Sunteți pe pagina 1din 5

CHELTUIELILE SI VENITURILE IN ECUATIA REZULTATULUI

Orice entitate este in acelasi timp şi consumatoare de mijloace si resurse - drept pentru
care efectuiază cheltuieli-, dar si generatoare de veniturişi rezultate financiare. Rezultatul oricărei
activități se reflectă prin Rezultat exercitiului,care poate fiexprimat prin profit (+) sau pierderi (-)
in functie de raportul de marime dintre venituri si cheltuieli. Entitatea economică obţine profit
atunci când veniturile depăşesc cheltuielile, sau pierderi când cheltuielile depăşesc veniturile.

Cheltuielile sunt diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de


gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor, sau de creşteri ale datoriilor, care
contribuie la diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestuia
proprietarilor.

Cheltuielile reprezinta raporturi patrimoniale cu privire la angajarea, consumul si plata de


resurse economice in cadrul activitatilor desfasurate de societate. Activitatile desfasurate in
cadrul societatii sunt grupate in : activitatea de exploatare si activitatea financiara. Corespunzator
acestor activitati, cheltuielile se clasifica in : cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare

Activitatea de exploatare cuprinde operatiile cu caracter economic si comercial privind


aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor. Aceste operatii sunt generatoare de cheltuieli
de natura consumului de materii prime si materiale, amortizarea imobilizarilor, energie, apa,
salarii, contributii asupra salariilor si alte cheltuieli, cheltuieli privind impozitele, taxele,
comisioanele, detasarile, deplasarile, redeventele, protocolul, reclama si publicitatea, serviciile
executate de terti, etc. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare se realizeaza cu ajutorul
conturilor din clasa 6 din PGC, grupele 60, 61,62,63,64,65. Sunt conturi de activ. Se debiteaza cu
cheltuielile efectuate. Se crediteaza la sfarsitul perioadei de gestiune prin preluarea lor la contul
de rezultate. Conturile nu prezinta sold.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele, obiectele de inventar si marfurile.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile, sunt ocazionate de activitatea


de productie iar costul marfurilor se genereaza in sfera circulatiei. Aceste cheltuieli ocupa o
pondere importanta in totalul cheltuielilor de exploatare. Consumul lunar de materii prime si
materiale consumabile se inregistreaza in contabilitate pe baza documentelor justificative
(inventar, facturi, bonuri de consum, fise limita). Cheltuielile cu materiile prime si materialele
consumabile se inregistreaza pe masura efectuarii lor, respectiv pe masura ce sunt date in
consum. Cheltuielile privind costul de achizitie al marfurilor cumparate se inregistreaza in contul
607”Cheltuieli privind marfurile” in mod similar materiilor prime, respectiv pe masura vanzarii
lor.
Cheltuielile cu lucrarile si serviciile prestate de teri.

In categoria acestor cheltuieli de exploatare se cuprind: cheltuielile cu intretinerea si


reparatiile de orice fel executate de terti, cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile,
primele de asigurare, studiile si cercetarile, cheltuielile cu colaboratorii, comisioanele si
onorariile, protocol, reclama, publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si
transferari, cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii, cheltuielile cu serviciile bancare si alte
cheltuieli similare.Aceste cheltuieli se inregistreaza pe masura efectuarii lor in conturile din
grupele: 61”Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” si 62” Cheltuieli cu alte servicii
executate de terti”.Sunt conturi de activ. Se debiteaza pe masura efectuarii cheltuielilor si se
crediteaza la sfarsitul perioadei de gestiune prin preluarea lor de contul 121 .

Cheltuielile financiare

In aceasta categorie sunt cuprinse cheltuielile ocazionate de operatiile privind emiterea,


cumpararea, vanzarea si rascumpararea”hartiilor de valoare”, angajarea si plasarea titlurilor de
plasament, cheltuielile din diferente de curs valutar, cele privind dobanzile si sconturile acordate,
alte activitati financiare determinate de activitatea financiara a societatii.

In contabilitate aceste cheltuieli sunt evidentiate in conturile din grupa 66”Cheltuieli


financiare”, conturi de activ. Se debiteaza cu cheltuielile financiare efectuate. Se crediteaza la
finele perioadei de gestiune prin preluarea lor de catre contul 121 in vederea determinarii
rezultatului financiar.

Veniturile sunt creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de


gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor,
care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate de contribuţiile
proprietarilor.

Veniturile delimiteaza raporturi patrimoniale cu privire la rezultatele obtinute, din


vanzarea marfurilor, produselor si serviciilor. De asemenea, veniturile cuprind productia stocata,
cesiunea elementelor de activ si alte venituri. Din punct de vedere al naturii lor veniturile se
impart in: venituri din exploatare si venituri financiare .

Veniturile din exploatare se obtin din vanzarea de produse, prestari de servicii si


marfuri, venituri din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventiile de
exploatare, din provizioane privind activitatea de exploatare.

Veniturile din vanzari de produse, prestari de servicii si marfuri

Aceste venituri constituie partea principala a veniturilor societatilor. Momentul


evidentierii veniturilor il constituie predarea bunurilor cumparatorilor, al livrarii lor pe baza de
facturi sau in alte conditii prevazute in contracte, documente care atesta transferul proprietatii
asupra acestor bunuri clientilor. In contabilitate evidentierea veniturilor din activitatea de
exploatare se realizeaza prin conturile din grupa 70 care contine opt conturi corespunzatoare
provenientei venitului : 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 si 708. Sunt conturi de pasiv. Se
crediteaza cu venitul aferent livrarilor de bunuri si servicii. Se debiteaza la sfarsitul perioadei de
gestiune prin preluarea lor de catre contul 121 in vederea determinarii rezultatului activitatii de
exploatare.

Veniturile financiare

In aceasta structura patrimoniala se includ veniturile obtinute din participatii si alte


imobilizari financiare; creante imobilizate si titluri de plasament cedate; din diferente de curs
valutar si dobanzi; sconturi si alte venituri financiare.

Contabilitatea veniturilor financiare se tine cu ajutorul conturilor din grupa 76”Venituri


financiare” din Planul general de conturi(PGC). Sunt conturi de pasiv. Se crediteaza cu veniturile
din participatii si alte imobilizari financiare; creante imobilizate si titluri de plasament cedate;
din diferente de curs valutar si dobanzi; sconturi si alte venituri financiare. Se debiteaza la
sfarsitul perioadei de gestiune prin preluarea lor in contul 121 in vederea determinarii
rezultatului financiar. Conturile nu prezinta sold.

Rezultatul activitatii

Rezultatul activitatii reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente
aceleiasi perioade de gestiune, potrivit ecuatiei :

Venituri - Cheltuieli = +/- Rezultate

In contabilitate rezultatul activitatii se evidentiaza cu ajutorul contului 121”Profit sau pierdere”,


cont bifunctional. Se crediteaza cu sumele din creditul conturilor din clasa 7, in corespondenta cu
debitul acestor conturi. Se debiteaza cu cheltuielile inregistrate in conturile din clasa 6, in
corespondenta cu creditul acestor conturi .

Soldul final creditor (SFC) reprezinta profitul obtinut.

Soldul final debitor (SFD) reprezinta pierderea inregistrata.

Profitul obtinut de societate dupa plata impozitului pe profit (cota de impozit este de16%)
se repartizeaza pentru constituirea rezervelor, pentru dividende, acoperirea pierderilor din anii
precedenti si alte destinatii prevazute in statut si contractul de societate. Profitul ramas
nerepartizat se evidentiaza in creditul contului 117”Rezultatul reportat”.

In contabilitate repartizarea profitului se evidentiaza cu ajutorul contului


129”Repartizarea profitului”, cont de activ. Se debiteaza cu valoarea rezervelor constituite in
cursul exercitiului, cu valoarea profitului repartizat pentru plata dividendelor si a altor destinatii.
Se crediteaza cu valoarea profitului repartizat in cursul exercitiului financiar. SFD- reprezinta
profitul repartizat in cursul exercitiului financiar.

OMFP 1802/2014 stabileste la punctul 8.9.4 tratamentul aplicat rezultatului exercitiului


financiar, rezultatului reportat, repartizarii profitului si acoperirii pierderii contabile.

"248. - (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul


exercitiului financiar.

(2) Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile


exercitiului.

(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si


reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

(4) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea


situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

(5) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in
baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil:

129 = 106

Repartizarea profitului Rezerve

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar
urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 "Rezultatul
reportat", de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a
actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa


adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin
inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte
destinatii, potrivit legii.

(6) Inchiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" si 129 "Repartizarea profitului" se
efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile
financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul
intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

(7) In contul 117 "Rezultatul reportat" se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit
din preluarea, la inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si
pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea
erorilor contabile.
249. - (1) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel
reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a
actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. in lipsa unor prevederi legale
exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii
generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

S-ar putea să vă placă și