Sunteți pe pagina 1din 108

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA CONTABILITATE
DEPARTAMENT CONTABILITATE, AUDIT ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

RAPORT
PRIVIND PRACTICA DE LICENȚĂ
Baza de practică S.R.L. Salamer-com

Autor:
studentul gr. CON-172,
învățământ cu frecvență redusă
Friptu Diana
_________________
(semnătura)

Conducător științific:
dr., conf. univ. Bîrca A.
_________________
(semnătura)

Chişinău – 2021
Cuprinsul raportului practicii de licență:

Introducere ............................................................................................................................ 3

Capitolul 1. Organizarea contabilității în cadrul entității ........................................................ 5

1.1. Caracteristica generală a entității ................................................................................. 5

Capitolul 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale ............................................................ 9

2.1. Clasificarea, contabilizarea, recunoașterea, evaluarea și amortizarea imobilizărilor


necorporale ............................................................................................................................... 9

Capitolul 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale .............................................................. 12

3.1. Clasificarea, contabilizarea, recunoașterea, evaluarea și amortizarea imobilizărilor


corporale .............................................................................................................................. 12

Capitolul 4. Contabilitatea stocurilor ..................................................................................... 15

4.1. Componența, recunoașterea și evaluarea stocurilor ................................................... 15

4.2. Contabilizarea stocurilor ............................................................................................ 16

Capitolul 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare ............................................ 23

5.1. Componența, caracteristica și clasificarea creanțelor și contabilizarea creanțelor .... 23

Capitolul 6. Contabilitatea numerarului ................................................................................. 26

6.1. Contabilitatea numerarului în casierie ........................................................................ 26

6.2. Contabilitatea numerarului în conturi curente în monedă națională ........................... 27

Capitolul 7. Contabilitatea capitalului propriu ....................................................................... 28

7.1. Caracteristica și contabilizarea capitalului propriu .................................................... 28

Capitolul 8. Contabilitatea datoriilor ..................................................................................... 30

8.1. Caracteristica și contabilizarea datoriilor .................................................................. 30

2
Capitolul 9. Contabilitatea veniturilor .................................................................................. 32

9.1. Componența și contabilizarea veniturilor ................................................................. 32

Capitolul 10. Contabilitatea cheltuielilor .............................................................................. 34

10.1. Componența și contabilizarea cheltuielilor ............................................................. 34

Capitolul 11. Situațiile financiare ale entității ....................................................................... 38

Conchiderea raportului de practică ........................................................................................ 42

Bibliografie ............................................................................................................................ 43

Anexe ..................................................................................................................................... 45

3
Introducere

Practica de licență reprezintă o parte integrală a procesului de formare profesională. Reprezintă


un element al procesului educațional și este acel component esențial care face legătură dintre
procesul de învătământ și activitatea profesională care implică formarea noilor abilități și aplicarea
cunoștințelor teoretice în practică precum contribuie și la acumularea experienței cu privire la
organizarea activităților.

Practica reprezintă și un element esențial și în cadrul socializării profesionale a noastră.


Succesul pe piața muncii va depinde, în mare măsură, de gradul în care vom cunoaște specificul
activității profesionale.

Este bine cunoscut faptul că practica de producție se consideră un instrument de bază pentru
aplicarea cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studii, care au fost dobândite în cadrul
orelor de curs. Acestea au ca scop aplicarea la nivel practic a tranzacțiilor enonomice ce au loc în
cadrul entității în dependență de genul de activitate desfășurat de către aceasta.

În capitolul „Contabilitatea financiară” vom studia documentele de înregistrare, vom face


cunoștință cu structura organizatorică a entității, vom vizita subdiviziunile întreprinderii, și
neapărat vom analiza politica contabilă a acesteia. La fel vom studia și „Evaluarea și recunoașterea
elementelor patrimoniale” vom aplica metodele de calcul a amortizării imobilizărilor necorporale
și corporale , vom perfecta borderoul de calcul al amortizării ,de asemenea vom ilustra metodele
de evaluare a stocurilor și vom descrie metodele de formare a prețurilor pentru produse, mărfuri și
servicii. În „Contabilitatea imobilizărilor necorporale” planificăm să distingem elementele de
imobilizări necorporale în cadrul entității, să sistematizăm informația privind elementele de
imobilizări necorporale pe evidența analitică și sintetică, vom identifica înregistrările contabile la
intrarea și ieșirea imobilizărilor necorporale. La „Contabilitatea imobilizărilor corporale”
preconizăm să distingem elementele de imobilizări corporale în entitate, să sistematizăm
informația privind elementele de imobilizări corporale pe evidență analitică și sintetică. La
„Contabilitatea activelor circulante” vom identifica operațiunile de intrare și ieșire a stocurilor,
vom perfecta facturi fiscale, dispoziție de încasare, dispoziție de plată. Iar la „Inventarierea
elementelor patrimoniale în cadrul entității” vom studia regulamentul privind inventarierea, vom
perfecta formulare utilizate la inventariere.

Principalele sarcini ale practicii de producție sunt:

a) Aplicarea competențelor specifice de specialitate în domeniul contabilității

4
b) Studierea sistemelor economice, respectării standardelor de contabilitate și a altor
documente.normative;

c) Acumularea de către studenți a deprinderilor practice și a experienței privind organizarea


contabilității în toate sectoarele ei.

5
Capitolul 1. Organizarea contabilității în cadrul entității

1.1. Caracteristica generală a entității

Bazele companiei „Salamer-com” S.R.L. datează cu începutul anului 1999, inițial ca o afacere
de familie. Istoria companiei Salamer este mai mult de cincisprezece ani de experiență în producția
și vânzarea de salamuri, mezeluri și produse semi-fabricate de cea mai înaltă calitate, preparate
conform rețetelor tradiționale. În prezent sunt peste 70 de sortimente de mezeluri, cu gust autentic
sau distinct,

Este înregistrată la Camera Înregistrarii de stat cu Numărul de identificare de stat- codul fiscal
1003600109105. (Anexa 1)

Prin cererea depusă la 29.02.2008, asociatul Întreprinderii Individuale Istrati Victor a solicitat
înregistrarea și înscrierea în Registrul de Stat al întreprinderilor și organizațiilor a întreprinnderiii
noi Societatea cu Răspundere Limitată Salamer-com, create în rezultatul reorganizării prin
transformare.

Fondată în 1999 și renovată în 2013, în prezent devenind una dintre cele mai moderne fabrici
de mezeluri din Moldova, de model European, care se conformează normelor sanitare și
standardelor de calitate europene

Obiectul de activitate al entității S.R.L. Salamer-com îl reprezintă specializarea în producerea


și comercializarea produselor din carne (cărnuri proaspete, semifabricate, mezeluri, etc.), care pe
parcursul anilor de activitate s-a lărgit semnificativ gama de produse. De asemenea, entitatea, pe
lângă activitate de bază de fabricare a prodeslor din carne, se ocupă și cu comerțul produselor
alimentare în magazinele proprii, acestea fiind achiziționate de la diverși furnizori.

Scopul activității entității îl constituie în primul rînd satisfacerea cerințelor consumatorilor. La


momentul actual, entitate dispune de o rețea de distribuție a produselor în jur de 48 magazine de
specialitate proprii, colaborînd și cu un număr mai mic de clienți fideli, astfel, totuși activitatea
entității fiind mai bine orientată spre satisfacerea nevoilor clienților cu amănuntul.

Genurile principale de activitate sunt (Anexa 1):

1.Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse


alimentare, băuturi și produse din tutun.
2. Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne.

6
3.Alte transporturi terestre de călători
4.Comerțul cu amănuntul a cărnii și produselor din carne.
5.Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne.
6.Comerțul cu amănuntul al peștelui,crustaceelor și moluștelor
7.Comerțul cu ridicata al peștelui și produselor din pește
8. Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
9. Prepararea sucurilor din fructe și legume.

Capitalul Social al Societății se constituie din aporturile asociaților și reprezintă valoarea


minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să îl dețină societatea S.R.L. Salamer-com,
la momentul actual deține un capital Social în mărime de 5400 lei, fiind format din aporturile
unui singur asociat Istrati Victor, exprimat în lei și reflectat:
Debit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat”- 5400 lei
Credit contul 311 „Capital Social” – 5400 lei

Evidența contabilă la S.R.L. Salamer- com este efectuată de către departamentul contabilitate
din cadrul entității, care asigură controlul și înregistrarea în conturile contabile a tuturor
operațiunilor economice efectuate; oferă informații operative și asigură alcătuirea rapoartelor
financiare; poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizarea a
evidenței contabile. Politica de contabilitate este o parte importantă a organizării întreprinderii, de
aceea la fondarea întreprinderii, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică, se întocmește
politica de contabilitate. Ea este revizuită, și se aprobă în fiecare an. Contabilitatea are relații cu
toate secțiile din întreprindere, analizând și înregistrând datele obținute la întreprindere.

La S.R.L. Salamer-com evidența contabilă este ținută semiautomat, având în vedere faptul că
informația este înregistrată atât sub formă computerizată cât și manual, operațiile fiind înscrise în
registre cumulative numite „Jurnale-order” în baza documentelor primare.

S.R.L. Salamer-com este o entitate destul de mare care are în structura sa organizatorică mai
multe departamente, acest fapt asigură o activitate eficientă și o utilizarea a resurselor deținute de
către aceasta la cel mai înalt nivel.

Aprovizionarea contabilităţii cu toate cele necesare este efectuată prin secţia administrativ-
gospodărească, care prin ordinul scris al contabilului-şef eliberează toate cele necesare desfăşurării
normale a lucrului, inclusiv sunt eliberate documente de strictă evidenţă de către şefa secţiei,

7
„evidenţa materialelor” prin completarea registrului de evidenţă a documentelor de strictă
evidenţă.

Toate aceste subdiviziuni sunt conectate la un sistem integru, automatizat al evidenţei contabile,
şi deci evidenţa dintre aceste compartimente este evidentă şi operativă.

Aferent celor spuse anterior organizarea contabilității este definită ca procesul de coordonare a
acțiunilor în cadrul unei entități prin intermediul mijloacelor administrative, economice, tehnice.

Conform politicii de contabilitate (Anexa 11), contabilitatea se ține de serviciul contabil, iar
responsabilitatea pentru organizarea și ținerea contabilității o poartă directorul întreprinderii, care
creează condițiile necesare pentru organizarea și ținerea contabilității, întocmirea și prezentarea
oportună a rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă a contabilului-șef privind întocmirea
documentelor și prezentarea informației necesare pentru ținerea evidenței și completarea
rapoartelor financiare.

Contabilitatea se ține în baza sistemului complet al partidei duble, prin aplicarea planului de
conturi contabile al activității economico-financiare al întreprinderii și întocmirea rapoartelor
financiare în baza formularelor tip prevăzute de SNC „Prezentarea Situațiilor Financiare”.

Forma de contabilitate utilizată este automatizată, folosind programul 1C versiunea 8.

Conform Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017:


o Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională (art.7 alin.(1));.
o Faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare (art.11 alin.(1));
o S.R.L. înregistrează elementele contabile în baza contabilității de angajamente (art.6 pun.b);
o Faptele economice se perfectează prin formulare tipizate de documente primare, precum și
formulare elaborate de S.R.L. de sine stătător (art.11 alin.(4));
În urma celor relatate mai sus putem constata faptul că entitatea și-a organizat contabilitatea
în așa fel încât colectarea, prelucrarea și sistematizarea informației să fie la cel mai înalt nivel și
să nu creeze probleme întru realizarea scopurilor entității precum și în cazul respectării legislației
în vigoare care este primordială în desfășurarea activității sale. Entitatea acordă o mare atenție ca
operațiunile economice ce au loc să fie înregitrate în termenii stabiliți de lege, în acest scop
entitatea folosește la maxim toate resursele deținute precum forța de muncă, programele
informatice sau altele. Putem concluziona faptul că entitatea se confomează tuturor cerințelor
pentru ca să desfășoare o activitate corectă și echilibrată.

8
Capitolul 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale

2.1. Clasificarea, contabilizarea, recunoașterea, evaluarea și amortizarea


imobilizărilor necorporale

Imobilizările necorporale reprezintă acele bunuri care nu îmbracă o formă materială şi care au
o perioadă de utilizare mai mare de un an, reprezentate prin documente juridice sau comerciale.

În componenţa Imobilizărilor necorporale la întreprinderea S.R.L. Salamer-com, se includ


următoarele active 112.5 „Programe informatice” .

„Programe informatice” – reprezintă un set de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum


şi complexul de programe pentru sisteme de prelucrare a informaţiei;

Imobilizările necorporale sunt recunoscute la întreprindere numai în cazul în care satisfac două
condiţii că:

1. S.R.L. Salamer- com dispune de o certitudine fermă că în urma utilizării acestor imobilizări
va obţine profit. Acesta fiind stabilit înaintea procurării imobilizărilor necorporale.
2.Valoarea articolelor poate fi stabilită în cazul procurării în baza facturii fiscale.
Momentul recunoaşterii pentru imobilizărilor necorporale cumpărate îl constituie data
procurării.

Conform Politicii de Contabilitate amortizarea activelor imobilizărilor necorporale se


calculează prin metoda liniară ţinând cont de duratele de utilizare a acestora.

Evidenţa sintetică se ţine în formă automatizată în Jurnal-order cu totalul cumulativ pe conturi,


evidenţa analitică se ţine pe fiecare tip de imobilizarii necorporale şi se prezintă sub formă de tabel
numită „Borderou de evidenţă a rulajelor” la contul 112 „Imobilizărilor necorporale”.

Imobilizările necorporale care sunt la întreprindere sunt toate achiziţionate. Astfel un exemplu
este procurarea unei programe informatice „All in one Posiflex RT-5015 + Windows 10 IoT”, cu
durata de funcţionare utilă a căruia este 3 ani. Această programa a fost procurată în baza facturii
fiscale AAJ8029668 încheiată la 12 octombrie 2020 în două exemplare (Anexa 2). Programa
respectivă a fost înregistrată la intrări prin formula:

Debit contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” – 34 080 lei

Calculul TVA la procurare:

9
Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 6 816 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară”
– 40 896 lei

Apoi se reflectă valoarea de intrare a programei prin următoarea formulă:

Debit contul 112 „Imobilizări necorporale”, subcontul 112.5 „Programe informatice” – 34 080
lei

Credit contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” – 34 080 lei

Datoria faţă de furnizor a fost achitată din contul curent şi s-a întocmit prin formula contabilă:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară”
– 40 896 lei

Credit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat” –
40 896 lei

La Salamer-com S.R.L. amortizarea imobilizărilor necorporale se ţine la contul 113


„Amortizarea imobilizărilor necorporale” precum şi la imobilizările necorporale evidenţa se duce
pe conturi sintetice și analitice. Metoda de calcul a uzurii este metoda liniară.

Pentru calcularea amortizării putem folosi exemplul anterior, adică procurarea programei
informatice ,, All in one Posiflex RT-5015 + Windows 10 IoT”. Valoarea iniţială a imobilizării
este de 34 080 lei, termenul de utilizare este de 3 ani (36 luni), astfel lunar la întreprindere se
casează 946,66 lei din imobilizarea necorporală.

Amortizarea anuală a activului nematerial = 34 080/ 3 = 11 360 lei

Amortizarea lunară = 11 3600 / 12 = 946,66 lei

Norma de amortizare = 100 % / 3 ani = 33,33 %

Amortizarea anuală =valoarea de intrare * norma de amortizare = 34 080*33,33 = 11 358,86


lei.

Formula contabilă este:

10
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 713.2 „Cheltuieli privind amortizarea,
întreţinere şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă”– 946,66 lei

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”, subcontul 113.5 „Amortizarea


programei informatice” – 946,66 lei

La Salamer-com S.R.L. imobilizările necorporale ies din funcţiune numai prin casare şi la
ieşirea acestora valoarea contabilă se constată ca cheltuială.

Imobilizările necorporale sunt scoase din evidenţa contabilă numai după ce le expiră termenul
de utilizare prin actul de casare a imobilizărilor necorporale. La ieşirea lor din gestiune se
întocmeşte Actul de casare a imobilizărilor necorporale.

Imobilizările necorporale a căror amortizare a fost acumulată iar imobilizarea continuă să fie
utilă pentru entitate, se utilizează în perioadele de gestiune următoare avînd sold inițial și sold
final.

Borderoul de calcul al amortizării activelor imobilizate se întocmeşte pe fiecare activ imobilizat


separat. În el se înscrie: denumirea activului, data punerii în exloatare, valoarea de bilanţ, uzura la
începutul lunii, formula contabilă, uzura calculată pe lună, valoarea probabilă rămasă, semnătura
contabilului.

În Registrul contabil se reflectă suma amortizării calculate, se întocmeşte pe fiecare instrucţiune


separat şi conţine: soldul la începutul perioadei, soldul la sfîrşitul perioadei, rulajul debitor, rulajul
creditor şi semnătura contabilului şef.

Dacă facem o analiză minuțioasă a contabilității imobilizărilor necorporale putem observa că


entitatea S.R.L. Salamer-com gestionează bine cu acestea, stabilind o corelație bine pusă la punct
aferentă contabilizării acestora.

Deci în urma celor expuse mai sus entitatea tinde spre realizarea tuturor cerințelor în
conformitate cu termenii stabiliți pentru înregistrarea tranzacțiilor, gestionarea corectă a tuturor
resurselor deținute de către aceasta pentru a asigura dezvoltarea entității.

11
Capitolul 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale

3.1. Clasificarea, contabilizarea, recunoașterea, evaluarea și amortizarea


imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală, pot fi utilizate
de întreprindere pe o perioadă mai mare de un an. În urma utilizării acestora întreprinderea aşteptă
avantaje economice.

La Salamer-com S.R.L. imobilizările corporale sunt grupate astfel:

121 Imobilizări corporale în curs de exercuție


122 Terenuri
123 Mijloace fixe
Constatarea activului drept element a imobilizărilor corporale are loc în cazul când poate
funcţiona la întreprindere mai mult de un an şi se află în posesia întreprinderii pentru a fi utilizat
în activitatea sa, ulterior obţinând un avantaj economic.

Evidenţa sintetică se ţine în formă automatizată în Jurnal-order cu totalul cumulativ pe conturi,


evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de mijloace fixe separate, prezentată sub formă de tabele
numit ,,Borderoul de evidenţă a rulajelor”.

Evaluarea iniţială a activelor imobilizate corporale are loc în momentul recunoaşterii


elementelor respective drept active la valoarea de intrare. Calea de intrare a activelor imobilizate
corporale la întreprindere este doar procurarea contra numerarului. Astfel un exemplu este
procurarea unui mijloc fix cu factură fiscalăla data de 04.09.2019 nr. EAA000836609 de la
furnizorul „Romanian busoness consult” și anume „Sistem de scanare 43 ghereta Soroca” (Anexa
3).

Mijlocul fix respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie”
– 3 171,40 lei

Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 3 170,40 lei

12
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară”
– 3 171,40 lei

La momentul dării în exploatare se întocmeşte procesul verbal de primire-predare a mijlocului


fix care se anexează la factura fiscală şi se întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie”
– 3 170,40 lei

Credit contul 121 „Imobilizări corporale în curs de exercuție”, subcontul 121.3 „Imobilizări
corporale pînă la punerea în funcţiune” - 3 170,40 lei
Pentru evidenţa internă a mijlocului fix se întocmite Fişa de Evidenţă a Mijloacelor Fixe în care
se indică nr. de iventariere şi alte date referitoare la mijlocul fix procurat ulterior acesta fiind
reflectat sub formă automatizată şi prezentată în ,,Borderoul de evidenţă a rulajelor” la
contul 123 „Mijloace Fixe”.

Amortizarea mijloacelor fixe la „Salamer-com” S.R.L. se calculează prin metoda liniară,


luându-se ca bază durata de funcţionare utilă a acestora şi ţinând cont de valoarea probabilă
rămasă, care este stabilită de întreprindere conform prevederilor din Politica de contabilitate.

Evidenţa analitică a amortizării mijloacelor fixe se ţine pe feluri de obiecte, iar pentru evidenţa
sintet ică este dest inat contul de pasiv 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”. Evidenţa sintetică
a amortizării se efectuează de către contabil automatizat unde este reflectată suma amortizării
calculată lunar şi repartizarea ei la cheltuieli în funcţie de destinaţia acestora. La întreprindere se
utilizează „Borderoul de calcul a amortizării”, amortizarea se calculează automat conform
programei, pentru fiecare obiect în parte.

Pentru calcularea amortizării mijlocului fix „Autoturism Dacia Duster 03.05.2017 AXF 704”
la data de 30.09.2019 formula contabilă este (Anexa 4):

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 713.2 „Cheltuieli privind amortizarea,
întreţinere şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă” – 4 412,43 lei

Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 124.4 „Amortizarea mijloacelor
de transport” – 4 412,43 lei

Ieşirea mijloacelor fixe în cazul amortizării definitive se perfectează cu actul de lichidare ( Act
de casare; (Anexa 5) care este şi semnat de comisia numită de conducător. În exempul dat se

13
casează mijlocul fix „Agregat frigorific Danfors” , pentru aceasta la întreprindere pe lîngă actul de
casare este necesar mai întâi de întocmit Proces-Verbal de casare a mijloacului fix, care la fel este
semat şi întocmit de comisie.

Pentru lichidarea MF în urma casării se întocmesc următoarele formule contabile:

1) Reflectarea casării depline a amortizării

Debit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 124.3 „Amortizarea mașinilor,
utilajelor și instalațiilor de transmisie” – 6 585 lei

Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.3 „Mașini, utilaje și instalații de transmisie”
– 6 585 lei

2) Reflectăm cheltuiala legată de casarea mijlocului fix

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”, subcontul 721.2 „Valoarea contabilă şi
cheltuieli aferente imobilizărilor corporale ieşite”

Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.3 „Mașini, utilaje și instalații de transmisie”

La vînzarea mijloacelor fixe se întocmeşte o factură fiscală în care este indicat mijlocul fix ce
se vinde, cumparătorul și alte informații necesare (Anexa 6), apoi se întocmește „Procesul-verbal
de primire-predare a mijloacelor fixe”. În baza acestui document se întocmesc formulele
contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

Debit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 124.3 „Amortizarea


mașinilor,utilajelor și instalațiilor de transmisie” – 54 166,67 lei
Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.3 „Mașini, utilaje și instalații de transmisie”
– 54 166,67 lei

2.Reflectarea venitului obţinut din vînzarea mijlocului fix (suma fără TVA):

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 221.1 „Creanțe comerciale în țară” –
54 166,67 lei

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizante”, subcontul 621.2 „Venituri
din ieșirea imobilizărilor corporale” – 54 166,67 lei

14
2. Reflectarea TVA aferent mijlocului fix vîndut:

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 221.1 „Creanțe comerciale în țară” –
10 833,33 lei
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 10 833,33 lei

3. Încasarea creanţei cumpărătorului:

Debit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” – 65 000 lei

Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 221.1 „Creanțe comerciale în țară” –
65 000 lei.

Capitolul 4. Contabilitatea stocurilor

4.1. Componența, recunoașterea și evaluarea stocurilor

Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind categorii de bunuri economice aflate la dispoziţia


întreprinderii şi destinate pentru a fi consumate la prima lor utilizare. În componenţa acestora la
Salamer-com S.R.L. se include:

211 „Materiale”

213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

215 „Produse în curs de execuție“

216 „ Produse“

217 „Mărfuri”

Recunoașterea, așa cum este definită în cadrul general pentru întocmirea și prezentarea
situațiilor financiare, reprezintă procesul integrării în bilanăț sau în contul de profit și pieredere a
unui element care întruneste criteriile de recunoaștere. Stocurile sunt recunoscute în condițiile în
care se respectă simultan doua criterii generale valabile pentru toate activele:

15
1. este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat sa intre sau sî iasa în sau din
întreprindere;

2. elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat în mod fiabil;

Evaluarea stocurilor în contabilitatea curentă și în situațiile financiare ale întreprinderii se face


după normele generale de evaluare,elaborate în raport cu principiile contabile fundamentale ăi cu
standardele internationale de contabilitate.

Pentru evaluare se stipulează că se aplica urmatoarele principii generale:

Contabilitatea de angajamente - Tranzacțiile și celelalte evenimente sunt recunoscute atunci


când apar și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare aferente
perioadei respective. Situațiile financiare trebuie întocmite astfel încat să dea o imagine fidelă a
activelor, pasivelor, poziției financiare și a rezultatelor entității pentru perioada la care se refera.

Continuitatea activității - Se presupune că entitatea va continua să iși desfășoare activitatea.


Dacă aceasta prezumție nu este potrivită și administratorul/administratorii își dau seama că există
o îndoialăcu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea, atunci acest lucru trebuie
menționat în notele la situațiile financiare.

Permanența metodelor - modul de prezentare și clasificarea elementelor în situațiile financiare


va fi menținut de la o perioada la alta.

Prudența în special cu referire la faptul că:


* se include doar profitul obținut pâna la data bilanțului.
* se includ toate datoriile aferente anului financiar sau anilor anteriori, chiar dacă aceste datorii
devin numai între data bilanțului și data finalizării întocmirii situațiilor financiare.
* trebuie inclusa orice amortizare (ajustari de valoare), indiferent dacă rezultatul anului financiar

4.2. Contabilizarea stocurilor

Evidenţa sintetică a materialelor se ţine în formă automatizată în Jurnal-order, evidenţa analitică


se ţine pe fiecare grupă de materiale separate, prezentată sub formă de tabel numit ,,Borderoul de
evidenţă a rulajelor” .

16
La „Salamer-com” S.R.L. achiziţionarea materialelor se face atât pe bază de contracte încheiate
cu furnizorii, cât şi fără contract. Evidenţa materialelor la depozit este dusă automatizat prin
intermediul „Registrului soldurilor” şi „Registrului de evidenţă a bunurilor materiale, serviciilor
procurate”, care se întocmeşte pentru fiecare tip de material în parte. În registru are loc înregistrarea
intrărilor şi ieşirilor de acest tip de material la data când au avut loc. Evidenţa acestor registre şi
responsabil de corectitudinea lor este gestionarul depozitului care poartă răspundere materială pentru
toată mişcarea materialelor.

Intrările de materiale se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc materialele


procurate. În calitate de documente primare este:

„Factura fiscală” (Anexa 7) atunci când plătitorul este înregistrat ca plătitor de TVA. „Salamer-
com” S.R.L. a procurat materiale de la „Floreni” S.R.L. în baza facturii fiscale seria AAH8453900
în sumă de 163 520 lei inclusiv TVA. Se întocmeste formulele contabile:

Debit contul 211 „Materiale”, subcontul 211.9 „Alte materiale” – 136 266,67 lei

Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 27 253,33 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară” -
163 520 lei

Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară” –
163 520 lei

Credit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat” – 163 520
lei

Eliberarea materialelor de la depozit pentru necesităţile interne ale întreprinderii se efectuează în


baza dispoziţiei de livrare a materialelor, fişa limită de consum, iar în afara întreprinderii în baza
facturii fiscale.

Inventarierea stocurilor de materiale se efectuează conform Regulamentului cu privire la


inventariere şi anume o dată pe an. Rezultatul inventarierii se înregistrează în Lista de inventariere a
rezultatelor , actul de inventariere. Diferenţele constatate la inventariere se contabilizează astfel:

17
-Plusuri de materiale

Debit contul 211 „Materiale”

Credit contul 612.7 „Alte venituri din activitatea operaţională”

-Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilitate

Debit contul 714.7 „Alte cheltuieli operaţionale”

Credit contul 211 „Materiale”.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprinde activele, valoare unitară a cărora este mai
mică decît plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei) indiferent de durata de exploatare, sau activele a
căror durată de utilizare nu depăşeşte un an, indiferent de valoarea unitară

Pentru evidenţa sintetică a OMVSD sunt destinate conturile 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată” şi contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”, evidenţa analitică se ţine
pe fiecare grupă de omvsd separate, prezentată sub formă de tabel numit ,,Borderoul de evidenţă a
rulajelor”. Modul de intrare a OMVSD coincide şi se reflectă în contabilitate ca şi luarea la evidenţă
a materialelor.

Întreprinderea „Salamer-com” S.R.L. la data de 30 noiembrie 2020 a procurat OMVSD în valoare


de 17 550 lei, TVA – 20 %, de la „Condialiment” S.R.L. (Anexa 8)

1. Reflectăm aprovizionarea de la furnizor cu OMVSD:

Debit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 213.1 „OMVSD în stoc”
– 14 625 lei

Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 2 925 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară” –
17 550 lei

2. Refelectăm darea în exploatare a OMVSD (Anexa 9):

Debit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 213.2 „OMVSD în
exploatare” – 17 550 lei

18
Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 213.1 „OMVSD în stoc”
– 17 550 lei

3. Reflectăm uzura OMVSD date în exploatare :

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 713.8 „Alte cheltuieli administrative”

Credit contul 214 „Uzura Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 214.1 „Uzura
OMVSD”

La ieşirea OMVSD din întreprinderea „Salamer-com” S.R.L. se perfectează actul de casare a


OMVSD din data de 30 noiembrie 2020 (Anexa 10). Conform Politicii de contabilitate a „Salamer-
com” S.R.L. (Anexa 11) evaluarea OMVSD se face la valoarea de bilanţ a OMVSD

Casarea OMVSD se face prin formula :

Debit contul 214 „Uzura Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 214.1 „Uzura
OMVSD” – 330 lei

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 213.2 „OMVSD în
exploatare” – 330 lei

Produsele sunt acele bunuri materiale care au parcurs în intregime fazele procesului de fabricație
și nu mai necesită prelucrări ulterioare, în cadrul unității patrimoniale , fiind considerate
corespunzătoare din punct de vedere calitativ . Ele pot fi depozitate în vederea livrării ulterioare sau
pot fi expediate direct clienților. Pentru evidenţa produselor finite este destinat contul de activ 216
„Produse”.

În procesul de producție sunt utilizate materiale ce servesc ca materie primă pentru producerea
produselor. Acestea find procurate de la furnizori în baza facturii fiscale. Pentru utilizarea acestora în
procesul de fabricație se întocmește un act prin care se arată trecerea acestora în procesul tehnologic
(Anexa 12). Pentru producere se utilizează următoarele materiale: carne, condimente, ambalaj etc.

1.Trecerea cărnii în procesul de producție

Debit contul 811 „Activități de bază” – 15 094,30 lei Credit contul 211 „Materiale” subcontul
211.1 „Materii prime și materiale de bază” - 15 094,30 lei

1. Trecera condimentelor în procesul de producție

19
Debit contul 811 „Activități de bază” – 119,64 lei Credit contul 211 „Materiale” subcontul 211.2
„Materiale auxiliare” – 119,64 lei

2. Trecerea ambalajului în procesul de producție

Debit contul 811 „Activități de bază” – 45,97 lei Credit contul 211 „Materiale” subcontul 211.5
„Ambalaje” – 45,97 lei

3. Reflectarea produselor finite


Debit contul 216 „Produse”, subcontul 216.1 „Produse finite” – 19 865,20 lei Credit contul 811
„Activități de bază” – 19 865,20 lei

Deasemenea în procesul de producție entitatea suportă și cheltuieli indirecte de producere


.Cheltuielile indirecte de producţie sînt consumurile aferente deservirii şi conducerii secţiilor de
producţie ce nu pot fi incluse direct în costul produselor fabricate, din motiv că, pe parcursul perioadei
de gestiune nu se cunoaşte ce parte din aceste consumuri revine fiecărui tip de producţie fabricat,
serviciu prestat.

Aceste cheltuieli se repartizează la sfîrşitul perioadei de gestiune în costul producţiei fabricate, în


funcţie de o anumită bază de repartizare aleasă de întreprindere, care se indică în politica de
contabilitate a acesteia.

Toate cheltuielile indirecte de producere suportate într-o perioadă de gestiune se casează (Anexa
13).

1. Debit 821 „Costuri indirecte de producție” – 66 097,65 lei Credit contul 211 „Materiale”,
subcontul 211.9 „Alte materiale” – 66 097,65 lei

2. La sfîrșit de perioadă se închide contul de cheltuieli indirecte

Debit contul 216 „Produse”, subcontul 216.1 „Produse finite” – 66 097,65 lei Credit contul 821
„Costuri indirecte de producție” – 66 097,65 lei

După calcularea tuturor cheltuielilor și stabilirea prețului din vînzare, produsele se livrează la
magazinele proprii sau la clienți (Anexa 14)

1. Casarea costului

Debit contul 711 „Costul vînzărilor”, subcontul 711.1 „Valoarea contabilă a produselor vîndute”
– 4 445,72 lei Credit contul 216 „Produse”, subcontul 216.1 „Produse finite” – 4 445,72 lei

20
2. Transmiterea produselor la magazine

Debit contul 216 „Produse”, subcontul 216.4 „Produse transmise temporar terților” – 4 445,72
lei Credit contul 216 „Produse”, subcontul 216.1 „Produse finite” – 4 445,72 lei

3. Reflectarea creanței comerciale

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subontul 221.1 „Creanțe comercile în țară” - – 4 445,72
lei Credit contul 611 „Venituri din vînzări”, subcontul 611.1 „Venituri din vînzarea produselor” -
– 4 445,72 lei

4. Reflectare TVA la vînzare

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subontul 221.1 „Creanțe comercile în țară” – 889,16
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 889,16 lei

Mărfurile reprezintă bunurile achiziţionate în vederea revînzării în aceeaşi stare. Pentru evidenţa
mărfurilor este destinat contul de activ 217 ,,Mărfuri”.

În componenţa mărfurilor la „Salamer-com” S.R.L. cuprinde diverse tipuri de produse cumpărate


de la alți agenți economici în scopul revînzării acestora în magazinele proprii precum apă, produse
de panificație, conserve, condimete etc. Evidenţa aprivizionării cu mărfuri la „Salamer-com” S.R.L.
se face în „Registru de evidenţă a bunurilor materiale, serviciilor procurate”, iar vânzarea acestora se
duce în „Registru de evidenţă a bunurilor materiale, serviciilor livrate”. În registre are loc
înregistrarea intrărilor şi ieşirilor de mărfuri la data când au avut loc. Evidenţa acestor registre şi
responsabil de corectitudinea lor o duce gestionarul depozitului care poartă răspundere materială
pentru toată mişcarea bunurilor materiale.

Aprovizionarea cu mărfuri la întreprinderea „Salamer-com” S.R.L. se efectuează în baza


„Contractelor de vînzare-cumpărare” încheiate anterior prin următoarele forme:

1. pe răspunderea furnizorului - furnizorul poartă răspunderea pe toata perioada transportării


mărfurilor până la locul de destinaţie;

2. prin delegatul propriu al unităţii comerciale - unui lucrator al întreprinderii i se eliberează o


delegaţie în scopul aprovizionării cu mărfuri de la furnizor. Răspunderea o poartă persoana dată;

Principalele documente întocmite la aprovizionarea cu mărfuri sunt de 2 tipuri:

21
1 Documente de transport şi marfă: factura fiscală, factura de expediţie, certificate de calitate,
certificat de provenienţă, specificaţie de conţinut;

2 Documente de plată : ordin de plată, nota de plată, bon de plată, dispoziţie de plată.

Mărfurile primite de la furnizori sunt supuse recepţiei cantitative şi calitative, recepţia mărfurilor
se efectuează conform Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi
calităţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. În cazul stabilirii unor divergenţe între datele
documentelor primite şi marfa recepţionată efectiv se întocmeşte Act /Proces - verbal de recepţie în
care se indică cantitatea efectiv primită, preţul şi valoarea.

În baza facturii fiscale seria AAH2629122 S.R.L. „Salamer-com” la data de 15.11.2019 a procurat
mărfuri de la „Ziglava” S.R.L. (Anexa 15)

Debit contul 217 „Mărfuri”, subcontul 217.1 „Bunuri procurate în vederea revînzării” –
13 067,40 Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în
țară” – 13 067,40 lei

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 2 613,48 lei Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii
comerciale în țară” – 2 613,48 lei

La entitea analizată contabilitatea stocurilor este efectuată în baza SNC „Stocuri”, în acest sens
este bine de menționat faptul că S.R.L. Salamer-com respectă toate cerințe impuse de acest
regulament. Respectarea acestor norme asigură entitatea de apariția unor erori sau greșeli în
înregistrare, contabilizare, evaluare, recunoaștere sau amortizare.

Deci entitatea este cointeresată întru respectuarea tuturor cerințelor, normeleor și


regulamentelor în vigoare. Toate acestea în ansablu sporesc eficacitatea entității și organizarea
corectă a muncii pe parcursul activității a S.R.L. Salamer-com.

22
Capitolul 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare

5.1. Componența, caracteristica și clasificarea creanțelor și contabilizarea


creanțelor

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane
fizice şi juridice la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau alte acte normative. Creanţele
apar atunci când nu coincide momentul livrării mărfurilor cu momentul încasăriii numerarului.

Cu orice client al întreprinderii se încheie contracte de vînzare cumpărare în care se indică


obiectul contractului, suma contractului, termenul de scadenţă, adresele juridice ale părţilor
participante la încheierea contractului şi alte condiţii suplimentare.

Creanţe comerciale reprezintă a cea parte a creanţelor care apar în cazul cînd momentul
transmiterii mărfurilor către cumpărători, nu coincide cu momentul achitării acestora. Plata se poate
face fie în numerar la livrare, sau cu plata în avans prin ordin de plata sau depunere în numerar în
contul firmei.

Livrarea produselor de către întreprinderea „Salamer-com” S.R.L., în urma cărora apar creanţe
aferente facturilor comerciale se înfăptuieşte în baza următoarelor documente primare: factura fiscală,
bon de încasare, dispoziţie de plată, iar în urma transferului bancar se intocmeşte ordin de plată.

În baza acestor date se fac înregistrări în Registrul Livrărilor. Registrul menţionat cuprinde
informaţie referitoare la denumirea şi codul fiscal al cumparatorului, numărul şi seria documentelor
în baza cărora s-a petrecut livrarea, data livrării, cotele TVA, valoarea livrării cu TVA, suma TVA
aferentă livrării, suma fără TVA.

În baza facturii fiscale (Anexa 14), la data de 06.02.2020 „Salamer-com” S.R.L. a livrat mărfuri
clientului său „Salara Natur” S.R.L. în valoare de 5 334,88 lei inclusiv TVA.

Debit contul 221 „Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanţe comerciale din ţară” –
4 445,72 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vînzări”, subcontul 611.2 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor” -–
4 445,72 lei

Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 889,16 lei

23
Achitarea la vânzarea mărfurilor se efectuează fie prin transfer în baza „Dispoziţiei de plată” de la
bancă, fie prin achitarea în numerar în casierie.

Creanţe ale bugetului reprezintă sumele de bani ce urmează să fie trecute în cont sau primite de la
buget pentru impozitele şi taxele achitate. Aceste creanţe apar în cazul efectuării decontărilor cu
bugetul privind impozitul pe venit, TVA, accizele,etc

Situaţiile de apariţie a creanţelor depind de conţinutul operaţiunilor economice, tipul impozitului


şi cuprind sumele:

1. Impozitului pe venit plăţit în plus, achitat în avans în decursul anului, reţinut la sursa de plată.

2. TVA pentru trecera în cont, TVA de recuperat, TVA calculat de la avansurile primite.

3. Alte impozite şi taxe locale şi republicane achitate în avans sau plătite în plus.

4. Accize aferente procurărilor pentru trecerea ulterioară în cont.

Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi plăţi, pe termene de recuperare a acestora din
buget. Pentru evidenţa sintetica a creanţelor privind decontările cu bugetul este destinat contul de
activ 225 ,,Creanţe ale bugetului”.

Apariţia creanţelor privind decontările cu bugetul se reflectă prin formula contabilă (Anexa 16):

Debit contul 225 „Creanţe ale bugetului”, subcontul 225.4 ,,Alte impozite și taxe” – 2 060 398
lei

Credit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat” –
2 060 398 lei

Achitarea impozitelor și taxelor (Anexa 17):

Debit contul 534 „Datorii față de personal privind asigurările sociale și medicale”, subcontul
533.1 „Datorii față de fondurile asigurării sociale de stat” -395 000 lei

Credit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” – 395 000 lei

Creanţele personalului reprezintă datoriile angajaţilor faţă de întreprindere. Apar în urma:


acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans).

24
Evidenţa analitică se ţine pe fiecare angajat, termeni de apariţie şi de achitare a creanţelor. Pentru
evidenţa sintetică este destinat contul de activ 226 „Creanţe ale personalului”.

Titularii de avans sunt angajaţii întreprinderii, cărora se eliberează numerar pentru acoperirea
cheltuielilor viitoare în scopurile stabilite de întreprindere sau pentru procurarea anumitor active şi
achitarea anumitor plăţi. Lista titularilor de avans se aprobă prin ordinul conducătorului organizatiei.
Pentru eliberarea numerarului se întocmeşte dispoziţie de plată (Anexa 18). Conform Anexei 18 se
poate de întocmit urmatoarea formulă contabilă:

Debit contul 226 ,,Creanţe ale personalului”, subcontul 226.1 ,,Creanţe ale titularilor de avans”
– 885 lei

Credit contul 241 ,,Casa’’, subcontul 241.1 ,,Casa în monedă naţională” – 885 lei

În termen de trei zile titularul de avans trebuie să prezinte în contabilitate „Decontul de avans”
(Anexa 19) în care se indică suma primită şi suma efectiv cheltuită. În baza decontului de avans se
întocmeşte formula:

Debit contul 217 ,,Mărfuri”, subcontul 217.1 „Bunuri procurate în vederea revînzării” – 1 641 lei

Credit contul 521 ,,Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 ,,Datorii comerciale în țară” –
1 641 lei

Se stinge creanța personalui în urma achitării mărfii procurate (Anexa 20)

Debit contul 521 ,,Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 ,,Datorii comerciale în țară” –
1 641 lei Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 226.1 „Creanțe ale titularului de
avans” – 1 641 lei

3. În cazul în care apare o diferență efectivă dintre avansul acordat și rest se reflectă astfel :

Debit contul 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 ”Casa în monedă națională”

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 226.1 „Creanțeale titularilor de avans”

SNC „Creanțe și investiții financiare” de către entitate este respectat. Astfel entitatea își
asigură desfășurarea corectă a activității sale întru satisfacerea nevoilor clienților și maximizarea
profitului

25
Capitolul 6. Contabilitatea numerarului

6.1. Contabilitatea numerarului în casierie

Evidenţa sintetică privind existenţa şi mişcarea numerarului a întreprinderii se înfăptuieşte cu


ajutorul conturilor de activ: 241 „Casa’’, 242 ,,Conturi curente în monedă naţională’’, 243 ,, Conturi
curente în valută străină’’. În Debitul acestor conturi se reflectă intrarea numerarului, iar în Credit –
ieşirea acestuia.

La „Salamer-com” S.R.L., încasarea şi păstrarea numerarului, precum şi decontările în numerar se


efectuează prin casierie. Operaţiunile în casierie sunt efectuate de către casier, care poartă toată
responsabilitatea materială pentru întegritatea disponibilului bănesc. Numerarul din casă se păstrează
pe bancnote în safeul organizaţiei. De funcţia casierului ţine şi numărarea zilnică a banilor şi
întocmirea dării de seamă privind disponibilităţile din casierie.

La intrarea numerarului în casă se întocmeşte dispoziţia de încasare (Anexa 21). La eliberarea


banilor se întocmeşte dispoziţia de plată (Anexa 22). Pentru confirmarea primirii numerarului,
dispoziţia de încasare şi plată se semnează de contabilul – şef şi de casier şi se certifică prin ştampila
casierului, fiind anexată la darea de seamă a casierului.

Încasarea banilor se reflectă prin formula:

Debit contul 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 ,,Casa în monedă naţională” – 123 lei

Credit contul 221 „Creanţe comerciale’’, subcontul 221.1 ,, Creanţe comerciale din ţară’’ – 123
lei

La eliberarea numerarului din casierie se întocmeşte dispoziţie de plată ( Anexa 22), care este
semnată de către conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii.

Debit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” – 700 000 lei

Credit contul 241 „Casa”, subcontul 241.1 „Casa în monedă naţională” – 700 000 lei

Înainte ca dispoziţiile de plată şi de încasare să se transmită în casierie, trebuie înregistrate în


registrul de evidenţă a lor. La sfîrşitul fiecărei zi casierul este obligat să înregistreze toate dispoziţiile
de plată şi de încasare în registrul de casă. În registrul dat se determină soldul numerarului în casierie
la începutul zilei, încasările şi ieşirile acestora în cursul zilei, precum şi soldul final la sfîrşitul zilei.

26
Registrul de casă se îndeplineşte în două exemplare dintre care primul rămîne în casierie, iar cel de
al doilea exemplar se detaşează de la registru şi se prezintă în contabilitate, împreună cu documentele
anexate.

Tot la sfârşitul zilei se scoate raportul de închidere zilnică din aparatul de casă sub formă de bon
fiscal, această dare de seamă include suma tuturor cumpărăturilor efectuate în ziua respectivă. Datele
din această dare de seamă sunt reflectate în registrul maşinei de casă şi control. O dată cu raportul de
închidere zilnică, banii se transmit în casierie şi se perfectează dispoziţia de încasare a numerarului.
Pentru evidenţa zilnică a încasărilor şi eliberărilor, cît şi a soldului de numerar restant, casierul
întreprinderii „Salamer-com” S.R.L. întocmeşte darea de seamă privind situaţia casieriei.

6.2. Contabilitatea numerarului în conturi curente în monedă națională

Toate întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, sunt obligate să


pastreze numerarul temporar liber în instituţiile bancare. Numerarul este păstrat în conturi bancare în
monedă naţională prin intermediul acestuia se efectuează decontări cu agenţii economici, cu bugetul,
etc.

Documentele de plată care se utilizează la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul R. Moldova
sînt ordinul de plată, cererea de plată şi ordinul incaso. Fiind întocmite în limba de stat şi exprimate
în valută naţională.

La depunerea numerarului în contul curent în valută naţională este necesar documentul „ordinul
de încasare a numerarului”, iar la retragerea numerarului este necesar documentul „delegaţie”.

După fiecare tranzacţie întreprinderea primeşte de la bancă extras de cont (Anexa 23) cu anexarea
tuturor documentelor în baza cărora a fost întocmit acest extras. Extrasul de cont permite verificarea
egalităţii soldului final debitor de pe contul contabil din registrul contabil cu soldul final pe contul
bancar indicat în ultimul extras de cont. Contul curent în monedă naţională poate fi completat cu
numerarul încasat de la clienți prin virament (eliberindu-se copia nota de plată al plătitorului), sau din
casierie prin prezentarea ordinului de încasare.

Pentru evidenţa numerarului în contul curent în monedă naţională se utilizează contul de activ 242
„Cont curent în monedă naţională” .

1. Încasarea numerarului din contul curent în monedă naţională în casierie:

27
Debit contul 241 ,, Casa’’, subcontul 241.1 ,,Casa în monedă naţională’’

Credit contul 242 „Cont curent în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat”

2. Achitarea impozitului pe venit (Anexa 24):

Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.3 „Datoriii privind impozitul pe venit
reţinut la sursa de plată” -107 000 lei

Credit contul 242 „Cont curent în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” – 107 000 lei

Informaţia privind mişcarea numerarului la „Salamer-com” S.R.L. din casierie cont curent se
sintetizează în registrul de evidenţă a documentelor de încasare şi plăţi.

Capitolul 7. Contabilitatea capitalului propriu

7.1. Caracteristica și contabilizarea capitalului propriu

Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor întreprinderii
şi reprezintă sursa de formare a mijloacelor proprii ale întreprinderii. La întreprinderea „Salamer-
com” S.R.L. capitalul propriu cuprinde:

311 „Capital social”

331 „Corelaţia ale rezultatelor anilor precedenţi”

332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”

La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul social, suplimentar,
rezervele, profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului social, iar ultimele
patru (capitalul nevărsat, retras, pierderea neacoperită, profitul utilizat al anului de gestiune) se
înregistrează cu semnul minus, corectând mărimea capitalului.

Capitalul statutar constituie aportul proprietarilor în patrimoniul întreprinderii. Acest aport se


depune în contul achitării cotelor de participaţie şi se reflectata în contabilitate în momentul

28
înregistrării de stat a întreprinderii pentru a asigura activitatea statutară a întreprinderii. Modul de
formare a capitalului statutar este reglementat de acte legislative a Republicei Moldova şi actele de
constituire a întreprinderii. Aporturile în capitalul statutar pot fi: numerarul, hîrtii de valoare plătite
în întregime, alte bunuri.

Conform Statutului întreprinderei al „Salamer-com” S.R.L. şi Raportului financiar (Anexa 25),


capitalul social are mărimea de 1 631 824 lei format din numerar din țară. Pentru evidenţa informaţiei
privind situaţia şi mişcarea capitalului statutar este destinat contul de pasiv 311 ,,Capital social”. În
Credit cont 311 se reflectă formarea şi majorarea capitalului, iar în Debit mişcorarea. Capitalul social
este format de aporturile a doi fondatori, exprimat în lei, reflectat prin formula contabilă şi divizat în
părţi sociale după cum urmează:

Debit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat”-1 631 824
lei; (Anexa 25.3, Raportul privind fluxul capitalului propriu)

Credit contul 311 „Capital social”- 1 631 824 lei. (Anexa 25.3, Raportul privind fluxul capitalului
propriu)

 Istrati Victor – 1 631 824 lei, 100%;


Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi se reflectă în contabilitate separat
pe anul curent de gestiune şi precedent. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi presupune înscrierea
rezultatului obţinut al anilor precedenţi depistat în perioada de gestiune: profitul – cu cifre pozitive,
pierderea – cu semnul minus (între paranteze), evidenţa sintetică a acestuia se ţine la contul 331
„Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”. Profitul net (pierderea netă) reprezintă rezultatul
financiar al perioadei de gestiune după impozitare. Evidenţa sintetică a acestora se ţine în conturile
de pasiv 332 ,,Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” şi 333 ,, Profit net (
pierdere netă ) al perioadei de gestiune”.

Este necesar de menţionat că în componenţa profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune se


include datele contului 351 „ Rezultat financiar total”.

Înregistrarea la suma profitului net anul 2019 este:

Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 44 551 466lei

Credit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 44 551 466 lei

29
Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului 333 „Profit
(pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil în anul 2019 al „Salamer-com”
S.R.L., soldul contului trecut la categoria pierderilor nerepartizate a anilor precedenţi prin formula:

Debit contul 333 ,,Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”- la valoarea profitului net al
perioadei de gestiune transmis la categoria profitului nerepartizat al anilor precedenţi de - 47 013 871
lei (Anexa 25.2)

Credit contul 332 ,,Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedentî”– la valoarea
profitului net recepţionat de – 47 013 871 lei (Anexa 25.2)

În baza Raportului de profit şi pierderi (Anexa 25.2) al „Salamer-com” S.R.L. la finele anului 2019
s-a înregistrat profit nerepartizat în valoare de 91 788 829 lei.

Reflectarea în conturi contabile a formării profitului net (pierdere) al perioadei de gestiune:

Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 44 551 466lei

Credit contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune 351 „Rezultatul financiar total”–
44 551 466 lei

Capitolul 8. Contabilitatea datoriilor

8.1. Caracteristica și contabilizarea datoriilor

Datoriile reprezintă angajamente de plată ale întreprinderii faţă de furnizorii pentru bunurile
procurate şi serviciile prestate, faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane
juridice şi fizice.

Evidenţa datoriilor se ţine cu ajutorul conturilor de pasiv, ca 411 „Credite bancare pe termen
lung” şi 428 „Alte datorii pe termen lung”. În Creditul acestor conturi se reflectă sumele creditelor şi
împrumuturilor primite, iar Debitul – rambursarea lor.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale sunt utilizate conturile de pasiv: 521 „Datorii
comerciale curente”. Evidenţa analitică a datoriilor comerciale se ţine pe fiecare furnizor, creditor, pe
termene de apariţie şi de stingere a datoriilor. Documentul de baza ce justifica apariţia datoriilor
privind datoriile comerciale serveşte factura fiscală.

30
Evidenţa datoriilor comerciale la întreprindere se duce la 521.1 ,,Datorie comercială în ţară” şi
521.2 ,,DatoriI comerciale în străinătate”. Evidenţa sintetică se ţine în formă automatizată în Jurnal-
order cu totalul cumulativ pe conturi, evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de credite bancare,
prezentată sub formă de tabl numit ,,Borderoul de evidenţă a rulajelor” .

1. Reflectăm aprovizionarea de la furnizor cu Materiale (Anexa 26):

Debit contul 211 „Materiale”, subcontul 211.1 „Materii prime și materiale de bază” – 55 270,98
lei

Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 11 054,20 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în ţară” –
66 325,18 lei

2. Achitarea datoriilor faţă de întreprinderile terțe privind facturile comerciale (Anexa 26) :

Debit contul 521 ,,Datorii comerciale curente’’, subcontul 521.1 ,,Datorie comercială în ţară’’ –
66 325,18 lei

Credit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat” - 66 325,18
lei

Datoriile faţă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faţă de lucrători pentru


munca prestată, privind recuperarea cheltuielilor şi plăţilor efectuate de salariaţi în favoarea
întreprinderii etc.

La „Salamer-com” S.R.L. există mai multe departamente/secții, astfel numărul de salariați este
foarte mare, iar pentru a duce o evidență cît mai corectă a orelor lucrate de muncitori fiecare șef de
secție are menirea de a calcula orele de lucru a fiecărui salariat timp de o lună, de calculat zilele în
care a avut o foie de boală sau alte motive din care nu a putut să se prezinte la serviciu, astfel se
îndeplinește tabelul de pontaj (Anexa 27). La sfîrșit de lună aceștia prezintă aceste informații
contabilului-șef, în baza cărora are loc calculul salariului (Anexa 28).

La calcularea salariului se întocmesc următoarele formule contabile:

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 713.1 „Cheltuieli cu personalul


administrativ”– 118 045,56 lei

31
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii
salariale” – 118 045,56 lei

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontul 533.1 „Datorii faţă
de bugetul asigurărilor sociale de stat” – 1 082,73 lei

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontul 533.2 „Datorii faţă
de fondurile asigurărilor de asistenţă medicală” – 812,06 lei

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.2 „Datorii privind impozitul pe venit
din salariu”- 3 180,09 lei

Achitarea salariului se reflectă prin următoarele formule contabile (Anexa 29):

Trecerea salariului calculat la salariul întreptat spre plată:

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii
salariale” – 14 865,47 lei

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.2 „Datorii
faţă de deponenţi” – 14 865,47 lei

În baza borderoului de plată se face ordin de plată. Plata salariului pentru luna noiembrie 2019:

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii
salariale” – 14 865,47 lei

Credit contul 244 „Alte conturi bancare”, subcontul 244.3 „Numerar la alte conturi bancare” –
14 865,47 lei

Capitolul 9. Contabilitatea veniturilor

9.1. Componența și contabilizarea veniturilor

Veniturile reprezintă afluxurile globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul


perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor, care conduc la
creşterea capitalului propriu.

Veniturile la „Salamer-com” se divizează în: venituri din activitatea operaţională şi venituri ale
altor activităţi. Din prima categorie fac parte veniturile din vânzări şi alte venituri operaţionale, iar în
a doua grupă se includ veniturile din operaţiuni cu activele imobilizate, veniturile financiare.
32
Veniturile din vînzări reprezintă veniturile din vînzarea mărfurilor, evidenţa sintetică a acestuia
este la contul 611 „Venituri din vînzări”

1. În baza facturii fiscale (Anexa 14), la data de 06.02.2020 „Salamer-com” S.R.L. a livrat mărfuri
clientului său „Salara Natur” S.R.L. în valoare de 5 334,88 lei inclusiv TVA.

Debit contul 221 „Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanţe comerciale din ţară” –
5 334,88lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vînzări”, subcontul 611.2 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor” –
4 445,72 lei

Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 889,16 lei

Evidenţa sintetică a alte venituri operaţională este dusă la contul 612 „Alte venituri operaţionale”,
care cuprinde sumele primite din ieşirea activelor circulante, cu excepţia mărfurilor.

1. La apariţia creanţelor privind veniturile obţinute din arendă conform se întocmeşte formula
contabilă:

Debit contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”,
subcontul 231.1 „Creanţe privind leasingul”

Credit contul 612 „Alte venituri din activitate operaţională”, subcontul 612.6 „Alte venituri
operaţionale”

Evidenţa sintetică a veniturilor din operaţiunile cu activele imobilizate este dusă la contul 621
„Veniturilor din operaţiunile ce activele imobilizate”, care cuprinde sumele încasate din vînzarea
activelor imobilizate necorporale şi corporale; dividentele calculate, dobânzele; sumele activelor
imobilizate ieşite.

1. Reflectarea venitului din ieşirea activelor corporale


Debit contul 123 „Mijloace fixe”- 65 000 (Anexa 7)

Credit contul 621 „Veniturilor din operaţiunile ce activele imobilizate”, subcontul 621.2
„Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale” – 65 000 (Anexa 7)

33
Capitolul 10. Contabilitatea cheltuielilor

10.1. Componența și contabilizarea cheltuielilor

Cheltuielile reprezintă diminuările de avantaje economice care apar în procesul desfăşurării


activităţii economico-financiare a întreprinderii şi se reflectă în Raportul privind rezultatele
financiare. Conform Planului de conturi contabile ai activitatii economico-financiare, cheltuielile se
împart în:

- cheltuieli ale activităţii operaţionale;

- cheltuieli ale altor activităţii;

- cheltuieli privind impozitul pe venit.

Pentru evidenţa sintetică a cheltuielilor din activitatea operaţională a întreprinderii sunt destinate
conturile de active: 711 „Costul vînzărilor”, 712 „Cheltuieli de distribuire”, 713 „Cheltuieli
administrative”, 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională’’.

Pentru evidenţa sintetică a cheltuielilor din activitatea neoperaţională a întreprinderii sunt destinate
urmatoarele conturi sintetice: 721 „Cheltuieli cu active imobilizante”, 722 „Cheltuieli financiare”. Iar
pentru evidenţa sintetică a cheltuielilor privind impozitul pe venit este destinat contul 731 ,,Cheltuieli
privind impozitul pe venit”.

Pentru evidenţa sintetică a costului de vînzare, în contabilitatea întreprinderii se utilizează contul


de activ 711 „Costul vînzărilor” (Anexa 26).

1. Se reflectă vânzarea de produse în baza facturii fiscale cu seria IY1528528 (Anexa 26) din
12.03.2019, la valoarea de 465,76 lei

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 77,63 lei

Debit contul 711 ,,Costul vînzărilor’’, subcontul 711.2 ,,Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute”
– 388,13 lei

Credit contul 216 „Produse”, subcontul 216.1 „Produse finite” – 465,76 lei

Pentru generalizarea şi evidenţa informaţiei privind procesul de comercializare a mărfurilor, se


utilizează contul sintetic 712 „Cheltuieli de distribuire”

34
1. Calculul salariului pentru sectorul comercial se efectuează astfel:

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul 713.9 „Alte cheltuieli de distribuire”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii
salariale”

Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii.


Pentru evidenţa acestor cheltuieli în contabilitatea întreprinderii se utilizează contul sintetic 713
,,Cheltuieli administrative’’.

La calcularea salariului se întocmește următoarea formulă contabilă (Anexa 28):

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 713.1 „Cheltuieli cu personalul


administrativ” – 18 045,56 lei

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii
salariale” - 18 045,56 lei

Alte cheltuieli operaţionale reprezintă cheltuieli aferente activităţii de baza a întreprinderii dar nu
se referă la cheltuieli comerciale administrative. Acestea se reflectă în contabilitate cu ajutorul
contului de activ 714 ,,Alte cheltuieli operaţionale’’

1. La ieşirea acestora din uz se întocmeşte „Act de casare”, în contabilitate fiind reflectate prin
următoarea formulă contabilă:

Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”, subcontul 714.1 „Valoarea
contabilă şi cheltuieli aferente altor active circulante ieşite”

Credit contul 211 „Materiale”, subcontul 211.9 „Alte materiale”

Cheltuielile activităţii de investiţii, evidenţa cărora este dusă prin intermediul contului 721
„Cheltuieli cu activele imobilizate” apar la ieşirea activelor imobilizate.

1. Reflectarea valorii contabilă a imobilizării necorporale ieşită în urma casării

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”, subcontul 721.1 „Valoarea contabilă şi
cheltuieli aferente imobilizărilor necorporale ieşite”

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”, subcontul 113.9 „Amortizarea altor
imobilizări necorporale”

35
2. Reflectăm cheltuiala legată de casarea mijlocului de transport auto

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”, subcontul 721.2 „Valoarea contabilă şi
cheltuieli aferente imobilizărilor corporale ieşite”

Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 123.4 „Mijloace de transport”

Cheltuieli ale activităţii financiare sunt reflectate prin intermediul contului 722 „Cheltuieliale
activităţii financiare”. Apariţia şi constatarea lor la „Salamer-com” S.R.L. a fost condiţionată de
apariţia diferenţelor negative de curs valutar la procurarea valutei, în rezultat s-a întocmit formula
contabilă:

Debit contul 722 „Cheltuieli financiare”, subcontul 722.1 „Cheltuieli din diferenţe de curs
valutar” – 175,077 lei (Anexa 31)

Credit contul 242 „Cont de decontare”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi nelegat”- 175,077
lei

Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor aferente impozitului pe
venit luat în consideraţie la calcularea profitului net a perioadei de gestiune. La calculul impozitului
pe venit se întocmeşte în baza „Declaraţiei privind impozitul pe venit a persoanei juridice”, se
întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”, subcontul 731.1 „Cheltuieli privind
impozitul pe venit”

Credit contul 534 „Datorii faţă de bugetul”, subcontul 534.1 „Datorii privind impozitul pe venit
din activitatea de întreprinzător şi profesională”

La finele perioadei de gestiune are loc închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli prin
intermediul contului 351 „Rezultatul financiar” .

Costul de producție reprezintă expresia monetară a consumului de factori de producție sau,


totalitatea cheltuielilor (plăților) suportate de către firma cu producerea și desfacerea produselor sale.
Costul de producție ocupa un loc central în opțiunile sau deciziile pe care le iau producătorii.

După modul de includere a costul producției, acestea se subdivizează în: costuri directe de
producție (reprezintă costurile nemijlocit legate de procesul de producție) și costuri indirecte de
producție (sunt costurile legate de gestionarea și deservirea subdiviziunilor de producție).

36
În funcție de rolul în procesul tehnologic avem: costuri de bază și costuri auxiliare.

Pentru evidența costurilor materiale directe este utilizat contul 811 „Activități de bază”

Astfel utilizarea materiei prime, ambalajului tehnologic la costul de intrare a acestora se va reflecta
în acest mod (Anexa 13) :

Debit contul 811 „Activități de bază”- 246 124,12 lei Credit contul 211 „Materiale”, subcontul
211.1 „Materii prime și materiale de bază” – 246 124,12 lei

Calculul salariilor angajaților încadrați nemijlocit în fabricația produselor referitoare la activitatea


de bază a entității

Debit contul 811 „Activitatea de bază” Credit contul 531 „Datorii față de personal privind
retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii salariale”

Reflectarea CAS și PAM aferente salariilor angajaților încadrați nemijlocit în procesul de


producție

Debit contul 811 „Activitatea de bază” Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale și
medicale”, subcontul 531.1 „Datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat” Credit subcontul
533.2 „Datorii față de fondurile asigurării obligligatorii de asistență medicală”

Costurile indirecte de producție sunt înregistrate la contul 821 „Costuri indirecte de producție”

Colectarea costurilor indirecte de producție se fac prin următorele înregistrări :

1. Includerea în costurile indirecte de producție a materialelor utilizate în scopuri generale la


producere (Anexa 13):

Debit contul 821 „Costuri indirecte de producție” – 66 097,65 lei Credit contul 211 „Materiale”,
subcontul 211.9 „Alte materiale” –66 097,65 lei

2. Reflectarea valorii de amortizare a imobilizărilor necorporale utilizate în procesul


tehnologic (Anexa 13)

Debit contul 821 „Costuri indirecte de producție”- 1,30 lei Credit contul 113 „Amortizarea
imobilizărilor necorporale”, subcontul 113.5 „Amortizararea programelor informatice”- 1,30 lei

3. Calculul salariului personalului administrativ al secțiilor de producere

37
Debit contul 821 „Costuri indirecte de produție”- 7 993,95 lei Credit contul 531 „Datorii față de
personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 „Datorii salariale” – 7 993,95 lei

4. Determinarea CAS și PAM aferente salariilor personalului administrativ al secțiilor de


producere

Debit contul 821 „Costuri indirecte de producție”

Credit contul 533.1 „Datorii față de buget privind asigurările sociale de stat”

Credit subcontul 533.2 „Datorii față de personal privind asigurările obligatorii de asistență
medicală”

5.Valoarea costurilor indirecte de producție incluse în costul producției de bază

Debit contul 811 „Activitatea de bază” Credit contul 821 „Costuri indirecte de producție”

Capitolul 11. Situațiile financiare ale entității

Situațiile financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari care caracterizează


situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice acesteia obţinute
în cursul perioadei de gestiune respective.

Iniţial conform datelor din documentele primare se verifică corectitudinea reflectării în


contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corespunderea datelor contabilităţii analitice cu
rulajele şi soldurile conturilor contabilităţii sintetice. Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile
şi rulajele din Jurnalele-order de la fiecare cont se trec în „Balanţa de verificare” care asigură
verificarea exactităţii înregistrării operaţiunilor economice în conturi, legătura dintre conturile
sintetice şi bilanţ.

O dovadă a reflectării corecte a operaţiunilor economice ce au avut loc pe parcursul perioadei de


gestiune serveşte egalitatea dintre sumele totale a soldurilor şi rulajelor din Cartea Mare comparativ
cu Balanţa de Verificare. „Salamer-com” S.R.L. aplicînd sistemul contabil complet în componenţa
Raportului financiar anual (Anexa 29) .

1.Bilanţul Contabil (formularul nr.1)

2.Situație de profit si pierdere (formularul 2)

38
3.Situația modificării capitalului propriu (formularul 3)

4.Situația fluxurilor de numerar (formularul 4)

5.Anexa la Bilanţul Contabil (formularul 5),

6.Anexa la raportul privind rezultatele financiare (formularul 6),

7.Notă explicativă.

Bilanţul Contabil este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care reprezintă în unităţi
monetare mărimea valorică a bunurilor economice, în corelaţie cu sursele de finanţare a acestora,
precum şi cu rezultatul obţinut. Bilanţul se întocmeşte la sfârşitul perioadei de gestiune. Pentru
întocmirea Bilanţul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrări premergătore care sunt
desfăşurate într-o ordine logică şi anume:

1. Verificarea înregistrărilor din conturi a tuturor operaţiunilor economice şi financiare efectuate


în cursul anului sau în perioada de gestiune pentru care se întocmeşte Bilanţul Contabil.

2. Întocmirea Balanţei de verificare (a rulajelor şi soldurilor ) înainte de inventariere.

3. Inventarierea materialelor şi numerarului, componentele patrimoniului administrat, precum şi a


resurselor de provenienţă a capitalului, drepturilor de creanţă şi datoriilor.

4. Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturi şi realitatea constatată la


inventariere, stabilirea diferenţelor de inventar.

5. Înregistrarea în conturi a diferenţelor constatate şi executarea tuturor regularizărilor, a


amortizărilor, limitării în timp a cheltuielilor şi veniturilor.

6. Determinarea rezultatelor financiare ale exerciţiului.

7. Întocmirea Bilanţului Contabil şi a anexelor la acesta pe formulare tipizate aprobate de


Ministerul Finanţelor al RM.

Conform SNC Bilanţul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de evaluarea
situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii:

1.Active; 2.Capital propriu; 3.Datorii

39
Principalul obiectiv ce se urmăreşte în Bilanţul anual constă în furnizare de informaţii privind
situaţia financiară, evoluţia acesteia, care reprezintă utilitate pentru toate categoriile de utilizatori în
luarea de decizii pentru strategii curente şi de perspectivă.Anexele la Bilanţul Contabil reflectă
detaliat indicatorii privind activitatea desfăşurată şi situaţia economico-financiară. Totodată ele
conţin specificarea ulterioară a fiecărui post de bilanţ.

Situația de profit si pierdere este una din cele mai importante părţi a rapoartelor financiare care
reprezintă interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori. Raportul dat se întocmeşte trimestrial
cu total cumulativ de la începutul anului, generalizînd operaţiile economice efectuate într-un interval
de timp concret. Indicatorii prezentaţi în raportul în cauză pot fi divizaţi în trei grupe:

1.Venituri;

2.Cheltuieli;

3.Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.

Forma tipizată a Raportului pe profit si pierdere se întocmeşte în baza rulajelor aferente conturilor
de venituri şi cheltuieli din clasele a 6 şi a 7 din planul de conturi.

Situația modificărilor fluxul capitalului propriu - caracterizează acea parte a activelor care
constituie proprietatea întreprinderii. Raportul dat constă din patru capitole care cuprind date privind
soldurile şi modificările părţilor componente ale capitalului propriu:

1.Capital statutar şi suplimentar 2.Rezervele

3. Pofit nerepartizat (pierdere neacoperită) 4.Capital secundar

Raportul dat este constituit astfel încît modificarea fiecărui element component al capitalului se
reflectă astfel: soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la finele anului de gestiune
precedente + Încasat – Consumat.

Acest raport conţine nu numai informaţii privind mărimea elementelor componente ale capitalului
propriu la o anumită dată, ci şi informaţii referitoare la fluxul acestuia în cursul unui interval
determinat de timp.

Raportul privind fluxul capitalului propriu se completează în baza soldurilor şi rulajelor din
conturile clasei a treia a planului de conturi.

40
Situația fluxurilor de numerar, - reprezintă informaţii suplimentare despre modificările
intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării şi plăţii
mijloacelor băneşti. În raportul dat se reflectă fluxul mijloacelor băneşti din diferite tipuri de activităţi,
precum şi în legătură cu decontările aferente dobînzilor dividendelor şi impozitelor, date ce nu le
furnizează nici bilanţul contabil, nici Raportul pe profit şi pierdere.

Încasările sau plata mijloacelor aferente operaţiunilor valutare trebuie să fie recalculate la cursul
în vigoare la data încasării sau plăţii. Totodată pentru întocmirea raportului dat se utilizează metoda
de casă. La "Salamer-com" SRL fluxul net total de mijloace băneşti pentru anul 2016 a constituit
8 016 095 lei, în timp ce soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei este mai mare, înregistrînd
valoarea de 9 041 837 lei. Suma dată se reflectă în rîndul 440 a bilanţului contabil (rap.fin. forma1).

41
Conchiderea raportului de practică

În prezentul raport efectuat în cadrul practicii ce precede probele de absolvire la „Salamer-com”


S.R.L., au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei.În urma studierii
detaliate a întreprinderii, a genurilor de activitate, a modului de organizare a contabilității pot să
menționez că întreprinderea nu are numai scopul de obținere a venitului ci și satisfacerea necesității
consumatorului, în ceea ce privește salamurile și produsele din carne. Întreprinderea necesită un
volum foarte mare de lucru, fiindcă are un volum înalt al informațiilor contabile.

La „Salamer-com” S.R.L. organizarea contabilității se face conform cerințelor „Legii


contabilității”; standardelor naționale de contabilitate și nu in ultimul rînd prin planul de conturi
contabile precum și a altor acte normative în vigoare.

La „Salamer-com” S.R.L. responsabilitatea pentru organizarea și ținerea contabilității o poarta


conducătorul societății, el are responsabilitatea de a crea condiții optime pentru a se ține corect
contabilitatea. De asemenea o latura importanta în organizarea activității unității economice este
problema asigurării și evidenței operative a personalului. Este necesar să se asigure necesarul de
personal atît din punct de vedere cantitativ, cît și din punct de vedere a gradului de calificare a
personalului angajat, pentru a putea asigura desfășurarea eficientă a activității întreprinderii.

În cadrul „Salamer-com” S.R.L. evidența contabilă se duce semiautomatizat, care funcționeaza


sub formă de programă, operațiile omogene se înscriu unele în formă computerizată în registre
cumulative numite „Jurnale-order” în baza documentelor primare. Întreprinderea dispune de mijloace
tehnice pentru prelucrarea informației contabile ceea ce mult ajută la simplificarea lucrului
contabilului.

În urma studierii modului de ținere a contabilității în cadrul „Salamer-com” S.R.L., nu am


observat încalcari de la actele normative și legislative care reglementează activitatea contabilă, ceea
cesaatisface toate condițiile disciplinei contabile.

Studiul evidenței contabile la întreprinderea data a determinat consultarea mai multor


manuale de specialitate. În lucrare au fost utilizate S.N.C., Planul de conturi contabile, materiale
practice propuse de „Salamer-com” S.R.L. pe parcursul perioadei de gestiune.

În general, rezultatele evidenței contabile la întreprinderea dată, reflectă o situație


favorabilă în ceea ce privește activitatea și dezvoltarea întreprinderii.

42
Bibliografie

1.Acte normative

1) Legea contabilitaţii și raportării financiare aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, din


15.12.2017, nr. 287, care a intrat în vigoare de la 12.12.2018. În: Monitorul Oficial al Rebublicii
Moldova nr.1-6/22 din 05.01.2018

2) Standartele Naţionale de Contabilitate cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În: Monitorul Oficial


al Rebublicii Moldova nr.233-237 din 22.10.2013

3) Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În Monitorul Oficial al


Republicii Moldova din 22.10.2013.

4) Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a


Moldovei nr.373 din 15.12.2005. În: Monitorul Oficial al Rebublicii Moldova nr.176-181/643 din
30.12.2005

5) Regulamentul cu privire la debitarea directă, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație


al BNM nr.374 din 15 decembrie 2005. În: Monitorul Oficial al Rebublicii Moldova nr.176-181 din
30.12.2005.

6) Regulamentul privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod


incontestabil a numerarului din conturile bancare, aprobat de BNM nr.375 din 15 decembrie 2015.
În: Monitorul Oficial al Rebublicii Moldova nr.375 din 15 decembrie 2005.

7) Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din


Republica Moldova aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr. 297 din 25 noiembrie 2004. În monitorul oficial alo Rebublicii Moldova nr.218-223 sin
03.12.2004

II. Manuale, cărţi, monografii, broşuri

8) GRIGOROI L. ș.a. Contabilitatea întreprinderii. Chișinău: Editura Cartier, 2011, 508 p.

9) Grigoroi L., Liliana Lazari, Aliona Bîrcă, Olesea Ghedrovici, Mihail Gherasimov, Svetlana
Mihailă, Lica Erhan, Galina Badicu, Ludmila Țurcan, Galina Gudima, Liliana Țurcanu
Contabilitatea financiară. Ediția a II-a – Chișinău: Editura Cartier, 2017, 632 p.

43
10) Natalia Țiriulnicova, Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc, Nelea Chirilova, Diana furtună
Analiza rapoartelor financiare. Ediția a II-a, revăzută- Chișinău: Asociația Obștească „ACAP RM”,
2011-400 p.

11) Nederiţa A. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. si Codului fiscal.
–Chişinău: Contabilitate şi Audit, Chişinău, 2007. -640 p.

12) Țurcanu Viorel, Bojerean E. Bazele Contabilității, ASEM Chișinău 2003

III. Site-ografia

13) Biroul Național de Statistică. statistica.gov.md

14) Codul fiscal al Republicii Moldova. http://www.fisc.md/

44
Anexe

45

S-ar putea să vă placă și