Sunteți pe pagina 1din 84

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU
EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

LUCRARE DE DISERTAȚIE

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC
conf.univ.dr. Mioara Pantea

ABSOLVENT MOLNAR C. MADLEN DORA

ARAD
Anul 2019

1
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU
EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL S.C. PEREGU MIC 2000 S.R.L.

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC
conf.univ.dr. Mioara Pantea

ABSOLVENT MOLNAR C. MADLEN DORA

ARAD
Anul 2019

2
Contents

INTRODUCERE ............................................................................................................................................. 4
Capitolul 1 Analiza patrimonială a unei entități economice ............................................................................ 6
1.1. Analiza structurii bilantului .................................................................................................................. 6
1.2. Analiza echilibrului financiar ............................................................................................................... 9
1.3. Analiza riscului de faliment ................................................................................................................ 10
1.3.1 Analiza bonități ................................................................................................................................ 12
1.3.2. Analiza riscului de faliment - metoda scorurilor ............................................................................. 13
Capitolul 2 Analiza performantelor financiare ale unei entitati economice .................................................. 15
2.1. Analiza ratelor de rentabilitate ........................................................................................................... 15
2.2. Analiza ratelor de profitabilitate ......................................................................................................... 16
Capitolul 3 Studiu de caz pirvind elaborarea și interpretarea diagnosticului financiar al unei entități
economice ...................................................................................................................................................... 19
3.1 Prezentarea generală a SC. PEREGU MIC 2000.SRL ........................................................................ 19
3.2 Diagnosticul financiar al SC. PEREGU MIC 2000.SRL .................................................................... 20
Concluzii și propuneri ................................................................................................................................... 80
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................................... 82
ANEXE ............................................................................................................................................................ 84

3
INTRODUCERE

Analiza financiară este un aspect al funcției globale de finanțare a afacerilor care implică
examinarea datelor istorice pentru a obține informații despre sănătatea financiară actuală și
viitoare a unei companii. Analiza financiară poate fi aplicată într-o mare varietate de situații,
pentru a oferi managerilor de afaceri informațiile necesare pentru luarea deciizilor. Abilitatea de a
înțelege datele financiare este esențială pentru orice administrator de afaceri. Obiectivele
companiei sunt stabilite în termeni financiari, iar rezultatele acestora sunt măsurate în termeni
financiari. Printre abilitățile necesare pentru a înțelege și gestiona o afacere este fluența în limba
de finanțe - abilitatea de a citi și înțelege datele financiare, precum și informații actuale sub forma
rapoartelor financiare.
Funcția de finanțare în afaceri implică evaluarea tendințelor economice, stabilirea
politicii financiare și crearea unor planuri pe termen lung pentru activități de afaceri. De
asemenea, se impune aplicarea unui sistem de controale interne pentru gestionarea numerarului,
recunoașterea vânzărilor, plata cheltuielilor, evaluarea inventarului și aprobarea cheltuielilor de
capital. În plus, rapoartele privind funcțiile financiare se referă la aceste sisteme de control intern,
prin întocmirea situațiilor financiare, cum ar fi situațiile de venituri, bilanțurile și situațiile
fluxurilor de trezorerie.
În cele din urmă, finanțarea implică analiza datelor din situațiile financiare pentru a
furniza informații valoroase pentru deciziile de management. În acest fel, analiza financiară
reprezintă doar o parte a funcției globale a finanțelor, dar este una foarte importantă. Conturile și
declarațiile unei companii conțin multe informații. Descoperirea sensului deplin cuprins în
declarații se află în centrul analizei financiare. Înțelegerea modului în care conturile sunt legate
între ele face parte din analiza financiară. O altă parte a analizei financiare implică utilizarea
datelor numerice conținute în declarațiile companiei pentru a descoperi modele de activitate care
pot să nu fie vizibile la suprafață.
Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situația financiară a companiei. Noile
strategii pentru menținerea și dezvoltarea companiei în mediul specific economiei locale se va
baza pe acest diagnostic.
În sens general, obiectivul diagnosticului financiar este de a oferi informații financiare
celor din interiorul dar și celor din afara acesteia, cu anumite interese în companie.
Informațiile necesare pentru diagnosticul financiar sunt luate din situațiile financiare dezvoltate
(bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxului de trezorerie, modificări ale situației

4
capitalurilor proprii, adnotări privind situațiile financiare) sau simplificate (bilanț, cont de profit și
pierderi, adnotări la situații financiare).
Utilizatorii diagnosticului intern pot fi managerii, acționarii sau angajații. Obiectivul în
acest caz, este de a detecta posibilele situații de dezechilibru financiar și de a adopta noi decizii de
gestionare a situației companie. Aceste decizii se bazează pe identificarea originii și cauzei
dezechilibrului, care va trebui să fie rezolvat.
Utilizatorii de diagnostic extern sunt: analiști financiari, potențiali acționari, banci sau
organismele financiare sau chiar statul. Obiectivul este de a urmări capacitatea financiară a
companiei de a genera profit, capacitatea sa de a onora obligațiile pe termen lung și pe termen
scurt și, de asemenea,valoare.
De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru a
oferi credite companiilor sau să ia decizii privind intrarea în capitalul unei societăți.
Din nefericire, diagnosticul se face numai în timpul unor dificultăți mari sau atunci când
cineva cere un astfel de lucru raport.
Un diagnostic financiar poate avea următoarele componente:
1) Diagnosticarea poziției financiare;
2) Analiza profitabilității;
3) Analiza balanței manageriale intermediare și a capacității de autofinanțare;
4) Analiza indicatorilor fluxului de numerar;
5) Indicatori de risc și faliment;
6) Concluzii privind diagnosticul general al companiei.
Această lucrare este structurat în trei capitole,două dintre aceste capitole este referitor la partea
teoritică și un capitol cuprinde un studiu de caz.
Titlul primului capitol este Analiza patrimonială a unei entități economice aceasta este împărțit
în cinci subcapitole care se referă la structura bilanțului contabil, echilibrul financiar și riscurile de
faliment.
Al doilea capitol are ca titlu Analiza performanțelor financiare ale unei entități economice acest
capitol are două subcapitole care prezintă analiza ratelor de rentabilitate și profitabilitate.
Al treilea capitol are două subcapitole în primul subcapitol este prezentat societatea analizată și
în al doilea subcapitol este studiul de caz în care sunt transpuse în practică elementele teoretice
analizate.

5
Capitolul 1 Analiza patrimonială a unei entități economice
1.1. Analiza structurii bilantului

Cele trei surse principale de date pentru analiza financiară sunt bilanțul societății, situația
veniturilor și situația fluxurilor de trezorerie.

Bilanțul prezintă resursele financiare și fizice pe care o companie le are disponibile pentru
activitățile de afaceri în viitor. Este important de reținut, totuși, că bilanțul enumeră numai aceste
resurse și nu face nicio apreciere cu privire la modul în care acestea vor fi utilizate de către
conducere. Din acest motiv, bilanțul este mai util în analizarea poziției financiare actuale a unei
companii decât performanța estimată a acesteia.

Elementele principale ale bilanțului sunt activele și pasivele. Bilantul este considerat ca o
situație financiară care conferă capitaluri proprii prin diferența dintre active și a pasivelor, se
consideră că bilanțul oferă informații privind natura și sumele investite în resursele entității, față
de obligațiile sale față de creditorii și proprietarii acestor resurse.„1

Compartimentul contabil internațional analizează bilanțul în contextul cadru conceptual și


IAS 1 "Prezentarea situațiilor financiare" în versiunea sa revizuită .
Cadrul conceptual internațional definește și caracterizează elementele descrie poziția
financiară a unei entități economice, cum ar fi: active, pasive și capitaluri proprii.
Pentru active:
 Imobilizările necorporale în conformitate cu standardul internațional IAS 38 "Active
necorporale" sunt identificabile fără caracter fizic.

rin = * 100

 Imobilizări corporale în conformitate cu standardul internațional IAS 16 "Imobilizări


corporale și Echipamente "sunt activele corporale deținute de o entitate, fie pentru
utilizarea în producția de bunuri sau servicii sau pentru închirierea altor persoane sau în
scopuri administrative.

ric = * 100

1
Petrescu, S., Analiză şi diagnostic financiar contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006
economico-financiară, instrument al managementului întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2004 17. Stan,
S., Evaluarea întreprinderii, Editura Iroval, Bucureşti, 2003
6
„Un element de imobilizări necorporale sau corporale trebuie să fienumit ca un activ atunci când:
este probabil ca entitatea economică să beneficieze de viitor beneficiile economice asociate
acesteia; iar costul său poate fi determinat în mod credibil.
Având în vedere referențialul contabil internațional, activele financiare și investițiile financiare pe
termen scurt sunt incluse în două categorii de investiții:investiții pe termen lung și investiții
curente.

rif = * 1002

 Activele circulante sunt definite în contextul prezentării bilanțului conform standardului


internațional IAS 1, utilizând termenul echivalent de active circulante.

rac = * 100

Stocuri - în conformitate cu IAS 2 "Stocuri" sunt realizate active sau în curs fabricarea
finalizată și destinată vânzării în activitatea normală a entității; materiale și consumabile destinate
a fi consumate în timpul procesului sau serviciului de producțiea dispoziţie.

rs = * 100

 Creanțele sunt drepturile entității de la părțile terțe. Categoria principală revendicări


sunt pretențiile comerciale. În acest sens, salariile datorate, creanțele sociale și fiscale; avansează
către asociați asupra decontărilor legate de capital; creanțele împotriva debitorilor sunt adăugate .
Atunci când valoarea de inventar la sfârsitul exercițiului financiar, este mai mică decât valoarea
nominală de colectare valoarea exprimată în conturi curente, ajustările pentru depreciere sunt
constituite pentru diferență.

rc = * 1003

 Fondurile disponibile sunt active cu cel mai înalt grad de lichiditate. Ele apar ca valori de
încasat, conturi curente la bănci cu debit, dobânzi încasate, numerar și alte valori în
numerar și acreditive.
 Rata disponibilităților bănești (rdb):

2
Vâlceanu G., Robu V., Georgescu N., “ Analiză economico-financiară”, Editura Economică, București, 2005, pagina
3 Ștefea P., „analiza rezultatelor întreprinderii”, Editura Mirton, Timișoara, 2002, pagina 253
3
https://se-ag.spiruharet.ro/images/secretariat/secretariat-facultate-seag/Tema_3_AD.pdf,
7
rdb= * 100”4"5

Pentru Pasive:

Ratele de structură ale pasivului evidențiază informații referitoare la sursele de finanțare


ale întreprinderii precum: sursele proprii, reprezentate de capitalul social și rezultatele obținute;
sursele împrumutate reprezentate de împrumuturile bancare sau obligatare și sursele atrase precum
creditele comerciale. Aceste rate permit aprecierea politicii financiare a întreprinderii cu ajutorul
ratei stabilității financiare, ratei autonomiei financiare și ratei îndatorării globale.6
a) Rata stablității financiare ( rsf)

rsf= * 100

rsf= * 1007

b) Rata autonomiei financiare reprezintă gradul de finanțare a elementelor de activ pe seama


resurselor proprii, și se obțin următoarele relații:
 Rata autonomiei financiare globale ( rafg)

rafg= * 100

 Rata autonomiei financiare la termen (raft), este considerată mai expresivă decât rata
autonomiei financiare globale, pentru că exprimă structura capitalurilor permanente care
asigură o finanțare îndelungată a întreprinderii. Rata autonomiei financiare la termen, este
determinată cu ajutorul relațiilor:

raft= * 100

raft= * 100

Autonomia financiară este asigurată, dacă nivelul ratei este mai mare sau egal cu 50%
pentru primul caz, si dacă este mai mare sau egal cu 100% pentru cazul doi.8

4
Buglea A., “Analiză financiară. Concepte și studiu de caz”, Editura Mirton, Timișoara, 2015, pagina 164
5
https://conspecte.com/Finantele-Intreprinderii/analiza-pozitiei-financiara-si-performantelor-intreprinderii.html
6
Buglea A., “Analiză financiară. Concepte și studiu de caz”, Editura Mirton, Timișoara, 2015, pagina 165
7
Pantea V.V., Pantea M.F., Cureteanu R.S., „Analiză economico financiară a întreprinderii”, Editura Universității
“Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, pag 46
8
Buglea A., Bălan G, “ Analiza Economico-financiară a activității hoteliere”, Editura Mirton, Timișoara, 2010,
pagina 86
8
c) Rata îndatorării, determină ponderea datoriilor întreprinderii în total resurse, calculându-se
astfel:
 Rata îndatorării globale ( rîg )

rîg= * 100

Nivelul ratei trebuie să fie subunitar ( 1/3) , îndepărtarea de 1 semnificând reducerea


îndatorării, respectiv creșterea autonomiei financiare.

 Rata îndatorării la termen ( rît )

rît= * 100

rît= * 100

Rata îndatorării exprimă o situație favorabilă a societății dacă este mai mică decât 50% în
primul caz sau mai mică decât 100% în cazul al doilea.9

1.2. Analiza echilibrului financiar


„Poziția financiară a companiei poate fi analizată prin utilizarea mai multor indicatori:
situația netă, muncă capital, nevoia de capital de lucru, trezorerie netă, capital de lucru propriu,
capital de lucru străin, rate de rotație, ratele de structură (capital propriu / active economice,
datorii financiare / capital propriu) "10.
Situația netă reprezintă proprietatea acționarilor în activele societății, evacuate din datorii.
Diagnosticul financiar înseamnă că echilibrul financiar este analizat pe 2 nivele:
 Partea superioară a bilanțului financiar dintre resursele permanente și nevoile
permanente:
FR= CP – AIN

 Partea inferioară a bilanțului dintre resursele temporare și nevoile temporare .


NFR = Active ciclice – Pasive ciclice
NFR = [Active circulante – ( Ifts + Disponibilitati)] – [Pasive circulante – (Credite curente
+ Soldul creditelor la banci)]

 Necesarul fond de rulment arată un echilibru pe termen scurt și se calculează ca fiind


diferența dintre suma acțiunilor și creanțelor, pe de o parte, și datoriile operaționale, pe de

9
Buglea A., “Analiză financiară. Concepte și studiu de caz”, Editura Mirton, Timișoara, 2015, pagina 168
10
P. Brezeanu, Diagnostic financiar: Instrumente de analiza financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 163
9
altă parte, reprezentate de datoriile către furnizori, angajați, stat și acționari. Un capital de
lucru pozitiv arată acest lucru resursele temporare nu pot acoperi singure nevoile
temporare de finanțare, fiind necesare noi surse, fie din capitalul circulant, fie din
împrumuturi noi.
NFR = Active curente – Pasive curente
NFR = (Stocuri + Creanțe) – Datorii nefinanciare
Un capital de lucru negativ arată acest lucru resursele temporare acoperă nevoile temporare
de finanțare, arătând astfel o stare de echilibru.
 Trezoreria netă prezintă echilibrul general al companiei și se calculează ca
diferență între FR și NFR. O trezorerie netă pozitivă indică o stare de echilibru, în
timp ce una negativă indică că compania are nevoie de alte surse noi de finanțare.
T = FR – NFR
T = FRNG – NFR

1.3. Analiza riscului de faliment


Fiecare agent economic este în pericol de faliment. Acest lucru poate avea consecințe
negative, cu implicații complexe asupra întregii activități a agentului economic, precum și asupra
altor entități care vin în contact cu agentul respectiv.
În conformitate cu această clasificare, riscurile sunt:
 riscuri economice;
 riscuri financiare;
 riscuri de faliment.
Rentabilitatea operațiunii, împreună cu condițiile de exploatare, condiționează nivelul
celorlalte riscuri și profitabilitate asociate: riscul financiar, riscul total, riscul de faliment.
Riscul economic este incapacitatea companiei de a se adapta în timp util la costuri minime
schimbările economice ale mediului.
„Riscul financiar este legat de îndatorarea agentului economic supus revizuirii și este
evidențiată de evoluția indicatorilor de rezultat la nivel de companie, în cadrul structurii sale
financiare.
Riscul de faliment (insolvabilitatea) este incapacitatea companiei de a-și îndeplini
obligațiile de scadență care rezultă fie din operațiuni curente, ale căror condiții de realizare
continuă activitatea, fie din taxe obligatorii.
Indicatori de risc și faliment
Indicatorii utilizați în această analiză pot fi grupați ca:
A) Indicatori de solvabilitate

10
O companie este bună dacă are capacitatea de a-și plăti toate datoriile la timp.
Solvabilitatea este stabilită cu ajutorul bilanțului ca raport între activele totale ale companiei și
datoriile totale. Dacă raportul este mai mare decât 1.5, compania este solidă, dacă raportul este
egal cu 1, activele sunt egale cu datoriile și activele acționarilor sunt egală cu 0, iar dacă
raportul este mai mic de 1, compania este în faliment.11
Indicatorii de solvabilitate sunt:
1. Rata solvabilitatii patrimoniale,
2. Rata autonomiei financiare,
3. Gradul de indatorare generala
4. Rata solvabilitatii generale
1. Rata solvabilității patrimoniale exprimă capacitatea de autofinanțare a unei societății și
acea măsură prin care aceasta poate să achite obligațiile sale.

2. .Rata autonomiei financiare exprimă independența fiananciară a unei societăți.Cresterea


ponderii capitalului propriu al societatii in capitalul sau permanent, are efecte benefice
asupra autonomiei financiare totale.

3. Gradul de îndatorare este indicatorul care evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale
ale societatii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator
reflecta o intarire a capacitatii de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. Un nivel
superior lui 50% poate atrage un semnal de alarma pentru creditorii societatii.
4. Rata solvabilități generale exprima măsura în care activele societatii contribuie la
finantarea datoriilor totale.

B) Indicatori de lichiditate
Lichiditatea reprezintă capacitatea elementelor de a se transforma în bani și semnifică
caracterul companiei posibilitatea de a-și plăti datoriile pe termen scurt.
Indicatorii utilizați sunt:
1. lichiditățile curente (active curente / datorii curente),
2. rata de lichiditate rapidă (active curente fără datorii / credite curente),

11
Dragotă V., Ciobanu A.M., Obreja L., Dragotă M., „Management financiar”, vol.I, pag285
11
3. rată de lichiditate imediată (active lichide / datorii curente )12.
1.Lichiditatea curentă este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt si reflecta capacitatea
activelor curente disponibile de a se transforma in disponibilitati banesti care sa acopere datoriile
scadente pe termen scurt. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul trezoreriei
societatii.

RLG = activele circulante x100

dat pe termen scurt

2.Lichiditatea rapidă este un indicator de lichiditate care arată măsura în care datoriile pe termen
scurt ar putea fi achitate pe baza creanțelor ,investițiilor financiare pe termen scurt și
disponibilitățiilor financiare . Valorile optime ale indicatorului sunt între 60%și100%. Valori mai
mari de 100% exprimă un volum ridicat de creanțe încasate sau un volum mai ridicat de lichidități
neinvestite. Un volum mai redus exprimă creanțe insuficiente prin încetinirea vânzărilor sau
volum prea redus de lichidități.13
RLR= Trezorerie x 100
Datorii pe termen scurt
3.Lichiditatea imediată este cel mai sintetic indicator,exprimând măsura în care datoriile pe
termen scurt ar putea fi achitate pe seama investițiilor financiare pe termen scurt și
disponibilităților .Intervalul optim de valorii este de 20% , 60%. Valorii mai mici de 20% indică o
plasare excesivă a lichiditățiilor în timp ce val mai mari de 60% indică lichiditate leneșă.
RLI = Active circulante –stocuri x 100
Datorii pe termen scurt

1.3.1 Analiza bonități


”Bonitatea este aprecierea dată unui agent economic în cazul în care acesta solicită un credit de la
o bancă. Banca comercială apreciază capacitatea de rambursare a creditului de către client pe baza
planului de afaceri sau, în cazul proiectelor mai complexe tehnologic, pe baza studiului de
fezabilitate al proiectului, în care se arată modul în care banii împrumutaţi vor fi utilizaţi. 14

Sub aspectul economico-financiar componentele bonităţii sunt:

12
Dragotă V., Ciobanu A., Obreja L., Dragotă M. – Management financiar, vol. 1, Analiză financiară şi gestiune
financiară operaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
13
Bătrâncea L. M., Bătrâncea M., 2004. Analiza financiară a întrepriderii, Editura Risoprint, Cluj Napoca, pp. 145-174
14
. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/contabilitate/analiza-bonitatii-firmei-pe-baza-rezultatelor-
financiare-sc-golden-dawn-srl-pascani-141347.html

12
- solvabilitatea şi lichiditatea; acestea exprimă gradul în care capitalul social asigură acoperirea
creditelor pe termen mediu şi lung ca şi capacitatea pe care o are un agent economic de a acoperi,
prin elementele patrimoniale active elementele de pasiv, respectiv obligaţiile contractuale de plată
pe termen scurt

- rentabilitatea arată eficienţa activităţii firmei în perioada dată, modul de realizare a procesului de
producţie şi eficienţa economică a întregii activităţi.

Acestor două elemente, care reprezintă esenţa noţiunii de bonitate, li se adaugă şi factori
adiacenţi dar nu lipsiţi de interes, cum ar fi: randamentul activelor, rata independenţei financiare,
gradul de îndatorare15.

Bonitatea poate fi analizat prin:

- informații directe care sunt bazate pe un document financiar

- informații indirect care sunt primiții de la alții furnizori.

1.3.2. Analiza riscului de faliment - metoda scorurilor

Riscul falimentului poate fi analizat în mai multe aspecte:


 analiza statică a riscului de faliment, prin intermediul bilanțului.
Această abordare este pe baza inegalității: Active curente <Datorii pe termen scurt, ceea ce
explică faptul că activele circulante ca numerar potențial nu sunt corelate cu datoriile pe termen
scurt ca posibilitate de exigibilitate.
 analiza funcțională a riscului de faliment, prin intermediul balanței funcționale.
Acestabordarea se bazează pe ipoteza că atunci când trezoreria netă este negativă
capital de lucru <cerințele de capital de lucru, iar societatea este vulnerabilă din punct de
vedere financiar.
 analiza riscului falimentului prin metoda scorului.
Această metodă permite evaluarea riscului în trei aspecte:
1. evaluarea sintetică a situației financiare într-un spirit de prognoză privind evenimentele
și performanțele companiei în perioadele anterioare;
2. evaluarea obiectivă a situației financiare printr-un set de rate combinate în mod eficient
pentru a anticipa dificultățile companiei;
3. dezvoltarea unei serii de note prin care se determină riscul falimentului bazată pe teste
comparative, pentru o perioadă mai lungă de timp, a comportamentului companiile cu sau
fără dificultăți financiare.
Analiza riscului financiar este efectuată folosind metoda scorurilor (Z) bazată pe Conan și M.

15
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2017/06/RRSS_06_2017_A10_RO.pdf
13
J. Holder model, pentru a evalua riscul falimentului și se bazează pe următoarea formulă:
Z = 16*V1 + 22*V2 - 87*V3 - 10*V4 + 24*V5

V1 = Creanțe + Investiții financiare pe termen scurt + Disponibilități

Datorii pe termen scurt

V2 = Capitaluri permanente

Pasive totale

V3 = Cheltuieli financiare

Cifra de afaceri

V4 = Cheltuieli cu personalul

Valoarea adăugată

V5 = EBE

Valoarea adăugată

14
Capitolul 2 Analiza performantelor financiare ale unei entitati economice

Poziţia financiară în sine nu poate rezolva problemele întreprinderii deoarece ,rezultatele sau
performanţa se obţine din utilizarea capitalurilor şi patrimoniului existent.

Performanţele întreprinderii se pot aprecia pe baza unor indicatori, cum ar fi:

 ratele de rentabilitate;
 marja profitului;
 rata profitului;
 volumul absolut al cifrei de afaceri şi a profitului.

De reţinut este faptul că, orice decizie economică porneşte de la poziţia financiară a întreprinderii
şi îşi propune realizarea unui anumit nivel de performanţă.

Ca documente financiare pentru analiza poziţiei şi a performanţelor întreprinderii se utilizează


documentele sintetice , care sunt:

 bilanţul contabil;
 contul de profit şi pierdere;
 notele explicative.16

2.1. Analiza ratelor de rentabilitate

Performanța unei companii este măsurată prin compararea mijloacelor utilizate cu


rezultatele obținute. Multiplu indicatorii vor fi analizați într - un diagnostic de rentabilitate:
punctul de rentabilitate, marja de variabilă a cheltuielilor, structura cheltuielilor (fixe și variabile),
rezultatul net, ratele de rentabilitate17.
Punctul de rentabilitate arată nivelul veniturilor care acoperă toate cheltuielile, deci că
profitul este egal cu zero.
Ratele de rentabilitate reprezintă un instrument standard pentru analiza financiară și
rentabilitatea de management, deoarece acestea au o descriere complexă a tuturor elementelor care
contribuie la obținerea performanțelor .

16
https://www.academia.edu/8429738/Altman
A.Buglea, Roth Anne-marie, Minda Alina, Stoiţa F., (2006), Analiză financiară – Aplicaţii practice,
17

Editura Mirton, Timişoara


15
Rata rentabilitatii Profit brut/Active Exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv
economice totale x 100 contributia acestora la obtinerea rezultatelor
Exprima eficienta utilizarii activelor societatii in
Rata rentabilitatii Profit net/Active
activitatea operationala, respectiv gradul de
activelor (ROA) totale x 100
rentabilitate al intregului capital investit in firma.
Profit
Rata rentabilitatii Reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de
net/Capitaluri
financiare catre actionari
proprii x 100
Profit
Rata rentabilitatii
net/Cheltuieli totale Exprima consumul total de resurse
generale
x 100
Sursa: Păvăloaia W., Paraschivescu M.D., Olaru G.D., Radu F., „Analiză financiară. Studii de
caz”, Editura Tehnopress, Iași, 2006, pagina 14418

2.2. Analiza ratelor de profitabilitate

Ratele de profitabilitate sunt valori financiare utilizate de analiști și investitori pentru a


măsura și evalua capacitatea unei companii de a genera venituri în raport cu veniturile, activele
bilanțiere, costurile de exploatare și capitalurile proprii într-o anumită perioadă de timp. Cele mai
multe companii se referă la ratele de profitabilitate atunci când analizează productivitatea afacerii
prin compararea veniturilor cu vânzările, activele și capitalurile proprii

Cele mai utilizate rapoarte de rentabilitate sunt examinate mai jos.

 Marja profitului brut- compară profitul brut cu veniturile din vânzări. Aceasta arată cât
de mult câștigă o afacere, luând în considerare costurile necesare pentru a-și produce
bunurile și serviciile. Rata mare a marjei de profit brut reflectă o eficiență mai mare a
operațiunilor de bază, ceea ce înseamnă că poate încă să acopere cheltuielile de exploatare,
costurile fixe, dividendele și amortizarea, asigurând, de asemenea, venituri nete pentru
întreprindere. Pe de altă parte, o marjă de profit redusă indică un cost ridicat al bunurilor
vândute, care pot fi atribuite politicilor adverse de cumpărare, prețuri scăzute de vânzare,
vânzări scăzute, concurență rigidă pe piață sau politici de promovare greșită a vânzărilor.
MPB = PB / CA
 Marja profitului înainte de impozitare şi dobânzi reprezintă câștigurile înainte de
dobânzi, impozite, amortizări și amortizări. Reprezintă profitabilitatea unei companii
18
Păvăloaia W., Paraschivescu M.D., Olaru G.D., Radu F., „Analiză financiară. Studii de caz”, Editura Tehnopress,
Iași, 2006, pagina 144
16
înainte de a lua în considerare elementele care nu funcționează precum dobânzile și
impozitele, precum și elementele nemonetare precum deprecierea și amortizarea19.
Beneficiul analizei marjei a unei companii este că este ușor să o comparați cu alte
companii, deoarece exclude cheltuielile care pot fi volatile sau oarecum discreționare.
Dezavantajul marjei este că poate fi foarte diferit de profitul net și de generarea efectivă a
fluxului de numerar, care sunt indicatori mai buni ai performanței companiei. Indicatorul
este utilizat pe scară largă în multe metode de evaluare.
EBIT = PB + CHD
PB = profit brut
CHD = cheltuiala cu dobanda

 Marja de profit operațional - privește câștigurile ca procent din vânzări înainte de


deducerea cheltuielilor cu dobânzile și a impozitelor pe venit. Companiile cu marje de
profit mari de operare sunt, în general, mai bine pregătite să plătească pentru costurile fixe
și dobânzile la obligații, au șanse mai mari să supraviețuiască unei încetiniri economice și
sunt mai capabile să ofere prețuri mai mici decât concurenții care au o marjă de profit mai
mică. Marja de profit operațional este frecvent utilizată pentru a evalua puterea conducerii
unei companii, deoarece o bună gestiune poate îmbunătăți considerabil rentabilitatea unei
companii peste costurile sale de operare.
 Marja de profit net este linia de jos. Se analizează venitul net al unei companii și o împarte
în venituri totale. Acesta oferă imaginea finală a profitabilității unei societăți, după ce
toate cheltuielile, inclusiv dobânzile și impozitele, au fost luate în considerare. Motivul de
a utiliza marja de profit net ca măsură de rentabilitate este că ia în considerare totul. Un
dezavantaj al acestei metrice este că include o mulțime de "zgomote", cum ar fi cheltuieli
și câștiguri unice, ceea ce face mai dificilă compatibilitatea.
MPN = PN / CA
PN = profit net
CA = cifra de afaceri
 Marja fluxului de numerar - exprimă relația dintre fluxurile de numerar din activitățile de
exploatare și vânzările generate de întreprindere. Ea măsoară capacitatea companiei de a
converti vânzările în numerar. Cu cât procentul fluxurilor de numerar este mai ridicat, cu
atât mai multe mijloace financiare disponibile din vânzări sunt plătite furnizorilor,
dividendelor, utilităților și datoriilor pentru servicii, precum și pentru achiziționarea de
active de capital. Fluxul de numerar negativ, totuși, înseamnă că, chiar dacă afacerea
generează vânzări sau profituri, este posibil să pierdeți bani. În cazul unei companii cu

19
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/types-of-financial-analysis/
17
fluxuri neadecvate de numerar, compania poate opta să împrumute fonduri sau să strângă
bani prin intermediul investitorilor pentru a menține operațiunile.Gestionarea fluxului de
numerar este esențială pentru succesul unei companii deoarece dispune de un flux de
numerar adecvat, atât pentru minimizarea cheltuielilor și permite unei companii să profite
de orice oportunități suplimentare de creștere sau creștere care ar putea apărea
posibilitatea de a cumpăra la o reducere substanțială inventarul unui concurent care iese
din activitat.20

 Rentabilitatea activelor după cum sugerează și numele, arată procentajul veniturilor nete
în raport cu activele totale ale companiei. Raportul arată în mod special cât profit este
generat de o companie pentru fiecare dolar de active pe care le deține. De asemenea, se
măsoară intensitatea activelor unei companii. Cu cât profitul pe dolar este mai mic, cu atât
este considerată o companie mai activă. Companiile cu un nivel ridicat de active solicită
investiții mari pentru a achiziționa mașini și echipamente pentru a genera venituri.21
RCA = (EBIT / CPRM) x 100
CPRM = CPR + DTL
 Rentabilitatea capitalului propriu - exprimă procentul venitului net în raport cu
capitalurile proprii sau rata de rentabilitate a banilor pe care investitorii de capital le-au pus
în activitate. Raportul este unul care este urmărit în special de către analiștii și investitorii
în acțiuni. Un raport favorabil ridicat al este adesea citat ca un motiv pentru achiziționarea
unui stoc al unei companii. Companiile cu randament ridicat al capitalului propriu sunt, de
obicei, mai capabile să genereze numerar pe plan intern și, prin urmare, mai puțin
dependente de finanțarea datoriei.
ROE = (PN / CPR) x 100
PN = profit net
CPR = capitaluri proprii
 Rentabilitatea capitalului investit
Rentabilitatea capitalului investit reprezintă o măsură a randamentului generat de toți furnizorii de
capital, inclusiv deținătorii de obligațiuni și acționarii. Este similar cu raportul rentabilitatea
capitalului propriu, dar mai cuprinzător în domeniul său de aplicare, deoarece include returnări
generate din capitalul furnizat de deținătorii de obligațiuni.22
Rezultat operational (EBIT)
Datorii pe termen lung + Capitaluri proprii)

20
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). Intermediate Accounting (12th ed.). Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons, p. 1320
21
Moşteanu, Tatiana (coordinator), (2001), Finance Budget. Synthesis of theoretical and practical applications,
Economic Publishing, Bucharest.
22
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/profitability-ratios/
18
Capitolul 3 Studiu de caz pirvind elaborarea și interpretarea diagnosticului
financiar al unei entități economice

3.1 Prezentarea generală a SC. PEREGU MIC 2000.SRL


Această societate și-a început activitatea în anul 1998. Durata de funcționare al acestei firme
este nelimitată find înregistrat la Registrul comerțului începând din anul 1998. Reprezentantul
legal al fimei este d-na Nagy Elena .Sediul central al firmei se află în localitatea Peregu Mic. În
prezent societate are încă două sedii în Arad și la Pecica .

Forma juridică al acestei firme este Societate Comercială.

Principală activitate acestei firme este prelucrarea produselor din care, COD CAEN 4632 -
Lista firme Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne.

Societatea ara o gamă largă de produse care și în prezent sunt în creștere datorită noilor
inovații.

Clienții societății se împart în două categorii clienți mari de exemplu magazine și clienții mici
persoanele care achiziționează produsele în cantități micii direct de la producător.

Capitalul social al societății este 200 de lei.

19
3.2 Diagnosticul financiar al SC. PEREGU MIC 2000.SRL

Tabel 3.1. Bilanțul financiar

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Imobilizări necorporale lei 0 0
2 Imobilizări corporale lei 5435 30570
3 Imobilizări financiare lei 0 0
4 Active imobilizate lei 5435 30570
5 Stocuri lei 0 0
6 Creanțe lei 0 0
Investiții financiare pe termen
7 lei 0 0
scurt
8 Disponibilități lei 54171 42355
9 Active circulante lei 54171 42355
10 TOTAL ACTIV lei 59606 72925
11 Capitaluri proprii lei 44544 49885
12 Datorii pe termen lung lei 0 0
13 Capitaluri permanente lei 44544 49885
14 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040
15 TOTL PASIV lei 59606 72925

20
RATA ACTIVULUI IMOBILIZAT

RAI = activele imobilizate * 100

activul total

RAI 1 = 5435 * 100 = 9,12%

59606

RAI 0 = 30570 * 100 = 41 ,92%

72925

Tabel 3.2.Rata activelor imobilizate

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Active imobilizate lei 5435 30570
2 Total Activ lei 59606 72925
3 Rata activelor imobilizate % 9,12% 41,92%
4 Δ Active imobilizate lei 25135
5 Δ Total activ lei 13319
6 Δ Rata activelor imobilizate % 32,80%
7 I Active imobilizate % 562,47%
8 I Total activ % 122,35%
9 I Rata activelor imobilizate % 459,74%
10 Cifra de afaceri lei 480482 693249
11 Δ Cifra de afaceri lei 212767
12 I Cifra de afaceri % 144,28%

Figura nr. 3.2. Evoluția ratei activelor imobilizate

21
Concluzii:

Activele imobilizate cresc în anul 2017 față de anul 2016. În anul 2017 observăm o creștere a
ponderii 9,17% 41,92% acestei indicator cu 32,80% datorită creșteri cifrei de afaceri.

22
Rata imobilizarilor necorporale

RIN = imobilizari necorporale * 100

active imobilizate

RIN o = 0 * 100 =0%

RIN 1 = 0 *100 =0%

Tabel 3.3. Rata imobilizărilor necorporale

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Imobilizări necorporale lei 0 0
2 Active imobilizate lei 5435 30570
3 Total Activ lei 59606 72925
Rata imobilizărilor
4 % 0.00% 0.00%
necorporale1

Figura 3.3. Evoluția ratei imobilizărilor necorporale

Concluzii:Rata imobilizărilor necorporale atât în anul 2016 cât și în 2017 este 0 și acest
fapt este neglijabil.

23
Rata imobilizarilor corporale

RIC = imobilizari corporale *100

active imobilizate

RIC o = 5435 *100 = 100%

5435

RIC 1 = 30570 * 100 = 100%

30570

Tabel 3.4. Rata imobilizărilor corporale

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Imobilizări corporale lei 5435 30570
2 Active imobilizate lei 5435 30570
3 Total Activ lei 59606 72925
4 Rata imobilizărilor corporale1 % 100.00% 100.00%
5 Rata imobilizărilor corporale2 % 9.12% 41.92%
6 Δ Imobilizări corporale lei 25135
7 Δ Active imobilizate lei 25135
8 Δ Total activ lei 13319
Δ Rata imobilizărilor
9 % 0.00%
corporale1
Δ Rata imobilizărilor
10 % 32.80%
corporale2
11 I Imobilizări corporale % 562.47%
12 I Active imobilizate % 562.47%
13 I Total activ % 122.35%
I Rata imobilizărilor
14 % 100.00%
corporale1
I Rata imobilizărilor
15 % 459.74%
corporale2

24
Tabel 3.4. Evoluția ratei imobilizărilor corporale

Concluzii

Rata imobilizărilor corporale în anii analizațI este 100% Valoarea minimă acestei rate este 85% și
în ani analizați nivelul acestei rate este peste nivelul minim.

25
Rata imobilizarilor financiare

RIF = imobilizari financiare * 100

active imobilizate

RIF o = 0 *100 = 0%

5435

RIF 1 = 0 * 100 = 0%

30570

Tabel 3.5 Rata imobilizărilor financiare

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Imobilizări financiare lei 0 0
2 Active imobilizate lei 5435 30570
3 Total Activ lei 59606 72925
Rata imobilizărilor
4 % 0.00% 0.00%
financiare1

Tabel 3.5. Evoluția imobilizărilor financiare

Concluzii:
Nivelul acetei rate atât în anul 2016 cât și în anul 2017 este 0 și acest nivel este neglijabil
pentru că în acest ani societatea nu are imobilizări financiare.

26
RATA ACTIVELOR CIRCULANTE

RAC = activele circulante * 100

activul total

RAC o = 54171 *100 = 90,88%

59606

RAC 1 = 42355 * 100 = 58,08%

72925

Tabel 3.6. Rata activelor circulante

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Active circulante lei 54171 42355
2 Total Activ lei 59606 72925
3 Rata activelor circulante % 90.88% 58.08%

Tabel 3.6. Evoluția ratei activelor circulante

Concluzii:
Această rată indică ponderea capitalului circulant în totalul activelor.În intervalul de
analiză în cazul entități rata activelor circulante înregistrează o evoluție descrescătoare în anul
2016 este 90,88% și în anul 2017 este 58,08%. În anul 2017 rata crește cu 32,80% .

27
Rata stocurilor

RST = soldul stocurilor * 100

active circulante

RST o = 0 *100 = 0,00%

54171

RST 1 = 0 *100 = 0,00%

72925

Tabel 3.7. Rata stocurilor

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Stocuri lei 0 0
2 Active circulante lei 54171 42355
3 Total Activ lei 59606 72925
4 Rata stocurilor1 % 0.00% 0.00%

Figura 3.7. Evoluția ratei stocurilor

Concluzii:

În anul 2016 și 2017 această firmă nu are stocuri și de aceea rata stocurilor în ani analizați este 0,
aceasta indică un fapt neglijabil.

28
Rata creantelor

RCR = creantele din bilant *100

activele circulante

RCR o = 0 *100 = 0,00%

54171

RCR 1 = 0 *100 = 0,00%

72925

Tabel 3.8. Rata creanțelor

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Creanțe lei 0 0
2 Active circulante lei 54171 42355
3 Total Activ lei 59606 72925
4 Rata creanțelor1 % 0.00% 0.00%

Figura 3.8. Evoluția ratei creanțelor

Concluzii:

În perioada analizată rata creanțelor este 0 datorită faptului că activele circulante scad în
anul 2017 față de anul 2016.

29
Rata disponibilitatilor

RDB = disponibilitati banesti + valori de plasament * 100

activul circulant

RDB o = 54171 * 100 = 100%

54171

RDB 1 = 42355 * 100 = 100%

42355

Tabel 3.9. Rata disponibilităților

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Investiții + Disponibilități lei 54171 42355
2 Active circulante lei 54171 42355
3 Total Activ lei 59606 72925
Rata
4 % 100.00% 100.00%
investițiilor+disponibilităților1

Figura 3.9. Evoluția ratei disponibilităților

Concluzii:

În anul 2016 și 2017 valoara disponibilităților bănești este 100% acest fapt indică o
valoare ridicată de disponibilității care reflectă o situație favorabilă.

30
ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

Rata stabilitatii financiare (RSF)

RSF = capital permanent * 100

pasivul total

RSF o = 44544 * 100 = 74,73%

59606

RSF 1 = 49885 * 100 = 68,41%

72925

Tabel 3.10. Rata stabilității financiare


Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1
1 Capitaluri permanente lei 44544 49885
2 Total Pasiv lei 59606 72925
3 Rata stabilității financiare % 74,73% 68,41%
4 Δ Capitaluri permanente lei 5341
5 Δ Total pasiv lei 13319
6 Δ Rata stabilității financiare % -6,32%
7 I Capitaluri permanente % 111,99%
8 I Total pasiv % 122,35%
9 I Rata stabilității financiare % 91,54%

Figura 3.10. Evoluția ratei stabilității financiare

31
Concluzii:
Rata stabilității financiare este un indicator care reflectă o legătură între patrimoniu total
și capital permanent. Nivelul acestei rate în anul 2017 scade față de anul 2016 cu 6,32%

32
Rata autonomiei financiare

RAFG = capitaluri proprii *100

pasivul total

RAFG o = 44544 * 100 = 74,73%

59606

RAFG 1 = 49885*100 =68,41%

72925

Tabel 3.11. Rata autonomiei financiare globale


Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1
1 Capitaluri proprii lei 44544 49885
2 Total Pasiv lei 59606 72925
3 Rata autonomiei financiare % 74,73% 68,41%
globale
4 Δ Capitaluri proprii lei 5341
5 Δ Total pasiv lei 13319
6 Δ Rata autonomiei financiare % -6,32%
globale
7 I Capitaluri proprii % 111,99%
8 I Total pasiv % 122,35%
9 I Rata autonomiei financiare % 91,54%
globale

33
Figura 3.11. Evoluția ratei autonomiei financiare globale

Concluzii:
Rata autonomiei financiare în anul 2016 are un nivel ridicat dar în anul 2017 nivelul acestei
indicator scade 6,32% față de anul 2016 datorită faptului că pasivele totale scad în anul 2017 față
de anul 2016 cu 22,32%.
Se poate observa că în ani 2016 și 2017 , societatea dispune de o autonomie financiară globală
foarte bună, pentru că se situeează peste nivelul minim de 33%.

34
Rata indatoririi globale

RIG = datorii totale * 100

pasivul total

RIG o = 15062 *100 = 25,27%

59606

RIG 1 = 23040 *100 = 31,59%

72925

Tabel 3.12. Rata îndatorării globale

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Datorii totale lei 15062 23040
2 Total Pasiv lei 59606 72925
3 Rata îndatorării globale % 25,27% 31,59%
4 Δ Datorii totale lei 7978
5 Δ Total pasiv lei 13319
6 Δ Rata îndatorării globale % 6,32%
7 I Datorii totale % 152,97%
8 I Total pasiv % 122,35%
9 I Rata îndatorării globale % 125,03%

Figura 3.13. Evoluția ratei îndatorării globale

35
Concluzii:
Rata îndatoririi globale este un indicator care arată ponderea dotoriilor în totalul pasivului. În
cazul nostru Rata îndatoririi globale crește în anul 2017 față de anul 2016 cu 6,32%
Se poate observă că în anul 2016 și 2017 , rata îndatorării globale se regăsește sub nivelul
maxim 66%.

36
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

PE BAZA BILANTULUI CONTAIL

3.14. Bilanț financiar

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Imobilizări necorporale lei 0 0
2 Imobilizări corporale lei 5435 30570
3 Imobilizări financiare lei 0 0
4 Active imobilizate lei 5435 30570
5 Stocuri lei 0 0
6 Creanțe lei 0 0
Investiții financiare pe termen
7 lei 0 0
scurt
8 Disponibilități lei 54171 42355
9 Active circulante lei 54171 42355
10 TOTAL ACTIV lei 59606 72925
11 Capitaluri proprii lei 44544 49885
12 Datorii pe termen lung lei 0 0
13 Capitaluri permanente lei 44544 49885
14 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040
15 TOTL PASIV lei 59606 72925

37
SITUATIA NETA

SN = Activul total- Datorii totale - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Venituri in


avans.

SNo = 59606-15062 =44544

SN1 =72925-23040 =49885

∆SN = SN1 - SNo = 49885-44544=5341

Figura 3.14. Evoluția situației nete

Concluzii

Această rată arată faptul că o societate poate să își asigure o bună funcționare și independența.

În perioada analizată situația netă crește în anul 2017 față de anul 2016 acest fapt arată că
societatea are o gestiune economică bună.

38
.FONDUL DE RULMENT

FR = Capitalul propriu + Datoria financiara + Subventii pentru investitii + Provizioane


pentru riscuri si cheltuieli - Active imobilizate nete

FRo = 44544-5435=39109

FR1 =49885-30570=19315

∆FR = FR1 - FRo = 19315-39109=-19794

Tabel 3.15. Fondul de rulment

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Capitaluri permanente lei 44544 49885
2 Active imobilizate lei 5435 30570
Fondul de rulment partea de
3 lei 39109 19315
sus
4 Active circulante lei 54171 42355
5 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040
Fondul de rulment partea de
6 lei 39109 19315
jos
7 Δ Capitaluri permanente lei 5341
8 Δ Active imobilizate lei 25135
Δ Fondul de rulment partea de
9 lei -19794
sus
10 Δ Active circulante lei -11816
11 Δ Datorii pe termen scurt lei 7978
Δ Fondul de rulment partea de
12 lei -19794
jos
13 I Capitaluri permanente % 111.99%
14 I Active imobilizate % 562.47%
I Fondul de rulment partea de
15 % 49.39%
sus
16 I Active circulante % 78.19%
17 I Datorii pe termen scurt % 152.97%
I Fondul de rulment partea de
18 % 49.39%
jos

39
Figura 3.15. Evoluția fondului de rulment

Concluzii
În anul 2017 fondul de rulment scade cu 50,61% față de anul 2016.
. În perioada analizată fondul de rulment este pozitiv acest fapt arată că există un surplus de
surse permanente. În perioada analizată scade riscul de lichiditate pentru că fondul de rulment este
pozitiv.
.

40
Fondul de rulment se poate descompune in :

 fondul de rulment propriu, FRP ;


 fondul de rulment strain, FRS.

FRP = Capitalul propriu + Subventii pentru investitii+ Provizioane pentru riscuri si


cheltuieli - Active imobilizate nete

FRPo = 54171-15062=39109

FRP1 =42355-23040=19315

∆FRP =19315-39109=-19794

FRS = FR - FRP = Datoria financiara

FRS o= 39109-39109=0

FRS1 = 19315-19315=0

∆FRS = FRS1 - FRSo =0-0=0

Tabel 3.16. Fondul de rulment propriu și fondul de rulment străin


Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1
1 Capitaluri proprii lei 44544 49885
2 Active imobilizate lei 5435 30570
3 Fondul de rulment propriu lei 39109 19315
4 Fondul de rulment lei 39109 19315
5 Fondul de rulment propriu lei 39109 19315
6 Fondul de rulment străin lei 0 0
7 Δ Capitaluri proprii lei 5341
8 Δ Active imobilizate lei 25135
9 Δ Fondul de rulment propriu lei -19794
10 Δ Fondul de rulment lei -19794
11 Δ Fondul de rulment propriu lei -19794
12 Δ Fondul de rulment străin lei 0
13 I Capitaluri proprii % 111.99%
14 I Active imobilizate % 562.47%
15 I Fondul de rulment propriu % 49.39%
16 I Fondul de rulment % 49.39%
17 I Fondul de rulment propriu % 49.39%
18 I Fondul de rulment străin % #DIV/0!

41
Figura 3.16. Evoluția fondului de rulmen propriu și străin

Concluzii :

În anul 2017 fondul de rulment propriu scade cu 50,61% față de anul 2016, datorită creșterii
activelor imobilizate cu 462,47% și creșterea capitalurilor proprii cu 11, 99%.
Fondul de rulment străin este inexistent în perioada analizată.

42
NECESARUL DE FOND DE RULMENT

NFR = Stocuri + Creante+ Cheltuieli in avans - Datorii de exploatare + Venituri in avans

Datoria de exploatare = Datoria pe termen scurt - Credite pe termen scurt

Datoria de exploatare o =15062 - 0 = 15062

Datoria de exploatare 1 = 23040-0=23040

NFRo = 0+0+0-15062+0=-15062

NFR 1 =0+0+0-23040+0=-23040

∆ NFR = NFR1 - NFRo = -23040-15062=-7978

Tabel 3.17. Necesarul de fond de rulment

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 2016 Anul 2017


1 Active circulante fără disponibil lei 0 0
2 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040
3 Necesarul de fond de rulment lei -15062 -23040
Δ Active circulante fără
4 lei 0
disponibil
5 Δ Datorii pe termen scurt lei 7978
Δ Necesarul de fond de
6 lei -7978
rulment
I Active circulante fără
7 % #DIV/0!
disponibil
8 I Datorii pe termen scurt % 152.97%
9 I Necesarul de fond de rulment % 152.97%

Figura 3.17. Evoluția necesarului de fond de rulment

43
Concluzii:

Necesarul fond de rulment scade cu 52,97% în anul 2017 față de anul 2016 datorită faptului
că în acest an cresc datoriile pe termen scurt cu 52,97%

În ani analizți necesarul de fond de rulment este negativ .

44
TREZORERIA NETA

TZ = FR - NFR

TNo = Fro - NFRo = 39109+15062=54171

TN1 = FR1 - NFR1 =19315+23040=42355

∆ TN%=TN1-TN0 = 42355-54171 * 100=-22%

TN0 54171

Tabelul 3.18. Trezoreria netă


Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1
1 Fondul de rulment lei 39109 19315
2 Necesarul de fond de rulment lei -15062 -23040
3 Trezoreria netă lei 54171 42355
4 Δ Fondul de rulment lei -19794
5 Δ Necesarul de fond de rulment lei -7978
6 Δ Trezoreria netă lei -11816
7 I Fondul de rulment % 49.39%
8 I Necesarul de fond de rulment % 152.97%
9 I Trezoreria netă % 78.19%

Figura 3.18. Evoluția trezoreriei nete

Concluzii

Acesta este un indicator care arată diferența între fondul de rulment și necesarul fond de
rulment.În cauul nostru observăm o scădere în anul 2017 față de anul 2016 .
Trezoreria netă este pozitivă atât în anul 2016 cât și în anul 2017.
45
ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

MARJA COMERCIALA

MC = Venituri din vanzarea marfurilor - cheltuieli privind marfurile

MCo = 480446-307876=172570

MC1 = 691876-497799=194077

∆ MC= MC1 - Mco=194077-172570=21507

Figura 3.19. Evoluția marjei comerciale

Concluzii:

Marja comercială crește în anul 2017 față de anul 2016 aceasta arată faptul că adaosul comercial
a crescut.

46
. PRODUCTIA EXERCITIULUI

Qex = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata

Qex o = 36+0+0=36

Qex 1 = 1373+95179=96552

∆Qex = Qex 1 - Qex o= 96552-36=96516

Figura 3.20. Evoluția producției exercițiului

Concluzii:

Producția exercițiului crește în anul 2017 față de anul 2016 datorită faptului creșterii
producției.

47
VALOAREA ADAUGATA

VA = MC + Qex - consumuri intermediare de la terti

VAo = 172570+36-61512=111094

VA1 = 194077+96552-151843=138786

∆Va = VA1 - VAo= 138786-111094=27692

Figura 3.21. Evoluția valoarei adaugate

Concluzii:

În perioada analizată acest indicator crește în anul 2017 față de anul 2016 datorită creșterii
producției exercițiului..

48
EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE

EBE = VA + venituri din subventii de exploatare - cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu alte


impozite si taxe

EBEo = 111094-1487-58688=50919

EBE1 = 138786-1657-76706=60423

∆EBE = EBE1 - EBEo= 60423-50919=9504

Figura 3.22. Evoluția excedentului de exploatare

Concluzii:

Excedentul brut de exploatare crește în anul 2017 față de anul 2016 , acest indicator arată
capacitatea de rambursare a datoriilor câtre bugetul statului.

49
.REZULTATUL EXPLOATARII

RE = EBE + alte venituri din exploatare - alte cheltuieli din exploatare + venituri din
anularea provizioanelor - cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

REo = 50919+4-566-1186=49171

RE1 = 60423+2-1784-2024=56617

∆RE = RE1 - Reo = 56617-49171=7446

Figura 3.23. Evoluția rezultatului exploatării

Concluzii:

Rezultatul exploatării este profitul de exploatare.Acest indicator scade în anul 2017 față de anul
2016 .

50
.REZULTATUL CURENT

RC = RE + venituri financiare - cheltuieli financiare

RC o =49171+0=49171

RC1 = 56617+0=56617

∆RC =RC1 - Rco= 56617-49171=7446

Figura 3.24. Evoluția rezultatului curent

Concluzii:

Rezultalul curent crește în anul 2017 față de anul 2016 datorită scăderii profitului de
exploatare.

51
REZULTATUL NET

RN = RC + venituri extraordinare - cheltuieli extraordinare - impozitul pe venitul


microintreprinderii

RNo = 49171-4827=44344

RN1 = 56617-6932=49685

∆RN= RN1 - RN o =49685-44344=5341

Figura 3.25. Evoluția rezultatului net

Concluzii:

Rezultatul net crește în anul 2017 față de anul 2016 datorită creșterii producției.

52
Tabel 3.19 SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

ELEMENT Valoare an 0 (lei) Valoare an 1 (lei)

Vânzări de mărfuri 480446 691876

- Costul mărfurilor vândute 307876 497799

Marja comercială 172570 194077

Producţia vândută 36 1373

± Producţia stocată 0 95179

± Producţia imobilizată 0 0

Producţia exerciţiului 36 96552

Marja comercială 172570 194077

+ Producţia exerciţiului 36 96552

- Consumuri provenite de la terţi 61512 151843

= Valoare adăugată (1) 111094 138786

+ Subvenţii de exploatare 0 0

- Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1487 1657

- Cheltuieli cu personalul 58688 76706

= Excedent brut de exploatare (2) 50919 60423

+ Reluări asupra ajustărilor pentru


0 0
depreciere privind exploatarea

+ Alte venituri din exploatare 4 2

- Amortizări şi ajustări pentru depreciere


566 1784
de exploatare calculate

- Alte cheltuieli de exploatare 1186 2024

= Rezultat al exploatării (3) 49171 56617

+ Venituri financiare 0 0

53
- Cheltuieli financiare 0 0

= Rezultat curent (4) 49171 56617

+ Rezultat extraordinar 0 0

- Impozit pe profit 4827 6932

= Rezultat net (5) 44344 49685

Figura 3.26. Evoluția Soldurilor intermediare de gestiune

54
RATELE DE ECHILIBRU

RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE NETE

RFR = capitaluri permanente

active imobilizate nete

RFRo = 44544= 8,19

5435

RFR1 = 49885= 1,63

30570

Concluzii

Rata de finantare a activelor imobilizate nete,scade în anul 2017 acest fapt este datorit
dezechilibrului financiar pe termen scurt și fondului de rulment pozitiv.

55
RATA DE FINANTARE A NEVOII DE FOND DE RULMENT

RNFR = FR

NFR

FRo =39109

FR1 = 19315

NFR o= -15062

NFR 1 =-23040

RNFRo=39109 = -2,59

-15062

RNFR1= 19315 = -0,82

-23040

Concluzii

Datorită faptului că necesarul fond de rulment este negativ nu se calculează rata de finanțare a
nevoii de fond de rulment .

56
RATELE DE LICHIDITATE

RATA LICHIDITATII CURENTE

RLC = activele circulante x100

dat pe termen scurt

RLCo = 54171x100= 359,65%

15062

RLC1 = 42355 x100= 183,83%

23040

Tabel. 3.20 Ratele de lichiditate curentă

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Stocuri + Creanțe + Investiții lei 54171 42355
financiare pe termen scurt +
Disponibilități
2 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040

3 Lichiditatea curentă lei 359,65% 183,83%

4 Δ Stocuri + Creanțe + Investiții lei -11816


financiare pe termen scurt +
Disponibilități
5 Δ Datorii pe termen scurt lei 7978

6 Δ Lichiditatea curentă lei -175,82%

7 I Stocuri + Creanțe + Investiții % 78,19%


financiare pe termen scurt +
Disponibilități
8 I Datorii pe termen scurt % 152,97%

9 I Lichiditatea curentă % 51,11%

57
Figura 3.27. Evoluția lichidității curente

Concluzii:

Lichiditatea curentă scade în anul 2017 față de anul 2016 ccu 175,82%.Lichiditatea curentă în
anul 2016 are o valoare mai ridicată decât limita normală 100-200%.În anul 2017 lihiditatea se
încadrează între limitele normale.

58
RATA LICHIDITATII RAPIDE

RLR = creante + valori de plasament + disp.banesti

datorii exigibile pe termen scurt

RLRo= 54171 x100= 360%

15062

RLR1= 42355 x100= 184%

23040

Tabel 3.21 Ratele de lichiditate rapidă

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Creanțe + Investiții financiare lei 54171 42355
pe termen scurt + Disponibilități
2 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040

3 Lichiditatea rapidă lei 359,65% 183,83%

4 Δ Creanțe + Investiții financiare lei -11816


pe termen scurt + Disponibilități
5 Δ Datorii pe termen scurt lei 7978

6 Δ Lichiditatea rapidă lei -175,82%

7 I Creanțe + Investiții financiare % 78,19%


pe termen scurt + Disponibilități
8 I Datorii pe termen scurt % 152,97%

9 I Lichiditatea rapidă % 51,11%

Figura 3.28. Evoluția lichidității rapide

59
Concluzii:Lichiditatea rapidă scade în anul 2017 față de anul 2016 cu 175,82%.În perioada
analizată valoarea acestui indicator atât în anul 2016 cât și în anul 2017 este mai ridicată decît
limita normală 60-100%.

60
RATA LICHIDITATII IMEDIATE

RLI = disponibilitati banesti + valori de plasament x100

datoriile imediat exigibile

RLIo = 54171 x100= 359,65

15062

RLI1 = 42355 = 183,83%

23040

Tabel. 3.22.Ratele lichidității imediate

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Investiții financiare pe termen lei 54171 42355
scurt + Disponibilități
2 Datorii pe termen scurt lei 15062 23040

3 Lichiditatea imediată lei 359,65% 183,83%

4 Δ Investiții financiare pe termen lei -11816


scurt + Disponibilități
5 Δ Datorii pe termen scurt lei 7978

6 Δ Lichiditatea imediată lei -175,82%

7 I Investiții financiare pe termen % 78,19%


scurt + Disponibilități
8 I Datorii pe termen scurt % 152,97%

9 I Lichiditatea imediată % 51,11%

Figura 3.29 Evoluția lichidității imediate

61
Concluzii:

Lichiditatea imediată scade în anul 2017 față de anul 2016 cu 175,82%. În perioada analizată
nivelul acestei rate are o valoare ridicată decât limita normală 20-60%.

62
Solvabilitatea generală/globală

RSG=TOTAL ACTIV =

TOTAL DATORII

RSG0= 59606 X100= 395

15062

RSG1=72925 X100 = 317

23040

Tabel 3.23 Ratele de solvabilitate

Nr. crt. Elemente U.M. Anul 0 Anul 1


1 Activ total lei 59606 72925
2 Datorii totale lei 15062 23040
3 Solvabilitatea general lei 395.74% 316.51%

Figura.3.30 Evoluția solvabilității

Concluzii:

Solvabilitatea generală scade în anul 2017 față de anul 2016 cu 79,22% În perioada analiztă acest
indicator se încadrează între limitele normale peste 166%.

63
Capacitatea de autofinanțare

CAF = RN + CC – VC

CAF0=44344+566=44910

CAF1=49685+1784=51469

ΔCAF= CAF1-CAF0=35712-236949=-201237

Figura3.31 Evoluția capacități de autofinanțare

Concluzii:

Acest indicator reprezintă potențialul financiar de creștere economica aceasta este un surplus
financiar.În anul 2016 și 2017 capacitatea de autofinanțare este pozitivă și este în creștere.

64
RATELE DE INDATORARE

RATA LEVIERULUI

L= capitaluri imprumutate(dat totale)

capitaluri proprii

Lo= 15062 = 0.34

44544

L1= 23040 = 0,46

49885

Concluzii:

Rata levierului este un indicator care compară mărimea dortoriilor.În perioada analizată societatea
are o rată mai mică de 1 asta înseamnă că societatea are datorii și nu poate sa primească credite.

65
RATA DATORIILOR FINANCIARE

RDF = datorii pe termen lung si mediu

capitaluri permanente

RDFo = 0 =0

44544

RDF1 = 0 =0

49885

Concluzii:

În perioada analizată rata datoriilor financiare este 0 aceasta arată că firma nu poate să obține
credite pe termen mediu și lung.

66
RATA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT

RCTS = credite bancare pe termen scurt

NFR

NFRo = -15062

NFR1 =-23040

RCTS=15062=-1

-15062

RCTS=23040=-1

-23040

Concluzii:

Rata creditelor bancare pe termen scurt în perioada analizată este -1 ,acest indicator este negativ.

67
RATA CAPACITATII DE RAMBURSARE A DATORIILOR FINANCIARE PRIN
CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

RCAF = datorii financiare

cap.de autofin.

CAFo =44910

CAF1 = 51469

RCAFo = 15062 = 0.34 (ani)

44910

RCAF1 = 23040 = 0.45 (ani)

51469

Concluzii

Acest indicator arată numărul mediu de ani în care firma poate să ramburseze datoriile .În cazul
nostru aceasta perioadă este foarte scurtă dar în 2017 este deja în creștere.

68
RATA DE PRELEVARE A CHELTUIELILOR FINANCIARE

R ch.fin. = cheltuieli financiare totale

EBE

R ch.fin. = 0 =0

50919

R ch.fin. = 0 = 0

60423

Concluzii:

În perioada analizată rata de prelevare a cheltuielilor financiare este 0 asta înseamnă că societatea
nu are dificultății pentru că rata este mai mică decât nivelul asigatoriu 0,6.

69
ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE ECONOMICA

RATA RENTABILITATII ECONOMICE BRUTE NOMINALE

REBN= EBE *100

Cap.investit

Capitalul investit = active imobilizate brute + NFR + disponibilitati banesti

Capitalul investit o = 5435-15062+54171=44544

Capitalul investit 1 = 30570-23040+42355=49885

REBNo = 50919 *100= 114%

44544

REBN1 = 60423 *100 = 121%

49885

Figura.3.32. Evoluția rentabilități economice brute nominale

Concluzii: Indicatorul rata rentabilității economice brute arată capacitatea societatii de a


reinnoii capitalurile investite care trebuie reînoit întro perioadă mică. .

În anul 2017 rata rentabilității brute crește cu 7% . În anii analizații rata acestei indicator este peste
pragul de 25% care arată că societatea poate să reînoiească capitalurile.

70
RATA RENTABILITATII ECONOMICE NETE NOMINALE

RENN = profitul din exploatare * 100

capitalurile investite

RENNo = 49117 * 100 = 110%

44544

RENN1 = 56617 * 100 = 113%

49885

Figura 3.33.Evoluția ratei rentabilități nete nominale

Concluzii:

Rata rentabilități nete crește în anul 2017 față de anul 2016.

71
RATA RENTABILITATII FINANCIARE

RF = profitul net * 100

cap. proprii

RFo = 44344 * 100= 100%

44544

RF1 = 49685 * 100 = 100%

49885

Figura 3.34.Evoluția ratei rentabilități financiare

Concluzii:

Această rată măsoara utilizarea capitalurilor proprii. În perioada analizată valoarea acestei
indicator este 100%

72
ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE COMERCIALA

RATA MARJEI COMERCIALE

RMC = marja comerciala in suma absoluta * 100

vanzarile de marfuri

MC o =172570

MC 1 = 194077

RMCo = 172570 x100= 36%

480446

RMC1 = 194077 x100=28%

691876

Figura 3.35.Evoluția ratei marjei comerciale

Concluzii:

Rata marjei comerciale este folosit pentru a evidenția strategia comerciale, în anul 2017 scade
valoarea acestei indica

73
RATA MARJEI BRUTE DE EXPLOATARE

REBE = EBE * 100

CA

EBE o = 50919

EBE 1 =60423

REBE0 = 50919* 100 = 11%

480482

REBE1 = 60423 * 100= 9%

693249

Figura 3.36.Evoluția ratei brute de exploatare

Concluzii:

În perioada analizată rata marjei brute de exploatare scade în anul 2017 față de anul 2016 cu 2%.

74
RATA MARJEI NETE

RMN = profitul net * 100

cifra de afaceri

RMNo = 44344 * 100=9 %

480482

RMN1 = 49685 * 100 = 7%

693249

Figura 3.37.Evoluția ratei brute de exploatare

Concluzii:

În perioada analizată rata marjei neste scade în anul 2017 față de anul 2016 .

75
RATA MARJEI BRUTE DE AUTOFINANTARE

RMCAF = capacitatea de autofinantare * 100

cifra de afaceri

CAFo =44910

CAF1 = 51469

RMCAF0 = 44910 * 100 =9%

480482

RMCAF1 = 51469 * 100= 7%

693249

Figura 3.38.Evoluția ratei marjei brute de autofinanțare

Concluzii:

Rata marjei brute de autofinanțare are valori pozitive, în anul 2017 scade valoarea față de anul
2016 cu 2%.

76
RATA MARJEI ASUPRA VALORII ADAUGATE

RMVA = EBE * 100

VA

EBE o = 50919

VA o =111094

EBE 1 =60423

VA 1 = 138786

RMVAo = 50919 * 100= 46%

111094

RMVA1 = 60423 * 100= 43,54%

138786

Figura 3.38.Evoluția ratei marjei asupra valorii adaugate

Concluzii:

În ani analizați rata marjei brute de autofinanțare scade în anul 2017 față de anul 2016 cu 2,46%.

77
ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT

Metoda Canon și Holder

Z = 16*V1 + 22*V2 - 87*V3 - 10*V4 + 24*V5

V1 = (Creanțe + Investiții financiare pe termen scurt + Disponibilități)/Datorii pe termen scurt

V10=54171=3,6

15062

V11=42355=1,84

23040

V2 = Capitaluri permanente/Pasive totale

V20=44544=0,75

59606

V21=49885=0,68

72925

V3 = Cheltuieli financiare/Cifra de afaceri

V30= 0 =0

480482

V31 = 0 = 0

69249

V4 = Cheltuieli cu personalul/Valoarea adăugată

V40 =58688 = 0,53

111094

V41=76706 =0,55

138786

V5 = EBE/Valoarea adăugată

V50= 50919= 0,46

111094
78
V51= 60423 = 0,44

138786

Z1= 16x3,5+22x0,75-87x0-10x0,53+24x0,46=79,70

Z2=16x1,84+22x0,68-87x0-0,55+24x0,44=49,38

Tabel.3.24 Indicatori de risc de faliment

Nr.
Elemente Anul 0 Anul 1
crt.
V1 = (Creanțe + Investiții financiare pe
1 termen scurt + Disponibilități)/Datorii pe 3.60 1.84
termen scurt
2 V2 = Capitaluri permanente/Pasive totale 0.75 0.68

3 V3 = Cheltuieli financiare/Cifra de afaceri 0.00 0.00


V4 = Cheltuieli cu personalul/Valoarea
4 0.53 0.55
adăugată
5 V5 = EBE/Valoarea adăugată 0.46 0.44
Z = 16*V1 + 22*V2 - 87*V3 - 10*V4 +
6 79.70 49.38
24*V5

Concluzii:

În perioada analizată riscul de faliment este inexistent pentru că atăt în anul 2016 cât și în anul
2017 valoarea indicatorului este mai mare de 0,16, aceasta înseamnă că riscul de faliment este mai
mic de 10%.

79
Concluzii și propuneri

În urma efectuări diagnosticului financiar la SC. PEREGU MIC 2000 SRL am ajuns la următoarele concluzii:

Punctele tari ale societății sunt:

 Acvtivele imobilizate în comparație cu cifra de afaceri reflectă o utilizare bună a


activelor.

 Activele circulante în comparație cu cifra de afaceri în perioada analizată rezultă o


bună utilizare a sctivelor circulante.

 Rata stabilități financiare are un grad ridica față de plafonul minim 50%.

 Autonomia financiară este este bună deoarece se află peste plafonul minim de 30%.

 Rata îndatoriri globale are un nivel scăzut se află sub plafonul maxim de 66%.

 Datorită faptului că fondul de rulmet este pozitiv riscul de lichiditate scade.

 În perioada analizată fondul de rulment străin nu există.

 Datorită trezoreriei nete pozitive în perioada analizată societatea are un echilibru


financiar bun.

 Lichiditatea curentă în anul 2016 are o valoare mai ridicată decât limita normală
100-200%.În anul 2017 lihiditatea se încadrează între limitele normale.

Puncele slabe ale societății sunt:

 Imobilizarile necorporale în comparație cu cifrei de afaceri rezultă 0 acest fapt


este neglijabil.

 Rezultatele ratei stocurile în comparație cu cifra de afaceri este 0 acest fapt este
neglijabil pentru că în ani analizați nu există stocuri.

 În perioada analizată valoarea lichidității rapide este mai ridicată decât valoarea
normală 60-100%

80
Oportunități:

 Pătrunderea pe piețe noi

Amenințări:

 Concurenți

81
BIBLIOGRAFIE

[1] Petrescu, S., Analiză şi diagnostic financiar contabil. Ghid teoretico-


aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006

[2] Vâlceanu G., Robu V., Georgescu N Analiza economic financiar Editura
Economică București, 2005,
[3] https://se-ag.spiruharet.ro/images/secretariat/secretariat-facultate-seag/Tema_3_AD.pdf,
(accesare 29.05.2019.)
[4] Buglea A., Analiză financiară. Concepte și studiu de caz” , EdituraMirton, Timișoara, 2015,
[5] https://conspecte.com/Finantele-Intreprinderii/analiza-pozitiei-
financiara-si-performantelor-intreprinderii.html( accesare 24.05.2019)
[6] Buglea A., “Analiză financiară. Concepte și studiu de caz” , Editura
Mirton, Timișoara, 2015, pagina 165

[7] Pantea V.V., Pantea M.F., Cureteanu R S., Analiza economico financiară a întreprinderii,
Editura Universității “Aurel Vlaicu” , Arad, 2006
[8] Buglea A., Bălan G, “ Analiza Economico-financiară a activitățiihoteliere” , Editura Mirton,
Timișoara, 2010,
[9] Buglea A., “Analiză financiară. Concepte și studiu de caz” , Editura
Mirton, Timișoara, 2015,
[10] P. Brezeanu, Diagnostic financiar: Instrumente de analiza financiară Editura Economică,
Bucureşti, 2003, pag 163

[11] Dragotă V., Ciobanu A M Obreja L., Dragotă M., „Management


financiar” , vol I, pag285
[12] Dragotă V., Ciobanu A., Obreja L., Dragotă M. – Management financiar,
vol. 1, Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională, Editura
Economică, Bucureşti, 2003;
[13] Bătrâncea L. M., Bătrâncea M., 2004. Analiza financiară a
întrepriderii, Editura Risoprint, Cluj Napoca, pp. 145-174
[14] . https://biblioteca.regielive.roproiecte/contabilitate/analiza-
bonitatii-firmei-pe-baza-rezultatelor-financiare-sc-golden-dawn-srl-pascani 141347.html (
accesare 28.05.2019)
[15] http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-
content/uploads/2017/06/RRSS_06_2017_A10_RO.pdf ( accesare 27.05.2019)
[16] https://www.academia.edu/8429738/Altman( accesare 02.06.2019)
82
[17] A.Buglea Roth Anne-marie, Minda Alina, Stoiţa FAnaliză
financiară – Aplicaţii practice, Editura Mirton, Timişoara 2006
[ 18] Păvăloaia W., Paraschivescu M.D., Olaru G.D., Radu F., „Analiză
financiară. Studii de caz” , Editura Tehnopress, Iași, 2006
[19]https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/types-of-
financial-analysis/ (accesare 04.06.2019)
[20] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). Intermediate
Accounting (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, p. 1320
[21] Moşteanu, Tatiana Finance Budget. Synthesis of
theoretical and practical applications, Economic Publishing, Bucharest. 2001,
[22] https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/profitabil
ity-ratios ( accesare 09.06.2019)

83
ANEXE

84

S-ar putea să vă placă și