Sunteți pe pagina 1din 83

FISCALITATE � 2008

1. Grupati veniturile de mai jos �n impozite directe si impozite indirecte:


a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adaugata;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor;
Raspuns:
Conform clasificatiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007
pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile
de mai sus astfel:
Impozite directe
a) impozitul pe profit;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor.
Impozite indirecte
b) taxa pe valoarea adaugata;
c) accize;
Venituri nefiscale
h) taxe consulare;
i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

2 Se cunosc urmatoarele date din legile bugetului de stat al Rom�niei pe anii


2006 si 2007:
Indicator 2006 2007
1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3
a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9
b)Contributii de asigurari 271.0 352.0
c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4
2.Venituri de capital 56.1 74.3
3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9
Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicata �n Monitorul
Oficial, Nr. 1043/2006 si Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicata
�n Monitorul Oficial nr. 902/2007
Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):
Indicator 2006 2007
PIB 344.535,5
404.708,8
Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2
ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si
la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile
individuale.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea


legiuitorului roman.
Raspuns-art.3 Cod fiscal.
1.Neutralitatea masurilor fiscale �n raport cu diferitele categorii de
investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigur�nd conditii egale
investitorilor, capitalului rom�n si strain.
2.Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu
conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata
sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari
si �ntelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta
deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale
3.Echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a
veniturilor, �n functie de marimea acestora
4.Eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor
Codului fiscal, astfel �nc�t aceste
prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice
si juridice, �n raport cu impozitarea �n vigoare la data adoptarii de catre
acestea a unor decizii investitionale majore.

4. Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile


identificate.
Dupa trasaturile de fond si forma impozitele se clasifica �n impozite directe si
impozite indirecte.
Impozitele directe se stabilesc nominal �n sarcina unei persoane, cuantumul lor
fiind influentat, �n cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor si/sau averii,
precum si de cotele de impozitare. �n categoria impozitelor directe de cuprind
impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte �cladiri, terenuri etc.)
si impozitele personale (pe venit si pe avere).
Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe
consum).

5. De c�te feluri sunt impozitele directe?


Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale si impozite personale.

6. Prin ce se caracterizeaza imnpozitele reale?


Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte �cladiri, terenuri
etc. Ele nu tin cont de situatia personala a subiectului impozitului, ci doar de
obiectul impozabil.

7. Ce semnifica impozitele personale?


Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii av�nd
legatura cu situatia (venitul sau averea) persoanei impozabile.

8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii


Dupa obiectul impunerii impozitele se �mpart �n: impozite pe venit, impozite pe
avere si impozite pe cheltuieli.

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?


Caracterul obligatoriu - sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror
persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa
prevezuta de lege cum ar fi:
- pentru muncitori si functionary:salariul;
- pentru agentii economici: profitul;
- pentru propietarii funciari: renta;
- pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni, obligatiuni); venitul produs de
acesta (dividende, dobanzi);
- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat
de pe urma activitatii desfasurate.
De asemenea, suporta, in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in
proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza
impozitul pe cladiri, proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri,
proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de
transport.
Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli
genereaza obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de
bunuri se datoreaza taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. Ce este
specifc in cazul lor este faptul ca, spre deosebire de impozitele mai sus
amintite, sarcina achitarii impozituluirevine unei alte personae (impozitul este
cuprins in pretul platit, deci in cheltuiala, urmand sa-l vireze statului persoana
de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea, in cazul acestor bunuri nu
se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul, ci doar platitorul
impozitului, care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi
statului.
Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara
solicitarea acordului contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind
reglementata prin acte normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre
contribuabili este considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite
conditiile impuse de codul penal este considerata infractiune.

10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul
din salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el
solicita rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita
nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta
solicitare intemeiata ?argumentati.
Raspuns:
-nu este intemeiata solicitarea;
-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu
presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului.

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei
reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea
Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.
Raspuns:
-subiect- Andreescu A.
-obiect-venitul din salarii
(Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contrib. este persoana fizica sau
juridica obligata la plata unui impozit catre stat.
Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii, care poate fi:
veniturile, averea, suma vanzarilor etc. Evaluarea materiei impozabile poate fi
destul de dificila. De regula, aceasta se face pe baza declaratiei
contribuabilului. In alte cazuri, ea se evalueaza conform unor norme fixate de
catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala.)

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu


arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara
echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.
Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?
Raspuns:-certitudinea impunerii
(alte principii :principiul justetii impunerii (echitatii fiscale), potrivit
caruia cetatenii fiecarui stat trebuie sa contribuie cu impozite la acoperirea
cheltuielilor publice in functie de veniturile pe care le obtin sub protectia
statului; - principiul comoditatii perceperii impozitelor, potrivit caruia
impozitele trebuie sa fie percepute la termenele si in modalitatile cele mai
convenabile pentru contribuabili;- principiul randamentului impozitelor presupune
incasarea impozitelor cu un minim de cheltuieli si totodata acestea sa fie c�t mai
putin apasatoare pentru platitori.)

13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.


Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului
realizat de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar
corespunzator. Exemple: impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

14. Se dau urmatoarele cote progresive simple


Transa de venit cota cota progr.comp. impozit
Pana la 1500 10%
150 lei
1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei
2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei
peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ��
Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor
progresive compuse.

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. personal


se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai
mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote:
Transa de venit cota
Pana la 200.000 lei 3%
Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei
Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.
Raspuns:-cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra
profitului impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?
Raspuns � cota procentuala fixa .

17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul


de
3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :
Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.
Raspuns-
Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um
Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um
Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul


de
3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.
Venitul global=1000+3500=4500 um
Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um
19. O societate comerciala supusa impozitului pe profit realizeaza �n primul
semestru al anului 2008 venituri totale �n suma de 50.000 lei din care 40.000
lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totala a
cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei,
dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinati
cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind ca agentul economic
a constituit si platit la sf�rsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe
profit �n suma de 4.000 lei determinati c�t este cuantumul impozitului pe profit
de plata aferent trimestrului II 2008.
Pas 1. Identificarea veniturilor si cheltuielilor aferente fiecarui tip de
activitati
Pentru bar de noapte: Pentru celelalte activitati
Venituri = 40.000 lei Venituri = 50.000 � 40.000 = 10.000 lei
Cheltuieli = 28.000 lei Cheltuieli = 35.000 � 28.000 = 7.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activitatii de bar de
noapte(art.18CF)
Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxima dintre:
-16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau
- 5% xTotal venituri din aceasta activitate
Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 � 28.000) = 1.920 lei
Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte =
2.000 lei
Pas 3. Impozitului pe profit aferent celorlalte activitati sem II: = 16% * (10.000
� 7.000) = 480 lei
Pas 4. Impozitului pe profit datorat pentru semestrul I: Imp.datorat = Imp.bar +
Imp.alte.act. = 2.000 + 480 = 2.480 lei
Pas 5. Impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II
Impozit pe profit platit �n trimestrul I = 4.000 lei
Impozit pe profit datorat cumulat de la �nceputul anului pentru semestrul I =
2.480 lei.
Societatea are de recuperat impozit pe profit �n suma de 4.000 � 2.480 = 1.520
lei

20. O organizatie non-profit realizeaza urmatoarele venituri �n anul 2008:


- venituri din cotizatiile membrilor = 5000 lei
- venituri din donatii si sponsorizari = 15.000 lei
- venituri din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana = 30.000 lei
- venituri din activitati comerciale = 10.000 lei
Corespunzator acestor venituri ea realizeaza urmatoarele cheltuieli:
- cheltuieli aferente activitatii non-profit = 48.000 lei;
- cheltuieli aferente activitatii comerciale = 7000 lei
Determinati impozitul pe profit datorat de aceasta organizatie non-profit pentru
activitatile desfasurate �n cursul anului 2008, daca cursul de schimb este 3,65
lei/euro.
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR
anual, dar nu mai mult de 10% din ven.neimpozabile.
15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei
10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei
- veniturile din activitati economice sunt scutite �n limita a 5.000 lei, pentru
restul de 5000 lei dator�ndu-se impozit pe profit.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Organizatia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde
cuantumului veniturilor impozabile.
Profitul activitatilor economice = Veconomice � Ch.economice = 10.000 � 7000 =
3000 lei.
Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

21. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli:


- cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului
angajat;
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor rom�ne;
- cheltuieli de reclama si publicitate efectuate �n scopul popularizarii firmei;
- cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;
- cheltuieli reprezent�nd tichetele de masa acordate de angajatori;
- cheltuieli cu marfurile v�ndute;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificati aceste cheltuieli �n categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitata;
c) cheltuieli nedeductibile
din punctul de vedere al impozitului pe profit.
Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifica astfel:
a) Cheltuieli deductibile:
- cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului
angajat;
- cheltuieli de reclama si publicitate efectuate �n scopul popularizarii firmei;
- cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;
- cheltuieli cu marfurile v�ndute;
b) Cheltuieli cu deductibilitate limitata:
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuieli reprezent�nd tichetele de masa acordate de angajatori;
c) Cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor rom�ne;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli aferente


trimestrului I 2008:
- venituri din v�nzarea marfurilor: 50.000 . lei;
- venituri din prestari servicii: 20.000 . lei;
- venituri din dividende primite de la o societate comerciala rom�na = 1.000 lei;
- cheltuieli cu marfurile v�ndute: 30.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile de la terti: 10.000 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
- cheltuieli salariale: 2.000 lei
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor rom�ne: 3.000 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa: 800 . lei, din care 200 lei peste limita
legala
Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
V.impozabile = V.v�nzarea mf. + venituri prest. Serv. = 50.000 + 20.000 = 70.000
lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
- cheltuielile cu marfurile v�ndute sunt integral deductibile =>chelt. ded. =
30.000 lei
- cheltuielile cu serviciile de la terti sunt integral deductibile => chelt. ded.
= 10.000 lei
- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat = 2% x (V.impozabile �
Ch.aferente ven. impozabile altele dec�t cu impozitul pe profit si protocolul) =
2% x (70.000 � 30.000 � 10.000 � 2.000 � 3.000 � 800) = 24.200 lei x 2%= 484 lei
si chelt de protoc. neded = 1.000 - 484 = 516 lei.
- cheltuielile salariale sunt integral deductibile chelt. ded. = 2.000 mil. lei
- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile chelt. neded. = 3.000
mil. lei
- cheltuielile cu tichetele de masa : chelt. ded. = 600 mil. lei si chelt. neded.
= 200 mil. lei.
Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 lei
Pas 3. Profit impozabil = 70.000 � 43.084 = 26.916 lei
Pas 4. Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comerciala realizeaza �n anul 2008 venituri totale impozabile �n


valoare de 10.000 lei si cheltuieli deductibile totale �n valoare de 8.000 lei.
Separat de aceste cheltuieli societatea �nregistreaza cheltuieli cu dob�nzile
aferente �mprumuturilor de la banci �n suma de 1.200 lei. Valoarea capitalului
propriu este de 125.000 lei la �nceputul anului si 150.000 lei la sf�rsitul
anului. Valoarea �mprumuturilor pe
termen lung este de 400.000 lei la �nceputul anului si 300.000 lei. Determinati
valoarea impozitului pe profit de plata aferent anului 2008.
Pas 1. Determinarea deductibilitatii cheltuielilor cu dob�nzile
Cheltuielile cu dob�nzile aferente �mprumuturilor de la banci autorizate de BNR
sunt integral deductibile.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 10.000 � 8.000 � 1.200 = 800 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei

24. O societate comerciala a realizat cumulat de la �nceputul anului pe primele


sase luni ale anului 2008 venituri totale impozabile �n valoare de 40.000 lei,
din care cifra de afaceri reprezinta 38.000 lei si cheltuieli totale �n valoare
de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de
aceste cheltuieli, �n luna mai societatea a acordat o sponsorizare �n valoare de
250 lei. Determinati care este suma impozitului pe
profit pe care societatea trebuie s-o plateasca la 25 iulie 2008, stiind ca
impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost platit la termenul
legal.
Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor sase luni ale anului.
Venituri impozabile = 40.000 lei
Cheltuieli deductibile = 30.000 � 600 = 29.400 lei sau ( 30250-850)
Profit impozabil = 40.000 � 29.400 = 10.600 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II
Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei
Chelt. cu sponsorizarea se deduc din impozitul pe profit �n limita a 3� din cifra
de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.
3� x CA = 3� x 38.000 = 114 lei
20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei
din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea �n suma de 114
lei
Impozit pe profit datorat = 1696 � 114 = 1.582 lei
Pas 3. Impozitului pe profit de plata = Impozit pe profit datorat - Impozit pe
profit platit = 1.582 � 600 = 982 lei

25. La sf�rsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni �nregistreaza un


profit net �n valoare de 200.000 lei.Actionarii societatii sunt: o persoana fizica
rom�na ce detine 30% din capitalul social si o persoana juridica rom�na ce detine
din anul 2001 70% din capitalul social. �n conditiile �n care societatea practica
o rata de distribuire a dividendelor de 50% determinati:
a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) p�na la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.
a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor
- persoana fizica = 100.000 x 30% = 30.000 lei;
- persoana juridica 100.000 x 70% = 70.000 lei;
b) Impozitul pe dividende
- persoana fizica = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);
- persoana juridica = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36,
alin 4, Cod Fiscal);
c) Dividendul net
- persoana fizica = 30.000 � 4.800 = 25.200 lei;
- persoana juridica = 70.000 � 0 = 70.000 lei;
d) Impozitul pe dividende va fi platit �n anul 2008, p�na la data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei �n care se plateste dividendul ori de c�te ori actionarii
decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai t�rziu
de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit
actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de


impozit pe profit (16%) a �nregistrat urmatorii indicatori economico-finanicari:
Capital social subscris si varsat
............................................................1.000 lei
Venituri totale si impozabile
...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal
...................................................60.000 lei
Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise
de legislatia �n vigoare, �n conditiile �n care AGA a hotar�t constituirea
integrala a rezervei legale.
Profit brut 70.000 lei � 60.000 lei = 10.000 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei deci suma maxima admisa de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de


impozit pe profit (16%) a �nregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris si varsat
............................................................1.000 lei
Venituri totale si impozabile
...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal
...................................................60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate
Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat
constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.
I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale
Profit brut 70.000 lei � 60.000 lei = 10.000 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei deci suma maxima admisa de 200 lei
Profit impozabil = 10.000 � 200 = 9.800 lei
Impozit pe profit anual = 9.800 x 16% = 1.568 lei
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 22 (1) a si art. 19 (1)
28. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,
cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data
de 31 decembrie a exercitiului N a �nregistrat urmatorii indicatori economico-
financiari:
Venituri totale si impozabile
...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal
.....................................................6.000 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Profit impozabil =10.000 lei � 6.000 lei = 4.000 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%: 4.000 x 16% = 640 lei
Impozitului de 5% aplicat veniturilor din aceste activitati: 10.000 x 5% = 500 lei
Determinarea impozitului pe profit datorat : 640 (640 lei > 500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18

29. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,


cluburilor de noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data
de 31 decembrie a exercitiului N a �nregistrat urmatorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale si impozabile
...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal
.....................................................7.500 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Profit impozabil = 10.000 lei � 7.500 lei = 2.500 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%: 2.500 x 16% = 400 lei
Impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activitati: 10.000 x 5%
= 500 lei
Determinarea impozitului pe profit datorat : 500 lei (500 lei < 400 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18

30. La data de 31 martie a exercitiului N o societate comerciala platitoare de


impozit pe profit 16% a �nregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Venituri
totale............................................................................
..................................14.000 lei
din care - dividende primite de la o persoana juridica rom�na .
..............................2.000 lei
Cheltuieli
totale............................................................................
..................................10.000 lei
Din care - majorari si penalitati de �nt�rziere pentru neplata la termen a TVA
........100 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.
Profit contabil = 14.000 lei � 10.000 lei = 4.000 lei
Profit impozabil = 4.000 lei � 2.000 lei + 100 lei =2.100 lei
Impozitul pe profit 2.100 lei x 16% = 336 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comerciala s-au �nregistrat urmatorii indicatori economico-


financiari:
Total venituri impozabile
.......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli
..................................................................................
.........7.000 lei
din care - cheltuieli de protocol
................................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit
..............................................340 lei
Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca
societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA.
Total venituri impozabile
.......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli
..................................................................................
......7.000 lei
Baza de calcul a cheltuielilor de protocol deductibile: 10.000 lei � 7.000 lei +
200 lei + 340 lei =3.540 lei
Cheltuieli de protocol deductibile 2% x 3.540 lei = 70,8 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3)
a).

32. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de


impozit pe profit 16% si de TVA 19% a �nregistrat urmatorii indicatori economico-
financiari:
Total venituri impozabile
.......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli
..................................................................................
......7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun,suma exclusiv
tva)�����������������������................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim.
I..................................................340 lei
Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe
profit aferent trim II, stiind ca totalul cheltuielilor include si TVA-ul
nedeductibil aferent produselor de protocol.
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile 10.000 lei � 7.000
lei + 200 lei + 340 lei = 3.540 lei
Cheltuieli de protocol deductibile 2% x 3.540 lei = 70,8 lei
Cheltuielilor protocol nedeductibile 200 lei � 70,8 lei = 129,2 lei
TVA nedeductibila aferenta cheltuielilor de protocol : 200 lei x 19% = 38 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I: 340 lei
Cheltuieli nedeductibile Total 129,2 + 38 + 340 = 507,2 lei
Profit impozabil la 30 iunie 10.000 lei � 7.000 lei + 507,2 + 3.507,2 lei
Impozit pe profit cumulat la 30 iunie : 16% x 3.507,2 lei = 561 lei
IV. Impozit pe profit aferent Trim II. 561 lei � 340 lei = 221 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3)
a )si art. 145 (5) b).

33. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16%


prezinta urmatoarea situatie financiara:
Venituri totale impozabile
.......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale
..................................................................................
.....600.000 lei
din care
- cheltuieli de
protocol..........................................................................
.......12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim.
I........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezent�nd majorari de �nt�rziere si penalizari
pentru neplata la termen a TVA
....................................................................2.000 lei
Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol
admisa la 30 iunie.
Profit contabil 700.000 lei � 600.000 lei = 100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile 100.000 lei +
12.000 lei + 10.000 lei = 122.000 lei
Cheltuieli de protocol deductibile 2% x 122.000 lei = 2.440 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3)
a).

34. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si TVA


19% prezinta urmatoarea situatie financiara:
Venituri totale impozabile
.......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale
..................................................................................
.....600.000 lei
Din care
- cheltuieli de
protocol..........................................................................
.......12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim.
I.........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezent�nd majorari de �nt�rziere si penalizari
pentru neplata la termen a TVA
....................................................................2.000 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe
profit aferent trim II, stiind ca totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu
TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.
Profit contabil 700.000 lei � 600.000 lei = 100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile (100.000 lei +
12.000 lei + 10.000 lei)=122.000 lei
Cheltuieli de protocol deductibile 2% x 122.000 lei = 2.440 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile 12.000 lei � 2.440 lei = 9.560 lei
Cheltuieli cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile. 9560
lei x 19% = 1816,4 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim.
I...........................................................10.000 lei
Cheltuieli reprezent�nd majorari de �nt�rziere si penalizari pentru neplata la
termen a TVA .....2.000 lei
Cheltuieli nedeductibile Total 9.560+1816,4.+10.000+2.000 = 23.376,4 lei
Profit impozabil la 30 iunie (100.000 lei + 23.376,4 lei)
..................................................123.376,4 lei
Impozit pe profit cumulat 30 iunie (123.376,4 lei x
16%)..............................................19.740,22 lei
Impozit pe profit aferent Trim II. (19.740 lei � 10.000)
lei.........................................9.740 lei
Legea 571/2003, C.F. art. 21 (3) a) si (4) a) si HG 44/2004 privind Normele de
Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI
TVA, pct. 6 (11) si (12).

35. O societate commerciala a obtinut cumulat, de la �nceputul anului p�na la data


de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor
finalizate �n luna aprilie 2008. �n cursul anului s-a platit un impozit astfel:
Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei
Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei
Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei
Sa se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat p�na la
data de 25 ianuarie, aferent trim IV,
urm�nd ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca p�na
la data de 15 aprilie a anului urmator si care va fi diferenta de plata pentru
acel an.
Impozit pe profit pentru Trim. IV (suma egala cu impozitul pe Trim.
III).......12.000 lei
Profit impozabil.........................
.............................................................750.000 lei
Impozit pe profit anual (750.000 lei x
16%)........................................... 120.000 lei
Impozit pe profit platit p�na la data de 25 ianuarie (36.000 lei + 40.000 lei +
12.000 lei + 12.000 lei)=100.000 lei
Diferenta de plata pentru anul 2007 (120.000 lei � 100.000 lei) = 20.000 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 34
(10) si art. 35 (1).

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


1 ianuarie 2007
31 martie 2007 lei
Capital propriu 100.000
120.000
Capital �mprumutat 110.000
90.000
Cheltuieli cu dob�nzile aferente
unui �mprumut de la o banca
rom�neasca autorizata de BNR 0
40.000
Venituri din dob�nzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0
150.000
Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dob�nzile la data de 31
martie 2008.
Gi = imp t.lung incep+sf perioadei =(90.000+110.000) / (100.000+120.000) = 0.9
(cap propriu incep +sfirsit)
Gi < 3 chelt dobinzi deductibile integral adic� sunt �n sum� de 40.000
lei.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23
(4).

37. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


lei 1 ianuarie 2008
31 martie 2008
Capital propriu 100.000
120.000
Capital �mprumutat 110.000
150.000
Cheltuieli cu dob�nzile aferente
unui �mprumut de la un actionar
al societatii comerciale 0
60.000
Venituri din dob�nzi 0
22.000
Celelate venituri impozabile 0
170.000
Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dob�nzile la data de 31
martie 2008. Rata dob�nzii la care sa contractat �mprumutul de la actionar este
inferioara ratei dob�nzii de referinta stabilite de BNR.
Cheltuielilor cu dob�nzile posibil deductibile
..................................................... 60.000 lei
(se �ncadreaza �n limita data de nivelul ratei dob�nzii de referinta stabilite de
BNR)
Gradului de �ndatorare a capitalului
GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18
100.000 +120.000
Cheltuieli cu dob�nzile deductibile �n trim I.
....................................................60.000 lei
(grad �ndatorare < 3)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (5)
si art. 23 (1)

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


lei 1 ianuarie 2008
31 martie 2008
Cheltuieli cu dob�nzile aferente
unui �mprumut de la un actionar 0
70.000
Venituri din dob�nzi 0
30.000
Celelate venituri impozabile 0
220.000
Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dob�nzile la 31 martie
2008, �n cazul �n care gradul de �ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai
mic ca 3 si �n cazul �n care gradul de �ndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei. Daca pentru �mprumutul contractat s-ar fi platit
dob�nzi calculate cu rata de referinta aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi
fost 50.000 lei.
R�spuns: Grad de �ndatorare Cheltuieli deductibile cu dob�nzile la
31 martie 2008
<3
50.000 lei
>3
0lei

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dob�nzile posibil deductibile


Cheltuieli cu dob�nzile posibil deductibile
....................................................... 50.000 lei
(numai cele care se �ncadreaza �n limita data de nivelul ratei dob�nzii de
referinta stabilite de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt
integral nedeductibile).
II. Determinarea cheltuielilor cu dob�nzile deductibile �n trim I �n functie de
gradul de �ndatorare a capitalului
Caz I. Grad de �ndatorare < 3
Cheltuieli cu dob�nzile deductibile �n trim I.
....................................................50.000 lei
(Cheltuielile cu dob�nzile posibil de dedus vor fi integral deductibile �n trim I)
Caz II. Grad de �ndatorare > 3
Cheltuieli cu dob�nzile deductibile �n trim I.
....................................................0 lei
(Cheltuielile cu dob�nzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile �n trim
I si se vor reporta p�na c�nd gradulde �ndatorare va fi mai mic dec�t 3).
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 23 (1), (2) si (5)
39. O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea
contabila de intrare este de 56.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani.
�n conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de
amortizare accelerata, care este marimea amortizarii fiscale �n anul 2009? La
calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.
Amortizarea accelerata �n primul an de functionare (2008): 56.000 lei x 50% =
28.000 lei
Amortizarea �n al doilea an de functionare (2009): 28.000 lei : 4 ani = 7.000
lei/an = 7.000 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru


extinderea activitatii. Valoarea contabila
de intrare este de 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.
Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.
Amortizarea fiscala anuala pe baza metodei liniare 2.000.000 lei : 40 ani =50.000
lei
Amortizarea fiscala �n anul 2007: 50.000 lei x 9/12 =37.500 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24
(6), (7), (11).

41. Un contribuabil achizitioneaza, �n data de 03 Octombrie 2007 un brevet de


inventie pe care �l utilizeaza �ncep�nd cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de
facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei.
Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de
amortizare liniara.
Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.
Valoarea contabila de intrare (145.775 lei � 23.275 lei)
...............................122.500 lei
Amrtizarea fiscala lunara 122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei = 3.402,77 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24
(6), (7), (11).

42. Se �nregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune �n valoare de


1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.
Materialele nu au fost asigurate.
Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe
profit pentru aceasta situatie?
Tratatment din punct de vedere al TVA
Constatarea existentei de bunuri lipsa �n gestiune se considera livrare catre
sine, pentru care societatea trebuie sa colecteze TVA , se va colecta TVA �n suma
de 100.000 x 19% = 19.000 lei. Acest TVA colectat este cheltuiala a societatii.
Tratatment din punct de vedere al impozitului pe profit
Cheltuiala cu stocul constatat lipsa �n gestiune, precum si cu TVA aferent este
deductibila fiscal numai daca stocul a fost asigurat, �n limita asigurarii. Cum
stocul nu a fost asigurat, at�t cheltuiala cu stocul, c�t si TVA colectata
aferenta stocului vor fi cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe
profit.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (4)
lit. c, art. 128 (4), art. 155 (2) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a
Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Titlul VI TVA, pct. 70 (1) si (2).

43. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, a �ncheiat in cursul


trim.1un contract de leasing operational �n calitate de utilizator de leasing
pentru un utilaj si a �nregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat:
Cheltuieli privind marfurile ����������������.. 100.000 lei
Cheltuieli cu salariile �������������������...20.000 lei
Cheltuieli cu amortizarea bunului luat �n leasing ��.������..1.000 lei
Cheltuieli cu serviciile bancare ���������...�������500 lei
Una din aceste cheltuieli nu a fost �nregistrata corespunzator operatiunii
economice realizate de societate.
Sa se indice grupa de cheltuieli incorect �nregistrata si cine trebuia sa le
�nregistreze, precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului
impozabil.
Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect �nregistrate la
utilizator deoarece societatea a �ncheiat un contract de leasing operational.
Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se �nregistreaza de catre
locator si sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 25

44. �n cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007,
la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende
............................................ 300.000 lei
Capital social subscris si varsat
.......................................................................30.000 lei
Din care: Asociat �A�/Persoana juridica rom�na
............................................25.000 lei
Asociat �B�/Persoana fizica rom�na ..............................................
...5.000 lei
Asociatul �A� detine partile sociale �ncep�nd cu anul 2000.
Sa se determine suma dividendelor ce trebuie �ncasate de catre fiecare asociat si
a impozitului pe dividende retinut de societatea comerciala.
I. Determinarea ponderii partilor sociale �n total capital
Asociat �A� 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%
Asociat �B� 5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%
II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende
Asociat �A� 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei
Asociat �B� 300.000 lei x 16,67% = 50.010 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
Asociat �A� 249.990 lei x 0% = 0 lei
Asociat �B� 50.010 lei x 10% = 5.001lei
IV. Suma dividendelor de �ncasat de catre asociati
Asociat �A� 249.990 lei -0 = 249.990 lei
Asociat �B� 50.010 lei � 5001 = 45.009 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36
(1), (2), (4) si art. 67 (1).

45. �n cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007,
la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende
............................................ 200.000 lei
Capital social subscris si varsat
.......................................................................40.000 lei
Din care: Asociat �A�/Persoana fizica rom�na
...............................................25.000 lei
Asociat �B�/Persoana fizica rom�na .............................................
15.000 lei
Sa se determine suma dividendelor ce trebuie �ncasate de catre fiecare asociat si
a impozitului pe dividende retinut de societatea comerciala.
I. Determinarea ponderii partilor sociale �n total capital
�A� 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%
�B� 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%
II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende
�A� 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei
�B� 200.000 lei x 37,50% = 75.000 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
�A� 125.000 lei x 10% = 12.500 lei
�B� 75.000 lei x 10% = 7.500 lei
Suma dividendelor de �ncasat de catre asociati
�A� 125.000 lei -12.500 = 112.500 lei
�B� 75.000 lei � 7.500 = 67.500 lei

46. �n categoria contrib. impozitului pe profit intra si persoanele juridice


rom�ne. Descrieti categoriile de de persoane juridice rom�ne ce datoreaza impozit
pe profit, precum si sfera de cuprindere a impozitului datorat deaceste persoane.
In categoria persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit se cuprind:
companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de
subordonare, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si
de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu
capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola
cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si
institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice
alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit
legislatiei rom�ne.
Aceste persoane datoreaza impozit asupra profitului impozabil obtinut din orice
sursa, at�t din Rom�nia, c�t si din strainatate.

47. �n categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele


juridice straine. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste
societati datoreaza impozitul pe profit.
Persoanele juridice straine intra sub incidenta impozitului pe profit �n
urmatoarele situatii:
- persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui
sediu permanent �n Rom�nia, pentru profitului impozabil atribuibil sediului
permanent;
- persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara
activitate �n Rom�nia �ntr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii
din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei personae;
- persoanele jur. straine care realizeaza venituri din/sau �n legatura cu
proprietati imobiliare situate �n Rom�nia sau din v�nzarea/cesionarea titlurilor
de participare detinute la o pers. jur. rom�na, asupra prof. impozabil aferent
acestor venituri.

48. �n ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit


pentru veniturile realizate?
Asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de
locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr.
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sunt scutite de
impozit pe profit pentru veniturile obtinute din activitati economice, care sunt
sau urmeaza a fi utilizate pentru �mbunatatirea utilitatilor si a eficientei
cladirii, pentru �ntretinerea si repararea proprietatii comune.

49. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale


sunt scutite de la plata impozitului peprofit, �n anumite conditii, pentru
veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii?
Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt
scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati
economice realizate p�na la nivelul echivalentului �n lei a 15.000 euro, �ntr-un
an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata
impozitului pe profit.

50. Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit


IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%*
*K%=16%-regula generala
=art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite
Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta �ntre veniturile realizate din orice
sursa si cheltuielile efectuate �n scopul realizarii de venituri, dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile
nedeductibile.

51. Sa se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru


anul 2008, daca se cunosc urmatoarele date despre venituri si cheltuieli:
- venituri din serbari, conferinte, tombole 24.000 lei;
- venituri din cotizatii 3.000 lei;
- donatii �n bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;
- venituri obtinute din reclama si publicitate 25.000 lei;
- venituri din activitati economice 7.000 lei;
- cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt �n suma de 5.000 lei, din care
cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt
�n suma de 2000 lei.
Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.
echiv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei
10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei
Rezulta ca veniturile din actrivitatile economice neimpozabile sunt de 6100 lei,
deci veniturile impozabile sunt de 7000 - 6100 = 900 lei.
Profit impozabil = (7000 � 2000)x900/7000 = 643 lei
Impozit = 643 x 16% = 103 lei.

52. Ce conditii cumulative trebuie sa �ndeplineasca imobilizarea corporala pentru


a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care �ndeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
a) este detinut si utilizat �n productia, livrarea de bunuri sau �n prestarea de
servicii, pentru a fi �nchiriat tertilor sau �n scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare dec�t limita stabilita prin hotar�re a
Guvernului (1800 lei);
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite �n loturi, seturi sau care
formeaza un singur corp, lot sau set,la determinarea amortizarii se are �n vedere
valoarea �ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra �n structura
unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului
rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta �n parte.

53. Prezentati regulile generale pe baza carora se poate stabili regimul de


amortizare (liniar, degresiv sau accelerat) �n cazul mijloacelor fixe.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform
urmatoarelor reguli:
a) �n cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
b) �n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si
instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora,
contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau
accelerata;
c) �n cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru
metoda de amortizare liniara sau degresiva.

54. Cum se calculeaza amortizarea fiscala prin fiecare din cele 3 metode de
amortizare (liniara, degresiva si accelerata)?
�n cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea
cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
Cota de amortizare liniara se calculeaza raport�nd numarul 100 la durata normala
de utilizare a mijlocului fix.
�n cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin
multiplicarea cotelor de amortizareliniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este �ntre 2
si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este �ntre 5
si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai
mare de 10 ani.
Cotele de amortizare determinate de aplica la valoarea ramasa de amortizat la
finalul fiecarui an de amortizare p�na �n momentul �n care amortizarea anuala
determinata �n sistem regresiv devine mai mica dec�t raportul �ntre valoarea
ramasa de amortizat si numarul de ani ramasi de amortizat, moment �n care
amortizarea anuala devine egala cu raportul mentionat anterior.
�n cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum
urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de
intrare a mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea
valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare
ramasa a acestuia.

55. �ncep�nd cu anul 2007 ce conditii trebuie �ndeplinite pentru ca dividendele


primite de o persoana juridica rom�na, societate-mama, de la o filiala a sa
situata �ntr-un stat membru sa fie neimpozabile?
Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoana juridica rom�na, societate-
mama, de la o filiala a sa situata �ntr-un stat membru, daca persoana juridica
rom�na �ntruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. plateste impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
2. detine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat
membru de la care primeste dividendele, respectiv minimum 10%, �ncep�nd cu 1
ianuarie 2009;
3. la data �nregistrarii venitului din dividende detine participatia minima
prevazuta la pct. 2, pe o perioada ne�ntrerupta de cel putin 2 ani.

56. Dati 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil,


indiferent de nivelul lor.
Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos:
a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de
catre contribuabil;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile
efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) cheltuielile reprezent�nd contributiile pentru asigurarea de accidente de munca
si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare
pentru asigurarea de riscuri profesionale;
d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate �n scopul popularizarii
firmei, produselor sau serviciilor, �n baza unui contract scris, precum si
costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor
publicitare. Se includ �n categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si
bunurile care se acorda �n cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru �ncercarea produselor si demonstratii la
punctele de v�nzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul
stimularii v�nzarilor;
e) cheltuielile de transport si cazare �n tara si �n strainatate, efectuate de
catre salariati si administratori;
f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor
de credit;
g) taxele de �nscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de
actele normative �n vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat
negocierii contractului colectiv de munca;
h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului
angajat;
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente
sau noi, participarea la t�rguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de
materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu
�ndeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de
vedere contabil;
k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, �ntretinerea si perfectionarea sistemelor de management al
calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;
l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
m) taxele de �nscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de
comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de


deplasare acordata salariatiilor �n Rom�nia si/sau �n strainatate?
Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru
deplasari �n Rom�nia si �n strainatate este deductibila �n limita a 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al
cheltuielilor cu sponsorizarea?
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt cheltuieli nedeductibile fiscal sau deductibile
plafonat.
Ele se scad din impozitul pe profit datorat �n limita minimului dintre urmatoarele
1. 3o/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de buna executie acordate


clientilor?
Sunt deductibile fiscal.

60. Ce dob�nzi si diferente de curs valutar nu intra sub incidenta gradulului de


�ndatorare �n ceea ce priveste deductibilitatea din punctul de vedere al
impozitului pe profit?
Raspuns.
Dob�nzile si pierderile din diferente de curs valutar, �n legatura cu
�mprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de
dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele
aferente �mprumuturilor obtinute de la institutiile de credit rom�ne sau straine,
institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite
potrivit legii, precum si cele obtinute �n baza obligatiunilor admise la
tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta gradului de
�ndatorare.

61. Cum se determina gradul de �ndatorare �n vederea stabilirii daca cheltuielile


cu dob�nzile sunt deductibile sau nu?
Gradul de �ndatorare se calculeaza ca raport �ntre media capitalului �mprumutatcu
termen de rambursare mai mare de un an si media capitalului propriu. Pentru
calculul acestor medii se folosesc valorile existente la �nceputul anului si la
sf�rsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.
Capit.impr.01 01+capit.impr.31.12
Grad indatorare=---------------------------------------------------
Capit.propiu 01 01+ capit.propriu 31.12
62. Un agent economic obtine �n anul 2008 un profit impozabil dintr-un bar de
noapte �n valoare de 1.000 lei.
Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sa se determine impozitul
pe profit datorat.
Impozitul �n cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai
putin de 5% din veniturile din astfel de activitati. 16% x 1000 = 160 lei
5% x 9000 = 450 lei => �n acest caz impozitul este
450 lei.

63. Sa se calculeze amortizarea anuala a unui mijloc fix amortizabil prin


utilizarea regimului de amortizare degresiva prevazut la art 24, alin 8 din Codul
fiscal. Se cunosc urmatoarele date:
- valoarea de intrare 35.000 lei;
- durata normala de functionare conform catalogului 10 ani;
- cota anuala de amortizare liniara = 100/10 = 10%;
- cota anuala de amortizare degresiva este 10% x 2 = 20 %.
An 1: amt.=35.000x 20%=7.000
An 2: amt= (35.000-7.000)x20%=5.600
Cota de amt.liniara = 100/8=12,5% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva
An 3: amt = (35.000 - 7.000 -5.600) x 20% = 22.400 x 20% = 4.480
Cota de amt.liniara = 100/7=14.29% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva
An 4: amt.=(22.400-4.480)x20%=17.920x20%=3.584
Cota de amt.liniara = 100/6=16.67% <20% => se aplica in continuare cota degresiva
An 5: amt.=(17.920-3.584)x20%=14.336x20%=2867,2
Cota de amt.liniara = 100/5=20% = 20% => se aplica in continuare cota degresiva
An 6: amt.=(14.336-2867,2)x20%=11.468,8x20%=2.293,7
Cota de amt.liniara = 100/4=25% > 20% => se aplica in continuare cota liniara
Amt.an 7,8,9,10=(11.468,8-2.293,7)/4=2293,7

64. Care este regimul fiscal al pierderilor �n cazul impozitului pe profit?


Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza
din profiturile impozabile obtinute �n urmatorii 5 ani consecutivi (7 ani incepand
cu 01 01 2009). Recuperarea pierderilor se va efectua �n ordinea �nregistrarii
acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale �n vigoare din anul �nregistrarii acestora.
Pierderea fiscala �nregistrata de contribuabilii care �si �nceteaza existenta prin
divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-�nfiintati sau
de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.
�n cazul persoanelor juridice straine, pierderea se recuperaza lu�ndu-se �n
considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent �n
Rom�nia.
Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au
realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulilor de recuperare a pierderii
de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.
Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa �ntre data �nregistrarii
pierderii fiscale si limita celor 5 ani.

65. Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene


si a depune declaratii de impozit pe profit. Se cere sa se mentioneze pentru anul
2007 termenele la care se face plata, ca regula si pe categorii de contribuabili,
precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date?
Contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice rom�ne, si
sucursalele din Rom�nia ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a
plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial (scadenta
este data de 25, inclusiv, a primei luni a trimestrului urmator). Termenul p�na la
care se efectueaza plata impozitului anual (impozitul anual � platile anticipate)
este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).
Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati
impozitul pe profit trimestrial, p�na la data de 25 inclusiv a primei luni
urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii au
obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit p�na la data de 15
aprilie inclusiv a anului urmator.
Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit
anual, p�na la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
calculeaza impozitul.
Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor
tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul
pe profit anual, p�na la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui
pentru care se calculeaza impozitul.

66.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit?


Conf. art.13 L571-privind Codul fiscal. sunt contribuabili �n cazul impozitului pe
profit:
a) persoanele juridice rom�ne;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui
sediu permanent �n Rom�nia;
c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara
activitate �n Rom�nia �ntr-o
asociere fara personalitate juridica;
d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau �n legatura cu
proprietati imobiliare situate �n
Rom�nia sau din v�nzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o
persoana juridica rom�na;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice rom�ne, pentru
veniturile realizate at�t �n
Rom�nia c�t si �n strainatate din asocieri fara personalitate juridica; �n acest
caz, impozitul datorat de persoana
fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica rom�na.

67.Care este cota de impunere a profitului in 2008?


Raspuns-16% cu exceptia preved. Art.38-L571/2003Cod fiscal

68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul
rezervei legale?
Art.22(1) lit a)-L571/2003: Rezerva legala este deductibila �n limita unei cote de
5% aplicata asupra profitului contabil, �nainte de determinarea impozitului pe
profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile
aferente acestor venituri neimpozabile, p�na ce aceasta va atinge a cincea parte
din capitalul social subscris si varsat sau din
patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. �n cazul �n
care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub
orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la
calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele
juridice care furnizeaza
utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se
privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a
pachetului de actiuni obtinut �n urma procedurii de conversie a creantelor, iar
sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul
profitului impozabil.

69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana


juridica , daca plata dividendelor se face in anul fiscal 2008?
Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10%
asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica rom�na.
Nu se datoreaza impozit �n cazul dividendelor platite de o persoana juridica
rom�na unei alte persoane juridice rom�ne, daca beneficiarul dividendelor detine
minimum 15%, respectiv 10%, �ncep�nd cu anul 2009, din titlurile de participare
ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani �mpliniti p�na la
data platii acestora.

70 .Societatea Alfa SRL , societate de expertiza contabila platitoare de impozit


pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de
16.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;-1 euro=3.6 lei.
Deductibila neplafonat conform art.21(2) lit.g )Cod fiscal si pct.30 N. Metod.
Aprob. Prin HG.44/2004
Art.21(2) lit.g) : sunt cheltuieli deductibile �taxele de inscriere , cotizatiile
si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum
si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de
munca�
=> Chelt deductibile = 16.000 lei
??? Raspuns:CF art. 21. 4 lit. s
Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile
neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea
desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro
anual.
4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul impozitului pe profit
16.000 lei-14.400 lei= 1.600 lei suma nedeductibila.

71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe


profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de
16.000 lei.De asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o
organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care
achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor
cheltuieli,stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.
-suma de 16.000 lei �este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70
cf. Prevederilor art.21(2) lit.g) CF si pct. 30N Met.
-contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita
echivalentului in lei a 4.000 euro anual cf. Art.21(4) lit. s) din L571/2003 Cod
fiscal, respectiv: 4000x3.6 lei/euro=14.400 lei;-diferenta de 3.600 lei(18.000-
14.400) fiind nedeductibila.
Total cotizatii deductibile =16.000 lei +14.400 lei=30.400 lei.
Art 21(40 lit s)- sunt cheltuieli nedeductibile -�cheltuielile cu taxele si
cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care
au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc
echivalentul in lei a 4000 euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit
g )si m)�

72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei
si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o
suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de
angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respective 2.000 lei pe
angajat.
Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative,
stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro = 3,6 lei.
Prime facult. 20.000/10 angajati = 2.000 lei
200 euro x 3,6 = 720/ angajat / an
720 x 10 angajati = 7.200 deductibil

73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei,
reprezentand cifra de afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul
acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele :
- suma de 3.300 lei � tichete de crese acordate salariatilor
- suma de 10.000 lei � o bursa private acordata unui student
- suma de 75.000 lei - chelt. cu salariile personalului
- suma de 5.000 lei � impozit pe profit declarat si platit aferent anului
2008.
Determinati impozitul pe profit afferent anului 2008, precum si diferenta de
impozit de plata sau de recuperate.
Tich crese 75.000 x 2% = 1.500 => 3.300-1.500=1.800 nedeductibile
Prof. impoz = 250.000-175.000+1.800+10.000+5.000=78.200 x 16%=12.512
Mecenat = 250.000 x 3� =750
12.512 x 20%= 2.502
Impozit datorat = 12.512-750=11.762
Dif. De plata = 11.762-5.000 = 6.762

74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000


lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La 15 mai 2008 societatea caseaza bunul,
obtinand in urma valorificarii prin vinzare a partilor componente suma de 7.000
lei.
Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a chelt. cu valoarea
ramasa neamortizata a mijlocului fix.
% = 212 25000
281 20000
658 5000
4111 = % 8330
7583 7000
4427 1330
Cheltuielile sunt integral deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit
corespunzator din vanzare m.f.
Oricum ar fi deductibila integral ,conform pct. 71.6 din Norme. La art. 24 CF.

75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000


lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La 15 mai 2008 societatea caseaza bunul,
obtinand in urma valorificarii prin vinzare a partilor componente suma de 2.000
lei.
Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu
valoarea ramasa neamortizata a mij.fix.

Cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform


pct. 71.6 din Norme.la CF

76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei
reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract
incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe
profit aceasta suma s-a considerat nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de
servicii de la care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de prestari
de servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate
documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat.
Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.
Decizia luata in urma controlului nu e corecta deoarece cheltuielile de
functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi
deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta existau
toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv
prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de
2.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului
impozabil. Nu are importanta faptul ca nu exista contract.

77. S.C. ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati
de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat
intre parti suma de palta era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventeimnu a acceptat
retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor, a carui
cota este de 10%, astfel ca S.C. ALFA SRL a calculat impozitul, considerind suma
de 10.000 lei ca fiind suma neta de ipozit, si l-a inregistrat in cheltuielile
sale.
Determinati suma impozitului calculat de S.C. ALFA SRL pt. redeventele platite
nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe
profit.

??????????????????

78 .S.C ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit , a efectuat in 2008


urmatoarele plati de impozit pe profit:
-tr.1= 2000 lei,
-tr.2 =2500 lei,
-tr.3 = 900 lei,
Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.4 stiind ca
ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 02 2008 inchiderea exercitiuilui
financiar/2007.
Raspuns=900 lei

10) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) platesc pentru ultimul trimestru
o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al
aceluiasi an fiscal, urm�nd ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul
fiscal sa se faca p�na la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe
profit prevazut la art. 35 alin. (1).
(11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza p�na la
data de 15 februarie �nchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia
anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal
�ncheiat, p�na la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

79.Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit


(101)?
Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit
p�na la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator -art.35 L571/2003.

80. O societate platitoare de impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor


realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor desprinsa din balanta lunii martie
2008:
Tip venit Valoare cumulat� de la
�nceputul anului (lei)
Venituri din v�nzarea marfurilor 10.000
Venituri din productia de imobilizari corporale 2.000
Venituri din cedarea activelor fixe 7.000
Venituri din provizioane 500
Venituri din dob�nzi 50
Venituri din diferente de curs valutar 70
Venituri din despagubiri acordate de societ.de asig.
pentru pagubele la activele corporale proprii 200
�n luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune �n functiune o casa
de marcat �n valoare de 500 lei.
Determinati impozitul pe veniturile micro�ntreprinderilor datorat pentru trim. I
2008.
V. supuse impozitului pe veniturile micro�ntreprinderilor = Venituri din v�nzarea
marfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dob�nzi + Venituri
din diferente de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei
Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.
Impozit pe venit = 2,5%x (17.120 � 500) = 2,5%x16.620 = 416 lei (pt. 2009
3%x16.620)

81. Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2006:


Indicator Societatea A Societatea B
Societatea C
Ob.de activitate Comert cu articole de Jocuri de noroc
Prest. Serv. coafura
imbracaminte
Tip capital soc. Integral Privat Integral privat
Integral privat
Venituri (lei) 250.000 300.000
480.000
Numar salariati 10 4
5

Stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din
societatile de mai sus se pot �ncadra pentru anul 2007 la categoria platitor de
impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor, av�nd �n vedere ca nici una dintre
ele nu a mai fost �ncadrata �n aceasta categorie
Nici una dintre societatile de mai sus nu se poate �ncadra �n categoria
micro�ntreprinderilor �n 2007,deoarece:
- societatea A are 10 salariati, conditia impusa de lege limit�nd numarul de
salariati la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit. b);
- societatea B activeaza �n domeniul jocurilor de noroc, domeniu �n care nu se pot
�nfiinta
micro�ntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);
- societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, conditia impusa de lege
limit�nd valoarea veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit.
c).

82. O societate platitoare de impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor a


�nregistrat �n trim I 2008 venituri impozabile �n valoare de 200.000 lei si
cheltuieli totale de 150.000 lei.
Sa se calculeze impozitul pe venit.
Determinarea impozitului pe venit 200.000 lei x 2,5% = 5.000 lei (pt. Anul 2009
200.000 x 3%)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 107 si 108.

83. O societate platitoare de impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor a


�nregistrat �n trim I 2008 venituri totale impozabile �n valoare de 18.000 �n
cursul lunii februarie achizitioneaza si pune �n functiune o casa de marcat
fiscala �n valoare de 1.500 lei.
Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit 18.000 lei � 1.500 lei =
16.500 lei
Determinarea impozitului pe venit 16.500 lei x 2.5% = 413 lei (pt.2009
16.500x3%)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 107 si 108.

84. O societate platitoare de impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor a


�nregistrat �n trim I 2008 urmatoarele venituri:
Venituri din v�nzarea produselor finite
................................................... 12.000 lei
Venituri din dob�nzi
..................................................................................
... 200 lei
Venituri din variatia stocurilor
....................................................................1.000 lei
Venituri din productia de impobilizari
corporale si necorporale
................................................................................
700 lei
Sa se determine impozitul pe venit.
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit 12.000 lei + 2.000 lei =
12.200 lei
Determinarea impozitului pe venit 12.200 lei x 2.5% = 305 lei (pt. 2009
12.200x3%)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 107 si 108.

85. O societate platitoare de impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor


achizitioneaza si pune �n functiune �n cursul lunii februarie 2008 o casa de
marcat fiscala �n valoare de 1.400 lei. Balanta la 31 martie 2008 �nregistreaza
urmatoarele venituri:
Venituri din comercializarea marfurilor
................................................... 10.000 lei
Venituri din dob�nzi
..................................................................................
... 100 lei
Venituri din
provizioane.......................................................................
......... 200 lei
Sa se determine impozitul pe venit.
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit 10.000 lei + 100 lei �
1.400 lei = 8.700 lei
Determinarea impozitului pe venit 8.700 lei x 2,5% = 218 lei (pt. 2009= 8.700x3%)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 107 si 108.

86. In cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata
impozitului pe venitul microintreprinderilor?
-art.103 si 104 din L571/2003 privind Codul fiscal
Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile micro�ntreprinderilor
persoanele juridice rom�ne care �ndeplinesc cumulative urmatoarele conditii:
a) realizeaza venituri, altele dec�t cele din consultanta si management, �n
proportie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 p�na la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul �n lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele dec�t
statul, autoritatile locale si institutiile publice.
Micro�ntreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata
impozitului reglementat de prezentul titlu �ncep�nd cu anul fiscal urmator, daca
�ndeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de
impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor.
O persoana juridica rom�na care este nou-�nfiintata poate opta sa plateasca
impozit pe venitul micro�ntreprinderilor, �ncep�nd cu primul an fiscal, daca
conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt �ndeplinite la data
�nregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b)
este �ndeplinita �n termen de 60 de zile inclusiv de la data �nregistrarii.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele
juridice rom�ne care:
a) desfasoara activitati �n domeniul bancar;
b) desfasoara activitati �n domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de
capital, cu exceptia persoanelor
juridice care desfasoara activitati de intermediere �n aceste domenii;
c) desfasoara activitati �n domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive,
cazinourilor;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu
peste 250 de angajati

87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de
impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns: 2.5% -cf. Art.107 din L571/2003 Cod fiscal (anul 2009 � 3 %)

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul


microintreprinderilor?
Cf.art.108 L571/2003 Cod fiscal baza impozabila a impozitului pe veniturile
micro�ntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezent�nd cota-parte a subventiilor
guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru
pagubele produse la activele corporale
proprii.
�n cazul �n care o micro�ntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de
achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, �n conformitate cu documentul
justificativ, �n trimestrul �n care au fost puse �n functiune, potrivit legii

89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile
din lei in euro in scopul verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea
venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit
pe veniturile microintreprinderilor?
Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului �n euro a veniturilor
realizate de micro�ntrepr. este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarei
luni a perioadei careia �i este aferent venitul respectiv.

90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto,
inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul
2008:
lei, valori lunare
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a


fost :
lei/euro, in ultima zi a lunii
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de schimb 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost
de 3.6102 lei/euro, precizati daca societatea isi poate mentine statutul de
platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al
anului 2008.
ianuarie : 75.000/3.7246= 20.136,39 euro
februarie : 59.000/3.6548 = 16.143,16 euro
martie : 85.000/3.7202= 22.848,24 euro
aprilie : 65.000/3.6531 = 17.793,11 euro
mai : 75.000/3.6755 = 20.405,39 euro
iunie : 56.000/3.6505 = 15.340,37 euro
Total venituri in euro la sfarsitul sem. I =
20.136,39+16.143,16+22.848,24+17.793,11+20.405,39+15.340,37 = 112.666,66 euro
Rezulta ca societatea trebuie sa treaca la statutul de platitoare de impozit pe
profit la sfarsitul semestrului I 2008.

91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto,
inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul
2008:
lei, valori lunare
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a


fost :
lei/euro, in ultima zi a lunii
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de schimb 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost
de 3.6102 lei/euro, precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca
societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau
impozit pe veniturile microintreprinderilor)
ianuarie : 75.000/3.7246= 20.136,39 euro
februarie : 59.000/3.6548 = 16.143,16 euro
martie : 85.000/3.7202= 22.848,24 euro

Impozit pe venit micro =2.5%* ( 75.000+59.000+85.000) = 2.5%*219.000=5.475 lei

aprilie : 65.000/3.6531 = 17.793,11 euro


mai : 75.000/3.6755 = 20.405,39 euro
iunie : 56.000/3.6505 = 15.340,37 euro

Total venituri in euro la sfarsitul sem. I =


20.136,39+16.143,16+22.848,24+17.793,11+20.405,39+15.340,37= 112.666,66 euro
Rezulta ca societatea trebuie sa treaca la statutul de platitoare de impozit pe
profit la sfarsitul semestrului I 2008.
Profit impozabil = Total venituri � Total cheltuieli+ Cheltuieli
nedeductibile+Venituri neimpozabile
Profit impozabil = 415.000- 250.000+5.475=170.475 lei
Impozit profit datorat = 170.475*16%= 27.276 lei
Impozit pe profit de plata = 27.276- 5.475= 21.801 lei

92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate �


activitati de consultanta pentru afaceri si management� poate fi platitoare de
impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Da, daca veniturile realizate din activitatea principala � activitati de
consultanta pentru afaceri si management� sunt in proportie de sub 50% din
veniturile toatle.
93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si
consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in
anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului
Luna ian feb martie aprilie mai iunie
Venituri din prestari servicii 15.000 35.000 50.000 77.000
107.000 115.000
Venituri din consultanta 5.000 10.000 11.000 15.000 20.000
25.000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru


primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile
microintreprinderilor)
Raspuns:
In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie
de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie
de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 126.000 lei
Impozit = 2.5%*126.000 =3.150 lei
Total venituri trim. II = 359.000 lei
Impozit = 2.5%*359.000= 8.975 lei

94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si
consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in
anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului
Luna ian feb martie aprilie mai iunie
Venituri din prestari servicii 15.000 35.000 50.000 77.000
107.000 115.000
Venituri din consultanta 5.000 10.000 11.000 35.000 110.000
135.000
Cheltuieli deductibile 10.000 15.000 33.000 45.000 55.000
85.000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru


primele 2 trimestre ale anului 2008 (impozit pe profit sau impozit pe veniturile
microintreprinderilor)
Raspuns:
In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de
peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de
peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 126.000 lei
Impozit = 2.5%*226.000 =3.150 lei
Total venituri prestari servicii trim II = 299.000 lei
Total venituri consultanta trim. II = 280.000 lei
>>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50%
din veniturile totale.
Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an
fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale
este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul
veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara
posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile
prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand
cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest
articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe
profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile
microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.
Total venituri cumulate trim I+II = 126.000+299.000+280.000=705.000 lei
Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 243.000 lei
Rezultat fiscal = 705.000-243.000+3.150 =461.150 lei
I/P = 16% = 74.424 lei
I/P de platit pt. trim. II = 74.424-3.150= 71.274 lei
Suma inregistrata ca impozit pe venit in trim. I este nedeductibila la calculul
impozitului pe profit din trim. II.

95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe


veniturile microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2007
inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de
impozit pe profit.
Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe
anul 2008, pierderea inregistrata in anul 2007?
NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost
microantreprindere.
Cod Fiscal art.26 alin 4. : Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe
venit si care anterior ( inainte de a fi micro.) au realizat pierdere fiscala
intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la
sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se
recupereaza pe perioada cuprinsa �ntre data �nregistrarii pierderii fiscale si
limita celor 5 ani.
Cod Fiscal art.26 alin. (1) : Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de
impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute �n urmatorii
5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua �n ordinea �nregistrarii
acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale �n vigoare din anul �nregistrarii acestora.

96. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de


impozit pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc
conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe veniturile
microintreprinderilor?
Optiunea se exercita p�na la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui in
care indeplinesc conditiile de microintreprindere si opteaza pentru plata
impozitului pe veniturile micro�ntreprinderilor.
(O persoana juridica rom�na care este nou-�nfiintata poate opta sa plateasca
impozit pe venitul micro�ntreprinderilor, �ncep�nd cu primul an fiscal, daca
conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt �ndeplinite la data
�nregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b)
este �ndeplinita �n termen de 60 de zile inclusiv de la data �nregistrarii la
registrul comertului.)
art. 109 alin 1

97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in
scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de
achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul
justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul
calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor
guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru
pagubele produse la activele corporale proprii.

99. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile �n anul 2008,
�n sensul impozitului pe venit:
a) venituri din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de razboi;
c) indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;
d) sumele primite sub forma de sponsorizare;
e) indemnizatia pentru cresterea copilului;
f) indemnizatia lunara a asociatului unic;
g) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate
publica;
h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
j) venituri din jocuri de noroc.
Conform prevederilor Titlului III din C. F., sunt venituri impozabile �n sensul
impozitului pe venit urmatoarele:
a) venituri din dividende;
c) indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;
f) indemnizatia lunara a asociatului unic;
g) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate
publica;
h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
j) venituri din jocuri de noroc.

100. O salariata a unei societati comerciale obtine la locul de munca de baza, pe


baza unui contract de munca cu timp normal,urmatoarele venituri, �n luna martie
2008:
- salariu de baza = 1.000 lei;
- spor de vechime = 15%; (neinclus �n salariul de baza)
- 20 tichete de masa �n valoare de 7.88 lei/tichet.
- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie �n valoare de 250 lei.
Salariata are �n �ntretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri
si este proprietara unui teren agricol �n suprafata de 5.000 mp
Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, si
drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de
contributii sociale suportate de salariati sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%, somaj 0.5%,
iar luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat
integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei.)

Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii


Salariul de baza face parte integral din venitul brut=1000 lei
Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut
Valoarea tichetelor de masa este neimpozabila �n limita a unui tichet pe zi
lucratoare. Cum luna martie 2008 a avut 23 zile lucratoare, valoare tichetelor de
masa nu se include �n venitul brut.
Cadoul primit de 8 martie este neimpozabil �n limita a 150 lei. Deci se va include
�n venitul brut suma de 100 lei
Venitul brut din salarii = 1000 + 150 + 100 = 1250 lei
Pas 2. Determinarea contributiilor obligatorii
Contributia de asigurari sociale = 1250x 9,5% =119 lei
Contributia de asigurari sociale de sanatate = 1250x 6,5% = 81
Contributia de asigurari pentru somaj = 1250 x0.5%= 6 lei
Pas 3. Determinarea venitului net din salarii
Venit net = Venit brut � Contributii obligatorii = 1250-119-81-6=1044lei
Pas 4. Determinarea deducerii personale
Deducerea personala se stabileste �n functie de numarul de persoane considerate �n
�ntretinere:
- copilul minor este �ntotdeauna considerat �n �ntretinere;
- mama contribuabilei este si ea considerata �n �ntretinere si nu obtine venituri,
iar suprafata de teren detinuta este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerata
persoana �n �ntretinere daca suprafata de teren detinuta depasea 10.000 mp �n
zonele colinare si de ses sau 20.000 mp �n zonele montane.
Deducerea personala = 400lei(Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223 �1266
lei si cu 2 pers. in intretinere)
Pas 5. Determinarea venitului impozabil
Venitul impozabil = Venit net � Deducere personala = 1044-400 = 644 lei
Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozit = 16% x644 = 103 lei
Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajata �n luna martie 2008
�n luna martie salariata primeste:
- un salariu net �n numerar �n valoare de 1000 + 150+100� 119-81-6 -103 = 941 lei;
- 20 de tichete de masa �n valoare totala de: 20x7.88 = 157.60 lei
- un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de 8 martie �n valoare de 150 lei (250-100
cuprins in venitul brut)

Rezolvare:

Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii


Salariul de baza face parte integral din venitul brut = 1.000 lei
Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut
Valoarea tichetelor de masa este neimpozabila �n limita a unui tichet pe zi
lucratoare. Cum luna martie 2008 a avut 23 zile lucratoare, valoare tichetelor de
masa nu se include �n venitul brut.
Cadoul primit de 8 martie este neimpozabil �n limita a 150 lei. Deci se va include
�n venitul brut suma de 100 lei = 250 - 150
Venitul brut din salarii = 1.000 + 150 + 100 = 1.250 lei

Pas 2. Determinarea contributiilor obligatorii


Contributia de asigurari sociale = 1.250 x 9,5% =119 lei
Contributia de asigurari sociale de sanatate = 1.250 x 6,5% = 81
Contributia de asigurari pentru somaj = 1.250 x 0.5%= 6 lei

Pas 3. Determinarea venitului net din salarii


Venit net = Venit brut � Contributii obligatorii = 1.250 � 119 � 81 � 6 = 1.044
lei

Pas 4. Determinarea deducerii personale


Deducerea personala se stabileste �n functie de numarul de persoane considerate �n
�ntretinere:
- copilul minor este �ntotdeauna considerat �n �ntretinere;
- mama contribuabilei este si ea considerata �n �ntretinere si nu obtine venituri,
iar suprafata de teren detinuta este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerata
persoana �n �ntretinere daca suprafata de teren detinuta depasea 10.000 mp �n
zonele colinare si de ses sau 20.000 mp �n zonele montane.
Deducerea personala = 400lei (Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223
�1266 lei si cu 2 pers. in intretinere)

= 440,1 se rotunjeste in favoarea salariatului la 450 lei

Pas 5. Determinarea venitului impozabil


Venitul impozabil = Venit net � Deducere personala = 1 044 - 400 = 644 lei
1.044 � 450 = 594

Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii


Impozit = 16% x644 = 103 lei
16% * 594 = 95 lei

Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajata �n luna martie 2008


�n luna martie salariata primeste:
- un salariu net �n numerar �n valoare de 1.000 + 150+100� 119-81-6 -103 = 941
lei;
1.000 + 150 + 100 � 119 � 81 � 6 � 95 = 949
- 20 de tichete de masa �n valoare totala de: 20x7.88 = 157.60 lei
- un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de 8 martie �n valoare de 150 lei (250-100
cuprins in venitul brut)
Va primi tichetul cadou de 250 lei din care 100 va fi impozitata in statul de
plata

O alta observatie ca aceste procente s-au scimbat la CAS 10,5%, Sanatate 5,5% si
rezulta ca vor fi alte rezultate

Rezolvare:

R2. Sal baza = 1.000


Spor 15% = 150
Cadou = 250-150 = 100 se impoziteaza
1.000+150 = 1150 x 9.5% = 109.
x 6.5% = 75
x 0.5% = 6
Vimp = 1150 -109-75-6+100=1060
Deducere:
= 337,5 se rotunjeste in favoarea salariatului la 400 lei

Imp = 1060-400=660x16%=105,6
Sal net = 1150-109-75-6-105,6=854,4
Drepturi salariale = 854,4+250+157.6=1262

101. O persoana fizica obtine la locul de munca de baza un venit net lunar de
1.500 lei si la un loc de munca unde are un contract individual de munca cu timp
partial un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizica lucreaza la locul de munca
de baza �n perioada ianuarie � septembrie 2008, iar la celalalt loc de munca �n
perioada februarie � iunie 2008. Stiind ca persoana fizica are �n �ntretinere o
persoana si deducerea personala lunara aferenta este de 210, determinati:
a) impozitul lunar pe veniturile din salarii platit de persoana fizica;
b) impozitul total platit �n cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii
a) Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii
Pentru locul de munca de baza:
Venit impozabil = Venit net � Deducerea personala = 1500 � 210 = 1290 lei
Impozitul lunar = 16% x Venit Impozabil = 16% x1290 = 206 lei
Pentru celalalt loc de munca:
Venit impozabil = Venit net = 950 lei
Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei
b) Determinarea impozitului total platit �n cursul anului 2008 pentru veniturile
din salarii:
Impozit total platit �n cursul anului 2008: 206x 9 + 152x5 =1854+760=2614 lei
c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datoreaza
un impozit lunar, final. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la
determinarea venitului net anual impozabil.

102. Pentru care dintre vaniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana
fizica rom�na cu domiciliul �n Rom�nia, este aceasta obligata sa depuna declaratie
privind venitul realizat?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit.
Dintre veniturile enumerate, trebuie depusa declaratie speciala privind veniturile
realizate, pentru:
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
Prin urmare, persoanele fizice romane sunt obligate sa depuna declaratia privind
venitul realizat, pentru urmatoarele venituri:
a) venituri din proprietate intelectuala;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
c) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. numai pt contribuabilii
care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pt care nu s-au
stabilit plati anticipate, conform legii;
(Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere:
a. Venituri din activitati independete;
b. Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
c. Venituri din activitati agricole determinate in sistem real
au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal
competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului
urmator celui de realizare a venitului.

103. O persoana fizica desfasoara activitati de servicii de sonorizare muzicala


si opteaza pentru impunerea �n sistem real. Ea estimeaza ca �n anul 2008 va
realiza urmatoarele venituri:
- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei
- venituri din dob�nzi aferente disponibilitatilor din conturile la vedere prin
care se deruleaza incasarile si platile aferente activitatii economice
desfasurate: 500 lei
- venituri din sponsorizari: 3000 lei
�n aceeasi perioada, ea estimeaza ca va realiza urmatoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar:
20000 lei
- cheltuieli cu chiria spatiului unde �si are sediul: 12000 lei
- cheltuieli cu salariile: 18000 lei
- cheltuieli privind amenzile datorate autoritatilor rom�ne: 1500 lei
- cheltuieli de protocol: 1000 lei
Persoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un �mprumut �n suma de
30000. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o alta persoana fizica, la
o rata a dob�nzii de 20% pe an. Rata dob�nzii de referinta stabilita de BNR este
de 15% pe an
Determinati impozitul platit sub forma de plati anticipate �n contul impozitului
pe venit �n cursul anului la scadentele legale.
V. brut = v. prestarea serviciilor + v. dob�nzi = 70000 + 500 = 70500 lei
- chelt. cu achizitionarea de materiale consumabile si ob. Inv. sunt integral
deductibile: ch. ded. = 20000 lei
- chelt. cu chiria spatiului sunt integral deductibile Ch. Ded. = 12000 lei
- chelt. cu salariile sunt integral deductibile Ch. Ded. = 18000 lei
- chelt. privind amenzile datorate autoritatilor rom�ne sunt integral
nedeductibile Ch. Neded. =1500 lei
- chelt. cu dob�nzile la �mprum.contractate de la alte pers.fizice sunt deducib.
�n limita ratei dob�nzii de referinta a BNR.
- dob�nda deductibila : 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei / luna; pe 7 luni
=375x7=2625 lei
- cheltuielile de protocol deduct. = 2% x (70500 � 20.000� 12.000 � 18.000 �
2625 )= 2%x17.875 =358 lei
Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000 + 18.000 + 2625+ 358 = 52983 lei
Venit net = Venit brut � Cheltuieli deductibile = 70500 � 52983 = 17517 lei
Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei
La 15 martie 2008: platile anticipate �n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 =
700,75 lei
La 15 iunie 2008: platile anticipate �n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 =
700,75 lei
La 15 septembrie 2008: platile anticipate �n contul impozitului pe venit = 2803 /
4 = 700,75 lei.
La 15 decembrie 2008: platile anticipate �n contul impozitului pe venit = 2803 / 4
= 700,75 lei.

104. O persoana fizica realizeaza �n cursul anului 2008 urmatoarele venituri din
drepturi de autor:
Luna Tipul de venit Suma
(lei)
Iunie 2008 Opere literare
2000
Septembrie 2008 Opere monumentale 5000
Octombrie 2008 Opere literare 1000
Determinati venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate
intelectuala aferente anului 2008 si impozitul sub forma de plati anticipate �n
contul impozitului pe venit platit �n cursul anului, stiind ca contribuabilul a
fost pe parcursul �ntregului an angajat la o societate comerciala cu contract
individual de munca cu timp �ntreg.
Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei
Venit brut din opere monumentale = 5000 lei
Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40%
3000 x 40% = 1200 lei
Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50%
5000 x 50% = 2500 lei
Venitul net = Venit brut � Cheltuieli forfetare � Contributii sociale obligatorii
Cum persoana fizica a realizat pe tot parcursul anului si venituri din salarii, ea
nu mai plateste nici un fel de contributii sociale pentru venitul obtinut din
drepturi de proprietate intelectuala
Venit net = Venit brut � Cheltuieli forfetare
Venit net pentru operele literare = 3000� 1200 = 1800 lei
Venit net pentru operele monumentale = 5000 � 2500 = 2500 lei
Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei
Plati anticipate :
�n luna iunie 2008: Impozit = 2000 x 10% = 200 lei ce trebuie platit pana pe 25
iulie inclusiv.
�n luna septembrie 2008: Impozit = 5000x 10% = 500 lei 25 octombrie inclusiv
�n luna octombrie 2008: Impozit = 1000x 10% = 100 lei 25 noiembrie inclusiv.
Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 50;52

105. Studiul de caz:


Persoana angajata cu contract individual de munca cu timp normal;
Venitu lunar brut din salarii la fct.de baza (de
�ncadrare)................1.000 lei;
Deducere personala (are o persoana �n �ntretinere) .......................
.....350 lei;
Cota de asigurari sociale indiv. pt. cond. norm. de munca
.....................9.5%;
Cota de asig. soc. de sanat. suport de angajat����������6.5%
Cota de contrib. salariati la fd. somaj�������������.0.5%
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii
Venit lunar brut
..................................................................................
...1.000 lei
Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000
lei).....................................95 lei
Contributia la fondul de somaj (0.5% x 1.000
lei).......................................5 lei
Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000
lei)...................65 lei
Total contributii obligatorii (95 lei + 5 lei + 65
lei)..................................165 lei
Venit net. (1.000 lei �
165lei)....................................................................835lei
Deducere personala
..................................................................................
.350 lei
Venit baza de calcul
.................................................................................
485 lei
Impozit pe venitul din salarii (16% x 480
lei)..............................................78 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 56 si
57

106.Studiu de caz:
Persoana angajata cu contract individual de munca;
Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de
�ncadrare)................1.000 lei;
Deducere personala (are o persoana �n �ntretinere) .............................
350 lei;
Cota de asigurari sociale indiv.pt.cond. norm.de munca
......................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat������..����6.5%
ota de contrib. salariati la fd.somaj����������...��� 0.5%
Cotizatia sindicala
..................................................................................
..10 lei;
Contributii la fondurile de pensii facultative
...........................................30 lei.
(contributia la nivelul anului nu depaseste echivalentul �n lei a 200 euro)
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
Venit lunar brut
..................................................................................
..1.000 lei
Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000
lei)............................................95 lei
Contributia la fondul de somaj (0.5%x1.000
lei)................................................5 lei
Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000
lei).........................65 lei
Total contributii obligatorii (95 lei + 10 lei + 65
lei)......................................165lei
Venit net.. (1.000 lei � 170
lei)........................................................................835
lei
Ded. Pers, Cotiz. Sindic si contrib.fd. pensii facultative (350 lei + 10 lei +
30 lei).....390 lei
Venit baza de calcul .. (835lei � 390
lei)................................................... .445lei
Impozit pe venitul din salarii (16% x
445lei)..........................................................71 lei
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 56 si 57

107.Studiu de caz:
Persoana ce desfasoara activitati �n baza unui contract �ncheiat conform Codului
Civil
Venitul brut
obtinut...........................................................................
........2.000 lei;
La �nchierea contractului persoana nu si-a exercitat optiunea de impozitare a
venitului brut .Sa se determine impozitul pe venit retinut la sursa de platitorul
de venit.
Ptr ca nu si-a exercitat optiunea de impozitare pt. Cota de 16%, atunci platitorul
venitului este obligat sa retina un impozit la sursa de 10% reprezentand plati
anticipate din veniturile platite.
Impozit pe venit =10% *Venit brut obtinut = 10% * 2.000 = 200 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 52 si
art.78

108. O persoana fizica a obtinut �n luna martie 2008, �n baza unui contract
privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuala, venituri �n valoare de
2.000 lei. Stabiliti valoarea impozitului ce trebuie virat statului de catre
platitorul de venit �n luna aprilie si suma neta �ncasata de persoana fizica.
Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.
Venit net = 2.000 � 200 = 1.800 lei.

109. Cine sunt considerati contribuabili �n cazul impozitului pe venit?


Contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin
intermediul unui sediu permanent �n Rom�nia;
c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente �n Rom�nia;

110. Care este sfera de cuprindere �n cazul impozitului pe venit pentru veniturile
realizate de persoanele fizice rezidente rom�ne, cu domiciliul �n Rom�nia?
Impozitul pe venit �n cazul persoanelor fizice rezidente rom�ne, cu domiciliul �n
Rom�nia se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa, at�t din Rom�nia,
c�t si din afara Rom�niei.

111. Care sunt conditiile ce trebuie �ndeplinite de o persoana pentru a fi


considerata �n �ntretinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se
acorda salariatiilor?
Persoana �n �ntretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie,
rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia p�na la gradul al doilea
inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei
lunar.
Nu sunt considerate persoane aflate �n �ntretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice �n suprafata de peste
10.000 mp �n zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 �n zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea
florilor, legumelor si zarzavaturilor �n sere, �n solarii special destinate
acestor scopuri si/sau �n sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea
arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea
pepinierelor viticole si pomicole, indiferent
de suprafata.
Art.56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal

112. Potrivit legislatiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice


care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaratia speciala
privind veniturile realizate (Formularul 200)?
Categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaratia privind venitul
realizat sunt:
-venituri din activitati independente
-venituri din cedarea folosintei bunurilor;
-venituri din acivitati agricole determinate in sistem real;
Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru castigul net/
pierderea neta anuala, generate de :
-tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare, in cazul societatilor inchise;
-operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si
orice alte operatiuni de acest gen.

113. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza
normelor de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de
75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de
200.000 lei, iar cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinati suma impozitului
pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica.
Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de
venit stabilita * 16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

114. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza
normelor de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de
75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost
de 200.000 lei , iar cheltuielile au fost de 90.000 lei.
Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana
fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.
Determinarea impozitului pe venit aferent an 2008
Impozitul pe venit 2008 = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000lei *16%
= 12.000 lei.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru Impozitul anual de 12.000 trebuie platit
astfel:
� 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 martie 2008 inclusiv
� 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 iunie 2008 inclusiv
� 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 septembrie 2008 inclusiv
� 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 decembrie 2008 inclusiv

115. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza
normelor de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de
75.000 lei. In cursul anului 2008 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de
trei luni, avand in acest scop certificat medical. Pe baza acestuia a solicitat
reducerea normei de venit, iar administratia financiara a acceptat aceasta
reducere.
Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoan
fizica.
Presupunem ca a avut concediu medical 90 zile (3 luni).Rezulta numar zile lucrate
= 365-90= 275 zile.
Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate= Norma venit /365 zile *
Numar zile efectiv lucrate = 75.000/365*275 = 56.507 lei
Norma 45. Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor
accidente, spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora,
dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduce proportional cu
perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.
Norma 46. Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita
activitatea o parte din an, in sit prevazute la pct. 44 sau 45, venitul net
aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de
venit la 365 zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.

116. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala,


determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008, a realizat venituri din
vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei,
cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinat limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol?
Limita de deductibilitate a ch protocol = 2% * Baza de calcul
Baza de calcul = Total venituri brute - Chelt deductibiele=135.000- 89.000 =46.000
Limita de deductibilitate = 2% * 46.000 =920 lei

117. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala,


determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din
vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfuri de 89.000, cheltuieli cu
cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de
sponzorizare de 10.000 lei. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor
de sponsorizare.
Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul
Baza de calcul = Total venituri brute - Chelt deductibile = 135.000 lei - 89.000
lei = 46.000 lei
Limita de deductibilitate = 5%*46.000 lei = 2.300 lei

118. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala,


determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din
vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei,
cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinati venitul net.
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cotizatia la Asoc Com.Rom (partea
deductibila) � Ch.protocol (partea dedectibila)
Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% *
Baza de calcul
Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat,
burse private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale =
135.000 � 89.000 = 46.000
Chelt. deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei.
Calcul limitei de deductibilitate a ch de protocol = 2% * Baza de calcul = 2% *
46.000= 920 lei
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cotizatia la Asoc Com.Rom (partea
deductibila) � Ch.protocol (partea dedectibila) =135.000 lei � 89.000 lei � 920
lei� 920 lei = 44.160 lei

119. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala,


determinandu-si venitul net in sistemul real. In anul 2008 a realizat venituri
din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei,
cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli cu sponsorizarea de 10.000 lei.
Deteminati venitul net.
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cotizatia la Asoc Com.Rom (partea
deductibila) � Ch.sponsor. (partea dedectibila)
Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% *
Baza de calcul
Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat,
burse private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale =
135.000-89.000 = 46.000
Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei.
Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul = 5% * 46.000=
2.300 lei
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cotizatia la Asoc Com.Rom (partea
deductibila) � Ch.spons. (partea dedectibila) =135.000 lei � 89.000 lei � 920 lei�
2.300 lei = 44.160 lei

120. O persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care


venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea
inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri =120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;
-cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an 2007.
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cu person. � Ch.acor.bursa privata (partea
dedectibila)
Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din
baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute � cheltuieli deductibile, altele decat cele de
spon, mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc
profesionale (art 48, alin 6) = vt din vz mf (120.000) � ch mf (80.000) � ch
personal (5.600)= 34.400 lei
Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.
Venit net = 120.000 � 80.000 � 5.600 � 1.720 = 32.680 lei
Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei

121. O persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care


venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea
inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu personalul = 5.600 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul an
2007.
Venit net =V.vanzarea mf. �Ch.mf. �Ch.cu person. � Ch.acor.bursa privata (partea
dedectibila)
Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din
baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute � cheltuieli deductibile, altele decat cele de
spon, mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc
profesionale (art 48, alin 6) = vt din vz mf (120.000) � ch mf (80.000) � ch
personal (5.600)= 34.400 lei
Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.
Venit net = 120.000 � 80.000 � 5.600 � 1.720 = 32.680 lei
Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei
S-a platit anticipat 1.500, rezulta ca mai are de platit 5.229-1.500=3.729 lei

122. O persoana fizica desfasoara o activitate pe baza unei conventii incheiate


conform Codului civil cu societatea X SRL. Persoana fizica a optat la incheierea
conventiei pentru impozitarea venitului brut.
Determinati impozitul pe venit retinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul
brut lunar realizat de persoana X este in suma de 1.200 lei, iar contractul s-a
desfasurat pe perioada de 10 luni din anul 2008.
1200 lei x10 luni x (-cass)x 16%=1920 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 78 si
79

123. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract


individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri
in luna aprilie 2008:
-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica
are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de
10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati venitul brut al persoanei fizice.

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile


salariale si nu sunt impozabile:
� tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana
fizica are un copil minor)
� indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.

Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu
fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt
considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea
bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut � Contributii � Impozit


Avantaj net = Avantaj brut � Contributii � Impozit
Avantaj net = Avantaj brut � (9.5%+6.5%)*Avantaj brut � 16%*[ Avantaj brut �
(9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS
suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul
baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in
functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA
aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana


lucrat zilele lucratoare din luna aprilie
2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250
lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat
................................................................................28
34 lei.

Sb = 2.500
Ind = 10%
Tic cadou = 150
Stimulente = 100
Indemn. = 100 (nu este inclusa in venit. salariale)
Vbrut = Sb+Ind cond. + tic cadou +stim. = 2.500+250+150+100 = 3.000

124. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract


individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri
in luna aprilie 2008:
-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica
are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de
10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie
2008, stiind ca are in intretinere un copil minor.

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile


salariale si nu sunt impozabile:
� tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana
fizica are un copil minor)
� indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.

Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu
fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt
considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea
bruta a acestor avantaje.
In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut � Contributii � Impozit


Avantaj net = Avantaj brut � Contributii � Impozit
Avantaj net = Avantaj brut � (9.5%+6.5%)*Avantaj brut � 16%*[ Avantaj brut �
(9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS
suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul
baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in
functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA
aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA
Determinarea venitului brut total
Salariu realizat (presupunem ca persoana
lucrat zilele lucratoare din luna aprilie
2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250
lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat
................................................................................28
34 lei.

Determinarea deducerii personale


Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea
pesonala lunara (DPL) este:
DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]
Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o
persoana in intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.
DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

Sb = 2.500
Ind = 10%
Tic cadou = 150
Stimulente = 100
Indemn. = 100 (nu este inclusa in venit. salariale)
Vbrut = Sb+Ind cond. + tic cadou +stim. = 2.500+250+150+100 = 3.000

Vb = 3.000 => nu se mai acorda deducere

125. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract


individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri
in luna aprilie 2008:
-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica
are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de
10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna
fizica, considerand cotele de contributii individuale CAS � 9.5%, CASS � 6.5%,
somaj � 0.5% aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se
rotunjesc la intreg).

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile


salariale si nu sunt impozabile:
� tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana
fizica are un copil minor)
� indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara
localitatii in valoare de 100 lei.

Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu
fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt
considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea
bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut � Contributii � Impozit


Avantaj net = Avantaj brut � Contributii � Impozit
Avantaj net = Avantaj brut � (9.5%+6.5%)*Avantaj brut � 16%*[ Avantaj brut �
(9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS


suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul
baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in
functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA
aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana


lucrat zilele lucratoare din luna aprilie
2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250
lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat
................................................................................28
34 lei.

Determinarea venitului net


Venit brut realizat
.................................................................2834 lei
-CAS 9.5%* VBT......................................................9.5%*2834 =
269
-CASS 6.5% * VBT .................................................6.5%*2834 = 184
-Somaj 0.5%*Salariu de baza...................... 0.5% *1500=8
=Venit
net..........................................................................2373

Determinarea deducerii personale

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea
pesonala lunara (DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]


Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o
persoana in intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit

Venit net .........................................................2373


-Deducerea personala....................................281
=Venit impozabil ........................................2592
Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 2592*0.16=415 lei
(2500+250+100) x 9.5% = 270
x 6.5% = 185
x 0.5% = 14
imp = (2500+250+150+100-270-185-14) x 16% = 2531 x 16% = 405

126. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1


ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La
31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu
modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru
venitul din cedarea folosintei bunurilor.
Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul
anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ � Cota de cheltuaiala forfetara de
25%
= 30.000 � 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500
lei
Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticipative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.

127. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1


ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La
31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu
modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.
Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad,
conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a
altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati
anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.
Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul
anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.
Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de
15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul


anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ � Cota de cheltuaial forfetara de
25%
= 30.000 � 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500
lei
Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.
Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-
0.25*40.000 = 30.000
Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei

128. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1


ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La
31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu
modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta anului 2008.
Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul
anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ � Cota de cheltuaial forfetara de
25%
= 30.000 � 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500
lei
Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.
Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-
0.25*40.000 = 30.000
Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei
Daca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit,
rezulta ca dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200
lei

pt salarii intre 1000 si 3000 ron:


deducerea=(250+100*n)*[1-(salariul brut-1000)/2000]
129. O persoane fizica are incheiate pentru anul 2008 sase contracte de
inchiriere a unor imobile in urma carora obtine urmatoarele venituri:
- pentru primul contract o chirie de 1.200 /luna
- pentru al doilea contract o chirie de 1.700 lei /luna
- pentru al treilea contract o chirie de 1.600 lei /luna;
- pentru al patrulea contract o chirie de 2.000 lei/luna;
- pentru al cincilea contract o chirie de 1.900 lei/luna.
Care este metoda de determinare a venitului net?
Cf ordinul ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedurii privind declararea si
stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate
din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere (referinta art 46
din Cod Fiscal pct 232 dinNorme):
�Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din
derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf
anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in
categoria VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. Aceste persoane stabilesc
venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla.

130. O persoana fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi:
a) 1.000 lei la un cont curent;
b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2007;
c) 500 lei la obligatiuni municipale.
Determinat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei
fizice.
Cf art 65 alin 2. Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi
- veniturile din dobanzi la conturile curente
- venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale.
Prim urmare., venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe 3
ani, respectiv 2.000 lei.
Impozitul pe veniturile din investitii retinut = 16% * 2.000 = 320 lei calculat si
retinut in momentul inregistrarii dobanzii in cont.

131. O persoane fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din
dividende:
a) 1.000 lei de la SC ALFA SA;
b) 2.000 lei la SC BETA SA.
Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei
fizice.
Art 67 alin 1: Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din
suma acestora.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende
revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau
asociati.
Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care se face plata.

SC ALFA SA va calcula, retine si vira urmat. impozit pe venituri din dividende:


Imp/ven din dividende = 1.000*16% = 160 lei.
SC BETA SA va calcula, retine si vira urmat impozit pe venituri din dividende:
Imp/ven din dividende = 2.000*16% = 320 lei.
In total, impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei
fizice = 160+320=480 lei.

132. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi
obtinute de persoane fizice?
Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se
retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri.

133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un aprtament �n mediul


urban �ntr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente construit �n anul 1940 cu o
suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp,
iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si
zonei din cadrul localitatii este
2,40. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica �n
contul anului 2008.
Suprafata construita desfasurata = 95 mp
Valoare impozabila initiala =95 mp x 669 lei/mp = 63.555 lei
Coeficientul de corectie = 2,40
Cum apartamentul este �ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente
coeficientul de corectie se diminueaza cu 0,10 : coeficientul de corectie = 2,40
� 0,10 = 2,30
Valoare impozabila dupa aplicarea coeficientului de corectie = 63.555x 2,30 =
146.176,50 lei
Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2008 persoana
fizica va beneficia de reducerea valorii impozabile cu 20%
Valoarea impozabila dupa aplicarea reducerii datorata anului terminarii =
146.176,50 - 146.176,50x 20% = 116.941,20 lei.
Suprafata construita nu depaseste 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorita
suprafetei mari.
Valoarea impozabila finala = 116.941,20 lei.
Impozit = 0,1% x 116.941,20 = 117 lei

134. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa �n Bucuresti cu


valoare impozabila de 669 lei/mp si suprafata utila de 80 mp, construita �n anul
2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizica mai achizitioneaza tot �n Bucuresti, un
apartament �ntr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente cu o suprafata desfasurata de
50 mp, valoare impozabila 669 lei/mp, construit �n anul 2006. �ncep�nd cu 01 iulie
2008 persoana fizica da spre �nchiriere noul apartament, pentru care �ncheie un
contract de �nchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2,60.
Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica separat
pentru casa si apartament.
a)pentru casa
Suprafata desfasurata construita = Sup. Utila x coef. Transf. = 80 x 1,2 = 96 mp
Valoarea impozabila = 96 x 669 = 64.224 lei
Se aplicarea coeficientului de corectie => Valoarea impozabila = 64.224 x 2,60 =
166.982,4 lei
Nu va beneficia de reducerea valorii impozabile, vechimea casei este de numai 2
Suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare datorita
suprafetei mari.
Impozit anual = 166.982,4 x 0,1% = 167 lei
Impozitul de plata = impozitul anual = 167 lei
b)pentru apartament
Suprafata desfasurata construita = 50 mp
Valoarea impozabila = 50x 669 = 33.450 lei
Se aplicarea coef. de corectie =>Valoarea impozabila = 33.450 x 2,60 = 86.970 lei
Vechimea apartamentului este de numai 2 ani nu va beneficia de reducerea valorii
impozabile datorita anului terminarii
Deoarece suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare
datorita suprafetei mari.
Impozit anual = 86.970 x 0,1% = 86,97 lei
Pentru apartament se va plati impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adica
pentru 8 luni. �nsa pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se
majoreaza cu 15%, �ntruc�t este prima cladire �n afara celei dedomiciliu.
Majorarea nu se va aplica �n lunile �n care imobilul a fost dat spre �nchiriere
Majorarea se aplica pentru perioada mai-iunie ,
Imp.mai-iunie = 86,97x 2/12+15%(86,97x 2/12) = 16,67
Imp. Iul-dec = 86,97x 6/12= + 43,49
Imp.tot= 16.67 + 43,49 = 60.16 lei => 60 lei

135. O societate comerciala are �nregistrata �n contabilitate o cladire cu o


valoare de inventar de 800.000 lei,amortizata integral. Cota de impozit stabilita
prin hotar�re a Consiliului Local este de 0,5%.
Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de respectiva societate
comerciala.
Valoarea impozabila este data de valoarea de intrarea a cladirii. �n cazul
cladirilor amortizate integral, valoarea impozabila se reduce cu 15% (Cod fiscal,
art. 253, alin 4)
Valoarea impozabila = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei
Impozitul pe cladiri = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei

136. O institutie de �nvatam�nt preuniversitar detine un teren �n intravilan


destinat constructiilor �n suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o
cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ha. Determinati
impozitul pe teren datorat bugetului local.
Terenurile apartin�nd institutiilor de �nvatam�nt preuniversitar sunt scutite de
la plata impozitului pe teren
(Cod fiscal, art. 257, lit. d) pentru acest teren nu se datoreaza impozit.

137. Care sunt bonificatiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Conform legii se poate acorda o bonificatie pentru plata cu anticipatie a
impozitului pe teren, datorat pentru �ntregul an de catre contribuabili, p�na la
data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de p�na la 10%, cu conditia ca ea sa
fie stabilita prin Hotar�re a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).

138. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2400


cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3.
Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2008
determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre
bugetul local pentru anul 2008.
Baza impozabila = 2400/200 = 12 fractiuni de 200cm3
Impozitul asupra mijloacelor de transport pe intreg anul = 9 x 12 = 108 lei
Numar luni �n care autoturismul a fost detinut = 10
Taxa asupra mijloacelor de transport de plata = 108x 10/12 = 90 lei

139. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un
apartament situat intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua
apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de
apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57
m 2 .Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu un
coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul
2008,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la
669 lei/m2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008
(prin hotararea consiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe
cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal, de 10%).
Impozit annual=57x669x2.1x0.1%=80 lei
Bonificatie=80 x10%= 8 lei
Impozit de plata=80-8=72 lei.

140. �n anul fiscal 2008 o persoana fizica detine �n proprietate un autoturism


�nmatriculat �n Rom�nia, cu o capacitate cilindrica de 1895cm3. Calculati
impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar stiind ca valoarea
impozitului unitar este stabilita de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau
fractiune de capacitate, iar plata
impozitului se face integral p�na pe 31 martie 2008 (prin hotar�rea onsiliului
local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia
maxima prevazuta �n Codul fiscal, de 10%).
Nr unitati de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei
Bonificatie = 150 x 10% = 15 lei
Impozit de plata = 150 � 15 = 135 lei

141. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respective taxa pe cladiri?


Impozitul pe cladiri este datorat de proprietarii cladirilor.
Taxa pe cladiri este datorata de persoanele juridice care au concesionate,
�nchiriate, primite sau luate �n folosinta cladiri proprietate publica sau privata
a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri �n cazul �n care proprietarul este o


persoana fizica ce detine �n proprietate doar o cladire?
�n cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata �n lei, se determina prin �nmultirea
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate �n metri patrati, cu
valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata �n lei/m2 (ajustata cu un
coeficient de corectie �n functie de rangul localitatii si zona �n cadrul
localitatii). �n cazul unui apartament amplasat �ntr-un bloc cu mai mult de 3
niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabila a cladirii,se reduce �n functie de anul terminarii acesteia,
dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa �ntre 30 de ani si 50 de
ani inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinta.
�n cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste
150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu c�te 5%
pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina
prin �nmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de
1,20.

143. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri �n cazul unei persoane juridice?


�n cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
Cota de impozit se stabileste prin hotar�re a consiliului local si poate fi
cuprinsa �ntre 0,25% si 1,50%inclusiv. �n cazul unei cladiri care nu a fost
reevaluata �n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului
pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti �ntre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii
�nregistrata �n contabilitatea persoanelor juridice, p�na la sf�rsitul lunii �n
care s-a efectuat prima reevaluare.
�n cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea
amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
144. Care este scadenta de plata a impozitului pe cladiri?
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, �n doua rate egale, p�na la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?


Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
Taxa pe teren este datorata de persoanele care au concesionate, �nchiriate,
primite sau luate �n folosinta cladiri proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamenteaza impozitul pe teren, pentru un teren situat �n


intravilan, la alta categorie de folosinta dec�t teren pentru constructii?
�n cazul unui teren amplasat �n intravilan, �nregistrat �n registrul agricol la
alta categorie de folosinta dec�t cea de terenuri cu constructii, impozitul pe
teren se stabileste prin �nmultirea suprafetei terenului, exprimata �n hectare, cu
impozitul unitar, iar acest rezultat se �nmulteste cu un coeficient de corectie.

147. Care sunt contribuabilii �n cazul impozitului asupra mijloacelor de


transport?
Persoanele care detin �n proprietate un mijloc de transport datoreaza impozitul
asupra mijloacelor de transport.
�n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe �ntreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se
datoreaza de locatar.

148. Cum se stabileste cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport �n cazul


autovehiculelor?
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza �n functie de capacitatea
cilindrica a acestuia, prin �nmultirea numarului de unitati de 200 de cm3 sau
fractiuni din acestea (determinate prin �mpartirea capacitatii cilindice la 200,
iar rezultatul rotunjit la �ntreg prin adaugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o


proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea
impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila,
proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost
construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25
ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6,
iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a
contribuabilului.
Pentru locuinta:
S desfasurata= 60*1.2=72 mp
Aplic. Coef. Corect. =>V.impozabila = 72 x 669 x (2.6-0.1) = 120420
Reducere 20% vechime>50 ani => val. Impoz corectata = 120420-120420*20%=96336
Calcul impozit anual= 96336*0.1%=96,34 lei
Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu 15%
Val. Impozabila anuala = 96.34 + 96.34 x 15% = 110,79 lei
Imp. pt. 11 luni in 2008 = 110,79 x 11/12 = 101,55

Pentru pivnita:
Suprafata desfasurata = 8 x 1.2= 9.6 mp
V. Impoz. = 9.6 x (669/2)=3211.2 lei
3211.2*0.1%=3.21=> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008
3/12=0.25 lei/luna
0.25*11= 2.75=> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008
S desfas= 8 x 1.2 = 9.6 mp
Vimpozab = 9.6*669/2x(2.6-0.1)=8028-20%=6422.4
impozit anual = 6422.4x0.1%=6.42
Impozit 2008=6.42x11/12=5.89
Total impozit 2008=88.31+5.89=94.2 lei

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire


cu o suprafata construita desfasurata de 20 mp, avand o valoare contabila ( de
inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit
pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Se reducere valoare impozabila cu 15% pt. amortiz. Val impoz = 75.000 - 75.000 x
15% = 63.750
impozit pe cladire anual = 63.750*1%=637.5 lei => 638 lei

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire


cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima
data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri
stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de
10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul
2008.
150.000*10%=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire


cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima
data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri
stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de
10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul
2008.
150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o


capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile
in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni
10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620


cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008 deci 7 luni
840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008, termen de plata 30 septembrie

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10


hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
10 ha x 36=360 lei/an
360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008 deci pt. 8 luni
8 x 30 = 240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in


intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar
coeficientul de corectie este de 3.00.
10 ha x 20 = 200 lei
200 x 3 = 600 lei/an
600/12 = 50 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008 deci pt. 6 luni
50 x 6 = 300 lei de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897


cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde
autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
1897/200=9.49 fractiuni => 10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 => 7 luni
7*50=350 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 => 6 luni
6*50=300 lei impozit de plata pentru anul 2008

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000
lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de
domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si
a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007
si in 2008.
1000/12= 83.33 lei=> 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie
=>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008 => 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008

PROBLEME CU TVA ?????

159. O societate comerciala �nregistrata �n scop de TVA realizeaza �n luna mai


2008 urmatoarele operatiuni:
- achizitioneaza 1.000 kg deseuri metale neferoase la pretul de 1,5 lei/kg fara
TVA;
- achizitioneaza 2.000 kg fructe la pret de 2,0 lei/kg fara TVA;
- livreaza 1500 kg fructe la pretul de 2,5 lei/kg fara TVA.
Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii mai 2008. Toate
achizitiile/livrarile se fac pe plan intern de la/catre persoane �nregistrate �n
scop de TVA.
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru achizitia de deseuri metale neferoase de la o persoana �nregistrata �n scop
de TVA se aplica masurile de simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, �n sensul
ca acestea se supun regimului de taxare inversa. Astfel, TVA-ul aferent acestora
se trece si la TVA deductibil si la TVA colectat, nefac�ndu-se �nsa plati �ntre
furnizor si client pentru acest TVA.
Astfel, TVA deductibil = 1.000x 1,5 x 19% + 2.000 x 2,0 x 19% = 1.045 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 1.000 x 1,5 x 19% + 1500 x 2,5 x 19% = 997,5 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat
Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1.045 � 997,5 = 47,5 lei

160. O persoana juridica �nregistrata �n scop de TVA ce activeaza �n domeniul


productiei de mobilier realizeaza �n luna iunie 2008 urmatoarele operatiuni:
- achizitii de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 pret
fara TVA;
- achizitii de materiale consumabile �n valoare de 250.000, pret fara TVA;
- �nregistreaza facturi pentru cazarea personalului trimis �n delegatie �n valoare
de 25.000, fara TVA;
- achizitioneaza produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol
�n valoare de 15.000 fara TVA;
- livreaza produse finite (mobilier) �n valoare de 1.450.000 lei, pret cu TVA.
Determinati TVA aferent lunii iunie 2008. Stiind ca la sf�rsitul lunii mai 2008
societatea raportase TVA de recuperat �n valoare de 2.500 lei, determinati care
este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul statului la
sf�rsitul lunii iunie. Toate operatiunile se desfasoara pe plan intern, furnizorii
si clientii fiind persoane �nregistrate �n scop de TVA.
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achizitie:
- achizitiile de masa lemnoasa pe picior genereaza un TVA deductibil si un TVA
colectat �n valoare de 850.000x 19% = 161.500 lei;(vezi art.160-masuri de
simplificare)
- achizitiile de materiale consumabile genereaza un TVA deductibil de 250.000 x
19% = 47.500 lei;
- prestarea de servicii de cazare se impoziteaza cu cota de 9%, deci, TVA-ul
deductibil generat de aceste facturi va fi de 25.000x 9% = 2.250 lei;
- pentru achizitionarea de produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de
protocol societatea nu are dreptul de deducere a TVA ; nu se �nregistreaza TVA
deductibil
Deci, TVA deductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare opertiune:
- achizitiile de masa lemnoasa pe picior genereaza un TVA deductibil si un TVA
colectat �n valoare de
850.000 x 19% = 161.500 lei
- pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculata: TVA
colectat = 1.450.000 x (19/119) = 231.512,61 lei
Deci, TVAcolectata = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iunie 2008
TVA colectat > TVA deductibil TVA de plata = 393.012,61 � 211.250 = 181.762,61
lei
Pas 4. Determinarea TVA de plata la bugetul statului
TVA de plata la buget = 181.762,61 � 2.500 = 179.262,61 lei

161. �n luna iulie 2008 o persoana juridica platitoare de TVA realizeaza


operatiunile:
- livrari de bunuri pe piata interna �n valoare de 220.000 fara TVA, TVA 19%;
- prestari de servicii pe piata interna scutite cu drept de deducere �n valoare de
110.000 lei;
- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere �n valoare
de 180.000 lei;
- achizitii de marfuri �n valoare de 100.000 fara TVA, TVA 19%, destinate �n
�ntregime operatiunilor cu
drept de deducere;
- achizitii de materiale consumabile si servicii �n valoare de 190.000 lei fara
TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activitatilor cu drept de deducere si 30% activitatilor fara drept
de deducere.
Determinati TVA de plata �n luna iulie 2008
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
�ntruc�t societatea a tinut evidenta aprovizionarilor separat pentru activitatile
cu drept de deducere si pentru activitatile fara drept de deducere vom lua �n
calculul TVA-ului deductibil numai acele achizitii destinate realizarii
operatiunilor cu drept de deducere, nefiind necesara utilizarea pro-ratei.
TVA deductibil = 100.000 x 19% + 190.000 x 70% x 19% = 44.270 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 220.000x 19% = 41.800 lei
Pas 3. determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iulie 2008
TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.270 � 41.800 = 2.470 lei

162. �n luna august 2008 o societate platitoare de TVA realizeaza urmatoarele


operatiuni:
- exporturi (�n afara Comunitatii) �n valoare de 400.000 lei;
- livrari de bunuri pe piata interna �n valoare de 250.000 lei fara TVA, TVA 19%;
- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere �n valoare
de 200.000 lei;
- achizitii de materii prime si materiale consumabile de pe piata interna �n
valoare de 600.000 lei fara TVA,
TVA 19%, destinate realizarii activitatilor firmei;
- beneficiaza de prestari servicii de la terti �n valoare de 560.000 lei, pret cu
TVA, TVA 19%
Determinati TVA de plata catre bugetul statului �n luna august 2008.
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
�ntruc�t societatea nu a reflectat separat achizitiile destinate operatiunilor cu
drept de deducere si cele destinate operatiunilor fara drept de deducere, vom
calcula TVA deductibil aferent tuturor achizitiilor si apoi, pe baza proratei,
TVA ce poate fi dedus .
TVA deductibil = 600.000x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 lei
Pro rata = (livrari cu drept de deducere) / (total livrari) = (400.000 + 250.000)
/ (400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47%
TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 250.000x 19% = 47.500 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat
TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.548,98 � 47.500 =
108.048,98 lei

163. Agentul economic X achizitioneaza de la producatorul Y o cantitate de 1.000


perechi de pantofi la pretul de productie de 250 lei / pereche, pret fara TVA.
Producatorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceasta comanda.
Agentul economic X aplica un adaos comercial de 30% la pretul de achizitie al
pantofilor dupa care vinde 800 de perechi agentului economic W si 200 de perechi
agentului economic Z. �ntruc�t agentul economic W este un vechi client, X decide
sa-i acorde un discount de 5% la v�nzarea celor 800 perechi de pantofi.
Stiind ca toti agentii economici participanti la circuit sunt �nregistrati �n scop
de TVA Rom�nia, iar toate operatiunile au loc �n Rom�nia, determinati TVA de plata
sau de recuperat pentru agentul economic X.
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pret de achizitie fara TVA = Pret de productie pantofi - Discount = 250 � 250 x
10% = 225 lei / pereche
TVA deductibil = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Pret achizitie = 225 lei / pereche
Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche
Pret v�nzare fara TVA = 292,5 lei / pereche
Pentru v�nzarea catre W: Pret v�nzare = 292,5 lei/pereche
Discount = 5% x 292,5 = 14,63 lei/pereche
Pret v�nzare fara TVA = 277,87 lei / pereche
TVA colectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 lei
Pentru v�nzarea catre Z: Pret v�nzare = 292,5 lei / pereche
TVA colectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 lei
TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei => 53.351 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat
TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plata = 53.351 � 42.750 = 10.601 lei
Adaosul se aplica la pretul cu discount sau nu ???

164. O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix pentru care plateste un


avans de 30% din valoare �n luna iulie 2008, urm�nd ca restul de 70% sa fie
achitat �n luna septembrie, atunci c�nd mijlocul fix �i este livrat. Factura este
facuta pentru �ntraga valoare �n luna iulie 2007. Daca valoarea mijlocului fix
este de 500.000 lei, pret fara
TVA, determinati TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.
TVA devine exigibila la data facturii astfel ca societatea �si �nregistreaza �n
luna iulie 2008 un TVA deductibil de 500.000x 19% = 95.000 lei.

165. O societate comerciala achizitioneaza �n luna martie marfuri �n valoare de


40.000 lei fara TVA pe care le achita �n proportie de 60% �n luna martie si 40% �n
luna aprilie. Tot �n luna martie ea factureaza catre clienti marfuri �n valoare de
50.000 lei pret fara TVA pentru care va primi contravaloarea integral �n luna
aprilie. Determinati TVA
de plata sau de recuperat aferent lunii aprilie, stiind ca toate operatiunile au
loc �n Rom�nia, �ntre persoane �nregistrate �n scop de TVA �n Rom�nia.
TVA devine exigibila la data livrarii sau data facturarii. Astfel, TVA-ul aferent
achizitiilor este exigibil �n luna martie, iar TVA-ul aferent livrarilor este
exigibil tot �n luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de platit sau
de recuperat, �ntruc�t ea nu a desfasurat operatiuni impozabile cu exigibilitate
�n luna aprilie.

166. �n cadrul unei societati comerciale �nregistrate �n scop de TVA �n Rom�nia au


loc urmatoarele operatiuni �n luna iunie 2008:
- emiterea de facturi �n valoare de 30.000 lei fara TVA, cota 19% pentru livrarea
de bunuri �n Rom�nia;
- emiterea de facturi �n valoare de 10.000 lei fara TVA, cota 19% pentru prestarea
de servicii av�nd locul �n Rom�nia;
- achizitia din Rom�nia, de la furnizorii interni, de bunuri �n valoare de 25.000
lei, cota TVA 19%;
- primirea facturii de 1.500 lei fara TVA privind rata 15 de plata aferenta
achizitionarii unui utilaj cu plata �n rate de pe piata interna (contractul a fost
�ncheiat �n 2006);
- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un
automobil contractat �n luna februarie 2007 prin leasing extern din Franta, �n
valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez �n cota de 19,6%. Conform contractului,
data de plata este de 15 a fiecarei luni.
Cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Determinati:
a) TVA deductibil;
b) TVA colectat;
c) TVA de plata sau de recuperat.
a) Determinarea TVA deductibil
Pentru bunurile achizitionate �n rate prin contracte �ncheiate �nainte de
31.12.2006, TVA devine exigibila la data platii fiecarei rate (Cod Fiscal, art.
161, alin (15)).
Pentru operatiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestarii
este unde este stabilit prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).
TVA deductibil = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 lei
b) Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 lei
c) Determinarea TVA de plata
TVA de plata = 7.600 � 5.035 = 2.565 lei

Sa inteleg deci ca leasingul extern determina atat TVA ded, cat si TVA col.:
TVA ded.=280 x 3.3 x19,6%=181.10
TVA col.= 280 x 3.3 x19,6%=181.10
Total TVA ded.= 3992+285+181.10=4458.10

b) TVA col.=30000 x 19% + 10000 x 19% = 76000


TVA col.autofacturare= 1.81.10
Total TVA col.=76000+181.10=7781.10
c) TVA de plata = 7781.10-4458.10=3323

167. Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care
se aplica cota redusa de TVA de9%:
- prestari de servicii medicale;
- livrari de produse ortopedice;
- livrarile de organe, de s�nge si de lapte de provenienta umana;
- livrarea de manuale scolare;
- activitatea de �nvatam�nt;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea �n cadrul sectorului hotelier;
Operatiunile pentru care se aplica cota redusa de 9% sunt:
- livrari de produse ortopedice;
- livrarea de manuale scolare;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea �n cadrul sectorului hotelier.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 140,
alin 2

168. O societate comerciala A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a


0,75 l/sticla la un pret de productie de 8 lei/sticla. Societatea A vinde catre
societatea B cele 2.000 de sticle �n luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice
pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de
3,3 lei/euro.
Determinati valoarea accizei si a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sa le
declare societatea B la administratia financiara, daca B nu mai realizeaza nici o
alta operatiune �n luna aprilie 2008.
Societatea B este comerciant, nu producator, ca urmare ea nu are obligatii
declarative �n ceea ce priveste accizele.
Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie sa determinam pretul fara TVA la
care B va cumpara de la A. Acest pret = Pret de productie + Acciza
Pret de achizitie fara TVA = (2.000x 8) + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) =
16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei
TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei
Deci societatea trebuie sa declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.

169. La inventarierea de la sf�rsitul exercitiului financiar 2007 se constata


lipsa unui mijloc fix �n valoare de20.000 lei care a fost amortizat �n proportie
de 30%, lipsa nefiind imputabila. Explicati tratamentul fiscal din punct de vedere
al TVA.
Bunul constatat lipsa �n gestiune si neimputabil este o livrare catre sine pentru
care societatea comerciala trebuie sa colecteze TVA.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 128
(4), art. 155 (2) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI -TVA,
pct. 70 (1) si (2).
170. Un furnizor acorda clientului sau �n momentul facturarii marfurilor o
reducere comerciala. Sa se determine TVA aferenta marfurilor v�ndute de catre
furnizor, cunosc�nd urmatoarele:
Pret de v�nzare : 2.000 lei
Rabat 10% acordat marfurilor v�ndute.
Pret de v�nzare
......................................................................2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) ...................................................200
lei
Baza de impozitare TVA. (2.000 lei � 200 lei = 1.800 lei).... 1.800 lei
TVA 19% (1.800 lei x 19%)......................................................342
lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art.137
(3).

171. Un furnizor acorda clientului sau �n momentul facturarii marfurilor reduceri


comerciale.
Sa se calculeze TVA aferenta marfurilor v�ndute de catre furnizor, cunosc�nd
urmatoarele:
Pret de v�nzare: 2.000 lei
Rabat 10% si remiza 5% acordate marfurilor v�ndute.
Pret de v�nzare ..........................................................2.000
lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei
Subtotal. (2.000 lei � 200 lei = 1.800 lei)...................1.800 lei
Remiza 5% (1.800 lei x 5%) ..........................................90 lei
Baza de impozitare TVA. (1.800 lei � 90 lei)...1.710 lei
TVA 19% (1.710 lei x 19%).........................................325 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137
(3).

172. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate.


Sa se calculeze TVA datorata �n vama, �n conditiile �n care se cunosc urmatoarele
date:
Valoarea �n vama a marfurilor: 40.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.
Importatorul nu beneficiaza de certificat de am�nare la plata TVA �n vama.
Valoarea �n vama a marfurilor
...............................................................40.000 lei
Taxa vamala10% (40.000 lei x 10%)
...................................................4.000 lei
Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%)
.............................................200 lei
Baza de impozitare TVA (v.in vama+taxa vama+ com. vamal)............44.200 lei
TVA 19% (44.200 lei x 19%)........................................
..........................8.398 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139

173. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze


TVA datorata �n vama, �n conditiile �n care se cunosc urmatoarele date:
Valoarea �n vama a marfurilor : 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiaza de certificat de am�nare la plata TVA �n vama.
Valoarea �n vama a marfurilor
..........................................................100.000 lei
Taxa vamala10% (100.000 lei x 10%)
................................................10.000 lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%)
............................................500 lei
Total
..................................................................................
.................110.500 lei
Acciza 30% (110.500 lei x
30%)..........................................................33.150 lei
Total baza de impozitare
TVA...........................................................143..650 lei
TVA 19% (143.650 lei x
19%)..............................................................27.294 lei
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 139

174. O societate comerciala realizeaza din productia interna artcole de cristal.


Sa se calculeze TVA, cunosc�nd urm. date: pret de livrare, mai putin accizele, al
produselor 20.000 lei, acciza 55%.
Pret de livrare al produselor
................................................................20.000 lei
Acciza aplicabila 55% (20.000 lei x
55%)...........................................11.000 lei
Total baza de impozitare
TVA.............................................................31.000 lei
TVA 19% (31.000 lei x
19%).................................................................5.890 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137

175. Sa se determine pro-rata cunosc�ndu-se urmatoarele date:


Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000
lei;
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei.
Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000
lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere.............
57.500 lei.
Pro-rata. =115.000 / (115.000 +57.500) =
66,67%...................................... 67%
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147
(6) si (7).

176. Sa se determine TVA de dedus aplic�nd pro-rata, cunosc�nd urmatoarele date:


Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000
lei;
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri si servicii achizitionate at�t pentru realizarea de operatiuni care dau
drept de deducere, c�t si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei,
din care TVA 190 lei.
I. Determinarea pro-rata
Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000
lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere.............
57.500 lei.
Pro-rata. = 115.000 / (115.000 +57.000)
..................................................... 67%
II. Determinarea TVA de
dedus........................................................................127
lei
190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147
(6) - (11)

177. Sa se determine TVA de plata, cunosc�nd urmatoarele date:


Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000
lei;
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri si servicii achizitionate at�t pentru realizarea de operatiuni care dau
drept de deducere, c�t si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei,
din care TVA 190 lei;
Bunuri si servicii achizitionate destinate exclusiv realizarii de operatiuni care
dau drept de deducere 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;
I. Determinarea pro-rata
Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000
lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere.............
57.500 lei.
Pro-rata.. 115.000 / (115.000 +57.000)
....................................................... 67%
II. Determinarea TVA de
dedus...................................................................127 lei
190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila
III. Determinarea TVA de plata
TVA colectata. (115.000 lei x
19%)............................................................21.850 lei
TVA deductibila.(19.000 lei + 127
lei )........................................................19.127 lei
TVA de plata (21.850 lei � 19.127 lei = 2.723
lei).........................................2.723 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147
(6) - (11) si art. 1471

178. La data de 31 martie 2007 din evidentele contabile s-au centralizat


urmatoarele date:
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii
precedente....................3.230 lei
TVA colectata
..................................................................................
................7.460 lei
TVA deductibilia
..................................................................................
...........2.850 lei
Societatea obtine numai venituri din operatiuni care dau drept de deducere. Sa se
calculeze TVA care rezulta din regularizarea datelor la sf�rsitul lunii.
TVA de plata �n luna martie = TVA colectata -TVA deductibilia =7.460-2.850 =4.610
lei
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii
precedente..........................3.230 lei
TVA de plata la 31 martie 2007 (4.610 lei � 3.230
lei)....................................1.380 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1471

179. Ce tipuri de operatiuni intra �n sfera de aplicare a TVA?


�n sfera de aplicare a Tva �n Rom�nia intra: livrarile de bunuri (la intern,
intracomunitare, exportul), achizitiile intracomunitare, prestarile de servicii si
importul.
Art. 126. (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile �n Rom�nia
cele care �ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, �n sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu
o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, �n sfera taxei, efectuate cu
plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a
fi �n Rom�nia, �n conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana
impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), action�nd ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prest. serviciilor sa rezulte din una dintre
activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);
(2) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat �n
Rom�nia de orice persoana, daca locul importului este �n Rom�nia, potrivit art.
1322.
(3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni
efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi �n Rom�nia, potrivit
art. 1321:
a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele dec�t mijloace de transport
noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca
atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea
prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate �n
afara Rom�niei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu
este considerata �ntreprindere mica �n statul sau membru, si careia nu i se aplica
prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac
obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la
v�nzarile la distanta;
b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice
persoana;
c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana
impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

180. Care sunt cotele de TVA �n Rom�nia?


Cotele de TVA sunt 19% si 9%. Mai pot exista operatiuni scutite cu sau fara drept
de deducere, precum si operatiuni neimpozabile �n Rom�nia.

181. C�nd devine exigibila taxa pe valoarea adaugata �n cazul achizitiilor


intracomunitare?
Raspuns:-art.135 ali 2) si3) din codul fiscal
-alin.2):�in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei
intervine in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator�.
-alin 3):�prin exceptie de la prevederile alin 2,exigibilitatea taxei intervine
la data emiterii facturii prevazuta in legislatia altui stat membru la articolul
echivalent art.155(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a lunii
urmatoare faptului generator.

R: Exigibilitatea intervine la data emiterii facturii dar nu mai tarziu de 15 ale


lunii urmatoare faptului generator (livrarii bunurilor).

182. Soc ALFA , o SC stabilita in Rom si inreg in scop de tva in Rom, vinde catre
BETA stabilita si inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din
Romania in Ungaria de catre Beta. Ce operatiune realizeaza Alfa SRL si care sunt
conditiile pt ca alfa sa fatureze operatiunea �scutit cu drept de deducere�?
� Livrarea intracomunitara
� Pentru a factura �scutit cu drept de deducere� societatea Beta trebuie sa
comunice un cod de TVA valabil.
183. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre
BETA stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania
in Ungaria de catre Beta care sunt transportate de la Buzau (sediul permanent
Alfa) la Oradea (un sediu permanent al Alfa). In ce conditii poate Alfa sa
facturezeaceasta livrare intracomunitara cu conditia �scutit cu drept de
deducere�?
Livrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva 19%.

184. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre
BETA stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania
in Franta. Beta ii comunica lui Alfa un cod de TVA valabil emis de autoritatile
din Ungaria.Alpha detine document de transport Ro-Ung. Argumentand ca Beta nu a
transmis cod de tva din Franta, Alfa factureaza cu TVA 19%. Este corect?
Argumentati.
Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi �n statul membru
UE unde se gasesc bunurile �n momentul �n care se �ncheie transportul.
Norme metodologice
12. (1) Conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achizitii
intracomunitare de bunuri este �ntotdeauna �n statul membru �n care se �ncheie
expedierea sau transportul bunurilor. �n cazul �n care, conform art. 132 alin. (2)
din Codul fiscal, cumparatorul furnizeaza un cod de �nregistrare �n scopuri de TVA
dintr-un alt stat membru, dec�t cel �n care se �ncheie expedierea sau transportul
bunurilor, se aplica reteaua de siguranta, respectiv achizitia intracomunitara se
considera ca are loc si �n statul membru care a furnizat codul de �nregistrare �n
scopuri de TVA si �n statul membru �n care se �ncheie expedierea sau transportul
bunurilor.
R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA, fiind LIC.

185. Soc Alfa SRL din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt
inreg in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro. Care sunt
conditiile in care Gamma SRL ii poate emite factura soc Alfa cu conditia �scutit
cu drept de deducere�?
Daca Alfa comunica un cod valid de tva din Romania.

186. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg
in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma,
existand documente in acest sens. Ce operatiune realizeaza Alfa si cum va inreg
TVA stiind ca fructele achizitionate sunt destinate exclusiv operatiunilor care
dau drept de deducere?
Este o AIC pt alfa, inregistrand tva prin Taxare inversa.

187. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg
in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma,
existand documente in acest sens.
Ce operatiune realizeaza Alfa in ce declaratie trebuie raportata aceasta
operatiune?
Este o AIC pt alfa, inregistrand operatiunea in declaratia 390.

188. SC X SRL cu sediul in Bucuresti, RO inreg in scopuri de tva, livreaza bunuri


in val de 10000 lei fara TVA la soc Z in Germania, transportul este efectuat de un
tert in contul lui X
. Care este suma de TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC X SRL si ce
conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma?
� TVA = 0
� LIC �scutita cu drept de deducere�
� VAT code valid de la Z.

189. SC Alpha din RO, care beneficiaza de regimul de scutire pt intrepr mici
(cifra de afaceri < 35000 eur), livreaza telefoane in val de 10.000 lei fara TVA
la soc Z in Germania, transportul este efectuat de un tert in contul lui X.
Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii
trebuie indeplinite?
� Este o LIC care insa NU este scutita;
� Alpha va emite factura cu TVA 19%: 1900 lei

190. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare
in val de 20000 lei fara TVA la soc Gama din Franta. Societatea Gama dispune ca
transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti intr-un depozit inchiriat
in Iasi. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce
conditii trebuie indeplinite?
Este o livrare interna cu 19%. Suma de TVA de pe factura 38000 lei.

191. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare
in val de 20000 lei fara TVA la soc BBB din Franta. Societatea BBB dispune ca
transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti in Germania, transmitandu-
I acesteia un cod de tva din Franta. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe
factura de catre soc Alpha si ce conditii trebuie indeplinite?
Este o LIC, pentru care se aplica reteaua de siguranta. Livrarea este scutita de
TVA (TVA =0 pe factura). Codul de tva din Franta sa fie valid.

192. SC GAMMA cu sediul in RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, livreaza


catre Alpha, care beneficiaza de regimul special de scutire de tva din Ungaria,
furucte, in val de 15 000 lei, fara TVA. Fructele sunt transportate din RO in
Ungaria de catre Alpha. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura emisa de
catre GAMMA?
Este o LIC care NU este scutita, deci TVA-ul este de 19% = 2850 lei

193. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA


in Marea Britanie bunuri de 80 000 lire sterline. Bunurile sunt transportate de
catre X. Ce date trebuie sa transmita X lui Z pentru ca Z sa poata justifica LIC
scutita cu drept de deducere?
i. Sa transmita un cod valid de TVA
ii. Sa puna la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport (CMR, AWB)

194. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA


in Germania bunuri de 10000euro. Bunurile sunt transportate de catre X. X pune la
dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport si ii transmite un cod valid
de TVA. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui Z si suma de TVA
inregistrata in contabilitatea lui X. Cursul de schimb 1eur=3.6 lei
Raspuns:
Suma tva de pe factura: 0 eur
Tva inregistrata in contabilitate lui X (4426=4427): 10.000*0.19*3.6=6840

195. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la XYZ inreg in scopuri de TVA
in Ungaria piese de schimb de 5000euro fara TVA. SC XYZ dispune livrarea acestor
din depozitul din Satu Mare la sediul lui X din Ploiesti. Determinati suma de TVA
inscrisa pe factura lui XYZ sau ce mentiune va trece pe factura? Cursul de schimb
este 1 eur=3.6 lei
Este vorba de o LIC scutita. XYZ va mentiona pe factura �scutit cu drept de
deducere�

196. Sc Beta din Buzau, neinregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza de la


Alpha, inreg in scopuri de TVA in Franta, mobilier in valoare de 25000 euro.
Produsele vor fi transportate din Franta in Romania. Descrieti obligatiile
societatii Beta SRL dpdvd al TVA pt aceasta tranzactie. Cursul de schimb este de 1
eur=3.6lei.
Societatea Beta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de a
achizitiona bunurile intrucat valoarea achizitiilor depaseste 10.000eur.
Raspuns:
-Beta fiind o intreprindere mica, nu are drept de deducere si nici obligatie de a
colecta TVA
Art. 1531. - (1) Persoana impozabila care nu este �nregistrata si nu are obligatia
sa se �nregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila care
intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara �n Rom�nia au obligatia sa
solicite �nregistrarea �n scopuri de TVA, conform prezentului articol, �naintea
efectuarii achizitiei intracomunitare, �n cazul �n care valoarea achizitiei
intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare �n
anul calendaristic �n care are loc achizitia intracomunitara.

Art 126:
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate
operatiuni impozabile �n Rom�nia achizitiile intracomunitare de bunuri care
�ndeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri
sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana
juridica
neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul
anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic
anterior plafonul de
10.000 euro, al carui echivalent �n lei este stabilit prin norme.

(7) Regulile aplicabile �n cazul depasirii plafonului pentru achizitii


intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt
stabilite prin norme.
Norme:
(8) �n cazul �n care plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit,
persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita
�nregistrarea �n scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal,
�nregistrarea va ram�ne valabila pe perioada p�na la sf�rsitul anului
calendaristic �n care a fost depasit plafonul de achizitii si cel putin pentru
anul calendaristic urmator.

197. Sc Gamma SRL, stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO, transporta 3


imprimante, produse de acesta, la o expozitie care are loc in Franta. Dupa
expozitie imprimantele sunt aduse inapoi in RO. Ce obligatii are GAMMA SRL dpdv al
TVA pentru aceasta tranzactie?
Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor, operatiunea de
fata este in afara sferei de cuprindere a TVA.

198. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special


pt intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 72 000 lei. Daca la
nivelul cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de
neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.
Cifra de afaceri eur: 21.291 eur
DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala
< 35000 eur

199. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special


pt intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 60 000 lei. Daca la
nivelul cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de
neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.
Cifra de afaceri eur: 17.742 eur
DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala
< 35000 eur

200. Explicati ce reprezinta �structura de comisionar� din punct de vedere al TVA.


Norme cod fiscal
(2) �n sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri
efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la v�nzare se
considera livrare de bunuri atunci c�nd comisionarul actioneaza �n nume propriu,
dar �n contul comitentului.
Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumparator si rev�nzator
al bunurilor, indiferent daca actioneaza �n contul v�nzatorului sau
cumparatorului, comitent, proced�nd astfel:
a) primeste de la v�nzator o factura sau orice alt document ce serveste drept
factura emisa pe numele sau, si;
b) emite o factura sau orice alt document ce serveste drept factura
cumparatorului.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica sub denumirea de structura de comisionar �n
cazurile prevazute la pct. 19 alin. (3) si (4).
R: daca se refactureaza in contract de comision se refactureaza inclusiv
bunurile/serviciile achizitionate in numele clientului, aduca structura de
comisionar; daca se deconteaza doar sumele platite atunci NU se aplica tva se fac
doar facturi de decontare. ( Art 137 �(3) Baza de impozitare nu cuprinde
urmatoarele: �. e) sumele achitate de furnizor sau prestator, �n numele si �n
contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele �ncasate
�n numele si �n contul unei alte persoane. Norme: b) sume �ncasate �n contul altei
persoane, daca factura este emisa de aceasta alta persoana catre un tert. Pentru
decontarea sumelor �ncasate de la tert cu persoana care a emis factura, conform
�ntelegerii dintre parti, pot fi �ntocmite facturi de decontare conform alin.
(3);)

201. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari
catre sine?
Autofactura

202. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO, realizeaza servicii
de transport pt beneficiarul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in
Polonia. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in
Timisoara, in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama
ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.
R : Cum transportul Nu este legat de o livrare UE se considera livrare locala cu
TVA 19%.
Raspuns: -se taxeaza unde se face transportul (Romania-Timisoara);
-pers impozabila= ALFA SRL; op= transport de bunuri; locul= Romania (art.133)
-scutiri = NU.
-PERS OBLIGATA = alfa 10000*19%= 1900 LEI tva.

203. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii


de transport pt beneficiatul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in
Polonia. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin ,
in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama
ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia.
Locul de plecare si locul de sosire sunt situate �n doua state membre diferite,
deci este vorba de o factura cu � scutita cu drept de deducere �

204. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii


de transport pt beneficiatul Teta, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in
Romania. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin,
in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama
ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.
Locul de plecare si locul de sosire sunt situate �n doua state membre diferite,
deci este vorba de o factura cu mentiunea � scutita cu drept de deducere �

205. SC Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO, realizeaza servicii
de consultanta in domeniul contabil pt beneficiarul Gama, pj stabilita si inreg in
scopuri de TVA in POLONIA si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu
permanent in Romania. Serviciul facturat este in valoare de 10.000 lei fara TVA.
Precizati ce suma de tva sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura daca GAMA ii
comunica societatii ALFA codul sau de inregistrare in scop de TVA din Polonia.
Deci se va considera o LIC de servicii, Alpha va factura �scutit cu drept de
deducere�.
Locul prestarii de servicii
Art. 133. - (1) Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde
prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt
efectuate.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmatoarele prestari de
servicii, locul prestarii este considerat a fi:
g) locul unde clientul caruia �i sunt prestate serviciile este stabilit sau are un
sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu
fix �n afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila action�nd ca atare,
stabilita sau care are un sediu fix �n Comunitate, dar nu �n acelasi stat cu
prestatorul, �n cazul urmatoarelor servicii:
......
5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor
si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;

206. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de


TVA in Romania care presteaza servicii de consultanta in domeniul contabil
societatii Gama, societate comerciala stabilita in Polonia si neinregistrata in
scopuri de TVA in Polonia (beneficiaza de regimul de scutiri) si care nu are nici
un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. Serviciul facturat este in
valoare de 10.000 lei
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura.
Raspuns 1(?!):
Factura va fi emisa cu TVA 19%, serviciile se considera a fi prestate in Polonia.
Raspuns: 2 art.133,alin.2, lit.G
-pers impoz= ALFA, platitoare de TVA
-op=prest serv de consultanta; locul op= Polonia
-scutiri= NU, niciodata
-oblig la plata: se taxeaza in polonia. ALFA face plata in Polonia.(TVA)

207. SC Alfa SRL este o societate de asigurari stabilita in Romania si


neinregistrata in sop de TVA in Romania intrucat realizeaza numai operatiuni
scutite fara drept de deducere. Ea beneficiaza de servicii de consultanta in
domeniul contabil in valoare de 1200 euro de la societatea Gama, societate
comerciala stabilita in Polonia si inregistrata in scopuri de TVA in Polonia si
care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura, precum si care
sunt obligatiile din puct de vedere al TVA
Cum alfa NU este persoana platitoare de TVA in Romania NU se poate aplica exceptia
de la Art 133. alin 2 lit g pctul 5. Deci se considera ca serviciile sunt prestate
in Polonia si se aplica TVA cf legislatiei din Polonia.
Obligatiile din dpdvd Tva sunt completarea

208. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de


TVA in Romania, ii inchiriaza o cladire lui SC Beta SRL, stabilita si inregistrata
in scopuri de TVA in Romania. Sc Alfa opteaza pentru facturarea acestei operatiuni
cu TVA, chiar din data inchirierii, 10.05.08. Pe data de 30.11.2008, realizand ca
pentru a putea face acest lucru trebuia sa depuna o notificare la adm fin, Alfa
SRL depune o notificare prin care anunta ca isi exercita optiunea incepand cu data
de 10.05.08. La un control efectuat asupra SC BETA SRL, inspectorii apreciaza ca
societatea nu avea dreptul de deducere al TVA pentru perioada 10.05.08- 30.11.08,
astfel se exclud de la deducere TVA aferenta facturilor emise de Alfa in perioada
mai-noiembrie 2008.
Este corect?
Conf. Art141 (2) sunt, de asemenea, scutite de taxa arendarea, concesionarea,
�nchirierea si leasingul de bunuri imobile,
Conf normelor metod. optiunea de scutire se va notifica organelor fiscale
competente si se va exercita de la data �nscrisa �n notificare. O copie de pe
notificare va fi transmisa clientului. Depunerea cu �nt�rziere a notificarii nu va
anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. �n situatia �n
care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din
bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizat pentru operatiuni taxabile se va
comunica �n notificarea transmisa organului fiscal.
Deci, nu este corecta aprecierea organelor de control.

209. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA?


Termenul pentru depunerea declaratiei 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare
trimestru.

210. O societate comerciala isi trimite directorul general intr-o delegatie in


Ungaria cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. In Ungaria directorul
alimenteaza cu benzina dupa care se intoarce in Romania. Trebuie declarata aceasta
operatie in declaratia recapitulativa a tva? Argumentati.
Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o
livrare locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara
Romaniei, deci nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA.

211. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania,


realizand acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care
obtine venitul sau principal. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in
scopuri de TVA? Argumentati.
art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care
nu �i comunica furnizorului un cod valabil de �nregistrare �n scopuri de TVA;
(?!)Nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA.

212. Un agent economic importa din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic
concentratie 50%, de 0,5 l/sticla la pret extern de 100 euro/sticla, nefiind
plasate �n regim suspensiv. Acciza specifica pentru alcool etilic este de
750euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.
Determinati valoarea accizei care trebuie platita �n vama
Alcool pur = [(10.000 x 0,5) / 100] x 50% = 25 l
Acciza =25 l x 750 x 3,3 = 61.875

213. O societate comerciala produce �n luna mai 2008 2.000 pachete tigari cu 10
tigari �n pachet. Acciza pentru tigari este de 50 euro/1000 tigari, iar cursul de
schimb este de 3,3 lei/euro. C�t este acciza datorata la bugetul de stat pentru
productia realizata, daca tigarile sunt eliberate �n consum �n luna mai 2008?
Acciza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 lei

214. Precizati produsele pentru care se aplica accize armonizate.


Accizele armonizate se datoreaza pentru: - bere; - vinuri; - bauturi fermentate,
altele dec�t berea si vinurile; - produse intermediare; - alcool etilic; - tutun
prelucrat; - produse energetice; - energie electrica.
Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 162

215. Un agent economic importa �n 2008 din Rusia 40 bucati articole din cristal al
un pret de producator de 50 euro/bucata. Cheltuielile cu transportul extern al
acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamala este de
20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinati valoarea accizei ce
trebuie platita �n vama, daca cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Valoarea �n vama = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei
Taxa vamala = 20% x 8.250 = 1.650 lei
Comisionul vamal = 0,5% x 8.250 = 41,25 lei
Acciza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 lei

216. O societate realizeaza din productia interna bijuterii din aur, cu exceptia
verghetelor. Pretul de livrare, mai putin accizele, al produselor este de 8.000
lei. Acciza care se aplica conform Codului Fiscal este de 15%.
Sa se determine valoarea de facturare fara TVA a produselor, inclusiv acciza.
Baza de impozitare � Pretul de livrare, mai putin
accizele.................................8.000 lei
Acciza aplicabila (15% x 8.000
lei)....................................................................1.200 lei
Valoarea de facturare fara TVA, inclusiv acciza (8.000+1.200)....................
...9.200 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208

217. Se importa din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.


Sa se caluleze valoarea accizei �n conditiile �n care se cunosc umratoarele date:
Valoarea �n vama 180.000 lei, taxa vamala 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.
Valoarea �n vama a produselor
..........................................................180.000 lei
Taxa vamala10% (180.000 lei x 10%)
................................................18.000 lei
Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%)
............................................900 lei
Total
..................................................................................
.................198.900 lei
Acciza 35% (198.900 lei x
35%)..........................................................69.615 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208

218. �n luna martie 2008 un agent economic producator de bere a �nregistrat o


productie de 10.000 hl, cu o concentratie alcoolica de 4,5% si un numar de 6 grade
Plato. Stabiliti acciza datorata de producator stiind ca acciza unitara este 0,43
euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii
octombrie 2006 este 1 euro = 3,4 lei.
Acciza = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 lei

219. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate �n Rom�nia?


Sfera de aplicare a accizelor armonizate este urmatoarea::
a) berea;
b) vinurile;
c) bauturile fermentate, altele dec�t berea si vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
h) energia electrica.
Art.162 L571/2003 Cod fisc.

220. Un importator din Romania acizitioneaza in luna mai 2007, din Brazilia ,
4.000 kg. cafea boabe prrajita, la pretul extern de 2 euro/kg, taxa vamala 10%,
commission vamal 0.5%, acciza 900 euro/tona, TVA 19%.
Determinati acciza utilizand un curs de 1 euro = 3,4 lei.
4000 kg = 4 tone
Acciza = 900 x 4 = 3600euro x 3.4 = 12.240 lei

221. Un antrepozit fiscal livreaza spre consum 80.000 pacheta de tigarete a 20


tigarete/pachet, iar pretul de vinzare cu amanuntul maxim declarat = 7 lei/pachet.
Acciza pentru tigarete este de 16,28 euro/ 1.000 tigarete + 29%, 1 euro = 3,3 lei.
Acciza minima pentru tigarete = 110.419 lei / 1.000 tigarete.
???????????????/
Total acciza = A1 + A2
�n care:
A1 = acciza specifica
A2 = acciza ad valorem
A1 = K1 x R x Q1
A2 = K2 x PA x Q2
unde:
K1 = acciza specifica prevazuta la nr. crt. 6 din Anexa nr. 1 la titlul VII -
Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare
K2 = acciza ad valorem prevazuta la nr. crt. 6 din Anexa nr. 1 la titlul VII -
Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare
R = cursul de schimb leu/euro
PA = pretul maxim de v�nzare cu amanuntul
Q1 = cantitatea exprimata �n unitati de 1.000 buc. tigarete
Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1

222. Ce reprezinta produsele accizabile in intelesul Codului fiscal?


Produsele accizabile sunt produsele provenite din productia interna sau din import
pentru care se percep taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de
stat, numite accize armonizate. Conf. C.F. aceste produse sunt : bere; vinuri;
bauturi fermentate, altele dec�t berea si vinurile; produse intermediare; alcool
etilic; tutun prelucrat; produse energetice; energie electrica.

223. Ce document trebuie sa �nsoteasca miscarea produselor accizabile �n regim


suspensiv?
Documentul administrativ de �nsotire.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 195(2)
a).

224. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor


accizabile cu acciza platita?
Rasuns:
Factura, precum si documentele de insotire simplificate, dupa caz
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 195(2)
b),c).
COD PROCEDURA FISCALA

225. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea


impozitelor si taxelor datorate de contribuabili, altii dec�t marii contribuabili?
Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, art. 33, alin 1 : �(1) Pentru
administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean,
local sau al municipiului Bucuresti stabilit prin ordin al ministrului economiei
si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, �n a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului
sau al platitorului de venit, �n cazul impozitelor si contributiilor realizate
prin stopaj la sursa, �n conditiile legii.�
Competenta de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi
transmisa altui organ fiscal cu acordul contribuabilului si a primului organ
fiscal.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
33, alin 1

226. �n ce conditii un alt organ fiscal dec�t cel competent teritorial, potrivit
legii, si anume cel �n raza caruia contribuabilul �si are domiciliul fiscal, poate
prelua competenta pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de
respectivul contribuabil?
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, �(3) Pentru
administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili,
inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita �n
sarcina altor organe fiscale dec�t cele prevazute la alin. (1), prin ordin al
ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.�
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
33, alin 3

227. Societatea �X� SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxa pe
valoarea adaugata aferent trimestrului I 2008, solicit�nd totodata si rambursarea
sumei negative �nscrisa �n decontul respectiv, de 10.000 lei
Pentru solutionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaza o inspectie
fiscala pe parcursul careia decide si verificarea impozitului pe salariu
Inspectia fiscala se finalizeaza �n data de 10 iunie 2008 si are ca rezultat
stabilirea unei diferente suplimentare la impozitul pe salariu fata de cel datorat
si declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de
compensare a TVA de rambursat cu diferenta datorata la impozitul pe salariu �n
data de 20 iunie 2007.
Sa se calculeze cuantumul majorarilor de �nt�rziere datorat de contribuabil pentru
diferenta suplemntara de impozit pe salariu, stiut fiind ca legea prevede un nivel
al majorarilor de �nt�rziere de 0,1% pe zi.
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, �(1) Majorarile
de �nt�rziere se calculeaza pentru fiecare zi de �nt�rziere, �ncep�nd cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si p�na la data stingerii sumei datorate,
inclusiv. �Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit.
b �b) pentru compensarile din oficiu, data stingerii este data �nregistrarii
operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerie teritoriala, conform notei
de compensare �ntocmite de catre organul competent;�
Perioada pe care se calculeaza majorarile de �nt�rziere: 26 Ianuarie � 20 Iunie
2007
Majorari de �nt�rziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 1 si art. 122, alin 1, lit. b

228. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoana fizica?


�n cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor
prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se �ntelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde �si au domiciliul, potrivit legii, sau
adresa unde locuiesc efectiv, �n cazul �n care aceasta este diferita de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice �n mod
independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se
desfasoara efectiv activitatea principala;
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
33, alin 1 lit. a si b

229. Dl. �A�, medic, cu domiciliul �n Bucuresti, sectorul 1, are un cabinet


individual pentru acordarea de consultatii medicale �n Bucuresti, sectorul 3,
av�nd program �n 4 zile din saptam�na. Dl. �A� mai detine un cabinet de
consultatii medicale si �n orasul Buftea, judesul Ilfov, la acesta din urma av�nd
program doar o zi pe saptam�na.
Care este domiciliul fiscal al domnului �A�? Explicati.
R�spuns: Bucuresti, Sectorul 3
�n cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor
prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se �ntelege: pentru persoanele fizice
care desfasoara activitati economice �n mod independent sau exercita profesii
libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea
principala.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
33, alin 1 lit. b

230. Societatea �X� SRL calculeaza impozitul pe veniturile micro�ntreprinderilor


aferent trimestrului I 2008 �n suma de 20.000 lei. Societatea vireaza la termenul
legal � 25 Aprilie 2008 � impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25
Aprilie 2008 societatea depune Declaratia 100 la organul fiscal competent, �nsa
omite sa �nscrie �n aceasta declaratie impozitul pe micro�ntreprinderi calculat,
�n suma de 20.000 lei.
Care sunt efectele juridice ale platii impozitului pe venitul
micro�ntreprinderilor asupra obligatiei de declarare a acestuia?
Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si �n cazul �n care a fost
efectuata plata obligatiei fiscale. Astfel, chiar daca plata a fost efectuata, nu
�nseamna ca nu mai exista obligatia de declarare.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
81, alin 3

231. Codul de procedura fiscala prevede obligatia contribuabilului de a aduce la


cunostinta organului fiscal orice modificare ulterioara a datelor din declaratia
de �nregistrare fiscala prin depunerea declaratiei de mentiuni.
�n ce termen trebuie depusa declaratia de mentiuni?
In termen de 30 de zile de la data producerii modificarii
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
77, alin 1

232. Societatea �X� SRL datoreaza impozit pe profit astfel:


a) Creante principale reprezent�nd impozit pe profit, conform declaratiei fiscale:
Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;
Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;
Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;
Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.
b) Creante rezultate din inspectia fiscala, cu termen de plata, conform deciziei
de impunere comunicata �n data de 20 ianuarie 2008:
Diferenta trimestrul I 2007: =400 lei;
Accesoriu aferent diferentei de 400 calculat p�na la 15 ianuarie 2008 (data
finalizarii controlului):=100 lei;
Diferenta trimestrul III 2007:= 500 lei;
Accesoriu aferent diferentei de 800 lei calculat p�na la 15 ianuarie 2008 (data
finalizarii controlului):= 60 lei;
Total:
o Principal:= 900 lei;
o Accesoriu: =160.lei
c) Creante accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenta a
impozitului pe profit:
Comunicata la data de 10 iulie 2007:= 200 lei;
Comunicata la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei.
Societatea efectueaza pentru impozitul pe profit o plata de 3.500, la data de 10
martie 2008.
Sa se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligatiilor �n evidenta
sa fiscala prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor
din Codul de procedura fiscala, contribuabilul neavand alte obligatii de plata la
bugetul de stat decat impozitul
R�spuns:
data Suma dat. Suma acop pl.10.03 Ramas de plata
10.03.08
25.04.07-princip. 1000 1000 0
10.07.07-accces. 200 200 0
25.07.07-princip. 1500 1500 0
25.10.07-princip. 200 200 0
10.01.08-acces. 300 300 0
25.01.08-princip. 1700 1700 0
Total=5960 3500 2460
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
115, alin 2 si 3

233. Cum se stabileste vechimea obligatiilor de plata accesorii �n scopul


aplicarii regulii de stingere a datoriilor?
Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:
a) �n functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;
b) �n functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale
principale stabilite de organele
competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;
c) �n functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale
rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de
contribuabil.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
115, alin 3

234. Care este termenul legal �n care organul fiscal trebuie sa solutioneze o
cerere a unui contribuabil �n cazul �n care pentru aceasta sunt necesare
informatii suplimentare?
Ca regula generala, cererile depuse de catre contribuabil potrivit Codului de
procedura se solutioneaza de catre organul fiscal �n termen de 45 de zile de la
�nregistrare.
�n situatiile �n care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu
perioada cuprinsa �ntre data solicitarii si data primirii informatiilor
solicitate.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
70, alin 1 si 2

235. Societatea �X� SRL a stabilit si declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un


impozit pe veniturile micro�ntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 �n suma
de 12.000 lei. Ulterior, societatea constata ca a calculat gresit impozitul, suma
corecta a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea �si exercita dreptul
de a corecta declaratia si depune �n data de 25 Aprilie 2007 declaratia
rectificativa, data la care efectueaza si plata sumei de 10.000 de lei �n contul
impozitului datotorat.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorat ca urmare a
neplatii la scadenta a impozitului pe venitul micro�ntreprinderilor aferent
trimestrului IV 2007, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de
�nt�rziere de 0,1% pe zi.
Perioada pe care se calculeaza majorarile de �nt�rziere: 26 Ianuarie � 25 Aprilie
2008
Suma la care se datoreaza majorarile: 10.000
Majorari de �nt�rziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 1 si 2

236. Care este termenul �n care debitorii pot solicita organului fiscal
corectarea erorilor din documentele de plata a impozitelor si taxelor?
Un an de la data platii
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
114, alin

237. Care este termenul �n care actul administrativ fiscal este considerat
comunicat �n cazul comunicarii lui prin publicitate?
15 zile de la data afisarii anuntului.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
44, alin 3

238. Camera profesionala �C�, persoana juridica de utilitate publica are


organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fara personalitate
juridica, denumite �filiale�. Parte din aceste desmembraminte (sedii secundare),
neav�nd mai mult de 5 salariati, nu �ndeplinesc conditia ceruta de lege pentru a
fi �nregistrate ca puncte de lucru platitoare de impozit pe venitul din salarii
si, pe cale de consecinta, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste
desmembraminte trebuie �nsa declarate la organul fiscal, fara a primi cod de
identificare propriu.
Cum se declara si care este organul fiscal competent pentru �ndeplinirea
obligatiei de �nregistrare �n cazul sediilor secundare care au mai putin de 5
salariati?
Declararea se face �n termen de 30 de zile de la �nfiintarea sediilor secundare
(Cod procedura fiscala) prin
depunerea declaratiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competenta
teritoriala pentru administrarea acestora revine organului fiscal �n a carui raza
teritoriala acestea se afla situatie. (Cod procedura fiscala)
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
34 si art. 74 si OMFP 1329/2004

239. P�na la ce data poate organul fiscal sa efectueze inspectia fiscala si,
eventual, sa modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent
trimestrului I 2004? Explicati
R�spuns: 31 decembrie 2009
Baza de impunere s-a constituit �n trim I 2004, termenul de prescriptie �ncepe sa
curga de la 01 ianuarie 2005, deci inspectia se poate efectua p�na la 31 decembrie
2009.
Inspectia fiscala se efectueaza �n cadrul termenului de prescriptie a dreptului de
a stabili obligatii fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie �n termen de 5
ani, cu exceptia cazului �n care legea dispune altfel.
Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii
fiscale �ncepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui �n care s-
a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.
Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala
corelativa se nasc �n momentul �n care, potrivit legii, se constituie baza de
impunere care le genereaza.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
23, art. 91 si art. 98

240. Societatea �X� SRL face obiectul unei inspectii fiscale generale care
�ncepe pe data de 10 Aprilie 2007 si se finalizeaza la data de 30 iunie 2007, data
la care are loc discutia finala cu contribuabilul asupra constatarilor incluse �n
Raportul de inspectie fiscala.
�n cursul discutiilor, reprezentantul legal al societatii invoca prescriptia
dreptului organului fiscal de a stabili diferenta de 50.000 lei aferenta
impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de
25 Aprilie 2002. Invocarea are ca motivare �n drept prevederile legale aplicabile
conform carora prescriptia se �mplineste ��n termen de 5 ani de la data la care a
expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva�.
Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru
diferenta de 5.000 lei? Explicati.
DA. Va emite decizia de impunere, �ntruc�t, conform prevederilor legale �Dreptul
organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie �n termen de 5 ani, cu
exceptia cazului �n care legea dispune altfel.
Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii
fiscale �ncepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui �n care s-
a nascut creanta fiscala�.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
91

241. Societatea �X� SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia 100 privind
obligatiile la bugetul de stat �n care declara un impozit pe profit datorat de
30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa de taxa
pe valoarea adaugata �n suma de 50.000 lei, solicit�nd si rambursarea.
La data de 30 Aprilie 2008 societatea �nregistreaza la organul fiscal cererea de
compensare a celor doua obligatii reciproce.
Organul fiscal, analiz�nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata,
constata ca solutionarea necesita efectuarea �n prealabil a inspectiei fiscale. Ca
urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2008, ca taxa pe
valoarea adaugata la care este �ndreptatit contribuabilul este de 20.000 lei. La
data de 15 iunie 2008 se emite si nota de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor
actiuni ale organului fiscal, le accepta si efectueaza plata diferentei de 10.000
lei �n data de 24 iunie 2008.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
societate, �n urma solutionarii celor doua cereri depuse la organul fiscal, stiut
fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de 0,1% pe zi.
Pentru suma de 20.000 lei admisa la compensare majorarile se calculeaza pe
perioada 26�30 Aprilie 2008
Pentru suma de 10.000 lei neadmisa la compensare majorarile se calculeaza pe
perioada 26 Aprilie � 24 Iunie 2008
Majorari de �nt�rziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 +
600 = 700 lei
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2 �(1)
Majorarile de �nt�rziere se calculeaza pentru fiecare zi de �nt�rziere, �ncep�nd
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si p�na la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale
rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere,
majorarile de �nt�rziere se datoreaza �ncep�nd cu ziua imediat urmatoare scadentei
creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si p�na la data stingerii
acesteia inclusiv.�
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b �a)
pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul
competent a cererii de compensare;�
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit. b

242. Societatea �X� SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia 100 privind
obligatiile la bugetul de stat �n care declara un impozit pe profit datorat de
30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa de taxa
pe valoarea adaugata �n suma de 50.000 lei, solicit�nd si rambursarea.
La data de 25 Aprilie 2008 societatea �nregistreaza la organul fiscal cererea de
compensare a celor doua obligatii reciproce.
Organul fiscal, analiz�nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata,
constata ca solutionarea necesita efectuarea �n prealabil a inspectiei fiscale. Ca
urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2007, ca taxa pe
valoarea adaugata la care este �ndreptatit contribuabilul este de 40.000 lei. La
data de 15 iunie 2007 se emite si nota de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor
actiuni ale organului fiscal, le accepta.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
societate, �n urma solutionarii celor doua cereri depuse la organul fiscal, stiut
fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de 0,1% pe zi.
Nu se vor calcula majorari de �nt�rziere.
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2 �(1)
Majorarile de �nt�rziere se calculeaza pentru fiecare zi de �nt�rziere, �ncep�nd
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si p�na la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale
rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere,
majorarile de �nt�rziere se datoreaza �ncep�nd cu ziua imediat urmatoare scadentei
creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si p�na la data stingerii
acesteia inclusiv.�
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, �a)
pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul
competent a cererii de compensare;�
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit. b

243. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La


ce se refera informatia continuta �n vestorul fiscal al unui contribuabil?
Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit
legii.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
78, alin 1 lit. b

244. Societatea �X� SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu suma
negativa de taxa pe valoarea adaugata �n suma de 40.000 lei, fara a solicita si
rambursarea acestei sume. La aceeasi data, societatea mai depune si declaratia
privind obligatiile la bugetul de stat �n care declara un impozit pe profit
datorat de 30.000 lei, dar pe care nu-l achita.
Poate organul fiscal sa efectueze din oficiu compensarea celor doua creante
reciproce?
NU.Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de c�te ori constata
existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de
taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
116, alin 4

245. Care este termenul general de solutionare a cererilor depuse de contribuabili


potrivit Codului de procedura fiscala?
45 de zile de la �nregistrare.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
70, alin 1

246. Societatea �X� SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care
organele fiscale au pornit executarea silita prin poprire, at�t asupra
disponibilitatilor banesti din conturile bancare, c�t si asupra sumelor pe care
alte societati le datoreaza soicetatii �X�. Societatea se confrunta cu dificultati
financiare si, pe fondul lipsei de disponibilitati �n conturile bancare, este �n
imposibilitate de a achita salariile. Pentru depasirea situatiei, societatea
solicita aplicarea prevederilor din Codul de procedura fiscala care prevad
urmatoarele: �(12) �n masura �n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate
la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele
viitoare provenite din �ncasarile zilnice �n conturile �n lei si �n valuta sunt
indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora
primirii adresei de �nfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti,
bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile
acestora p�na la achitarea integrala a obligatiilor fiscale �nscrise �n adresa de
�nfiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.�
Poate organul fiscal sa dea curs solicitarii societatii debitoare cu privire la
eliberarea de catre tertul poprit �n favoarea sa a sumelor necesare platii
drepturilor salariale? Explicati.
R�spuns: NU. Tertul poprit nu poate elibera sume �n favoarea debitorului, chiar si
numai pentru plata drepturilor salariale ci poate onora numai documentele de plata
emise de debitor �n vederea platii dreturilor salariale.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
149, alin 12

247. Este permis, conform Codului de procedura fiscala ca plata datoriei fiscale
sa fie efectuata de alta persoana dec�t debitorul?
R�spuns: DA
Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare
impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat,
inclusiv majorari de �nt�rziere.
Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat
sau de un fidejusor.
Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana
trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza
in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
114, alin 2 si Cod Civil, Art. 1093

248. Care este, potrivit Codului de procedura fiscala, momentul de la care �ncepe
sa curga termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili
impozite si taxe si c�t este acest termen?
�Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie �n termen de
5 ani, cu exceptia cazului �n care legea dispune altfel.
Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii
fiscale �ncepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui �n care s-
a nascut creanta fiscala�.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
91

249. Care este primul act de executare silita �n cazul creantelor fiscale?
Conform codului de procedura fiscala primul act de executare silita in cazul
creantelor fiscale este somatia. Ea este insotita de un exemplar al titlului
executoriu Art. 145 (1)
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
145

250. Care este termenul de depunere a unei contestatii �mpotriva unui act de
executare silita al organului fiscal?
Contestatia se poate face �n termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la
data c�nd:
a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care
le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta �nstiintare primita ori, �n
lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau �n alt mod;
b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de
executare de a �ndeplini un act de executare;
c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau
distribuirea sumelor pe care le contesta.
Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau
un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai t�rziu �n
termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
173, alin. 1 si 2

251. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei


de �nfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda
la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor
debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora p�na la achitarea
integrala a obligatiilor fiscale �nscrise �n adresa de �nfiintare a popririi.
Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?
R�spuns: sumele necesare platii drepturilor salariale.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
149, alin 12

252. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plateste ratele.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 4.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit �n data de 27 Octombrie
2008.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere
de 0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

253. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plateste ratele.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 2.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit �n data de 27 Octombrie
2008.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

254. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plateste doar primele trei rate.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 3.000 lei.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 0 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

255. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plateste doar primele trei rate.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 5.000 lei. Contribuabilul achita �n data de 27 Octombrie 2008, respectiv �n
termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala,
stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de
platile anticipate, �ntreaga datorie de 2.000 lei.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

256. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plateste doar primele doua rate.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 4.000 lei. Contribuabilul achita datoria �n data de 27 Octombrie 2008.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

257. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2006 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plateste doar primele trei rate.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 5.000 lei. Contribuabilul achita �n data de 31 Decembrie 2008, depasind astfel
cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere
anuala, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat
fata de platile anticipate, �ntreaga datorie de 2.000 lei.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 +
100 = 465 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

258. Contribuabilul �X�, persoana fizica independenta, a primit �n data de 05


Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 �n care organul
fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plateste doar primele trei rate.
Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai
2008, organul fiscal emite decizia de impunere �n care stabileste un impozit anual
de 0 lei si un drept la restituire de 2.000 lei.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorari calculate �n anul 2007:
Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorari calculate �n anul 2008: 0 lei.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120, alin 6

259. Societatea �X� SRL a facut obiectul unei inspectii fiscale �n urma careia au
fost stabilite sume suplimentare de plata �n cuantum de 50.000 lei. Societatea nu
este de acord si contesta la organul fiscal competent suma de 30.000 lei.
Totodata, societatea se adreseaza si instantei competente de contencios
administrativ, solicit�nd suspendarea executarii deciziei de impunere prin care au
fost stabilite diferentele de plata.
Care este suma cautiunii pe care societatea trebuie sa o plateasca pentru
solutionarea cererii de suspendare a executarii deciziei?
Cautiunea = 20% din suma contestata = 20% x 30.000 = 6.000 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
215, alin 2

260. �n ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ


fiscal?
�n situatia �n care s-a cerut suspendarea executarii actului administrativ fiscal,
�n temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile
ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o
cautiune de p�na la 20% din cuantumul sumei contestate, iar �n cazul cererilor al
caror obiect nu este evaluabil �n bani, o cautiune de p�na la 2.000 lei.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
215, alin 2

??De organele fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost


respectate de contribuabil� (Cod procedura fiscala art 42, alin 4) Societatea
poate sa nu o aplice, contribuabilul fiind �nsa expus riscului fiscal
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
42, alin 4

261. Care sunt elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda o contestatie


formulata �mpotriva unui act administrativ fiscal?
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se �ntemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a �mputernicitului acestuia, precum si stampila
�n cazul persoanelor juridice.
Dovada calitatii de �mputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica,
se face potrivit legii.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
206, alin. 1

262. Societatea �X� SA, persoana juridica nerezidenta trebuie sa execute, �n baza
unui contract �ncheiat cu o persoana juridica rom�na, doua portiuni ale unei
autostrazi. Prima portiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu
permanent, strabate trei judete astfel: �ncepe �n judetul A, municipiul Z, trece
prin judetul B si se sf�rseste �n judetul C, municipiul Z. Cea de a doua portiune,
ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se afla �n
�ntregime pe raza municipiului V din judetul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale
datorate de societatea �X� SA �n Rom�nia. Explicati
Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judetul A
Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judetul D
�n cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul
Rom�niei prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului
fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent. �n
cazul �n care activitatea unui sediu permanent se desfasoara pe raza teritoriala a
mai multor organe fiscale, competenta revine acelui organ fiscal �n a carui raza
teritoriala �ncepe activitatea acelui sediu permanent.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
33, alin. 2

263. Societatea �X� SRL este supusa executarii silite pentru obligatiile fiscale
neachitate. �n acest scop, tin�nd cont de cuantumul sumelor datorate, organul de
executare aplica masura executarii silite mobiliare, sechestr�nd prin proces
verbal cele cinci mijloace de transport aflate �n folosinta societatii, �ntre care
doua sunt detinute de societate �n baza unor contracte de �nchiriere �ncheiate cu
asociatul unic.
Este corecta aplicarea masurii de executare silita? Explicati.
R�spuns: NU.
Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele doua
masini ale asociatului nu apartin societatii debitoare, deci nu pot fi
sechestrate.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
151, alin. 1

264. Societatea �X� SA face obiectul unei inspectii fiscale �n urma careia sunt
stabilite obligatii suplimentare de plata reprezent�nd impozit pe profit aferent
trimestrului I 2008 �n cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care
organul fiscal stabileste suma astfel datorata este comunicata societatii �n data
de 10 iunie 2008. Societatea achita debitul la termenul de plata prevazut de Codul
de procedura fiscala si mentionat �n decizie, respectiv 5 iulie 2008.
Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de �nt�rziere datorate de
contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de �nt�rziere de
0,1% pe zi.
Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru
care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv- art 120
CPF
termen de plata: 25.04.08
data plata: 05.07.08
de unde rezulta un numar de 71 zile intirziere ( 5 zile aprilie+31 zile mai+30
zile iunie+5 zile iulie), deci 10.000 ron*0.1% zi*71 zile= 710 lei dobinzi
Majorari = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
120
265. Societatea �X� SRL face obiectul unei inspectii fiscale �n urma careiansunt
stabilite obligatii fiscale suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune
o contestatie �mpotriva deciziei de stabilire a obligatiilor suplimentare de
plata, dar pe care o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca
exista premise pentru solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna
contestatia reformulata.
Are societatea dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost retrasa?
R�spuns: DA.
Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se �nainta o noua
contestatie �n interiorul termenului
general de depunere a acesteia.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
208, alin. 2

266. Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea


contestatiei. Care este acest termen si �n ce situatii se aplica?
Termenul general: 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal;
Termenul special: 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, daca
actul administrativ fiscal nu contine elementele obligatorii pe care trebuie sa le
contina, potrivit legii.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
207

267.Codul de procedura fiscala reglementeaza dreptul contribuabililor la o dob�nda


pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, daca restituirea sau
rambursarea nu se face �n termenul legal pentru solutionarea cererilor
contribuabililor, termen stabilit de acelati act normativ.
Care este nivelul acestei dob�nzi?
Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul
la dobinda din ziua urmatoare expirarii termenului( 45 zile de la depunerea
cererii)Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor. Dobinda este la
nivelul majorarii de intirziere reglementate de CPF ( in prezent 0.1% pe zi
intirziere)- art 124- CPF
Dob�nda datorata este la nivelul majorarii de �nt�rziere, respectiv de 0,1% pentru
fiecare zi de �nt�rziere
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
124

268. Cum se stabileste vechimea creantelor fiscale principale rezultate din


declaratiile rectificative �n scopul aplicarii regulilor cu privire la ordinea de
stingere?
�n functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale
rectificative
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
115, alin. 3, lit. c

269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, �nsa scrisoarea este �napoiata de posta cu
mentiunea �negasit la domiciliu�. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea
deciziei prin publicitate.
�n ce consta comunicarea prin publicitate?
Prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de
internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt �n care se
mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art.
44, alin. 3
270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?
Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu
detin cod numeric personal
Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.

271. Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate


ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce termen?
Da, este obligatorie declararea in termen de 30 zile de la infiintarea de filiale
si sedii secundare- art 74.CPF

272 Conform prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul


organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor , taxelor
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Din ce moment are org fisc. dreptul de stabilire din of. a imp., taxelor contrib.
si a altor sume datorate bug.general consolidat in aceasta situatie?
Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de
implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind
depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.- art 83, alin 4- CPF

273 In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca


procedurile de executare silita sa nu continuie ?
Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de
la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare
silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu- art 145 CPF

274 Impotriva SC ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand dif.de
impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 2.123.000 lei.
Care este organul competent la care soc. poate introduce contestatie impotrive
deciziei de impunere ?
Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act
administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se
depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal
sub sanctiunea decaderii.