Sunteți pe pagina 1din 11

CONTABILITATE PRIMARA SI CASH-FLOW

Ce este contabilitatea?

Prima definitie data contabilitatii ii apartine italianului Luca Paciolo, in lucrarea sa "Summa de a (Venetia, 1994). Aceasta defineste contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli pri ind inregistrarea

toate afacerile acestuia, in ordinea in care acestea au a ut loc. Partida dubla era definita prin sc!imbul dintre

"n timp s#au delimitat doua conceptii referitoare la contabilitate. $ele doua conceptii nu sunt insa antit o te!nica de lucru%

prima tratea&a contabilitatea ca o teorie stiintifica (repre&inta un sistem de principii si cunostinte car si gestiune)'

a doua tratea&a ca te!nica de c 4(4t19(e ulegere, prelucrare, stocare, transmitere si anali&a a in

instrumente prin care se obser a si inregistrea&a resursele economice, separate ca entitati patrimoni )biectul de studiu al contabilitatii il repre&inta patrimoniul economic. Patrimoniul repre&inta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu aloare economica, apartinand unei acestora.

economice la care se refera. +c!ilibrul pe care se ba&ea&a inregistrarile contabile il repre&inta ec!ilibrul dintr

,esursele atrase de societate isi gasesc reflectarea in contabilitate in Pasi ul bilantier. -odul i reflectarea in contabilitate in Acti ul bilantier. Acti ul si Pasi ul repre&inta asadar cele ( parti ale bilantului modul de utili&are a acestora se poate scrie ca Acti .Pasi . Principiile contabile

,eali&area contabilitatii unei intreprinderi mici si mi*locii trebuie sa respecte anumite principii s

1. Principiul continuitatii acti itatii # aceasta presupune ca persoana *uridica isi continua in mod norm in stare de lic!iditate sau reducere semnificati a a acti itatii.

"n ca&ul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe ba&a principiului c

impreuna cu e/plicatii pri ind modul de intocmire a acestora si moti ele care au stat la ba&a deci&iei co continua acti itatea.

(. Principiul permanentei metodelor # aceasta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reg

contabilitate si pre&entarea elementelor de acti si de pasi si a re&ultatelor, asigurand comparabilitatea in tim 0. Principiul prudentei # aceasta presupune%

a) se or lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inc!eierii e/ercitiului finaciar'

b) se a tine seama de toate obligatiiile pre i&ibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cur

unui e/ercitiu anterior, c!iar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data inc!eierii si data intocmirii b

c) se a tine seama de toate a*ustarile de aloare datorate deprecierilor, indiferent daca re&ultatul e/

4. Principiul independentei e/ercitiului # aceasta presupune ca se a lua in considerare toate e

finanicar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii parti

1. Principiul e aluarii separate a elementelor de acti si pasi # aceasta presupune ca, in edere bilant, se a determina separat aloarea aferenta fiecarui element indi idual de acti si de pasi . I.II. Registrele de conta ilitate ,egistrele de contabilitate obligatorii sunt% ,egistrul#*urnal, ,egistrul#in entar si $artea mare. contabilitate se efectuea&a conform normelor elaborate de -inisterul 2inantelor Publice.

,egistrele de contabilitate se utili&ea&a in stricta concordanta cu destinatia acestora si se pre&in permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Pentru erificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste bala e/ercitiului financiar, sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice.

Persoanele pre a&ute la art. 1 care utili&ea&a sisteme informatice de prelucrare automata a dat

inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe ,egistrul#*urnal, ,egistrul#in entar si $artea mare, precum si documentele *ustificati e care stau la

pastrea&a in ar!i a persoanelor pre a&ute timp de 13 ani, cu incepere de la data inc!eierii e/ercitiului finan

statelor de salarii, care se pastrea&a timp de 13 de ani.

"n ca& de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se or lua masuri de reco &ile de la constatare, potri it reglementarilor emise in acest scop. I.III. Sit!atii "inanciare an!ale +/ercitiul financiar repre&inta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de 4urata e/ercitiului financiar este de 1( luni. +/ercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 31.31.(335)%

a) pentru sucursalele cu sediul in ,omania, care apartin unei persoane *uridice straine, cu e/cep

$omisia 6ationala a Valorilor -obiliare si societatilor de asigurare, daca e/ercitiul financiar difera pentru soc

b) pentru filialele consolidate ale societatii#mama, precum si pentru filialele filialelor, cu e/ceptia inst

6ationala a Valorilor -obiliare si societatilor de asigurare, daca e/ercitiul financiar difera pentru societatea#m +/ercitiul financiar al unitatilor nou#infiintate incepe la data infiintarii, potri it legii. +/ercitiul financiar al unei persoane *uridice care se lic!idea&a incepe la data inc!eierii e/ercitiului

datei cand incepe lic!idarea. Perioada de lic!idare este considerata un e/ercitiu financiar, indiferent de dura

Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati#mama se intocmesc pentru acelasi e/ercitiu

societatii#mama. 4aca e/ercitiul financiar al filialelor difera de e/ercitiul financiar aplicabil societatii#mam

intocmite la o alta data pentru a tine cont de e/ercitiul financiar al ma*oritatii sau al celor mai importante dintr +/ercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Persoanele *uridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusi in situatia fu&iunii, di i&arii

-inisterul 2inantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perio

Pentru persoanele *uridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele "nternation anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia e/plicati e. Persoanele *uridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor pre a&ute

cu directi ele europene si intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pie

Pentru persoanele *uridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, con e/plicati e.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor. Pentru

si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, -inisterul 2ianntelor Publice stabileste continutul situ

aceste sucursale. "nstitutia respecti a stabileste si cerintele referitoare la informatiile pri ind acti itatea p

sucursalele respecti e in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referito "nstitutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de c

Situatiile financiare anuale or fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor *uridice prin care isi financiare anuale si confirma ca%

a) politicile contabile utili&ate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a po&itiei financiare, performantei financiare si a celorlalt c) persoana *uridica isi desfasoara acti itatea in conditii de continuitate.

) societate#mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria acti itate, cat si raport anu

)biecti ul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a po&itiei financiar referitoare la acti itatea grupului, potri it reglementarilor contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat,

celelalte componente, respecti informatii referitoare la acti itatea grupului, potri it reglementarilor contabile

situatiile financiare anuale consolidate, si or fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale indi id

Situatiile financiare anuale ale persoanelor *uridice sunt supuse auditului financiar, care se efectuea& *uridice autori&ate, potri it legii.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu oca&ia fu&iunii, di i&ar Persoanele *uridice au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare stabilite de -inisterul 2inantelor Publice .

$riteriile in functie de care situatiile financiare anuale ale persoanelor *uridice sunt supuse auditu finantelor publice. Verificarea de catre cen&ori a situatiilor financiare anuale se efectuea&a potri it legii. Persoanele *uridice care organi&ea&a contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cen&ori, dupa ca&. Aceste

,omania, care apartin unor persoane *uridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor#mama care into

Actionarii si anga*atii unei societati au dreptul sa se informe&e in legatura cu situatiile financiare an mama, fara nici o discriminare. Situatiile financiare anuale se pastrea&a timp de 13 de ani.

"n ca& de incetare a acti itatii persoanelor *uridice, situatiile financiare anuale, precum si registre statului, in conformitate cu pre ederile legale in materie.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un e/emplar al situatiilor f

finantelor publice *udetene, respecti a municipiului 7ucuresti, sau, dupa ca&, la 4irectia generala de admin

a) persoanele pre a&ute la art. (8 alin. (0) din Legea contabilitatii 91:1991, in termen de 113 de &ile de la in

b) persoanele pre a&ute la art. (8 alin. (4) si (8) din Legea contabilitatii 91:1991, in termen de 1(3 de &ile de c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat acti itate or depune o declaratie in acest sens, in anului (338.

financiar. Pre ederile pre&entului alineat se aplica pana la data de 01 decembrie (338, inclusi pentru si

"nstitutiile publice si celelalte persoane *uridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de cr trimestriale si anuale la organul ierar!ic superior, la termenele stabilite de acesta.

-inisterele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati p financiare trimestriale si anuale, potri it normelor si la termenele stabilite de acesta. I.I#. For$a si contin!t!l sit!atiilor "inanicare an!ale si$%li"icate "n continuare om detalia foarte succint urmatoarele situatii finanicare% 7ilantul

administrati #teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la -inis

$ontul de profit si pierdere Politicile contabile si notele e/plicati e )ptional se poate intocmi situatia flu/urilor de tre&orerie

7ilantul este documentul contabil de sinte&a prin care se pre&inta elementele de acti , datorii si ca natura si lic!iditate, respecti natura si e/igibilitate, la inc!eierea e/ercitiului finanicar, precum si in celelalte

Pentru "--#uri, bilanturile contabile se intocmesc semestrial, primul la 03 iunie, iar cel de#al d administratiile financiare teritoriale se reali&ea&a in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de (1 a ,eferitor la gestiunea fiscala a intreprinderilor facem urmatoarele preci&ari suplimentare. Persona *uridica a depune in fiecare luna la institutiile publice urmatoarele obligatii% # %entr! anga&ator% # $ASS 5; (7ugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) # sanatate # soma* (,1; ( 7ugetul Asigurarilor de Soma*) # contributie # $AS 19,51; ( 7ugetul Asigurarilor Sociale de Stat) # sociale # $ontributie de asigurari pentru accidente de munca si boli acti itate ($A+6) # $ontributii pentru concedii si indemni&atii de la P< sau P2 # "=- 3,51; ($amera de -unca) # comision pentru cartea de # fondul de mediu de ( ori pe an in functie de consumul motorina, etc) Pentr! anga&at' # soma* 1; ( 7ugetul Asigurarilor de Soma*) # contributie indi iduala # la $ASS 8,1; (7ugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) # contrib. # $AS 9,1; ( 7ugetul Asigurarilor Sociale de Stat)# contributie

I.#. Cont!l de %ro"it si %ierdere

Pentru "--#urile, contul de profit si pierdere se intocmeste semestrial, primul la 03 iunie, iar cel de#a

administratiile financiare teritoriale se reali&ea&a in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de (1 a a

Asadar, contul de profit si pierdere cuprinde% cifra de afceri neta, eniturile si c!eltuielile e/ercitiu e/ercitiului (profit sau pierdere).

$ifra de afaceri neta cuprinde sumele pro enind din an&area de bunuri si prestarea de ser icii ce in aferente.

*uridice, dupa scaderea reducerilor comerciale (rabaturile, remi&ele si alte reduceri acordate clientilor), a ta/

"n categoria eniturilor se includ atat sumele sau alorile incasate sau de incasat in nume propriu di acti itate). Veniturile din acti itati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi% an&ari, comisioane,

surse (cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca re&ultat din acti itatea curenta, da

Acti itatile curente sunt orice acti itati desfasurate de o persoana *uridica, ca parte integranta a o care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr#un mod frec ent sau regulat, de e/emplu e/proprieri sau $ontabilitatea eniturilor se tine pe categorii de enituri, dupa natura lor, astfel%

cone/e acestora. +lementele e/traordinare sunt eniturile sau c!eltuielile re&ultate din e enimente sau tran

enituri din e/ploatare' enituri financiare' enituri e/traordinare (de e/emplu, daunele pretinse de detinatorii de politie in urma producerii unor

Veniturile din an&ari de bunuri se inregistrea&a in contabilitate in momentul predarii bunurilor catre

alte conditii pre a&ute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respecti e, Veniturile din prestarea de ser icii se inregistrea&a in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Veniturile din doban&i, rede ente si di idende se recunosc astfel%

doban&ile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii enitului respecti , pe ba&a rede entele se recunosc pe ba&a contabilitatii de anga*amente, conform contractului'

di idendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de ale incasa'

Veniturile din reluarea pro i&ioanelor se e identia&a distinct in functie de natura acestora. 4iminu c!eltuiala de ine e/igibila. $ontabilitatea c!eltuielilor se tine pe feluri de c!eltuieli, dupa natura lor, astfel%

efectuea&a prin inregistrarea la enituri in ca&ul in care nu se mai *ustifica mentinerea pro i&ioanelor co

c!eltuieli de e/ploatare' c!eltuieli financiare' c!eltuieli e/traordinare (calamitati si alte e enimente e/traordinare) I.#I. Politicile conta ile si note e(%licati)e la sit!atiile "inanciare an!ale si$%li"icate

Politicile contabile repre&inta ansamblul de principii, ba&e, con entii, reguli si practici specifice a pre&entarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Structura bilantului si acontului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un e/ercitiu financiar rand inscris in formatul pre&entat.

profit si pierdere acele elemente pentru care nu e/ista alori atat in e/ercitiul finaciar curent, cat si in cel pre

Politicile contabile trebuie eleborate astfel incat sa se asigure furni&area prin situatiile financiare anu fie% a) rele ante pentru ne oile utili&atorilor in luarea deci&iilor' b) credibile in sensul ca%

repre&inta fidel re&ultatele si po&itia financiara a persoanei *uridice' sunt neutre' sunt prudente' sunt complete sub toate aspectele semnificati e. Notele e(%licati)e

Notele explicative se pre&inta sistematic, in general anual sau semestrial acolo unde ne oia de info din bilant si contul de profit si pierdere trebuie sa e/iste informatii aferente in notele e/plicati e.

"n notele e/plicati e, fiecare element obligatoriu pre&entat in situatiile financiare anuale simplificate d

cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la pre&entarea unei informatii eloc ente pentru util

"n notele e/plicati e, fiecare element din conntul de profit si pierdere poate fi de& oltat cu orice elem in formatul cerut.

>rmatoarele informatii trebuie pre&entate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru b a) numele persoanei *uridice care face raportarea' b) faptul ca situatiile finaciare anuale simplificate sunt proprii acesteia' c) data la care s#au inc!eiat sau perioad ala care se refera situatiile financiare anuale

simplificate'

moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale simplificate'

e) e/primarea cifrelor incluse in raportare (mii lei). I.#II. Cas* "lo+

"n pre&ent, patronii si managerii unor mici intreprinderi trebuie sa in ete macar ba&ele managem

organi&atie sa se ocupe de partea financiara, n#o sa ai parte decat de probleme. Aptitudinile de ba&a ale

gestionarea banilor si contabilitatea, care trebuie sa fie supusa unor controale financiare pentru a asigura bu

-anagerii noilor intreprinderi mici si mi*locii trebuie sa in ete sa genere&e rapoarte financiare, sa le afacerea din punct de edere financiar. Anali&a financiara arata situatia reala a afacerii # a&ut in acest fel, necesare pentru sanatatea afacerii tale. I.#II.,. -estionarea cas*-"lo+-!l!i .%re)i/ionari de n!$erar0 Ce s!nt anii lic*i/i1

parte a managementului. Acest modul te a a*uta sa intelegi practicile de ba&a ale managementului financia

7anii g!eata sunt banii pe care ii ai in banca sau in firma. Ai mereu ne oie de bani lic!i&i% pentru

inseamna ca ai mai multi bani lic!i&i. ) lectie pe care toti antreprenorii trebuie sa o in ete este diferenta dint

pe care te astepti sa ii ai daca toti clientii platesc la timp si daca ti#ai impartit corect costurile pentru perioa

trebuie sa#i ai mereu pentru a tine afacerea pe picioare, timp in care te ocupi de aducerea profitului. Pe te

daca banii lic!i&i nu au un ni el po&iti . 6u poti c!eltui profit, c!eltuiesti bani?

Ce este cas*-"lo+-!l .%re)i/i!nea de n!$erar01

$as!#flo@#ul se refera pur si simplu la intrarile si iesirile de bani in cadrul firmei tale pe o perioada d

iesiri de bani lic!i&i repre&inta una din principalele sarcini ale unui intreprin&ator. "esirile de bani sunt mas

platesti salariile, c!iria si creditorii. "ntrarile sunt acei bani pe care ii primesti de la clienti, debitori si in estitor Cash-flow-ul pozitiv

4aca banii care intra in firma sunt mai multi decat cei care ies, firma are un cas!#flo@ po&iti . $a

firma si singura gri*a e de a gestiona banii in plus? Precum sanatatea, te ingri*orea&a cas!#flo@#ul po&iti doa Cash-flow-ul negativ

Atunci cand banii care ies din firma sunt mai multi decat cei care intra se c!eama ca ai un cas!#flo

de e/emplu # de necolectarea la timp a banilor de la clienti. =rebuie gasite solutii rapide pentru a e ita intrare Componentele cash-flow-ului Cash-flow-ul are, in mod normal, trei componente: 1) Cash-flow-ul operational $as!#flo@#ul operational este cel generat de operatiuni interne. Sunt banii pro eniti din an&area cea mai importanta sursa de enit si pentru ca este generata intern, inseamna ca ai si control asupra ei. 20 Cas*-"lo+-!l de in)estitii

Acestia sunt banii generati intern, dar din acti itati non#operationale. $as!#flo@#ul de in estitii includ Aceste in estitii repre&inta profitul tau pe temen lung. 30 Cas*-"lo+-!l "inanciar

Acestia sunt banii pro eniti din surse e/terne% debitori, in estitori, actionari. Acor&i un imprumut, aceste acti itati trebuie trecute in cas!#flo@#ul financiar. Gestionarea eficienta a cash-flow-ului

Pentru a e ita sa scoti bani din bu&unar cind apare o factura neasteptata, trebuie sa gestione&i efici # Sa stii cind, de unde si cum apar ne oile de bani lic!i&i

# Sa stii care sunt cele mai bune surse de obtinere a banilor in ca&ul unor ne oi aditionale de bani lic!i&i # Sa fii pregatit sa intimpini aceste ne oi si sa pastre&i relatii bune cu banca si ceilalti creditori.

Primul lucru pe care trebuie sa#l faci pentru a e ita o cri&a financiara este o pre i&ionare de numera elabora strategia firmei.

numerar se fac atat pe termen scurt (saptamanal, lunar) pentru a gestiona eficient banii &i de &i, cat si pe

S-ar putea să vă placă și