Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Diagnosticul financiar al întreprinderii


BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL)

Profesor coordonator: Student:

Prof. Univ. Dr. Ilie Vasile Oprea Simona

Bucureşti
2015
Cuprins
• Introducere………………………………………………………………………….…….3
• 1.Cadrul general și importanţa diagnosticului financiar……...….4
• 1.1 Necesitatea efectuării diagnosticului financiar………………….…….4
• 1.1.1.Obiective si trasaturi……………………………………………………….…..5
• 1.1.2. Finalitatea analizei financiare…………………………………….…..….7
• 1.2 Structura diagnosticului financiar…………………………………….…….7
• 1.2.1 Etapele diagnosticului………………………………………………………...7
• 1.2.2 Mijloacele şi instrumentele utilizate pentru diagnostic………...9
• 2. Sistemul de indicatori folosiţi………………………………………...…...11
• 2.1 Indicatorii echilibrului financiar……………………………………………11
• 2.2 Indicatorii pentru determinarea performanţei financiare………..14
• 2.3 Indicatorii pentru calculul cash-flow-urilor…………………………...17
• 2.4 Indicatorii pentru determinarea rentabilităţii întreprinderii…….18
• 2.4 Indicatorii pentru determinarea riscului întreprinderii……………20
• 3. Studiu de caz : BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL).…20
• 3.1 Prezentarea întreprinderii………………………………………………………21
• 3.2Analiza poziţiei financiare……………………………………………………..22
• 3.3 Analiza performanţei financiare a întreprinderii…………………….26
• 3.4Analiza cash-flow-urilor…………………………………………………………32
• 3.5 Diagnosticul rentabilitatii………………………………………………………34
• 3.6 Diagnosticul riscului……………………………………………………………..37
• Concluzii……………………………………………………………....…………….…..39
• Bibliografie…………………………………………………………………….…….….40
Introducere
O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării
noastre, este într-un permanent proces de autoreglare care necesită o evaluare perioadică. În lipsa pârghiilor pur
administrative prin care societăţile erau conduse, dirijate, întreprinderile se află acum, într-o continuă mişcare şi,
pentru a-şi da seama de evoluţia lor, recurg sistematic la procedee de orientare prin care încearcă să işi asigure
comparabilitatea cu piaţa.
În cele ce urmează voi reliefa importanţa diagnosticului financiar pentru economie şi pentru societatea
comercială în sine, precum şi paşii ce trebuie urmăriţi pentru obţinerea unui rezultat corect, real şi utilizabil.Astfel
lucrarea este compusă din 3 capitole:
În primul capitol sunt prezentate tipurile de diagnostice necesare pentru întocmirea unei lucrari de
diagnosticare şi evaluare complete,obiectivele urmărite prin efectuarea diagnosticului financiar, precum şi etapele,
mijloacele şi instrumentele utilizate în vederea determinării diagnosticului financiar al unei întreprinderi.
Cel de-al doilea capitol este dedicat indicatorilor folosiţi în practică, cuprinde o descriere a modului de
întocmire a unui diagnostic financiar-economic, de calcul a indicatorilor de rentablitate (prin analiza ratelor de marja,
de rotaţie si de renatbilitate economică şi financiară), de solvabilitate şi nu în ultimul rând indicatorii pentru
determinarea riscului întreprinderii.
În cel de-al treilea capitol, am prezentat câteva aspecte referitoare la istoricul companiei "Boromir",
întrucat entitatea şi activitatea desfăşurată de aceasta reprezintă suportul de bază pe care se fundamentează analiza.
Ulterior, am trecut la analiza rentabilităţii şi a riscului, care confera o primă imagine asupra situaţiei financiare a
companiei.Analiza poziţiei financiare se realizează pe baza bilanţului contabil, în timp ce cea de a doua secţiune
"analiza performanţelor financiare" vizează calculul şi analiza formării progresive a rezultatului net în cele doua
variante: anglo-saxonă şi continental-franceză. În cea de-a treia parte "analiza cash-flow-urilor" se urmăreşte
asigurarea echilibrulului fluxurilor de trezorerie pe cele trei tipuri de activităţi: de exploatare, de investiţii si de
finanţare. În cele din urmă, am realizat o analiză statică a riscului, prin calculul ratelor de lichiditate şi de
solvabilitate, astfel incat, la final, să furnizez cititorilor o imagine de ansamblu asupra situaţiei financiare a
întreprinderii în anii 2012-2014, a resurselor de care dispune Boromir şi volumul datoriilor acesteia.
Diagnosticul financiar

presupune judecata
asupra sănătății financiare constituie un punct de
tinde să evalueze modul în
a companiei , punctele plecare pentru estimările
care o companie poate
forte și punctele slabe ale viitoare, venind în
depăși constrângerile în
managementului financiar sprijinirea conducerii
ceea ce privește
prin care a trecut, riscurile societății la stabilirea
performanța,solvabilitatea,
prezente și viitoare procedurilor ce urmează a
autonomia, flexibilitatea
apărute din situația fi desfășurate în perioadă
financiară.
financiară ce pot fi următoare.
estimate.
Etapele diagnosticului
Solvabilitatea sau echilibrul financiar exprimă aptitudinea
1.Analiza poziţiei financiare întreprinderii de a face faţă angajamentelor sale, adică de a-şi
achita datoriile pe măsură ce ajung la scadenţă.

constă în măsurarea exactă a rezultatelor obţinute în trecut şi


în prezent şi în anticiparea tendinţelor de evoluţie a lor in
2. Analiza performanţei financiare viitor. Din această măsurare decurge o apreciere asupra
nivelului, evoluţiei şi instabilităţii acestor rezultate.

furnizează informaţii despre incasările şi plătile din


3.Analiza cash-flow-ului exploatare ale unei entitati în cursul unei perioade, dar oferă
şi o idee despre activităţile sale de finanţare şi de investiţii.

se face în funcţie de realizări, tinând cont de informaţiile


4.Diagnosticul rentabilităţii contabile anuale., principala sursă de informare în realizarea
acestui diagnostic fiind „Contul de profit şi pierdere”.

Obiectivul în gestiunea financiara este maximizarea


5.Diagnosticul riscului rentabilităţii la un anumit nivel de risc asumat.
Mijloacele şi instrumentele utilizate pentru diagnostic
• O analiza orientată spre studiul riscurilor de faliment sau de solvabilitate se
face cel mai adesea prin studierea bilantului şi a tabloului de finanţare şi se
intereasează de apropierea între angajamentele contractate de
întreprindere şi lichidităţile pe care ea poate spera să le obţină.
• Pentru a se analiza performanţele financiare trebuie să se studize, în primul
rand, contul de rezultate, pentru a aprecia formarea soldurilor de gestiune
şi a le compara cu fluxul de activitate sau cu mijloacele utilizate de
întreprindere.

Orientări ale analizei Mijloace si instrumente de analiza


Studiul echilibrului financiar şi al Analiza bilanţului şi a tabloului de fluxuri
riscului de faliment financiare:
-relaţia de trezorerie
-ratele
Studiul performanţelor financiare Analiza contului de rezultate:
-mărimea soldurilor de gestiune
-analiza ratelor
-evoluţia efectului volumului de activitate asupra
rezultatului
BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL)
Puncte tari : Oportunităţi :
• Aparţine unui grup puternic din • Dinamica pozitivă de expansiune a
industria alimentară; sectorului;
• Beneficiază de o pozitie foarte bună pe piaţă • Număr de competitori semnificativi
– mai ales la nivel local; Relative mic la nivelul sectorului;
• Derulează anumite programe investiţionale • Risc sectorial redus;
de modernizare;
• Gama de produse de panificaţie a crescut şi
s-a diversificat în ultimii ani.
Puncte slabe : Ameninţări :
• Marje de profitabilitate relative reduse; •Tendinţa în scădere a consumului de
• Cheltuielile cu dobânzile influenţeaza in pâine la nivel naţional;
mod semnificativ rezultatul net al • Deprecierea monedei naţionale poate
companiei; conduce la creşterea preţurilor materiei
primefolosite.
• Creşterea presiunilor salariale în ultimii
ani.
Indicatorii de echilibru financiar
Indicator 2012 2013 2014
Situaţia neta = ACTIV-DATORII TOTALE 104,842,775 lei 102,914,448 lei 98,996,213 lei
Fondul de rulment = Capital propriu + Datorii pe t.l – Imobilizări
2,486,333 lei 3,260,937 lei 3,353,393 lei
nete
Fondul de rulment propriu = Capital propriu – Imobilizări nete -6,461,788 lei -5,655,391 lei -5,980,478 lei
Fondul de rulment imprumutat = FR – FRP 8,948,121 lei 8,916,328 lei 9,333,871 lei

Nevoia de fond de rulment= (Stocuri+Creanţe)- Datorii de exploatare 9,467,053 lei 13,533,812 lei 12,417,494 lei

Trezoreria neta = FR – NFR -6,980,720 lei -10,272,875 lei -9,064,101 lei


Cash-flow = ΔTN=ΔFR-ΔNFR -3,292,155 lei 1,208,774 lei
Active curente nete = Active curente – Datorii curente 2,486,333 lei 3,260,937 lei 2,424,210 lei

Situaţia netă pozitivă =maximizarea valorii, reinvestirea a profitului, îmbogatirea acţionarilor.


Fondul de rulment pozitiv=echilibrul financiar pe termen lung care există la nivelul întreprinderii.
FRP negativ=firma nu dispune de surse proprii suficiente pentru a-şi finanţa nevoile pe termen lung, fiind dependentă de
împrumuturi bancare.
Fondul de rulment împrumutat pozitiv = societatea apelează la datorii pe termen lung.
NFR pozitiv=la nivelul firmei există stocuri şi creanţe nefinanţate din datoriile de exploatare, deci nu există echilibru financiar
pe termen scurt.
Trezoreria netă negativă=deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt
Cash-flow negativ=ies bani din firmă iar averea acţionarilor scade
ACR nete pozitive =societatea are capacitatea să îşi achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante
(cash, creanţe şi stocuri).
Analiza performanţei financiare a întreprinderii
Metoda franceză

Rezultat net

Rezultatul brut

Rezultatul curent

2014
Rezultatul exploatării
2013
2012
EBE

Valoarea adaugată

Producţia exerciţiului

-50000000 0 50000000 100000000 150000000 200000000


Analiza performanţei financiare a întreprinderii
Abordarea anglo-saxonă

Indicator 2012 2013 2014


EBITDA 12,092,788 lei 7,721,216 lei 3,575,780 lei
EBIT 4,965,008 lei 2,527,625 lei -1,762,525 lei
EBT 4,459,972 lei 2,161,369 lei -2,069,806 lei
NI 3,818,395 lei 1,681,337 lei -2,069,806 lei

• EBITDA > 0 in cei trei ani ceea ce implică faptul că activitatea de exploatare se
reflectă la nivelul trezoreriei printr-un surplus monetar de 12.092.788 în anul 2012,
7.721.216 în anul 2013 şi 3.575.780 în 2014.

• EBIT >0 în 2012 şi 2013, însă în 2014 EBIT<0 ceea ce înseamnă că activitatea de
bază a societatii este rentabilă doar în primii doi ani analizaţi.

• EBT > 0 în 2012 şi 2013 însă în 2014 EBT<0, deci întreprinderea are un profit
brut pozitiv atât în anul 2012 cât şi în anul 2013, o parte din aceste sume fiind
alocate remunerării statului, însă în 2014 întreprinderea înregistrează pierderi.

• NI >0 în 2012 şi 2013 însă în 2014 NI <0 ceea ce înseamnă ca firma este
performantă în primii doi ani analizaţi, iar în 2014 nu mai înregistrează profit.
Analiza cash-flow-urilor
Indicator 2013 2014
CF exploatare 2,339,928 lei 4,124,368 lei

CF investitii -2,203,724 lei -1,625,443 lei

CF finantare -3,428,359 lei -5,711,233 lei

• Cash-flow-ul de exploatare este pozitiv în toţi cei trei ani analizaţi şi indică
capacitatea firmei Boromir de a acoperi plăţile curente, dar şi cele pentru
achiziţie de noi active, precum şi remunerarea investitorilor.

• Cash-flow-ul de investii are valoari negative de aproximativ 2 milioane lei in


ambii ani analizaţi, adică plăţile efectuate pentru noile active sunt mai mari decât
încasările din imobilizările existente.

• Cash flow de finanţare are valori negative in anii analizati şi se datorează scăderii
de capital propriu (capital social) .
Diagnosticul rentabilităţii
Indicator 2012 2013 2014
ROA 3.79 % 1.83 % -1.64 %
ROE 3.77 % 1.42 % -2.23 %
Rata dobanzii 5.64 % 4.1 % 3.29 %

• Scaderea valorilor înregistrate de rentabilitatea economică evidenţiază o


micsorare a profitului.Valorile ce reprezinta un trend descrescator ale
rentabilităţii economice relevă o ineficienţă ridicata în utilizarea activelor fixe.

• Valorile în scădere a rentabilităţii financiare evidenţiaza o micsorare a


profitului în raport cu capitalul propriu, deci o creştere a gradului de îndatorare
a firmei. În mod normal rentabilitatea financiară ar trebuie să fie superioară
rentabilităţii economice.

• Rec<Rdob rezultând absenţa performaţei,volumul datoriilor amplifică minusul de


performanţă, conducând la reducerea rentabilităţii firmei; cu cât firma se va
îndatora mai mult, cu atât va caştiga mai puţin.
Diagnosticul riscului
Indicator 2012 2013 2014
Rata indatorarii 27 % 28 % 26 %
Levierul 37 % 39 % 35 %
Rata curenta 1.08 1.15 1.12
Rata rapida 0.72 0.7 0.86
Rata lichida 0.2 0.06 0.03

• Gradul de îndatorare exprimă limita până la care societatea îşi poate finanţa activitatea
din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). Valorile aparent
ridicate ar putea indica o finantare din surse preponderent externe, in consecinta o
dependenta relativ mare in raport cu finantarea externa, iar levierul financiar urmeaza
acelasi trend.
• Valorile supraunitare ale ratelor lichidităţii curente arată faptul că firma are capacitatea
de a-şi plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi
împrumuturi.
• Din perspectiva ratei rapide rezultă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe
seama numerarului aflat în casierie, a disponibilităţilor bancare şi a plasamentelor de
scurtă durată.
• Rata lichidităţii imediate urmează un trend descendent.
Concluzii
• Studiind analiza poziţiei financiare a întreprinderii se observă o valoare pozitivă a SN pe decursul
celor trei ani analizaţi, acest lucru arătând faptul că investiţia iniţială a acţionarilor a fost îmbogăţita
pe parcurs cu noi acumulari, averea proprietarilor întreprinderii s-a consolidat realizandu-se o
gestiune financiară eficienta.

• Se observă de asemenea ca FR înregistreaza valori pozitive în cei trei ani, realizându-se echilibrul
financiar pe termen lung. În ceea ce priveste echilibrul financiar pe termen scurt, s-a analizat
indicatorul NFR ; acesta inregistreaza o valoare pozitiva, o situaţie normală în acest caz deoarece
valorile provin dintr-o politică de creştere a firmei.

• Cel mai relevant indicator în studiul analizei poziţiei financiare este însa reprezentat de TN. Se
observă inregistrarea unor valori negative în cazul exerciţiilor financiare succesive avute în vedere
pentru analiză, ceea ce demonstreaza ca nu s-a realizat un echilibru financiar la nivelul firmei.

• În ceea ce priveste analiza performanetei financiare , se observa o valoarea pozitiva a CAF, firma
dispunând în concluzie de un flux net de lichidităţi la sfârşitul exercitiului financiar.Cu alte cuvinte,
firma dispune de mijloacele necesare desfăşurării activităţii sale şi a celei de expansiune după
repartizarea profitului conform destinaţiilor stabilite de acţionari sau de către conducerea
întreprinderii.
Propuneri
Analizând toate aspectele economico-financiare ale întreprinderii, se pot face următoarele propuneri:

1. În privinţa ratelor de rentabilitate şi a celor de structură financiară este recomandat să se


micşoreze costurile şi să se revizuiască tehnologiile, să se analizeze pieta, dar şi concurenţii, să se
reevalueze patrimoniul, să se majoreze capitalul social prin reevaluarea capitalului fix, să crească
vânzările şi să se diminueze cheltuielile plătibile, să crească rotaţia capitalului economic prin cifra de
afaceri şi să se reducă preţurile prin reconsiderarea costurilor.

2. Din punctul de vedere al lichidităţii, se recomandă ca firma să procedeze în exerciţiile


următoare la reducerea pe cât posibil a datoriilor prin abţinerea de a mai face noi împrumuturi
concomitent cu atragerea de capital de pe piaţa financiară care să ducă la creşterea capitalurilor proprii.
In ceea ce priveste aspectul împrumuturilor, se recomandă ca acestea să fie reduse până la momentul în
care rata dobânzii va fi inferioară rentabilităţii economice .

3. Pentru modificarea cifrei de afaceri în sens pozitiv se recomandă:


• creşterea volumului de comenzi;
• găsirea de noi pieţe;
• reducerea volumului de personal slab calificat;
• creşterea randamentului mijloacelor fixe, în special a celor active.

4. Cu toate că a obţinut scoruri bune în evaluarea riscului de faliment, se recomandă, din


prudenţă, urmărirea acestora şi în perioadele următoare.
Bibliografie
1.Ilie Vasile, Gestiunea financiara a întreprinderii, Editura Meteor Press, 2010
2.Isfănescu Aurel, Robu Vasile, Anghel Ion, Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2001
3.Isfănescu Aurel, Anghel Ion, Robu Vasile, Stan V. Stan, Ghid practic de evaluare a întreprinderii, Editura Tribuna
Economica, Bucureşti, 2001
4. Păvăloaia Wili, Marius - Dumitru Paraschivescu, Gheorghe Lepădatu, Lucian Pătrașcu, Florin Radu, Daniela - Gabriela
Bordeianu, Adina Darie, Analiza economico - financiară. Concepte şi studii de caz, Editura Economica, 2010
5. Păvăloaia Willi, Marius Dumitru Paraschivescu, Gabriela-Daniela Olaru, Florin Radu, Analiză financiară. Studii de caz,
Editura Tehnopress, Iasi, 2006
6.Petrescu Silvia, Analiză şi diagnostic financiar-contabil (Ghid teoretico-aplicativ), Editura CECCAR, Bucureşti, 2006
7.Petrescu Silvia, Diagnostic economic-financiar (Metodologie. Studii de caz), Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2004
8.Robu Vasile, Anghel Ion, Serban Elena Claudia, Tutul Daniela, Evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2003
9.Siminica Marian, Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008
10.Stancu Ion, Finanţe, Editura Economica, Bucureşti, 2002
11.Stroe Radu, Gestiunea financiara a întreprinderii-Note de curs şi aplicatii, Editura ASE, Bucureşti, 2004
12. Şuşu Ştefăniţă, Mihaela Bîrsan, The Financial Diagnosis-Component of the Global Diagnosis and Instrument of the
Financial Analysis
13.Toma Mihai, Alexandru Felicia, Finanţe şi gestiunea financiară de întreprindere, Editura Economica, Bucureşti, 2003
14.Vintilă Georgeta, Gestiunea financiara a întreprinderii, Editura DIDACTICĂ ŞI PEDAGOCICĂ R.A, Bucureşti, 2010
15. Boromir Prod SA www.boromir.ro
16. Bursa de Valori Bucureşti www.bvb.ro
Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și