Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL TUTORIAL HUNEDOARA

PRACTICA DE SPECIALITATE LA
INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

CAIET PRACTICA

Lect.univ.dr.
Andreea Tarsia

Student:
Lugojan Maria Loredana
Anul IV ID
Descriere de ansamblu:
Perioadă de desfăşurare: de la data de 10.03.2018 până la data de 30.04.2018
Instituția în care s-a făcut practica de specialitate:
Cabinet de avocatură : Craciun Tiberiu-Catalin
Adresa:
Mun. Deva, Bld. Iuliu Maniu, Bl.B, Ap.61. jud. Hunedoara

I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE

- Cunoașterea locației cabinetului de insolvență precum și locația birourilor


societăților la care s-a desfășurat activitatea practică;
- Însușirea modului de organizare a cabinetului și a birourilor;
- Însusirea prevederilor legale pentru organizarea si exercitarea profesiei de
consilier juridic precum și cea de administrator judiciar
- Cunoașterea dotărilor necesare desfășurării activității;
- Relația jurist – client, instanță, procuror, organe ale administrației publice,
etc.;
- Modul de desfășurare a consultanței juridice, studiul probelor materiale,
opinii legale, oneste, consecințe de fapt si juridice ale cazului;
- Contractul de asistenta juridica, împuternicirea;
- Întocmire dosarului în vederea depunerii la Registrul Comerțului
Hunedoara;
- Redactare documente cu caracter juridic precum și acte constitutive ale
societăților, declaratii ale asociatilor sau administratorilor, hotarari
AGA, cesiuni, contracte de comodat, mandat, licitații, vânzare
cumpărare, etc.;
- Studiul de caz, încadrare juridica, redactare cereri cu caracter juridic,
redactare acte juridice, etc.;
- Întocmire dosar;
- Însotire in instanta, in unele cazuri de reprezentare juridica;
- Test final de însusire a deprinderilor practice si a cunostintelor teoretice.
SPETE
Speta 1:
1. A.B. s-a judecat cu pârâții DI și soția DJ și prin sentință judecătorească a obținut
înregistrarea în CF. nr. 2555 Sibiu, nr.top.122/1și 122/2 a dreptului de proprietate
asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu,cu nr.top.122/1și 122/2.
DI și DJ nu au fost niciodata proprietarii tabulari ai acestui teren astfel că
AB nu a dobândit valabil dreptul de proprietate asupra terenului, în timp ce DC
este adevaratul proprietar al imobilului în virtutea calității sale de unic moștenitor
(unic fiu) al defunctului proprietar tabular DG – fratele lui DI.
Sentința judecătorească dată în procesul dintre reclamantul AB și pârârții DI
și DJ, nu este opozabila lui DC.
Așadar, se impune rectificarea cărții funciare, prin radierea dreptului de
proprietate pe numele AB asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu, cu
nr.top.122/1și 122/2, având în vedere că acesta nu a dobândit în mod valabil
dreptul de proprietate asupra terenului ce constituie, evident, proprietatea lui DC.
Tema:
Formulați prin prisma art. 907, 908 și urm. din Codul civil cererea de
rectificare a întabulării din CF sub B+ prin radierea dreptului de proprietate al
numiților DI și soția DJ asupra terenului cu nr.top. 122/1 și 122/2, avand in vedere
ca acestia nu au dobandit în mod valabil dreptul de proprietate asupra terenului
ce constituie proprietatea lui DC.

REZOLVARE:

Către
JUDECATORIA SIBIU

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul AB , cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu
domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul
(nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact
....., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume
....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact .....
în contradictoriu cu pârâții Diaconu Gheorghe și Diaconu Jeni , cu domiciliul
în....., având codul numeric personal ....., formulăm

CERERE DE RECTIFICARE A ÎNSCRIERII DIN CARTEA


FUNCIARĂ NR..... ÎN SENSUL
RADIERII/ÎNDREPTĂRII/CORECTĂRII ÎNSCRIERII INEXACTE .....

În fapt, arătăm că soții DG și DJ nu au fost niciodata proprietarii tabulari ai acestui


teren astfel că AB nu a dobândit valabil dreptul de proprietate asupra terenului, în
timp ce DC este adevaratul proprietar al imobilului în virtutea calității sale de unic
moștenitor (unic fiu) al defunctului proprietar tabular DG – fratele lui DI.
Sentința judecătorească dată în procesul dintre reclamantul AB și pârârții DI
și DJ, nu este opozabila lui DC.
Așadar, se impune rectificarea cărții funciare, prin radierea dreptului de
proprietate pe numele AB asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu, cu
nr.top.122/1și 122/2, având în vedere că acesta nu a dobândit în mod valabil
dreptul de proprietate asupra terenului ce constituie, evident, proprietatea lui DC.
Prin urmare, înscrierea ..... în cartea funciară nu mai corespunde cu situația
juridică reală și, având în vedere notarea mențiunii neconforme cu realitatea din
cartea funciară, am fost nevoit să promovez acțiunea civilă de față.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 907 și urm. din C. civ.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ....., în copii
certificate pentru conformitate cu originalul, în .....exemplare.
Solicităm judecarea cauzei, în lipsă în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)
din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în 3 exemplare.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe
pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei
procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de
reprezentare copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant
extras din registrul public extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de
reprezentare.

Data, Semnătura

.
SPEŢA NR. 3

Soții M și O s-au separat în fapt de peste 3 ani din cauza neînțelegerilor


cvasipermanente care degenerau în certuri urmate de lipsa de comunicare între soți
și de plecarea soțului din domiciliul conjugal.
a) Soțul O dorește desfacerea căsătoriei considerând că relațiile conjugale
sunt grav și iremediabil vătămate din vina ambilor soți. Dorește ca soția să revină
la numele purtat anterior căsătoriei și să suporte cheltuielile de judecată.
b1). Soția M se opune divorțului considerând că soțul său este în culpă
deoarece a părăsit domiciliul conjugal și a intrat în relații de concubinaj din care a
rezultat un copil.
b2). Dorește desfacerea căsătoriei din vina soțului, să păstreze numele purtat
în timpul căsătoriei și după divorț, deoarece a publicat mai multe volume de poezii
sub numele de căsătorie, soțul să-i plătească despăgubiri și să suporte el cheltuielile
de judecată.
Despre relațiile tensionate dintre soți și separarea lor în fapt au cunoștință
vecinii și asociația de proprietari.

Tema:
1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descrisă la
punctul a).
2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b1).
3. Formulați cererea reconvențională pentru starea de fapt descrisă la punctul
b2).

REZOLVARE:
1.
Domnule Președinte,

Subsemnatul O, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


în contradictoriu cu pârâta M, cu domiciliul în ....., având codul numeric
personal ....., formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicit instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:


- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de .....,
înregistrată în registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa
comună a soților, întrucât relațiile conjugale sunt grav și iremediabil
vătămate din vina ambilor soți, iar continuarea căsătoriei nu mai este
posibilă;
- revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela
de M;
- solicit obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, arat că ne-am căsătorit la data de.....,iar încă de la începutul relației


au existat divergențe în ceea ce privește atitudinea pârâtei asupra vieții de cuplu,
apelând la violență verbală, aspecte cunoscute de către martorii AE,MF și DS.
Consider ca relațiile dintre noi nu se mai pot repara și nici căsătoria nu își
mai respectă principiile pe care se întemeiază.

În drept, art. 373 lit. b) din C. civ., art. 379 C. civ., art. 383, art. 914-927 și
art. 933 C. proc. civ.

În dovedire, solicit încuviințarea probei cu înscrisuri, probei testimoniale,


probei cu interogatoriul pârâtei.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun certificat de căsătorie.


În cadrul probei cu testimoniale, indic în vederea audierii, în calitate de
martori, pe numiții AE,MF și DS, cu domiciliul în ....., pentru dovedirea certurilor
și solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicit citarea pârâtei, cu mențiunea


personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc.
civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând deteriorarea relațiilor de familie.

Depun prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.


Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....

Data Semnătura
..................

Domnului Președinte al Judecătoriei .....

2.
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnata M, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


în contradictoriu cu reclamantul O, cu domiciliul în....., formulez
ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicit instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale


art. 373 lit. c) şi, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecată formulată.

În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant solicit respingerea cererii de


chemare în judecată deoarece culpa este exclusivă a reclamantului.
Reclamantul a părăsit domiciliul conjugal de peste 3 ani din cauza
neînțelegerilor cauzate de atitudinea lui față de mine invocând tot felul de
pretexte.
Din momentul in care a părăsit domiciliul conjugal reclamantul se află în
relații de concubinaj cu o altă femeie, relație din care a rezultat un copil cu vârsta
de 6 luni.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ.

În dovedire, solicit încuviințarea probei testimoniale,probei cu interogatoriul


reclamantului.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de


martori, pe numiţii RA, RC şi CI, cu domiciliul în....., pentru dovedirea
concubinajul și părăsirii domiciliului conjugal şi solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicit citarea reclamantului persoană


fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării
dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea concubinajului.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…..


3.
INSTANȚA ..........................
DOSAR NR. ........../...............
TERMEN ...............................

Domnule Președinte,
Subsemnata M, domiciliată în....., pârât în acțiunea ce formează obiectul
dosarului nr. ................/............, în contradictoriu cu reclamantul O, domiciliat
în .... în termen legal formulez prezenta
CERERE RECONVENȚIONALĂ
împotriva reclamantului prin care solicit:
- desfacerea căsătoriei încheiate între noi părțile din culpa exclusivă a
reclamantului;
- păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei și după divorț;
- plata despăgubirilor conform art. 388 Cod Civil;
- obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

ÎN FAPT:
Reclamantul a părăsit domiciliul conjugal de peste 3 ani din cauza
neînțelegerilor cauzate de atitudinea lui față de mine invocând tot felul de pretexte.
Din momentul în care a părăsit domiciliul conjugal reclamantul se află în
relații de concubinaj cu o altă femeie, relație din care a rezultat un copil cu vârsta
de 6 luni.
Doresc să păstrez numele purtat în timpul căsătoriei și după divorț deoarece
am publicat mai multe volume de poezii sub acest nume iar schimbarea lui mi-ar
aduce prejudicii de imagine în fața celor care îmi cumpără cărțile.
Pe cale de consecință, având în vedere cele prezentate mai sus vă solicit, să
admiteți cererea reconvențională, să dispuneți obligarea reclamantului să plătească
despăgubiri în valoare de 2000$, alături de obligarea acestuia la plata cheltuielilor
de judecată ocazionate de acest proces.
ÎN DREPT:
Îmi întemeiez prezenta pe dispozițiile art. 205, art. 209 Cod Procedură
Civilă.

În dovedirea acțiunii înțeleg să solicit instanței încuviințarea administrării


următoarelor probe:
– proba cu înscrisuri, pe care le și depun instanței
– proba testimonială cu 3 martori. Propun ca martori spre a fi audiați pe:

1. RA domiciliat în .............;
2. RC domiciliat în ..............;
2. CI domiciliat în ..............;

–solicit de asemenea să dispuneți citarea reclamantului la interogatoriu.

Depun prezenta în 2 exemplare, dintre care un exemplar pentru instanță si celălalt


pentru comunicare reclamantului.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…..