Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă

CUPRINS CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 2 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare...............................................................................2 2. Rolul si importanta situaţiilor financiare.....................................................................................................................4 3. Normalizarea – armonizarea - convergenta contabilă ...............................................................................................5 4 Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare ........................................................................................................8 4.1 Bilanţul contabil...........................................................................................................................................................8 4.2 Contul de profit si pierdere.......................................................................................................................................13 4.2.1 Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internaţionala..........................................15 4.3 Situatia modificărilor capitalului propriu...............................................................................................................16 4.4 Situatia fluxurilor de trezorerie................................................................................................................................17 4.5 Note explicative la situaţiile financiare anuale ......................................................................................................19 5. Principii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare...................................................................20 6. Lucrări contabile preliminare intocmirii situatiilor financiare...............................................................................23 7. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari...........................................................................26 7.1 Indicatorii de lichiditate.............................................................................................................................................26 7.2 Indicatorii gradului de indatorare............................................................................................................................27 7.3 Indicatori privind utilizarea activelor......................................................................................................................27 7.4 Indicatorii Profitabilitatii..........................................................................................................................................28 8. Auditul situatiilor financiare ......................................................................................................................................28 CAPITOLUL II CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE. Sporirea relevantei, credibilitatii si transparentei informatiilor prezentate in situatiile financiare........................30 2.1.Contabilitatea creativa ..............................................................................................................................................34 2.2. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la SC ENID Impex SRL – studiu de caz.................................35 2.2.1 Prezentarea societăţii ENID IMPEX SRL............................................................................................................35 AGA...............................................................................................................................................................37 2.2.2 Analiza structurii patrimoniale .............................................................................................................................39 2.2.3 Analiza lichidităţii si solvabilităţii.........................................................................................................................42 1

Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................................................48

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare Legea contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene , Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a Comunitatii Economice Europene. Societăţile comerciale , companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetaredezvoltare , societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat in contabilitate, dupa caz. Situaţii financiare anuale Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic, durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 01.01.2007): • pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate;
2

Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă

pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia instituţiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exerciţiul financiar diferă pentru societateamama. Exerciţiul financiar al unitarilor nou-infinitate incepe la data infiintarii, potrivit legii. Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa. Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se întocmesc pentru acelaşi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritarii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate (de la 01.01.2007). Exercitiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar. Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii. Ministerul Finanţelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar. Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, cont de profit si pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative. Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevăzute mai sus aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene si întocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative. Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, politici contabile si note explicative. Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt însoţite de raportul administratorilor. Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  Raportul anual cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.  Situaţiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca: • a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; • b) situaţiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; • c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a poziţiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

3

Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă

Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, si vor fi făcute publice împreuna cu situaţiile financiare anuale individuale ale societarii-mama. Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare consolidate. Acţionarii si angajaţii unei societăţi au dreptul sa se informeze in legătura cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societati - mama, fără nici o discriminare. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. In caz de incetare a activitatii persoanelor juridice, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie. Instituţiile publice si celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome si unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. Ordinul 1752/17.11.2005 prevede ca persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime :  total active : 3.650.000 Euro  cifra de afaceri neta : 7.300.000 Euro  numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar :50 vor întocmi situaţii financiare anuale care cuprind :  bilant  cont de profit si pierdere  situatia modificarii capitalului propriu  situatia fluxurilor de trezorerie  note explicative la situatiile financiare anuale. Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind : bilantul prescurtat , contul de profit si pierdere, note explicative la situatiile anuale simplificate. 2. Rolul si importanta situaţiilor financiare Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificării capitalurilor proprii şi fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii pentru respectivul exerciţiu financiar. Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a poziţiei financiare a unei întreprinderi si a tranzacţiilor efectuate de aceasta. Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice. Situatiile fmanciare prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor incredintate conducerii intreprinderilor.
4

care prezinta regulile si principiile relative la elaborarea situatiilor financiare anuale ale societatilor. reprezinta una dintre cele mai curajoase provocari pentru mediul de afaceri romanesc. in primul rand. reglementarile contabile sunt structurate pe cinci sectiuni: lege. concomitent cu reorientarea gandirii profesionistilor contabili. sa stăpâneasca nu numai limba afacerilor (numim aici engleza). instructiuni. instructiunile si materialelesuport trebuie elaborate pentru a reflecta modificarile ori completarile aduse legii si normelor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Pentru a atinge acest obiectiv. dar mai cu seama principiile si termenii contabilitatii internaţionale. iar diversele materiale trebuie sa contina reglementari specifice si reduse ca insemnate. Începând cu anul 2005. 5 . b) b) Pentru entitatile de interes public si cotate. iar Programul de dezvoltare a contabilitatii romanesti presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) Pentru entitatile care nu sunt de interes public. Dat fiind faptul ca IFRS sunt intr-un permanent proces de dezvoltare. dar trebuie sa subliniem si faptul ca normele bune nu sunt suficiente pentru a garanta o buna informare financiara si nici pentru evitarea scandalurilor financiare. O alta provocare dificila pentru contabilul roman va fi cu siguranţa traducerea practica a notiunii de valoare justa. reglementarile contabile trebuie amendate. Normalizarea – armonizarea . sistemul de drept romanesc are la baza. redate prin reflectarea evolutiei capitalurilor proprii (activului net). norme. Printre acestea si România. normele contabile pe care le vom aplica fac parte dintr-un dispozitiv de control. inclusiv castigurile si pierderile. evoluţie din care sunt excluse efectele operatiilor efectuate de întreprindere direct cu proprietarii săi  fluxurile de trezorerie trecute . care implica obţinerea tot mai frecventa de informaţii privind valoarea justa a activelor detinute de entitate. contabilul trebuie sa fie informat asupra naturii economice a activitatilor entitatilor cu scopul oferirii celor mai adecvate solutii practice. performanta sa economica. ajuta utilizatorii la estimarea viitoarelor luxuri de numerar ale întreprinderii si. rezultatul net al întreprinderii si. 3. auditori si reglementatori. Noile norme contabile internationale IFRS aduc schimbari in interpretarea si perceptia informatiei financiare de catre entitate. ce se pot constitui in baza pentru determinarea fluxurilor de trezorerie viitoare Aceste informaţii. Daca unul dintre aceste sisteme nu functioneaza. Pentru ca rationamentul profesional va fi cel ce va prima. normele sa fie in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS/IFRS). aceasta este o alta problema. alaturi de corporate governance. situaţiile financiare ofera informatii despre:  activele controlate de întreprindere  datoriile întreprinderii  capitalurile proprii. Daca normele contabile nu sunt bune. situatiile financiare pot fi false. devenind mai complexe si prescriptive. intr-o acceptie mai larga. Pe de alta parte. aspect determinat. monografii contabile si alte reglementari de natura contabila. Astfel. monografiile contabile trebuie adaptate cerintelor legii si normelor ca parte a materialelor de instruire. împreuna cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare. ele impunand un nou vocabular de specialitate. de importanta acestora in viata economica a tarii: legea trebuie sa fie adaptata cerintelor Directivei a IV-a. a momentului si gradului de certitudine a generării numerarului si echivalentelor de numerar.convergenta contabilă Procesul de armonizare a contabilitatii romanesti cu cerintele Standardelor Internationale de Contabilitate si cu Directiva a IV-a a Consiliului European. ca interes rezidual al proprietarilor in activele controlate de întreprindere  veniturile si cheltuielile. Fiind o tara de drept roman. in special. pevederile sistemului legislativ romanesc. aproximativ 91 de tari au autorizat sau au impus aplicarea IFRS. aproape exclusiv. contabilul roman trebuie sa devina un contabil internaţional.

nu au fost folosite in practica. ridicand problema reconcilierii intre: a) b) c) forma juridica si realitatea economica. Adoptarea integrala a IFRS-urilor pretinde ca o entitate sa aplice toate IFRS-urile in vigoare la data de raportare in cazul primelor situatii financiare IFRS. ceea ce ar fi foarte dezavantajos pentru noi. • Se va impune aplicarea integrala a unor standarde ce nu au fost aplicate anterior (IAS 36. IAS/IFRS in contabilitatea romaneasca Abordarea reformei contabile prin prisma anglo-saxona a determinat o incompatibilitate mare cu traditia contabila franceza adoptata initial. active si datorii contingente). deoarece nu le va fi usor sa tina pasul cu ele din cel putin doua motive: pe de o parte.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă De asemenea. la ora actuala nu exista o traducere completa autorizata a IFRS-urilor in vigoare. chiar daca au existat si anterior. IAS 39. Aceasta prevedere va ridica cu siguranta o serie de probleme societatilor romanesti ce intra sub incidenta lor. standardele sunt intrun proces de continua dezvoltare in vederea convergentei cu US GAAP. • Va trebui aplicata contabilitatea de inflatie (IAS 29). este posibil sa apara anumite conflicte de interpretare cu autoritatile fiscale. d) formarea profesiei contabile pe baza de procedura si cea pe baza de judecata profesionala. coordonare si verificare sau control a informatiei financiar contabile. drept urmare. Acest model are doua dezavantaje majore: • investitorii nu vor sti care profit este mai relevant: cel obtinut pe baza normelor nationale sau cel rezultat din aplicarea referentialului international. iar pe de alta parte. in permanenta. 6 . implementare. aceasta in pofida faptului ca profitul contabil va continua sa fie punctul de pornire in calculul profitului fiscal. cerintele fiscale si informatiile necesare investitorilor. orientarea bancara a finantarii intreprinderii si piata de capital. Tot pe aceasta linie. Insa. in condiţiile dinamizării afacerilor. iar implicatiile fiscale ale anumitor tranzactii sa fie neclare. contabilul roman va avea in vedere. In viitor va trebui ca rationamentul profesional sa raspunda nevoii de aplicare a IFRS-urilor si mai putin practicilor generate de legislatie. • In Romania va exista un model dual. iar marile intreprinderi un sistem contabil international. • pe termen lung s-ar putea ajunge la calcularea impozitului pe baza sistemului contabil international. Instrumente financiare: recunoastere si evaluare) si implementarea unor concepte noi (impozit amanat. in functie de nivelul inflatiei din anii urmatori si de avantajele oferite de IFRS 1. In ceea ce priveste profesia contabila se simte nevoia asimilarii unui nou mod de interpretare. credem ca determinarea profitului fiscal va fi delegata in sarcina altor persoane decât contabilul entitatii. care. aspectul fiscal al tranzactiilor si va fi tentat sa dea prioritate celui din urma. IMM-urile aplicand un sistem contabil national racordat la Standardele Internationale. credem ca este posibil ca reglementările fiscale si functionarii fiscali sa nu tina ritmul cu reglementarile contabile. ceea ce implica modificari si completari frecvente. Deprecierea activelor. in virtutea unor reflexe dobandite. pana acum optionala.

este de asteptat 7 . desi nu vor fi usor de modificat mentalitatile profesionale contabile romanesti. intrucat vine in contradictie cu principiul prevalentei economicului asupra juridicului. inclusiv pentru stat.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă • In vederea asigurarii comparabilitatii cu situatiile financiare ale anului 2005. in detrimentul tehnicii inregistrarilor contabile. • se va impune renuntarea la inventarierea anuala a patrimoniului. ele trebuie sa fie transparente pentru utilizatori si comparabile in timp si spatiu. Spiritul IASB vine in contradictie cu traditia culturala romaneasca. • o alta dilema cu care se vor confrunta profesionistii contabili o reprezinta constituirea sau nu a provizioanelor. Devine obligatorie consolidarea conturilor. in detrimentul Planului contabil general. corecte si credibile pentru toti utilizatorii. Drept urmare. iar pe de alta parte constituirea sau nu a provizioanelor este ceruta in vederea obtinerii imaginii fidele. se va impune modificarea planului de conturi in vigoare momentan. care pe de o parte diminueaza in mod artificial profitul si dividendele. cu prezentarea cheltuielilor dupa natura lor. renuntandu-se la perioada de prescriptie de 3 ani. • se va impune renuntarea la conceptul de patrimoniu. se impune intocmirea unui bilant de deschidere IFRS de la 1 ianuarie 2007. In situatia in care se urmareste atragerea investitorilor straini. dezvoltarea pietelor de capital si orientarea spre practica contabila internationala. • anularea creantelor incerte prin trecerea pe cheltuielile perioadei. orientarea predominant fiscala. se va impune renuntarea la termenul de "mijloace fixe" in favoarea celui de "imobilizari corporale" pentru a fi in spiritul IAS. • se va cere impunerea Cadrului general. In privinta provizioanelor pentru creantele incerte este de dorit renuntarea la practica curenta (determinarea la valoarea neta a facturilor incerte din punctul de vedere al incasarii) in vederea aplicarii rationamentului profesional: • determinarea se va face prin aplicarea unor procente asupra soldurilor creantelor comerciale in functie de vechime. standardele stipuleaza ca informatiile necesare sa fie generate la costuri mai mici decat beneficiile utilizatorilor. ceea ce poate da nastere unor ambiguitati in ceea ce priveste urmatoarele aspecte: • se va acorda o importanta deosebita situatiilor financiare. Fiind concepute in spiritul pragmatic anglo-saxon. chiar daca acest deziderat nu se va realiza imediat. • politica contabila si manageriatul intreprinderii trebuie sa caute un echilibru intre relevanta si credibilitate. • se va impune recunoasterea ca si cheltuieli ale perioadei a cheltuielilor de constituire si a obiectelor de inventar pentru a fi in asentimentul standardelor. • situatiile financiare intocmite raspund nevoii de informare a utilizatorilor despre pozitia financiara. performanta si cash-flow-ul agentului economic. Oricum. • obiectivul fundamental al contabilitatii este obtinerea de informatii reale. • se va impune renuntarea la formatul CPP vertical.

este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile. precum si calitatea deciziilor manageriale. Comunicarea intr-un limbaj unic. 8 . din cauza legislatiei nationale. . ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale în calitate de: investitor. clară şi completă a patrimoniului. de asemenea. care trebuie adoptat la nivelul intregii entitati patrimoniale. iar capacitatea acestora de a atrage investitori si capital si de a crea plus valoare. Pe pietele cu un nivel concurential in permanenta crestere. care va schimba modalitatile de lucru si. decizie şi control. rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii. puse de acord cu inventarul. prin asigurarea unui nivel mai mare de incredere. a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială. Este un nou sistem de evaluare a performantei. . va fi afectata. este posibil sa impuna schimbari decisive in domeniul managementului strategic. O intreprindere ale carei situatii financiare sunt conforme cu IFRS trebuie sa evidentieze acest fapt explicit si fara rezerve in notele la situatiile financiare. în documente de sinteză expresiv şi relevante. fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale. sau care nu pot realiza acest lucru. vor fi dezavantajate. a noncompensării. relevanta si consecventa a interpretarii contabile. prin trecerea la aplicarea IFRS. Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare. permanenţei metodelor.1 Bilanţul contabil Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare. Adoptarea unui limbaj global de raportare financiara.respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului. in ceea ce priveste diferentele de curs valutar si distribuirea dividendelor interimare se va impune adoptarea referentialului international in vigoare. deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS decat daca satisfac toate cerintele impuse de aceste standarde. IFRS va permite entitatilor patrimoniale sa se raporteze la alte entitati similare de la nivel mondial si va permite investitorilor si altor parti interesate sa compare performanta cu competitorii de la nivel global. Aplicarea IFRS va permite grupurilor multinationale sa aplice principii contabile comune la nivelul tuturor filialelor.respectarea principiilor: prudenţei. Entitatile care nu vor asigura aceasta comparabilitate. In acelasi timp. creditor. continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de închidere. va asigura un nivel mai inalt de credibilitate si va spori posibilitatile de acces la piata de capital. administrator. toţi agenţii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligaţi să întocmească bilanţ contabil. bancă. fapt care poate optimiza fluxul informational intern. Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. IFRS poate facilita tranzactiile economice. indiferent de originea utilizatorilor. accesibile nu numai specialiştilor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă clasificarea cheltuielilor dupa functiuni. Adoptarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) este un proces sistematic si complex de implementare a unui nou sistem de proceduri contabile si reprezinta mai mult decat o modificare a reglementarilor contabile. unanim acceptat. Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991. Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă. le va permite entitatilor sa fie percepute corect. 4 Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare 4.posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate. care presupune: .

puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. PASIVUL bilantului. se au în vedere următoarele reguli: . întrun număr restrâns de indicatori.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală. bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale. 1) Funcţia de generalizare a datelor în ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor izvorăşte din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente.nu sunt admise compensări între conturile ce se înscriu în bilanţ şi respectiv între conturile de venituri şi cheltuieli din contul de “Profit si pierdere”. PASIVUL. întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe situaţia patrimonială şi a rezultatelor din perioada considerată baza de raportare. pe baza bilanţului contabil se analizează periodic. a situaţiei financiare a unităţii patrimoniale şi a rezultatelor obţinute. prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului. rezerve şi alte componente ale situaţiei nete. şi partea dreaptă. 2) Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare se manifestă prin aceea că. se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare. componente de bază ale dării de seama contabile. . datorii. 2) funcţia de cunoaştere a mersului activităţii economico-financiare. In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria de resurse economice. În practică se cunosc două scheme de bilanţ. Bilanţul este documentul contabil de sinteză. sursele de constituire a acestora. de informare asupra situaţiei patrimoniului. iar pasivul. La întocmirea bilanţului contabil. finalitatea fiind prezentarea situaţiei nete a patrimoniului. 3) funcţia previzională. capitaluri. care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiare a unităţii patrimoniale. iar modelul de bilanţ sub forma listei verticale ordonează structurile patrimoniale în active. precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii. iar sursele de finantare. originea resurselor. Având acelaşi scop. numită şi schema orizontală de bilanţ. gradul realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor. prin Colegiul Consultativ al Contabilităţii. societăţi comerciale şi instituţii publice. ACTIVUL. aceste părţi constitutive formează un tot unitar. 9 . Adunările Generale ale Acţionarilor. În acest scop. Pentru întocmirea şi prezentarea completului bilanţier.posturile de bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate. una sub formă de tablou cu două părti: partea stângă. Ministerul Finanţelor. Consiliile de Administraţie. modelele şi normele metodologice se elaborează de Banca Naţională cu avizul Ministerului Finanţelor. Bilanţul sub formă de tablou cu două părţi pune în evidenţă egalitatea între resurse şi utilizări. şi modelul sub forma listei verticale sau schema bilanţului vertical. Pentru societăţile bancare. elaborează modele de situaţii privind bilanţul şi celelalte componente pentru regii autonome. 3) Funcţia previzională constă în posibilitatea oferită de bilanţ de a orienta activitatea viitoare. activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica si sociala. managerii unităţilor patrimoniale analizează periodic situaţia economico-financiară. precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat. pe baza bilanţului contabil. Bunurile economice constituie ACTIVUL. a anexelor sale şi a raportului de gestiune. Importanţa bilanţului contabil derivă din funcţiile pe care acesta le îndeplineşte: 1) funcţia de generalizare a datelor contabilităţii. după criterii bine stabilite.

creante. Ca urmare. în cazul întreprinderilor mici si mijlocii. care presupune o schemă de bilanţ mai redusă. II. cifra de afaceri şi numărul mediu de salariaţi ). se disting urmatoarele categorii de active : .Activele circulante se impart in: stocuri si productia in curs de executie. I. grupare ce se face în funcţie de praguri fiscale ( care au în vedere valoarea activului bilanţului. In raport de exigibilitatea surselor de finantare.datorii pe termen scurt sau curente A) Bilanţul propriu-zis poate fi alcătuit în două variante sau sisteme. I. format din capitalurile proprii . .In raport de aceste criterii. iar in cea a pasivului se delimiteaza capitaluri permanente (pe termen lung) si datorii curente (pe termen scurt). finantare straina) si exigibilitatea lor( termenul de decontare mai mare sau mai mic de un an). Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active circulante Stocuri 10 . imobilizari corporale si imobilizari financiare. b. Pasivul bilantier reprezinta sursele sau resursele de finantare a bunurilor economice. a. plasamente si disponibilitati banesti. iar pasivul . Aprecierea financiara grupeaza activele in raport de lichiditate (durata de transformare in bani) . iar pasivele in functie de exigibilitatea lor (durata de plata).Active circulante – denumite si active curente. mijlocii şi întreprinderi mari. III.cuprind toate activele de exploatare si cele de trezorerie a caror durata de lichiditate este de pana la un an.capital permanent. Bilanţ contabil în sistem simplificat. în funcţie de gruparea întreprinderilor în întreprinderi mici . Activele imobilizate se impart in trei grupe: imobilizari necorporale. Bilanţ contabil în sistem de bază prevăzut să fie utilizat de întreprinderi mari. activul este definit prin structurile de capital fix si capital circulant. acesta cuprinzând posturi şi indicatori compleţi privind activitatea şi rezultatele întreprinderii. Prin componenta sa delimiteaza clasificarea surselor de finantare in functie de modul de constituire ( finantare proprie. pasivele se grupeaza in: . Activul bilantier evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice. B. provizioane pentru riscuri si cheltuieli si datoriile pe termen lung . Finantarea bunurilor economice se refera la modul de acoperire si de sustinere financiara a activului financiar. Bilanţul unităţilor patrimoniale care desfăşoară activităţi economice cuprinde toate elementele de activ şi pasiv grupate după destinaţie şi respectiv provenienţa lor Formatul bilanţului contabil este următorul: A. in structura activului se disting active pe termen lung si active curente.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Intr-o optica economica. prin structurile de capital propriu si capital strain.Active imobilizate –cuprind acele valori economice de investitie a caror perioada de utilizare si lichiditate este mai mare de un an.

cat si activele de exploatare si financiare pe termen lung. inteprinderea astapatandu-se sa le realizeze in maximum un an de la data inchiderii exercitiului • lichiditatile sau cvasilichiditatile.Atunci cand o astfel de distinctie nu este efectuata. ACTIVELE CURENTE SI NECURENTE Activele curente ale bilatului cuprind: • • elemente destinate a fi realizate. C. I. daca utilizarea acestora nu este supusa restrictiilor Celelalte active sunt considerate elemente necurente. in principal. VI. daca este util sa efectueze distinctia dintre elementele curente si cele necurente ale bilantului sau. activele si datoriile sunt clasificate. structura si continutul bilantului trebuie sa realizeze distinctia intre elementele curente si cele necurente .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă II. IV. II. I. pentru a fi negociate pe diferite piete sau detinute intr-o perspectiva de termen scurt. III. atat pentru datoriim cat si pentru active. in functie de natura activitatii sale. F. 11 . J. G. V. D. Creanţe Investiţii pe termen scurt Casa si conturi la bănci Cheltuieli in avans Datorii : sumele ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an Active circulante nete/ datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii: sumele ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an Provizioane Venituri in avans Capital si rezerve Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat si capitalul nevarsat) Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Profitul sau pierderea reportata Profitul sau pierderea exerciţiului financiar In conformitate cu norma internationala IAS 1. E.Ele includ imobilizarile corporale si necorporale. Fiecare întreprindere care aplica IAS 1 trebuie sa decida. H. sau detinute pentru a fi vanduta sau consumate. IV. III. in functie de lichiditate/exigibilitatea lor. in cadrul ciclului norml de expolatare al intreprinderii elemente destinate.

datoriile şi capitalurile proprii. chiar daca ele trebuie sa fie rambursate peste o perioada mai mare de un an. Datoriile . concomitent cu informatile care justifica aceasta prezentare. Un activ nu este recunoscut în bilanţ atunci când este improbabil ca intrarea de numerar să genereze beneficii economice pentru întreprindere în perioadele viitoare. sunt clasificate in categoria ”curente”. o astfel de tranzacţie va avea ca efect recunoaşterea unei cheltuieli în contul de profit şi pierdere.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Activele curente se refera.Unele datorii curente. O datorie este recunoscută în bilanţ în momentul în care este probabil că o ieşire de resurse purtătoare de beneficii economice. fac parte din necesarul de fond de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare al intreprinderii. in momentul contractarii lor. la stocuri si creante-clienti. DATORIILE CURENTE SI NECURENTE O datorie constituie un element curent al pasivului extern. reau datorii pe tremen lung intreprinderea in cauza intentioneaza sa refinanteze aceste datorii. printr-o datorie pe termen lung aceasta intentie este confirmata de existenta unui contract de refinantare sau de reesalonarea scadentelor. Titlurile negociabile pe piete sunt active curente. care sunt vandute. chiar daca ele trebuie sa fie decontate in urmatoarele 12 luni de la data inchiderii exercitiului financiar. Elementele legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt activele.reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimentele trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. consumate sau realizate in cadrul ciclului normal de exploatare. încheiat înainte ca situatiile financiare sa fi fost aprobate Mărimea datoriilor pe termen scurt clasificate in categoria datoriilor necurente. Activele . in special. in situatia in care: • • • este vorba despre datorii care. in caz contrar ele fiind considerate active necurente. O întreprindere trebuie sa continue sa incadreze datoriile sale pe termen lung purtatoare de dobanzi in categoria dtoriilor necurente. Astfel de elemente. precum datoriile comerciale. in virtutea regulii expuse anterior. Norma IAS 1 nu prescrie ordinea sau formatul in care elementele trebuie sa fie prezentate si lasa intreprinderilor posibilitatea de a proceda la alegeri. este indicata in notle explicative. cele legate de relatiile cu salariatii sau de alte costuri operationale. chiar si atunci cand nu se preconizeaza ca ele sa fie realizate in urmatoarele 12 luni dupa inchiderea exercitiului.reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere. va rezulta din lichidarea unei obligaţii prezente. atunci cand trebuie sa fie rambursata: a) fie in cadrul ciclului normal de expolatare al intreprinderii b) fie la o scadenta in cadrul urmatoarelor 12 luni care scucced datei inchiderii exercitiului Toate celelete datorii sunt datorii necurente. iar valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. daca este prevazuta realizarea lor in urmatoarele 12 luni care succed datei inchiderii exercitiului. Un activ este recunoscut în bilanţ în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către întreprindere şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil (nu conţine erori semnificative şi în evaluarea costului s-a folosit o estimare rezonabilă). In schimb. 12 .

este costul potenţial al unui activ pe care întreprinderea ar putea să îl suporte în situaţia în care ar fi nevoită să înlocuiască activul la data bilanţului. Costul curent net.2 Contul de profit si pierdere 13 . Suma cu care este înregistrat capitatul propriu în bilanţ depinde de evaluarea activelor şi a datoriilor. Cele două concepte conduc la apariţia următoarelor concepte de menţinere a nivelului capitalului :  menţinerea capitalului financiar . Există două concepte privind capitalul :  conceptul financiar .pentru a evalua activităţile sale de exploatare.oferă utilizatorului o bază pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a utiliza aceste fluxuri de numerar. menţinerea capitalului fizic . Aceste informaţii sunt furnizate în situaţiile financiare prin intermediul unei situaţii distincte. prestarea de servicii. Părţile componente ale situaţiilor financiare se corelează. Conceptul de menţinere a capitalului financiar nu impune folosirea unei anumite baze de evaluare iar profitul reprezintă creşterea capitalului nominal de-a lungul perioadei.reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale. deoarece ele reflectă diferite aspecte ale aceloraşi tranzacţii sau ale altor evenimente.conform căruia capitalul este sinonim cu activele nete sau capitalul propriu al întreprinderii In acest caz utilizatorii situaţiilor financiare sunt preocupaţi în primul rând de menţinerea capitalului nominal investit sau a puterii de cumpărare a capitalului investit.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Stingerea unei obligaţii prezente implică renunţarea întreprinderii la anumite resurse care încorporează beneficii economice. transferul altor active. Capitalul propriu . denumit costul de înlocuire. finanţare şi investiţii în perioada de raportare. Informaţiile privind modificările poziţiei financiare a unei întreprinderi sunt utile: . 4.conform căruia profitul se obţine doar dacă valoarea financiară a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară a activelor nete la începutul perioadei. . înlocuirea respectivei obligaţii cu o altă obligaţie sau transformarea obligaţiei în capital propriu.conform căruia profitul se obţine doar atunci când capacitatea fizică productivă (sau capacitatea de exploatare) a întreprinderii (sau resursele.  conceptul fizic . în scopul satisfacerii cererilor celeilalte părţi şi se poate face în mai multe moduri : plata în numerar.  Conceptul de menţinere a capitalului fizic necesită adoptarea costului curent ca bază de evaluare iar profitul reprezintă creşterea capitalului definit în termenii capacităţii fizice de producţie în cursul perioadei.conform căruia capitalul reprezintă capacitatea de producţie a întreprinderii In acest caz utilizatorii situaţiilor financiare sunt preocupaţi în primul rând de capacitatea de exploatare a întreprinderii. respectiv fondurile necesare atingerii acestei capacităţi) la sfârşitul perioadei depăşeşte capacitatea fizică productivă de la începutul perioadei.

atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile.celalalt pleaca de la functiile sau activitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si cheltuielilor).Astfel. Daca bilantul contabil permite o cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii. obligativitatea prezentarii standadizate a contului de rezultate se manifesta prin posibilitatea de optiune intre mai multe scheme de cont de profit si pierdere.calculul avand la baza: . contul de profit si pierdere se poate prezenta astfel: • sub forma de tabel bilateral sau forma de cont(schema orizontala) • sub forma de lista(schema verticala) Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile economice. Venituri extraordinare IX.valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri. denumita pierdere. denumite cheltuieli. In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora.a modului cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat.contul de profit si pierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii. Rezultatul din exploatare (I-II) IV. Rezultatul extraordinar(VIII-IX) XI.denumite generic VENITURI. care sunt constituite in costuri angajate pe alte piete. inteprinderea are ca obiectiv obtinerea profitului. in fapt. datorita diferentelor de cultura si traditie contabila din tarile comunitare. .indicand si marimea rezultatului . Apropiindu-se de prevederile normei IAS 1. fiind asimilata unor utilizari fara asigurarea unui contraechivalent valoric.Aceasta reprezinta. Totusi. Venituri din exploatare II. pe cand pierderea este o saracie. deci o resursa. structura contului de profit si pierdere regasita in reglementarile Ordinului 1752 este mai degraba in armonie cu dispozitivul Directivei a IV-a .denumita profit. Venituri totale(I+IV+VIII) XII.Acest instrument este cea de-a doua componena a situatiilor financiare si anume contul de profit si pierdere. respectiv veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune. Cheltuieli extraordinare X. Directiva a IV a europeana privind documentele contabile de sinteza ale societatilor de capitaluri instituie scheme obligatorii pentru prezentarea contului de profit si pierdere. renumerarea factorilor de productie Din comparara celor doua marimi valorice se obtine un rezultat.cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza. atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile. Acesta poate fi o marime valorica pozitiva.valorile produse si vandute pe piata clientilor.inteprinderea devine un centru de calcul economic. Sintetizand.sau o marime valorica negativa. Venituri financiare V. In contextul economiei de piata. Cheltuieli totale(II+V+IX) XIII. aceasta structura impune urmatoarea schema generala : I. Partea preponderenta a veniturilor o reprezinta cifra de afaceri realizata de inteprindere in cursul exercitiului. Rezutat brut (XI-XII) 14 . Cheltuieli de exploatare III. Ca forma. Rezultatul finaciar (IV-V) VII. Cheltuieli finanicare VI. profitul poate fi considerat o imbogatire. Rezultatul curent ( rezultatul ordinar) (I+IV-II-V) VIII. In aceasta optica. Cheltuielile constituie ansamblul elementelor de costuri suportate de inteprindere in cursul exercitiului. Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii legate sau nu de activitatea sa normala si curenta.Apare insa necesara prezenta unui alt instrument de modelare coontabila care sa explice modul de constituire a rezultatului si a permita desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii.

considera contul de rezultate ca un component al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de informare financiara. deoarece ea nu necesita o afectare a cheltuielilor dupa natura diferitelor functii ale intreprinderii. alegeri arbitrare.chletuieli privind impozitul pe profit . Intreprinderile sunt incurajate prin norma IAS 1 sa recurga la o analiza direct in contul de profit si pierdere. contul de profit si pierdere trebuie sa mentioneze cel putin urmatoarele posturi: . Analiza dupa natura cheltuielilor este mai simpla decat analiza dupa functii. Astfel spus.profitul sau pierderea din activitati ordinare . Analiza dupa functii a cheltuielilor.uneori. Alegerea modelului de analiza.elemente extraordinare . dar implica. tranzactii si evenimente realizate de intreprindere se particularizeaza prin stabilitatea. Astfel spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri. Publicarea acestor elemente ale performantei ajuta utilizatorii in evaluarea rezultatelor viitoare. Impozit pe profit Rezultatul net al exercitiului finanicar Rezultatul pe actiune In conformitate cu norma IAS 1. sub alte forme decat noile aporturi de capital. 15 . XVI.O astfel de analiza convina mai ales intreprinderilor mici deoarece nu este necesara o alocare a chletuileilor de exploatare pe functii. alta decat cresterea capitalului.cheltuieli financiare cota-parte in rezultatul net al inteprinderilor asociate si cele de tip joint-venture contabilizata pe baza metodei punerii in echivalenta . solicita afectarea cheltuileilor pe trei functii. O intreprindere trebuie sa prezinte in contul sau de profit si pierdere sau in notele explicative o clasificarea cheltuielilor dupa natura sau dupa functie. 4. oferindu-le informatii mai relevante. depinde atat de factori istorici sau legati de sectorul de activitate. In “Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare” denumit uzual Cadru conceptual. a activitatilor de distribuire sau administrative.1 Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internaţionala Organismul international de normalizare contabila (IASC). un venit este orice crestere de capitaluri proprii.venituri din activitati ordinare . intre metoda cheltuielilor dupa natura si cea a costului vanzarilor. IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii: a) veniturile b) cheltuielile Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune (exercitiul financiar) sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii. numita ‘’metoda costului vanzarilor”. cat si de natura organizatiei. gradul de risc si previzibilitatea lor.2. XV. in repartizarea cheltuielilor.rezultatul exploatarii . ca parte a costului vanzarilor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă XIV.Ambele metode permit furnizarea de informatii despre modul in care cheltuielile variaza in functie de nivelul vanzarilor sau productiei exercitiului.interesele minoritare rezultatul net al exercitiului Efectele diferitelor activitati.Aceasta clasificare poate sa prezinte pentru destinatarii conturilor mai mult interes dacat clasificarea dupa natura.

dobanzi. In categoria veniturilor se include atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente.3 Situatia modificărilor capitalului propriu Analiza variatiei capitalurilor proprii se regaseste in interpretarea structurii ”situatiei castigurilor acumulate si retinute”. c) pierderile si minusurile de valoare (rezultand din catastrofenaturale. altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. profiturile din cedarea imobilizarilor.venituri din exploatare . In intelesul reglementarilor OMFP 1752/2005. din vanzarea activelor imobilizate. veniturile si cheltuielile au urmatoarele semnificatii :  veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile. din variatia cursului imobiliar.cheltuieli extraordinare(calamitati) Cheltuielile cu provizioanele. dupa natura lor. dupa natura lor. astfel : . in cresteri ale capitalurilor proprii. care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii. in functie de natura lor. Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de capitaluri social sau distribuirea de dividende constituie o cheltuiala.venituri extraordinare Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli. Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este necesara respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri. etc) si care pot sa rezulte sau nu din activitati curente ale intreprinderii.  cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori ale datoriilor. Se pot distinge: b) cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta (cum sunt costul vanzarilor. adica din momentul contabilizarii unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate cheltuielile care au contribuit la obtinerea venitului respectiv. etc) cat si alte venituri si plusuri de valori sau castiguri (plusurile de valoare din reevaluarea activelor.cheltuieli financiare . altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari. calculate potrivit legii se evidentiaza distinct. Aceasta situatie ilustreaza o relatie cheie intre bilant si contul de profit si pierdere.cheltuieli de exploatare . cheltuielile de personal. etc) Cheltuielile sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje economice. relatie relevata de urmatorul pachet de informatii : 16 .venituri financiare . 4. etc. onorarii. comisioane.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a intreprinderii sau venituri propriuzise (vanzari. precum si Cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite. astfel : . sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor. amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare. in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre proprietarii de capital. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri. cat si castigurile din orice alte surse. care se concretizeaza.

un tablou al fluxurilor de trezorerie furnizeaza informatii ce permit utilizatorilor sa evalueze schimbarile activului net al unei intreprinderi. Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare din cadrul carora face parte si " situatia fluxurilor de trezorerie " stipuleaza ca obiectivul acestora " este de a furniza informatii despre pozitia financiara performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice .De asemenea.4 Situatia fluxurilor de trezorerie Standardul International de Contabilitate IAS 7 defineste fluxurile de trezorerie ( denumite si fluxuri de numerar sau cash – flow in unele lucrari) drept intrari sau iesiri de numerar si echivalente de numerar. astfel de informatii intaresc comparabilitatea datelor referitoare la performantele exploatarii diferitelor intreprinderi. Avantajele informatiilor privind fluxurile de trezorerie Atunci cand este utilizat in conjuctie cu celelalte situatii financiare. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali . conform metodei de referinta prevazute prin norma IAS 8 • operatii ce afecteaza capitalul. Obiectiv: Situata fluxurilor de trezorerie explica variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati ale unei întreprinderi. intr-o varianta exhaustiva: • beneficiul net sau pierderea neta a exercitiului • pierderile si castigurile. 17 . cat si totalul acestor elemente • efectul cumulat al schimbarilor de metode contabile si corectari de erori fundamentale.) Dividende platite pentru: a) actiunile preferentiale b) actiunile ordinare ( =) Castigurile retinute la 31 decembrie Organismul international de normalizare contabila a preluat uzantele anglo-saxone. cu scadenta sub 3 luni). pentru a se adapta schimbarilor de circumstante si oportunitati. efectuate cu proprietarii intreprinderii (investitiile proprietarilor si ramburasarile de capital). convertibile cu usurinta în lichiditati si care au un risc de fluctuatie valorica neglijabil. in materie de raportare a variatiei capitalurilor proprii. structura sa financiara(inclusiv lichidiatea si solvabilitataea sa) si capacitatea sa de a modifica valorile si scadentarul fluxurilor de trezorerie. 4. personalul angajat . furnizorii si alti creditori comerciali . pentru aceleasi operatii si evenimente. cu precizarea separata a fiecarei miscari. in virtutea unei norme speciale. furnizând informatii utile în vederea evaluarii performantei acesteia. cat si explicarea fluxurilor reprezentand variatiile • reconciliere intre soldurile initiale si finale ale fiecarui post de capitaluri proprii precum capitalul. iar norma IAS 1 cuprinde.Totodata. informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt folositoare pentru a permite utilizatorilor sa isi elaboreze modele pentru aprecierea si compararea valorii actuale a fluxurilor de trezorerie viitoare ale diferitelor intreprinderi.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Castigurile retinute la 1 ianuarie (+) Rezultatul net al exercitiului curent (. creditorii . deoarece ele elimina efectele utilizarii unor prelucrari contabile diferite. rezervele. cheltuielile si veniturile care au fost direct afectate capitalurilor proprii. iar • echivalentele de lichiditati: sunt plasamentele pe termen scurt (de regula. • lichiditatile: sunt fondurile disponibile si depozitele la vedere. primele de emisiune. la deschiderea si inchiderea exercitiului. si distribuirile de dividende in favoarea acestora • rezultatele nedistribuite.

evaluarea capacitatii intreprinderii de a-si indeplini obligatiile de plati cash. cum de fapt se si intimpla. ele rezulta din tranzactiile si alte elemente care concura la formarea rezultatului net.comisioane si din alte venituri • plati catre furnizori de bunuri si servicii • incasarile si platile relative la prime si calamitati. fara sa recurga la alte surse externe de finanatare . separarea activitatilor care implica numerar de cele care nu implica numerar . Fluxurile de trezorerie ale activitatii de exploatare: Sunt fluxuri generate de principalele activitati generatoare de venituri si ca urmare. trezoreria se asigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri. in cazul unei institutii de asigurari • platile si rambursarile de impozite asupra profitului. rezultatul din gestiunea activelor reale ( din activitatea de exploatare ) si prin cel rezultat din operatiunile de capital care privesc investitiile si finantarile. a varsa dividende si a face investitii.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Tabloul fluxurilor de trezorerie prezinta intrarile (fluxuri pozitive) si iesirile de fonduri (fluxuri negative). [recum si a altro active pe termen lung • plati efectuate pentru achizitia de titluri de participare si de titluri de creanta emise de /sau de la alte entitati. prin exploatarea sa. Astfel. Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari de lichiditati. cu conditia ca ele sa nu poata fi in mod specific asociate activitatilor de finantare si de investitii b) Fluxuri de trezorerie generate de activitatile de investiţii Indica in ce măsura platile au fost efectuate pentru achiziţia de active destinate sa genereze venituri si fluxuri de trezorerie viitoare. Fluxurile de trezorerie generate de activitatile de investitii ofera informatii privind maniera in care intreprinderea isi asigura perenitatea si cresterea.onorarii. Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru : corelarea profitului (pierderii ) cu numerarul . Ele se refera la : • plati efectuate pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale. Marimea fluxurilor de trezorerie implicate de activitatile de exploatare este un indicator cheie al masurii in care intreprinderea a degajat. la anuitati si la alte prestatii legate de politele de asigurare. precum si platile efectuate pentru achizitia de participatii de tip joint-venture • incasari relative la vanzarea de titluri de participare si de titluri de creanta emise de sau provenite de la alte intreprinderi . a mentine capacitatea sa operationala. evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare ( cash – flowstrategic). pentru a rambursa imprumuturile sale. precum si a altor active pe termen lung • incasarile ce decurg din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale. precum si incasarile relative la vanzarea de participatii in intreprinderile de tip joint-venture 18 . Atunci cind fluxurile reale si cele monetare nu coincid . • fluxuri generate de activitatea de investitii. suficiente fluxuri de trezorerie. • fluxuri generate de activitatea de finantare. clasificate în functie de activitatea care le-a generat. Utilizarea analizei este data de faptul ca variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul de trezorerie . a) Exemple: • încasari provenite din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii • plati în favoarea personalului si in contul acestora • încasari din redevente. prezinta: • fluxuri generate de activitatea de exploatare( operationale) .

de bilete de trezorerie. In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este nesesar. Notele explicative trebuie prezentate intr-o maniera sistematica. situatiei fluxurilor de trezorerie si al situatiei modificarilor capitalului propriu trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ. relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare 19 .Prezentarea separata a acestor fluxuri in tabloul de trezorerie este data de posibilitatea utilizarii lor in previziunea sumelor pe care aportorii de capitaluri le vor retrage din fondurile viitoare. Miscarile de trezorerie generate de activitatile de finantare se refera la: • incasarile din emisiunea de actiuni si de late instrumente de capitaluri proprii • varsamintele efectuate actionarilor pentru achizitia sau rascumpararea actiunilor • incasari din emisiunea de imprumuturi obligatare.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă • avansurile de trezorerie si imprumuturile acordate tertilor • incasari ce decurg din rambursarea avansurilor de trezorerie si imprumuturilor acordate tertilor c) Fluxuri de trezorerie generate de activitatile de finantare Activitatile de finantare sunt acele activitati care antreneaza schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si imprumutate ale intreprinderii. de regula. ale fluxurilor de trezorerie si modificarilor capitalului propriu.Fiecare element semnificativ al bprofit si pierdere. pentru buna lor intelegere: • • • • • numele intreprinderii care face raportarea faptul ca situatiile financiare sunt proprii intreprinderii. bancare. si suma corespunzatoare anului precedent celui la care se refera acesta. Notele explicative trebuie sa prezinte politicile contabile adopatate de întreprindere pentru a determina valorile elementelor din bilant. aceasta trebuie ajustata. modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata. de imprumuturi ipotecare si de alte imprumuturi pe tremen scurt sau lung • rambursarea sub forma de lichiditati a sumelor imprumutate • varsaminte efectuate de locatar pentru reducerea soldului datoriei referitoare la un contract de locatie-finantare 4. la valoarea reevaluata sau la valoarea ajustata de inflatie. prezentanduse rezultatul ajustarii. si nu grupului data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare moneda in care sunt intocmite situatiile financiare exprimarea cifrelor incluse in rapotare Pentru elementele mentionate in notele explicative se va prezenta. determinata potrivit IAS 29   politicile contabile specifice adopatate.5 Note explicative la situaţiile financiare anuale Notele explicative contin informatii suplimentare. In acest sens se vor mentiona urmatoarele: daca imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric. ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu.

a obiectului sau a zonei geografice de acţiune.Societatea trebuie sa depisteze existenta factotilor care ar putea sa genereze starea de continuitate: Factori de ordin financiar : Fond de rulment negativ Situatie neta negativa Situatii de trezorerie negative Imposibilitatea platii datotiilor scadente Apelul la surse de finantare cu caracter oneros Imposibilitatea platii ratelor la imprumuturile scadente Factori legati de expoatare : Capaciatate de autofinantare negativa Pierderi de piete importante Existenta unei subactivitati notabile Dintre evenimentele majore care ar putea afecta într-un viitor previzibil activitatea entităţii. iniţierea unui parteneriat strategic (asociere în participaţiune. conform contabilitatii de angajamente. (re)naţionalizarea sau orice altă formă de schimbare importantă a structurii asociative a entităţii. schimbarea semnificativă a acţionariatului. privatizarea. intrarea în incapacitate de plată.1 Principiul continuitatii activitătii Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea . cotarea la bursă.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă 5. Continuitatea exploatarii este legata de factori obiectivi sau subiectivi. extindere sau reducere de activitate şi/sau dimensiune). etc. aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative . fuziunea cu una sau mai multe entităţi (prin comasare sau prin absorbţie). 5. Daca administratorul societatii constata unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea . aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia societatea nu-si mai poate continua activitatea. enumerăm: divizarea (în două sau mai multe noi entităţi). fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. restructurarea masivă a activităţii şi/sau structurii entităţii (schimbare de obiect.). Principii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii . 20 . dizolvarea (urmată de restructurare – relansare sau de lichidare). ar putea modifica în mod semnificativ rezultatele activităţii şi/sau metodele contabile (a se vedea în acest sens şi principiul permanenţei metodelor).

privind cantitatea. solicită contabilizarea minusurilor de valoare şi interzice luarea în considerare a plusurilor de valoare.achitarea datoriilor şi încasarea creanţelor. în general îşi va reduce cheltuielile. politica de preţuri şi modalităţile de distribuţie şi vânzare. principiul aflat în starea cea mai accentuată de conflict cu obiectivul (principiul federator) al imaginii fidele. va amâna noile investiţii. îşi va concentra eforturile pe activităţile cele mai profitabile.obiectul de activitate.activele redundante. Excepţiile sunt destul de rare: de exemplu. d) trebuie sa se tina cont de deprecierile . indiferent dacă fuziunea se face prin absorbţie sau prin comasare. Spre exemplu. pentru asigurarea comparabilitatii in timp si in spatiu. fie pentru ca s-a schimbat contextul economic . plusurile pentru titlurile de participare evaluate prin echivalenţă. 21 . deoarece el adoptă. politica de investiţii. în mod cert. sau pentru ca o reglementare contabila impune o astfel de modificare. . prin: concepţia generală de conducere şi administrare. societatea va prezenta in notele explicative motivul schimbarii metodei si a efectului schimbarii. Pentru a asigura inca comparabilitatea . etc. privind numărul şi structura personalului. îşi va încasa cât mai repede creanţele şi îşi va achita datoriile. fie pentru ca alegerea initiala a metodei s-a facut in mod eronat . politica şi metodele de amortizare a imobilizărilor şi evaluare a elementelor patrimoniale.2 Principiul permanentei metodelor Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. . modul de calcul şi cuantumul salariilor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Oricare din aceste evenimente va influenţa în mod decisiv aplicarea politicilor şi metodelor contabile în cadrul entităţii sub influenţa noilor circumstanţe. calitatea şi gama sortimentală produsă. politica de producţie şi desfacere. de a avea un bilanţ cât mai « curat » şi o profitabilitate cât mai înaltă. etc. indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit Prudenţa este. Adică. politica de aprovizionare şi stoc . cu scopul de a avea o poziţie cât mai avantajoasă la negocierile de fuzionare. chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia. si in special: a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului b) trebuie sa se tina seama de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent . proprietarii entităţii vor avea o poziţie mai bună în noua entitate rezultată din fuzionare 5.3 Principiul prudentei Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta . îşi va reduce personalul. o entitate care va fuziona cu altă entitate îşi va face ordine în patrimoniu şi în activitate: va lichida stocurile supranormative şi va vinde activele redundante.politica de dividend. .Daca insa activitatea economica justifica necesitatea unei alte metode. . Drept urmare. astfel încât ponderea activului său net contabil (capitalului) să fie cât mai mare în activul (capitalul) noii entităţi. societatea are posibilitatea schimbarii acelei metode. un punct de vedere pesimist. . în mod sistematic.politica de personal şi salarizare. chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent . 5.

adică utile pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor. secţie de producţie – spaţiu de depozitare sau depozit – magazin. 5. impusă printr-un act normativ (specifice economiilor centralizate) şi adoptarea metodelor economice de evaluare.între două gestiuni. Acest principiu reprezintă abandonarea practicii evaluărilor administrative. având caracteristici similare. acestea să fie legate logic şi succesiv în cadrul fluxului de producţie (de exemplu. în sensul că: (i) reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii. cu respectarea prevederilor legale . compensarea între plusurile şi minusurile în gestiune detectate cu ocazia inventarierii. indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri si cheltuieli. respectiv primirii bunurilor .7 Principiul necompensării Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Dacă nu există nici un Standard Internaţional de Contabilitate relevant. cât şi de utilitatea sa sau de condiţiile pieţei sale. şi b) credibile. (ii) reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma juridică. executării lucrărilor sau prestării serviciilor utilizarea conturilor de venituri si cheltuielilor in avans • 5. etc. 5. Sunt de asemenea permise. 5. administratorii întreprinderii vor elabora politici contabile în acord cu "Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare" şi se vor asigura că situaţiile financiare furnizează informaţii care să fie: a) relevante.în cadrul aceleiaşi gestiuni.4 Principiul independentei exerciţiului Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exerciţiului financiar . Aplicarea acestui principiu are in vedere: • practicarea unei contabilităţi de angajamente . care să ţină seama atât de caracteristicile elementului patrimonial supus evaluării. (iv) sunt prudente. sortimentele respective să fie confundabile.8 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 22 . în condiţiile legii. prin metodă unică. adică nepărtinitoare faţă de Stakeholders. serviciilor sau recepţiei lucrărilor de la terţi si înregistrarea veniturilor in momentul livrării bunurilor . (iii) sunt neutre. după o temeinică analiză şi cu apobarea conducerii întreprinderii. numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.5 Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii Conform acestui principiu . nediferenţiate. componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. Eventualele compensări intre creante si datorii fata de aceleasi agent economic pot fi efectuate . şi: (v) sunt complete sub toate aspectele semnificative. cu condiţia ca acestea să fie echivalente şi: . .). 5. care presupune înregistrarea cheltuielilor in momentul angajării .6 Principiul intangibilităţii Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

adica aceea prevazuta in planul de stat • pretuirea la procurare.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate . din imposibilitate fizica si materiala. nefiind necesara prezentarea lor separata. cu specificarea cantitatii. si de ceea ce ea dispune la sfarsitul acestei perioade de gestiune administrative. Ele vor fi trecute in inventar dupa o estimatiune reala. Lucrări contabile preliminare intocmirii situatiilor financiare Inventarierea patrimoniului Inventarierea inseamna constatarea existentei. si nu numai de forma juridica a acestora. se vor folosi datele inventarului precedent. la un anumit moment. cand debitorul este o persoana fizica. adica pretul platit la cumparare (pretul de aprovizionare efectiv) • pretuirea zilei. 6. concomitant cu estimarea lor. rezultata din media preturilor intr-un interval de timp dat • la estimarea creantelor se va avea in vedere solvabilitatea principalului obligat. Elemente cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare trebuie insumate . numarare a mijloacelor. Modul in care se face pretuirea sau estimarea depinde de scopul urmarit prin inventariere. ETAPELE INVENTARIERII Inventarierea este actiunea de intocmire a inventarului. Principiul pragului de semnificatie Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca: - acestea reprezinta o suma nesemnificativa o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate . In cazul intreprinderilor de stat. ca prim document indispensabil in contabilitate. in determinarea exacta a cantitatilor. drepturilor si obligatiunilor unui patrimoniu. in special a creantelor. Estimatiile se vor face in unitatea monetara a tarii. calitatii si pretuirea lor. Numai in cazuri exceptionale. prin masurare. cantarire. practicata la momentul inventarierii • pretuirea medie. atestarea despre existenta mijloacelor de avere.9. precum si ceea ce el datoreaza altora. a drepturilor si obligatiunilor unui patrimoniu. Primul si ultimul document intocmit. Pentru aceasta este necesar ca intreprinderea sa procedeze la o constatare reala a ceea ce ea a posedat la inceputul unei perioade. 23 . din momentul inventarierii. el este reglementat prin dispozitiuni legale. Pe cat apare de simpla intocmirea inventarului. necesar la deschiderea si inchiderea contabilitatii unei unitati economice. Inventarul cuprinde descriptive si estimativ. Activul si Pasivul intr-un inventar trebuie sa fie intotdeauna egale. iar in cele mai dese cazuri. Practica a aratat ca intotdeauna este necesar sa se cunoasca din ce se compune si ceea ce apartine patrimoniului. nu se pune problema estimarii. in perioadele de fluctuatiuni in puterea de cumparare a unitatilor monetare. Numai pe baza unui inventar se poate deschide si inchide contul Bilant. se va proceda prin apreciere sau sondaj. este inventarul. Metodele de estimare folosite: • pretuirea planificata. cu conditia ca elementele sa fie prezentate separat in notele explicative Orice element care are o valoare nesemnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor finanicare . pe atat de grele sunt problemele ce le ridica la estimatiune. 5. iar pentru elemente care nu au suferit schimbari.

masurare sau cubare. Exemple de elemente similare cheltuielilor: • diferenţele nefavorabile de curs valutar. precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. Stabilirea stocurilor faptice se realizeaza de catre comisia de inventariere. Regularizarea Plusurilor de inventar se realizeaza prin cresterea valorii mijloacelor economice din contabilitate.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Daca privim inventarul in raport cu Bilantul. produselor. Toate cantitatile ce se constata de comisie se inscriu in listele de inventariere ce se intocmesc pe gestionari. 82/1991. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. în situaţia în care au fost deductibile din profitul impozabil. prin numarare. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. dintr-un an fiscal. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. 21 din Codul fiscal. Rezultatul contabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. intocmit in vederea unui Bilant de deschidere • inventar final. cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări. cu modificările şi completările ulterioare. astfel incat acestea sa corespunda existentelor faptice. delapidari. Se compara valoarea stocurilor faptice cu valoare stocurilor scriptice. mai puţin perioada pentru 24 . rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. distrugeri) si neimputabile (in limita scazamintelor legale admise sau datorate unor calamitati naturale). În acest caz. bonuri de depozitare si feluri de bunuri. Determinarea rezultatului contabil. Exemple de elemente similare veniturilor: • diferenţele favorabile de curs valutar. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. • cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. • rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor. putem distinge: • inventar initial. ca urmare a retratării sau transpunerii. republicată. respectiv durata iniţială stabilită conform legii. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. Lipsurile constatate de comisia de inventariere pot fi imputabile (provenite din sustrageri. cantarire. Pentru determinarea rezultatelor inventarierii se evalueaza mai intai stocurile inscrise in listele de inventariere. ca urmare a retratării sau transpunerii. efectuat in vederea punerii de accord a conturilor cu realitatea pentru intocmirea Bilantului de inchidere Inventarierea cuprinde urmatoarele etape: • pregatirea inventarierii • stabilirea stocurilor faptice • stabilirea rezultatelor inventarierii • regularizarea plusurilor si minusurilor Pregatirea inventarierii consta in a lua o serie de masuri pentru a asigura buna desfasurare a acesteia: sortarea. aranjarea. Acestea se semneaza de membrii comisiei si de gestionar. marfurilor si altor valori materiale. etichetarea materialelor. dupa caz.

De aceea trebuie facuta distincţie intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar. trebuie pornit de la realitatea ca nu in toate cazurile pricipiile contabile subordonate imaginii fidele sunt convergente in totalitate cu pricipiile impunerii fiscale. ajustarea soldurilor de impozit raportate. subvenţiile pentru investiţii si provizioanele reglementate generează si se înscriu in sfera impozitelor amânate. Rezultatul fiscal reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscala a exercitiului. În cazul în care contribuabilul constată că după depunerea declaraţiei anuale un element de venit sau de cheltuială a fost omis ori a fost înregistrat eronat. atunci pentru această sumă se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei în vigoare. baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale. in urmatoarele structuri contabile: • diferentele temporare sau raportarii impozitului. este egala cu suma impozitelor exigibile. Rezultatul contabil reprezintă suma globala a profitului sau pierderii exercitiului financiar ce figureaza in contul 121”Profit si pierdere” inainte de impozitare. potrivit careia cheltuiala fiscala a exercitiului cuprinde: volumul impozitelor exigibile. Ele se ivesc înăuntrul exerciţiului fiscal in cauză. prezenta diferentelor temporare impune folosirea a doua metode de impozitare a rezultatului: Metoda impozitului exigibil. stabilit potrivit regulilor fiscale si in functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile. daca este cazul. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevăzute de legislaţia în vigoare se aplică trimestrial. Impozitarea si distribuirea profitului Pentru impozitarea profitului. Intr-o abordare generala pornind de la IAS 12 relatia dintre cele doua marimi poate fi dirijata principal astfel: Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil( +/-) Diferentele temporale (+/-) Diferentele temporare Diferentele temporale sunt elemente reintegrate sau deduse definitiv din rezultatul fiscal. Dacă în urma efectuării acestei corecţii rezultă o sumă suplimentară de plată a impozitului pe profit. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi aparţin. De asemenea. la randul sau . astfel încât la finele anului acestea să se încadreze în prevederile legii. Diferentele temporare generează impozite amânate . genereaza procentelor de impozitare sau de creare de noi impozite • subventii pentru investitii primite. Aceste diferente se explica prin decalajul intre exerciţiul in care se include anumite elemente de cheltuieli si de venituri in calculul rezultatului contabil. lunar sau potrivit prezentelor norme metodologice. dar care vor fi deduse din rezultatul exerciţiului. care. incidenta diferentelor temporare provenind din exercitiile anterioare sau raportate asupra exercitiilor viitoare. Diferentele temporare sunt elemente neitegrabile in rezultatul fiscal al exerciţiului.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă care s-a calculat amortizarea. după caz. Metoda impozitului amanat se regaseste. dar care vor fi impozitate ulterior. contribuabilul este obligat să depună declaraţia rectificativă pentru anul fiscal respectiv. pentru suma neta de integrat in rezultatul fiscal 25 . cheltuiala contabila a exercitiului. In consecinţa. figurand in bilant. Ele se ivesc intrun exerciţiu si se resorb ca urmare a unuia sau mai multor exerciţii ulterioare.

Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă • provizioane reglementate care au fost constituite pentru a beneficia de dispozitiile fiscale favorabile. Lichiditatea generala e considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1.nededeuctibile . HG 484/1995.2 si 1. Totodata. distribuire profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile OG 70 . HG 263/1194. Masa profitului impozabil se determina pe baza relatiei: Profitul impozabil = Venituri realizate .1 Indicatorii de lichiditate Rata curenta = Active circulante / Datorii curente (formula de calcul) Interpretare: Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. profitul net se repartizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. se procedează la inregistarea operariunilor de distribuire a profitului. este necesar ca acesta sa fie abordat in mod structural si nu global. cu toate ca exista ramuri pentru care o valoare mai mica decat 1 a acestui indicator este considerata acceptabila. In cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. alte elemente stabilite prin norme legale.Ca regula.16/1990 si OG nr. Daca valoarea totala a pasivelor curente este mai mare decat valoarea totala a activelor curente atunci acest indicator e subunitar si aceasta ar putea arata ca finantarea pe termen scurt a fost folosita pentru achizitionarea de "active pe termen lung" ceea ce in mod normal e considerat periculos. potrivit hotararilor Adunarii Generale Actionarilor sau Asociatilor. O structura componenta a calcularii masei profitului este cea destinata deducerilor fiscale cum sunt: dividendele primite de la o alta persoana juridica romana. se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de 26 .Deduceri fiscale Potrivit normelor fiscale. la care se cunoaste data reintregrarii in rezultat de o maniera precisa. in distribuirea profitului. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari 7. sumele uitlizate pentru constituirea fondului de rezerva. Legii contractului de management 66/1993.26/1995. iar la societatile cu capital privat .9 Rata rapida (testul acid) = (Active circulante-Stocuri) / Datorii curente (formula de calcul) Interpretare: Rata rapida reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente. veniturilor realizate + Chelt.Cheltuieli coreps. cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente realizării veniturilor si cele considerate deductibile conform prevederilor legale in vigoare. După ce s-a calculat rezultatul bilanţier. Profitul net consemnat in bilant poate fi repartizat astefel: • • • • constituirea de rezerve legale in limita a 5% din profitul brut pana cand aceasta ajunge la 20% din capitalui social acoperirea pierderilor din anii precedenti constituirea fondului de participare a salariaţilor la profit dividende 7.

Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă lichiditate dintre activele curente (ele reprezinta activele la care apar cel mai probabil pierderi in cazul lichidarii). Cu cat marimea acestui indicator este mai mica cu atat creantele se incaseaza mai rapid Durata de rambursare a datoriilor = Datorii totale/Cifra de afaceri)*360 (formula de calcul) Interpretare: Indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti ale agentului economic. 27 . Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0. valori mici ale acestui indicator arata ca societatea isi achita obligatiile mai rapid.3 Indicatori privind utilizarea activelor Rotatia stocurilor = Cifra de afaceri/Stocuri (formula de calcul) Interpretare:Arata influenta stocurilor existente asupra miscarii bilantiere. Rata utilizarii activelor fixe = Cifra de afaceri/Active fixe)*1000 (formula de calcul) Interpretare:Arata cifra de afaceri la 1000 lei active fixe. asigurat de creditori. deoarece cu cat este mai scazuta rata cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii. Lichiditatea imediata = Trezorerie/Datorii pe termen scurt (formula de calcul) Interpretare: Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie. Durata de recuperare a creantelor = Total creante/Cifra de afaceri)*360 (formula de calcul) Interpretare: Indica ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti. din totalitatea fondurilor. indicatorul trebuie sa tinda spre o marime unitara. 7.2 Indicatorii gradului de indatorare Rata datoriilor = Datorii totale/Active totale (formula de calcul) Interpretare: Rata obligatiilor totale la total activ masoara procentajul. a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.65 si 1. 7. o valoare ridicata a acesteia arata o situatie favorabila pentru agentul economic. Pentru a fi considerat favorabil. Creditorii prefera rate ale obligatiilor scazute. indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. debitori. Trebuie facuta precizarea ca datorita faptului ca vanzarile apar de-a lungul intregului an in timp ce stocul se defineste pentru o anumita data e recomandat sa se utilizeze stocul mediu = [ (stocul initial + stocul final) /2 ]. cu cat acest indicator este mai mare cu atat este mai bun Rata de eficienta a activelor circulante = (Cifra de afaceri/Active circulante)*1000 (formula de calcul) Interpretare: Arata cifra de afaceri la 1000 lei active circulante. Ea este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%. indicatorul este mai bun cu cat este mai mare. Solvabilitatea patrimoniala = Capitaluri proprii/Total pasiv (formula de calcul) Interprtare: Reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata.

si asta nu de putine ori doar in urma unui “zvon”. cat si in momentul in care inregistreaza si cuantifica aceste aprecieri. In afara de faptul ca profesia contabila participa activ la procesul de normalizare a contabilitatii. manifesta o anumita doza de scepticism fata de producatorii de situatii financiare. cu cat este mai mare este mai bun. Standardele internationale. Rata rentabilitatii activelor = (Profitul net/Active totale)*1000 (formula de calcul) Interpretare:Indica profitul net obtinut la 1000 lei active totale. punandu-le sub semnul indoielii impartialitatea si obiectivitatea. noi.4 Indicatorii Profitabilitatii Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri (formula de calcul) Interpretare:Indica marimea profitabilitatii agentului economic. cu cat este mai mare este mai bun. pe zi ce trece tot mai diversi si mai sofisticati. firmele devenind peste noapte deosebit de atractive sau fara nici un sprijin din partea propriilor lor investitori. 8. care au menirea sa controleze situatiile financiare. Contabilitatea. Rata rentabilitatii capitalurilor proprii = (Profitul net/Capitaluri proprii)*1000 (formula de calcul) Interpretare: Indica profitul net obtinut la 1000 lei capitaluri proprii. intre producatorii de informatii contabile si intre utilizatorii sai. privind aserţiunile referitoare la tranzacţiile si evenimentele derulate intr-o entitate patrimoniala.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Viteza de rotatie a activelor circulante = (Active circulante/Cifra de afaceri)*360 (formula de calcul) Interpretare: Arata durata unei rotatii si este favorabila daca are valori mici. pentru care managementul trebuie sa gaseasca solutii salvatoare. O rata a profitului ridicata indica o profitabilitate mare a agentului. Pieţele sunt intro continua frământare. Apare astfel un conflict potential de interese. Din punct de vedere teoretic afirmatiile sunt valabile. Auditul financiar este un proces sistematic de obţinere si evaluare obiectiva a probelor. ce nu de putine ori sunt pline de ingeniozitate. sa le valideze si sa formuleze o opinie independenta despre realitatea si corectitudinea datelor prezentate in situatiile anuale de sinteza. sa fie obiectiv in aprecierile pe care le face. intre producatorii si utilizatorii de situatii financiare se interpun auditorii financiari. Utilizatorii de informatii financiar contabile. considerand ca acestia nu sunt total independenti fata de operatiunile efectuate si situatiile financiare prezentate. vin sa amelioreze productia de informatii contabile si sa atenueze diferentele ce pot aparea in situatiile financiare. 7. ca joc social si-a definit in procesul de construire a informatiei financiare propriile reguli. este absolut necesar ca producatorul de informatii contabile sa manifeste profesionalism. Auditul situatiilor financiare Intr-un mediu de afaceri dinamic aflat intr-o stare de continua cautare. ca reguli normalizatoare ale contabilitatii. pentru 28 . care este de multe ori de neevitat. dar practic nu este greu de argumentat ca exista o nota de subiectivism. entitatile patrimoniale se confrunta cu probleme deosebite. Astfel. astfel incat acestea sa reflecte cat mai fidel realitatea economica.

Scopul acestei Declaratii Internationale privind Practica de Audit este de a furniza recomandari suplimentare atunci cand auditorul exprima o opinie asupra situatiilor financiare despre care conducerea sustine ca sunt intocmite: • exclusiv in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). “Raportarea de catre auditori cu privire la conformitatea cu Standardele Internationale de Raportare Financiara”. stabileste reguli si furnizeaza recomandari cu privire la forma si continutul raportului auditorului. sub toate aspectele semnificative. “Raportul auditorului asupra situatiilor financiare”. cu prezentarea gradului de conformitate cu IFRS. precizeaza ca obiectivul primordial al unui angajament de audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie independenta cu privire la situatiile financiare. 29 . paragraful 17 din ISA 700 cere ca raportul unui auditor sa indice in mod clar cadrul de raportare financiara utilizat pentru intocmirea situatiilor financiare. stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor si comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesati. in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara (de exemplu. In mod special. a fost elaborata Declaratia Internationala privind Practica de Audit (IAPS) 1014. ISA 700. pentru a determina masura in care. • in conformitate cu un cadru national de raportare financiara. Standardele Internationale de Raportare Financiara). ci a fost elaborata in scopul de a veni in sprijinul auditorilor. in vederea furnizarii de recomandari cu privire la aplicarea ISA 700. oricare dintre recomandarile descrise de Declaratia prezentata mai sus poate fi adecvata in conformitate cu cerintele prevazute de ISA 700 si a circumstantelor specifice aplicabile entitatii.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă confirmarea gradului de corespondenta dintre aceste asertiuni. daca acestea au fost intocmite. Ca un supliment la acest standard de audit. in cazurile in care situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) sau includ doar o trimitere la IFRS. Aceasta Declaratie nu stabileste noi principii de baza sau proceduri esentiale. Standardul International de Audit (ISA) 200 “Obiective si principii generale care guverneaza un angajament de audit al situatiilor financiare”. Auditorul trebuie sa-si exercite rationamentul profesional. • in conformitate cu IFRS si un cadru national de raportare financiara.

CREDIBILITATII SI TRANSPARENTEI INFORMATIILOR PREZENTATE IN SITUATIILE FINANCIARE Anumiti utilizatori pot avea necesitati specifice si au capacitatea de a obtine informatii suplimentare fata de cele continute in situatiile financiare. precum si publicul. precum si oportunitati profesionale.Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a plati dividende.Angajatii. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE. . ca principali furnizori de munca. furnizorii si alti creditori comerciali. .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă CAPITOLUL II CONTRIBUŢII PERSONALE. cu exceptia cazului in care ei sunt dependenti de continuitatea activitatii entitatii. Acestia sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a oferi remuneratii. in general. ca furnizori de capital si riscuri afiliate capitalului. creditorii. sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii entitatii. . in astfel de situatii elaborate si prezentate. incat sa raspunda necesitatilor acestora. SPORIREA RELEVANTEI. Furnizorii si alti creditori sunt. cum sunt: . personalul angajat. sa pastreze sau sa vanda. .Clientii. consuma informatiile care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta. clientii. interesati de entitate pe o perioada mai scurta decat creditorii. ca si furnizorii de imprumuturi si garantii bancare. sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea entitatilor lor. au nevioe de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere. Utilizatorii situatiilor financiare includ investitorii actuali si potentiali. ca parteneri de afaceri. pensii si alte avantaje. 30 . guvernul si institutiile acestuia.Investitorii.Furnizorii. de aceea. consuma informatiile care permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Acestia folosesc situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din diversele lor necesitati de informatii. Multi utilizatori insa trebuie sa se bazeze pe situatiile financiare ca principala lor sursa de informatii si. in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea. atunci cand acesta este un client major.Creditorii(bancile).

Pentru a fi utile. avand capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati. astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate. • Credibilitatea reprezinta calitatea informatiei de a nu contine erori semnificative. sunt interesate de alocarea resurselor si. influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau obiectiv predeterminat Sa fie prudenta. o imagine fidela a pozitiei financiare. pentru a determina politica fiscala. sa nu aiba un caracter credibil si sa devina defectoasa din punct de vedere al relevantei. iar utilizatorii pot avea incredere ca aceasta reprezinta corect ceea ce se asteapta. pentru a reglementa activitatea entitatilor. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei entitati in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. prezente sau viitoare. • Relevanta . ca rezultat intocmirea unor situatii financiare care reflecta. informatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici : • • • • Sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte. in mod rezonabil.Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor. sa reprezinte. nu este partinitoare. astfel. fie ceea ce ar putea fi de asteptat. prin selectarea si prezentarea informatiei. in mod rezonabil. Responsabilitatea principala de a intocmi si prezenta situatiile financiare ale entitatii revine conducerii acesteia.Situatiile finaciare nu sunt neutre daca. Limitele ce privesc informatia relevanta si credibila Oportunitatea vizeaza raportarea la timp a informatiilor pentru a-si realiza utilitatea sa in deciziile economice. Cele patru caracteristici principale sunt: • Inteligibilitatea este calitatea esentiala a informatiilor prezentate in situatiile financiare si presupune prezentarea acestora intr-un mod coerent. este interesat de evolutiile recente si tendintele legate de prosperitatea entitatii si a sferei de activitate a acesteia. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie lasata sa devina un impediment de standarde de contabilitate imbunatatite. Cadrul general al IASB abordeaza caracteristici calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare oferite de situatiile financiare. luare a deciziilor si control. clar. confirmand sau corectand evaluarile lor anterioare. Conducerea este interesata de informatiile cuprinse in situatiile financiare. adica lipsita de influente. chiar daca are acces la informatiile financiare si de gestiune suplimentare. in mod normal. de activitatea entitatilor. Pentru a fi credibila.Publicul. iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate Sa fie completa in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii. ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimentele trecute. implicit. sa reprezinte Sa fie neutra. in general. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si. Acesta inseamna includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine. informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. 31 . presupunandu-se ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea activitatii entitatii respective. performantei si modificarilor pozitiei finanicare a unei entitati • Comparabilitatea . care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare. Aplicarea caracteristicilor calitative pricipale si a standardelor adecvate de contabilitate are.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Statele si institutiile acestora. .

necesara pentru a deconta in prezent obligatia. c)valoarea realizabila: Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare. Situatia modificarilor pozitiei financiare reflecta. care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor. neaparat. Datoriile sunt inregistrate la valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau. costul curent. care poate fi evaluat(a) in mod credibil. Conceptual de probabilitate se fundamenteaza pe incertitudinea in realizarea unui beneficiu economic viitor. in anumite imprejurari. datoriilor si capitalului propriu). Cadrul general ofera in completare elemente legate de evaluarea pozitiei finanicare(recunosatrea activelor. fara sa indentifice structurile specifice acestei situatii. care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent. d)valoarea actualizata:Activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar. aceasta reprezinta valoarea neactualizata in numerar sau in echivalente ale numerarului. Un element care corespunde definitei unei structuri a situatiei finanicare trebuie recunoscut in cazul in care este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat sa intre sau sa iasa in sau din entitate si elementul are un cost sau o valoare. Conform Cadrului general recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de recunoastere. precum si principalele baze de evaluare a structurilor finanicare( costul istoric. la valoarea ce se asteapta sa fie platita in numerar sau echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile. veniturilor si cheltuielilor. Structura contului de profit si pierdere legate in mod direct de evaluarea performantei sunt veniturile si cheltuielile. grupandu-le in categorii cuprinzatoare conform caracteristicilor economice numite “structurile situatiilor financiare”. Situatiile finanicare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente. De exemplu. oferirea de informatii suplimentare creditorilor poate reduce costurile indatorarii entitatii. de acei utilizatori care se bucura si de beneficii. valoarea realizabila. care trebuie platita pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Raport cost-beneficiu – beneficiile de pe urma informatiei ar trebui sa depaseasca costul furnizarii acesteia. Strucuturile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele. care urmeaza sa fie generate in derularea normala a activitatii 32 . b)costul curent:Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului. Evaluarea beneficiilor si costurilor reprezinta. datoriile si capitalurile proprii. valoarea actualizata). structurile din contul de profit si pierdere si modificarile structurilor din bilant. Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. a rezultatelor. asocial unui element si ia informatia disponibila in momentul intocmirii situatiilor financiare. dupa cum de beneficii se pot bucura si alti utilizatori decat aceia pentru care informatia este pregatita. de obicei. a)costul istoric:Activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau in echivalente ale numerarului sau la valoarea justa din momentul cumpararii lor.Datoriile sunt inregistrate la valoarea neactualizata in numerar sau in echivalente ale numerarului. Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor de decontare. potrivit cursului normal al afacerilor. rezultatul unui rationament profesional. deoarece costurile nu sunt suportate. in fond.

cheltuielile de transport – aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv. taxele nerecuperabile. celelalte cheltuieli directe de producţie. Baza de evaluare cel mai frecvent adoptata de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. Costul de achiziţie – este egal cu preţul de cumpărare. 9 din Legea contabilităţii nr. republicată. • bunurile obţinute cu titlu gratuit. valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită în baza inventarierii astfel:  pentru elementele de activ: 33 . potrivit cursului normal al afacerilor. c) la încheierea exerciţiului. starea acestuia şi preţul pieţei. În costul unui activ cu ciclu lung de fabricaţie pot fi incluse şi dobânzile plătite la creditele bancare contractate pentru achiziţia. la valoarea de aport. • bunurile procurate cu titlu oneros. Valoarea justă – este suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. stabilită în urma evaluării. bunurile produse în unitate. b) evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea • actuală a fiecărui element. El este de obicei combinat cu alte baze de evaluare.bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. care se stabileşte astfel: • bunurile reprezentând aportul de capital social. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. denumită valoare contabilă. 61/2001 elementele patrimoniale vor fi supuse următoarelor tratamente contabile: a) la data intrării în unitate . până la finalizarea sa. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop. În cazul creanţelor şi datoriilor. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia bunului. 7 şi art. la costul de producţie. direct atribuibile activului. cu preţul determinat obiectiv. aferente aceleiaşi perioade. Datoriile sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar. respectiv de plată. 82/1991. respectiv valoarea contabilă.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă intreprinderii. construcţia sau producţia acestuia. Conform art. la valoarea justă. în cadrul unei tranzacţii. la cost de achiziţie. Costul de producţie – cuprinde costul de achiziţie al materiilor prime şi consumabilelor. denumită valoare de inventar. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie. care se asteapta sa fie necesare pentru a deconta datoriile. această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. Activul cu ciclu lung – este un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.

 diferenţele constatate în minus – între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. pentru care deprecierea este ireversibilă. profitand de flexibilitate. O durata mai mare sau mai mica de amortizare afecteaza marimea rezultatului. stocurilor achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuări tranzacţiei. Utilizarea tehnicilor de contabilitate creativa va avea ca efect: • Majorarea sau diminuarea cheltuielilor. d) la data ieşirii din unitate sau la darea în consum. Diferenţele de curs valutar. se aleg acele practici de masurare si informare ce permit transformarea documentelor de sinteza din ceea ce ele ar trebui sa fie in ceea ce managerii doresc .Contabilitatea creativa Conceptul de contabilitate creativa se utilizeaza pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele in scopul manipularii cifrelor incluse in conturile anuale. In mod similar. Majorarea sau diminuarea veniturilor. procesul prin care tranzactiile sunt structurate de asemenea maniera incat sa permita producerea rezultatului contabil dorit’’. după caz.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă  diferenţele constatate în plus – între valoarea de inventar şi valoarea de intrare – nu se înregistrează în contabilitate. 34 • . - - elementele monetare de tipul imobilizărilor. La fiecare data a bilanţului: . Conform acestuia.  diferenţele constatate în minus – între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă – se înregistrează în contabilitate pe seama: • unei amortizări suplimentare – în cazul activelor amortizabile. • sau constatării unui provizion – atunci când deprecierea este reversibilă. pentru anumite active se indica doar numarul maxim de ani in care trebuie amortizate.elementele monetare exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului. stocurilor achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective. Normele contabile lasa o anumita marja de manevra in cuantificarea chletuielilor care apartin unui exercitiu.De exemplu. aceste elemente menţionându-se la valoarea lor de intrare. favorabile sau nefavorabile. şi elementele nemonetare de tipul imobilizărilor. date fiind existenta unor brese in reguli. se înregistrează la venituri sau cheltuieli.  pentru elementele de pasiv:  diferenţele constatate în plus – între valoarea de inventar şi valoarea de intrare – se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 2. se pot analiza provizioanele si posibilitatea activarii anumitor cheltuieli. la fel procedându-se şi în cazul creanţelor sau datoriilor în valută. Definitia cea mai substantiala ii apartine lui Naser. se manipuleaza cifrele contabile si. contabilitatea creativa este ”procesul prin care.1.

creeaza posibilitatea majorarii sau diminuarii valorii nete a activelor. marimea rezervelor. 2. • • • • • Prezentarea informatiilor. Ca urmare. stocurile se pot evalua prin diferite metode si. cazul titlurilor care. cu efecte corespunzatoare asupra contului de profit si pierdere. Existenta unei flexibilitati. alegerea unei scale orizontale sau verticale intr-un tabel poate modifica substantial impresia despre datele structurale in acesta.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă In anumite cazuri. De asemenea. Criteriile utilizate in prezentarea informatiilor contabile pot sa fie o portita pentru manifestarea creativitatii. pot exista dubii in ceea ce priveste incadrarea unui element intr-o categorie sau alta. ca urmare. valoarea fondurilor proprietarilor si toate ratele calculate pe baza acestora. Motivul pentru care managerii sunt tentati sa utilizeze tehnicile de contabilitate creativa este reducerea costurilor contractuale. in consecinta.1 Prezentarea societăţii ENID IMPEX SRL Societatea comerciala ENID IMPEX SRL s-a infiintat in data de 6 decembrie 1994 si este persoana juridica romana care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legii privind societatiile comerciale si cu dipozitiile legislatiei romane ce-i sunt aplicabile . se poate grabi sau incetini recunoasterea veniturilor prin aplicarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri. • Majorarea sau diminuarea activelor. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la SC ENID IMPEX SRL – studiu de caz 2. astfel. de exemplu. Majorarea sau diminuarea fondurilor proprietarilor. In unele tari. ambele fenomene apar in conditiile de dificultate financiara a intreprinderilor si au la baza intentia de a insela. 35 . precum si cu prevederile statutului si ale contractului de societate . normele contabile lasa posibilitatea regularizarii anumitor datorii precum cele legate de pensionare. cauta solutii fara a-si ma pune problema respectarii unor standarde etice. Modificarea veniturilor si cheltuielilor afecteaza marimea rezultatului si. valoarea lor poate fi diferita. precum si indicatorii calculati pe baza acestora. Desi exista o diferenta clara intre contabilitatea creativa si incalcarea deliberata a legii( frauda). Este. Uneori. Se modifica.2. pe un interval de timp. Lipsa unor informatii relevante poate afecta deciziile utilizatorilor externi. De exemplu. in ceea ce priveste calculul amortizarii si provizioanelor. in functia de intentia intreprinderii. Modificarile respective afecteaza marimea activelor curente si necurente. Reclasificarea activelor sau datoriilor. o intreprindere interesata in majorarea rezultatului va proceda la repartizarea datoriei pe o perioada maxim permisa. Exista parti in anexa in care se pot include mai multe sau mai putine informatii.2. Majorarea sau diminuarea datoriilor. aflati sub presiune financiara. chiar daca utilizarea contabilitatii creative nu este ilegala. ea indica faptul ca managerii. Manipularea informatiilor prezentate in anexa. In consecinta. trebuie inscrise in activele curente sau in activele necurente. Inscrierea intr-o categorie sau alta afecteaza ratele calculate pe seama acestora.

Tendinta dominanta este de a se realiza “economie” la materiale.Titulescu . urmata de cuvintele `` SRL``. facturile .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Societatea comerciala ENID IMPEX SRL este constituita sub forma unei societati cu raspundere limitata . Suntem convinsi ca aceasta este o obligatie pentru a fi competitiv pe termen lung. de agrement –baruri. oras Bucuresti . Servicii Oferim beneficiarilor nostrii o gama de produse termo-fono-hidroizolatoare avind marca furnizorilor celor mai cunsocuti in domeniu. Suntem increzatori ca materialele pentru izolatii in constructii si instalatii isi vor dovedi utilitatea si eficienta in timp. sos.N. 36 .In toate actele . obtinuta printr-o izolatie corespunzatoare. Obiectul de activitate al societatii este: • Import-export de produse industriale . o dovada a calitatii. cluburi. se va indica in mod obligatoriu denumirea societatii . comercializarea acestora si intermedierea unor asemenea operatiuni • Comert intern cu produse industriale . cantitativ si calitativ. performante atit in constructiile noi cit si reabilitarea cladirilor vechi. agro-alimentare si mestesugaresti . In perioada actuala. alimentatie public Avem satisfactia de a fi pionerii lansarii cu succes pe piata romaneasca a unor materiale pentru izolatii care in zilele noastre au devenit materiale de uz curent. durata de functionare a societatii fiind nelimitata. capitalul social. Nu este suficient de serios apreciata economia reala. agroalimentare si mestesugaresti • Productie de mobilier si alte produse din lemn • Prestari servicii in domeniul turismului . bazate pe urmatoarele categorii de produse:  vata de sticla  • vata bazaltica  polistiren extrudat  polistiren expandat  membrane bituminoase  sindrila bituminoasa  placi ondulate bituminoase  tubulatura flexibila si placi din cauciuc elastomeric si polietilena expandata pentru izolatii tehnologic  accesorii pentru montarea categoriilor de produse enumerate mai sus Echipa de vanzari sta la dispozitie cu informatii si caracteristici tehnice referitoare la intreaga gama de produse precum si la modul de punere in opera. consumul mai mic de energie contribuie la reducerea poluarii. iar cei implicati in acest domeniu vor aborda cu interes crescut necesitatea de a utiliza produse corespunzatoare. care este o importanta problema a zilelor noastre. nr. Oferta noastra cuprinde produse realizate sub marci de renume recunoscute pe plan mondial fiind. Un aspect important care trebuie luat in considerare este de natura ecologica. domeniul izolatiilor este in stadiul de consolidare. prin numele lor. Venim in intampinarea clientilor cu solutii eficiente pentru termofonoizolatii si hidroizolatii la constructii civile si industriale precum si la instalatii tehnologice.163. Principiul nostru de referinta este sa oferim clientilor nostrii produse de buna calitate. sediul si numarul de ordine din registrul comertului. Sediul societatii este in Romania . pe termen lung. indelung si serios dezbatuta pe plan mondial. anunturile publicitare si alte documente emanand de la societate.

Echipa de vanzari sta la dispoziţie prin consiliere cu privire la alegerea produsului dorit. Va vom prezenta in cele ce urmeaza cateva din cele mai importante proiecte:            Centrul comercial Bucuresti Mall Sediul BRD Dorobanti Sediul BRD Victoriei Hotel Howard Jonson – Bucuresti Hipermarketul Cora – Bucuresti Centrul financiar IRIDE – Bucuresti Magazinele Bricostore – Bucuresti Hotelul Oxford – Constanta Hala in incinta Aeroportului International Otopeni Sediul CONNEX Aviatorilor – Bucuresti Centrul comercial Mall Romania .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Produsele sunt atât materiale si sisteme constructive uzuale. Oferta ENID include servicii de aprovizionare prompte. Sector Resurse Umane 37 Sector Financiar. de Calcul . o serie de unitati de productie in industria laptelui. accesibile si competitive. calculul necesarului de materiale si prin îndrumări tehnice pentru aplicarea corecta a acestora. hale industriale precum si lucrari desfasurate in cadrul santierelor navale Galati si Constanta. fiind dovada seriozitatii cu care privim afacerile beneficiarilor nostrii. Aproviz. oferit gratuit de noi. cit si produse speciale cu aplicatii industriale. printre proiectele la care am participat se numara si unitati de productie care necesita izolatii rezistente in conditii speciale de umiditate si temperatura.Buzau apartinand Companiei de Bere Romania. la realizarea unor obiective de amploare in domeniul constructiilor.Bd Timisoara – Bucuresti De asemenea. Organigrama societatii se prezinta astfel: AGA Director general Auditor Director tehnic Director comercial Director economic Sector AprovizDesfacere Serviciul Transport Compartim. In aceasta categorie am putea include Fabrica de Bere . Pachetul de produse oferit de ENID este completat cu o gama diversa de accesorii in domeniu. transportul efectuat in timpul cel mai scurt. Oficiul Contab. intr-o masura mai mica sau mai mare. lucrari reprezentative pentru activitatea desfasurată pana in prezent. Realizari Va informam ca in decursul timpului firma a participat prin produsele si serviciile noastre.

Partile sociale pot fi transmise intre actionarii.453 4.066.000 1. Societatea are deschise conturi bancare la Banca Transilvania si la Unicredit Romania . la cerere . 2006 2004 A Active imobilizate Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 38 2005 2006 5. un certificat constatator al drepturilor asupra partilor sociale cu mentiunea ca nu poate servi pentru transmiterea drepturilor .058.000 4. reprezentand cel putin ¾ din capitalul social. intern Comerţ Marketing Administrativ Paza Capitalul social al societatii este de 200 lei si s-a constituit prin aportul partilor in numerar in urmatoarea proportie: • Mihaela Stefanescu .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Compartim Personal Serv.332.589.841 1. Situaţiile financiare anuale pentru anii 2004.50% adica suma de 100 lei pentru care ii revin 10 parti sociale Aportul de capital social in lei al asociatilor a fost depus in contul curent deschis la Banca Transilvania – sucursala Lipscani pe numele si la dispozitia societatii. prin care se efectueaza incasarile si platile in lei si valuta .859 4.342 2. 2005.582.555 2.406 3. Administratorul va elibera .330 3. iar transmiterea lor catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati .787 3.Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati ai societatii . Financiar Oficiul Facturari Desfacere Salarizare Serv Contabilitate Control Financ.327.171 . sub sanctiunea nulitatii transmiterii.50% adica suma de 100 lei pentru care ii revin 10 parti sociale • Stanca Vass Geza -.

947 200 86.2 Analiza structurii patrimoniale Analiza structurii activului Ratele de structura ale activului sunt influentate de urmatoarele categorii de factori: .939.947 200 86.2.238.017 4.134 893.76 32.85 Se observa ponderea mare a ratei a)necorporale 0.884.801.177 2.920.305 4.990 1.355.026.08 imobilizarilor corporale in totalul b)corporale 19.704 2. echipamente de productie .factori economici si juridici Principalele rate ale structurii activului sunt: a) Rata activelor imobilizate = Active imobilizate x 100 Total Activ Acesta rata masoara importanta relativa a activelor pe termen lung in totalul activelor intreprinderii si permite aprecierea flexibilitatii finanicare a firmei in masura in care evidentiaza componenta de capital investit in active fixe.774.219.707 1.281 5.799.253 1.Datorii Curente Datorii ce tb plătite dupa la 1 an Provizioane Venituri in avans Capital si rezerve Capital subscris si vărsat Prime de capital Rezerve sin reevaluare Rezerve Profit sau pierdere reportat Profit sau pierdere exerc financiar Capitaluri proprii 2.454 8.07 0.390 2.02 in cadrul societatii exista valori mari la terenuri .301 2.999 5.83 33.176 200 86.475 183.240.799.566 741.05 0. Specificatie 2004 2005 2006 Active imobilizate 19.04 0.factori tehnici – specificul activitatii derulate influenteaza in mod semnificativ structura activului unei intreprinderi .707 146.947 1.386. b) Rata activelor circulante = Active circulante x 100 Total Active 39 .026.00 0.588 9.158 2.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă B 1 2 3 4 C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 Active circulante Stocuri Creante Investitii financiare pe termen scurt Casa si conturi la banci TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Cheltuieli in avans Datorii ce tb plătite pana la 1 an Active circulante nete/Datorii curente nete Total Active .324 3.926 188.152.712.718.99 30.960. masini pentru distributia marfurilor .531 466.982 437.230 5.08 30.820 2.336.305 4.238 4.74 ratei activelor imobilizate deoarece c)financiare 0.793.134.381 3.357.324 3.

93 35.96 Aprecierea generala este ca un nivel de peste 33% reprezinta o situatie de normalitate .58 Aceasta rata evidentiaza importanta relativa a surselor de finantare pe termen lung si trebuie corelat cu marimea activelor pe termen lung.74 1. care evidentiaza importanta relativa a activelor usor de transformat in bani. Rata disponibilitatilor = reprezinta o masura a lichiditatii interne a intreprinderii Observam ca rata se incadreaza in procentul de 1-2% care arata un nivel optim al acestui indicator. a scazut perioada de efectuare a platilor de catre clienti . Rata creantelor comerciale = evidentiaza importanta portofoliului de creante comerciale in patrimoniul societatii .03 28. insa trebuie tinut seama si de faptul ca indicatorul este influentat sensibil de specificul firmei si de politica financiara promovata de management.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Aceasta rata reflecta ponderea activelor circulante in totalul activelor societatii .85 34. Specificatie Rata stocurilor Rata creantelor comerciale Rata disponibilitatilor 2004 42. b) Rata autonomiei globale = Capital propriu x100 Total Pasiv Specificatie Rata autonomiei globale 2004 26. Analiza structurii surselor de finantare Principalele rate de structura ale surselor de finanţare sunt: a) Rata stabilitatii finanicare= Capital permanent x100 Total Pasiv Specificatie Rata stabilitatii finanicare 2004 26. c) Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe termen scurt x 100 Total Pasiv 40 .18 2005 29. se observa ca in anul 2004 indicele era mare in comparatie cu anul 2006 si 2005 cand era mai mic.66 2006 31.43 Rata stocurilor = are un nivel ridicat deoarece societatea vinde marfuri si are in acest sens stocuri mari de marfuri .73 1.06 2.66 2006 37.39 2006 39.78 2005 38. se observa ca acesta a scazut in fiecare an fata de anul precedent ceea ce e un lucru pozitiv in politica de vanzari a societatii . fiind o masura a flexibilitatii financiare . el variaza in functie de disponibilul existent la un momemnt dat in firma.78 2005 38.

prin prisma surselor de finanţare ca : a) Fond de rulment propriu = Capitaluri proprii . Analiza corelatiei dintre fondul de rulment. Analiza activului net Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele intreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor sale.982 437. nu se apeleaza la diverse alte surse de financiare in functie de costul . d) Rata datoriilor totale = Datorii totale x100 Total Pasiv Specificatie Rata datoriilor totale 2004 73.Active imobilizate 41 .34 2006 62.04 Indicatorul măsoară importanta relativa a datoriilor indiferent de perioada de exigibilitate .Datorii pe termen scurt Specificaţie 2004 2005 2006 Fondul de rulment 466.22 2005 61. fiind asimilat avutiei acestora ca urmare a alocarii si implicarii capitalurilor in activitatea sa.34 2006 68.707 Se observa o creştere a fondului de rulment in anul 2006 ceea ce e un lucru pozitiv pentru buna desfăşurare a activitatii societatii.026.324 2005 3. nevoia de fond de rulment si trezorerie neta Fondul de rulment patrimonial Fondul de rulment patrimonial exprima lichiditatea întreprinderii pe termen scurt FR= Capitaluri permanente.219. Se observa o crestere a activului net de la un exercitiu financiar la altul .22 2005 61.134 893. el va finanta activele circulante Fondul de rulment patrimonial poate fi privit. se observa o pondere insemnata a indicatorul .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Specificatie Rata datoriilor pe termen scurt 2004 73. Activul net= Active Totale. accesul si disponibilitatea acestora generand astfel efecte directe asupra partimoniului net.Active imobilizate Sau FR= Active circulante.305 2006 4.Datorii Totale Specificaţie Activul net 2004 1.390 Evolutia activului net se poate explica prin compararea dinamicii activelor totale cu cea a datoriilor totale . precum si prin modificarile intervenite in structura acestora. ceea ce e un lucru pozitiv in activitatea firmei deoarece nu este nevoie de aporturi noi din partea actionarilor .799.42 Rata masoara ponderea datoriilor exigibile pe termen scurt in totalul activelor si trebuie corelat cu rata activelor circulante pentru a evidentia gradul de echilibru financiar pe termen scurt .

Obligaţii pe termen scurt Sau NFR = (Stocuri + Creanţe)-(Datorii pe termen scurt –Credite pe termen scurt) Specificaţie Nevoia de fond de rulment 2004 320.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Specificaţie Fondul de propriu 2004 rulment 466.531 b) Fond de rulment împrumutat = Datorii pe termen lung Specificaţie Fondul de rulment împrumutat Nevoia de fond de rulment 2004 0 2005 0 2006 741.2.daca este negativă exprimă nevoia de numerar la finalul unui exerciţiu .NFR Specificaţie Trezoreria neta 2004 146.475 2005 183.982 2005 437. nefiind necesar sa se apeleze la credite bancare pe termen scurt.230 Se observa o trezorerie neta pozitiva si de la un exerciţiu financiar la altul are valori mai mari .134 2006 152. acoperita pe seama creditelor de trezorerie ( pe termen scurt) TN= FRNG.3 Analiza lichidităţii si solvabilităţii Lichiditatea Reprezintă :  abilitatea unui activ de a fi transformat in bani rapid si cu o pierdere minima de valoare (lichiditate externa) 42 .176 Nevoia de fond de rulment reprezintă acea parte a activelor circulante care trebuie finanţate pe seama fondului de rulment NFR = (Active circulante .507 2005 253. ceea ce e un lucru pozitiv pentru firma explicate prin aceea ca resursele stabile constituite sunt suficiente pentru acoperirea necesarului de finanţat aferent activităţilor de exploatare şi în afara exploatării. 2.477 Trezoreria netă Trezoreria netă reprezintă indicatorul care pune in corelaţie fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment si exprima : .208 2006 705.926 2006 188.Disponibilităţi – Investiţii financiare) .daca este pozitiva exprima excedentul de numerar la sfârşitul unui exerciţiu financiar .

00 2006 0. c) Rata lichidităţii la vedere = Disponibil + Investiţii financiare pe termen scurt Datorii curente Specificaţie Rata lichidităţii vedere 2004 la 0. e) Rata solvabilităţii patrimoniale = Specificaţie Rata solvabilităţii patrimoniale Capital propriu Cap.04 0.48 Aceasta rata financiara măsoară câte unităţi monetare de active aproape lichide revin la o unitate monetara de datorii pe termen scurt.09 2006 1.5 si evidenţiază ca firma poate avea probleme de onorare a plaţilor scadente. iar in anul 2006 nivelul ratei este mai mic de 0. iar in cazul in care este mai mica decât 1 .00 43 2005 1.63 2006 1. Se observa o creştere si o descreştere a ratei in cele trei exerciţii financiare . redusa) = Active curente .4 ceea ce e un lucru pozitiv . nu se pune problema ca firma sa fie insolvabila. Se observa ca firma are o rata de solvabilitate in preajma indicelui de 1.60 2006 0.68 .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă  abilitatea unei întreprinderi de a-si onora la scadenta obligaţiile de plata asumate pe seama activelor curente(lichiditate interna) Solvabilitatea reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a – si acoperi datoriile totale. propriu + Credite bancare 2004 1.Stocuri Datorii curente Specificaţie Rata lichidităţii rapide 2004 0.51 2005 0. firma este insolvabila. Principalele rate de lichiditate si solvabilitate sunt: a) Rata lichidităţii curente (generala) = Active curente Datorii curente(pe termen scurt) Specificaţie Rata lichidităţii curente 2004 1.02 2005 2006 d) Rata solvabilităţii generale = Activ Total Datorii Totale Specificaţie Rata solvabilităţii generale 2004 1.37 2005 1.47 Valoarea minima a ratei solvabilităţii globale se considera 1.4 .09 2005 1. se impune o politica riguroasa la nivelul managementului . b) Rata lichidităţii intermediare( rapida.11 Se observa o creştere a ratei lichidităţii curente ceea ce reprezintă ca societatea poate onora obligaţiile scadente pe termen scurt.03 0.

61 2006 0.66 2006 31.73 2005 0. iar investitorii sunt de acord sa accepte un risc financiar mai ridicat daca riscul operaţional al firmei este redus.75 Capital propriu x100 Capital permanent 44 .05 2005 116.5 . Alte rate de echilibru economico-financiar a) Rata de autofinanţare a activelor = Capital propriu Active totale 2004 26.96 b) Rata de finanţare a imobilizărilor prin capital propriu = Capital propriu x100 Active imobilizate Specificaţie Rata de finanţare a imobilizărilor prin capital propriu c) Rata autonomiei financiare = 2004 135.78 x100 Specificaţie Rata de autofinanţare a activelor 2005 38. nu exista un risc pentru finanţatorii societăţii. Analiza echilibrului economico-finaniciar prin metoda ratelor Echilibrul economico-financiar este asigurat de un ansamblu de corelaţii ce se formează in procesul de rotaţie a capitalului.68 2004 0.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Rata solvabilităţii patrimoniale are un nivel bun deoarece depăşeşte valoarea de 0.00 2006 0. Principalele rate financiare utilizate sunt: Ratele de îndatorare (patrimoniale) a) Rata de îndatorare a capitalului propriu = Total Datorii pe termen lung Capitalul propriu Specificaţie Rata de îndatorare a capitalului propriu b) Rata globala de îndatorare =Total Datorii Total Active Specificaţie Rata globala de îndatorare 2004 0.18 Se observa o rata de îndatorare scăzută ceea ce e un lucru pozitiv pentru firma .00 2005 0.88 2006 103. nu exista risc financiar mare .

953 271.165 27.600 1.276.960.147.1 Venituri din exploatare 1.309 3.158 26.777 568.408 566.972 Evoluţia principalilor indicatori ai rezultatelor financiare pentru perioada 2004-2006 sintetic se prezintă astfel : Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Impozit profit Profit net 2005-2004 % 2006-2005 % 124 121 153 99 172 115 118 94 94 94 Se observa o crestere a veniturilor fiecarui an fata de anul precedent. ceea ce a dus la scaderea profitului .109 2.1 Cheltuieli din exploatare 2.136 2.081.131 lei  pentru stocurile de marfa constate lipsa la inventar s-a colectat TVA in valoare de 1.122 2006 30.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă Specificaţie Rata autonomiei financiare 2004 100.475 206.774. respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.487.250 2.280. ceea ce a dus si la o crestere a cifrei de afaceri si implicit la intarirea pozitiei financiare pe care firma o are pe piata de desfacere din tara.147. La inchiderea exercitiului anului financiar 2006 la SC ENID IMPEX SRL elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor s-au evaluat si se reflecta in situatiile financiare intocmite la valoarea de intrare .505 22.06 REZULTATE FINANCIARE Nr.177 21.189.262 26.538.990 30.00 2005 100.232.712.922 98.2 Cheltuieli financiare 3 Profit brut 4 Impozit profit 5 Profit net 6 CA 2004 21.897.184.903 339. crt Indicatori 1 Venituri totale din care: 1. Cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor se incadreaza in limitele normale cu specificatia ca in anul 2006 cheltuielile financiare au fost mai mari datorita dobanzilor aferente creditelor luate de la banci pentru dezvoltarea afacerii.000 22.223 349.505.081.775.408 26. Astfel:  la inventariere s-au constatat minusuri neimputabile la stocurile de marfa in valoare de 6.306.388 30.00 2006 85.808 21.615 18.996.031 18.126 531.525 3.193 195.193 2005 26.982.939.2 Venituri financiare 2 Cheltuieli totale din care: 2.164 lei Aceste sume au fost trecute ca cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit conform prevederilor Codului fiscal 45 .

iar aceasta ajustare va avea aceleasi influente ca si in cazul constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor In cazul constituirii de provizioane pentru riscuri si cheltuieli acestea vor duce la scaderea profitului impozabil aferent exercitiului financiar in care s-au constituit reflectand fidel situatia financiara a societatii.pentru stocuri – cheltuiala constiuita pentru ajustari va duce la o scadere a profitului brut si la o crestere a impozitului pe profit.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă  pentru clienti s-au luat confirmari de sold iar pentru clientii rai platnici nu s-au constituit ajustari pentru depreciere deoarece managementul societatii doreste recuperarea creantelor fara a se constitui ajustari  soldul la banci existent in moneda straina (dolari si euro) au fost evaluate la cursurile comunicate de BNR pentru data de 31. in schimb daca cursul de la data inchiderii exercitiului este mai mare decat cursul la care au fost inregistrate in contabilitate datoriile 46 . iar in bilant stocurile vor aparea la valoarea realizabila neta ca diferenta intre valoarea de intare si ajustarea constituita.688 lei  pentru diponibilitatile existente la banci s-au confruntat extrasele de cont din data de 31. care se vor evalua la valoarea lor actuala. aceasta cheltuiala fiind considerata nedeductibila din punct de vedere fiscal. valoare ce reflecta realitatea.daca se constata o depreciere se va constitui o ajustare. acestea pot genera venituri din diferente de curs valutar atunci cand cursul de schimb de la data inchiderii exercitiului financiar este mai mic decat cursul la care au fost inregistrate datoriile astfel influentand in mod pozitiv. prin aplicarea unor coeficienti neadecvati cu ocazia reevaluarii lor . acestea vor aparea in situatiile financiare cu o valoare mai mica . La reevaluarea datoriilor in valuta la cursul de schimb de la data inchiderii exercitiului financiar. Stocurile trebuie evaluate cu respectarea principiului permanentei metodelor. Astfel in cazul constituirii de ajustari pentru deprecierea activelor circulante : . In cazul imobilizarilor corporale. corectarea valorii contabile a acestora si aducerea lor la nivelul valorii de inventar inscrise in listele de inventariere se face fie prin inregistarea unei amortizari exceptionale. supraevaluarea imobilizarilor corporale .2006 si s-a inregistrat o cheltuiala din diferentele de curs valutar in valoare de 3. .pentru clienti .2006 cu soldul existent in fisa de cont si balanta de verificare. alte cauze care determina o valoare actuala mai scazuta a imobilizarilor corporale decat valoarea cu care acestea figureaza in contabilitate. Daca valoarea realizabila neta a unui activ circulant este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie .nu au existat diferente  pentru furnizori s-au confruntat confirmarile de sold cu evidenta analitica a societatii – nu au existat diferente  pentru furnizorii externi s-a procedat la reevaluarea datoriilor in valuta la cursul BNR rezultand un venit din diferentele de curs valutar in valoare de 153. cu exceptia celor constatate ca fiind depreciate.12. al cresterii profitului impozabil . fie prin constituirea unor ajustari in cazul in care se constata o depreciere relativa a acestora ca urmare a unor cauze cum sunt : aparitia unei uzuri morale de care nu s-a tinut seama cu ocazia amortizarii . Astfel in cazul constituirii ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor .12. la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. lipsa de utilitate a acestora in momentul inventarierii . respective valoarea activului mai putin ajustarea pentru depreciere constituita. in cazul in care se constata o depreciere ireversibila .914 lei Evaluarea imobilizarilor se efectueaza la valoarea lor ramasa neamortizata.Valoarea care trebuie inscrisa in bilant va fi determinata prin utilizarea metodei FIFO. atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care trebuie prezentata in situatiile financiare.

Fara a pierde din suplete. 47 . Pornind de la aceste documente standardizate. va genera o cheltuiala cu diferentele de curs valutar care va influenta in mod negativ – o scadere a profitului impozabil al exercitiului financiar. un tablou de trecere intre rezultatul contabil si cel fiscal trebuie sa permita autoritatilor fiscale sa se sprijine pe documente fiscale conform normelor emise de sistemul contabil. Pentru un sistem contabil modern sunt necesare urmatoarele caracteristici principale : .trebuie sa existe informatii de gestiune dupa functie . organismele statistice pot sa extraga informatiile necesare pentru elaborarea unor agregate fiabile.informatii financiare conforme cu normele internationale .o structura a conturilor standardizata la care se adauga un nomenclator standardizat foarte bine adaptat in tarile de tranzitie .trebuie sa fie produse informatii fiscale conform normelor si statisticii nationale.Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă .

2005 11. Editura Economica.Reglementare si practici de consolidare a conturilor . Ristea Mihai . Editura Economica. Valceanu Gheorghe.Editura CECCAR.***Reglementari contabile din 17. Feleaga (Malciu) Liliana. 2005 8. Feleaga Liliana.1752/17. Feleaga Niculae. Editura CECCAR.1998 6. 2005 10.2005 Economice Europene conforme cu Directiva a VII-a Comunitatii 48 .Intocmirea situaţiilor financiare – lucrare de licenţă BIBLIOGRAFIE 1. Editura Universitara. Editura Economica. Bucuresti.11. Dumitru Corina Graziella . 2005 9.Analiza economico-financiara.. Feleaga Niculae . Ionascu Ion .***IASB Standarde Internationale de Raportare Financiara. Bucuresti. 2003 7.***Reglementari contabile din 17. 2002 3.Contabilitate financiara.Tratat de contabilitate financiara.I si II. Georgescu Nicolae .Bazele contabilitatii .11. RA Bucuresti.Contabilitate aprofundata. Bucuresti . Bucuresti. Bucureşti.82/1991 12. Editura Universitara. vol. Oprea Calin. Editura Didactica si Pedagogica.***Legea contabilitatii nr. Ristea Mihai si colectivul – Contabilitatea financiara a intreprinderii. 2005 2.2005 13. Feleaga Niculae . Editura Infomega.***Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Malciu Niculae – Politici si Optiuni contabile.11. 2004 5.2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene 14. o abordare europeana si internationala. Ristea Mihai. Feleaga Liliana. Bucuresti. Robu Vasile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful