Sunteți pe pagina 1din 11

Mobile” S.A..

cod fiscal 1010600016641

ORDINUL
nr.1K din 01 ianuarie 2019

“Cu privire la politica de contabilitate


pe anul 2019”

APROB

Director „MOBILE”.S.A.
___________

POLITICI CONTABILE
I. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Reglementarea politicii contabile
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate
de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Conducerea entităţii stabilește
politicile contabile pentru operaţiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile.
Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii şi strategia adoptată de entitate.
Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare
anuale, a unor informaţii: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; b)
credibile.
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat
informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii. Entitatea trebuie să
menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată
aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra
rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii societăţii.
Modificări în estimările contabile Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor,
multe elemente ale situaţiilor financiare întocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar
estimate. Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile pe
care societatea le are la dispoziţie.
1.2 Prezentarea Societății pe Acțiuni

Entitatea „Mobile” S.A. a fost fondată la 20 ianuarie 200X-5, înregistrată de Camera Înregistrării de
Stat pe lângă Departamentul tehnologii informaţionale pe adresa: mun. Chişinău, str. Uzinelor nr.29,
Republica Moldova, MD 2004. Cod fiscal 1010600016641. Număr de înregistrare p/u TVA
10001237890. Cont curent 2224419170/MDL, BC „Victoriabank”, codul băncii VICBMD2X480.

Principalele genuri de activitate ale ”Mobile” S.A. sunt: Fabricarea mobilei

Responsabilitatea pentru organizarea și ținerea contabilității o poartă conducătorul S.A., care creează
condițiile necesare pentru organizarea corectă a contabilității, întocmirea și prezentarea oportună a
rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile și serviciile cu profil contabil a
cerințelor contabilului-șef (șefului serviciului contabil) privind întocmirea documentelor și prezentarea
informației necesare pentru ținerea evidenței și completarea rapoartelor financiare.

Contabilul-șef asigură controlul și reflectarea în conturile contabile a tuturor operațiunilor economice


efectuate, prezentarea informației operative și întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite,
poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilității.

Contabilul-șef, de comun acord cu conducătorul S.A., semnează acte care servesc drept temei pentru
primirea și predarea valorilor în mărfuri și materiale, numrarului, precum și privind datoriile de
decontare, creditare și financiare.
Contabilului-șef i se interzice să primească spre executare documente privind operațiile care contrazic
actelor normative și încalcă disciplina contractuală și financiară.

1.3 Cadrul Legal

În cadrul „Mobile” S.A. se duce evidența contabilă conform următoarelor regulamente:

1) Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldiva nr.1-6.

2) Standartelor Naționale de Contabilitate,ordinul nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea lor. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.233-237/1534 din 22.10.2013.

3) Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.1-4 din 01.01.2008.

4) Codul fiscal al Republicii Moldova. http://www.fisc.md/

5) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.119 din 06 august 2013 privind aprobarea Planului general de
conturi contabile, cu modificările și completările ulterioare.

6) Alte acte legislative și normative, ținîndu-se cont de modificările și completările ulterioare.

II Principiile contabile

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale ale entităţii se evaluează în conformitate cu


principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale
altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură
ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate
în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

1. Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că societatea îşi desfăşoară activitatea pe


baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că societatea îşi continuă în mod
normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.

2. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la


un exerciţiu financiar la altul.

3. Principiul prudenţei .Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, în special: - poate fi inclus
numai profitul realizat la data bilanţului; - trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul
exerciţiul financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între
data bilanţului şi data întocmirii acestuia; - trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi
pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar
precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; -
trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere
sau profit.

4. Principiul independenţei exerciţiului.Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente


exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu,


componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 6. Principiul intangibilităţii
Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere
al exerciţiului financiar precedent.

7. Principiul necompensării.Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între


elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale
societăţii faţă de acelaşi agent economic pot fi afectate cu respectarea prevederilor legale, numai după
înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.

8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor
din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al
operaţiunii raportate şi nu numai de forma juridică a acestora.

9. Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt
precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: - acestea reprezintă o sumă nesemnificativă sau - astfel
de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie
prezentate separat în notele explicative.

III Reguli de evaluare

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului


costului de achiziţie sau al costului de producţie.

3.1 Evaluarea la data intrării în societate

La data intrării în societate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de


intrare, care se stabileşte astfel:
a. la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b. la cost de producţie – pentru bunurile produse în entitate;
c. la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul
social;
d. la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

3.2 Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementărilor


legale şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

3.3 Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar


La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi
se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită
valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele: pentru elementele de activ,
diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de
activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor
amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau
pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de
asemenea, la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai
puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. Pentru elementele
de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de
intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor
corespunzătoare de datorii

3.4 Evaluarea la data ieşirii din entitate

La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la
valoarea lor de intrare.

IV Organizarea contabilității
 Contabilitatea se ține de serviciul contabil (art. 13 alin. (3) lit.b) din Legea contabilității).
 Politicile contabile și modificările acestora se aplică prospective (pct.6 si 15 din SNC
“Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori si evenimente ulterioare)
 Răspunderea pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare revine
conducătorului (directorului) entității (art. 13 alin. (1) din Legea contabilității).
 Contabilitatea se ține în baza sistemului contabil în partida dubla cu prezentarea situațiilor
financiare complete (art.15 alin.(3) din Legea contabilității).
 Entitatea înregistrează elementele contabile în baza contabilității de angajamente (art.17
alin.(2) din Legea contabilității).
 Faptele economice se perfectează prin formulare tipizate de documente primare, precum și
formulare elaborate de entitate de sine stătător (art.19 alin. (3) din Legea contabilității).
 Documentele primare se întocmesc pe suport pe hârtie (art.19 alin. (4) din Legea
contabilității) și în formă electronică.
 Entitatea contabilizeaza faptele economice în baza planului de conturi de lucru prezentat în
anexa 3 (art. 22 alin. (3) din Legea contabilității și pct. 13 din Recomandările metodice privind
tranziția la noile Standarde Nationale de Contabilitate).
 Entitatea utilizează formularele registrelor contabile, elaborate de sine stătător (art. 23 alin.
(2) din Legea contabilității)
 Registrele contabile se întocmesc în forma electronică (art. 23 alin. (5) din Legea
contabilității) și pe suport de hârtie.
 Registrul contabil obligatoriu care serveste drept baza pentru intocmirea situatiilor financiare
este registrul contabil obligatoriu balanta de verificare.
 Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art. 32 alin. (1) din Legea contabilitatii).
 Situatiile financiare se semneaza de catre conducatorul (directorul) entitatii (art. 36 alin. (1)
lit. c) din Legea contabilitatii).
 Situatiile financiare se prezinta pe suport de hirtie (art. 38 alin. (8) din Legea contabilitatii),
in forma electronica sau in reteaua internet.
 Inventarierea elementelor contabile se efectueaza conform ordinului conducatorului entitatii.
 Pragul de semnificatie se stabileste in marime relativa pentru grupe separate de elemente
contabile si constituie, de exemplu, pentru elemente de bilant 1% de la valoarea totala a activelor la
sfirsitul perioadei de gestiune, iar pentru elementele situatiei de profit si pierdere – 2% din suma
anuala a veniturilor din vinzari.
 Auditul intern se efectueaza de catre serviciul de audit intern (art. 41 alin. (3) din Legea
contabilitatii).
 Erorile contabile se corecteaza prin inregistrari contabile de stornare si suplimentare (pct. 33
din SNC “Politici contabile, modificari ale estimatorilor contabile, erori si evenimente ulterioare”).
 Documentele contabile se pastreaza pe suport de hirtie (art. 43 alin. (1) din Legea contabilitatii)
si in forma electronica.

V. PROCEDEE CONTABILE PENTRU CARE ACTELE NORMATIVE PREVAD


DIFERITE VARIANTE
5.1.Imobilizari necorporale si mijloace fixe
Mijloacele fixe cuprind imobilizarile corporale transmise in exploatare, valoarea unitara a carora
depaseste plafonul valoric prevazut de legislatie fiscala (pct. 4 din SNC “Imobilizari necorporale si
corporale”) a caror valoare de intrare este mai mare de 6000,00 lei
Imobilizarile necorporale si corporale se recunosc initial pe obiecte de evidenta al caror
nomenclator este stabilit de directorul entitatii (pct. 5 din SNC “Imobilizari necorporale si
corporale”).
Evaluarea ulterioara a imobilizarilor necorporale si corporale se efectueaza la valoarea contabila
(pct. 17 din SNC “Imobilizari necorporale si corporale”).
Duratele de utilizare a imobilizarilor necorporale si corporale se stabilesc in functie de modelul
utilizarii acestora si sint prezentate in procesele-verbale de primire-predare (pct. 20 din SNC “
Imobilizari necorporale si corporale”).
Valoarea reziduala a mijloacelor fixe constituie 2% din valoarea de intrare a acestora.
Amortizarea imobilizarilor necorporale si mijloacelor fixe se calculeaza prin metoda liniara pe toată
durata de utilizare 10 ani (pct. 22 din SNC “Imobilizari necorporale si corporale”).
Amortizarea imobilizarilor necorporale si mijloacelor fixe se calculeaza incepind cu prima zi a lunii
care urmeaza dupa luna transmiterii acestora in utilizare (pct. 28 din SNC “Imbilizari necorporale si
corporale”).
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepind cu prima zi a lunii care urmeaza dupa luna
transmiterii acestora in utilizare.
Costurile de iesire a mijloacelor fixe se inregistreaza ca cheltuieli curente (pct. 65 din SNC
“Imobilizari necorporale si corporale).
5.2.Investii Imobiliare
Pragul de semnificatie privind delimitarea investitiei imobiliare de proprietate imobiliara utilizata de
posesor constituie 15% din suprafata investitiei imobiliare (pct. 6 din SNC “ Investii imobiliare).
Costurile ulterioare de intretinere a investitiilor imobiliare se inregistreaza ca cheltuieli curente (pct.
18 din SNC “Investitii imobiliare”).
Evaluarea ulterioara a investitiilor imobiliare se efectueaza conform metodei bazate pe cost.
Amortizarea investitiilor imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost se calculeaza prin
metoda liniara (pct. 30 din SNC “ Investitii imobiliare).
Costurile de iesire a investitiilor imobiliare se inregistreaza ca cheltuieli curente (pct. 43 din SNC “
Investitii imobiliare “).
5.3. Contracte de leasing
Prima de asigurare aferenta activului primit de leasing financiar, cu exceptia costului asigurarii in
drum, se inregistreaza ca costuri / cheltuieli curente (pct. 14 din SNC “Contracte de leasing”).
Duratele de functionare utila a activelor primite in leasing financiar coincide cu duratele stabilite in
contractele de leasing (pct. 20 din SNC “Contracte de leasing”).
Amortizarea activelor primite in leasing financiar se calculeaza prin metodele aplicate pentru activele
similar proprii (pct. 21 din SNC “ Contracte de leasing).
Costurile direct atribuibile intrarii (restituirii ) activelor primite in leasing operational si costurile de
intretinere se inregistreaza ca costuri / cheltuieli curente , in functie de destinatia si locul de utilizare
a activului respective (pct. 27 din SNC “Contracte de leasing”)
Platile de leasing operational se inregistreaza la costuri / cheltuieli curente in parti egale pe durata
termenului de leasing (pct. 28 din SNC “Contractele de leasing”).
Costurile aferente reparatiei activelor primite in leasing operational se inregistreaza ca cheltuieli
curente (pct. 29 din SNC “ Contracte de leasing”).
Costurile aferente returnarii activelor transmise in leasing se inregistreaza ca cheltuieli curente (pct.
50 din SNC “Contracte de leasing”_.

5.4. Deprecierea Activelor


Decizia privind deprecierea activelor se aproba de conducerea entitatii (pct. 11 din SNC “Deprecierea
activelor”).
Perederile din deprecierea activelor se contabilizeaza intr-un cont separate (pct. 24 din SNC “
Deprecierea activelor”).
Pierderile din deprecierea unui grup de active se repartizeaza proportional cu valoarea contabila a
activelor grupului (pct. 26 din SNC “Deprecierea activelor”).
Pierderile reluate din deprecierea activelor se repartizeaza proportional cu valoarea contabila a
activelor grupului (pct. 42 din SNC “Deprecierea activelor”).
5.5. Creante si investitii financiare
Suma prejudiciului material se inregistreaza ca venituri curente (pct. 32 din SNC “Creante si investii
financiare”).
Creantele compromise se deconecteaza la cheltuieli curente prin metoda directa (pct. 37 din SNC
“Creante si investii financiare”).
Marimea corectiilor privind creantele compromise se determina pe fiecare creanta, pornind de la
suma absoluta a creantelor compromise (pct. 41 din SNC “ Creante si investitii financiare”).
5.6 Stocuri
Evidența stocurilor se ţine în expresie cantitativa si valorică în conformitate cu standardele de
contabilitate ( art. 17 alin. 5 din Legea contabilităţii).
Costul stocurilor entităţilor de prestare a serviciilor cuprinde costurile materiale, costurile cu
personalul şi costurile indirecte de producţie. Conform politicilor contabile ale entităţii, materialele
consumate la prestarea serviciilor pot fi înregistrate ca operaţiuni separate de ieşire a stocurilor. În
acest caz, valoarea materialelor consumate nu se include în costul serviciilor prestate.
Materialele de construcție și alte materiale sînt folosite pentru asigurarea bunei funcționalități ale
instituției și prestării serviciilor. Contabilizarea altor materiale se reflectă la subcontul 2119 „Alte
materiale”. Drept temei pentru decontarea servește actul de decontare/casare. Contabilizarea
materialelor de construcție se reflectă la subcontul 2119 „Alte materiale”. Drept temei pentru casare
servește actul de executare a lucrărilor.
Obiectele de mica valoare si scurta durata cuprind bunurile valoarea unitara a carora nu depaseste
plafonul stabilit de legislatie (pct. 6 subpct.3) din SNC “Stocuri”).
Transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu
depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor
curente, activelor imobilizate etc. şi diminuare a stocurilor. Conform politicii contabile obiectele de
mică valoare şi scurtă durată a căror valoare unitară depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie se
decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. prin calcularea uzurii. Transmiterea în
exploatare a acestor obiecte se reflectă ca corespondenţă internă între subconturile deschise la contul
de evidenţă a OMVSD. Uzura OMVSD se calculează în mărime de 50% din valoarea obiectelor
diminuată cu valoarea reziduală probabilă – la transmiterea acestora în exploatare şi 50% - la ieşirea
acestora din exploatare (casare.)
Bunurile cu o pondere nesemnificativa (de indicat ponderea concreta, de exemplu, 2-5% in totalul
stocurilor) se deconteaza direct la costuri si/sau cheltuieli curente in momentul achizitionarii lor (pct.
9 din SNC “Stocuri”).
Materialele consumate la prestarea serviciilor se include in costul serviciilor (pct. 19* din
SNC”Stocuri”).
Stocurile importate se evalueaza in lei moldovenesti prin recalcularea valutei straine la cursul de
schimb al BNM la data devamarii si/sau la data trecerii catre entitate a dreptului de proprietate asupra
stocurilor procurate stabilita in contract.
5.7 Cheltuieli anticipate
Cheltuieli anticipate, cuprind valoarea anvelopelor, acumulatoarelor procurate separat de mijloacele
de transport, formularele cu regim special, abonarea la literature tehnica si periodica, asigurari
CASCO si RCA, valoarea activelor transmise in leasing financiar si alte costuri suportate in perioada
curenta, dar care se refera la perioadele viitoare.
Cheltuieli anticipate se deconteaza la costuri/cheltuieli curente pein metoda liniara (pct. 8 din SNC
“Cheltuieli”).
5.8 Capital propriu
Capitalul propriu include capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul neînregistrat, capitalul
nevărsat, capitalul retras, rezervele, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită), alte elemente ale
capitalului propriu.
Capital social al MOBILE S.A. este în mărime de 3019320 lei
5.9 Capital social şi suplimentar
Constituirea capitalului social se contabilizează în mărimea indicată în actele de constituire ale
entităţii şi/sau în alte documente prevăzute de legislaţie.
Dacă valoarea efectivă a activelor primite sau care urmează a fi primite ca aporturi în capitalul social
depăşeşte mărimea nominală a aporturilor proprietarilor, diferenţa se contabilizează în conformitate
cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii ca:
1) capital suplimentar, dacă diferenţa respectivă nu urmează a fi restituită proprietarilor;
2) datorii faţă de proprietari, cînd diferenţa respectivă urmează a fi restituită proprietarilor.
Modificările capitalului social se contabilizează după înregistrarea de stat a modificărilor introduse în
actele de constituire ale entităţii şi/sau în alte documente prevăzute de legislaţie.
5.10 Rezerve
Rezervele includ capitalul de rezervă, rezervele statutare şi alte rezerve. Rezervele se constituie pe
seama profitului sau altor surse prevăzute de legislaţie şi se utilizează în baza deciziei organului de
conducere împuternicit al entităţii. (pct. 18 din SNC "Capital propriu si datorii").
In componenta altor elemente de capital propriu se include surplusul de reevaluare (pct. 27 din
SNC "Capital propriu si datorii").
Veniturile anticipate se deconteaza la venituri curente in mod uniform (pet. 64 din SNC
"Capital propriu si datorii”)
Diferenta dintre suma datoriilor privind bunurile primite In gestiune economica si
valoarea contabila a bunurilor returnate se deconteaza la venituri curente (pet. 65 din SNC
"Capital propriu si datorii").
5.11 Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) și profitul net
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) include: profitul net (pierderea netă) al perioadei de
gestiune, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul utilizat al perioadei
de gestiune, corecţiile rezultatelor anilor precedenţi.
Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune se determină ca diferenţa dintre veniturile şi
cheltuielile curente ale entităţii recunoscute în perioada de gestiune curentă.
Profitul utilizat al perioadei de gestiune conform deciziei organului de conducere împuternicit al
entităţii se contabilizează ca majorare concomitentă a profitului utilizat şi a datoriilor sau elementelor
capitalului propriu ale entităţii. La reformarea bilanţului profitul utilizat al perioadei de gestiune se
decontează la diminuarea (majorarea) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune curente.
Profitul net se repartizează şi se utilizează conform deciziei fondatorilor:
pentru plata dividendelor;
conform deciziilor suplimentare luate de adunarea generală a acţionarilor.
5.12 Contabilitatea datoriilor
Datoriile se recunosc în baza contabilităţii de angajamente în cazul în care:
1) există certitudinea că în urma stingerii (decontării) unei datorii va avea loc o ieşire de resurse,
purtătoare de beneficii economice;
2) valoarea datoriei poate fi evaluată în mod credibil.
Datoriile se înregistrează în urma tranzacţiilor sau evenimentelor anterioare, care rezultă din
contractele încheiate sau din cerinţele legislaţiei în vigoare (de exemplu, procurarea mărfurilor şi
serviciilor cu achitare ulterioară, primirea creditelor bancare, calcularea impozitelor etc.).
5.13 Venituri

Venituri din prestarea serviciilor - venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul
unei anumite perioade de timp (pct. 5 din SNC “Venituri"), sub forma de dobinzi si altele.
Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc dupa metoda prestarii integrale (pct, 21 din SNC
“Venituri").
Veniturile sub forma de dobinzi se recunosc in baza conditiilor contractuale pe masura
survenirii termenelui de plata a dobinzilor stabilite in contractuI incheiat intre entitate si
utilizatorul activului (pct, 29 din SNC "Venituri").
Ajustarea veniturilor in cursul perioadei de gestiune se efectueaza prin intocmirea
inregistrarilor contabile de stornare in creditul conturilor de evidenta a veniturilor.

5.14 Cheltuieli
Costul serviciilor (lucrărilor) prestate (executate) terţilor în cadrul activităţii operaţionale (conform
pct.20 subp.2 din SNC “Cheltuieli”).
Cheltuielile de distribuire cuprind cheltuielile conform pct. 24 din SNC "Cheltuieli").
Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile conform pct. 26 din SNC "Cheltuieli").
Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile conform pct. 28 din SNC "Cheltuieli").
Ajustarea cheltuielilor in cursul perioadei de gestiune se efectueaza prin Intocmirea
inregistrarilor contabile inverse in creditul conturilor de evidenta a cheltuielilor (explicatii la
clasa 7 "Cheltuieli" din Planul general de conturi contabile).

5.15 Diferențe de curs valutar și de sumă


Operatiunile de export/import de active/servicii si alte tranzactii se contabilizeaza initial in
moneda nationala prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data intocmirii
declaratiei vamale (pct. 7) din SNC “Diferente de curs valutar si de suma"),
Activele si datoriile in valuta straina se recalculeaza in moneda nationala lunar si la data
raportarii (pct. 13 din SNC“Diferente de curs valutar si de suma").
Operatiunile exprimate in valuta straina sau unitati conventionale se contabilizeaza initial in
moneda nationala prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc (pct, 18 din
SNC "Diferente de curs valutar si de suma").
Achitarea creantelor si datoriilor aferente operatiunilor cu rezidentii exprimate in valuta
straina sau unitati conventionale se contabilizeaza in moneda nationala prin aplicarea cursului
de schimb la data achitarii creantelor si datoriilor (pct. 19 din SNC "Diferente de curs valutar si
de suma").

VI DISPOZIȚII FINALE
Impozitul pe venit
Impozitele precum şi taxele obligatorii se determină, se calculează şi se plătesc în bugetul
respectiv în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a R. Moldova.
Impozitul pe venit de asemenea se determină şi se plăteşte conform legislaţiei în vigoare a Republicii
Moldova.
În cursul anului 2019, impozitul pe venitse plătește trimestrial sub formă de avasuri în marime de ¼
din suma prognozată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul curent.

Contabil-șef_____________________________

S-ar putea să vă placă și