Sunteți pe pagina 1din 23

Lucrare individuală

la ,, Sisteme contabile, organizarea contabilităţii în entităţile economice’’


Varianta II

Efectuat: Apostol Irina


Gr. M-AEF 101

Chişinău 2010
SRL ,, N&I’’

ORDIN Nr. 1c
din 01 ianuarie 2010
Cu privire la aprobarea politicii de contabilitate pe anul 2010

Se aprobă spre aplicare politica de contabilitate pentru anul 2010 prezentată de


contabilul-şef al Societăţii cu Răspundere Limitată ,,N&I’’. Aceasta a fost
aprobată în urma unei examinări amănunţite efectuată de către membrii
Comitetului executiv al Societăţii, care au confirmat corespunderea prevederilor
politicii cu cerinţele legale de elaborare şi cu particularităţile activităţii entităţii.

DIRECTOR: Apostol Irina

APROBAT
APROBAT
de Comitetul executiv al SRL ,, N&I’’
Ordin nr.1c
Din 01 ianuarie 2010

Politica de contabilitate
a SRL ,,N&I’’
pentru anul 2010
APROBAT

Conducătorul SRL ,, N&I’’

____________________ Apostol Irina

1 ianuarie 2010

Ordin nr. 1c/2010


mun. Chişinău

Politica de contabilitate a SRL ,,N&I’’ pe anul 2010

I. Dispoziţii generale
1.1 Societatea cu Răspundere Limitată ,, N&I’’, fondată la 05 octombrie 2009 şi înregistrată în
Republica Moldova în baza Certificatului de înregistrare nr.4423 din 07 noiembrie 2009, de către
Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale, pe adresa: mun.
Chişinău, str. Balcani 8, ap. 106, codul poştal MD-2071.
1.2 Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de S.R.L ,, N&I’’ sunt:
• Comerţul cu amănuntul;
• Fabricarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte.
1.3 Politica de contabilitate este elaborată în baza:
• Legii contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2007.
• Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate de către Ministrul Finanţelor al
Republicii Moldova.
• Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare.
• Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor,
aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25
decembrie 1997.
• altor acte legislative şi normative, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4 Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o poartă Directorul Societăţii,
care creează condiţiile necesare pentru organizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi
prezentarea oportună a rapoartelor financiare şi statistice, asigură îndeplinirea riguroasă a
cerinţelor privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru ţinerea
evidenţei şi completarea rapoartelor financiare şi statistice de către toate subdiviziunile
Societăţii.
1.5 Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor
economice efectuate, prezentarea informaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare în
termenele stabilite, poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare
a contabilităţii.
1.6 Contabilul-şef, de comun acord cu Directorul Societăţii semnează acte care servesc drept
temei pentru primirea şi predarea valorilor în mărfuri şi materiale, mijloacelor băneşti, precum şi
privind datoriile de decontare, creditare şi financiare.
1.7 Contabilului-şef i se interzice să primească spre executare documentele privind operaţiile
care contrazic actelor normative şi încalcă disciplina contractuală şi financiară.
1.8 Contabilitatea se ţine în limba de stat şi în monedă naţională. Contabilitatea faptelor
economice efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională, cât şi în valută străină, potrivit
standardelor de contabilitate.
1.9 Contabilitatea se ţine conform următoarelor principii de bază:
 continuitatea activităţii;
 contabilitatea de angajamente;
 permanenţa metodelor;
 separarea patrimoniului şi datoriilor;
 necompensarea;
 consecvenţa prezentării.
1.10 Informaţia din Rapoartele Financiare este selectată conform următorilor caracteristici
calitativi:
 inteligibilitatea;
 relevanţa;
 credibilitatea;
 comparabilitatea.
1.11 Rapoartele financiare ale Societăţii, cu excepţia Raportului privind fluxul mijloacelor
băneşti, se întocmesc în baza metodei calculării (specializării exerciţiului).

II. Variantele şi metodele alese de organizare a contabilităţii


2.1 Societatea aplică sistemul contabil complet în partidă dublă, ţine contabilitatea şi întocmeşte
Rapoartele Financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate.

Active nemateriale
2.2 În componenţa activelor nemateriale intră:
 cheltuieli de constituire;
 licenţe;
 programe informative;
 embleme comerciale;
 alte active nemateriale.
2.3 Activele nemateriale se reflectă în contabilitatea curentă şi bilanţul contabil la valoarea de
intrare care cuprinde:
 valoarea de procurare a activelor nemateriale;
 impozitele şi taxele nerecuperabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 cheltuielile de aducere a activului nematerial în stare de lucru pentru
utilizarea acestuia după destinaţie.
Scoaterea din uz a activelor nemateriale se execută conform deciziei conducătorului Societăţii în
baza documentelor justificative.
2.4 Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară, ţinând cont de duratele
de utilizare a acestora conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21 martie 2003.

Mijloace fixe
2.5 În componenţa mijloacelor fixe sunt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 3 000 lei şi
durata de funcţionare utilă mai mare de un an (calculatoare, mobilă, maşini de cusut, mijloace de
transport).
2.6 Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, în expresie cantitativă şi
valorică. În bilanţul contabil mijloacele fixe se reflectă la valoarea de intrare, care este egală
pentru:
a) mijloacele fixe procurate contra plată de la alte entităţi economice şi persoane fizice:
 maşini şi utilaje – cu valoarea de cumpărare şi cheltuielile privind
procurarea acestora (asigurarea, taxe vamale, impozite şi taxe nerecuperabile,
cheltuieli de transport), cheltuielile de montare, instalare, experimentare etc.;
b) mijloacele fixe procurate pe calea schimbului – cu valoarea activelor primite pe calea
schimbului sau predate pentru schimb;
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe primite în chirie finanţată se determină în baza regulilor
prevăzute de S.N.C. 17 ,, Contabilitatea chiriei’’.
2.7 Uzura mijloacelor fixe se determină, pornind de la durata de serviciu util al acestora conform
Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.338 din 21 martie 2003 şi valoarea uzurabilă prin următoarele metode:
a) casării liniare
• mobilă,
• calculatoare.
b) soldului degresiv
• pentru utilaj cu destinaţie gospodărescă,
• pentru maşini de cusut,
• pentru mijloace de transport.
2.8 Valoarea rămasă se determină la data achiziţionării obiectului şi ulterior nu se
majorează ca urmare a modificării preţurilor, în mărime de 2 % de la valoarea iniţială a
mijlocului fix.

Stocuri de mărfuri şi materiale


2.9 Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind:
 materiale destinate consumului în procesul de fabricare;
 obiecte de mică valoare şi scurtă durată;
 producţie în curs de execuţie;
 produse;
 mărfuri.
2.10 Stocurile de mărfuri şi materiale, cu excepţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,
sunt reflectate în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă
netă. În contabilitatea curentă evaluarea acestora se efectuează prin metoda FIFO.
2.11 Costul produselor fabricate ce urmează a fi reflectat în rapoartele financiare ale Societăţii se
determină aplicînd metoda de calculaţie pe comenzi.
2.12 Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind activele, valoarea cărora nu depăşeşte
3 000 lei sau durata de exploatare nu este mai mare de un an, indiferent de valoarea acestora.
2.13 Valoarea de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se determină în
contabilitatea curentă ca şi pentru mijloacele fixe.
2.14 Uzura se calculează numai pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea
unitară de peste 1 500 lei în proporţie de 100% din valoarea acestora. Obiectele, a căror valoare
individuală nu este mai mare de 1 500 lei, se trec la cheltuieli în măsura eliberării acestora de la
depozit în exploatare.
2.15 Valoarea rămasă probabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată este determinată în
mărime de 15% din valoarea de intrare a acestora.
2.16 Mărfurile procurate pentru vînzare sunt reflectate în contabilitatea curentă la valoarea
posibilă de vînzare ce va însuma adaosul comercial aferent în conformitate cu valoarea de piaţă a
acestor mărfuri reieşind din cererea efectivă la acestea.

Creanţe
2.17 Creanţele cuprind datoriile altor întreprinderi şi persoane fizice către organizaţie aferente
facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor plătite anterior etc. Creanţele se
contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală, inclusiv TVA şi accize.
2.18 Contabilitatea creanţelor şi datoriilor se ţine pe categorii, clienţi, furnizori, alţi debitori.

Mijloace băneşti
2.19 Mijloacele băneşti ale Societăţii includ soldurile mijloacelor acestora în casă, la conturile
curente în valuta naţională şi străină, la conturile speciale în bancă.
2.20 Mijloacele băneşti ale Societăţii sânt reflectate în bilanţul contabil la valoarea nominală.
2.21 Mijloacele din conturile curente în valută străină se evidenţiază în mod analitic separat pe
fiecare tip de valută şi pe fiecare sursă de finanţare în parte, deschizându-se în contabilitate fişe
analitice de evidenţă a valutei.

Cheltuieli anticipate
2.22 Cheltuielile anticipate ale Societăţii sunt reflectate în contabilitate şi bilanţ în posturi
distincte şi se trec la cheltuieli în măsura survenirii perioadei la care acestea se referă. Ele
cuprind:
 plata de abonare la literatură periodică pe un termen de 1 an;
 plata blanchetelor cu regim special;
 chiria virată în avans;
 costul activelor nemateriale, termenul de utilizare a cărora este un an sau
mai mic.

Capital propriu
2.23 Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar, rezervele formate din profitul repartizat,
profitul nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă şi precedente.
2.24 Capitalul statutar este stabilit prin documentele de constituire a Societăţii şi nu se modifică
pînă la introducerea schimbărilor respective în documentele de constituire.
2.25 Rezervele din profitul repartizat al Societatea se creează conform actelor de constituire pe
seama defalcărilor beneficiului net rămas la întreprindere după impozitare.

Datorii
2.26 În componenţa datoriilor sunt incluse creditele şi împrumuturile bancare primite, datoriile
aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului şi altor creditori. Acestea sunt prezentate
în bilanţ în sumele care trebuie să fie plătite sau în sumele necesare pentru achitarea datoriilor.
2.27 Datoriile aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite de la alte persoane fizice sau
juridice sunt reflectate în bilanţ ţinând cont de dobânzile aferente plăţii la finele perioadei de
gestiune.

Conversia valutelor străine


2.28 Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare, creanţelor şi angajamentelor în valută
străină sunt reflectate în rapoartele financiare în valuta naţională (lei moldoveneşti) în sumele
determinate prin recalcularea valutelor străine la cursul Băncii Naţionale a Moldovei, care este în
vigoare la data efectuării operaţiunii economice, (conform prevederilor S.N.C. 21 „Efectele
variaţiilor cursurilor valutare”) la sfârşitul anului de gestiune la cursul care este în vigoare în
ultima zi ale acestuia.

Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare


2.29 În scopul includerii uniforme a cheltuielilor şi plăţilor preliminate în consumurile sau
cheltuielile anului de gestiune, întreprinderea creează rezerve:
 pentru plata concediilor muncitorilor 11% din salariile calculate;
 pentru reparaţia mijloacelor fixe 15%.

Venituri anticipate
2.30 Veniturile obţinute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare, sunt reflectate
separat în evidenţă şi rapoartele financiare şi se includ în veniturile curente pe măsura sosirii
perioadei de gestiune aferente.
Ele cuprind:
 sumele care urmează să fie recuperate de persoanele vinovate în
următoarele perioade de gestiune.

Venituri şi cheltuieli
2.31 Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în rapoartele financiare conform metodei
specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul
primirii sau plăţii efective a mijloacelor băneşti. În componenţa veniturilor nu sunt incluse sumele
colectate în numele terţilor (taxa pe valoarea adăugată, accizele etc.).
2.32 Venitul din vînzări se constată la livrarea activelor şi transmiterea drepturilor de proprietate
cumpărătorului.
2.33 Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare sunt reflectate în raportul privind rezultatele
financiare separat pe tipuri de activităţi – operaţională, de investiţii, financiară şi pe evenimente
excepţionale.
2.34 Contabilizarea cheltuielilor se efectuează în baza documentelor confirmative aprobate de
conducător şi sunt specificate pe tip concret în decontul de avans şi alte documente confirmative.
Prezentarea decontului de avans pentru persoanele responsabile se efectuează până la data de 10
a lunii următoare.
2.35 În contabilitate, profitul sau pierderea se determină cu total cumulativ de la începutul
perioadei (anului) de gestiune. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează la
finele anului de gestiune.
2.36 Profitul net se repartizează şi se utilizează în baza hotărârii Comitetului executiv al
Societăţii pentru:
 crearea fondurilor speciale;
 plata dividendelor.

Consumuri
2.37 În componenţa consumurilor ce se includ în costul de producţie se prevăd următoarele
articole: consumuri de materiale, consumuri privind remunerarea muncii, consumuri indirecte de
producţie.
2.38 În componenţa consumurilor indirecte de producţie se include: cheltuieli de întreţinere a
mijloacelor fixe cu destinaţie productivă, uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată, cheltuieli de întreţinere a încăperilor, cheltuieli de asigurare a pazei .
2.39 Consumurile directe de materiale se includ în costul produselor aplicînd metoda normativă.
2.40 Consumurile indirecte de producţie acumulate sunt repartizate luînd ca bază valoarea
materiei prime consumate şi se includ în costul producţiei în funcţie de gradul de utilizare a
capacităţii de producţie.

Impozitul pe venit
2.41 Datele contabile ajustate în conformitate cu prevederile Codului fiscal servesc drept bază
pentru întocmirea declaraţiilor fiscale de către Societate.
2.42 Drept bază pentru determinarea venitului impozabil serveşte rezultatul (profitul/pierderea)
contabil, reflectat în raportul privind rezultatele financiare ale Societăţii, întocmit în conformitate
cu cerinţele legii contabilităţii şi ale standardelor de contabilitate.
Bilanţul contabil al întreprinderii „N&I ” la 01 ianuarie 2010

N ACTIV Suma N PASIV Suma


(lei) (lei)
1 2 3 4 5 6
1. Active nemateriale 105 000 1. Capital statutar 2 000 000
2.
Amortizarea activelor nemateriale 2. Rezerve prevăzute de statut
(70 000) 20 000
3. Profit net al perioadei de
Mijloace fixe 540 200 3.
gestiune 80 000
4. Credite bancare pe termen
Uzura mijloacelor fixe (208 500) 4.
lung 200 000
5. Investiţii pe termen lung în părţi Datorii privind facturile
5.
legate 1 300 000 comerciale 7 000
6. Datorii privind retribuirea
Materiale 12 000 6.
muncii 670
7. Producţie în curs de execuţie 65 000 7. Datorii privind asigurările 36 700
8. Datorii privind decontările cu
Produse 150 000 8.
bugetul 20 500
9. Creanţe pe termen scurt aferente
facturilor comerciale 31 000
10. Avansuri pe termen scurt acordate 180000
11. Creanţe pe termen scurt privind
decontările cu bugetul 10 000
12. Creanţe pe termen scurt ale
personalului 120
13. Casa 50
14. Conturi curente în valută
naţională 250 000
TOTAL 2 364 870 TOTAL 2 364 870
Registru operaţiunilor economice ale întreprinderii „N&I” din semestrul I anul 2010

Nr. Suma Corespondenţa conturilor


Conţinutul operaţiilor economice (lei) Debit Credit
1 2 3 4 5
1. Se raportează soldul producţiei in curs de execuţie in
65 000 811 215
contul producţiei de baza
2. S-au primit materiale de la furnizori cu achitarea
74 000 211 521
ulterioara
3. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 40 000 811 211
4. S-au calculat salariul lucrătorilor secţiei de baza 25 000 811 531
5. Contribuţii la asigurările sociale si medicale aferente
6 625 811 533
salariilor calculate
6. S-a consumat energie electrica in procesul de producţie
74 980 811 521
conform facturii
7. Se înregistrează in contul curent in valuta naţionala
78 000 242 411
creditele pe termen lung primite
8. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc fix
42 000 123 622
9. S-a reflectat obţinerea şi depozitarea produselor finite la
211 605 216 811
cost efectiv
10. Se scoate din funcţiune un agregat din cauza uzurii totale 13 000 124 123
11. Reflectarea valorii de bilanţ a produselor vândute
28 000 711 216
12. S-a reflectat venitul din vânzarea produselor finite cu
35 000 241 611
achitarea în numerar
13. In casierie s-a încasat de la contul curent pentru plata
26 000 241 242
salariului
14. Se reţin din salariile lucrătorilor secţiei de baza:
a) defalcări in fondul de pensii 1 500 531 533
b) asigurările medicale 875 531 533
c) impozitul pe venit 1 750 531 534

15. Din casierie s-au achitat salariile lucrătorilor secţiei de


20 875 531 241
baza
16. Se plăteşte avans furnizorilor in contul procurării
12 000 224 242
materialelor
Deschiderea conturilor de activ

Debit 111 ,, Active nemateriale’’ Credit


Sold iniţial= 105000

Total rulaj debit =0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 105000

Debit 113 ,, Amortizarea activelor nemateriale’’ Credit


Sold iniţial= (70000)

Total rulaj debit =0 Total rulaj credit = 0


Sold final = (70000)

Debit 123 ,, Mijloace fixe’’ Credit


Sold iniţial= 540 200
8) 42000 10) 13000
Total rulaj debit = 42000 Total rulaj credit = 13000
Sold final = 569200

Debit 124 ,, Uzura mijloacelor fixe’’ Credit


Sold iniţial= (208 500)
10) 13000
Total rulaj debit =13000 Total rulaj credit = 0
Sold final = (195500)

Debit 132 ,, Investiţii pe termen lung în părţi legate’’ Credit


Sold iniţial= 1300000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 1300000
Debit 211 ,, Materiale’’ Credit
Sold iniţial= 12 000
2) 74000 3) 40000
Total rulaj debit = 74000 Total rulaj credit = 40000
Sold final = 46000

Debit 215 ,, Productia in curs de executie’’ Credit


Sold iniţial= 65 000
1) 65 000
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 65 000
Sold final = 0

Debit 216 ,, Produse’’ Credit


Sold iniţial= 150 000
9) 211605 11) 28000
Total rulaj debit = 211605 Total rulaj credit = 28000
Sold final = 333605

Debit 221 ,, Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale’’ Credit


Sold iniţial= 31 000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 31 000

Debit 224 ,, Avansuri pe termen scurt acordate’’ Credit


Sold iniţial= 180000
16) 12000
Total rulaj debit = 12000 Total rulaj credit = 0
Sold final = 192000
Debit 225,, Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul’’ Credit
Sold iniţial= 10000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 10000

Debit 227,, Creanţe pe termen scurt ale personalului’’ Credit


Sold iniţial= 120

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 120

Debit 241,, Casa’’ Credit


Sold iniţial= 50
12) 35000 15) 20875
13) 26000
Total rulaj debit =61000 Total rulaj credit = 20875
Sold final = 40175

Debit 242 ,, Conturi curente în valută naţională’’ Credit


Sold iniţial= 250000
7) 78000 13) 26000
16) 12000
Total rulaj debit = 78000 Total rulaj credit = 38000
Sold final = 290000

Debit 711,, Costul vinzarilor’’ Credit


Sold iniţial
11) 28000
Total rulaj debit = 28000 Total rulaj credit = 0
Sold final= 28000

Debit 811,,Activitati de baza’’ Credit


Sold iniţial
1) 65000 9) 211605
3) 40000
4) 25000
5) 6625
6) 74980
Total rulaj debit = 211605 Total rulaj credit = 211605
Sold final

Deschiderea conturilor de pasiv

Debit 311 ,, Capital statutar’’ Credit


Sold iniţial = 2000000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 2000000

Debit 322 ,, Rezerve prevăzute de statut’’ Credit


Sold iniţial = 20000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 20000

Debit 332 ,, Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) a anilor precedenti’’ Credit


Sold iniţial =80000

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 0


Sold final = 80000
Debit 411 ,, Credite bancare pe termen lung’’ Credit
Sold iniţial =200000
7) 78000
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 78000
Sold final = 278000
Debit 521 ,, Datorii privind facturile comerciale’’ Credit
Sold iniţial = 7000
2) 74000
6) 74980
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit =148980
Sold final = 155980

Debit 531 ,, Datorii privind retribuirea muncii’’ Credit


Sold iniţial = 670
14a) 1500 4) 25000
14b) 875
14c) 1750
15) 20875

Total rulaj debit = 25000 Total rulaj credit = 25000


Sold final = 670

Debit 533 ,, Datorii privind asigurările’’ Credit


Sold iniţial = 36700
5) 6625
14a) 1500
14b) 875
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 9000
Sold final = 45700

Debit 534 ,, Datorii privind decontările cu bugetul’’ Credit


Sold iniţial = 20500
14c) 1750
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 1750
Sold final = 22250
Debit 611 ,, Venituri din vinzari’’ Credit
Sold iniţial
12) 35000
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 35000
Sold final = 35000

Debit 622 ,, Venituri din activitatea financiara’’ Credit


Sold iniţial
8) 42000
Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 42000
Sold final = 42000

Balanţa de verificare a conturilor contabile

N Sold iniţial Rulaje Sold final


Denumirea
conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

111 Active nemateriale 105000 - - 105000


113 Amortizarea AN 70000 - - 70000
123 Mijloace fixe 540200 42000 13000 569200
124 Uzura MF 208500 13000 - 195500
132 Investiţii pe termen
1300000 - - 1300000
lung în părţi legate
211 Materiale 12000 74000 40000 46000
215 Productia in curs de
65000 - 65000 0
executie
216 Produse 150000 211605 28000 333605
221 Creanţe pe termen
scurt aferente
31000 - - 31000
facturilor
comerciale
224 Avansuri pe termen
180000 12000 - 192000
scurt acordate
225 Creanţe pe termen
scurt privind
10000 - - 10000
decontările cu
bugetul
227 Creanţe pe termen
scurt ale 120 - - 120
personalului
241 Casa 50 61000 20875 40175
242 Conturi curente în
250000 78000 38000 290000
valută naţională
311 Capital statutar 2000000 - - 2000000
322 Rezerve prevăzute
20000 - - 20000
de statut
332 Profit nerepartizat
(pierdere
80000 - - 80000
neacoperita) a
anilor precedenti
411 Credite bancare pe
200000 - 78000 278000
termen lung
521 Datorii privind 14898
7000 - 155980
facturile comerciale 0
531 Datorii privind
670 25000 25000 670
retribuirea muncii
533 Datorii privind
36700 - 9000 45700
asigurările
534 Datorii privind
decontările cu 20500 - 1750 22250
bugetul
611 Venituri din vinzari - 35000 35000
711 Costul vinzarilor 28000 - 28000
811 Activitati de baza 21160
211605
5
622 Venituri din
activitatea - 42000 42000
financiara
TOTAL 2 64 3370 2 64 3370 756210 756210 2945100 2945100
Bilanţul contabil al întreprinderii „N&I” la 01 iulie 2010
N ACTIV Suma N PASIV Suma
(lei) (lei)
1 2 3 4 5 6
1. Active nemateriale 105000 1. Capital statutar 2000000
2. Amortizarea activelor nemateriale (70000) 2. Rezerve prevăzute de statut 20000
3. Profit nerepartizat (pierdere
Mijloace fixe 569200 3.
neacoperita) a anilor precedenti 80000
4. (195500 Profit net (pierdere) al
Uzura mijloacelor fixe 4.
perioadei de gestiune
49000
)
5. Investiţii pe termen lung în părţi
legate 1300000 5. Credite bancare pe termen lung 278000
6. Datorii privind facturile
Materiale 46000 6.
comerciale 155980
7. Datorii privind retribuirea
Produse 333605 7.
muncii 670
8. Creanţe pe termen scurt aferente
facturilor comerciale 31000 8. Datorii privind asigurările 45700
9. Datorii privind decontările cu
Avansuri pe termen scurt acordate 192000 9.
bugetul 22250
10. Creanţe pe termen scurt privind
decontările cu bugetul 10000
11. Creanţe pe termen scurt ale
personalului 120
12. Casa 40175
13. Conturi curente în valută naţională 290000
TOTAL 2651600 TOTAL 2651600

S-ar putea să vă placă și