Sunteți pe pagina 1din 27

CERINȚE CAIET DE PRACTICA

DREPTUL AFACERILOR/DREPTUL MUNCII

Inserati raspunsul dupa fiecare enunt.

Aplicația 1

La 1 ianuarie 2018, în societatea “Alfa” S.R.L. s-a încheiat un contract colectiv de muncă, semnat de
către manager şi reprezentanţii salariaţilor care erau încadraţi în societate în acel moment. Potrivit
acestui contract, salariul minim în societate a fost stabilit la 2.000 lei.
Managerul societăţii “Alfa” S.R.L. decide angajarea a trei tineri proiectanţi. În acest scop, publică în
ziarul local un anunţ în care menţionează oferta de locuri de muncă, solicitând depunerea de C.V. –uri
din partea candidaţilor şi precizând condiţiile de angajare:
- studii de specialitate;
- vârsta maximă: 35 de ani;
- cunoştinţe operare computer.
Cu prilejul interviului, managerul selectează trei dintre candidaţi, care corespund în cea mai bună
măsură standardelor cerute. Aceştia sunt angajaţi cu perioadă de probă pentru perioada 1 iunie 2018 –
30 septembrie 2017, contractul individual de muncă definitiv urmând a fi încheiat cu data de 31
octombrie 2018. Pe parcursul perioadei de probă, în funcţie de performanţele obţinute de aceştia,
managerul va decide salariul cuvenit la încheierea contractului individual de muncă definitiv.
Managerul decide ca salariaţilor nou angajaţi pe perioada de probă să le plătească un salariu de 1.900
lei. Raţionamentul său este următorul:
- este astfel respectat salariul minim brut pe țară, de 1.900 lei, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.
846/2017;
- salariaţii respectivi nu sunt definitivi, ci sunt angajaţi doar cu perioadă de probă;
- la data la care s-a negociat contractul colectiv, ei nici nu erau angajaţi în unitate, deci contractul
colectiv nu le este opozabil.
Ulterior, managerul trece la angajarea efectivă a celor trei. Fiind vorba doar despre o perioadă de
probă, contractele individuale de muncă nu sunt redactate în scris, dar ele vor fi scrise şi înregistrate
când vor deveni definitive.

Cerințe:
1. Menționați cel puțin 5 greșeli ale managerului. Arătați care dintre acestea constituie contravenție și
cum ar putea fi sancționate.
2. Menţionaţi dacă managerul ar putea fi obligat la despăgubiri, de către cine şi de ce.

1
Aplicația 2

Părţile contractului individual de muncă au convenit inserarea unei clauze de neconcurenţă. Potrivit
acesteia, salariatul nu va putea desfăşura activităţi concurente cu ale societății nici pe parcursul
executării contractului, şi nici după încetarea acestuia. Se consideră “activitate concurentă”
activitatea prestată în folosul oricărei societăți cu un obiect de activitate identic sau similar cu al
angajatorului.
În schimb, angajatorul se obligă la plata unei indemnizaţii egale cu 25% din salariul de bază, pe toată
durata contractului de muncă. Dacă salariatul încalcă obligaţia de neconcurenţă, acesta se obligă la
plata de penalităţi într-un cuantum reprezentând echivalentul în lei al sumei de 5000 €, stabilit
potrivit cursului BNR leu/euro din data efectuării plăţii.

Cerințe:
1. Arătați dacă înțelegerea de mai sus poate produce efecte juridice.
2. Reformulați prevederile de mai sus, pentru a le aduce în concordanță cu normele legale

2
Aplicația 3

Medicul de medicina muncii eliberează un certificat potrivit căruia dl. Anton, salariat al societății
“Alfa” SRL, este declarat inapt pentru ocuparea locului de muncă în care este încadrat. Cu toate
acestea, managerul societății „Alfa” SRL nu decide concedierea, iar contractul de muncă dintre cei
doi continuă. După două luni, în societate se eliberează un post într-un alt departament, iar dl. Anton
îi solicită managerului trecerea pe acest post. Managerul refuză, iar refuzul acestuia este contestat în
instanţă de dl. Anton, care susține că societatea avea obligaţia de a-i pune la dispoziţie postul vacant,
în temeiul art. 64 alin. (1) din Codul muncii.
Managerul se apără arătând că angajatorul are obligaţia de a oferi salariatului un alt post vacant
compatibil cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, or în cazul de faţă nu
există nicio dovadă a acestei compatibilităţi, deoarece certificatul eliberat de medic nu priveşte decât
incompatibilitatea cu primul post, iar nu şi compatibilitatea cu cel de al doilea (care nici nu era vacant
la data eliberării certificatului).

Cerințe:
1. Arătați dacă dispoziţiile art. 64 alin. (1) din Codul muncii sunt aplicabile în situaţia descrisă
mai sus.
2. Precizați care ar fi fost conduita corectă din punct de vedere legal a managerului societății.
3. Dl. Anton mai poate fi concediat în prezent?

3
Aplicația 4

Între dl. Anton şi dl. Bucur se încheie un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un inel.
Cumpărătorul, dl. Anton, achiziţionează inelul crezând că are în montura un diamant, când în realitate
era zirconiu. Ca urmare, introduce acţiune în instanţă împotriva d-lui Bucur. Vânzătorul, dl. Bucur -
se apără arătând că şi el crezuse că ar fi vorba un despre diamant.

Cerințe:
1. Care sunt viciile de consimţământ care pot afecta un act juridic?
2. Precizați dacă un contract încheiat sub imperiul unui viciu de consimţământ poate fi:
- anulat;
- reziliat;
- revocat;
- supus rezoluţiunii.
3. Explicați când începe să curgă termenul de prescripţie extinctivă a dreptului la acţiune al d-lui
Anton.
4. Arătați care sunt obligaţiile vânzătorului, într-un contract de vânzare-cumpărare.
5. Identificați momentul transferului dreptului de proprietate asupra inelului de la dl. Bucur la dl.
Anton.

4
Aplicația 5

Reclamanta - Societatea „Alfa” S.R.L. - a solicitat în instanță obligarea fostului său salariat, dl.
Anton, la plata sumei de 20.000 RON, reprezentând daune-interese pentru acoperirea prejudiciului
cauzat de neacordarea preavizului de către pârât, la data prezentării demisiei de către acesta. În
motivarea cererii de chemare în judecată se arată că pârâtul îndeplinea funcția de director de vânzări,
iar încetarea intempestivă a contractului de muncă al pârâtului a atras neperfectarea de către societate
a unui contract de furnizare de echipamente cu un partener extern.
Dl. Anton a formulat întâmpinare, arătând ca demisia sa a fost determinată de fapta reclamantei de a
divulga date cu caracter personal pe care acesta i le-a încredințat.

Cerințe:
1. Arătați dacă sunt aplicabile în acest caz prevederile art. 81 alin. (7) din Codul muncii privind
demisia fără preaviz.
2. Care credeți că va fi soluția instanței?

5
Aplicația 6

Art. 24 din Regulamentul intern adoptat în SC “Alfa” S.A. prevede: “În cazul în care un
salariat este surprins în flagrant la săvârşirea unei abateri disciplinare, aplicarea sancţiunii
disciplinare corespunzătoare se va putea realiza fără audierea acestuia”.

Sindicatul constituit în societate consideră că textul încalcă prevederile imperative ale art. 251 alin.
(1) din Codul muncii, potrivit căruia sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția
avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
Ca urmare, decide declanşarea unui conflict colectiv de muncă. Sesizează angajatorul cu declanşarea
conflictului colectiv şi îl convoacă la conciliere, comunicându-i că, dacă va fi necesar, va decide chiar
declanşarea unei greve.
Angajatorul se prezintă la conciliere şi comunică delegaţiei sindicale că declanşarea unei greve ar fi
oricum nelegală. Motivul acestei susţineri îl constituie faptul că sindicatul a fost consultat cu prilejul
adoptării Regulamentului intern, în temeiul art. 241 din Codul muncii, apoi a fost afişat pentru 2 luni
la avizier. În tot acest timp, salariaţii nu au avut nici o obiecţie.

Cerințe:
1. Ce efecte juridice poate produce textul citat din Regulamentul intern?
2. Cum apreciați susținerile angajatorului formulate cu prilejul concilierii?
3. Menționați dacă Sindicatul poate declanșa conflictul colectiv. Dacă nu, consiliați Sindicatul cu
privire la mijloacele de acțiune.

6
Aplicația 7

Între dl. Anton şi dl. Bucur intervine următoarea comunicare:


- Dl. Anton formulează ofertă de vânzare către dl. Bucur a unei cantităţi de marfă pentru suma
de 100 lei/kg.
- Dl. Bucur este de acord să cumpere cantitatea de marfă respectivă, dar pentru suma de 90 de
lei/kg.
- Dl. Anton refuză preţul de 90 lei.
- Dl. Bucur revine şi acceptă preţul iniţial de 100 lei.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Anton mai poate respinge încheierea contractului, sau contractul este deja
încheiat. Argumentați
2. Arătați în ce constă diferența dintre „ofertă” și „invitația de a contracta”
3. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea, pentru a conduce la încheierea
unui contract?

7
Aplicația 8

Societatea „Alfa” SA a întârziat plata salariilor cu 4 luni. Salariații se strâng pentru a discuta ce este
de făcut în această situație.
Dl. Anton propune declanșarea unui conflict colectiv de muncă. O grevă generală va determina
angajatorul la plata salariilor.
Dl. Bucur susține că fără să se organizeze într-un sindicat nu pot să-și apere drepturile, deoarece
legea prevede că salariații pot fi reprezentați la negocieri prin sindicat.
Dl. Constantin susține că singura soluție este să îl dea în judecată pe angajator. Dar, dacă nu vor
semna toți cererea de chemare în judecată, aceasta va fi respinsă.
Dl. Dan propune să se meargă în grup la ministerul de resort, solicitând plata salariilor restante.
Dl. Enache propune ca salariații să vină la fabrică, dar să lucreze lent/superficial și să producă mai
multe rebuturi. Nimeni nu poate fi obligat să lucreze bine, dacă nu i se plătește salariul.

Cerință:
Sunteți invitat la Adunarea generală a salariaților și ascultați punctele de vedere prezentate mai sus.
Cine are dreptate? Ce îi sfătuiți pe salariați?

8
Aplicația 9

Între dl. Anton şi dl. Bucur a intervenit un contract de vânzare – cumpărare a unui teren.
Cumpărătorul, dl. Bucur, solicită predarea actelor de proprietate a terenului. Vânzătorul, dl. Anton,
refuză să efectueze o astfel de predare, arătând că contractul nu a fost încheiat în formă scrisă,
autentificată la notariat.
Ca urmare, dl. Bucur solicită rezoluţiunea contractului.

Cerințe:
1. Arătați dacă instanţa poate pronunţa rezoluţiunea. Motivaţi.
2. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre reziliere, rezoluţiune şi nulitatea unui contract? Arătați
care dintre acestea poate interveni în speță.
3. Precizați care sunt condiţiile de validitate ale unui contract, precum şi dacă vreuna dintre acestea
este neîndeplinită în speţă.
4. Identificați elementele raportului juridic prezentat în speţă.

9
Aplicația 10

Dl. Anton, agent de vânzări al societății “Alfa” SRL, îi trimite un e-mail d-lui Bucur, întrebându-l
dacă dorește să achiziționeze:
- 300 componente de tipul T231, la prețul de 200 lei/buc;
- maximum 300 componente de tipul T 232, la prețul 200 lei/buc;
- 300 de componente T 233, la prețul cu care a mai achiziționat în trecut astfel de componente de la
societate.
Dl. Bucur răspunde că este interesat să achiziționeze toate cele trei categorii de componente, și că
solicită livrarea până pe 15 decembrie.
La dat de 15 decembrie societatea “Alfa” SRL livrează cele trei categorii de componente, pe care dl.
Bucur refuză însă să le accepte, deoarece achiziționase între timp de la un alt furnizor.

Cerințe:
1. Arătați dacă între dl. Anton, ca reprezentant al societății “Alfa” SRL și dl. Bucur s-a încheiat un
contract de vânzare-cumpărare cu privire la componentele:
- T 231
- T 232
- T 233
2. Arătați care sunt consecințele refuzului d-lui Bucur în fiecare caz și dacă acesta poate fi obligat la
plata de despăgubiri.

10
Aplicația 11

Între societatea “Alfa” SRL și dl. Anton a intervenit un contract de leasing, prin care societatea
“Alfa” SRL, în calitate de locator-finanțator îi transmite pentru o perioadă de un an d-lui Anton, în
calitate de locator-utilizator, dreptul de folosință asupra unui autoturism. În schimb, dl. Anton are
obligația de efectua plăți periodice (rate de leasing), al căror cuantum va fi stabilit ulterior, în raport
de posibilitățile financiare ale d-lui Anton.
Contractul de leasing urmează să fie operațional sau financiar, în funcție de opțiunea d-lui Anton la
sfârșitul perioadei de leasing.
La sfârșitul perioadei de 1 an dl. Anton va putea opta între:
- cumpărarea bunului, în măsura în care societatea „Alfa” SRL își va da acordul,
- prelungirea contractului de leasing cu încă un an. În acest caz, la finele noului termen dreptul de
proprietate asupra autoturismului se va transfera automat în patrimoniul d-lui Anton,
- încetarea raporturilor contractuale.
Menținând calitatea de proprietar, societatea „Alfa” SRL răspunde faţă de terţi pentru prejudiciile
provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea d-lui Anton.
Potrivit contractului, dacă în timpul derulării contractului de leasing societatea “Alfa” SRL
înstrăinează bunul, dreptul de opțiune al d-lui Anton ia sfârșit cu efect imediat.

Cerințe:
1. Menționați 5 greșeli cuprinse în înțelegerea intervenită între societatea „Alfa” SRL și dl. Anton.
2. Arătați care este diferența între leasing operațional și leasing financiar

Raspuns:
1. Urmatoarele 5gresseli cuprinse in intelegerea intervenita intre societatea Alfa SRL si dl. Anton:

a. Ratele de leasing trebuie stabilite de la inceputul contractului.


b. Contractul de leasing nu se poate schimba in functie de optiunea d-lui Anton intrucat prin
prelungirea contractului de leasing , la finele noului termen dreptul de proprietate asupra
autoturismului nu se transfera automat in patrimoniul domnului Anton, conditiile contractului de
leasing ramanand neschimbate.
c. Pe perioada contractului societatea de leasing nu are dreptul sa instraineze bunul, aceasta este
obligata sa garanteze utilizatorului linistita folosință a bunului.
d. Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în
posesia bunului, locatorul/finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru
prejudiciile provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului.

2. Diferente intre leasing operational si leasing financiar

1. În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaţional
locatarul deduce chiria (rata de leasing).
2. În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în
timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate.
3. Potrivit legii, la finalul unui contract de leasing operational, clientul/utilizatorul masinii nu poate
achizitiona masina de la finantator si trebuie sa o returneze. La finalul unui contract de leasing
financiar, in urma achitarii valorii reziduale, clientul devine proprietar al vehiculului.

11
12
Aplicația 12
La data de 1 martie 2018 a dobândit personalitate juridică societatea “Alfa” SRL cu sediul în Strada
Florilor nr. 1 din Bacău. Societatea a încheiat un contract de încheiere a echipamentelor necesare
desfășurării activității de la dl. Anton, pentru intervalul 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019.
Societatea “Alfa” SRL efectuează plata chiriei conform contractului, dar la data de 1 iulie 2018, dl.
Anton solicită restituirea echipamentelor, deoarece tocmai a constatat că la același sediu din Strada
Florilor nr. 1 funcționează și o altă societate, “Beta” SRL, având același obiect de activitate. Imobilul,
prin structura lui și suprafața sa utilă, nu permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite
sau în spații distinct partajate. Dl. Anton se teme că echipamentele puse la dispoziție potrivit
contractului de închiriere vor fi utilizate și de către cealaltă societate situată la același sediu.
Dl. Anton solicită în instanță anularea contractului de închiriere.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Anton va obține în instanță anularea contractului de închiriere și dacă, în
condițiile în care chiria a fost plătită, va putea solicita restituirea echipamentelor
2. Arătați ce probe trebuie să facă dl. Anton.
3. Arătați dacă în cauză este vorba despre anularea contractului de închiriere sau de rezilierea
acestuia. Explicați.

Raspuns:

1. La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social, potrivit prevederilor


generale din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la sediul oficiului registrului comerţului se prezintă - documentul care atestă dreptul de
folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu
social, un certificat emis de organul fiscal, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de
sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra
aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de
folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz.Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un
imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.
În cazul în care din certificat rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care
atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, se mai
depune şi o declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, privind respectarea condiţiilor
prevăzute de art. 17 din Lege – astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 54/2010, în vigoare de la
23.06.2010 –, potrivit cărora la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă
imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi
diferite sau în spaţii distinct partajate.

13
Aplicația 13

Extras din Contractul colectiv de muncă al Societății “Alfa” SRL:


(…) “Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din Codul muncii, la încheierea contractului
individual de muncă se poate prevedea o perioadă de probă de maximum 90 de zile, atât la funcțiile
de execuție cât și de conducere”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 75 din Codul muncii, persoanele concediate pentru
necorespundere profesională beneficiază de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Codul muncii, termenul de preaviz în cazul
demisiei este de 45 de zile atât în cazul funcțiilor de execuție, cât și în cazul funcțiilor de conducere”.

Cerințe:
1. Arătați dacă se poate deroga prin contractul colectiv de muncă de la prevederile legale. În ce
condiții?
2. Care dintre prevederile de mai sus produc efecte juridice și care sunt lovite de nulitate? Explicați.

14
Aplicația 14

Managerul societății “Alfa” SRL a dispus concedierea d-lui Anton, pentru necorespundere
profesională, în baza art. 61 lit. d) din Codul muncii.
În motivarea deciziei de concediere, se prevede că necorespunderea profesională s-a ilustrat cu
prilejul verificării realizată la şi pentru încheierea contractului individual de muncă.
După comunicarea deciziei de concediere, angajatorul, constatând că nu a acționat corespunzător
prevederilor legale, decide revocarea acesteia.

Cerințe:
1. Arătaţi dacă angajatorul a procedat în mod corect; în caz contrar, identificaţi mecanismul corect al
aplicării măsurii concedierii pentru necorespundere profesională.
2. Arătați dacă o concediere pentru necorespundere profesională este considerată imputabilă sau
neimputabilă. Precizați consecințele.
3. Arătați care sunt consecințele revocării deciziei de concediere.

15
Aplicația 15

La data de 1 iulie 2017, dl. Anton avea, potrivit contractului individual de muncă, un salariu brut de
1.800 lei.
La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 846/2017, prevăzând un
salariu minim de 1.900 lei.
Contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate nu este modificat, el fiind menținut în forma în care
a fost înregistrat.

Cerințe:
1. Arătați care este salariul minim la care este îndreptățit dl. Anton în prezent
2. Precizați ce are prioritate, dacă există neconcordanță între contractul individual de muncă,
contractul colectiv de muncă și actul normativ.

16
Aplicația 16
AB și AC, persoane fizice, au hotărât să constituie un SRL, și în acest sens au redactat, chiar ei, un
contract de societate, obținând, în termenul prevăzut de lege, de la registrul comerțului,
disponibilitatea firmei. AB și AC au adus fiecare, ca aport la capitalul social, un teren în
valoare de 10.000 euro, iar AB a adus și un autoturism în valoare de 15.000 euro.
Contractul încheiat sub semnătură privată a fost depus la registrul comerțului în vederea
înmatriculării/înregistrării.

Cerințe:
Registrul comerțului a respins cererea de înmatriculare. Care au fost motivele respingerii cererii?
Explicați.

17
Aplicația 17
AB exercită concomitent 8 mandate de administrator la 8 societăți pe acțiuni, care au optat de la
constituire să fie administrate în sistem unitar. 6 dintre societățile cu care AB are mandat au sediul pe
teritoriul României, celelalte două au sediul stabilit în Bulgaria. AB deține în proprietate la fiecare
din cele 6 societăți cu sediul în România ¼ din totalul acțiunilor societății, la cele cu sediul în
Bulgaria AB deține ½ din totalul acțiunilor.
AB este dat în judecată de către AC, acționar/administrator la una din societățile cu sediul în
România, pentru motivul că o persoană fizică nu poate exercita concomitent decât 5 mandate de
administrator, or AB este administrator în 8 societăți.
Instanța a respins acțiunea lui AC.

Cerințe:
Care sunt motivele respingerii acțiunii? Motivați răspunsul.

18
Aplicația 18

AB, AC și AD, persoane fizice, hotărăsc să constituie un SRL. Fiecare dintre aceștia vor contribui la
constituirea SRL, după cum urmează:
AB contribuie cu un aport de capital de 10.000 lei.
AC aportează obligațiuni în valoarea de 3.000 lei.
AD se obligă să contribuie cu activitate de marketing, în vederea atragerii clientelei stabile societății.
Contribuția sa este apreciată la valoarea de 5.000 lei.
Cerințe:
1. Precizați natura juridică a fiecărui tip de aport?
2. Sunt permise cele 3 tipuri de aport menționate pentru SRL?
3. În situația dată, societatea se poate constitui?
4. În cazul în care identificați că un tip de aport nu este permis pentru constituirea SRL, acesta poate
intra ulterior în societate ca element al patrimoniului acesteia? Explicați.

19
Aplicația 19

AB, AC și AD - persoane fizice constituie o SA prin subscriere integrală și simultană a capitalului


social. Data înmatriculării este 2 aprilie 2018.
AB se obligă să aducă aport de capital în numerar în valoare de 10 000 euro.
AC, de asemenea, va aporta tot numerar în valoare de 10 000 euro
AD va contribui cu obligațiuni în valoare de 5.000 euro, emise de o societate la data de 1 martie
2018, cu termen de rambursare a acestora la 2 aprilie 2022.
AB, AC, AD au vărsat la constituire 30% din capitalul subscris.
Cerințe:
1. Aporturile aduse de cei 3 acționari sunt permise de lege pentru constituirea unei SA prin subscriere
integrală și simultană? Explicați.
2. Explicați motivul pentru care apreciați că Registrul comerțului ar putea respinge înmatricularea
societății.
3. Cum se poate acoperi neregularitatea constatată de registrul comerțului.

20
Aplicația 20

Începând cu data de 9 ianuarie 2015 (aceasta fiind data înmatriculării în registrul comerțului) s-a
constituit „Globus”, SA prin subscripție publică, cu trei acționari:
- AB și AC - persoane fizice și
- „LINEX” - SRL cu doi asociați, persoană juridică.
Cei trei au și calitatea de membri fondatori.
Societatea s-a constituit cu un capital de 30 000 euro. După 2 ani de la constituire, societatea și-a
majorat capitalul social, începând cu 9 ianuarie 2017.
AC și AB solicită cota corespunzătoare profitului net, începând cu 1 ianuarie 2017, dată de la care s-a
înregistrat majorarea capitalului social.
De asemenea, la doi ani de la constituire, respectiv începând cu data de 9 ianuarie, Popa Ion
reprezentatul societății „LINEX” SRL, solicită o cotă corespunzătoare din profitul net, în valoare de
6% din acesta, atât pentru primii doi ani de la constituirea societății, cât și de la 9 ianuarie 2017,
corespunzător capitalului majorat.

Cerințe:
Sunt întemeiate pretențiile fondatorilor AB și AC și a reprezentantului persoană fizică a societății
,,LINEX”, SRL? Explicați.

21
Aplicația 21

Directoratul societății „Globus” SA cu sediul în Ploiești a hotărât în unanimitate de voturi mutarea


sediului social în București.
Acționarii societății au solicitat instanței de judecată anularea deciziei directoratului, considerând că
numai adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul să decidă mutarea sediului societății.
Președintele directoratului a invocat în apărare prevederile actului constitutiv, în care acționarii au
prevăzut delegarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor, directoratului, acesta
acționând ca atare (potrivit actului constitutiv).

Cerințe:
1. Hotărârea directoratului este legală? Motivați.
2. Care sunt atribuțiile adunării generale extraordinare ce pot face obiectul delegării directoratului,
respectiv consiliului de administrație, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale
extraordinare a acționarilor?

22
Aplicația 22

Societatea „Globus”, SA are 4 acționari, respectiv AB, AC, AD, AF, fiecare participând la capitalul
social cu un aport în numerar de 25% din capitalul vărsat. În clauza referitoare la „modul de
distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor” acționarii au prevăzut ca lui AB și lui AC să li
se distribuie beneficii (și să suporte pierderi) în proporție de 30% fiecare, iar lui AD și AF să li se
distribuie beneficii (și să suporte pierderi) în proporție de 20% fiecare.

Cerințe:
1. Este legală clauza inserată în actul constitutiv referitoare la „modul de distribuire a beneficiilor și
de suportare a pierderilor” societății? Motivați răspunsul.
2. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților/acționarilor sau, după
caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale
aferente exercițiului financiar aprobat. După acest termen societatea este de drept în întârziere. Ce
obligații are societatea în situația menționată?

23
Aplicația 23
Trei frați, AB, AC și AD achiziționează, prin cesiune, 50 de acțiuni la purtător de la societatea
„Globus” SA. În contractul de cesiune nu s-a precizat câte acțiuni are fiecare.

Cerințe:
Cum se va proceda la plata prețului? Motivați.

24
Aplicația 24
Societatea „Globus”, SRL urmează să fie absorbită de „Baron” SA (cu respectarea termenului în care
creditorii celor două societăți pot face opoziție, de 30 de zile de la data publicării proiectului de
fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

Cerințe:
1. În ce constă operațiunea de fuziune prin absorbție?
2. Consiliați reprezentanții celor două societăți arătând care sunt efectele aprobării proiectului de
fuziune prin absorbție. Arătați dacă aceasta este urmată de:
a) dizolvarea cu lichidare a societății absorbite, care-și încetează existența;
b) transmiterea universală a patrimoniului societății Globus SRL către Baron SA;
c) repartizarea de acțiuni asociaților societății ,,Globus” SRL de la societatea ,,Baron”, SA.

25
Aplicația 25

La 28 martie 2017 acționarii societății ,,Globus”, SA formulează cerere pentru plata dividendelor,
hotărâtă în AGA din data de 18 decembrie 2015. Societatea emitentă a dobândit 8% din propriile
acțiuni în anul 2015.

Cerințe:
1. Acționarii sunt îndreptățiți la plata dividendelor având în vederea cererea lor din 28 martie 2017?

Societatea are dreptul să solicite dividende întocmai ca și ceilalți acționari? Explicați.

26
Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens, trebuie sa
cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului in care
a raspuns cerintelor.
 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.
 Se va printa pe cat posibil fata-verso.
 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si
informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.
 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).
 Tranzactiile vor fi prezentate intr-un Registru jurnal.

27