Sunteți pe pagina 1din 21

ANALIZA

CASH-FLOW-URILOR
INTREPRINDERII

 Dolinschi Maxim
 Studentul grupei MMRT 201M
ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII

Scopul unei situatii a fluxurilor de numerar este de a furniza informatii


despre incasarile si platile din exploatare ale unei entitati in cursul unei
perioade, dar si de a da o idee despre activitatile sale de finantare si de
investitii.

Situatia fluxurilor de numerar ajuta investitorii si creditorii sa estimeze:

1) Capacitatea de a genera in viitor fluxuri de numerar;

2) Capaciatea de a-si plati obligatiile si dividendele;

3) Cauzele diferentei de profit si incasari/plati nete;

4) Atat aspecte monetare, cat si nemonetare ale tranzactiilor de finantare si de


investitii.
ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII

Se pot identifica urmatoarele obiective esentiale in existenta si continuitatea unei


firme:
maximizarea profitului;
maximizarea cash flow-ului;
maximizarea averii proprietarilor;
armonizarea intereselor stakeholderilor
Termenul de stakeholder a fost introdus in limba romana prin intermediul lucrarilor de management general.
Prin stakeholder se intelege orice agent ce detine interese in legatura cu firma- proprietari, creditori, salariati,
debitorii, statul.

O maximizare a cash flow-ului pe termen scurt determina rezultate mai putin


favorabile, de aceea se recomanda de multe ori ca si obiectiv maximizarea averii
proprietarilor.
ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII

In teoria economica clasica, maximizarea profitului reprezenta un obiectiv


suficient pentru a satisface pragmatismul oamenilor de afaceri; daca se inregistra
un excedent semnificativ intre venit si cheltuiala atunci firma era calificata ca
fiind una prospera. Dar, datorita complicarii, o data cu trecerea timpului a
problemelor de gestiune, s-a produs si disocierea pronuntata intre conceptele de
venit si cheltuiala fata de incasare si plata.
A nu se face confuzia intre profit si cash flow!
Profitul= diferenta intre venituri si cheltuieli
Cash flow= diferenta intre incasari si plati
Conceptul de trezorerie se refera la acel ansamblu de operatii financiare si
monetare pe care le face o entitate economica pentru a-si putea procura
mijloacele banesti si cheltui conform cu necesitatile activitatii ei.

Trezoreria reprezinta un element principal al gestiunii financiare si poate fi:

un stoc- reprezentat de lichiditatile din casierie, datorii financiar-bancare,


daca este negativa;
un flux- reprezentat de o intrare sau de o iesire de cash in/din firma.
Obiectivul principal al gestiunii trezoreriei ar fi evitarea unei trezorerii
negative, manifestata prin blocaj financiar (imposibilitatea de a face fata
platilor).
Diferenta intre fluxul pozitiv si fluxul negativ determina fluxul net de trezorerie,
ce poate fi:
pozitiv, atunci cand intrarile sunt mai mari decat iesirile, caz in care se observa
cresterea disponbilitatilor banesti, ce pot fi folosite in efectuarea de plati urgente;
negativ, atunci cand intrarile sunt mai mici decat iesirile, caz in care se observa
reducere a numerarului de care dispune firma.
Fluxurile de trezorerie sunt clasificate in doua mari categorii (in functie de
apartenenta sau neapartenenta lor):
fizice (reale), fiind generate de de transferul de bunuri, servicii si fluxuri
monetare si au incidenta asupra trezoreriei sub forma de incasari si plati;
financiare (de compensare), care pot fi la randul de mai multe feluri:
compensare imediata, compensare decalata, financiare multiple, financiare
autonome.
 Informatiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei firme sunt necesare utilizatorilor
situatiilor financiare, deoarece reprezinta o baza de evaluare a capacitatii unitatii de a
genera numerar si echivalent de numerar.
 Calculele contabilitatii urmaresc:
 o respectare a plafoanelor de casa;
 un control asupra operatiilor cu referire la avansuri;
 o gestionare corecta a numerarului si valorilor aflate in casieria firmei.
 O trezorerie pozitiva este rezultatul unui intreg echilibru financiar si se concretizeaza sub
forma unui surplus monetar ce reprezinta o expresie a profitului net din pasivul bilantului
 O trezorerie negativa este rezultatul unui dezechilibru financiar concretizat sub forma unui
deficit monetar, acoperit fiind de credite luate la costuri inalte. Conform normelor legale
existente pe plan national, in structura trezoreriei se includ urmatoarele active financiare
 Principalele obiective ale contabilitatii trezoreriei face referire la:
 efectuarea platilor la scadenta;

 respectarea legislatiei fiscale si financiar-bancare;

 evidenta, controlul si gestiunea disponibilitatilor de la banci, a efectelor de primit sau


incasat;
 asigurarea unui echilibru intre incasarile disponibilitatilor si achitarea datoriilor;

 executarea si coordonarea operatiilor financiare si banesti.


 Conform functiunii intreprinderii, in cadrul situatiei fluxurilor de trezorerie se
intalnesc 3 tipuri de categorii:
 fluxuri din activitatile de exploatare;
 fluxuri din activitatile de investitii;
 fluxuri din activitatile de finantare.

O analiza a tuturor tipurilor de fluxuri este necesare pentru: corelarea


profitului/pierderii cu numerarul existent, separarea activitatilor de implica
numerarul fata de cele ce nu implica, o evaluare a capacitatii intreprinderii de a-
si indeplini obligatiile de plata cash, o evaluare a fluxurilor de numerar pentru
activitatile viitoare (cash flow strategic)
 Fluxurile de numerar ce iau nastere din activitati de exploatare reprezinta un indicator cheie
al verificarii in care o intreprindere a generat suficient flux de numerar pentru a-si putea
rambursa imprumuturile, pentru a-si mentine starea de functionare, pentru a plati dividende
si a efectura noi investitii, fara a mai fi nevoita sa recurga la surse exterioare de finantare.
 Aici pot fi incluse urmatoarele:
 incasari in numerar din vanzarea de bunuri/prestarea de servicii;
 incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane;
 plati in numerar realizate catre furnizori de bunuri/prestatori de servicii;
 plati in numerar efectuate catre angajati;
 incasari si plati in numerar de la/catre societati de asigurare (prime de asigurare, daune);
 plati in numerar si restituiri de impozit pe profit, exceptand cazul incare acesta este rezultat
din activitatile de finanatare si investitii.
 Fluxurile de numerar din astfel de activitati constau in achizitionarea si vanzarea pe termen
lung de active imobilizate, precum si alte investitii, ce nu sunt incluse in echivalentele de
numerar. In acest tip de activitate se includ:
 plati in numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale, necorporale si alte active
imobilizate;
 incasari in numerar ce reflecta vanzarea de imobilizari corporale, necorporale si alte active
imobilizate;
 plati in numerar pentru achizitia de capitaluri proprii;
 incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii;
 avansuri in numerar si imprumuturi efectuate catre alte parti, inafara de cele efectuate catre
institutii financiare;
 incasari in numerar si rambursari ale avansuriloe si imprumuturilor efectuate catre alte parti;
 Activitaile de finantare sunt acele activitati care au ca efect modificari ale compozitiei si
structurii capitalurilor proprii si a datoriilor intreprinderii, astfel o prezentare separata a lor
este importanta pentru ca este necesara in previzionarea fluxurilor de numerar asteptate de
finantatori. In acest tip de activitate se includ:

 incasari in numerar provenite din emisiuni de actiuni;


 palti in numerar catre proprietarii noilor actiuni emise de intreprindere;
 incasari in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a datoriilor
neasigurate, ipoteci, imprumuturi pe termen scurt sau lung;
 rambursari in numerar a unor sume imprumutate
 palti in numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligatiilor aferente unui contract
de leasing financiar existent in cadrul intreprinderii.
S.A. „Moldtelecom” este o societate pe acţiuni de tip deschis care activează în baza legislaţiei
Republicii Moldova unde activele curente constituie o componentă esenţială a mijloacelor economice
ale întreprinderii ce au menirea sa asigure funcţionalitatea curentă a acesteia, costituind obiectul asupra
cărora se realizează acţiunea de prelucrare şi transformare apecifică unităţii economice.
 Nevoile de finanţare pe termen scurt ale întreprinderii, care reprezintă nevoi permanente, pot fi
finanţate atît din surse interne, cît şi din surse externe.

 Sursele interne se referă, în primul rînd, la profitul net, care trebuie să fie, în proporţii raţionale,
repartizat între plata dividendelor şi fondul de dezvolatare economică, divizat, la rîndul său, în fondul
de investiţii în active fixe şi fondul de investiţii în active curente.

 Partea din surse financiare ce asigură finanţarea permanentă a activelor curente reprezintă
fondul de rulment – care se formează din capitaluri proprii şi din împrumuturi pe termen mediu şi
lung.
Fondul de rulment propriu

FRP = Capital propriu – Imob.corp.


La finele perioadei de gestiune curente

FRP = 4397721517 – 4438357622 = (40636105)


La finele anului de gestiune precedent

FRP =4399677141 – 4579182740 = (179505599)


Capital permanent

Cap.perm = Capital propriu + Dat.t.lung+Rezerve

Cap.perm. = 4397721517 +283091098+3320725229 = 8 001 537 844

Cap.perm. = 4399677141 +317925402+3270879606 = 7 988 482 149

Fondul de rulment net

FRN = Capital permanent – Active pe t.lung


 La finele perioadei de gestiune curente

FRN =8001537844 – 5641406820 = 2 360 131 024


 La finele anului de gestiune precedent

FRN =7988482149 – 5828979750 = 2 159 502 399


 Concluzie:

 Fondul de rulment propriu este negativ, aceasta se datorează capitalului propriu care are valoare negativă şi
datoriilor pe termen scurt mari pe care valoarea activelor curente nu le poate acoperi.

 Mijloacele circulante în perioada curentă au făcut 0,28 rotații. În timp de 1303,57 zile are loc o rotație a mijloacelor
circulante. Acest aspect atestă faptul că echilibrul financiar în cadrul SA nu se respectă, şi deci resursele financiare nu
finanţează în totalitate nevoile acesteia.
Trezoreria

 Trezoreria = Încasări bănești – Credite bancare pe termen scurt


Nu are credite pe termen scurt

Metoda lui Altman

La finele perioadei de gestiune curente

Z = 0,012*0,418+ 0,014*0,005+ 0,033 *0,008+ 0,006 *0,779+ 0,999 *0,289= 0,298


 Concluzie: Conform metodei lui Altman coeficientul este egal cu 0,298, astfel situația este
îngrijorătoare, iar riscul de a deveni insolvabil este foarte mare
Vă mulțumesc pentru
atenție

S-ar putea să vă placă și