Sunteți pe pagina 1din 59

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA DE CONTABILITATE ȘI ANALIZA ECONOMICĂ

PRACTICI CONTABILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ


STUDIU DE CAZ

ELEBUL (A) GRUPEI 160__ G

__________________________________________________________________________
CHIȘINĂU 2020

0
SRL „Orizont” desfăşoară activitatea de tâmplărie, confecţionează ferestre şi
uşi din lemn şi termopane. Entitatea dispune de atelier, dotat cu echipament
necesar procesului de producţie, depozit de materiale şi de produse finite.
Tehnologia producerii prevede proiectarea de către un birou specializat a
confecţiilor, confecţionarea şi asamblarea părţilor componente în atelier şi
depozitarea producţiei finite la depozitul de produse finite, precum şi montarea
acestora la solicitarea comandatarului.

I. Dispoziţii generale

Extras din Politici Contabile a entității „Orizont” pentru anul 2019


1. Dispoziţii generale
1.1 Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de SRL „Orizont” sunt:
- Proiectarea uşilor şi ferestrelor pentru clienţi;
- Confecţionarea şi asamblarea uşilor şi ferestrelor;
- Montarea uşilor şi ferestrelor la beneficiari.
1.2 Contabilitatea la entitatea „Orizont” SRL se ţine conform:
– legii contabilităţii și raportării financiare;
– SNC aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al RM
– Planul general de conturi contabile;
– Altor acte normative şi legislative, ţinându-se cont de modificările şi completările
ulterioare.
1.3 Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiilor economice se ţine în baza
etaloanelor naturale în expresie valorică prin reflectarea completă, continuă, documentară
şi interdependentă a acestora.
1.4 Elaborarea Politicii Contabilitate se bazează pe următoarele principii contabile:
- continuitatea activităţii;
- permanenţa metodelor;
- contabilităţii de angajamente;
- separarea patrimoniului și datoriilor;
- prudenţa;
- necompensarea;
- consecvența prezentării;
- intangibilitatea;
- prioritatea conţinutului asupra formei.
1.5 Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o poartă
conducătorul entității, care creează condiţiile necesare pentru organizarea corectă a
contabilităţii, pentru întocmirea şi prezentarea oportună a situațiilor financiare, asigură
îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile cu profil contabil a cerinţelor
contabilului – şef privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare
pentru ţinerea evidenţei şi completarea sitațiilor financiare.
1.6 Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor
operaţiunilor economice efectuate, prezentarea informaţiei operative şi întocmirea
situațiilor financiare în termenele stabilite, poartă răspundere pentru respectarea
principiilor metodologice de organizare a contabilităţii.
1
Variantele şi metodele de evidenţă alese
1.1 Imobilizările necorporale
Imobilizările necorporale se înregistrează iniţial în contabilitate la costul de intrare,
care cuprinde :
a) valoarea de procurare a imobilizării necorporale;
b) impozitele şi taxele în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
c) cheltuielile de aducere a imobilizării necorporale în stare de lucru pentru
utilizarea acestora după destinaţie.
Amortizarea imobilizării necorporale se calculează prin metoda liniară.

1.2 Imobilizării corporale


În cazul intrării, mijloacele fixe sînt reflectate în contabilitate la costul de intrare.
Amortizarea mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară. Valoarea
amortizabilă a unei unităţi (a obiectului de inventar) de mijloace fixe se determină
reieşind din costul de intrare a obiectului diminuată cu valoarea reziduală. Valoarea
reziduală a mijloacelor fixe este determinată:
- pentru clădiri şi construcţii – 2% din costul de intrare a acestora; -
pentru celelalte mijloace fixe – 3% din costul de intrare a acestora.
Durata de utilizare este determinată pentru fiecare obiect de inventar.
2.3 Stocuri
Stocurile se evaluează la costul de intrare, cele consumate - la metoda costul
mediu ponderat, iar în situațiile financiare sunt reflectate la valoarea realizabilă
netă.
Producţia finită se evaluează iniţial la costul efectiv, care se determină la sfârşitul
lunii, odată cu închiderea conturilor de evidenţă a costurilor de producție.
Înregistrarea prin formule contabile a produselor finite depozitate, de asemenea se
efectuează la sfârşitul lunii, în suma totală.
2.4 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată cuprind activele a căror valoare nu este
mai mare de 1 000 lei sau a căror durată de exploatare nu este mai mare de un an,
indiferent de valoarea acestora.
Costul de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se determină la fel ca
şi pentru mijloace fixe (p.2.2).
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror valoare unitară este mai mică de
1000 lei, se trec la costuri sau cheltuieli, în mărime de 100% din costul de intrare a
acestora, pe măsura predării acestora în folosinţă.
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror cost unitar este mai mare de
1000 lei, pe măsura predării acestora în folosinţă, se calculează uzura în mărimea
valorii uzurabile. Valoarea uzurabilă este diferenţa dintre costul de intrare şi
valoarea reziduală probabilă.
Valoarea reziduală probabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată este
determinată în mărime de 1% din valoarea de intrare acestora.
2.5 Creanţe
Creanţele pe termen lung şi scurt sunt reflectate în contabilitate la valoarea
nominală.
2.6 Capital propriu
2
Capital propriu cuprinde capitalul social şi prime de capital, rezervele, profitul
(pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune şi al celor precedente şi alte
elemente de capitalul propriu.

2.7 Cheltuieli anticipate


Cheltuielile anticipate sunt reflectate în bilanţ în posturi distincte şi se trec la
consumuri sau cheltuieli în măsura survenirii perioadei aferente. Ele cuprind: a)
cheltuieli privind abonarea la literatura tehnică şi periodică;
b) plata de chirie achitată în avans;
c)plata poliţiei de asigurare.
2.8 Datorii
Datoriile pe termen lung şi scurt sunt reflectate în contabilitate la sumele care
trebuie să fie plătite. Datoriile aferente creditelor şi împrumuturilor bancare primite
sunt reflectate în bilanţ ţinându-se cont de dobânzile aferente plăţii la finele
perioadei de gestiune.
2.9 Diferenţele de curs valutar şi de sumă
Mijloacele băneşti, creanţele şi datoriile în valută străină sunt conversate în
monedă naţională la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a R.M. existent la
finele perioadei de gestiune.
2.10 Venituri anticipate
Veniturile obţinute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare, sunt
reflectate separat în evidenţă şi rapoartele financiare şi se includ în veniturile
curente pe măsura sosirii perioadei de gestiune aferente. Ele cuprind: a) plata pentru
chirie primită în avans;
b) sumele lipsurilor care urmează să fie recuperate de persoanele vinovate în
următoarele perioade de gestiune
2.11 Venituri şi cheltuieli
Venitul se constată în baza principiului contabilităţii de angajamente în perioada
de gestiune în care a fost câştigat, indiferent de momentul încasării mijloacelor
băneşti sau a altei forme de compensare. În componenţa venitului nu sunt incluse
sumele percepute în numele terţilor (taxa pe valoarea adăugată etc.)
Cheltuielile sunt recunoscute în contabilitate în baza principiului contabilităţii de
angajamente a acelei perioade în care au apărut, indiferent de timpul achitării
efective a acestora, şi cuprind cheltuielile ale activităţii operaţionale şi cheltuielile
ale altor activităţi.
Veniturile, cheltuielile şi rezultatele sunt reflectate în Situaţia de profit şi
pierderi, pe tipuri de activităţi ale entității.

2.12 Profitul(pierderea) net se repartizează conform deciziilor adunării generale


ale fondatorilor.

3
Soldurile cumulative ale conturilor de venituri şi cheltuieli la începutul trimestrului
IV:
Conturile de cheltuieli Suma Conturi de venituri Suma, lei

1 2 3 4

711"Costul vânzărilor" 321 000 611"Venituri din vânzări" 788 000

712 ''Cheltuieli de distribuire'' 30 900 621" Venituri din operaţiuni cu 19 400


active imobilizare"

713 "Cheltuieli administrative" 96 500 622" Venituri financiare" 12 000

714 "Alte cheltuieli din 5 724


activitatea operaţională"

721 "Cheltuieli cu active imobilizate" 29 480

722 "Cheltuieli financiare" 13020

Total cheltuieli 496 624 Total venituri 819 400

Date analitice la contul 123"Mijloace fixe"


Mijloace fixe Valoarea, lei

Clădirea depozitului de materiale 550 000

Clădirea depozitului de produse finite 600 000

Clădirea atelierului 925 400

Utilaj de producţie 780 800

Computere în exploatare 12 800

Camioane 192 000

Alte mijloace fixe 134 600

Total 3 195 600

Date analitice la contul 141"Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate":


N Eminentul Numărul Valoarea Valoarea de intrare Valoarea de intrare
d/o de nominală a a unei acţiuni, lei a acţiunilor, lei
acţiuni, unei acţiuni, lei
bucăţi

1 2 3 4 5 6

1. SA "Tîmplarul” 600 70 75 45 000

2. SA "Stejaur" 450 70 65 29 250

3. BCS "Victoriabanc" 370 150 155 57 350

4. SA "Meşterul" 220 200 200 44 000

Total 175 600

Date analitice la contul 215 "Producţia în curs de execuţie"


Nr Costul efectiv, lei
d/o

1 Costul efectiv al ferestrelor în curs 18 900


de execuţie

2 Costul efectiv al uşilor în curs 23 600


de execuţie

Total 42 500

4
Date analitice la contul 221"Creanţe comerciale"
Debitorii Data Suma , lei
apariţiei
creanţei

SA „Unic” 19.06 125 800

SA „Elat” 02.07 290 100

Panfilov Ion 06.07 11 200

Creţu Gheorghe 12.07 7 300

Machidon Nicolaie 16.08 5 400

Antonov Vladimir 20.08 7 950

SRL „Polibrend” 13.09 19 700

SRL „Univers - Moldova” 25.09 117 950

Academia de Transport şi Telecomunicaţii 30.09 99 800

Total 685 200

Date analitice la contul 224 "Avansuri acordate curente"


Debitorii Suma, Lei

„Farma " SA 36 500

„Lukoil Moldova" SA 3 360

„Xenia” SRL 35 000

„Durundu” SRL 64 140

Total 139 000

Date analitice la contul 225 "Creanţe ale bugetul"


Conturile analitice Suma, lei

Creanţe privind impozitul pe venit 15 900

Creanţe privind TVA 36 750

Total 52 650
Date analitice la contul 226 "Creanţe ale personalului"
Debitorii Data apariţiei creanţei Suma, lei

Nistor I 10.06.200 200

Total 200

Date analitice la contul 521 "Datorii comerciale curente"


Creditorii Data înregistrării Sume, lei
datoriei

SRL "Atlant" 20.07 120 900

SA "Brio" 19.08 87 300

SA "Apă-canal" 25.09 8 200

SA "Moldtelecom" 27.09 4 100

Total 220 500

Date analitice la contul 523 "Avansuri primite curente"


Creditorii Data primirii avansului Suma, lei

SRL "Birotică" 24.08 10 000

SA "Nufărul" 25.09 15 720

SA "Camelia" 27.09 5 110

Total 30 830

5
În cursul ultimului trimestru al anului de gestiune la S.R.L. „Orizont” s-au
efectuat următoarele operaţii economice:
Nr Conţinutul operaţiilor economice Suma, Formula
. lei contabilă
d/o
debit credit
1. Se reflectă datoria aferentă facturii AG 265298432 din 4930 112 521
07.10. primite de la S.R.L. ”Oscar” pentru complexul de
programe „1C-contabilitate”

2. SE trece în cont suma TVA (factura AG 265298432 din 986 534, 521
07.10.) aferentă procurării complexului de programe „1C 4
contabilitate” (20%)

3. Factura din 15.10. Se înregistrează complexul de 39215 111 521,2


programe informatice de gestiune primite de la LTD
”Soft”. Valoarea 2300$, curs 17,05

4. Dispoziţie de plată nr. 401 din 15.10. S-a plătit prin 7874 225 242
virament suma TVA aferentă procurării complexului de 534, 225
programe informatice de gestiune (TVA 20%, taxa 4
vamală 0%)

5. Decont de avans 32 din 16.10. Se reflectă cheltuielile 157 111 532


privind procedurile vamale (0,4%), achitate de Ioviţa A.,
fără primirea în prealabil a avansului

6. Procesul verbal din 20.10. Se pune în funcţiune 39372 112 111


complexul de programe informatice de gestiune

7. Înregistrarea la intrări în baza facturii AS 76842301 din 2300 112 622


20.10 da la SRL „Maria” cu titlu gratuit programele: 2000 111
a) „Salariu”
b) „Mijloace fixe”, care necesită modernizare
8. Nota de contabilitate din 29.10. Se reflectă cheltuielile
legate de modernizarea programei „Mijloace fixe”:
a) salariul calculat; 1200 111 531
b) defalcări la asigurarea socială 288
533

9. Act de primire predare a imobilizărilor necorporale nr. 4 3488 112 111


din 30.10. Se primeşte în exploatare programa „Mijloace
fixe”.

10. Se calculează amortizarea imobilizărilor necorporale 2783 713 113

11. Dispoziţia de plată nr. 234 din 02.10. S-a virat în avans 3000 234 242
plata de TVA pentru importul de utilaje. 0

12. Dispoziţia de plată nr. 235 din 02.10. Achitarea în avans 12000 234 242
a 12000

6
taxei vamale şi a taxei aferente procedurilor vamale.

13. Declaraţia vamală din 05.10. Înregistrarea la intrări a 205320 121 521
utilajului aparat de ventilare RO – 6 importat de la firma
„Fast” LTD la valoarea calculată la cursul indicat în 10266 121 544
declaraţia vamală (12000$), curs 17,11 821 121 544
Notă: TVA 20%, taxa vamală 5%, procedurile vamale
0,4% 43282 225 534

14. Notă de contabilitate din 05.10. Includerea taxei vamale 10266 544 234
şi taxei pentru procedurile vamale achitate în avans în 821
costul utilajului

15. Trecerea în cont a sumei TVA:


- TVA plătită în avans 30000 534. 234
- Diferenţa dintre TVA calculată efectiv şi plătită în 13282 4 242
avans

16. Notă de contabilitate. Se reflectă cheltuieli legate de


instalarea utilajului RO – 6:1 121
a) salariul calculat 840 531
b) contribuţii pentru asigurări sociale 202
533,1
200
d) materiale consumate 211

17. Proces verbal de primire-predare a mijloacelor fixe nr. 11 217649 123 121
din 23.10. Punerea în funcţiune a aparatului de ventilare
RO-6

18. Proces verbal de primire-predare a mijloacelor fixe nr. 12 29000 123 622
din 07.11. Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism

19. Proces verbal de primire-predare a mijloacelor fixe nr. 13 10200 123 521
din 25.11. Înregistrarea xerox-ului procurat cu plata
ulterioară

20. Factura fiscală AH 1235323 din 23.11. Trecerea în cont a 2040 534 521
TVA (xerox)

21. Proces verbal de primire-predare a mijloacelor fixe nr. 14 7680 123 521
din 07.12. Înregistrarea computerului procurat cu plata
ulterioară

22. Factura fiscală AH 1235786 din 06.12. Trecerea în cont a 1536 534. 521
TVA (computer) 4

23. Procesul verbal de lichidare a mijloacelor fixe nr. 13 din 48306 124 123
22.11 a mijloacelor fixe. Decontarea sumei acumulate a
utilajului „Agregat UT-6” (costul de intrare 49800 lei,
valoarea reziduală 1494 lei, amortizarea acumulată
48306 lei)
7
24. Notă de contabilitate. Înregistrarea cheltuielilor
efective la scoaterea din uz a utilajului: 320 721 531
a) salariul calculat muncitorilor privind 77 533
demontarea;
b) contribuţii pentru asigurări sociale

25. Bon de primire. Înregistrarea materialelor la intrări de


la casarea utilajului „Agregat” (metal uzat):
a) în limita valorii reziduale 1494 211 123
b) peste limita valorii reziduale 306 211 621

26. Notă de contabilitate. Se reflectă cheltuielile de 2600 713 531


reparaţie curentă a clădirii administrative: 533
a) salariul calculat 624 211
b) contribuţii pentru asigurări sociale
d) materiale consumate
3700
27. A. Se acceptă factura AD 3924583 furnizorului „Apă - 11000 713 521
Canal” pentru reparaţia capitală a conductei de apă 2200 534.
(fără obţinerea avantajului) 4
B. TVA 20%
28. Factura de expediţie O 154962 din 25.12. Se vinde 6100 234 621
utilajul „TL 34” la preţ de vânzare, fără TVA – 6100 1220 234 534,4
lei

29. Proces verbal de lichidare a mijloacelor fixe nr. 12 din 1518 721 123
25.12. Se reflectă valoarea contabilă a utilajului vândut
„TL 34” (costul de intrare 13700 lei)

30. Proces verbal de lichidarea a mijloacelor fixe 12 din 12182 124 123
25.12.Se decontează suma amortizării calculate a
utilajului "TL 34" vândut

31. Se calculează amortizarea mijloacelor fixe: 124


a) ale secţiilor din producţia de bază 24765 821
b) cu destinaţia generală gospodărească 14866 713
c) ocupate în procesul de desfacere 3267 712

32. Extras de cont din 8.10.S-a plătit avans SA'' Nord 7000 224 242
Vest" în contul procurării de acţiuni
33. Notă de contabilitate din 10.10. Au fost procurate cu 10500 251 544
plata ulterioară acţiunile SA "Nord Vest" (300 acţiuni
la valoarea de intrare - 35 lei fiecare, valoarea
nominală 40 lei termenul de deţinere 12 luni)

34. Notă de contabilitate. Trecerea avansului acordat SA 7000 544 224


"Nord Vest" în contul stingerii datoriei 3500 544 242

35. 11.10 S-au procurat acţiunile SA "Cuando" cu termenul


70000
de 141 242

8
deţinere mai mult de un an (10 000 bucăţi * 7 lei), cu
achitarea imediată din contul curent în monedă naţională

36. 11.10.Se reflectă serviciile de consultanţă ale firmei


"Eurocons":
a) valoarea fără TVA 780 713
b) TVA 156
534.4 521

37. 11.10. Se reflectă serviciile brokerilor oferite de firma


"Brocgrup": 1400 713 521
a) valoarea fără TVA 280 534.4
b) TVA
38. Extras de cont din 18.10. S-a plătit avans Lian SRL 5000 224 242
pentru achiziţionarea ulterioară a materialelor

39. Se accepta factura FG 763621098 furnizorului Lian SRL 12000 211 521
din 29.10. pentru materialele intrate (lemn): 2400 534.4
a) valoare fără TVA
b) TVA-20%
40. Nota de contabilitate din 29.10 Se trece în cont 5000 521 224
avansurile acordate anterior furnizorilor "Lian" SRL 9400 521 242
pentru livrarea materialelor.

41. Se acceptă factura IG 763658098 furnizorului "Xenia" 43000 211 521


SRL din 30.10 pentru materiale auxiliare intrate 8600 534.4
a) valoare fără TVA
b) TVA-20%
42. Nota de contabilitate din 30.10. Se trece în cont 35000 521 224
avansurile acordate anterior furnizorilor "Xenia" SRL 16600 521 242
pentru livrarea materialelor

43. Se acceptă factura AD 534219804 furnizorului "Farma" 36000 211 521


SA din 31.10 pentru materiale intrate (sticlă) 7200 534.4
a) valoarea fără TVA
b) TVA-20%
44. Notă de contabilitate din 31.10. Trecerea avansului 36500 521 224
acordat anterior SA "Farma" în contul stingerii datoriei 6700 521 242

45. Se acceptă factura AI 352687201 furnizorului ''Berpa" 32000 211 521


din 05.11 pentru materialele intrate (elastic) 6400 534.4
a) valoarea fără TVA
b) TVA-20%
46. Factura fiscală AS 348904372 din 09.10. Se procură 2800 246 521
taloane pentru benzină de la SRL "Lukoil Moldova", 560 534.3
valoarea fără TVA

47. Notă de contabilitate din 09.10.Trecerea avansului acordat 3360 521 224

9
anterior SA "Lukoil Moldova" în contul stingerii
datoriei
48. Se acceptă factura AI 352357299 furnizorului 78000 211 521
"Durundu" din 28.11 pentru materialele intrate 15600 534.4
(profil)
a) valoarea fără TVA
b) TVA – 20%
49. Notă de contabilitate din 28.11.Trecerea avansului 64140 521 224
acordat anterior SRL "Durundu" în contul stingerii 29460 521 242
datoriei

50. Bon de consum 124-127 din octombrie-decembrie. Se


livrează de la depozit materiale pentru
- secţiile producţiei de bază
a) confecţionarea ferestrelor 185800 811/f 211
b) confecţionarea uşilor 95650 811/u
- necesităţile generale ale secţiilor producţiei de 3700 821
bază
- necesităţile generale gospodăreşti 300 713
- necesităţile secţiilor activităţilor auxiliare 2400 812

51. Bon de consum 129-139 din octombrie-decembrie. S-


a consumat benzină pentru necesităţile
- secţiilor auxiliare 890 812 211.4
- procesului de desfacere 1270 712

52. Decont de avans 33 din 05.11. Reflectarea valorii 200 213 532
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 40 534.4
achiziţionate prin intermediul titularilor de avans
Burca I. fără eliberarea în prealabil a avansului (fără
TVA).
TVA-20%
53. Dispoziţie de plată nr.364 din 06.11. Din casierie s-a 410 226 241
eliberat avans 1680 226 241
- Cazacu I. pentru procurarea OMVSD
- Sarbu I pentru procurarea uleiului
54. Decont de avans 34 din 06.11. Reflectarea valorii 1400 211.4 521
uleiului pentru maşini achiziţionat prin intermediul 280 534.4
Sarbu I., cu eliberarea avansului (fără TVA)
1680
521 226

55. Decont de avans 36 din 09.12.


a) Reflectarea valorii obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată achiziţionate prin intermediul titularilor
de avans Cazacu I., cu eliberarea în prealabil a 213 521
avansului (fără TVA) 300
60 534.4 521
b) trecerea în cont a TVA-20% 521 226
360

50 241 226

56. a) Se acceptă factura AJ 352901324 A furnizorului 4000 211 521


SA Ciment pentru materialele de construcţie (fără 800 534.4 521
TVA)
b) trecerea în cont a TVA-20%

10
57. Bon de consum 128-129. Se consumă materiale pentru 2500 713 211.4
necesităţile generale ale entității: 1400 713 211.4
a) benzină
b) ulei pentru maşini
58. Decont de avans 38 din 28.12. 250 213 532
a) Reflectarea valorii OMVSD achiziţionate prin 50 534. 532
intermediul Iftodi A, fără eliberarea avansului (fără 4
TVA)
b) TVA-20%

59. Bon de consum 130-131. Darea în folosinţă a obiectelor


de mică valoare şi scurtă durată în valoare de până la
1000 lei o unitate pentru 1200 821 213
a) necesităţile secțiilor de bază 600 812 213
b) necesităţile secţiilor auxiliare

60. Bon de consum 132. Darea în folosinţă a obiectelor de 8000 213. 213.1
mică valoare şi scurtă durată în valoare de peste 1000 lei 2
o unitate pentru necesităţile secţiilor de bază

61. Se calculează uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă 7920 821 214
durată eliberate pentru secţiile de bază (valoarea
reziduală - 1% din costul de intrare)

62. Proces verbal de casare a OMVSD. Se trece la scăderi 7920 214 213.2
suma uzurii calculate aferente obiectelor de mică valoare
şi scurtă durată la scoaterea din funcţiune a acestora

63. Proces verbal de casare a OMVSD. Se înregistrează 80 211 213.2


valoarea materialelor utilizabile obţinute din scoaterea
din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în
cadrul valorii reziduale stabilite anterior

64. Lista de inventariere. Reflectarea lipsurilor de OMVSD 220 714 213


la inventariere

65. Notă de contabilitate. Se reflectă TVA aferent lipsurilor 44 713 534.4


stabilite la inventarierea OMVSD

66. Lista de inventariere. Se reflectă plusurile de materiale 250 211 612


constatate în rezultatul inventarierii

67. Notă de contabilitate. Se casează valoarea materialelor 1430 714 211


vândute angajatului Creţu N.

68. Factura fiscală din 23.10.Se înregistrează creanţa


aferentă SRL Birotica din vânzarea uşilor, inclusiv TVA
Uşi ordinare, 2* 3960 lei, inclusiv TVA 6600 221 611
1320 221 534.4
Uşi ordinare 2*4500 lei, inclusiv TVA 7500 221 611
1500 221 534.4
Uşi duble 2* 8640 lei, inclusiv TVA 14400 221 611
2880 221 534.4

Total Creanță 28500 221 611


5700 221 534.4

69. Încasarea avansului de la Birotica 10000 523 221


Notă de contabilitate. Trecerea în cont a avansului primit 10000
1667 534, 225
4

11
de la SRL „Birotica”

70. Extras de la cont din încasarea definitivă a creanţei 24200 242 221
SRL „Birotica”

71. Factura fiscală din 23.11.Se înregistrează creanţa 28500 221 611
aferentă SA Nufărul din vânzarea ferestrelor, 5700 221 534,4
inclusiv TVA

72. Notă de contabilitate. Trecerea în cont a avansului 15720 523 221


primit de la SA „Nufărul”

73. Extras de la cont din Încasarea definitivă a creanţei 18480 242 221
SA „Nufărul”

74. Factura fiscală din 25.12. Se înregistrează creanţa 7333 221 611
aferentă SA Camelia din vânzarea uşilor, inclusiv 1467 221 534,4
TVA

75. Notă de contabilitate. Trecerea în cont a avansului 5110 523 221


primit de la SA „Camelia”

76. Extras de la cont din încasarea definitivă a creanţei 3690 242 221
SA Camelia

77. Facturile fiscale AS258013671 - AS258013679. S-a 310000 221 611


înregistrat creanţa debitorului „Glorinal” (fără TVA) 62000 221 534,4
TVA-20%
78. Extras de cont din 20.12. S-a încasat în contul curent 372000 242 221
de la „Glorinal” în achitarea creanţei

79. Factura fiscală AS 258013680 DIN 23.11. S-a 34500 221 611
calculat creanţa „ProBriz” pentru producţia vândută 6900 221 534,4
(fără TVA), TVA-20%

80. Factura fiscală AS258013681 din 28.11. S-a calculat 89700 221 611
creanţa „Uniune” SRL pentru producţia vândută (fără 17940 221 534,4
TVA), TVA-20%

81. Dispoziţiile de încasare nr. 397 din 02.10. Se 8000 242 523
încasează avans de la SRL „Grigoraş” în contul
livrării ulterioare a ferestrelor

82. Notă de contabilitate din 02.10. Se află TVA de la 1333 225 534,4
avansul primit de la SRL Grigoraş (8 000/6)

83. Factura fiscală AS 258013682 DIN 29.11. S-a 7000 221 611
calculat creanţa „Grigoraş” SRL pentru producţia 1400 221 534,4
vândută (fără TVA)

84. Notă de contabilitate din 29.11.Trecerea în contul 8000 523 221


stingerii creanţei a avansului primit de la SRL
„Grigoraş” 400 242 221

1333 534, 225


4

12
85. Notă de contabilitate din 15.10. 500 226 612
a) Se supune recuperării gestionarului Soltaj în trimestrul 100 226 534.4
curent suma lipsurilor de materiale la preţuri de piaţă
(fără TVA)
b) Se reflectă TVA de la recuperarea daunei, datorat
bugetului (TVA 20%)

86. Factura fiscală din 12.10. Se înregistrează creanţa 1500 226 612
angajatului Creţu N. aferentă lotului de materiale 300 226 534.4
vândute, TVA

87. Registru de salariu. S-a reţinut din salariu o parte din 1000 531 226
creanţă angajatului Creţu N.
88. Dispoziţie de încasare nr.398 din 07.10. Încasarea în 5400 241 226
numerar a creanţei de la Machidon Nicolaie

89. Dispoziţii de încasare nr.399 din 07.10. Încasarea 11200 241 226
creanţei de la Panfilov Ion

90. Dispoziţie de plată nr.358 din10.20. Din casierie s-a 157 532 241
achitat datoria titularului de avans Ioviţă A

91. Dispoziţii de încasare 402-418.din 17-21.10.S-a 159000 241 611


înregistrat în casă suma de la vânzările în numerar(fără 31800 241 534.4
TVA), TVA-20%

92. Dispoziţie de plată nr. 359 din 22.10. S-a eliberat din 1900 226 241
casierie avans în contul salariului contabilului Andronic 531 226
T.

93. Dispoziţii de încasare nr.419 din 23.10. Se ridică în 110000 245 242
numerar de la contul curent pentru plata salariului 241 245

94. Dispoziţie de plată nr.360 din 24.10. Se achită salariul 296400 531 241
aferent lunii septembrie

95. Extras din cont din 22.10. S-a achitat datoria firmei 936 521 242
"Eurocons" pentru serviciile oferite

96. Extras de la cont din 22.10. S-a încasat în contul curent 105800 242 221
din stingerea creanţei SA „Unic”

97. Extras de con 23.10. Se plăteşte datoria privind 89200 533. 242
defalcările la asigurarea Socială aferente lunii 1
septembrie

98. Extras de cont 23.10. S-a virat în stingerea datoriei 29640 534. 242
privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 2
(salariul perioadei precedente)

99. Extras de cont 23.10. S-a virat un avans furnizorului 5000 224 242
"Lian" SRL în contul livrării stocului de materiale

100. Extras de cont 15.11. S-a încasat în cont din stingerea 117950 242 221
creanţei SRL "Univers Moldova"

13
1 Dispoziţii de încasare 421-429, din 03-10.11. S-a încasat 59000 241 611
0 în casă de la vânzările în numerar (fără TVA) TVA-20% 11800
1 241 534.4
.
102.
1 Dispoziţii de plată 361 din 01.11. Din casierie s-a eliberat 1200 226 241
0 avans Rusu I. (contabil) pentru cheltuieli de deplasare la
2 Briceni

103.
1 Dispoziţie de plată 362 din 02.11. Din casierie s-a eliberat 1600 226 241
0 avans Sîrbu I. (şofer) pentru procurarea uleiului de maşini
3

104.
1 Înregistrarea decontului de avans nr.35 din 10.11. al 1154 713 226
0 titularului de avans Rusu I. (perioada deplasării 2-7
4 noiembrie, biletele 104 lei, diurnă 650 lei (5x130), cazarea
400 lei.

105.
1 Dispoziţie de încasare nr.430 din 10.11. Se restitui avansul 46 241 226
0 neutilizat de titularul de avans Rusu I .
5

106.
1 Dispoziţie de plată nr.359 din 22.11. Din casierie s-a vărsat 60000 242 241
0 numerarul la contul curent
6

107.
1 Dispoziţie de plată nr.363 din 02.12. Din casierie s-a plătit 240 532 241
0 titularului de avans Burcă I. pentru restituirea cheltuielilor
7 legate de procurarea OMVSD

108.
1 Dispoziţie de plată nr.365 din 12.12. Din casierie s-a 28 226 241
0 eliberat avans contabilului Bunu I. pentru procurarea
8 timbrelor poştale şi tichetelor

109.
1 Înregistrarea decontului de avans 37 din 13.12 al titularului 28 246 226
0 de avans Bunu I.
9

110.
1 Se cazează valoarea abonamentelor lunare folosite 180 713 246
1
0

111.
1 Extras de cont din 17.11. S-a încasat în stingerea creanţei 7320 242 234
1 din vânzarea utilajul „TL 34”
1

112.
1 Extras de cont din 18.11. Se transferă pentru a procura 204960 245 242
1 valută străină
2

1113. Extras de cont valutar din 19.11. S-a încasat la cont valuta 204960 243 245
1 procurată (12000 dol. la cursul oficial 17,08)
3

114.
1 Extras de cont din 19.11. Se achită datoria furnizorului 204960 521. 243
1 pentru utilajul procurat (12000 dol la cursul oficial 17,08) 2
4

1 115. Dispoziţie de încasare nr. 431 din 12.12. Se restituie 50 241 226
1 avansul neutilizat de titularul de avans Cazacu I.
5

116.
1 Dispoziţie de încasare nr. 432 din 13.12. Se încasează de la 200 241 226
1 Titularul de avans Nistor creanţa aferentă anului trecut
6

117.
1 Extras de cont din 14.12. Se transferă pentru a procura 12026 245 242
1 valută străină 700$
7

118.
1 Extras de cont valutar din 15.12. Sa încasat valuta 12026 243 245
1 procurată (700$ la cursul 17,18)
8

14
119 Extras de cont. Dispoziţiile de încasare nr.41 din 8585 241 243
. 15.12.Sa ridicat în numerar din contul valută 5 714.7 243
500$ (cursul oficial 17,17)

120
120. Extras de cont din 16.12. Se achită datoria privind 11100 521 242
energia electrică

121
121. Extras de cont din 18.12. Sa plătit comisionul 1312 713 242
băncii privind deservirea bancară

122
122. Extras de cont din 18.12. Se achită datoria privind 73680 521 242
energia tehnică

123
123. Dispoziţie de plată nr.42 şi 366 din 15.12. Din 3840 226 241.1
casierie s-a eliberat avans lui Ivanov I. (şef de 8585 226 241.2
secţie de bază) pentru cheltuieli de deplasare la
Moscova (500$ la cursul 17,170 şi 3840 lei)
124
124. Înregistrarea decontului de avans 39 din 28.12. al 3840 821 226
titularului de avans Ivanov I. (perioada deplasării 8575 821 226
17-22 decembrie; biletele 3 840 lei; diurnă 90$ 10 722 226
(5x18$); cazarea 400$ (5x80$) în limita normei 3430 821 532
şi supranorma 210$. Total – 700$ la cursul 17,15

125
125. Dispoziţie de plată nr.367 din 28.12. S-a plătit din 3430 532 241
casierie echivalentul a 200 $ titularului de avans
Ivanov I. pentru restituirea cheltuielilor legate de
deplasare la Moscova

126
126. Extras de cont din 19.12. S-a încasat un credit 200000 242 512
bancar pe termen scurt

127 127. Se calculează salariul pentru


octombrie-decembrie
a) muncitorilor secţiilor de bază
- pentru confecţionarea uşilor 213600 811 531
- pentru confecţionarea ferestrelor 211400 811
b) personalului administrativ al 126000 821
secţiilor de bază
c) personalului secţiilor auxiliare 116000 812
d) personalului administrativ 154000
713

128
128. Se reţine impozitul pe venit la sursa de plată 29640 531 534.2
aferent salariului lunii septembrie

129 129. Se reţin din salariul personalului


contribuţiile privind
b) cotizaţiile sindicale 8210 531 544
c) asigurarea medicală obligatorie 73890 533.2

130 130. Se calculează contribuţiile pentru 533.1


asigurările sociale din salariul calculat
a) muncitorilor secţiilor de bază 811
- pentru confecţionarea uşilor 51264

15
- pentru ferestrelor 50736 811
b) personalului administrativ al secţiilor 30240 821
de bază
c) personalului secţiilor auxiliare 27840 812
d) personalului administrativ 36960 713

131 131. Se calculează primele la asigurarea medicală x x x


obligatorie a) muncitorilor secţiilor de bază
- pentru confecţionarea uşilor
- pentru confecţionarea ferestrelor
b) personalului administrativ al secţiilor
de bază c) personalului secţiilor auxiliare
d) personalului administrativ
132 132. Se reţine impozitul pe venit aferent salariului 8559 531 534.2
lunilor octombrie-decembrie 6

133 133. Dispoziţie de încasare nr.433 din 27.12. S-a 63000 245 242
ridicat în numerar pentru plata salariului 0 241 245

134134. Dispoziţie de încasare nr. 434 din 28.12. Se încasează 1500 241 523
avans în numerar de la Corcodel L. în contul livrării 0 225 534.4
ferestrelor 2500

135 135. Dispoziţie de plată nr.28.12. Se achită salariul 64000 531 241
lucrătorilor pentru luna octombrie - decembrie (achitarea 0
definitivă)

136136. Extras de cont din 27.12. Se achită datoria CNAS 14778 533.1 242
privind defalcările la asigurarea socială pentru lunile 0
octombrie decembrie

137137. Extras de cont din 27.12. Se achită datoria CNAS 73890 533.2 242
privind defalcările la asigurarea medicală pentru
lunile octombrie - decembrie

138138. Extras de cont din 27.12. Se achită datoria CNA x x x


privind defalcările la fondul social pentru lunile
octombrie - decembrie

139 139. Extras de cont din 27.12. Se achită datoria privind 8210 544 242
cotizaţiile sindicale pentru lunile respective

140 140. Extras de cont din 27.12. Se achită datoria privind 8559 534.2 242
impozitul pe venit aferent lunilor octombrie - decembrie 6

141141. Extras de cont din 27.12. S-au efectuat plăţi în avans 1700 261 241
pentru reclamă (trimestrele I, II şi III ale anului viitor)

142 142. Extras de cont din 28.12. S-a încasat 10764 242 221
creanţa SRL Uniune 0
143143. Extras de cont din 28.12.S-a încasat creanţa SRL 1970 242 221
„Polibrend” 0

144 144. Extras de cont din 28.12. S-a încasat avans de la 1800 242 523
SA „Toc” 300 225 534.4

16
1 Notă de contabilitate. Se reflectă la finele anului
4 diferenţa de curs aferentă soldului de mijloace valutare
5 (cursul oficial 17,1810)
.

146.
1 Notă de contabilitate. Se reflectă diferenţa de curs
4 aferentă decontărilor cu furnizorul pentru utilaje
6

147. Extras de cont provizoriu. S-au încasat numerar în 320000 242 314
contul emisiunii suplimentare (20 000 bucăţi*16 lei)

148. Notă de contabilitate. Reflectarea valorii nominale a 200000 314 311


acţiunilor din emisiunea suplimentară (20 000 bucăţi*10
lei)

149. Notă de contabilitate. Reflectarea sumei diferenţei 120000 314 317


dintre preţul de vânzare şi valoarea nominală (20 000
bucăţi*6 lei)

150. Se acceptă spre plată facturile "Union Fenosa"


pentru consumul de energie electrică
a) în secţiile de bază 3560 811 521
b) în secţiile auxiliare 2910 812 521
c) necesităţile administrative ale entității 2780 713 521
d) TVA 1850 534.4 521

151. a) Se acceptă spre plată facturile "Poşta Moldovei" 200 713 521
pentru serviciile poştale şi telegrafice, fără TVA 40 534.4 521
b) TVA

152. a) Se acceptă spre plată facturile "Moldtelecom" 1910 713 521


pentru serviciile telefonice, fără TVA 382 534.4 521
b) TVA
153. Se acceptă factura "TermoCom" pentru energia
termică consumată
a) în secţiile de bază 35700 811 521
b) în secţiile auxiliare 16200 812 521
c) scopurile administrative ale entității 9500 713 521
d) TVA 12280 534.4 521

154. Notă de contabilitate. Se calculează dobânzile 5600 722 512


aferente creditelor pe termen scurt primite

155. Reevaluarea datoriilor comerciale pe termen scurt în 840 722 521


valută străină la cursul oficial la data întocmirii bilanţului
contabil (cursul oficial la 1 decembrie-17,1810)

156. Notă de contabilitate din 28.12. S-au calculat 25000 332 536
dividende fondatorilor în baza cotelor de participaţie
deţinute, din contul profitului nerepartizat al anilor
precedenţi

157. Notă de contabilitate. Repartizarea costurilor secţiilor 821 812

17
auxiliare
Notă: costurile secţiilor auxiliare se includ în suma totală în costurile indirecte ale
secţiilor de bază

15 Notă de contabilitate. Includerea costurilor indirecte de 811


8. producţie în costul produselor fabricate

159. Reflectarea soldului producţiei în curs de execuţie la


începutul perioadei de gestiune

160. Înregistrarea produselor în curs de execuţie la sfârşitul 78540


anului

161. S-au fabricat şi s-au depozitat produselor finite (la cost


efectiv) Notă: înregistrarea în contabilitate a produselor finite depozitate se
efectuează la sfârşitul perioadei de gestiune.

16 Casarea valorii contabile a produselor finite livrate Notă:


2. înregistrarea livrărilor de produse finite la cost efectiv se efectuează la sfârşitul
perioadei de gestiune.

16 Închiderea conturilor de venituri


3.
a) venituri din vânzări
b) alte venituri din activitatea operaţională
c) venituri din operaţiuni cu active imobilizate
d) venituri financiare
e) venituri excepţionale

16 Închiderea conturilor de cheltuieli


4. a) costul vânzărilor
b) cheltuieli de distribuire
c) cheltuieli administrative
d) alte cheltuieli din activitatea operaţională
e) cheltuieli cu active imobilizate
f) cheltuieli financiare
g) cheltuieli excepţionale

16 Reflectarea rezultatului financiar net


5.

18

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F 1003600005566


Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont 111 Debit Credit


Corespondent

Sold inițial 3)39215 6) 39372


5)157 9)3488
7)2000
8)1488

Rulaj 42860 42860

Sold final 0

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F 1003600005566


Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont 112 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 1)4930 10)2783


6)39372
7)2300
9)3488

Rulaj 50090 2783

Sold final 47307

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F 1003600005566


Perioada : 2018

Sold I Suma

Cont 113 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 10)2783 10)2783

Rulaj 2783 2783

Sold final 0

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont 121 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 13)216407 17) 217649


16)1242

Rulaj 217649 217649

Sold final 0

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018 Sold I

Suma 3 195 600

Cont 123 Debit Credit


corespondent
Sold inițial 17)217649 23)48306
18)29000 25)1494
19)10200 29)1518
21)7680 30)12182

Rulaj 264529 63500

Sold final 3 396 629

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I 890 700


Suma

Cont 124 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 23)48306 31)42898


30) 12182

Rulaj 60488 42898

Sold final 908290

19
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F 1003600005566
Perioada : 2018

Sold I 175 600


Suma

Cont 141 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 35)70000


36)780
37)1400

Rulaj 72180

Sold final 247780

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold inițial 87 910


Suma

Cont 211 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 25)1800 16)200


39)12000 26)3700
41)43000 50)287850
43)36000 51)2160
45)32000 57)3900
48)78000 67)1430
54) 1400
56)4000
63)80
66)250

Rulaj 208530 299240

Sold final -2800

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini 28250


Suma

Cont 213 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 52)200 59)1800


55)300 60)8000
58)250 62)7920
60)8000 63)80
64)220

Rulaj 8750 18020

Sold final 10980

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I 17 100
Suma

Cont 214 Debit Credit


corespondent
Sold inițial 62)7920 61)7920

Rulaj 7920 7920

Sold final 17100

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I 42 500
Suma

Cont 215 Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018 Sold

Suma

Cont 216 Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

20
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018
Sold I
Suma

Cont 217 Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini 685 200


Suma

Cont 221 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 68)34200 69)10000


71)34200 70)24200
74)8800 72)15720
77)372000 73)18480
79)41400 75)5110
80)107640 76)3690
83)8400 78)372000
84)8400
96)105800
100)117950
142)107640
143)19700

Rulaj 606640 808690

Sold final 483150

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini 139000


Suma

Cont 224 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 32)7000 34)7000


38)5000 40)5000
99)5000 42)35000
44)36500
47)3360
49)64140

Rulaj 17000 151000

Sold final 5000

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I 52650
Suma

Cont 225 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 4)7874 4)7874


13)43282 69)1667
82)1333 84)1333
134)2500
144)300

Rulaj 77789 10874

Sold final 119565

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I 200
Suma

Cont 226 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 53)2090 54)1680


85)600 55)410
86)1800 87)1000
92)1900 88)5400
102)1200 89)11200
103)1600 92)1900
108)28 104)1154
123)12425 105)46
109)28
115)50
116)200
124)12425

Rulaj 21643 35493

Sold final -13650


SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont 234 Debit Credit


corespondent

Sold inițial 11)30000 14)11087


12)12000 15)30000
28)

Rulaj

Sold final

21
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

22
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

23
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial
Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

24
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial
Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

25
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold I
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

26
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj
Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

27
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

28
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial
Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

29
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial
Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

30
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent
Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial
Rulaj

31
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold ini
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Sold
Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

SRL ” Orizont” Analiza contului C/F


1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final
SRL ” Orizont” Analiza contului C/F
1003600005566 Perioada : 2018

Suma

Cont Debit Credit


corespondent

Sold inițial

Rulaj

Sold final

32
Balanța de verificare a conturilor sintetice pentru perioada 1.01. 2018- 31.12.2018
Simbolul Sold inițial Rulaj Sold inițial
contului
sintetic Debit Credit Debit Credit Debit Credit
33
Total

34
35
36

S-ar putea să vă placă și