Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR. .

Intre: VANZATOR : SC SRL, cu sediul in


ANTITATEA: . +/- 5% MT, in optiunea Cumparatorului 3. CALITATEA: Marfa va avea urmatoa
ele caracteristici:
Analize conform standard ISO. Calitate sanatoasa, comercializare, libera de miro
suri si de insecte vii.
buna
pentru
4. CONDITII DE LIVRARE SI TRANSPORT: Marfa este vanduta in conditie de livrare C
PT Giurgiu (Incoterms 2000). 5. GREUTATE/ CALITATE/ CONDITII: Calitatea si stare
a marfii va fi determinata pe baza certificatelor/rapoarte emise de ............
..... in momentul receptiei in .............., in functie de parametrii mentiona
ti mai sus. Greutatea marfii va fi cantitatea ajustata decisa la receptia in sil
oz .......... si transferata catre Cumparator la dispozitia de livrare a Vanzato
rului. 6. PRETUL: Pretul marfii este EUR ..- per tona metrica + TVA, CPT Giurgiu, in
acord cu Incoterms 2000. In cazul in care marfa necesita conditionare pentru a
fi ajustata la parametri de calitate contractuali, conditionarea se va efectua l
a ........... si va cadea in sarcina Vanzatorului. Procentul maxim de umiditate
admis la receptia in Silotrans va fi de maxim 20%. In cazul depasirii acestui pr
ocent, marfa poate fi refuzata la descarcare. 7. PLATA: Cumparatorul va achita p
retul marfii, dupa primirea si receptia acesteia si dupa primirea urmatoarelor d
ocumente:
1

Factura comerciala Aviz de insotire a marfii Certificate/rapoarte . privind cantitate


si calitate, in sarcina Vanzatorului - Dispozitie de livrare catre prin care se cere
transferarea marfii catre .., in cantitatea ajustata decisa la receptia marfii in
5. - Buletin de analiza a calitatii emis de Control Union Romania SRL, in sarci
na Cumparatorului - Certificat fito-sanitar - Certificat Sanitar-veterinar - Dec
laratie de conformitate a originii Plata se va face prin ordin de plata in RON l
a cursul de schimb al BNR din ziua platii, in contul Vanzatorului, dar nu mai ta
rziu de 5 zile lucratoare dupa primirea documentelor mentionate mai sus, pe fax.
8. TERMENUL DE LIVRARE: Intreaga cantitate va fi livrata pana la data de 9. OBLIGATI
VANZATORULUI CONFORM OUG 12/2006 Vanzatorul se obliga sa achizitioneze marfa si
sa o vanda catre Cumparator cu respectarea prevederilor OUG 12/2006 si a Legii
nr. 225/2006 10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 1. Cumparatorul este de drept in intar
ziere pentru neexecutarea obligatiilor de plata a pretului si datoreaza daune mo
ratorii in conditiile clauzei penale. Cumparatorul are dreptul sa refuze achitar
ea la plata pentru: a) marfa necontractata, necomandata sau expediata dupa terme
nul contractual, fara acceptul cumparatorului; b) marfa necorespunzatoare calita
tiv; c) nerespectarea de catre vanzator a pretului stabilit in contract, daca mo
dificarile de pret nu sunt efectuate in temeiul legii; 2. Vanzatorul raspunde de
executarea obligatiilor contractuale asumate, in caz contrar fiind obligat la d
aune interese potrivit clauzei penale. 11. CLAUZA PENALA conf. Art. 1066 C. Civ:
Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor con
tractuale. 1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executa
rea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza da
une interese in conditiile prezentei clauze penale: a) in sarcina vanzatorului.
Pentru intarzierea in executarea si livrarea marfii vanzatorul datoreaza cumpara
torului daune moratorii in valoare de 0,15% din valoarea marfii per tona, pentru
fiecare zi de intarziere in decursul perioadei de valabilitatea a contractului.
b) in sarcina cumparatorului. Pentru fiecare zi de intarziere in plata marfii c
umparatorul datoreaza daune moratorii in valoare de 0,15% din valoarea marfii, p
er tona pentru fiecare zi de intarziere in perioada de valabilitate a Contractul
ui.
2

2. Pentru intarzierea in plata pretului datorat sau altei obligatii banesti se v


a plati dobanda legala conform O.G. nr. 9 din 21.01.2000. Conform art. 43 C. com
. datoriile comerciale, lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din
ziua in care devin exigibile. Scadenta tine loc de somatie. Dobanzile la nivelu
l stabilit in contract sunt considerate ca obligatorii in temeiul art. 969 si 10
66 C. civ. 12. CLAUZE SPECIALE: A. Arbitraj: 1. Platile vor incerca sa rezolve t
oate neintelegerile izvorate din prezentul contract pe cale amiabila. 2. Orice l
itigiu patrimonial decurgand din sau in legatura cu acest contract inclusiv refe
ritor la validitate, intreruperea, executarea sau desfiintarea lui, va fi soluti
onat prin Arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera
de Comert si Industrie Bucuresti. 3. Hotararea Arbitrala este definitiva si obli
gatorie. B. Forta Majora: Ambele parti se exonereaza de orice raspundere pentru
neimplinirea obligatiilor contractuale in cazul Fortei Majore. (Dezastre natural
e, razboaie, greve, etc. in acord cu Incoterms 1990). In cazul in care forta maj
ora impiedica, total sau partial, executarea obligatiilor care rezulta din preze
ntul contract, partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeila
lte parti, in scris, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia, inceper
ea precum si incetarea evenimentului considerat forta majora, atasand pentru fie
care notificare confirmarea din partea autoritatilor guvernamentale competente c
are certifica realitatea si exactitatea faptelor si datelor continute in notite.
Prin forta majora se inteleg evenimentele, imprevizibile si inevitabile, care n
u sunt sub controlul partilor si care au aparut dupa ce contractul a intrat in v
igoare impiedicand, total sau partial, indeplinirea obligatiilor care rezulta di
n acestea. Forta majora proclamata in felul de mai sus, va prelungi, in mod auto
amt, indeplinirea obligatiilor contractuale ale ambelor parti corespunzator cu d
urata evenimentului, aceasta justificand intarzierea. In caz de forta majora nic
i una din parti nu va reclama celeilalte penalitati, daune interese sau orice fe
l de despagubiri sau compensari pentru intarzierea sau neindeplinirea obligatiil
or datorate acesteia. In cazul in care intarzierile datorate circumstantelor de
forta majora depasesc 3 luni de zile, partea careia I-a fost invocata forta majo
ra are dreptul, daca nu se ajunge la o alta intelegere, de a rezilia contractul
printr-o scrisoare inregistrata, fara nici o alta formallitate. Interdictia pe e
xportul de cereale declarata de catre Guvernul Roman nu va fi considerata caz de
forta majora. 13. CLAUZE FINALE 1. Nici una dintre parti nu are dreptul sa tran
sfere drepturile si obligatiile din prezentul Contract catre terti fara acordul
ambelor parti semnatare.
3

2. Orice modificare a acestui Contract trebuie facuta in conditiile de forma ca


si prezentul Contract. 3. Anexele sau addendumurile, semnate de ambele parti, re
feritoare la acest Contract vor fi considerate parti integrante ale acestui cont
ract. 4. Prezentul contract intra in vigoare azi data semnarii. 5. Contractul de
Vanzare-Cumparare incheiat cu acordul partilor reprezinta instrumentul oficial
si legal dintre societatile comerciale partenere in afaceri. Acordul de vointa a
l partilor o data exprimat stabileste toate drepturile si obligatiile partilor c
ontractante, conferind raportului juridic incheiat putere de lucru. Perfectarea
procedurii de incheiere a Contractului de Vanzare urmeaza regimul juridic al cer
erii si ofertei, legal exprimate in termene utile pentru ambele parti. Prezentul
Contract constituie instrumentul juridic probat pentru solutionarea eventualelo
r litigii intre parti pe cale amiabila ori in caz de neintelegere prin actiune i
n justitie in daune interese adresata instantei competente. Contractul se consid
era incheiat la data semnarii acestuia. Contractul a fost incheiat in 2 exemplar
e, cate un exemplar pentru fiecare parte, azi, data , la sediul Cumparatorului.
VANZATOR
CUMPARATOR
4