Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Lucian Blaga

Facultatea de Drept ‘’Simion Barnutiu’’

Practica la Instantele Judecatoresti

Coordonator:Andreea Tarsia

Tobias Patricia Gabriela


Anul:IV
Sem.1
Soții A și B, căsătoriți de 25 de ani, sunt separați în fapt de peste 3 ani, din cauza
neînțelegerilor cvasipermanente care degenerau în certuri urmate de lipsa de comunicare între
soți și de plecarea soțului din domiciliul conjugal.
a) Soțul A dorește desfacerea căsătoriei considerând că relațiile conjugale sunt grav și
iremediabil vătămate din vina ambilor soți. Dorește ca soția să revină la numele purtat anterior
căsătoriei și să suporte cheltuielile de judecată.
b). Soția B se opune divorțului din culpă comună, considerând că soțul său este în culpă
deoarece a părăsit domiciliul conjugal și a intrat în relații de concubinaj din care a rezultat un
copil.
c). Soția B dorește desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soțului, să păstreze numele purtat
în timpul căsătoriei și după divorț, iar soțul să-i plătească despăgubiri și să suporte el
cheltuielile de judecată.
d) La o săptămână după primul termen de judecată în dosarul de divorț inițiat de A, A și B se
împacă și renunță la judecată. Despre relațiile tensionate dintre soți și separarea lor în fapt au
cunoștință vecinii și prietenii comuni (familiile C și D).
Tema:
1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descrisă la
punctul a.
2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b.
3. Formulați cererea reconvențională pentru starea de fapt descrisă la punctul c.
4. Formulați cererea de restituire a taxei judiciare de timbru pentru starea de fapt
descrisă la punctul d.

Rezolvare:
A:
Domnule Președinte,

Subsemnatul A, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,  în contradictoriu cu


pârâta B, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Prin care solicit instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:


- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ....., înregistrată în registrul de
stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa comună a soților, întrucât relațiile conjugale
sunt grav și iremediabil vătămate din vina ambilor soți, iar continuarea căsătoriei nu mai este
posibilă;
- revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de M;
- solicit obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, arat că ne-am căsătorit la data de.....,iar încă de la începutul relației au existat
divergențe în ceea ce privește atitudinea pârâtei asupra vieții de cuplu, apelând la violență
verbală, aspecte cunoscute de către martorii OM si MF
Consider ca relațiile dintre noi nu se mai pot repara și nici căsătoria nu își mai respectă
principiile pe care se întemeiază. În drept, art. 373 lit. b) din C. civ., art. 379 C. civ., art. 383,
art. 914-927 și art. 933 C. proc. civ.

În dovedire, solicit încuviințarea probei cu înscrisuri, probei testimoniale, probei cu


interogatoriul pârâtei.
În cadrul probei cu înscrisuri, depun certificat de căsătorie.
În cadrul probei cu testimoniale, indic în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții
CA si DA cu domiciliul în ....., pentru dovedirea certurilor și solicit citarea acestora.
În cadrul probei cu interogatoriu, solicit citarea pârâtei, cu mențiunea personal la
interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea
faptelor personale vizând deteriorarea relațiilor de familie.
Depun prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.
Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 39 lei.

Data                             Semnătura


                                ..................
Domnului Președinte al Judecătoriei .....
B:
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnata B, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., în contradictoriu cu


reclamantul A, cu domiciliul în....., formulez
ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicit instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale art. 373 lit. c)
şi, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecată formulată.

În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant solicit respingerea cererii de chemare în


judecată deoarece culpa este exclusivă a reclamantului.
Reclamantul a părăsit domiciliul conjugal de peste 2 ani din cauza neînțelegerilor cauzate de
atitudinea lui față de mine invocând tot felul de pretexte.
Din momentul in care a părăsit domiciliul conjugal reclamantul se află în relații de concubinaj
cu o altă femeie, relație din care a rezultat un copil .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ.


În dovedire, solicit încuviințarea probei testimoniale,probei cu interogatoriul reclamantului.
În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii
RA, şi CI, cu domiciliul în....., pentru dovedirea concubinajul și părăsirii domiciliului
conjugal şi solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicit citarea reclamantului persoană fizică, cu menţiunea


personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru
dovedirea concubinajului.
Data,                                Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…..


INSTANȚA  ..........................
DOSAR NR. ........../...............
TERMEN ...............................

                                                  Domnule Președinte,
   Subsemnata b, domiciliat ăîn....., pârât în acțiunea ce formează obiectul dosarului
nr. ................/............, în contradictoriu cu reclamantul A,domiciliat în .... în termen legal
formulez prezenta
                                            CERERE RECONVENȚIONALĂ
împotriva reclamantului prin care solicit:
-    desfacerea căsătoriei încheiate între noi părțile din culpa exclusivă a reclamantului;
-    păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei și după divorț;
-    plata despăgubirilor conform art. 388 Cod Civil;
-    obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.
ÎN FAPT:
Reclamantul a părăsit domiciliul conjugal de peste 2 ani din cauza neînțelegerilor cauzate de
atitudinea lui față de mine invocând tot felul de pretexte.
Din momentul în care a părăsit domiciliul conjugal reclamantul se află în relații de concubinaj
cu o altă femeie, relație din care a rezultat un copil..
Doresc să păstrez numele purtat în timpul căsătoriei și după divorț .
Pe cale de consecință, având în vedere cele prezentate mai sus vă solicit, să admiteți cererea
reconvențională, să dispuneți obligarea reclamantului să plătească despăgubiri în valoare de
1500$, alături de obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest
proces.
ÎN DREPT:
Îmi întemeiez prezenta pe dispozițiile art. 205, art. 209 Cod Procedură Civilă.

În dovedirea acțiunii înțeleg să solicit instanței încuviințarea administrării următoarelor probe:


– proba cu înscrisuri, pe care le și depun instanței
– proba testimonială cu 3 martori. Propun ca martori spre a fi audiați pe:

1. CA domiciliat în .............;
2.DA domiciliat în ..............;

–solicit de asemenea să dispuneți citarea reclamantului la interogatoriu.

Depun prezenta în 2 exemplare, dintre care un exemplar pentru instanță si celălalt pentru
comunicare reclamantului.

  Data,                                Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei….

D.
Instanţa  .....
Dosar nr. ...../...../.....
Completul .....

Domnule Președinte,

Subsemnatul A, în calitate de parte reclamanta  în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi sunt A
si B.Subscrisa B în calitate de parte parata în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi sunt A si B
formulăm 

CERERE DE RESTITUIRE ÎN TOT/ÎN PARTE A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU


pe care am achitat-o în dosarul nr. ...../...../....., pentru soluţionarea cererii formulate ..... .
În fapt, arătăm că am formulat o cerere, prin care am solicitat ...... -                ++++`
Am achitat taxa de timbru în cuantum de  ..... aferentă cererii formulate , fiind depusă chitanţa
nr . ....., emisă la data de  ....., de către  .....
Precizăm părţile au renunţat la judecată si s-au împăcat.
În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit.  ..... din O.U.G. nr.
80/2013.
    Data,                                Semnătura ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei .....

Sem.2
SPEȚA II. A este acționar al societății ALFA SA, societate pe acțiuni având capitalul
social format din ¾ acțiuni ordinare și ¼ acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept
de vot.
A deține 4% din capitalul social.
La 3.12.2019 AGA a societății ALFA SA, având pe ordinea de zi mai multe probleme, între
care revocarea administratorului, numirea noului administrator, crearea unui nou punct de
lucru, votează, cu respectarea cvorumului și majorității prevăzute de lege, aprobarea
distribuirii dividendelor, raportat la beneficiile înregistrate de societate conform situației
financiare anuale, cu respectarea drepturilor titularilor de acțiuni preferențiale. A votează
pentru distribuirea dividendelor aferente anului în curs, cerând să se consemneze în procesul-
verbal al ședinței faptul că votează împotriva distribuirii dividendelor cu prioritate și cumulat
aferente anilor în care nu s-au distribuit, respectiv 2018, 2017 către titularii de acțiuni
preferențiale, întrucât aceasta ar conduce la spolierea de dreptul său la dividende, provocată
de riscul de epuizare a profitului.
La 7.12.2019 Adunarea specială votează, în unanimitate, ca titularii acțiunilor cu drept
prioritar la dividende, să încaseze cu prioritate și cumulat dividende aferente anului 2019 și
anilor în care nu s-au distribuit, respectiv 2018, 2017.

Cerințe:
1. Care sunt soluțiile juridice pentru ca A să poată participa la culegerea dividendelor? 

Conform art. 95, art. 96 Legea 31/1990 conferă titularului dreptul la un dividend prioritar
prelevat asupra beneficiului distribuibil al exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări
precum şi drepturile recunoscute acţionarilor cu acţiuni ordinare, inclusiv dreptul de a
participa la adunarea generală, cu excepţia dreptului de vot. A.p.d.p. are aceeaşi valoare
nominală ca şi
acţiunile ordinare, iar acţiunile din această categorie nu pot depăşi o pătrime din capitalul
social. Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de
supraveghere, precum şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar
fără drept de vot. în caz de întârziere a plăţii dividendelor, a.p. vor dobândi drept de vot,
începând de la data scadenţei obligaţiei de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în
cursul anului următor sau, dacă în anul următor adunarea generală hotărăşte că nu vor fi
distribuite dividende, începând de la data publicării respectivei hotărâri a adunării generale,
până la plata efectivă a dividendelor restante. A.p. şi acţiunile ordinare vor putea fi convertite
dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor .

2.Poate fi atacată hotărârea adunării speciale de către A? Indicați jurisprudența relevantă în


formularea răspunsului.
Conform aceluiasi, art 95 Legea 31/1990 aln. 4 in caz de intarziere a platii dividendelor,
actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot, incepand de la data scadentei obligatiei de
plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau, daca in anul
urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende, incepand de la data
publicarii respectivei hotarari a adunarii generale, pana la plata efectiva a dividendelor
restante.  actionarul poate particcipa la adunare cu drept de vot.

SPEȚA III. C este fiica minoră a soților A și B.


Întrucât C este legitimată la un club sportiv și practică sport de performanță, C trebuie să
participe la competiții și cantonamente în străinătate, prima deplasare urmând să aibă loc în
data de 7.03.2019, în Bulgaria, iar următoarele, în alte state membre.
Părinții minorei doresc să îi facă procură antrenorului D, pe o perioadă de cel puțin 3 ani,
astfel încât minora să poată efectua deplasările necesare în Europa însoțită de antrenor, pentru
a nu mai fi nevoie de procuri separate pentru fiecare deplasare.

Cerințe:
Imaginați-vă că sunteți notar public iar Ași B se prezintă la cabinetul dvs. notarial. Elaborați
actele necesare (declarație și încheiere de autentificare) pentru ca minora să poată circula în
afara țării însoțită de antrenorul D.

DECLARAŢIE
Subsemnatul [...], domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], eliberată de[...], cu CNP [...],
si Subsemnata ,domicialiata in[..] identificata cu [..] ,seria[..],eliberat de[..],cu CNP[..]
declaram pe proprie răspundere următoarele:

Suntem de acord ca fiica noastra minora [...], născuta la [...], identificata cu [...], seria [...],
având CNP [...], să călătorească în ţara [...], în perioada [...], însoţit de antrenorul, [...],
domiciliată în [...], identificată cu [...], seria [...], eliberată de [...], cu CNP [...], pe ruta [...].

Dam prezenta declaraţie fiindu-ne necesară în faţa Organelor de frontieră şi a oricăror alte
instituţii interesate.

Redactată şi autentificată la Notari Publici[...], Societate Profesională Notarială, într-un singur


exemplar orginal și două duplicate care au fost eliberate părților.

DECLARANT,

Incheiere de autentificare:

ncheiere de autentificare pentru persoanele care ştiu să citească şi să scrie

ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Birou notarial..........

Licenţa de funcţionare nr...........

Sediul ..........

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr...........

Anul .......... luna.......... ziua.......... ora..........1)

În faţa mea, .........., notar public, la sediul biroului2), s-a prezentat .........., cu domiciliul
în.........., identificat prin..........3), CNP.........., în nume propriu/în calitate de..........4) al..........,
cu domiciliul/sediul în.........., în baza..........5), care, după ce a citit/i s-a citit actul..........6), a
declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lui, a consimţit la
autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar, precum şi cele.......... anexe.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput impozit în sumă de.......... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..........7.

S-a perceput tarif ANCPI în sumă de.......... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr...........8.

S-a încasat onorariul în sumă de.......... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..........9).
Notar public,

..........

SPEȚA IV. X dorește să își vândă apartamentul situat în...str...nr...înscris


în CF nr..., sens în care contactează agenția imobiliară S.C. A Invest S.R.L.
Intenția lui X este de a încheia cu agenția un contract de intermediere, pe o
durată de cel mult 4 luni, pentru vânzarea imobilului, fără clauză de
exclusivitate, prețul de vânzare și minim propus fiind de 50.000 EUR, iar
comisionul să nu depășească 2%. Agenția imobiliară transmite lui X contractul
de intermediere, întocmit de către juristul societății, în vederea completării și
semnării lui.
Cerințe:
1. Imaginați-vă că sunteți avocat și reprezentați interesele lui X. Verificați
contractul și operați în text (cu caractere de altă culoare – ex.: roșu, albastru,
etc.) eventualele modificări/rectificări în interesul clientului dvs. și raportat la
dispozițiile în vigoare aplicabile. 

CONTRACT INTERMEDIERE VÂNZARE


Nr.__________ / _______________ I.

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE: Societatea comercială “S.C. A Invest S.R.L.”  cu datele de


identificare din antet, reprezentată de d-na AB, identificată prin B.I/C.I Seria … Nr … eliberată la data
de …. de SPCLEP Sibiu, avand C.N.P. ……, în calitate de INTERMEDIATOR şi
 persoana juridică / fizică (dl./ d-na.): ___________________________________________________
având sediul/domiciliul în loc.__________________, str._________________________ nr._______
bl._____ sc._____ et.______ap________,  jud.____________, tel.
mobil________________________, E-mail ____________________________ 
tel.fix_________________, reprezentată de_______________________________, B.I./C.I. seria____
nr.__________eliberat la data de_____________ de Politia____________,
CNP________________________ în calitate de BENEFICIAR.
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art.II.1 Intermedierea vânzării imobilului tip:

Tipul Ap. la Ap. la bloc Casa Tere Spatiu comercial


locuintei casa n
Nr camere
Nr bai
Suprafata 
Mp. utili
Nr balcoane
inscris în C.F. nr. ______________, cad. TOP______________________________ situat în loc.
___________________________________________, str. _____________________________,
nr.____, bl.____, sc.____, et. ____ ap.____,sector/ jud.___________.
 Art.II.2 Beneficiarul declară pe propria răspundere că este proprietarul, sau reprezentantul
proprietarului  imobilului de mai sus si ca proprietatea este libera de sarcini si se poate vinde.
Imobilul este descris dupa cum urmeaza si are urmatoarele facilitati:

Confort decomandat semi-decomandat nedecomandat Alta 


Anexe Boxa Garaj
Materialul constructiei Caramida Beton Lemn
Incalzire Centrala Termoficare lemne
proprie
Finisaje Foarte bune Bune Suficiente Insuficiente
Utilitati Apa curenta Energie electrica Canalizare Gaz 
Vedere _________________________ construit in __________________, f. stradal ____ m, situatia
juridica____________________________________________________________________________
___ deficiente/inconveniente__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________
Îmbunătăţiri:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
Art.II.3 Preţul de vânzare propus _____________________, neg. DA/NU. 
Prețul minim de vânzare __________________________
III. DURATA CONTRACTULUI este de ____________________ începând cu data încheierii
contractului.
IV. CONDIŢII GENERALE 
Art.IV.1 Beneficiarul contractului se angajează ferm să vândă ( Conform Legea 193/2000 aceasta
clauza se poate considera ca fiind una abuziva, clauza fiind una dezavantajoasa beneficiarului in cazul
in care nu mai doreste sa vanda)imobilul descris mai sus. 
Art.IV.2 Beneficiarul nu poate vinde proprietatea mai sus-menționată cumpărătorilor prezentați de
agenție pe durata perioadei contractului , nici după expirarea perioadei contractuale, decât prin “S.C.
A Invest S.R.L.”   (conform NCC, beneficiarul poate vinde proprietatea pe durata contractului unui tert
adus de catre intermediar)
Art.IV.3 Cele două părţi semnatare ale prezentului act consimt că prin încheierea formalităţilor de
vânzare-cumpărare, în formă de antecontract sau de contract autentificat, obiectul contractului de
intermediere este îndeplinit, iar intermediatorul este în drept să solicite plata serviciilor de
intermediere prestate (comisionul) ;
Art.IV.4 În cazul în care prezentul contract se încheie prin reprezentant, reprezentantul preia toate
obligaţiile vânzătorului
 Art.IV.5 Pentru nerespectarea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract partea vinovată se
obligă să plătească daune-interese conform clauzelor stabilite in prezentul contract si normelor in
vigoare. 
Art.IV.6 Comisionul standard al intermediatorului este de 4%(comisionul depaseste 2%, impus de
beneficar)
V. OBLIGAŢIILE INTERMEDIATORULUI 
Art.V.1 Să ofere beneficiarului consultanţă privind evoluţia pieţei imobiliare, să facă publicitate în
vederea vânzării imobilului și să anunțe cu promptitudine beneficiarul ori de câte ori apare o cerere
conformă cu oferta acestuia. 
VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
Art.VI.1 Să permită vizitarea proprietăţii de către eventualii clienţi, însoţiţi sau neînsoțiți de către
reprezentantul intermediatorului, ori de câte ori i se solicită, pe baza unei programări prealabile;
Art.VI.2 Sa notifice intermediarul de orice modificare de statut sau pret in termen de maxim 24h de
la data modificarii. In caz contrar, beneficiarul se obliga sa plateasca intermediarului daune-interese
in valoare de 0.5% din pretul maxim de vanzare pentru fiecare zi de intarziere.
 Art.VI.3 Să plătească intermediatorului, la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare,
comisionul de intermediere de ___% din valoarea stabilită de vânzare- cumpărare  plătibil în lei la
cursul BNR al zilei de efectuare a plăţii; (Art. 2.097. Remunerarea intermediarului. (1)
Intermediarul are dreptul la o remuneratie din partea clientului numai in cazul in care
contractul intermediat se incheie ca urmare a intermedierii sale.)

Art.VI.4 Dacă beneficiarul nu achită comisionul la termenul stabilit, va achita intermediatorului, pe


lângă comisionul datorat şi plata unei penalizări de 2% din valoarea comisionului pe fiecare zi de
întârziere până la data plăţii efective, baza de calcul fiind preţul de vânzare prevăzut în prezentul
contract, valoare care în situaţia dată este nenegociabilă; 
Art.VI.5 În situaţia în care, beneficiarul încercând să se sustragă de la plata comisionului, vinde
proprietatea, în perioada contractului sau dupa expirarea acestuia, unui cumpărător pe care
intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.”  l-a prezentat în acest sens, (cumpărător însemnând atât
clientul prezentat direct cât şi soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I – II ai acestora precum şi alte
persoane interpuse) fără să anunțe intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.”, beneficiarul trebuie să-i
achite intermediatorului “S.C. A Invest S.R.L.”  dublul comisionului standard stabilit prin contract,
baza de calcul fiind prețul de vânzare prevăzut în prezentul contract, valoare care în situatia dată este
nenegociabilă; 
Art.VI:6 În cazul în care beneficiarul refuză un cumpărător care oferă preţul solicitat prin contract de
către vânzător, obiectul contractului este considerat îndeplinit, iar vânzătorul datorează
intermediatorului comisionul standard stabilit prin prezentul contract.(beneficiarul are dreptul de a
alege cui vinde proprietatea_
 VII. ALTE CLAUZE 
Art.VII.1 În toate cazurile de neplată a comisionului, debitorul va fi considerat în întârziere de la data
încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, nefiind nevoie notificarea prin Executorul
Judecătoresc;
 Art.VII.2 Prezentul contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul ambelor părți
semnatare. 
Art.VII.3 Litigiile de orice fel se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la o instanţa
de judecată.
Art.VII.4 Prezentul contract s–a încheiat azi _________________________ în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare dintre părţile semnatare. 
Art.VII.5 Alte prevederi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________
BENEFICIAR                                                                                                                       INTERMEDIATOR
                                                                                                                              AB

S-ar putea să vă placă și