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a împrumuturilor, datoriilor
neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung;
(d) rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate; si
(e) platile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligatiilor aferente unui contract de
leasing financiar.

C. Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:


* Încasari din emisiunea de actiuni
+ Încasari din contractarea de credite, emisiunea de obligatiuni
- Plati privind rambursarile de credite, împrumuturi contractate
- Plati privind rascumpararea actiunilor proprii
- Plata obligatiei privind leasingul financiar
- Dobânzi si dividende platite
= Flux net de trezorerie din activitatea de finantare (C)

Variatia neta a numerarului si echivalentelor de numerar (A + B +


C)
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

Exemplul 5:
Se prezintă următoarele informații:

- 6/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

- Se majoreaza capitalul social prin aport in numerar. Se emit 25.000 actiuni cu VN 10 lei /
acțiune si VE 11 lei / acțiune
- Se contracteaza credit bancar pe termen lung in valoare de 60.000 lei
- Dobanzi de platit pentru imprumuturile bancare 3.000lei
- Se rascumpara 3.000 actiuni la pretul de rascumparare de 10,5 lei / actiune, VN 10 lei /
acțiune
- Se achita leasing financiar 18.000 lei
- Se emit 12.000 de obligatiuni cu VN egala cu VE 8 lei / obligatiune, si valoarea de
rambursare 12 lei/obligatiune. Se incaseaza 10.000 obligatiuni
- Se ramburseaza suma de 10.000 lei aferenta creditelor bancare
- Se platesc dividende in suma de 17.000 lei
- Se reduce capitalul social cu 20.000 lei, pentru a se acoperi o pierdere veche.

Care este nivelul fluxurilor de trezorerie din activitatea de finanțare?

Aplicaţii:

1. Dispuneţi de următoarele date: profit înainte de impozitare 19.000 lei; impozit pe profit plătit 3.600
lei; cheltuieli cu amortizările 1.500 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu
dobânzile 1.800 lei; creşteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descreşteri în valoarea stocurilor 2.200
lei; descreşteri în valoarea furnizorilor 5.700 lei.
Care este mărimea fluxului de trezorerie generat de activitatea de exploatare?

2. Dispuneţi de următoarele date: achizitia filialei GAMA 600 lei, din care numerar dobândit 50 lei;
achiziţia de mijloace de transport la cost total 1.250 lei, din care 900 lei au fost obtinuţi prin leasing
financiar, restul achitate în numerar; instalaţiile cu o valoare initială de 80 lei, amortizarea cumulată de
60 lei au fost vândute cu 20 lei şi încasate; dobânzi încasate 200 lei; dividende încasate 200 lei şi plătite
300 lei.
Care este mărimea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii?

3. În cursul anului N, o societate comercială efectuează următoarele operaţii: încasează 1.500 lei din
vânzarea mărfurilor; încasează 4.000 lei din vânzarea unei clădiri; plăteşte 1.200 lei pentru achiziţia
unor materii prime; plăteşte 3.700 lei pentru achiziţia unui autoturism; obţine 2.800 lei din emisiunea
de capital social; plăteşte acţionarilor 1.550 lei pentru răscumpararea acţiunilor întreprinderii; plăteşte
o obligaţie din leasing financiar 550 lei; plăteşte dividende în valoare de 1.700 lei, din care 1.000 lei
aferente activităţii de finanţare; încasează dobânzi şi dividende în valoare de 900 lei, din care 50 lei din
activitatea de exploatare şi încasează o asigurare de 400 u.m.
Determinati conform IAS 7 fluxurile de trezorerie provenite din activităţile de exploatare, investiţii şi
finanţare.

4. Dispuneţi de următoarele informaţii: încasări de la clienti 200.000 RON; plăţi către furnizori 15.000
lei; plăţi către angajaţi 5.000 lei; dobânzi plătite legate de activitatea de exploatare 300 lei; impozit pe
profit plătit 4.000 lei; plăti privind: achizitii de terenuri 100.000 lei, achiziţii instalaţii 300.000 lei;
încasări din vânzarea echipamentelor 50.000 lei; dividende încasate 130.000 lei; venituri din emisiuni
de capital social încasate 7.000 lei; încasări din împrumuturi pe termen lung 2.500 lei. Determinaţi cele
3 fluxuri de trezorerie, conform IAS 7.

5. Întocmiţi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul N, pe baza următoarelor informaţii:


Bilanţul contabil:
Elemente N N-1 Elemente N N-1

- 7/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Terenuri 540 300 Capital social 240 360


Utilaje (valoare 750 600 Rezultatul exerciţiului 240 45
brută)
Amortizarea utilajelor (240) (180 Împrumuturi bancare 363 360
)
Clienţi 120 210 Furnizori 555 210
Disponibilităţi băneşti 183 45
Cheltuieli în avans 45 0
TOTAL ACTIV 1.398 975 TOTAL CAP + DATORII 1.39 975
8
Contul de profit şi pierdere:
Elemente N
Cifra de afaceri 6.897
Cheltuieli din exploatare 6.450
(exclusiv chelt cu amortizarea)
Cheltuieli cu amortizarea 60
Rezultat din exploatare 387
Cheltuieli cu impozitul pe 147
profit
Rezultatul net 240
Informaţii suplimentare:
- creşterile de active imoblizate reprezintă achiziţii;
- achiziţia de terenuri şi utilaje a fost achitată din conturile curente de la bănci;
- nu au fost vândute sau descărcate din gestiune active imobilizate;
- în anul N s-au plătit dividende de 45 lei;
- diminuarea capitalului social s-a efectuat în numerar.

Elemente N N-1 6. Întocmiţi situaţia fluxurilor de trezorerie


A. Active imobilizate 700 600 pentru anul N, pe baza următoarelor informaţii:
Terenuri 200 100 Contul de profit şi pierdere
Utilaje (valoare brută) 800 600 Elemente N
Amortizarea utilajelor (300) (200) Venituri din vânzarea 1.200
B. Active curente 260 260 mărfurilor
Mărfuri 100 120 Cheltuieli cu mărfurile vândute 600
Clienţi 100 60 Cheltuieli cu salariile 230
Disponibilităţi băneşti 60 80 Cheltuieli cu amortizarea 250
C. Cheltuieli în avans 20 10 Cheltuieli cu dobânzile 90
D. Datorii pe termen scurt 250 230 Venituri din cedarea activelor 80
Datorii ajunse la scadenţă 80 130 Cheltuieli cu cedarea activelor 50
Datorii salariale 40 30 Rezultat brut 60
Furnizori 80 70 Cheltuieli cu impozitul pe profit 15
Furnizori de imobilizări 50 - Rezultatul net 45
E. Active circulante nete 30 40 Bilanţul contabil
F. Total active – Dat pe t scurt 730 540
G. Datorii pe termen lung 140 200
Împrumuturi bancare 140 200
H. Provizioane pt riscuri şi chelt - -
I. Venituri în avans - -
J. Capitaluri şi rezerve 590 340
Capital social 400 150
Rezerve 145 90- 8/10 -
Rezultat 45 100
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Informaţii suplimentare:
- s-a scos din funcţiune o imobilizare complet amortizată care a avut o valoare brută de 100 lei;
- s-a vândut cu încasare imediată o imobilizare cu valoarea brută de 100 lei, preţ de vânzare 80
lei;
- creşterea de capital social s-a efectuat prin aport în numerar care a fost vărsat în contul de la
banca;
- din rezultatul anului N-1, 45 lei au fost distribuiţi sub formă de dividende şi 55 lei au fost
încorporaţi în rezerve;
- în anul N s-a plătit datoria privind impozitul pe profit, dobânzile şi dividendele.

7. Iată un extras din situaţia fluxurilor de trezorerie întocmită de un contabil debutant:

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare u.m.


Profit înainte de impozit 28
Ajustări privind amortizarea (9)
Profit din exploatare înaintea variaţiei nevoii de fond de rulment 19
Descreşterea stocurilor 3
Creşterea creanţelor (4)
Creşterea datoriilor (8)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 10
Unde a greşit contabilul?

8. La 31.12.N, stocurile entităţii Turner au crescut cu 2.000 u.m., datoriile faţă de furnizori au
scăzut cu 3.000 u.m., iar creanţele cu 1.000 u.m. S-a înregistrat un profit de 1.200 u.m. din
vânzarea unor active imobilizate, iar alte active au fost reevaluate cu 5.000 u.m. Cheltuielile cu
amortizarea activelor sunt în valoare de 600 u.m., iar amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
este de 400 u.m. Rezultatul brut de exploatare al exerciţiului este de 10.000 u.m.
Care este fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare?

- 9/10 -
Contabilitate financiară – Standarde Internaționale de Raportare Financiară

a) 13.800 u.m.; b) 3.800 u.m.; c) 5.800 u.m.; d) 8.200 u.m.

9. Să se prezinte tabloul fluxurilor de trezorerie pe baza urmatoarelor informaţii:


um
N-1 N
Active non curente 2140 3060
Amortizare cumulata 580 840
Active curente 1520 1570
Capital social 1000 1100
Prime de capital 800 900
Rezultat reportat 480 590
Credite bancare pe TL 800 1200
Informaţii suplimentare:
1. Cash Flow-ul generat de activitatea de exploatare înainte de plata dobânzilor aferente exploatării este
de 746 um.
2. Societatea a vândut active non curente la preţ de vânzare de 280 um, cost de achiziţie 480 um.
3. Activele curente includ disponibilităţi băneşti astfel: 31.12.N-1 14 um, iar la 31.12.N 18 um.
4. Creditele au fost contractate pe data de 01.01.N şi dobânzile totale de plătit sunt de 6%; dobânzile se
referă la activitatea de exploatare.
5. Profitul înainte de distribuirea de dividende este de 260 um.
6. Creşterea de capital social s-a realizat prin emisiunea de acţiuni, preţ de emisiune mai mare decat
valoarea nominala a acţiunii.

- 10/10 -

S-ar putea să vă placă și