Sunteți pe pagina 1din 23

CAIET DE PRACTICA

DREPTUL AFACERILOR/DREPTUL MUNCII

Situatia 1.
La 1 ianuarie 2019, în societatea “Alfa” S.R.L. s-a încheiat un contract colectiv de muncă, semnat
de către manager şi reprezentanţii salariaţilor care erau încadraţi în societate în acel moment.
Potrivit acestui contract, salariul minim în societate a fost stabilit la 2.500 lei.
Managerul societăţii “Alfa” S.R.L. decide angajarea a trei tineri proiectanţi. În acest scop, publică
în ziarul local un anunţ în care menţionează oferta de locuri de muncă, solicitând depunerea de
C.V. –uri din partea candidaţilor şi precizând condiţiile de angajare:
- studii de specialitate;
- vârsta maximă: 35 de ani;
- cunoştinţe operare computer.
Cu prilejul interviului, managerul selectează trei dintre candidaţi, care corespund în cea mai bună
măsură standardelor cerute. Aceştia sunt angajaţi cu perioadă de probă pentru perioada 1 iunie
2019 – 30 septembrie 2019, contractul individual de muncă definitiv urmând a fi încheiat cu data
de 31 octombrie 2019. Pe parcursul perioadei de probă, în funcţie de performanţele obţinute de
aceştia, managerul va decide salariul cuvenit la încheierea contractului individual de muncă
definitiv.
Managerul decide ca salariaţilor nou angajaţi pe perioada de probă să le plătească un salariu de
2.080 lei. Raţionamentul său este următorul:
- este astfel respectat salariul minim brut pe țară, de 2.080 lei, stabilit prin Hotărârea Guvernului
nr. 937/2018;
- salariaţii respectivi nu sunt definitivi, ci sunt angajaţi doar cu perioadă de probă;
- la data la care s-a negociat contractul colectiv, ei nici nu erau angajaţi în unitate, deci contractul
colectiv nu le este opozabil.
Ulterior, managerul trece la angajarea efectivă a celor trei. Fiind vorba doar despre o perioadă de
probă, contractele individuale de muncă nu sunt redactate în scris, dar ele vor fi scrise şi
înregistrate când vor deveni definitive.

Cerințe:
1. Menționați cel puțin 5 greșeli ale managerului. Arătați care dintre acestea constituie
contravenție și cum ar putea fi sancționate.
2. Menţionaţi dacă managerul ar putea fi obligat la despăgubiri, de către cine şi de ce.

1
Situatia 2.
Părţile contractului individual de muncă au convenit inserarea unei clauze de neconcurenţă.
Potrivit acesteia, salariatul nu va putea desfăşura activităţi concurente cu ale societății nici pe
parcursul executării contractului, şi nici după încetarea acestuia. Se consideră “activitate
concurentă” activitatea prestată în folosul oricărei societăți cu un obiect de activitate identic sau
similar cu al angajatorului.
În schimb, angajatorul se obligă la plata unei indemnizaţii egale cu 25% din salariul de bază, pe
toată durata contractului de muncă. Dacă salariatul încalcă obligaţia de neconcurenţă, acesta se
obligă la plata de penalităţi într-un cuantum reprezentând echivalentul în lei al sumei de 5000 €,
stabilit potrivit cursului BNR leu/euro din data efectuării plăţii.

Cerințe:
1. Arătați dacă înțelegerea de mai sus poate produce efecte juridice.
2. Reformulați prevederile de mai sus, pentru a le aduce în concordanță cu normele legale

2
Situatia 3.
La data de 1 martie 2019 este încheiat actul constitutiv al societății “Alfa”, dl. Anton fiind
desemnat reprezentant legal al acesteia.
La data de 20 martie 2019, dl. Bucur, asociat în cadrul societății, observă că dl. Anton nu a
solicitat înmatricularea acesteia în Registrul comerțului. Ca urmare, dl. Bucur se adresează de
îndată oficiului registrului comerţului, solicitând efectuarea înmatriculării.
În plus, dl. Bucur îi solicită d-lui Anton acoperirea prejudiciului produs prin nerealizarea
înmatriculării, constând în pierderea unor oportunități de afaceri.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Bucur putea solicita înmatricularea societății, având în vedere că el nu era
desemnat ca reprezentant al acesteia.
2. Precizați dacă dl. Anton are obligația de acoperire a prejudiciului.

3
Situatia 4.
Dl. Anton și dl. Bucur au încheiat un contract având ca obiect un imobil. Dl. Anton a efectuat o
serie de modificări neautorizate în cadastrul funciar, inducându-l astfel în eroare pe dl. Bucur cu
privire la suprafața imobilului.
Ca urmare a acestor manoperele frauduloase, dl. Bucur a acceptat cumpărarea imobilului cu un
preț cu 25% mai mare decât cel pe care l-ar fi achitat dacă ar fi cunoscut informațiile cadastrale
reale.

Cerințe:
1. Care sunt viciile de consimţământ care pot afecta un act juridic? Arătați dacă în speță
consimțământul d-lui Bucur a fost viciat și, dacă da, identificați viciul de consimțământ.
2. Precizați dacă un contract încheiat sub imperiul unui viciu de consimţământ poate fi:
- anulat;
- reziliat;
- revocat;
- supus rezoluţiunii.
3. Arătați dacă soluția ar fi fost aceeași, dacă dl. Anton nu ar fi realizat acele modificări
neautorizate în cadastrul funciar, dar ar fi omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe dl.
Bucur cu privire la o serie de împrejurări esențiale pentru încheierea contractului.
4. Arătați care sunt obligaţiile vânzătorului, într-un contract de vânzare-cumpărare.

4
Situatia 5.
Ca urmare a nerespectării instrucțiunilor și normativelor de exploatare a echipamentului
pe care lucrează, dl. Anton produce o defecțiune majoră a acestui echipament.
Angajatorul său realizează o evaluare a pagubei și constată că repararea echipamentului va costa
20.000 lei.
Ca urmare, îi solicită d-lui Anton plata imediată a acestei sume.
Dl. Anton admite producerea defecțiunii, dar susține că prejudiciul produs prin acesta se ridică
doar la maximum 10.000 lei. El arată de asemenea că nu este obligat la plata prejudiciului dintr-o
dată, ci doar prin rețineri din salariu, în condițiile art. 257 din Codul muncii.
În aceste condiții, angajatorul emite o decizie în baza căreia efectuează rețineri de 30% din
salariul lunar al salariatului. Decizia are atașată evaluarea prejudiciului, din care rezultă că acesta
are în realitate un cuantum de 20.000 lei, deci va reține lunar o treime din salariu până la
acoperirea prejudiciului de 20.000 lei.

Cerințe:
1. Arătați dacă părțile se pot înțelege cu privire la cuantumul prejudiciului și la modalitatea de
recuperare a acestuia. Precizați dacă există vreo limită cu privire la o astfel de înțelegere. Care
este denumirea legală a acestei înțelegeri?
2. Arătați dacă angajatorul a procedat corect. În caz că răspunsul este negativ, precizați care ar fi
fost procedura de urmat.
3. Sfătuiți-l pe dl. Anton cu privire la soluțiile care îi stau la îndemână.
4. Arătați dacă angajatorul poate recupera paguba de la salariat, în condițiile în care nu i-a aplicat
acestuia nicio sancțiune disciplinară.

5
Situatia 6
Directoratul societății „Alfa” SA cu sediul în Buzău a hotărât în unanimitate de voturi mutarea
sediului social în București.
Acționarii societății au solicitat instanței de judecată anularea deciziei directoratului, considerând
că numai adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul să decidă mutarea sediului
societății. Președintele directoratului a invocat în apărare prevederile actului constitutiv, în care
acționarii au prevăzut delegarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor,
directoratului, acesta acționând ca atare (potrivit actului constitutiv).

Cerințe:
1. Hotărârea directoratului este legală? Motivați.
2. Care sunt atribuțiile adunării generale extraordinare ce pot face obiectul delegării
directoratului, respectiv consiliului de administrație, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a
adunării generale extraordinare a acționarilor?

6
Situatia 7
Între dl. Anton şi dl. Bucur intervine următoarea comunicare:
- Dl. Anton formulează ofertă de vânzare către dl. Bucur a unei cantităţi de marfă pentru suma de
100 lei/kg.
- Dl. Bucur este de acord să cumpere cantitatea de marfă respectivă, dar pentru suma de 90 de
lei/kg.
- Dl. Anton refuză preţul de 90 lei.
- Dl. Bucur revine şi acceptă preţul iniţial de 100 lei.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Anton mai poate respinge încheierea contractului, sau contractul este deja
încheiat. Argumentați
2. Arătați în ce constă diferența dintre „ofertă” și „invitația de a contracta”
3. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea, pentru a conduce la
încheierea unui contract?

7
Situatia 8
Societatea „Alfa” SA a întârziat plata salariilor cu 4 luni. Salariații se strâng pentru a discuta ce
este de făcut în această situație.
Dl. Anton propune declanșarea unui conflict colectiv de muncă. O grevă generală va determina
angajatorul la plata salariilor.
Dl. Bucur susține că fără să se organizeze într-un sindicat nu pot să-și apere drepturile, deoarece
legea prevede că salariații pot fi reprezentați la negocieri prin sindicat.
Dl. Constantin decide să demisioneze. El nu va acorda niciun preaviz angajatorului, deoarece nici
acesta din urmă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Ceilalți salariați îi atrag atenția că în
acest caz nu își va mai putea recupera salariile restante, ba în plus va trebui să plătească și
despăgubiri pentru neacordarea preavizului.
Dl. Dan propune să se meargă în grup la ministerul de resort, solicitând plata salariilor restante.
Dl. Enache propune ca salariații să vină la fabrică, dar să lucreze lent/superficial și să producă
mai multe rebuturi. Nimeni nu poate fi obligat să lucreze bine, dacă nu i se plătește salariul.

Cerință:
1. Sunteți invitat la Adunarea generală a salariaților și ascultați punctele de vedere prezentate mai
sus. Cine are dreptate?
2. Cum îi sfătuiți pe salariați să procedeze?

8
Situatia 9
Între dl. Anton şi dl. Bucur a intervenit un contract de vânzare – cumpărare a unui teren.
Cumpărătorul, dl. Bucur, solicită predarea actelor de proprietate a terenului. Vânzătorul, dl.
Anton, refuză să efectueze o astfel de predare, arătând că contractul nu a fost încheiat în formă
scrisă, autentificată la notariat. Ca urmare, dl. Bucur solicită rezoluţiunea contractului.

Cerințe:
1. Arătați dacă instanţa poate pronunţa rezoluţiunea. Motivaţi.
2. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre reziliere, rezoluţiune şi nulitatea unui contract?
Arătați care dintre acestea poate interveni în speță.
3. Precizați care sunt condiţiile de validitate ale unui contract, precum şi dacă vreuna dintre
acestea este neîndeplinită în speţă.
4. Identificați elementele raportului juridic prezentat în speţă.

9
Situatia 10
Dl. Anton, agent de vânzări al societății “Alfa” SRL, îi trimite un e-mail d-lui Bucur, întrebându-l
dacă dorește să achiziționeze:
- 300 componente de tipul T231, la prețul de 200 lei/buc;
- maximum 300 componente de tipul T 232, la prețul 200 lei/buc;
- 300 de componente T 233, la prețul cu care a mai achiziționat în trecut astfel de componente de
la societate.
Dl. Bucur răspunde că este interesat să achiziționeze toate cele trei categorii de componente, și că
solicită livrarea până pe 15 decembrie.
La dat de 15 decembrie societatea “Alfa” SRL livrează cele trei categorii de componente, pe care
dl. Bucur refuză însă să le accepte, deoarece achiziționase între timp de la un alt furnizor.

Cerințe:
1. Arătați dacă între dl. Anton, ca reprezentant al societății “Alfa” SRL și dl. Bucur s-a încheiat
un contract de vânzare-cumpărare cu privire la componentele:
- T 231
- T 232
- T 233
2. Arătați care sunt consecințele refuzului d-lui Bucur în fiecare caz și dacă acesta poate fi obligat
la plata de despăgubiri.
Situatia 11
La data de 1 iulie 2019, d-na Antonia va împlini vârsta standard și stagiul minim de cotizare în
vederea pensionării. La data de 1 iunie 2019, aceasta face cerere pentru continuarea executării
contractului individual de muncă, până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Angajatorul îi respinge
cererea, arătând că, la data pensionării, contractul ei de muncă încetează de drept, potrivit art. 56
lit. c) din Codul muncii. În plus, postul său urmează să fie desființat, deci nu ar mai exista în mod
obiectiv posibilitatea menținerii în activitate. Ca urmare, angajatorul emite o decizie de încetare
de drept a contractului, pe care o înregistrează în ReviSal.
D-na Antonia se adresează instanței, solicitând anularea încetării contractului și reintegrarea în
funcție.

Cerințe:
1. Arătați dacă angajatorul a procedat corect.
2. Ce impact va avea asupra contractului de muncă desființarea postului?
3. Care considerați că va fi soluția instanței?

10
Situatia 12
La data de 1 martie 2018 a dobândit personalitate juridică societatea “Alfa” SRL cu sediul în
Strada Florilor nr. 1 din Bacău. Societatea a încheiat un contract de încheiere a echipamentelor
necesare desfășurării activității de la dl. Anton, pentru intervalul 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019.
Societatea “Alfa” SRL efectuează plata chiriei conform contractului, dar la data de 1 iulie 2018,
dl. Anton solicită restituirea echipamentelor, deoarece tocmai a constatat că la același sediu din
Strada Florilor nr. 1 funcționează și o altă societate, “Beta” SRL, având același obiect de
activitate. Imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, nu permite funcționarea mai multor
societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Dl. Anton se teme că echipamentele
puse la dispoziție potrivit contractului de închiriere vor fi utilizate și de către cealaltă societate
situată la același sediu. Dl. Anton solicită în instanță anularea contractului de închiriere.

Cerințe:
1. Arătați dacă dl. Anton va obține în instanță anularea contractului de închiriere și dacă, în
condițiile în care chiria a fost plătită, va putea solicita restituirea echipamentelor
2. Arătați ce probe trebuie să facă dl. Anton.
3. Arătați dacă în cauză este vorba despre anularea contractului de închiriere sau de rezilierea
acestuia. Explicați.

11
Situatia 13
Extras din Contractul colectiv de muncă al Societății “Alfa” SRL:
(…) “Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din Codul muncii, la încheierea contractului
individual de muncă se poate prevedea o perioadă de probă de maximum 90 de zile, atât la
funcțiile de execuție cât și de conducere”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 75 din Codul muncii, persoanele concediate pentru
necorespundere profesională beneficiază de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile
lucrătoare”.
(…) „Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Codul muncii, termenul de preaviz în
cazul demisiei este de 45 de zile atât în cazul funcțiilor de execuție, cât și în cazul funcțiilor de
conducere”.

Cerințe:
1. Arătați dacă se poate deroga prin contractul colectiv de muncă de la prevederile legale. În ce
condiții?
2. Care dintre prevederile de mai sus produc efecte juridice și care sunt lovite de nulitate?
Explicați.

12
Situatia 14
Societatea “Alfa” SRL formulează către un mai vechi client al său, dl. Anton, o ofertă de
vânzare. Obiectul acesteia îl formează un echipament integrat de protecție a rețelei de
calculatoare, iar prețul indicat în ofertă este ”prețul de catalog”.
Dl. Anton confirmă încheierea contractului.
Având în vedere neprecizarea expresă a prețului, dl. Anton consideră că se află într-o etapă pre-
contractuală, de negociere. Ca urmare, a doua zi, solicită reprezentantului societății furnizarea
echipamentului cu un discount de 15%.

Cerință:
1. Consiliați reprezentantul societății “Alfa” cu privire la drepturile societății, în situația descrisă
mai sus.
2. Arătați dacă părțile se află în faza pre-contractuală sau în faza de executare a contractului.

13
Situatia 15
La data de 1 iulie 2018, dl. Anton avea, potrivit contractului individual de muncă, un salariu de
1.900 lei.
La data de 1 noiembrie 2018 a intrat în vigoare la nivelul unității contractul colectiv aplicabil
pentru anii 2018 – 2019 care prevedea un salariu minim de 2.000 lei.
La data de 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 937/2018, prevăzând un
salariu minim de 2.080 lei.
Contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate nu este modificat, el fiind menținut în forma în
care a fost înregistrat.
Angajatorul decide că salariul cuvenit este cel stabilit prin contractul colectiv, care este
obligatoriu pentru părți; abia după expirarea acestuia se va putea plăti salariul stabilit prin
act normativ.

Cerințe:
1. Arătați care este salariul minim la care este îndreptățit dl. Anton în prezent
2. Precizați ce are prioritate, dacă există neconcordanță între contractul individual de muncă,
contractul colectiv de muncă și actul normativ.

14
Situatia 16
AB și AC, persoane fizice, au hotărât să constituie un SRL, și în acest sens au redactat, chiar ei,
un contract de societate, obținând, în termenul prevăzut de lege, de la registrul comerțului,
disponibilitatea firmei. AB și AC au adus fiecare, ca aport la capitalul social, un teren în valoare
de 10.000 euro, iar AB a adus și un autoturism în valoare de 15.000 euro.
Contractul încheiat sub semnătură privată a fost depus la registrul comerțului în vederea
înmatriculării/înregistrării.

Cerințe:
Registrul comerțului a respins cererea de înmatriculare. Care au fost motivele respingerii cererii?
Explicați.

15
Situatia 17
Dl. Anton îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată şi doreşte să încheie:
- un contract de colaborare cu dl. Bucur precum şi
- două contracte de muncă, cu dl. Constantin și cu dl. Dumitru

Cerințe:
Dl. Anton, în calitate de persoană fizică autorizată, poate încheia valabil fiecare dintre aceste
contracte? Explicaţi.

16
Situatia 18
AB, AC și AD, persoane fizice, hotărăsc să constituie un SRL. Fiecare dintre aceștia vor contribui
la constituirea SRL, după cum urmează:
AB contribuie cu un aport de capital de 10.000 lei.
AC aportează obligațiuni în valoarea de 3.000 lei.
AD se obligă să contribuie cu activitate de marketing, în vederea atragerii clientelei stabile
societății. Contribuția sa este apreciată la valoarea de 5.000 lei.

Cerințe:
1. Arătați natura juridică a fiecărui tip de aport.
2. Sunt permise cele 3 tipuri de aport menționate pentru SRL?
3. În situația dată, societatea se poate constitui?
4. În cazul în care identificați că un tip de aport nu este permis pentru constituirea SRL, acesta
poate intra ulterior în societate ca element al patrimoniului acesteia? Explicați.

17
Situatia 19
Dl. Anton este angajat cu jumătate de normă la societatea “Alfa” SRL, care desfășoară activități
în domeniul turismului. Cum pe perioada de vară societatea are un vârf de activitate, angajatorul
îi solicită d-lui Anton să presteze muncă de la ora 8,00 la ora 14,00 zilnic. În schimb, dl. Anton va
beneficia de un spor la salariu de 75%, în condițiile art. 123 alin. (2) din Codul muncii.
Inspectorul de muncă verifică respectarea regulilor privind timpul de muncă în societatea “Alfa”
SRL, și decide aplicarea unei amenzi.
Angajatorul se apără arătând că:
a) a respectat durata maximă legală a timpului de muncă;
b) dl. Anton nu a depășit niciodată maximul de 48 de ore/săptămână, cât prevede art. 114 alin. (1)
din Codul muncii;
c) orele suplimentare au fost plătite;
d) dl. Anton și-a dat acordul pentru prestarea orelor suplimentare; motivul solicitării orelor
suplimentare a fost justificat, deoarece societatea are un vârf de activitate pe perioada de vară.

Cerințe:
1. Arătați dacă inspectorul de muncă a procedat corect când a aplicat amenda contravențională.
2. Consiliați angajatorul cu privire la opțiunea corectă în astfel de situații.

18
Situatia 20
Societatea “Alfa” SA se constituie prin subscripție publică. Directorul general al societății emite
o decizie prin care hotărăște asupra cotei din profitul net ce le revine fondatorilor societăţii. În
cuprinsul acestei decizii se arată că fondatorilor le va reveni o cotă de 10% din profitul societății,
pentru primii 10 ani de la constituire. Alături de fondatori, Directorul general decide că vor
beneficia de cota de 10% și dl. Anton și dl. Bucur, acționari ai societății, care, chiar dacă nu au
avut calitatea de fondatori în actul constitutiv al societății, au contribuit efectiv la constituirea ei.

Cerințe:
1. Identificați 4 cauze de nelegalitate ale deciziei Directorului general.
2. Arătați de către cine ar trebui elaborat actul privind cota din profit ce le revine fondatorilor
societății constituite prin subscripție publică.

19
Situatia 21
Art. 24 din Regulamentul intern adoptat în SC “Alfa” S.A. prevede: “În cazul în care un salariat
este surprins în flagrant la săvârşirea unei abateri disciplinare, aplicarea sancţiunii disciplinare
corespunzătoare se va putea realiza fără audierea acestuia”.
Sindicatul constituit în societate consideră că textul încalcă prevederile imperative ale art.
251 alin. (1) din Codul muncii, potrivit căruia sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu
excepția avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare
prealabile. Ca urmare, decide declanşarea unui conflict colectiv de muncă. Sesizează angajatorul
cu declanşarea conflictului colectiv şi îl convoacă la conciliere, comunicându-i că, dacă va fi
necesar, va decide chiar declanşarea unei greve. Angajatorul se prezintă la conciliere şi comunică
delegaţiei sindicale că declanşarea unei greve ar fi oricum nelegală. Motivul acestei susţineri îl
constituie faptul că sindicatul a fost consultat cu prilejul adoptării Regulamentului intern, în
temeiul art. 241 din Codul muncii, apoi a fost afişat pentru 2 luni la avizier. În tot acest timp,
salariaţii nu au avut nici o obiecţie.

Cerințe:
1. Ce efecte juridice poate produce textul citat din Regulamentul intern?
2. Cum apreciați susținerile angajatorului formulate cu prilejul concilierii?
3. Menționați dacă Sindicatul poate declanșa conflictul colectiv. Dacă nu, consiliați Sindicatul cu
privire la mijloacele de acțiune.

20
Situatia 22
Societatea „Globus”, SA are 4 acționari, respectiv AB, AC, AD, AF, fiecare participând la
capitalul social cu un aport în numerar de 25% din capitalul vărsat. În clauza referitoare la
„modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor” acționarii au prevăzut ca lui AB
și lui AC să li se distribuie beneficii (și să suporte pierderi) în proporție de 30% fiecare, iar lui
AD și AF să li se distribuie beneficii (și să suporte pierderi) în proporție de 20% fiecare.

Cerințe:
1. Este legală clauza inserată în actul constitutiv referitoare la „modul de distribuire a beneficiilor
și de suportare a pierderilor” societății? Motivați răspunsul.
2. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților/acționarilor sau,
după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare
anuale aferente exercițiului financiar aprobat. După acest termen societatea este de drept în
întârziere. Ce obligații are societatea în situația menționată?

21
Situatia 23
Trei frați, AB, AC și AD achiziționează, prin cesiune, 50 de acțiuni la purtător de la societatea
„Globus” SA. În contractul de cesiune nu s-a precizat câte acțiuni are fiecare.

Cerințe:
Cum se va proceda la plata prețului? Motivați.

22
Situatia 24
Societatea “Alfa” SA, cu sediul în București, a decis constituirea a patru sedii secundare:
o sucursală în București, o filială în Ploiești, o sucursală în Buzău, și un punct de lucru în
Bacău.
Cerințe:
1. Arătați care dintre sediile secundare are personalitate juridică.
2. Precizați cum și dacă se înregistrează în Registrul comerțului fiecare dintre sediile
secundare.

23

S-ar putea să vă placă și