Anexa nr. 8 la Ordinul IFPS nr.676 din 14.12.

2007 FI A PERSONAL de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pl i efectuate de c tre patron în folosul angajatului pe anul ___________, precum i a impozitului pe venit re inut din aceste pl i
în lei 1. Date generale privind patronul 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Denumirea Codul fiscal Denumirea patronului reorganizat Codul fiscal al patronului reorganizat

2. Date generale privind angajatul 2.1. Numele i prenumele 2.2. Codul fiscal 2.3. Domiciliul permanent 2.4. Codul fiscal al so ului (so iei) 2.5. Data angaj rii la serviciu 2.6. Data concedierii din serviciu 2.7. Data restabilirii la serviciu 3. Informa ia privind scutirile nefolosite în anul precedent i trecute în contul anului curent 3.1. Suma total a scutirilor nefolosite în anul precedent 3.2. Suma restan ei la pl ile salariale pentru anul precedent 3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent i trecute în anul curent 3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului i restabilirii acestuia în baza hot rîrii instan ei de judecat 4. Informa ia privind suma scutirilor care se acord conform legisla iei pentru anul curent Data prezent rii Cererii privind acordarea scutirii Suma scutirii 5. Suma scutirilor aferent fiec rei luni a anului curent Lunile III IV V VI VII VIII IX anului II I fiscal
scutirea nefolosit în anul precedent scutirea pentru I lun a anului curent total

X

XI

XII

Suma lunar a scutirilor

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent 7. Informa ia privind scutirile nefolosite în anul curent 7.1. Suma total a scutirilor nefolosite în anul curent 7.2. Suma restan ei la pl ile salariale la finele anului curent 7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent, care urmeaz a fi trecute în contul scutirilor anului viitor 8. Informa ia privind veniturile îndreptate spre achitare sau pl ile efectuate în folosul angajatului Suma Data Suma venitului îndreptat Num rul Suma Suma Prime de venitului efectu rii spre achitare sau pl ii de luni scutirilor venitului asigurare cumulativ cumulativ pl ii în efectuate în folosul obligatorie de la care se de la care de asisten folosul angajatului medical determin angajatului se curent cumulativ contribu iile determin de la primele de individuale începutul asigurare de asigur ri perioadei obligatorie sociale de fiscale de asisten stat medical obligatorii 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. i impozitul pe venit re inut din aceste pl i Contribu ii Venitul Impozitul Impozitul individuale impozabil calculat pe venit din aferent de asigur ri re inerii/ venitul sociale de stat impozabil restituirii obligatorii (+/-)

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

). calculat prin metoda calculului cumulativ (col 8. În lipsa pl ilor într-o oarecare lun se indic numai luna suma venitului îndreptat spre achitare sau pl ii efectuate în folosul angajatului în luna curent .4. 5.5) suma total a scutirilor nefolosite în anul curent (reprezint diferen a dintre indicatorii ultimei înscrieri din col. îndreptate spre achitare angajatului. 8. 7. (7) din Codul fiscal.2. La transmiterea în anul curent a scutirilor nefolosite în anul precedent. în rezultatul reorganiz rii. iar indicatorul “total” se determin prin adunarea sumelor acestor scutiri i scutirilor pentru prima lun a anului gestionar suma total a scutirilor acordate în anul curent (se determin ca suma datelor din pct.8. calculat din venitul impozabil de la data angaj rii i pân la momentul achit rii curente inclusiv. suma venitului cumulativ de la care se determin contribu iile individuale de asigur ri sociale de stat obligatorii suma contribu iilor individuale de asigur ri sociale de stat obligatorii. 8.). 3. suma impozitului aferent re inerii (ramburs rii) din (la) plata curent a venitului lucr torului (se determin ca diferen a dintre indicatorii ultimei i penultimei înscrieri din col. Acest rând se completeaz numai în cazul în care angajatul beneficiaz de scutirea pentru so (so ie) data angaj rii lucr torului la serviciu (când lucr torul se consider angajat din anul precedent. 2.1. (6) din Codul fiscal.2.9.2. scutirile se trec în m rimea.6. Acest rând se completeaz numai în cazul restabilirii la serviciu în baza hot rîrii instan ei de judecat a angajatului. 8. organiza iei etc.5.) suma restan ei la pl ile salariale pentru anul curent (reprezint datoria neachitat fa de salariat la sfîr itul anului de gestiune) suma scutirilor nefolosite în anul curent i trecute conform Cererii angajatului în anul viitor (modul de trecere a acestor scutiri este identic celui indicat la pct. care se determin prin înmul irea cotei contribu iilor individuale de asigur ri sociale de stat obligatorii la indicatorul indicat la col.). 8. 6.4. 3. num rul de luni se determin începînd cu luna urm toare dup luna în care el a fost angajat suma scutirilor care se acord lucr torului de la data angaj rii i pân la momentul pl ii curente inclusiv.) supus reorganiz rii codul fiscal al patronului reorganizat numele i prenumele angajatului codul fiscal al angajatului domiciliul permanent al angajatului codul fiscal al so ului (so iei). din Fi a personal a angajatului pe anul precedent) suma restan ei la pl ile salariale pentru anul precedent (reprezint datoria neachitat fa de salariat la sfîr itul anului precedent) suma scutirilor nefolosite în anul precedent i trecute în baza Cererii angajatului în anul curent (se determin în a a mod: dac suma scutirilor nefolosite dep te suma restan ei la pl ile salariale. În ea se duce eviden a veniturilor sub form de salariu (inclusiv prime. suma venitului îndreptat spre plat lucr torului de la data angaj rii lui i pân la momentul pl ii curente inclusiv.5. 8.5. dac este mai mic decît restan a la pl ile salariale. se înscrie “0” suma impozitului.7. “scutirea nefolosit în anul precedent”. precum i a scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului. permis deducerii conform art.5.6. ce nu dep te aceast sum .3.) 3.3. 8. 8. 8. 1. 4.10.8. 36 alin.3. 2.+ col. restabilit ulterior la serviciu în baza hot rîrii instan ei de judecat suma scutirilor care se acord conform legisla iei pentru anul curent (se determin conform Cererii lucr torului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit re inut din salariu: scutirile se acord (se anuleaz ) din luna urm toare dup luna în care a fost depus (retras ) Cererea) suma scutirilor aferent fiec rei luni a anului curent. 2.3. scutirile se trec în m rimea sumei totale a scutirilor nefolosite) suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului. ele se reflect în prima lun a anului curent în col.3.8 = col. În cazul când venitul impozabil este mai mic ca zero. 2.01. 2. 8.8. 8. se înscrie data . indicat în col. 8. 2. care se determin prin înmul irea cotei primelor de asigurare obligatorie de asisten medical la indicatorul indicat la col.6. 1.8. i-au trecut toate drepturile patrimoniale i obliga iunile întreprinderii (institu iei. . 8. 8.9.3. 8. adic întreprinderii (institu iei.11. 1. calculat prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului (se determin ca suma tuturor veniturilor din col.3.8.2.3. permis deducerii conform art. 8. Nr.7.3.4.2. 8.1 1.1.ÎNDRUMAR DE COMPLETARE A FI EI PERSONALE Fi a personal de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pl i efectuate de c tre patron în folosul angajatului.).3. – (col.01. se calculeaz i se duce eviden a impozitului pe venit re inut din aceste venituri. 7.+ ol.12.) data i luna efectu rii pl ii curente în folosul angajatului. calculat prin metoda calculului cumulativ (se determin prin sumarea scutirilor lunare corespunz toare lunilor. Sursele neimpozabile nu se reflect . pct. precum i a impozitului pe venit re inut din aceste pl i se deschide de c tre patron pentru fiecare angajat al s u. num rul de luni se determin începînd cu luna ianuarie a anului fiscal curent.8. i 8. facilit ii etc.1. c reia.11. organiza ii etc. Fi a personal se completeaz anual de la începutul fiec rui an fiscal sau în caz dac lucr torul s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal – de la data angaj rii. 8.7. 36 alin. în cazul cînd el s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent – data angaj rii) data concedierii lucr torului data restabilirii la serviciu a angajatului. pe parcursul c rora lucr torul se consider angajat) suma venitului cumulativ de la care se determin primele de asigurare obligatorie de asisten medical suma primelor de asigurare obligatorie de asisten medical . 3. restabilit ulterior la serviciu în baza hot rîrii instan ei de judecat . num rul de luni de la data angaj rii lucr torului i pân la momentul pl ii curente inclusiv: dac lucr torul este angajat din anul fiscal precedent. 2. care a fost concediat nelegitim suma total a scutirilor nefolosite în anul precedent (reprezint diferen a dintre indicatorii ultimei înscrieri din col. dac lucr torul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent.5. 8. 7.2.4.8.1. suma venitului impozabil de la data angaj rii i pân la momentul achit rii curente inclusiv. i 8.8. Modul de completare Se indic denumirea complet a patronului codul fiscal al patronului denumirea patronului reorganizat. cu repartizarea pe luni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful