Sunteți pe pagina 1din 32

CUPRINS

Argument;

Structura cheltuielilor si veniturilor;

Capitolul 1 :    Determinarea rezultatului exercitiului ;

Capitolul 2 :    Documente de reflectare a rezultatului ;

Capitolul 3 :    Contabilitatea rezultatului exercitiului si a rezultatului 

                        reportat :

Capitolul 4 :    Structura contului de profit si pierdere in normalizarea

                        contabila internationala ;

STUDIU DE CAZ ;

CONCLUZII ;

BIBLIOGRAFIE ;

ANEXE.
                                          ARGUMENT

Performantele  obtinute de o întreprindere sunt informatii pretioase pentru


majoritatea utilizatorilor , fiind esentiale în economiile bazate pe investitii private.

Furnizarea de informatii despre rezultatele obtinute de întreprindere în urma


desfasurarii activitatii sale pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate  revine
situatiilor financiare anuale ale întreprinderii.

Prin intermediul acestora sunt oferite informatii unei sfere largi de utilizatori cum
ar fi : investitorii, actuali sau potentiali, salariatii, creditorii, furnizorii si alti creditori
comerciali, clientii, conducatorii întreprinderilor  respective, care vor lua decizii
economice bazate pe analiza acestor informatii.

Nevoile informationale ale fiecarei categorii de investitori se concretizeaza


astfel : investitorii vor evalua posibilitatile de cumparare, vânzare sau pastrare a
actiunilor întreprinderii ; salariatii vor avea informatii privind stabilitatea si
profitabilitatea întreprinderii luând decizii privind considerarea altor oportunitati
profesionale  sau schimbarea locurilor de munca; creditorii vor determina capacitatea de
plata a întreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau pastrarea în continuare a
nivelului  creditelor si împrumuturilor acordate; furnizorii si ceilalti creditori comerciali
vor evalua gradul de solvabilitate al întreprinderii pronuntându-se asupra initierii de noi
legaturi comerciale, acordarea sau anularea facilitatilor comerciale; clientii vor lua
decizii privind cumpararea  produselor firmei si colaborari pe termen lung, iar
conducatorii întreprinderii iau decizii privind operatiunile pe care urmeaza sa le
întreprinda pentru bunul mers al întreprinderii.

Structura cheltuielilor si veniturilor

Structura cheltuielilor
a) Cheltuieli din exploatare:
- Cheltuielile privind marfurile
- Cheltuieli cu materii prime
- Cheltuieli cu energia si apa, etc.
b) Cheltuieli financiare:
- Cheltuieli privind dobânzile
- Cheltuieli din diferente de curs valutar
- Cheltuieli privind sconturile acordate (scont = reducere, discount)
c) Cheltuieli extraordinare
- Cheltuieli privind calamitatile

Structura veniturilor
a) Venituri din exploatare
- Venituri din vânzarea marfurilor
- Venituri din despagubiri (asigurari, etc)
- Venituri din donatii
b) Venituri financiare
- Venituri din dobânzi
- Venituri din diferente de curs valutar
- Venituri priving sconturile obtinute
c) Venituri extraordinare
- Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare

CAPITOLUL 1

DETERMINAREA  REZULTATULUI  EXRCITIULUI

          In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre


veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor
executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si
cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.

          Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza


la inchiderea conturilor de  venituri si cheltuieli, astfel:

          -inchiderea conturilor de cheltuieli pentru soldurile debitoare :

                              121                   =                    cls . 6

         "Profit si pierdere "                         " Conturi de cheltuieli "

          -inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare :

                               cls. 7               =                        121

          "Conturi de venituri "                      "Profit  si  pierdere "

          In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al
contului  121 "Prodit si pierdere " si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta prin
soldul final debitor al aceluiasi cont.

          Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a


fost  influentat de veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume
nedeductibile prevazute prin lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a
impozitului pe profit.

  PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE - CHELTUIELI TOTALE

          Veniturile totale reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat


cu  urmatoarea structura : venituri din exploatare,respectiv venituri din vanzarea
produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din
productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte venituri din
exploatarea curenta ; venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte
imobilizari financiare, din creante imbilizate,din titluri de plasament, din diferente de
curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri
financiare; venituri extraordinare adica venituri din subventii pentru evenimente
extraordinare.

          Cheltuielile totale  reprezinta sumele sau valorile  platite sau de platit, dupa natura


lor,care sunt aferente realizarii veniturilor.Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului
financiar,dar care se refera la perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza
in cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare.

          In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ :


cheltuielile de exploatare,respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale si marfuri,
cheltuieli cu lucrarile si serviciile execuate de terti,cheltuielile cu personalul,cheltuielile
cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate,cheltuielile cu amortizarea capitalului
imobilizat, cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele fixe si circulante,
cheltuielile cu primele de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca,
contributiile care conditioneaza organizarea  si functionarea activitatilor respective
potrivit normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare,
respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs
valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli
financiare; cheltuielile extraordinare privind calamitatile naturale sau alte evenimente
extraordinare.

          Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta


intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor
executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si
cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile .

PROFIT                   PROFIT            DEDUCERI            CHELTUIELI

IMPOZABIL   =       B RUT        -      FISCALE        +   NEDEDUCTIBILE

                                                                                                       FISCALE

         

Deducerile fiscale sau veniturile neimpozabile sunt acele venituri care sunt scutite
de impozitare, care nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil si includ :
dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana
juridica  romana; diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate
ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin
compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile; veniturile rezultate
din anularea datoriilor care au fost  considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din
anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea sau a veniturilor realizate
din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile; alte venituri neimpozabile, prevazute
expres in acte normative speciale.

          La calculul profitului impozabil sunt deductibile urmatoarele sume utilizate


pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor : rezerva, in limita  de 5
% din profitul contabil  pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social
subscris si varsat; provizioanele obligatorii constituite potrivit normelor Bancii
Nationale a Romaniei de catre banci si cooperative de credit autorizate; rezervele
tehnice calculate de catre societatile de asigurare si reasigurare; cheltuielile de
sponsorizare si/sau mecenat, efectuate conform legii in limita a 5 % asupra diferentei
dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor , inclusiv accizele, mai putin cheltuiala
cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul;perisabilitatile, in
limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului.

          Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli  prevazute expres prin lege a fi


scazute din cheltuielile totale pentru  a se afla cheltuielile  deductibile ce se iau in calcul
la determinarea profitului fiscal impozabil.

          Sunt cheltuieli nedeductibile : cheltuielile proprii ale contribuabilului cu


impozitul pe profit datorat, inclusiv cel reprezentand diferente din anii precedenti sau
din anul curent, precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate; amenzile,
confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre
autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in
contractele comerciale; suma cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare acordate
salariatilor, pentru deplasari in tara si in strainatate, care depasesc de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru institutiile publice; sumele utilizate pentru constituirea
provizioanelor peste limitele stabilite prin hotarare a Guvernului; suma
cheltuielilor  sociale care depasesc limitele considerate deductibile, conform legii anuale
a bugetului de stat; cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile, pentru care nu au fost
incheiate contracte de asigurare,precum si taxa pe valoare adaugata  aferenta acestor
cheltuieli; cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate
salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost
impozitata la sursa; orice cheltuieli  facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele
decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate
contribuabilului la valoarea de piata; cheltuielile de cercetare - dezvoltare, de conducere
si administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau
juridice straine,care nu s-au efectuat in Romania,care depasesc 10 % din salariile
impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania; cheltuielile inregistrate in
contabilitate care nu au la baza un document justificativ, prin care sa se faca dovada
efectuarii  operatiunii; cheltuielile inregistrate d 14214o1420o e societatile agricole,
pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de
distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazute in contractul de
societate  sau asociere; cheltuielile inregistrate in contabilitate,determinate de
diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor  de participare, ale titlurilor imobilizate
ale activitatii de portofoliu, cu exceptia celor determinate de vanzarea acestora;
cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; cheltuielile reprezentand tichetele de
masa acordate de angajatori, daca nu sunt acordate  in limita dispozitiilor legii anuale a
bugetului de stat; cheltuielile privind contributiile platite la fondurile speciale peste
limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative,inclusiv contributiile
la fondurile de pensii, altele decat cele obligatorii; cheltuielile cu primele de asigurare
platite de angajator in numele angajatului cu exceptia cheltuielilor cu primele de
asigurare pentru accidente de munca , boli profesionale si risc profesional; cheltuielile
de protocol care depasesc limita de 2 % aplicata asupra diferentei dintre totalul
veniturilor si cheltuielilor,inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit
si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul  anului; cheltuielile cu serviciile de
management, consultanta, prestari de servicii sau asistenta, in situatia in care nu sunt
incheiate contracte in forma scrisa si pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea
acestora pentru activitatea autorizata; cheltuielile cu primele de asigurare care nu
privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu
sunt aferente obiectului de cativitate pentru care este autorizat, cu exceptia celor care
privesc  bunurile reprezentand garantia bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea
activitatii pentru care contribuabilul este autorizat.

         

 Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit care  este


de 16 % , cu exceptiile prevazute de lege. Impozitul pe profit se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal impozabil.

IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE

                                                                                             IMPOZIT PROFIT

                                                                                                  ( 16 %)

         

Atat profitul impozabil cat si  impozitul pe profit  se calculeaza  si se evidentiaza lunar,


cumulat de la inceputul anului.

          Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal


net.Pentru a se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se scade
din profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat.

PROFIT NET = PROFIT BRUT  -  IMPOZIT PE PROFIT

          Pentru rezolvarea problemelor:

Rez. Ex. Tot. = Rezultatul exercitiului total 


V. Tot.= Venituri totale
Ch. Tot. = Cheltuieli totale, etc.

Rez. Ex. Tot. = V. Tot. - Ch. Tot.  = (V. Expl. + V. Fin. + V. Extra. ) - (Ch. Expl. + Ch.
Fin. + Ch. Extra.) =
= (V. Expl. - Ch. Expl.) + (V. Fin. - Ch. Fin.) + (V. Extra. - Ch. Extra.) = Rez. Expl. +
Rez. Fin. + Rez. Extra. 

Rez. Ex. N = V. N - Ch. N (Rezultatul exercitiului din anul N = Veniturile din anul N -
Cheltuielile din anul N)
(delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N (diferenta de capital propriu
dintre anul N si anul N-1 - Aportul de capital din anul N + Retragerea de capital din
anul N = Rezultatul exercitiului din anul N)

(delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N = V. N - Ch. N

=> (A N - Datorii N) - (A N-1 - Datorii N-1) - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N


= V. N - Ch. N

                                          

                                           

                                       

                                             CAPITOLUL 2

DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI

Documentul de reflectare a rezultatului activitatii desfasurate este  Contul de


profit si pierdere  sau Contul de rezultate.

Contul de profit si pierdere se constituie  într-un formular distinct al documenetelor de


sinteza "Bilantul contabil" .El evidentiaza si explica într-o forma analitica rezultatele
activtatii întreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri.

Se prezinta sub forma unei liste care grupeaza veniturile si cheltuielile dupa
natura activitatii desfasurate, iar în cadrul lor pe elemente primare de venituri si
cheltuieli.

Prezentarea informatiilor în contul de profit si pierdere se face cu date comparative


pentru exercitiul financiar precedent.

Contul de profit ti pierdere se structureaza pe trei parti, în functie de cele trei


tipuri de activitati  pe care se clasifica veniturile si cheltuielile societatilor comerciale :
activitatea de exploatare, activitatea financiara si activitatea exceptionala. El reflecta
veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute  pe fiecare tip de activitate si în final,
modul de obtinere a rezultatului brut  al exercitiului (profit sau pierdere), cheltuielile cu
impozitul pe profit aferent (în cazul obtinerii de profit) si profitul net.

          Structura contului de profit si pierdere contine : venituri din exploatare, grupate în


: venituri din vânzari de marfuri, venituri din productia vânduta, venituri din productia
stocata, venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din
subventii de exploatare, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea de
exploatare; cheltuieli din exploatare care includ : cheltuieli cu marfuri vândute,
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie
si apa, alte cheltuieli materiale, cheltuieli  cu lucrari si servicii  executate de terti,
cheltuieli cu impozite si taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asigurari si protectie
sociala, alte cheltuieli de exploatare.

          Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii :

          Cifra  de afaceri = venituri din vânzari de marfuri +venituri din


productia  vânduta

          Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare - Total cheltuieli din
exploatare

          În continuare structura contului de profit si pierdere cuprinde : venituri


financiare , grupate în : venituri din titluri si creante imobilizate, venituri din titluri de
plasament, venituri din diferente de curs valutar, alte venituri financiare sub forma de
dobânzi sau sconturi obtinute, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea
financiara si cheltuieli financiare care sunt alcatuite din : cheltuieli privind  creantele
imobilizate, cheltuieli din titluri de plasament, cheltuieli din diferente de curs valutar,
alte cheltuieli financiare sub forma de dobânzi si sconturi acordate, cheltuieli cu
amortizari pentru primele privind rambursarea obligatiunilor si cheltuieli  cu
constituirea de provizioane pentru activitatea financiara.

          Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii :

         

Rezultatul  financiar = Total venituri financiare - Total cheltuieli financiare

         

Rezultatul curent al exercitiului = Rezultatul din exploatare +/- Rezultatul


financiar sau Total venituri din exploatare + Total venituri financiare - Total cheltuieli
din exploatare - Total cheltuieli financiare.

         

Alte informatii cuprinse în contul de profit si pierdere se refera la : venituri


exceptionale , grupate în venituri din operatiuni de gestiune, venituri din operatii de
capital, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea exceptionala, cât si
cheltuieli exceptionale constând din cheltuieli din operatii de gestiune, cheltuieli din
operatii de capital, cheltuieli cu amortizari exceptionale si constituirea de provizioane
pentru activitatea exceptionala.

          Pe baza lor se calculeaza :

        

 Rezultatul exceptional = Total venituri exceptionale - Total cheltuieli


exceptionale
          Rezultatul brut al exercitiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul exceptional

          Impozitul pe profit = Rezultatul exercitiului  x  Cota de impozit pe profit (16%)

          Rezultatul net = Rezultatul exercitiului - Impozitul pe profit.

          În conformitate cu noile reglementari privind contabilitatea armonizata cu


directivele europene a aparut un model nou al contului de profit si pierdere.In modelul
nou al contului de profit si pierdere s-a înlocuit denumirea de "activitate exceptionala"
cu aceea de "activitate extraordinara", a aparut indicatorul privind cifra de afaceri neta,
s-au introdus elemente de venituri si cheltuieli realizate din tranzactiile în cadrul
grupului de întreprinderi, s-au rectificat anumite cheltuieli prin deducerea din ele a
veniturilor obtinute din subventii de exploatare, s-au introdus date privind cheltuielile si
veniturile din ajustarea la inflatie precum si referitoare la impozitul pe profit amânat,
alte elemente specifice.

                                             
CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI sI A REZULTATULUI


REPORTAT

          Pentru evidentierea în contabilitate a elementelor referitoare la rezultatul reportat


si rezultatul exercitiului sunt utilizate conturile existente în Planul general de conturi la
grupa 10 "Capital si rezerve" si grupa 12 "Rezultatul exercitiului".Din grupa 10 este
utilizat contul 117 "Rezultatul reportat".

          Contul  117 "Rezultatul reportat"  tine evidenta rezultatului sau partii din


rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amânata de adunarea generala a
actionarilor sau asociatilor. Contul este bifunctional si înregistreaza în debit pierderile
contabile realizate în exercitiul precedent, profitul net realizat în exercitiile precedente,
repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al
regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor si asociatilor, rezultatul nefevorabil
provenit din corectarea erorilor contabile, iar în credit pierderile contabile ale
exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent, pierderile contabile ale
exercitiilor precedente acoperite din rezerve, pierderile realizate în exercitiile precedente
care reduc capitalul social, profitul net realizat în exercitiul precedent si nerepartizat,
rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.

          Soldul contului poate fi debitor si reprezinta pierderea neacoperita sau creditor si


reflecta profitul nerepartizat.

          Din grupa 12 sunt utilizate conturile 121 "Profit si pierdere" si 129 "Repartizarea
profitului".

          Contul 121 "Profit si pierdere" reflecta profitul sau pierderea realizata în cursul
exercitiului. Este un cont bifunctional care înregistreaza în credit la sfârsitul
perioadei(luna), soldul creditor al conturilor de venituri ,cât si pierderea contabila
reportata, iar în debit la sfârsitul perioadei soldul debitor al conturilor de cheltuieli,
profitul net realizat în exercitiul precedent si nerepartizat, profitul net realizat în
exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii.

          Soldul creditor al contului reflecta profitul realizat,daca veniturile depasesc


cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

          Contul 129 "Repartizarea profitului"  evidentiaza  repartizarea profitului realizat


în anul curent . Contabilitatea analitica a acestui cont se tine pe destinatiile profitului,
stabilite potrivit legii.

          Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ care înregistreaza în


debit rezervele constituite din profitul realizat în  anul curent, acoperirea pierderilor
contabile realizate în exercitiile precedente din profitul realizat în exercitiul curent,
sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, profitul net al
regiilor autonome, surse proprii de finantare, iar în credit profitul net realizat în
exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatiile legale.
          Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului în curs.

          Operatiile specifice contabilitatii rezultatului se pot grupa în doua categorii si


anume: înregistrari efectuate pe baza bilantului contabil si înregistrari care se fac dupa
aprobarea bilantului, în exercitiul financiar urmator. În prima categorie de înregistrari se
pot include urmatoarele categorii :

înregistrarea sumelor repartizate la rezerve legale :

                 129                     =                  1061

    Repartizarea profitului               Rezerve  legale

înregistrarea sumelor repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din exercitiile


precedente:

                  129                   =                     117

Repartizarea profitului            Rezultatul reportat

sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit:

                  129                    =                      112

 Repartizarea profitului             Fond de participare al salariatilor

                                                              la profit

sumele repartizate la dividende :

                   129                   =                   457

 Repartizarea profitului              Dividende de plata

sumele repartizate ca surse proprii de finantare :

                   129                     =                  118

 Repartizarea profitului                Fonduri proprii

Din categoria înregistrarilor care se efectueaza dupa data  bilantului fac parte


urmatoarele :

sumele repartizate la surse proprii de finantare reprezentând profitul rezultat din vânzari
de active fixe si din facilitati  fiscale la impozitul pe profit:

                    117                  =               1068

  Rezultatul reportat                        Alte  rezerve
sumele  repartizate  pentru participarea salariatilor la profit

                     112                 =                  424

  Fond de participare al            Participarea salariatilor la

  salariatilor la profit                           la profit

sumele repartizate la dividende la sfârsitul exercitiului financiar :

                    129                =                    457

   Repartizarea profitului          Dividende de plata

dupa aprobarea bilantului contabil si deschiderea exercitiului urmator :

                    

                     121               =                    129

          Profit si pierdere              Repartizarea profitului.

                                        

                                         

                                            CAPITOLUL 4

STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE  IN NORMALIZAREA


CONTABILA INTERNATIONALA

Organismul international de normalizare contabila (IASC) , considera contul de


rezultate ca un component al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de
informare financiara.

In "Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare" denumit uzual Cadru


conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii:

- veniturile;

- cheltuielile

Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune


(exercitiul financiar) sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au
ca rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat noile aporturi de capital.
Astfel spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile
capitaluri. Astfel spus, un venit este orice crestere de capitaluri proprii, alta decat
cresterea capitalului.
In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a
intreprinderii sau venituri propriuzise (vanzari, onorarii, comisioane, dobanzi, etc) cat si
alte venituri si plusuri de valori sau castiguri (plusurile de valoare din reevaluarea
activelor, profiturile din cedarea imobilizarilor, etc).

Cheltuielile  sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje


economice, in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii
datoriilor si care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre
proprietarii de capital. Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de
capitaluri social sau distribuirea de dividende constituie o cheltuiala.

 Se pot distinge:

- cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta (cum sunt costul vanzarilor,
cheltuielile de personal, etc.

- pierderile si minusurile de valoare (rezultand din catastrofe naturale, din vanzarea


activelor imobilizate, din variatia cursului imobiliar, etc) si care pot sa rezulte sau nu
din activitati curente ale intreprinderii.

Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este


necesara respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri, adica din momentul
contabilizarii unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate
cheltuielile care au contribuit la obtinerea venitului respectiv.

           Rezultatul exercitiului reprezinta, în contabilitate, diferenta dintre venituri si


cheltuieli, materializate în profit sau pierderi, motiv pentru care mai este denumit si
Contul de profit si pierdere.

În situatia în care veniturile > cheltuielile = profit,

În situatia inversa, veniturile < cheltuielile = pierderi.

Contul de profit si pierdere nu are forma unui cont obisnuit, el prezinta veniturile
si cheltuielile într-o anumita succesiune, astfel încât, pentru toti indicatorii sau
elementele din structura sa, contine date de la finele exercitiului financiar încheiat,
precum si de la sfârsitul celui precedent.

Prin compararea datelor exercitiului financiar încheiat cu datele exercitiului


financiar precedent se poate concluziona daca activitatea agentului economic este
rentabila sau nerentabila. De asemenea, prin analizarea contului de profit si pierdere, se
poate constata care dintre indicatorii realizati au influentat pozitiv sau negativ
activitatea agentului economic.

Formatul contului de profit si pierdere conform Directivelor europene, în varianta


cont cu prezentarea cheltuielilor dupa destinatia lor:

Elemente de cheltuieli Elemente de venituri


în exercitiul financiar în exercitiul financiar
1. Costurile de productie ale prestatiilor
furnizate, pentru realizarea cifrei de afaceri 1. Marimea neta a cifrei de afaceri
(inclusiv corectarile de valoare)
2. Costurile de distributie (inclusiv
2. Alte venituri din exploatare
corectarile de valoare)
3. Cheltuielile generale de administratie 3. Venituri care provin din participatii, cu mentionarea
(inclusiv corectarile de valoare) separata a celor care provin de la întreprinderi legate
4. Corectarile de valoare privind 4. Venituri care provin din alte valori mobiliare si din
imobilizarile financiare si valorile mobiliare creante ale activului imobilizat, cu mentionarea separata
apartinând activului circulant a celor care provin de la întreprinderile legate
5. Dobânzi si cheltuieli asimilate, cu
5. Alte dobânzi si venituri asimilate, cu mentionarea
mentionarea separata a celor care vizeaza
separata a celor care provin de la întreprinderile legate
întreprinderile legate
6. Impozitul asupra rezultatului care provine
6. Rezultatul care provine din activitati ordinare
din activitati ordinare, dupa impozitare
7. Rezultatul care provine din activitati
7. Venituri exceptionale
ordinare, dupa impozitare
8. Cheltuieli exceptionale 8. Rezultatul exercitiului
9. Impozitul asupra rezultatului exceptional --
10. Alte impozite care nu figureaza la
--
posturile anterioare
11. Rezultatul exercitiului --

Rezultatul exercitiului= Rez din exploatare + Rez financiar + Rez extraodrinar

Rez = (delta)K prop - Aport de K + Retragere K

(delta)K prop = K sf per - K incep per

K sf per = K pr . N sau K pr 1

K incep per = K pr N-1 sau K pr 0

Nr Cheltuieli Venituri Rezultat

1 De exploatare De exploatare De exploatare

2 Financiare Financiare Financiar

3=1+2 Curente Curente Curent

4 Extraodrinare Extraordinare Extraordinar

5=3+4 Totale Toatale Total

6 - - Impozit pe profit = 16%

7=5-6 - - Net
                                                STUDIU DE CAZ

PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI LA SOCIETATEA


COMERCIALĂ  ADOS  SRL

          In cursul lunii ianuarie au avut loc urmatoarele operatiuni economico-


financiare ,constatate pe baza documentelor justificative :

          1.In data de 05.01.2008, conform facturii nr .2139850 societatea a achizitionat un


mijloc de transport necesar desfasurarii operatiilor de aprovizionare cu marfuri de la
furnizor , la pret de achizitie  41 000 lei            cu  t.v.a. 19 %.

                                %     =     404                                      48 790       lei

                            2124          Furnizori de imobilizari        41 000      lei

            Mijloace de transport

                            4426                                                          7 790      lei

                 Tva  deductibila

          2.Conform  facturii nr. 2139849  din data de 10.01.2008 se achizitioneaza marfuri


la pret de cumparare  463 400  lei, tva 19 %:  

                               %      =       401                                      551 446     lei

                            371           Furnizori                                  463 400     lei

                        Marfuri

                           4426                                                             88 046     lei

                    Tva  deductibila

          3.In aceiasi zi, se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente


nr.71                    

constatandu-se  valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoare adaugata neexigibila.(


adaos comercial 15 %, tva  19 % ):

                              371       =          %                                    167 634,9    lei

                         Marfuri                378                                      69 510      lei

                                           Diferente de pret la marfuri

                                                    4428                                     98 124,9    lei
                                            Tva neexigibila

          4.Se inregistreaza in data de 12.01.2008, factura nr.1275693  de la Romtelecom


privind serviciile de posta si telecomunicatii  din perioada  analizata in suma de 4
500  lei si tva 19 %.

                                 %         =        401                                       5
355    lei                                   

                              626               Furnizori                                   4 500    lei

  Cheltuieli cu telecomunicatii

                             4426                                                                   855    lei

                    Tva  deductibila

          5.Conform facturii nr 118965 din 13.01.2008  se  inregistreaza consumul de


energie termica in valoare de 5 100  lei , tva 19%.

                                  %          =       401                                     6 069    lei

                               605                 Furnizori                               5 100    lei

    Cheltuieli cu energia si apa

                              4426                                                                 969    lei

                      Tva  deductibila

          6.Pe  baza situatiei de calcul a amortizarii mijlocului fix existent in patrimoniu se


inregistreaza amortizarea lunara  in suma de 500  lei.

                                 6811        =        2812                              500   lei

         Cheltuieli cu amortizarea     Amortizarea echip.tehng.

          7.   Conform registrului de casa, a monetareler si bonurilor fiscale vanzarea  de


marfuri la pret cu amanuntul a fost de  400 000    lei.

                                 5311         =          %                         400 000    lei

                          Casa în lei                 707                         336 134,45   lei

                                              Venituri din vânzarea

                                                       marfurilor

                                                           4427                          63 865,55   lei
                                                     Tva  colectata

          8.   In data de 20.01 2008  se achita conform ordinului de plata nr 8  datoria


privind impozitul pe profit aferent perioadei precedente.

                                  441          =         5121                          1 000    lei

                    Impozit pe profit       Conturi la banci în lei

          9.  Se depun la banca conform foii de varsamant nr.765  suma de   350 000  lei:

                                 581           =        5311                       350 000    lei

                     Viramente interne      Casa în lei

                                5121         =           581                       350 000    lei

                   Conturi la banci în lei   Viramente interne

          10.  Din disponibilul aflat in contul de la banca se platesc datoriile fata de


furnizorii de imobilizari si furnizori astfel: plati la furnizorii de imobilizari 48 790 lei;
plati la furnizori 20 000 lei; de asemenea se achita datoria fata de bugetul de stat privind
taxa pa valoare adaugata aferenta lunii precedente;platile se fac conform ordinelor de
plata nr.9, 10, si respectiv 11 din data de 25.01.2008.

                                 404       =        5121                          48 790    lei

           Furnizori de imobilizari    Conturi la banci

                                 401       =        5121                           20 000    lei

                        Furnizori               Conturi la banci

                               4423       =         5121                            4 000    lei

                        Tva  de  plata         Conturi la banci

          11. Se primesc obiecte de inventar de natura mobilierului comercial , rafturi


conform avizului de insotire nr. 1610100   din 28.01.2008, in valoare de 34
140  lei ,  tva 19 %:

                                  %          =        408                             40 626,6   lei

                                321             Furnizori-facturi nesosite 34 140    lei

                    Obiecte de inventar                                                   

                              4428                                                        6 846,6   lei
                        Tva  neexigibila                                              

          12.  In data de 30.01.2008 se fac operatiunile de regularizare a taxei pe valoare


adaugata aferenta lunii ianuarie ,intocmindu-se decontul de tva.

                                  %         =          4426                          97 660    lei

                             4427                 Tva  deductibila             63 865,5    lei

                       Tva  colectata

                             4424                                                        33 794,5    lei

                        Tva de recuperat

          13.  Pe baza notelor de contabilitate, la aceiasi data  se descarca gestiunea de


marfurile vandute si se închid conturile de venituri si cheltuieli .

                                    %           =           371                      400 000    lei

                                 607                     Marfuri                   291 917,98   lei

                  Cheltuieli cu marfuri                                           

                                  378                                                     44 216,47    lei

               Diferente de pret la marfuri

                                4428                                                     63 865,55   lei

             

                                    121           =           %                       302 017,98  lei

                    Profit si pierdere                 626                           4 500   lei   

                                                 Cheltuieli cu telecomunicatii

5 100   lei

                                                  Cheltuieli cu energia si apa

                                                               6811                              500   lei

                                                   Cheltuieli cu amortizarea

                                                                 607                       291 917,98  lei

                                                    Cheltuieli cu marfurile
                       

                                    707         =             121                      336 134,45  lei

                     Venituri din vânzarea     Profit si pierdere

                              marfurilor

          15.Se calculeaza si se inregistraza cheltuiala cu impozitul pe profit.

                           Profit brut  =  Venituri - Cheltuieli

                           Profit brut  =   336 134,45  -  302 017,98 = 34 116,542 lei

                           Impozitul pe profit = 34 116,542 x  16 % =  8 529,135  lei

                                     691        =           441                            8 529,135   lei

                          Cheltuieli cu impozit    Impozit pe profit         

                              pe profit

Se  închide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit:

                                    121        =              691                         8 529,135   lei

                    Profit si pierdere          Cheltuieli cu impozitul

                                                                pe profit

CONCLUZII

Reflectarea fidela a realitatii economico-financiare si a consecintelor sale sociale,


umane, institutionale sunt atributele definitorii ale contabilitatii, pentru perfectionarea
careia se bat, se lupta si muncesc astazi cei mai redutabili specialisti în "stiinta
conturilor". Preocupati de standarde, de convergenta, de reflectarea contabila a realitatii,
profesionistii contabili se preocupa în fapt de economie, de institutii, de oameni. Este
poate, cea mai frumoasa parte a profesiei contabile. Este unul din motivele pentru care
Uniunea Europeana a luat în considerare oportunitatea recunoasterii profesiei contabile
la nivel european. În fata provocarilor europene, contabilitatea româneasca nu putea sa
ramâna pasiva si fara reflexe. Ea s-a adaptat proceselor de normalizare, armonizare si
convergenta, atât prin intermediul unor institutii nationale, cât si prin actiunea
organismelor ce reprezinta profesia contabila. Procesul de armonizare a contabilitatii
românesti cu cerintele Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS/IFRS) si cu
Directivele contabile europene, care armonizeaza regulile si principiile de referinta cu
privire la elaborarea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice, reprezinta una
dintre cele mai curajoase provocari pentru mediul administrativ. Exista o terminologie-
cheie care a învaluit lumea europeana dezvolta si toate marile puteri economice ale
lumii, dar pe care noi abia le descifram, cum ar fi: Principiile Contabile General
Acceptate în Statele Unite - US GAAP -. Standardele Internationale de Raportare
Financiara - IFRS. Standarde de Contabilitate pentru Sectorul Public - IPSAS.   

Standardele Internationale de Contabilitate vin cu un bagaj cultural greu, ele se


fundamenteaza pe rationamentul profesional, realizat prin apelul la principii, si care
poate conduce la mai multe solutii pentru o anumita problema data, departe de o rigoare
absoluta de tipul 1 + 1 = 2! Mecanismele economice românesti prezinta din acest punct
de vedere o mare rigiditate în implementarea conceptelor si principiilor contabile.
Efectele si finalitatile cercetarii: Standardele trebuie sa conduca la binele public
european, cum spun numeroasele organisme de specialitate ale U.E., dar ramâne de
vazut câti beneficiaza de acest "bine". Poate argumentul cel mai convingator pentru
acceptarea armonizarii prin raportare la IAS-uri, cel putin în spatiul european, ar putea
fi acela de respingere prin aceasta modalitate a unei eventuale dominatii americane.
(Esti cam curajoasa!) Pentru noi, cea mai acuta problema ar fi aplicarea standardelor
internationale si reglementarilor europene asa cum sunt ele, evident însa cu adaptarile
minim necesare generate de prevederile si progresele legislative. Aplicatiile concrete
din marile firme, îndeosebi banci si societati de asigurare, si succesele dobândite
dovedesc ca acest lucru este posibil si benefic. Ar urma apoi aplicatii similare în
instituitiile publice unde procesul este "anevoios si lent"-cel putin cum a fost catalogat
de Colegiul consultativ al contabilitatii. Într-o etapa urmatoare va trebui sa ne elaboram
propriile standarde si normative, corerspunzatoare nevoilor, dar si specificitatii
economiei românesti. Elaborarea de standarde nationale pornind de la principiile
înscrise în IFRS pare a fi calea cea mai interesanta, dar nu este de loc usor. Aplicarea
acestei solutii presupune, însa o foarte buna cunoastere a IFRS si o activitate legislativa
prealabila de pregatire a cadrului necesar deschiderii câmpului de aplicare si de
manifestare nestingherita a acestor principii. Standardele nationale astfel elaborate
trebuie sa asigure convergenta totala cu IFRS. Aceasta cale de acces la IFRS asigura o
mai buna concordanta între principii si reguli, poate satisface mai bine raporturile care
trebuie sa existe între contabilitate si fiscalitate si poate cuprinde unele reguli referitoare
la contabilitatea din timpul exercitiului de raportare financiara.
BIBLIOGRAFIE

Ministerul finantelor publice - Reglementari contabile pentru

                                                  agentii economici -               

                                                                     Editura economica

-         Legea contabilitatii nr.82/1991;

-         Ordinul ministrului finantelor publice nr.306/2002 pentru

Aprobarea reglementarilor simplificate, armonizate cu

Directivele europene

-         Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru

aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

-         Hotararea Guvernului nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele


admise de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare;

Violeta Isai                             -Contabilitate - manual pentru clasa

                                                 a XII-a - editura lice ALL 2000

Cristunel Bogdan Patrascu     -Contabilitatea unor operatiuni

                                                 speciale - actualizari 2005

                                                 editura ,DANUBIUS" - Braila

Georgeta Petre,                       -Studii de caz in conditiile aplicarii

Alexandra Lazar                      Reglementarilor contabile

                                                 Simplificate - editura

                                                "ECONOMICA" - Bucuresti

       

 FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE________ PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV


CARE SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

                                                                         Tipul situatiei financiare _________|_|_|

Judetul ____________________|_|_|              Forma de proprietate ____________|_|_|


Persoana juridica  ______________               Activitatea preponderenta

Adresa:localitatea ___,sectorul _,                    (denumire clasa CAEN) _____________

str. _____________ nr. __, bl. __,

sc. ___________, ap. _____________           Cod clasa CAEN____________|_|_|_|_|

Telefon _________, fax ___________           Cod unic de înregistrare 

Numar din registrul comertului ____              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ

la data de 31 decembrie .............

(cod 10)                                                                                                                            - lei -

Nr. Sold
Începutul Sfârsitul
rd.
exercitiului exercitiului
financiar financiar
A B 1 2
 A. ACTIVE IMOBILIZATE
 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
 1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)  01
 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)  02

 3. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori  03


similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808
- 2905 - 2908)

 4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)  04


 5. avansuri si imobilizari necorporale în curs de executie (ct. 233 +  05
234 - 2933)

 TOTAL: (rd. 01 la 05)  06


 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
 1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -  07

- 2811 - 2812 - 2911 - 2912)


 2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)  08

 3. alte instalatii, utilaje si mobilier  09

(ct. 214 - 2814 - 2914)


 4. avansuri si imobilizari corporale în curs  10

(ct. 231 + 232 - 2931)


 TOTAL: (rd. 07 la 10)  11
 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
 1. actiuni detinute la entitati afiliate  12

(ct. 261 - 2961)


 2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate  13
(ct. 2671 + 2672 - 2965)
 3. interese de participare  14

(ct. 263 - 2963)


 4. imprumuturi acordate entitatilor de care  15

compania este legata prin interese de

 participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)


 5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct.  16
262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)

 6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 -  17

- 2966- 2969)
 TOTAL: (rd. 12 la 17)  18
 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)  19
 B. ACTIVE CIRCULANTE
 I. STOCURI
 1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +  20

+ 351 - 392 - 395)


 2. lucrari si servicii în curs de executie  21

(ct. 332 - 394)


 3. avansuri pentru cumparari de stocuri  22

(ct. 4091)
 TOTAL: (rd. 20 la 22)  23
 II. CREANŢE (Sumele care urmeaza sa fie încasate dupa o
perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru
fiecare element.)
1. Creante comerciale*  24

(ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 +


413 + 418 - 491)
 2. sume de încasat de la entitatile afiliate  25

(ct. 4511 + 4518 - 4951)


 3. sume de încasat din interese de participare  26

(ct. 4521 + 4528 - 4952)


 4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 +  27

+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +

+ 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 +

+ 5187)
 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat  28

(ct. 456 - 4953)


 TOTAL: (rd. 24 la 28)  29
 III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
 1. actiuni detinute la entitatile afiliate  30

(ct. 501 - 591)


 3. alte investitii financiare pe termen scurt  31

(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 +


5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597

- 598+ 5113 + 5114)


 TOTAL: (rd. 30 la 31)  32
 IV. CASA sI CONTURI LA BĂNCI  33

 (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 +

 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 +

 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)


 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)  34
 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)  35
 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN
AN

 1. împrumuturi din emisiuni de obligatiuni  36

(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)


 2. sume datorate institutiilor de credit  37

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +

+ 5191 + 5192 + 5198)


 3. avansuri încasate în contul clientilor  38

(ct. 419)
 4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)  39
 5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)  40
 6. sume datorate entitatilor afiliate  41

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)


 7. sume datorate privind interesele de  42

participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +

+ 4521 + 4528)
 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si  43

alte datorii pentru asigurarile sociale

(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446
+ 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

 TOTAL: (rd. 36 la 43)  44


 E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE  45

NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)


 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  46

(rd. 19 + 45 - 60.1)
 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ

MAI MARE DE UN AN
 1. împrumuturi din emisiuni de obligatiuni  47

(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)


 2. sume datorate institutiilor de credit  48

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)


 3. avansuri încasate în contul clientilor  49

(ct. 419)
 4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)  50
 5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)  51
 6. sume datorate entitatilor afiliate  52

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)


 7. sume datorate privind interesele de  53

participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +

+ 4521 + 4528)
 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si  54

datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 +

+ 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 +

+ 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +

+ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +

+ 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 +

+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +

+ 5197)
 TOTAL: (rd. 47 la 54)  55
 H. PROVIZIOANE
 1. provizioane pentru pensii si alte obligatii  56

similare (ct.1515)
 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)  57
 3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)  58
 TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)  59
 I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:  60
 1. subventii pentru investitii (ct. 131)  60.1
 2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)  60.2
 J. CAPITAL sI REZERVE
 I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:  61
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)  62
- capital subscris varsat (ct. 1012)  63
 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  64
 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C  65
Sold D  66
 IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)  67
 1. rezerve legale (ct. 1061)  68
 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  69
 3. rezerve constituite din valoarea  70

titlurilor/actiunilor dobândite cu titlu

gratuit (ct. 1065*)


 4. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct.1066) 71
 5. rezerve reprezentând surplus realizat din 72

rezerve de reevaluare (ct.1067)


 6. alte rezerve (ct.1068) 73
 7. actiuni proprii (ct.109) 74
 V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold C  75
Sold D  76
 VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
 Sold C  77
 Sold D  78
 Repartizarea profitului (ct. 129)  79
 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 -  80
76 + 77 - 78 - 79)

ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________    Calitatea_________________________

stampila
unitatii                                     Semnatura___________________                                                              
                

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie .........

(cod 20)                                                                                                                       - lei -

 Nr. Exercitiul financiar


încheiat  curent
Denumirea indicatorului  rd.
A B 1 2
 A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11)  01
 1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)  02
 2. Venituri din investitii financiare pe termen  scurt (ct. 762)  03
 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)  04
 4. Venituri din investitii financiare cedate  (ct. 758* + 764)  05
 5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate      (ct. 704)  06
 6. Venituri din provizioane, creante reactivate  si debitori diversi  07
(ct.754 + 781 + 786)
 7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)  08
 8. Venituri din dobânzi (ct. 766)  09
 9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721 + 722)  10
 10. Alte venituri din activitatea curenta   (ct. 705 + 706 + 708 + 741 +  11
758** + 767  + 768)
 B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la  12
20)
 11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)  13
 12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658* + 664)  14
 13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)  15
 14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)  16
 15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)  17
 16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)  18
 17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct.  19
654 + 681 + 686)
 18. Alte cheltuieli din activitatea curenta  (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)  20
 a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)  21
 b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)  22
 c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)  23
 c1. salarii (ct. 621 + 641+642)  24
 c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia  sociala (ct. 645)  25
 d. Cheltuieli privind prestatiile externe  (ct. 611 + 612 + 613 + 614 +  26
623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)
 e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)  27
 C. REZULTATUL CURENT
    - profit (rd. 01 - 12)  28
    - pierdere (rd. 12 - 01)  29
 D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)  30
 E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)  31
 F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
    - profit (rd. 30 - 31)  32
    - pierdere (rd. 31 - 30)  33
 19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)  34
 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)  35
 G. REZULTATUL BRUT
    - profit (rd. 34 - 35)  36
    - pierdere (rd. 35 - 34)  37
 21. IMPOZIT PE PROFIT
    - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)  38
 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în  elementele de mai sus  39
(ct. 698)
 H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
    - profit (rd. 36 - 38 - 39)  40
    - pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau  (rd. 38  + 39 -36)  41

*) se ia în calcul ct. 7585 si ct. 6585 din planul de conturi;

 **) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________    Calitatea_________________________

stampila unitatii                                     Semnatura___________________          

DATE INFORMATIVE

   (cod 30)                                                                                                                               -lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Nr. unitati Sume


rd. 1 2
Unitati care au înregistrat profit 01

Unitati care au înregistrat pierdere 02


II. Date privind platile restante Nr. Total din care:
Pentru Pentru
rd. activitate activitate de
Col.2+3
curenta investitii
A B 1 2 3
Plati restante - total 03
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05
- peste 90 de zile 06
- peste 1 an 07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - 08
total(rd. 09 la 13), din care:

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 09


angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- contributia pentru pensia suplimentara 11


- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12
- alte datorii sociale 13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 14
alte fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 15


Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de 16
stat

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 17


locale
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 18
la 21),din care:

- restante dupa 30 de zile 19


- restante dupa 90 de zile 20
- restante dupa 1 an 21
Dobânzi restante 22
Sfârsitul Sfârsitul
III. Numar mediu de salariati
Nr.
rd. exercitiului exercitiului
financiar precedent financiar curent
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23
IV. Plati de dobanzi si redevente Nr. Sume

Rd.
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice 24
române catre persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 25


Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice 26
române catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozit datorat la bugetul de stat 27
Venituri din redevente platite de persoanele juridice 28
române catre persoane juridice afiliate nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29


V. Obligatii amânate la plata conform prevederilor art. 3(4) Nr. Sume
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004
privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, rd.
evidentiate în conturi extrabilantiere
A B 1
Obligatii catre bugete amânate la plata 30
Obligatii comerciale amânate la plata 31
VI. Tichete de masa Nr. Sume
rd.
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 32
VII. Cheltuieli de inovare **) Nr. Sfârsitul
Sfârsitul
rd.
exercitiului
exercitiului
financiar
financiar curent
precedent
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 33
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 34
perioadei

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 35

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile


art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

**)cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr.


1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
267/14.08.2004.                                                                   

ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________    Calitatea_________________________

stampila unitatii                                     Semnatura___________________

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


(cod
40)                                                                                                                                                            -
lei-

Elemente de imobilizari Nr. Valori brute


Sold Cresteri Reduceri Sold final
rd. initial Total Din care:
(col. 5=1+2-
dezmebrari si 3)
casari
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 01 X
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 02 X
Avansuri si imobilizari 03 X

necorporale in curs
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizari corporale
Terenuri 05 X
Constructii 06
Instalatii tehnice si masini 07
Alte instalatii, utilaje si 08
mobilier
Avansuri si imobilizari 09 X
corporale in curs
TOTAL (rd.05 la 09) 10
Imobilizari financiare 11 X
ACTIVE  IMOBILIZAT 12
E -TOTAL (rd.04 + 10 +
11)
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

                                                                                                                          - lei-

Elemente de Nr. Sold Amortizare Amortizare Amortizare la


imobilizari initial in cursul aferenta sfarsitul
rd. anului imobilizarilor anului
scoase din
evidenta (col. 9 = 6+7-
8)
B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de 13
constituire si cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizari 14
TOTAL (rd.13+14) 15
Imobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17
Instalatii tehnice si 18
masini
Alte instalatii, utilaje si 19
mobilier
TOTAL (rd.16 la 19) 20
AMORTIZARI - 21
TOTAL

(RD.15+20)

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

(cod 40)                                                                                                                                                      -
lei-

Elemente de Nr. Sold Provizioane Provizioane Sold final


imobilizari initial constituite reluate la
rd. in cursul venituri (col. 13=10+11-12)
anului
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de 22
constituire si cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari 24
necorporale in curs
TOTAL (rd.22 la 24) 25
Imobilizari corporale
Terenuri 26
Constructii 27
Instalatii tehnice si 28
masini
Alte instalatii, utilaje si 29
mobilier
Avansuri si imobilizari 30
corporale in curs
TOTAL (rd.26 la 30) 31
Imobilizari financiare 32
PROVIZIOANE 33
PENTRU
DEPRECIERE -
TOTAL

(rd.25+31+32)

ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________    Calitatea_________________________

stampila unitatii                                     Semnatura___________________
Docum

S-ar putea să vă placă și