Sunteți pe pagina 1din 5

Contract de asociere in participatiune. Cum facem inregistrarile contabile?

Societatea A incheie un contract de asociere in participatiune cu societatea B. Societatea A cumpara


marfa de la furnizori. Marfa este vanduta de catre societatea B care emite bonul fiscal si incaseaza
banii de la clienti. Societatea A conduce contabilitatea asocierii. Profitul se repartizeaza 50% la A si
50% la B. Se va vedea astfel care sunt inregistrarile contabile din contabilitatea societatii A.
Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie este reglementala
de pct. 265 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. Potrivit acestor prevederi, evidenta asocierii in participatie
se organizeaza atat la nivelul asocierii, cat si in contabilitatea fiecarui coparticipant cu ajutorul
contului "Decontari din operatii in participatie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
Evidenta decontarilor din operatiuni in asocieri in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si
veniturilor realizate din operatiuni in asocieri in participatie, precum si a sumelor virate intre
coparticipanti, se realizeaza cu ajutorul contului "Decontari din operatii in participatie".
Societatea comerciala care conduce evidenta asocierii in participatie tine evidenta si intocmeste
balanta de verificare distincte de cele corespunzatoare activitatii proprii.
In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale puse la dispozitia asocierii, acestea sunt
cuprinse in evidenta contabila a celui care le detine in proprietate.
Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza
distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea
prevederilor pct. 13. La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi
se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea
proprie.
La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, disponibilitatilor, precum si a datoriilor
asocierii in participatie, se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenta
asocierii.
Contabilitatea decontarilor din operatii in participati se realizeaza cu ajutorul contului bifunctional
458 "Decontari din operatii in participatie" care se detaliaza pe urmatoarele conturi de gradul II:
- 4581 "Decontari din operatii in participatie - pasiv (P)" - utilizat in contabilitatea asociatilor care tin
contabilitatea acestor operatiuni
- 4582 "Decontari din operatii in participatie - activ (A)" - utilizat in contabilitatea asociatilor care nu
tin contabilitatea acestor operatiuni

Pentru operatiunile in participatie de utilizeaza formularul "Decont pentru operatiuni in participatie"
(Cod 14-4-14). Cu privire la acest formular Norma specifica de intocmire si utilizare a documentelor
financiar-contabile aprobata prin OMEF 3512/2008 stabileste urmatoarele:

"Se utilizeaza in toate domeniile de activitate in care se efectueaza operatiuni in participatie.
1. Serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din
operatiuni in participatie, precum si sumele virate intre coparticipanti.
2. Se intocmeste de catre unitatea care tine contabilitatea asocierilor in participatie, lunar, in doua
exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile si cheltuielile ce revin acestuia, pentru inregistrarea
in contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevazute in contractele de asociere incheiate. Cheltuielile si
veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli si venituri, potrivit planului de
conturi general aplicabil.
In decont se inscriu si alte transferuri, reprezentand valoarea mijloacelor banesti, a profitului
realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezultate din operatiunile in participatie.
3. Circula:
- exemplarul 1 - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
- exemplarul 2 - la compartimentul care tine contabilitatea operatiunilor in participatie si care
intocmeste decontul.
4. Se arhiveaza:
- la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
- denumirea unitatilor emitente si destinatare; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str.,
numar); judetul;
- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile
si sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile si sumele primite; valoarea
transmisa conform contractului de asociere in participatie;
- semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila; conducatorul compartimentului financiar-
contabil."

Din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (10) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane
impozabile separate.

Punctul 79 indice 1 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal stabileste ca, in cazul asocierilor in, drepturile si obligatiile legale privind taxa pe
valoarea adaugata prevazute de titlul VI al Codului fiscal revin asociatului desemnat in acest scop
potrivit contractului incheiat intre parti, care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, denumit in
continuare asociatul administrator. Prin drepturi si obligatii legale se intelege, printre altele, dreptul de
a exercita deducerea taxei pentru achizitii conform prevederilor art. 145-1471 din Codul fiscal,
obligatia de a emite facturi catre beneficiar si de a colecta taxa in cazul operatiunilor taxabile,
dreptul/obligatia de ajustare a taxei conform art 148, 149 sau 161 din Codul fiscal.

Asociatul administrator efectueaza achizitiile asocierii pe numele sau si emite facturi in nume propriu
catre terti pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de asociere, urmand ca veniturile
si cheltuielile sa fie atribuite fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere.

Alocarea cheltuielilor si veniturilor asocierii de catre asociatul administrator catre membrii asociati nu
constituie operatiune impozabila in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, daca alocarea se face
proportional cu cota de participare a fiecarui membru al asocierii, astfel cum este stabilita in
contractul de asociere.

In cazul in care scopul asocierii este acela de a atinge obiective comune, dar membrii asociati
actioneaza in nume propriu fata de terti, fiecare persoana va fi tratata drept o persoana impozabila
separata in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (9) din Codul fiscal si tranzactiile respective se
impoziteaza distinct in conformitate cu regulile stabilite la titlul VI din Codul fiscal. In aceasta situatie
nu se aplica prevederile pct. 79 indice 1 mai sus redate.

Astfel, evidentierea TVA-ului si plata acestuia se face de catre societatea A - persoana desemnata prin
contractul de asociere sa tina contabilitatea acestor operatiuni.

Societatea A este cea care conduce evidenta asocierii in participatie, inregistreaza veniturile si
cheltuielile asocierii si transmite societatii B cota parte din veniturile si cheltuielile inregistrate.

Exemplu de inregistrari contabile:

Societatea A

1. Achizitionarea marfurilor:

% = 401 Furnizori 7.440
371 Marfuri 6.000
4426 TVA deductibila 1.440

2. Plata furnizorului:

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 7.440
3. Livrarea marfurilor:

4111 Clienti = % 12.400
707 Venituri din vanzarea marfurilor 10.000
4427 TVA colectata 2.400

4. Scoaterea din evidenta a marfurilor livrate:

607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 6.000

5. Incasarea creantei:

5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti 12.400

6. Transmiterea veniturilor catre asociatul B:

707 Venituri din vanzarea marfurilor = 4581 Decontari din operatii in participatie 5.000

7. Transmiterea cheltuielilor catre asociatul B:

4581 Decontari din operatii in participatie = 607 Cheltuieli privind marfurile 3.000

8. Plata profitului brut catre asociatul B:

4581 Decontari din operatii in participatie = 5121 Conturi la banci in lei 2.000

9. Regularizarea TVA:

4427 TVA colectata = % 2.400
4426 TVA deductibila 1.440
4423 TVA de plata 960
10. Achitarea TVA de plata:

4423 TVA de plata = 512` Conturi la banci in lei 960

Societatea B:

1. Preluarea veniturilor prin transfer:

4582 Decontari din operatii in participatie= 707 Venituri din vanzarea marfurilor 5.000

2. Preluarea cheltuielilor prin transfer:
607 Cheltuieli privind marfurile in participatie = 4582 Decontari din operatii in participatie 3.000

3. Inregistrarea profitului brut transferat:
5121 Conturi la banci in lei = 4582 Decontari din operatii in participatie 2.000

S-ar putea să vă placă și