Sunteți pe pagina 1din 42

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra ,,Contabilitate şi audit’’

Raport privind practica de producţie

al studentei anului III, al facultăţii „Contabilitate”,


specialitatea „Contabilitate”

Morari Victoria

S.A. „Agrovin Bulboaca”

Conducătorul practicii la catedră


Frunze Rodica
Conducătorul practicii la entitate
Soltan Maria, contabil – şef
Chişinău 2009
CUPRINS
Pag.
Introducere ............
............................................................................................................... 3
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii......……….................................... 4
Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung………............................. 6
Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung………................................. 8
Tema 4: Contabilitatea arendei ………..……….....….................................................. 11
Tema 5: Contabilitatea stocurilor.................................................................................... 12
Tema 6: Contabilitatea creanţelor.................................................................................... 15
Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti..................................................................... 17
Tema 8: Contabilitatea investiţiilor………...…….......................................................... 22
Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu……..…….................................................... 23
Tema 10: Contabilitatea datoriilor…...………............…................................................ 25
Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor ……........................................... 30
Tema 12: Contabilitatea veniturilor………......…........................................................... 35
Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor............................................................... 37
Încheiere................................................................................................................................ 41
Anexe

2
Întroducere
Societatea pe acţiuni “Agrovin Bulboaca” de tip închis este persoană juridică şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, politica de contabilitate şi statutul
întreprinderii cu toate modificările anexate (Anexa 1.3 şi 1.4).
Organele de conducere a societăţii sunt: adunarea generală a acţionarilor, consiliul societăţii,
comisia de cenzori, director general.
Organul suprem de conducere al societăţii este Adunarea generală a acţionarilor, care este în
drept să soluţioneze toate problemele societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
S.A. “Agrovin Bulboaca” a fost creată la 27 mai 1998.
Informaţii generale:
Denumirea organizaţiei economice: S.A.”Agrovin Bulboaca”
Adresa: r-ul. Anenii – Noi , s. Bulboaca, str. Dacia
Forma organizatorico – juridică: Societate pe acţiuni
Forma de proprietate: privată
Organul de administrare economică: Departamentul de vin
Activitatea principală: fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice
Codul fiscal:100360006396
Director: Spiridon Palii
Această întreprindere este una din cele mai mari producătoare a alcoolului etilic şi producţiei
alcoolice din R.M. Societatea pe Acţiuni “Agrovin Bulboaca” este creata în urma privatizării,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe linga Ministerul Justitiei al RM cu Nr.3000019 din
27.05.98.
S.A. “Agrovin Bulboaca” dispune de un capital statutar compus din depuneri băneşti şi
patrimoniu în sumă de 53145072 lei. Potenţialul de producţie a întreprinderii este unul puternic
şi este estimat ca să îndestuleze piaţa internă .
Produsele fabricate la întreprindere sunt de o calitate înaltă, datorită faptului că controlul
calităţii producţiei la întreprindere este efectuat la toate etapele procesului de producţie, începând
cu controlul de intrare a calităţii materiilor prime şi materialelor, semifabricatelor şi până la
predarea producţiei finite conform cerinţelor documentaţiei tehnico-ştiinţifice.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere a societăţii, se convoacă
nu mai devreme de o lună şi nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul
financiar raional a dării de seamă anuale a societăţii.

3
Cu scopul organizării controlului activităţii economico-financiare, S.A.“Agrovin Bulboaca”
atrage în bază de contract organizaţii de audit.
1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
S.A. “ Agrovin Bulboaca”, fondată de acţionari (Anexa 1.1) cu genul de activitate: fabricarea,
păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (inclusiv prin
depozit specializat). (Anexa1.1)

Politica de contabilitate a S.A. “ Agrovin Bulboaca” este elaborată conform:


- Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007,intrată în vigoare le 10.01.08;
- Standardelor naţionale de contabilitate intarite prin ordinul Ministerului de Finanţe a RM nr.
174 din 25 decembrie 1997;
- Planul de conturi ale activitaţii economico-financiare a intreprinderilor (aprobat de Ministerul
Finantelor prin ordinal nr.174 din 25 decembrie 1997.
Principalele tipuri de activitate desfăşurată de S.A.“Agrovin Bulboaca”:

1. Prelucrarea strugurilor;
2. Producerea vinurilor materie primă de calitate superioară, de consum curent albe şi roşii
(în sortiment);
3. Producerea şi îmbutelierea vinului spumos, băuturilor tari (în sortiment);
4. Îmbutelierea sterilă a vinurilor seci, demidulci, de desert demidulci;
5. Producerea şi maturarea distilatului de vin;
6. Producerea alcoolului etilic rafinat din cereale, struguri şi/sau purificat;
7. Păstrarea şi comercializarea a alcoolului rafinat şi distilat de vin fabricat;
8. Păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice fabricate (inclusiv prin depozit
specializat).
Evidenţa contabilă la S.A. “Agrovin Bulboaca” este efectuată de către serviciul contabilitate,
fiind o structură de sinestătătoare a întreprinderii. Contabilul-şef al S.A.“Agrovin Bulboaca”,
Soltan Maria, asigură controlul şi înregistrarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor
economice efectuate; asigură oferirea informaţiei operative şi alcătuirea rapoartelor financiare în
termenii stabiliţi; poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a
evidenţei contabile.

Politica de contabilitate este o parte foarte importantă a organizării întreprinderii, de aceea la


fondarea întreprinderii, indiferent de tipul de proprietate, apartenenţa ramurală şi forma juridică,
se întocmeşte politica de contabilitate. Ea este revizuită, şi se aprobă în fiecare an. La
S.A.“Agrovin Bulboaca” in ultimii ani nu prea au fost schimbari in politica de contabilitate.

4
La S.A.“Agrovin Bulboaca” responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o
poartă conducătorul societăţii, el are responsabilitatea de a crea condiţii optime pentru a se ţine
corect contabilitatea, pentru întocmirea şi prezentarea la timp a rapoartelor, asigură îndeplinirea
riguroasă de către toate subdiviziunile cu profil economic a cerinţelor contabilităţii privind
întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru ţinerea evidenţei şi
completarea rapoartelor financiare.
Înregistrarea documentelor ce atestă desfăşurarea operaţiunilor economice şi contabilizarea
corespunzătoare a sumelor indicate în aceste documente are loc doar în secţia de contabilitate.
Documentele primare sunt prezentate în contabilitate de persoanele responsabile pe fiecare secţie
a întreprinderii.
Contabilitatea are relaţii cu toate secţiile: cu secţia de planificare, cu secţia cadre, cu secţia
comercializare, secţia comună şi construcţie, secţia de turnare, secţia electrică şi mecanică, secţia
de utilizare, etc.
În cadrul S.A.“Agrovin Bulboaca” evidenţa contabilă se duce semiautomatizat care
funcţionează sub formă de programă, operaţiile omogene se înscriu în formă computerizată în
registre cumulative numite „Jurnale-order” în baza documentelor primare si manual.
Întreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informaţiei contabile ceea ce este
foarte uşor pentru întreprindere.

5
2. Contabilitatea activelor nemateriale
Activele nemateriale cuprind cele mai puţin diverse elemente patrimoniale care au o perioadă
de utilizare mai mare de un an.
S.A.“Agrovin Bulboaca” dispune doar de „Alte active nemateriale” care include instrucţiunile
tehnologice şi mărcile comerciale.
Activele nemateriale sunt recunoscute în baza a 2 criterii:
1. S.A.“Agrovin Bulboaca” dispune de o certitudine fermă că în urma utilizării elementelor
respective va obţine profit. Aceasta se stabileşte înaintea procurării activelor nemateriale.
2. Valoare articolelor poate fi determinată în cazul procurării în baza facturii fiscale.
Momentul recunoaşterii pentru activele nemateriale cumpărate îl constituie data procurării.
Evaluarea iniţială a activelor nemateriale de la data procurării este efectuată în conformitate cu
SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”.
În baza politicii de contabilitate a S.A.“Agrovin Bulboaca” activele nemateriale se reflectă în
contabilitatea financiară la valoarea de intrare care cuprinde valoarea de procurare a lor.
Evaluarea ulterioară a activelor nemateriale existente la întreprindere se efectuează prin metoda
recomandată de SNC 13, astfel activele nemateriale sunt contabilizate la valoarea de intrare
diminuată cu suma amortizării acumulate.
Conform Politicii de Contabilitate amortizarea activelor nemateriale se calculează prin
metoda liniară ţinând cont de duratele de utilizare a acestora.
La finele anului 2008 întreprinderea dispunea de Active nemateriale nete în sumă de 227 107
lei (bil.con.).
La S.A.“Agrovin Bulboaca” toate activele nemateriale de care dispune întreprinderea se află
în folosinţă.
Evidenţa sintetică se ţine în formă automatizată în Jurnal-order cu totalul cumulativ pe
subconturi, evidenţa analitică se ţine pe fiecare tip de activ nematerial şi se prezintă sub formă
de tabel la contul 111.7 „Alte active nemateriale” numită „Borderoude evidenţă a rulajelor”
(Anexa 2.1).
Activele nemateriale care sunt la întreprindere sunt toate achiziţionate. Astfel un exemplu
este procurarea unei instrucţiuni tehnologice ,durata de funcţionare utilă a căruia este 5 ani.
Această instrucţiune tehnologică pentru fabricarea divinului „Zolotoi” a fost procurată în baza
facturii încheiată la 15 mai 2006. Activul nematerial respectiv a fost înregistrat la intrări prin
formula:

6
Debit contul 111.7 „Alte active nemateriale” - 8900lei
Credit contul 521.2 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 8900 lei.
Datoria faţă de furnizor a fost achitată din contul curent şi s-a întocmit prin formula contabilă:
Debit contul 521.2 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - 8 900lei
Credit contul 242„Cont cuent in valuta nationala ” - 8900 lei
La S.A.“Agrovin Bulboaca” amortizarea activelor nemateriale se ţine la contul 113.7
„Amortizarea altor active nemateriale” şi ca la activele nemateriale evidenţa se duce pe conturi
sintetice şi pe analitice. Metoda de calcul a uzurii este metoda liniară.
Amortizarea anuală = valoarea de intrare / durata de funcţionare utilă
Pentru calcularea uzurii putem folosi exemplu anterior, adică dreptului de utilizare a unei
instrucţiuni tehnologice. Valoarea iniţială a activului este 8 900.00 lei, termenul de utilizare este
de 5 ani, de aici putem spune că lunar întreprinderea casează 148,33 lei din activul nematerial ,
(Anexa 2.2).
Amortizarea anuală a activului nematerial = 8900,00/5=1780,00 lei
Amortizarea lunară = 1780,00/12= 148,33 lei
Norma de amortizare = 100 % / 5 ani (DFU) = 20 %
Amortizarea anuală = valoarea de intrare x norma de amortizare=8900 x 20%=1780,00
Formula contabilă este:
Debit contul 813.2 „Consumuri indirecte de producţie” - 148,33 lei
Credit contul 113.7 „Amortizarea activelor nemateriale” - 148,33 lei
Decontarea amortizării activelor materiale ieşite:
Debit contul 113.7 „Amortizarea activelor nemateriale” – 148,33 lei
Credit contul 111.7 „Alte active nemateriale” - 148,33 lei
Activele nemateriale sunt scoase din evidenţa contabilă numai după ce le expiră termenul de
utilizare prin actul de casare a activelor nemateriale (Anexa 2.3). La ieşirea lor din gestiune se
întocmeşte Actul de casare a activelor nemateriale.
Borderoul de calcul al amortizării activelor namateriale (Anexa 2.2) se întocmeşte pe fiecare
activ nematerial separat. În el se înscrie: denumirea activului, data punerii în exloatare, valoarea
de bilanţ, uzura la începutul lunii, formula contabilă, uzura calculată pe lună, valoarea probabilă
rămasă, semnătura contabilului.
În Registrul contabil (Anexa 2.1) se reflectă suma amortizării calculate, se întocmeşte pe
fiecare instrucţiune separat şi conţine: soldul la începutul perioadei, soldul la sfîrşitul perioadei,
rulajul debitor, rulajul creditor şi semnătura contabilului şef.

7
3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Active materiale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală, pot
fi utilizate de întreprindere pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active se contabilizează în
conformitate cu SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.
La S.A.“Agrovin Bulboaca” activele materiale pe termen lung se grupează în:
- Active materiale în curs de execuţie 177383 lei;
- Terenuri cu construcţii 205635 lei;
- Mijloace fixe 93587215 lei: (clădiri, construcţii speciale, mijloace de transport,
maşini şi utilaje).
Evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de mijloace fixe separat.Valoarea de bilanţ a
activelor materiale pe termen lung pentru anul 2008 este de 55620319 lei, uzura 38349914 lei
(bil.con.,Anexa 13).
Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung are loc în momentul recunoaşterii
elementelor respective drept active la valoarea de intrare. La S.A.“Agrovin Bulboaca” valoarea
de intrare a activelor materiale în curs de execuţie sau a mijloacelor fixe în perioada de creare
constituie pentru:
- obiecte create de întreprindere - la costul efectiv;
- clădirile şi construcţiile speciale construite în antrepriză – la costul efectiv;
- maşinile şi utilajele procurate - la valoarea de cumpărare, inclusiv in cheltuielile la
achiziţia acestora.
Calea de intrare a activelor materiale pe termen lung la întreprindere este doar procurarea
contra mijloacelor băneşti. Astfel un exemplu este procurarea unui mijloc fix cu factură fiscală
la data de 31 octombrie 2008 „Pompă de vid MICROS (Anexa 3.1).
Mijlocul fix respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula:
Debit contul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie” - 7000lei
Debit contul 534.2”Datorii privind taza pentru valoare adăugată” – 1166,67 lei.
Credit contul 521.2 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 5833,33 lei
Uzura mijloacelor fixe la uzină se calculează prin metoda liniară, luându-se ca bază durata
de funcţionare utilă a acestora. Constatarea activului drept element a activelor materiale pe
termen lung are loc în cazul când poate funcţiona la întreprindere mai mult de un an, se află în
posesia întreprinderii pentru a fi utilizat în activitatea sa.

8
La momentul dării în exploatare se întocmeşte procesul verbal de primire-predare a mijlocului
fix şi se întocmeşte formula contabilă.
Debit contul 123.7 „Mijloace fixe”
Credit contul 121.3 „Active materiale în curs de execuţie”
Uzura la S.A.“Agrovin Bulboaca” se calculă după metoda liniară, ţinând cont de valoarea
probabilă rămasă, care este stabilită de întreprindere conform prevederilor din Politica de
contabilitate. Conform acestui calcul suma uzurii calculate a mijloacelor fixe se repartizează şi se
include în consumuri.
Evidenţa analitică a uzurii mijloacelor fixe se ţine pe feluri de obiecte, iar pentru evidenţa
sintetică este destinat contul de pasiv 124 „Uzura mijloacelor fixe”. În credit acestui cont se
reflectă sumele uzurii mijloacelor fixe calculate, iar in debit casarea sumei uzurii calculate a
mijloacelor fixe. Soldul creditor reprezintă suma uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la
întreprindere la finele perioadei de gestiune.
Evidenţa sintetică a uzurii se efectuează de către contabil automatizat unde este reflectată
suma uzurii calculată lunar şi repartizarea ei la consumuri în funcţie de destinaţia acestora. La
întreprindere se utilizează „Borderoul de calcul a uzurii” (Anexa 3.7), amortizarea se calculează
automat conform programei, pentru fiecare obiect în parte.
Exemplu: se calculează amortizarea mijlocului fix „Autocamion Mercedes” care a fost
procurat la data de 28.05.08 valoarea de intrare 5000 lei, durata de funcţionare utilă 7 ani, lunar
întreprinderea casează 59,52 lei (Anexa 3.7).
Formula contabilă este:
Debit contul 813.1,, Uzura şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe
utilizate în producţie” –59,52 lei
Credit contul 124.4 „Uzura mijloacelor de transport” –59,52 lei (Anexa 3.7)
Ieşirea mijloacelor fixe în cazul uzurii depline se perfectează cu actul de lichidare a
mijloacului fix (Anexa 3.4) care este semnat de comisia mumită de conducător. În exempul dat
se casează mijlocul fix „Pompă 45/54” cu numărul de inventar 7-4486.
În baza actului de lichidare a mijloacelor fixe (Anexa 3.4) se întocmesc următoarele formule
contabile:
1. Reflectăm decontarea uzurii:
Debit contul 124.3 „Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie” –3787.90 lei
Credit contul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie”– 3787.90 lei
2. Reflectăm decontarea valorii de bilanţ:
Debit contul 721.2 „Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” – 12.10 lei
Credit contul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie” – 12.10 lei

9
3. Reflectăm materialele rămase (fierului uzat) în urma casării mijlocului fix:
Debit contul 211.6 „Alte materiale” – 20 lei
Credit contul 621.2 „ Venituri di ieşirea activelor materiale pe termen lung” - 20 lei
La ieşirea activelor materiale pe termen lung prin vindere în baza facturii fiscale (Anexa 3.2)
încheiată la data de 6 martie 2009 între S.A.„Agrovin Bulboaca” şi S.A.„COLASS” se întocmesc
formulele contabile:
1. Reflectăm preţul de vînzare:
Debit contul 221.1 ,,Facturi de primit din ţară” – 6000lei
Credit contul 534.2 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată” – 1000 lei
Credit contul Ct 621.2 „Venituri di ieşirea activelor materiale pe termen lung” – 5000 lei
2. Decontăm uzura acumulată:
Debit contul 124.3 “Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie” – 290.78 lei
Credit contul 123.3 “Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie”- 290.78 lei
3. Decontăm valoarea de bilanţ:
Debit contul 721.2 „Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” –290.78 lei
Credit contul 123.3 “Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie” - 290.78 lei
Existenţa mijloacelor fixe se poate uşor de determinat cu ajutorul inventarierii.
Inventarierea este un ansamblu de operaţii prin care se constată existenţa integrităţii
patrimoniului întreprinderii la data la care se execută inventarierea.
La S.A.“Agrovin Bulboaca” inventarierea se face în baza Regulamentului privind
inventarierea nr. 30 din 5.03.2001. Astfel în baza „Listei de inventariere” (Anexa 3.5) s-a
efectuat inventarierea secţiei de vinificare.
Comisia de inventariere a întocmit Lista de inventariere a mijloacelor fixe, care trebuie să
conţină informaţie privind obiectele de inventar ce vor fi supuse inventarierii. După efectuarea
inventarierii rezultatele acestuia se înscriu în „Procesul verbal al şedinţei comisiei de
inventariere” .
Evidenţa analitică şi sintetică se face pe fiecare secţie şi pentru fiecare mijloc fix în parte
(Anexa 3.6).
Reparaţia mijloacelor fixe se face cu scopul menţinerii lor în stare normală de funcţionare,
majorării capacităţii de producţie a mijloacelor fixe, majorării duratei de funcţionare utilă.
Întreprinderea analizată efectuează doar reparaţie în antrepriză, în urma căreia antreprenorul
suportă toate cheltuielile de reparaţie, iar în momentul finisării prezintă întreprinderii factura
fiscală (Anexa 3.3) încheiată între S.A.“Agrovin Bulboaca” şi „PRODTEHMET” SRL la data de
15 decembrie 2008. În cazul acestei reparaţii consumurile se acumulează în debitul contului 121
„Active materiale în curs de execuţie” şi se întocmeşte formula contabilă:

10
Debit contul 121 „Active materiale în curs de execuţie” – 1720.98 lei
Debit contul 534.2 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată” – 344.20 lei
Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt” – 2065.18 lei.
4. Contabilitatea arendei
Arenda este acordul potrivit căruia arendatorul cedează arendaşului contra unei plăţi
dreptul de utilizare a activelor în decursul unei perioade de timp conform unui Contract de
arendă (anexa 4.1).
În data de 01 august 2008 a fost semnat contractul de locaţiune numărul 6, pe o durată de 3
ani şi o suprafaţă de 16.6 metri pătraţi, între S.A.“Agrovin Bulboaca” şi Banca de economii
S.A.conform căreia plata pentru arenda încăperii alcătuieşte 315,00 lei lunar .
La predarea clădirii în arendă conform facturii fiscale din 30 ianuarie 2009 (Anexa 4.2) se
întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 228.1 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” – 262.50 lei
Credit contul 612.2 „Alte venituri operaţionale” – 262.50 lei
De asemenea aici se reflectă şi TVA:
Debit contul 228.1„Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” – 52.50 lei
Credit contul 534.2 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 52.50 lei.
Arenda operaţională reprezintă un tip de arendă în care riscurile şi avantajele aferente
utilizării activelor arendate, precum şi dreptul de proprietate asupra activelor sînt asumate de
arendator, arendatorul transmite activele sale arendaşului pe un termen anumit pentru
satisfacerea necesităţilor temporare, la expirarea termenului de arendă acestea se restituie.
Leasingul este activitate de întreprinzator, de investire a unor mijloace temporar disponibile
sau împrumutate, ce se desfăşoara pe bază de contract, conform căruia locatorul (creditorul
finanţator) procură cu titlu de proprietate echipamentul indicat de locatar de la vînzatorul
(furnizorul) stabilit de acesta şi îl acordă contra plata locatarului în posesiune şi folosinţă
temporară în scopuri de întreprinzator.

11
5. Contabilitatea stocurilor
Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind categorii de bunuri economice aflate la dispoziţia
întreprinderii şi destinate pentru a fi consumate la prima lor utilizare, a fi înregistrate ca
producţie în curs de execuţie, a fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de
producţie.
S.A.“Agrovin Bulboaca” achiziţionează materiale necesare procesului de producţie atât pe
bază de contract încheiate cu furnizorii, cât şi fără contract. Evidenţa materialelor la depozit este
dusă automatizat prin intermediul „Registrului soldurilor” (Anexa 5.2), care se întocmeşte pentru
fiecare tip de material în parte. În registru are loc înregistrarea intrărilor şi ieşirilor de acest tip de
material la data când au avut loc. Evidenţa acestor registre şi responsabil de corectitudinea lor
este gestionarul depozitului care poartă răspundere materială pentru toată mişcarea materialelor.
Intrările de materiale se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc
materialele procurate. În calitate de documente primare este:
• „Factura fiscală” (Anexa 5.10.a) atunci când plătitorul este înregistrat ca plătitor de TVA.
S.A.“Agrovin Bulboaca” procură materiale de la ICS Spica VLI”SRL în baza facturii fiscale
seria SU 1984097 în sumă de 450 lei, inclusiv TVA,(Anexa 5.10.a). Se întocmeste:
Debit contul 211.6 „Alte materiale” – 375.01lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” –375.01lei
Respectiv se reflectă şi suma TVA:
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” –74.99lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” –74.99lei
Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula:
Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 450 lei
Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 450 lei
• „Actul de achiziţie a mărfurilor” (Anexa 5.5) este întocmit când materialele sunt
procurate de la o persoană fizică şi se achită 5% din valoarea materialelor la bugetul
de stat.
S.A.“Agrovin Bulboaca” a procurat materie primă de la persoana fizică Bivol Victor în sumă
de 12376 lei, se înregistrează următoarele formule contabile (Anexa 5.5):
Debit contul 211.6 „Alte materiale” – 12376 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 12376 lei
Suma de 5% o reflectăm:

12
Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”–618.8 lei
Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 618.8 lei
Delegaţiile (Anexa 5.4.a şi 5.4.b) la S.A.“Agrovin Bulboaca” se întocmesc de către contabil,
forma standart (formular tipizat forma M – 2), se completează numele, numărul şi seria
buletinului de identitate a delegatului, data, întreprinderea de la care este delegat, valorile de
materiale, semnăturile contabilului, delegatului şi conducătorului întreprinderii.Delegaţiile se
eliberează pe 10 zile, după expirarea termenului ele se anulează. Evidenţa delegaţiilor se duce în
Registrul de evidenţă a delegaţiilor (Anexa 5.4).
Dintre OMVSD folosite la S.A.“Agrovin Bulboaca” putem menţiona: echipament de
protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, echipament şi dispozitive. Pentru evidenţa sintetică a
OMVSD sunt destinate conturile 213„Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” şi contul 214
„Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.
Întreprinderea S.A.“Agrovin Bulboaca” procură OMVSD în valoare de 2928.70 lei (Anexa
5.15), TVA – 20 %. La sfîrşitul anului în urma inventarierii OMVSD nu s-au constatat în
folosinţă.
1. Reflectăm aprovizionarea de la furnizor cu OMVSD (Anexa 5.15):
Debit contul 213 „OMVSD” – 2080.78 lei
Debit contul 534.2 „Datorii privind TVA” – 346.78 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile fiscale” – 1733.94 lei
2. Refelectăm darea în folosinţă a OMVSD:
Debit contul 213.2 „OMVSD în exploatare” – 2080.78 lei
Credit contul 213.1 „OMVSD în stoc” – 2080.78 lei
3. Reflectăm uzura OMVSD date în folosinţă (la S.A.“AgrovinBulboaca” există „Borderou
special de calcul a uzurii OMVSD):
Debit contul 813.8 „Consumuri indirecte de producţie” - 2080.78 lei
Credit contul 214 „Uzura OMVSD” - 2080.78 lei
4. Casarea OMVSD se face prin formula:
Debit contul 214.1 „Uzura OMVSD” - 2080.78 lei
Credit contul 213.2 „OMVSD” - 2080.78 lei
La ieşirea OMVSD se perfectează actul de casare a OMVSD (Anexa 5.16.2 şi 5.16.3), proces
– verbal de casare a OMVSD (Anexa 5.16.4). Conform Politicii de contabilitate (Anexa 1.3)
evaluarea OMVSD se face la valoarea de bilanţ a OMVSD.
Producţia în curs de execuţie este producţia care se găseşte în fazele intermediare de
prelucrare sau executare, nefiind încă nici produse finite, nici semifabricate, precum şi produse
necompletate în întregime.

13
La S.A.“Agrovin Bulboaca” producţia în curs de execuţie se stabileşte la sfîrşitul prioadei
prin inverntariere se stabileşte costul efectiv (valoarea de bilanţ) al producţiei în curs de execuţie.
1. S-a primit poamă pentru fabricarea „Mustului european” în valoare de
9999999.99 lei conform actului de producere (Anexa 5.18.1) formula contabilă:
Debit contul 215 „Producţia în curs de execuţie” – 9999999.99 lei
Credit contul 811 „Producţia de bază” – 9999999.99 lei
2. S-a transformat mustul european în vin „Caberne vin materie primă, natural, de
calitate” (Anexa 5.18.2):
Debit contul 215 „Producţia în curs de execuţie” – 532003.32 lei
Credit contul 215 „Producţia în curs de execuţie” – 532003.32 lei
3. S-a îmbuteliat vinul alb sec 0.7 „Chardonnay” (Anexa 5.19.3):
Debit contul 216 „Producţie finită” – 15279.99 lei
Credit contul 215 „Producţia în curs de execuţie” – 15279.99 lei
Produsele cuprind semifabricatele, produse finite, şi produsele reziduale. Evidenţa sintetică a
producţiei se ţine în Jurnal – order la contul 216 „Producţie finită” cu total pe subconturi.
Evidenţa analitică a producţiei finite este dusă aparte pentru fiecare fel de produse. Evidenţa
la preţul de cost se duce în „Situaţia de rulaj a producţiei la preţ de cost” (Anexa 5.19), unde se
indică mişcarea produselor, denumirea fiecărui produs, cantitatea, preţul şi costul acesteia.
După ce produsele s-au fabricat ele sunt transportate la încărcare unde le este controlată
calitatea şi rezistenţa produselor şi de asemenea se controlează dacă poate fi date în exploatare.
Producţia finită S.A.“Agrovin Bulboaca” o realizează pe teritoriul R. Moldova dar şi peste
hotare. Vânzarea se perfectează prin „Factura fiscală” (Anexa5.20) şi se întocmeşte formula:
Debit contul 221.4 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” - 2720,00 lei
Credit contul 534.2 „Datorii privind TVA” – 453,33 lei
Credit contul 611.1 „Venituri de vînzări” – 2266,67 lei
Sînt cazuri cînd se întoarce producţia din anumite pricini, atunci se întocmeşte actul de
returnare a mărfii (Anexa 5.21.3). La filiale cînd se transmite producţia se întocmeşte factura de
expediţie (Anexa 5.21.2). Obiectele vândute sunt înregistrate în „Registrul soldurilor şi rulajelor
în preţuri de vânzare” pe fiecare obiect vîndut în parte. TVA nu se calculă deoarece producţia
este exportată.
Inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale se efectuează conform Regulamentului cu
privire la inventariere şi anume odată pe an. Rezultatul inventarierii se înregistrează în Lista de
inventariere a rezultatealor (Anexa 5.9), actul de inventariere (Anexa 5.9.2). Diferenţele
constatate la inventariere se contabilizează astfel: - Plusuri de materiale (Anexa 5.9)
Debit contul 211 „Materiale”

14
Credit contul 612.7 „Alte venituri operaţionale”
- Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilitate (Anexa 5.9.1)
Debit contul 714.7 „Alte cheltuieli comerciale”
Credit contul 211 „Materiale”.
6. Contabilitatea creanţelor
Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte
persoane fizice şi juridice la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau altor acte
normative. Cu orice client al întreprinderii se încheie un contract comercial în care se indică
obiectul contractului, suma contractului, termenul de scadenţă, adresele juridice ale părţilor
participante la încheierea contractului şi alte condiţii suplimentare.
Conform Politicii de contabilitate (Anexa 1.3) la S.A.“Agrovin Bulboaca” creanţele curente şi
cele pe termen lung sunt reflectate în contabilitate la valoarea nominală.
Creanţe comerciale reprezintă a cea parte a creanţelor care apar în cazul cînd momentul
transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate asupra produselor, mărfurilor şi altor
active livrate, precum şi cel al prestării de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora.
Produsele finite şi evidenţa livrărilor se ţine în „Cartea de livrări a produselor finite”, în care
se înregistrează numărul de ordine, numărul şi seria facturii în baza căreia sa efectuat livrarea,
denumirea beneficiarului şi deservirea livrării, suma fără TVA şi cu TVA. Evidenţa livrărilor de
produse finite, de mărfuri se ţine şi în mod automatizat în „Registrul vânzărilor”.
Achitarea la vânzarea produselor finite, mărfurilor se efectuează fie prin transfer în baza
„Dispoziţiei de plată” (Anexa 7.9) de la bancă, fie prin achitarea în numerar în casierie.
Dt 221.4 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”– 40000lei
Ct 611 „Venituri din vînzări” – 40000lei
S.A.“Agrovin Bulboaca” nu creează rezerve aferente contului 222 „Corecţii la datorii
dubioase”.
Evidenţa creanţelor comerciale la societate se ţine pe debitori şi pe termenul de achitare a
acestora, astfel la expirarea termenului de achitare, acestea se casează trecându-se la cheltuieli
comerciale prin formula contabilă:
Dt 712 „Cheltuieli comerciale”
Ct 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Acordarea avansului se face în baza „cont - facturii” şi plata este confirmată prin „Dispoziţia
de plată” (Anexa 8.9), aici se întocmeşte formula contabilă la suma virată:
Dt 224 „Avansuri pe termen scurt acordate –40000 lei
Ct 242 „Cont curent in valuta nationala” –40000lei

15
Creanţele privind decontările cu bugetul apar ca urmare a diferenţelor dintre sumele calculate
şi achitate la buget a impozitelor şi taxelor.
Conform anexei la Bilanţul contabil creanţele privind decontările cu bugetul (pentru
impozitele şi taxele republicane) ale S.A.“Agrovin-Bulboaca” pentru anul 2008 au fost in sumă
de 7245366 lei.
Creanţele apar în legătură cu administrarea şi contabilizarea TVA. Dacă suma TVA aferentă
procurărilor depăşeşte suma TVA aferentă volumului livrărilor în perioada fiscală (1 lună)
diferenţa la sfârşitul lunii se trece în categoria Creanţelor pe termen scurt privind decontările cu
bugetul, care se contabilizează în contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu
bugetul”.
Creanţele personalului reprezintă datorii ale angajaţilor faţă de întreprindere şi apar în urma:
1. acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans)
2. recuperării de către gestionari a daunei materiale cauzate.
3. alte datorii.
Pentru evidenţa sintetică a creanţelor pe termen scurt ale personalului se utilizează contul de
activ 227”Creanţe pe termen scurt ale personalului”.
Evidenţa analitică a creanţelor personalului se ţine pe fiecare debitor, pe tipuri de creanţe
(Anexa 6.6).
Creanţele personalului se înregistrează în contabilitatea întreprinderii în baza ordinului de plată
şi a listei de plată.
Titularii de avans sunt angajaţii întreprinderii, cărora li se eliberează mijloace băneşti spre
decontare, necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmează a fi suportate de angajatul
respectiv în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
La eliberarea avansurilor din casă , în baza „Dispoziţiei de plată” (Anexa 6.8) se întocmeşte
formula contabilă:
Dt 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” – 678 lei
Ct 241 „Casa” – 678 lei
În termen de trei zile titularul de avans trebuie să prezinte în contabilitate „Decontul de avans”
(Anexa 6.8) în care se indică suma primită şi suma efectiv cheltuită. În baza decontului de avans
se întocmeşte formula:
Dt 713,,Cheltuieli generale şi administrative” – 678 lei
Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”– 678 lei
În afară de creanţele comerciale, creanţele personalului, creanţele bugetului în procesul
activităţii economice a întreprinderii apar şi alte creanţe pe termen scurt. (aferente vânzării
mărfurilor către întreprinderile de colaborare).

16
Pentru generalizarea existenţei şi mişcării acestor creanţe la S.A.“Agrovin Bulboaca” este
destinat contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”.
Evidenţa analitică a altor creanţe pe termen scurt se ţine pe fiecare debitor. Constatarea altor
creanţe pe termen scurt se face în baza documentelor justificative.
Toate creanţele le putem vedea în Anexa 6.9.
7. Contabilitatea mijloacelor băneşti
Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. La S.A.“Agrovin
Bulboaca” mijloacele băneşti se clasifică după mai multe criterii:
1. În funcţie de valuta exprimată:
- mijloace băneşti în valută naţională
- mijloace băneşti în valută străină
2. În funcţie de locul păstrării şi forma de exprimare:
- mijloace băneşti în numerar care se păstrează în casierie
- mijloace băneşti la conturile bancare (la contul curent)
La S.A. „Agrovin Bulboaca”, încasarea şi păstrarea numerarului, precum şi decontările în
numerar se efectuează prin casierie.
Modul de efectuare a operaţiunilor în casierie este stabilit prin Normele pentru efectuarea
operaţiunilor de casa în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea
Guvernului R.M. nr.764 din 25.11.1992, cu modificările şi completările ulterioare .
Operaţiunile în casierie sunt efectuate de către casier, care poartă toată responsabilitatea
materială pentru integritatea disponibilului bănesc. Responsabilitatea materială poartă un
caracter juridic numai în cazul cînd cu casierul s-a încheiat contractul de răspundere materială
(anexa 7.11).
În casieria întreprinderii banii în numerar pot fi primiţi din contul bancar, din vînzarea în
numerar a produselor, mărfurilor, în urma rambursării avansurilor neutilizate de către titularii de
avans.
Casierul primeşte numerarul în casierie din contul bancar în baza delegaţiei bancare
(anexa 8.10), întocmit de către contabilul - şef sau altă persoană numită de acesta. În
delegaţie se indică denumirea emitentului delegaţiei , numele şi prenumele mandatorului,
suma solicitată în litere, codul fiscal al întreprinderii, codul băncii, numărul contului, localitatea
emiterii, data, luna, anul. Verso-ul delegaţiei cuprinde suma divizată după destinaţie
(achiziţionarea produselor agricole), semnăturile emitentului, prima - a conducatorului şi a
doua-a contabilului - şef sau a altor persoane cu dreptul de a pune semnătura respectivă
adeverite prin ştampila întreprinderii, datele din buletinul de identitate al persoanei care
primeste numerarul.

17
La intrarea mijloacelor băneşti în casierie din contul bancar şi în alte cazuri se
întocmeşte dispoziţia de încasare (anexa 7.3 şi 7.4) semnată de contabilul - şef sau altă
persoană împuternicită.
Evidenţa operaţiunilor privind existenţa şi fluxurile mijloacelor băneşti în casieria
întreprinderii se ţine în contul de activ 241,, Casa ’’. În debitul acestui cont se reflectă
încasarea mijloacelor băneşti în casieria întreprinderii, iar în credit se reflectă utilizarea
mijloacelor băneşti din casierie. Soldul contului 241 ,, Casa ’’ este debitor şi reprezintă
suma mijloacelor băneşti în numerar în casieria întreprinderii la finele perioadei de
gestiune.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” pe data de 26 februarie 2009 în baza dispoziţiei de
încasare nr.93 şi 94 au fost încasate urmatoarele sume:
-privind plata vinului procurat, de la “Negustorii” SRL (anexa 7.4).
Debit contul 241 “Casa” – 800,00 lei
Credit contul 221.1 “Facturi de primit din ţară” – 800,00 lei
-privind plata pentru apă de la Samson Vera (anexa 7.3).
Debit contul 241 “Casa” – 985,00 lei
Credit contul 229.4 “Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii” – 985,00 lei
Chitanţa la dispoziţia de încasare semnată de contabilul-şef şi casier se certificată prin
ştampila casierului şi serveşte drept confirmare a primirii numerarului.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” pentru eliberarea numerarului din casierie se întocmeste
dispoziţia de plată semnată de către conducătorul şi contabilul-şef al înterprinderii sau alte
persoane împuternicite, care reprezintă un ordin de a transfera beneficiarului o anumită
suma de bani, utilizată pentru stingerea datoriilor financiare şi comerciale ale
întreprinderii.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” din casierie la data de 26.02.09 au fost eliberate
urmatoarele sume:
-conform disp. de plată nr.97, eliberată lui Smocinschi Piotr Filimon, baza - salariului.
(anexa 7.6):
Debit contul 531.1 „Datorii privind retribuirea muncii” – 300,00 lei
Credit contul 241 „ Casa” – 300,00 lei
-conform disp. de plată nr.98 , eliberată lui Jizdan Tudor, în baza actului ah 163731 din
06.10.08. (anexa 7.5)
Debit contul 539.3 „Datorii pe termen scurt faţă de alţi creditori” – 3000,00 lei
Credit contul 241 „Casa” – 3000,00 lei

18
-conform dispoziţiei de plată nr.99, eliberată lui Alexa Vitalie, în baza restituirii
datoriei. (anexa 7.8)
Debit contul 413.1 „Împrumuturi pe termen lung în părţi nelegate” – 70000,00 lei
Credit contul 241 „Casa” – 70000,00 lei
-conform dispoziţiei de plată nr.100, eliberată lui Oprea Evghenia Nicolai, în baza
salariu (anexa 7.7):
Debit contul 531.1 „Datorii privind retribuirea muncii” – 1000,00 lei
Credit contul 241 „Casa” – 1000,00 lei.
La sfirşitul fiecarei zile de muncă dispoziţia de încasare şi plată se înregistrează de către
casier în registrul de casă (anexa 7.2) , în care se determină soldul de mijloace băneşti în
casierie la începutul zilei, încasările şi ieşirile acestora în cursul zilei, precum şi soldul la
sfirşitul zilei.
Registrul de casă se întocmeste în doua exemplare: primul exemplar rămîne în casierie, iar al
doilea se detaşează de la registru şi serveşte casierului drept raport, care împreuna cu
documentele anexate se prezintă la contabilitate.
Evidenţa operaţiunilor în casierie se ţine în registre, formularele cărora, în funcţie de modul
de prelucrare a informaţiei (automatizată sau manuală), se determină de sinestătător de către
întreprindere, luîndu-se în consideraţie necesităţile informaţionale la întocmirea Raportului
privind fluxul mijloacelor băneşti (anexa 13) şi se trec în Cartea Mare .
Toate întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, sunt obligate
să pastreze mijloacele băneşti temporar libere în instituţiile bancare.
Modul de deschidere, administrare şi închidere a conturilor bancare este reglementat de
prevederile Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din
R.M. aprobat prin Hotărirea Consiliului de Administratie al B.N.M. Nr. 415 din 30.12.1999.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în
valută naţională în conturile curente ale întreprinderii este destinat contul de activ 242,, Conturi
curente în valută naţională ”. În debitul contului 242 se reflectă încasarea mijloacelor
băneşti în conturile curente în valută naţională, iar în credit se reflectă utilizarea
mijloacelor băneşti din conturile curente. Soldul contului 242 este debitor şi reprezintă
suma mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională la finele perioadei de
gestiune şi se reflectă în capitolul 2 ,,Active curente ’’ din Bilantul contabil.
În luna februarie 2009 la S.A. „Agrovin Bulboaca”, potrivit analizei contului 242 ,,Cont
curent în valută naţională’’ (anexa 7.21) au fost întocmite următoarele înregistrări
contabile:

19
1. Încasarea mijloacelor băneşti de la cumpărători şi clienţi pentru bunurile vîndute şi serviciile
prestate:
Debit contul 242 ,,Cont curent în valută naţională’’ -1747053,64 lei;
Credit contul 221 ,,Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale -1747053,64 lei.
2. Încasarea mijloacelor băneşti din contul curent în valută naţională în casierie:
Debit contul 241 ”Casa”- 411600,00 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”-411600,00 lei
3. Achitarea datoriilor faţă de alte întreprinderi şi persoane privind facturile comerciale :
Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”-1596131,27 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”- 596131,27 lei
4. Achitarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală:
Debit contul 533 “Datorii privind asigurările”-10432,87 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”-10432,87 lei
5. Achitarea cheltuielilor generale si administrative:
Debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative”- 3764,00 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”- 3764,00 lei
6. Achitarea impozitului pe venit
Debit contul 534.7”Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice”
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
7. S-au depus bani din casierie în contul curent:
Debit contul 242” Cont curent în valută naţională”- 457315,00 lei
Credit contul 241 ”Casa”- 457315,00 lei.
Mijloacele băneşti din conturile curente în valută naţională se utilizează pentru
achitarea datoriilor faţă de furnizori, antreprenori, bănci, buget, organele de asigurări sociale
şi de asistenţă medicală, personal şi alţi creditori; pentru deschiderea conturilor de depozit
şi speciale la bănci; pentru eliberarea numerarului din casierie şi efectuarea altor
operaţiuni.
Operaţiunile economice privind mişcarea mijloacelor băneşti pe contul curent se reflectă în
registrul contului 242 ,,Cont curent în valută naţională’’. La sfîrşitul perioadei de gestiune
datele din acest registru se utilizează la întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor
băneşti şi se trec în Cartea Mare.
La deschiderea contului în valută străină, de regulă, între întreprindere şi instituţia bancară
se încheie un contract de deservire în care se stipulează nomenclatorul serviciilor prestate
de bancă, comisioanele, drepturile şi obligaţiile părţilor etc.

20
Modul de efectuare a operaţiunilor prin contul în valută străină este reglementat de
legislatia în vigoare. Astfel, în contul în valută straină al înterprinderii mijloacele pot fi
primite numai prin virament, dacă o altă modalitate nu este prevazută de B.N.M.
Efectuarea operaţiunilor în valută străină necesită folosirea de către întreprinderi a
documentelor prevăzute în Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile
utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare aprobat prin Hotărîrea Bancii Naţionale a Moldovei
Nr.168 din 08.06.2000, ca :dispoziţia de plată în valută, nota de contabilitate, ordinul de
plată în valută, ordinul de încasare în valută.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în valută
străină este destinat contul de activ 243 ,,Cont curent în valută străină’’. În debitul contului 243
se reflectă încasarea mijloacelor băneşti în valută străină, iar in credit se reflectă utilizarea
acestora. Soldul contului 243 este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti în valută
străină la finele perioadei de gestiune şi se reflectă în capitolul 2 ,,Active curente’’ din
Bilantul contabil.
Conform analizei la contul 243 “Cont curent în valută străină” la S.A.„Agrovin Bulboaca” au
avut urmatoarele operaţiuni (anexa 7.31):
1.Înregistrarea în conturile valutare a sumei pentru produsele vîndute peste hotare:
Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”- 1563243,28 lei
Credit contul 221.2 ”Facturi de primit din străinătate”- 1563243,28 lei
2. Înregistrarea venitului din diferenţe de curs valutar:
Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”- 11155,18 lei
Credit contul 622.3”Venituri din diferenţe de curs valutar”-11155.18 lei
3. Achitarea penalităţilor şi amendei pentru reţinerea vagoanelor conform contractului:
Debit contul 221.2 “Facturi de primit din străinătate”- 928056,01 lei
Credit contul 243 “Cont curent în valută străină”- 928056,01 lei
4. Achitarea serviciilor bancare:
Debit contul 713.9 ”Alte cheltuieli generale şi administrative”-2784,21 lei
Credit contul 243 “Cont curent în valută străină”- 2784,21 lei
5. Achitarea dobînzii pentru credit:
Debit contul 714.5 “Transferuri băneşti în expediţie”- 142878,47 lei
Credit contul 243 “Cont curent în valută străină”-142878,47 lei
6. Achitarea diferenţei de curs valutar nefavorabilă:
Debit contul 722.3 “Cheltuieli privind diferenţe de curs valutar”- 294,56 lei
Credit contul 243 “Cont curent în valută străină” - 294,26 lei

21
Ca urmare a modificării cursului de schimb valutar în perioada dintre data efectuării
operaţiunii în valută străină şi data achitării acesteia sau data întocmirii Rapoartelor
financiare apar diferenţe de curs valutar ce rezultă din reflectarea în contabilitate şi
Rapoartele financiare a aceleiaşi operaţiuni în valută străină la diferite cursuri de schimb
valutar, precum şi din recalcularea mijloacelor bănesti, creanţelor, capitalului nevărsat şi
datoriilor în valută străină la data întocmirii Bilanţului contabil.

8. Contabilitatea investiţiilor
Investitiile reprezinta mijloacele alocate de catre întreprindere în scopul îmbunataţirii situatiei
sale financiare prin obtinerea veniturilor sub forma de dobinzi sau dividende.
Clasificarea investitiilor:
Dupa destinatia de investire a activelor :
- financiare care reprezinta activele intreprinderii alocate in capitalul statutar ale
altor unitati economice, titluri de valoare, imprumuturi acordate altor persoane fizice.
- materiale reprezinta activele intreprinderii alocate in terenuri, cladiri, aur, valori
materiale.
Dupa directii de investire:
- investitii in parti nelegate unde cota de participatie in capitalul statutar al altor
intreprinderi nu depaseste 20%;
- investitii in parti legate intreprinderea in care cote de detinere depaseste 20%.
Dupa termenul de detinere:
- pe termen scurt
- pe termen lung.
Evaluarea initiala reprezinta valoarea de intrare a investitiilor care este egală cu valoarea de
cumparare plus cheltuielile de achizitie. Evaluarea ulterioara reprezinta valoarea iesirii
investitiilor, intocmirii Bilantului contabil.
Contabilizarea investitiilor depinde de modul de procurare: procurarea contra mijloacelor
banesti, procurarea in contul emiterii de catre investitor a actiunilor sale proprii, procurarea prin
schimb cu alte active.

22
9. Contabilitatea capitalului propriu
Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor
întreprinderii şi reprezintă sursa de formare a mijloacelor proprii ale întreprinderii. Capitalul
propriu cuprinde capitalul statutar, suplimentar, rezervele, profit nerepartizat şi capitalul
secundar.
La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul statutar,
suplimentar, rezervele, profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului
statutar, iar ultimele patru (capitalul nevărsat, retras, pierderea neacoperită, profitul utilizat al
anului de gestiune) se înregistrează cu semnul minus, corectând mărimea capitalului.
Capitalul statutar al Societăţii conform „Statutului” (Anexa 1.3) este compus din depuneri
băneşti şi patrimoniu în sumă totală de 21258028 lei.
De la momentul constituirii întreprinderii şi până în momentul de faţă suma capitalului
statutar nu s-a schimbat. Capitalul statutar este compus din acţiuni autorizate spre plasare şi
plasate 5314507 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 4 lei/acţiunea.
La formarea capitalului statutar au fost întocmite următoarele formule contabile:
Debit contul 241 „Casa”
Credit contul 311 „Capital statutar”
Dacă aportul la capitalul statutar nu a fost în mijloace băneşti ci în active materiale, atunci
formula este:
Debit contul 211 „Materiale”
Credit contul 311 „Capital statutar”
În „Raportul privind fluxul capitalului propriu” (bil.con.) constatăm că în anul 2008 S.A.
„Agrovin Bulboaca” dispune doar alte rezerve in suma de 14959145 lei.
Conform legislaţiei Republicii Moldova societăţile pe acţiuni sunt obligate să creeze capital
de rezerve de cel puţin 15% din mărimea capitalului statutar. Acest capital se formează din

23
vărsămintele anuale din beneficiul societăţii în proporţii de 5% din beneficiul net, până la
atingerea mărimii stabilite în actul de constituire.
La crearea rezervelor s-au întocmit următoarele formule:
Debit contul 332.2 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi”
Credit contul 332.1 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi”
De asemenea:
Debit contul 332.2 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi”
Credit contul 321.1 „Rezerve prevăzute de legislaţie”
În componenţa capitalului propriu al întreprinderii se include Profitul (Pierderea) net al
anului de gestiune, şi profitul nerepartizat al anilor precedenţi. Evidenţa profitului net al anilor
precedenţi se ţine cu ajutorul contului 332 „Profit net la anilor precedenţi”.
În dependenţă de direcţiile de utilizare, se întocmesc următoarele formule:
Debit contul 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenţi”
Credit contul 321 „Rezerve prevăzute de legislaţie”
Credit contul 322.1 „Rezerve prevăzute de statut”
Profitul (pierderea) net reprezintă rezultatul financiar al anului de gestiune după impozitare.
Suma profitului net al anului de gestiune se determină în contul 351 „Rezultatul financiar
total”. La finele anului în acest cont se trec veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate tipurile de
activităţi. După reflectarea în acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit, suma
diferenţei dintre rulajul debitor şi cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net. Înregistrarea
la suma profitului net este:
Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 87492 lei
Credit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 87492lei
Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului 333
„Profit (pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil, soldul contului
numit trece la rezultatele anilor precedenţi prin formula:
Debit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 87492 lei
Credit contul 332 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi” – 87492 lei
Evidenţa capitalului statutar este dusă la contul 341.2 „Diferenţe din reevaluarea activelor
materiale pe termen lung”. Evidenţa analitică a diferenţelor din reevaluare a activelor materiale
pe termen lung se ţine pe fiecare obiect în parte.
Perioada de gestiune 1.01.2004 – 1.12.2004 au avut ieşiri de active materiale pe termen
lung în urma cărora s-a înregistrat ecart de reevaluare, pentru care s-a întocmit formula contabilă:
Debit contul 341.2 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”
Credit contul 621.2 „Venituri ale activităţii de investiţie”

24
10. Contabilitatea datoriilor
Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru
bunurile procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii,
faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.
În dependenţă de criteriile de clasificare S.A. „Agrovin Bulboaca” are următoarele datorii:
♦ În funcţie de conţinutul economic
- datorii financiare
- datorii calculate
- datorii comerciale
♦ În funcţie de termenul de achitare
- datorii pe termen scurt
- datorii pe termen lung
La S.A. „Agrovin Bulboaca”datoriile se constată şi se evaluează, conform Politicii de
contabilitate , la suma nominală, inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate.
După constatare, datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării
exerciţiului – atunci când au fost înregistrate în documentele contabile, fiind incluse în rapoartele
financiare în perioada la care se referă, dar nu atunci când se plătesc mijloace băneşti sau se
transmit alte active în schimb.
Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori,
antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care
întreprinderea a beneficiat.
Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt
sunt destinate conturile de pasiv 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522
„Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”, 523 „Avansuri pe termen scurt primite”. În
creditul acestor conturi se înregistrează creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de
la cumpărători, iar în debit achitarea datoriilor şi utilizarea avansurilor. Soldul conturilor
nominalizate este creditor şi reprezintă datoriile comerciale ale întreprinderii la o anumită dată.

25
Procurarea se face în baza facturii fiscale, facturii de expediţie, actului de achiziţie.
La procurare se întocmeşte formula contabila (anexa 10.2):
Debit contul 213 „Materiale” – 1853.84 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 1853.84 lei
La suma TVA:
Debit contul 534.2 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 370.77 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 370.77 lei
În cazul când achiziţia este făcută din străinătate se utilizează contul 521.2 „Facturi de achitat în
străinătate”.
Avansurile primite sunt sume primite în contul vânzării ulterioare a produselor, care până
la livrarea produselor, se consideră datorii.
Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creanţei apărute la vânzare:
Debit contul 523 „Avansuri pe termen scurt primite”
Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a întreprinderii:
- faţă de personal (datorii salariale)
- faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale (datorii sociale)
- faţă de buget (datorii fiscale)
- faţă de fondatori
Datorii faţă de personal cuprind angajamentele întreprinderii privind :
a) Retribuţia muncii
b) Alte operaţii
Calculul salariilor se reflectă în contabilitate astfel:
Atunci când salariile calculate se includ în costul produselor fabricate:
Debit contul 811 „Producţia de bază”
Debit contul 813 „Consumuri indirecte de producţie”
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei:
Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Evidenţa datoriilor faţă de personal se ţin cu ajutorul contului 531 „Datorii faţă de personal
privind retribuirea muncii”.

26
Datoriile privind decontările cu bugetul: Relaţiile agenţilor economici cu bugetul se
concretizează în procesul de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.
Pentru a generaliza informaţia privind decontările cu bugetul este destinat contul 534
„Datorii privind decontările cu bugetul”. Evidenţa analitică a decontărilor cu bugetul se ţine pe
feluri de impozite ţi taxa.
Impozitul pe bunurile imobiliare se achită în baza „Calculului impozitului pe bunurile
imobiliare ale persoanelor juridice ” şi se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 713.4 „Cheltuieli generale şi administrative”
Credit contul 534.5 „Datorii privind decontările cu bugetul”
Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se face în baza documentului „Darea de seamă
pentru amenajarea teritoriului”
Debit contul 713.4 „Cheltuieli generale şi administrative”
Credit contul 534.8 „Datorii privind decontările cu bugetul”
Pentru evidenţa altor datorii pe termen scurt este destinat contul 539 „Alte datorii pe
termen scurt”. Evidenţa analitică a acestora la S.A.„Agrovin Bulboaca” se duce pe fiecare
creditor. Cu ajutorul acestui cont se duce evidenţa datoriilor pentru serviciile de care beneficiază,
pentru apă, servicii de canalizare, energie electrică, servicii de transport etc.
Toate datoriile le putem observa în Anexa 10
Salariul reprezintă datoria întreprinderii faţă de angajaţii săi, pentru munca efectuată, se
mai numeşte datorii faţă de personal
Salariaţii reprezintă numărul de lucrători ai întreprinderii la o dată anumită. Conform
legislaţiei în vigoare, întreprinderea stabileşte de sinestătător statele şi numărul de lucrători, cu
excepţia organizaţiilor bugetare.
Conform actelor normative pot fi utilizate 2 forme de salarizare:
1. pe unitate de timp sau în regie
2. pentru volumul de muncă sau în acord.
Pentru organizarea evidenţei corecte a muncii, a producţiei şi salariului este necesară
determinarea numărului mediu scriptic a personalului la întreprinderii şi evidenţa operativă a
personalului, deoarece personalul scriptic se schimbă continuu în funcţie de procesele de
angajare, transferare, concediere.
Atunci când o persoană vrea să se angajeze la serviciu această persoană depune o cerere de
angajare , în baza acestei cereri se emite „Ordin de angajare”(Anexa 10.4) , care se prezintă
angajatului spre a lua cunoştinţă cu condiţiile şi pentru a se semna. Cu angajatul se încheie un
contract de muncă „Contract individual de muncă”. În acest contract se menţionează funcţia care
o va îndeplini angajatul, perioada angajării, drepturile şi obligaţiile părţilor, regimul de muncă şi

27
odihnă, semnăturile ambelor părţi. După încheierea contractului angajatul completează „Fişa
personală”(Anexa 10.3), personalul administrativ mai completează şi „Fişa personală de evidenţă
a cadrelor”.
Dacă angajatul vrea să rezilieze contractul de muncă atunci salariatul depune cererea de
concediere, şi în baza acestei cerere se emite „Ordin de demisie”, şi se întocmeşte „Fişa de
concediere”.
Prezenţa la lucru şi evidenţa timpului lucrat se realizează prin utilizarea „Tabelului de
folosire a timpului de lucru” (Anexa 10.5), aceste tabele sunt completate zilnic în fiecare secţie,
şi la sfârşitul lunii sunt prezentate în contabilitate.
La S.A.„Agrovin Bulboaca”calculul salariului se efectuează tarifar lunar, aprobat de
conducerea întreprinderii .
Calculul salariului se efectuează în baza „Contului personal” (Anexa 10.3) deschisă pentru
fiecare salariat în parte. Veniturile impozabile ale salariaţilor cuprinde toate formele de venit:
salariul, premiile suplimentare, onorariile, indemnizaţiile, comisioanele şi alte plăţi. În venitul
impozabil nu se cuprinde plăţile de asigurare conform contractului de asigurare, compensaţiile în
caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, inclusiv a invalidităţii, bursele etc.
Pentru a beneficia de scutire salariatul prezintă la locul de muncă „Cererea de acordare a
scutirilor”, la această cerere trebuie să fie anexate documente justificative ce confirmă dreptul la
scutirile cerute. O data cu calculul salariilor apare obligaţia faţă de bugetul asigurărilor sociale.
Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările se ţine în vederea obţinerii informaţiei privind
existenţa şi destinaţia mijloacelor asigurărilor. Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi
decontărilor aferente contributiilor la asigurări sociale în Fondul asigurărilor sociale , datoriilor
privind asigurarea medicală , asigurarea personalului întreprinderii e destinat contul de pasiv 533
„Datorii privind asigurările” (anexa 10.13). În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate
privind asigurările, iar în debit mijloacele achitate, virate şi cheltuite. Soldul contului dat este
creditor şi reprezintă datoriile privind primele de asigurare la sfîrşitul perioadei de gestiune.
Pentru generalizarea informaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitului pe
venit al persoanelor fizice în contabilitate este destinat contul de pasiv 534 „Datorii privind
decontările cu bugetul”(anexa 10.16). În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate faţă
de buget privind impozitul pe venit, iar în debit – plăţile virate efectiv sau trecute în cont. Soldul
este creditor şi reprezintă suma datoriilor întreprinderii privind plăţile datorate bugetului la
sfîrşitul perioadei de gestiune. Conform prevederilor Codului Fiscal art. 15, se stabileşte suma
totală a impozitului pe venit ce se determină în anul 2008, pentru persoanele fizice în modul
următor:
- în mărime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei;

28
- în mărime de 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei.
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică
rezidentă) are dreptul la scutiri la impozitul pe venit. Scutirile la impozitul pe venit, reţinut din
salariu (inclusiv prime şi facilităţi), se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai
Republicii Moldova, în baza cererii de acordare a scutirilor depusa de fiecare angajat în parte.

Modul de determinare a categoriei scutirilor acordate:


Suma scutirii
Codul
Tipul scutirii Anul 2007 Anul 2008
scutirii
Anuală Lunară Anuală Lunară
Scutirea personală P 5 400 450 6 300 525
Scutirea personală majoră M 10 000 833 10 000 833
Scutirea pentru soţ (soţie) S 5 400 450 6 300 525
Scutirea pentru persoanele întreţinute, N*13
N* Nx1440 Nx120 N1560
cu excepţia invalizilor din copilărie 0
Scutirea pentru persoanele întreţinute
H** 5 400 450 6 300 525
invalizi din copilărie

Notă: N* - numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute invalizi din


copilărie;
H** - codul persoanei întreţinute invalid din copilărie.
Categoria scutirii se obţine prin îmbinarea tuturor codurilor scutirilor acordate lucrătorului dat.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” plata salariului are loc prin achitarea in numerar din casieria
intreprinderii. Conform hotărârii întreprinderii plata salariului trebuie să fie făcută până la data
de 5 a lunii următoare în care se calculează salariul. La plata salarului se întocmeşte formula
contabilă:
Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 242 „Cont de decontare”
Achitarea salariului din casă se efectuează în baza „Registrului salariilor” unde se indică
suma ce trebuie să fie primită de fiecare angajat care îşi pune semnătura după ce o încasează şi se
întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 241 „Casa”
La sfârşitul zilei casierul calculează suma salariilor acordate şi suma salariilor neridicate.
Pentru sumele salariilor neridicate se întocmeşte „Registrul salariului depuse”(Anexa 10.6).
Informaţia privind calcularea şi mişcarea datoriilor faţă de salariaţi se reflectă în registrul pentru
contul 531 „Datorii faţă de personal pentru retribuirea muncii”.

29
Datoriile financiare include datoriile legate de angajarea capitalului atras – a creditelor bancare,
a împrumuturilor în valuta naţională şi străină primate de către întreprindere de la alte personae
fizice sau juridice, pentru un termen stabilit şi pentru o anumiată plată.
Pentru evidenţa sintetică a creditelor şi împrumuturilor se utilizează conturile de pasiv 511 şi
(anexa 10).
Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este destinat generalizării informaţiei
referitoare la situaţia decontărilor privind creditele, termenul de rambursare al cărora nu este mai
mare de un an. Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv. În creditul
acestui cont se reflectă sumele creditelor pe termen scurt primite şi trecute din grupa creditelor
pe termen lung, iar în debit - suma creditelor rambursate. Soldul acestui cont este creditor
şireprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la finele
perioadei de gestiune.
Pentru evidenţa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaţiuni, cu excepţia
decontărilor privind retribuirea muncii, este destinat contul de pasiv 532 „Datorii faţă de
personal privind alte operaţii” (anexa 10.8). În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente
altor operaţii calculate personalului, iar în debit – achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor de
acest tip. Soldul este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal aferente altor
operaţiuni la finele perioadei de gestiune.

30
11. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
Consumurile reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor şi
prestarea serviciilor în scopul obţinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de
producţie (prestări servicii). La finele perioadei de gestiune consumurile se reflectă în Bilanţul
contabil ca active şi nu se iau în calcul la determinarea rezultatului financiar al întreprinderii.
Consumurile incluse în costul produselor includ următoarele articole:
1. Consumuri materiale
2. consumuri privind retribuirea muncii
3. consumuri indirecte de producţie.
Evidenţa materialelor consumate în secţiile de producţie de bază este dusă în „Lista
materialelor cheltuite”. Evidenţa este dusă pe fiecare tip de material care se repartizează pe
produsele fabricate pe parcursul perioadei de gestiune. Repartizarea se face automatizat programa
avînd informaţia necesară privind repartizarea.
Evidenţa materialelor aferente producţiei auxiliare (Secţia de transport, secţia scule) este
dusă pe fiecare obiect aparte în „Darea de seamă”. Consumul de materiale ce se include în CIP
este înregistrat în „Cartela de captare”.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” la început toate CIP constante se trec la cheltuieli operaţionale
prin formula contabilă:
Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 813 „Consumuri indirecte de producţie”
Astfel se închide contul 813 „Consumuri indirecte de producţie”. Apoi se calculă ce parte va
fi trecută la costul producţiei prin produsul dintre suma din debitul contului 714.6 „Cheltuieli de
producţie indirecte nerepartizate”, şi gradul de utilizare a capacităţii medii a utilajului şi suma
obţinută se face formula contabilă de stornare.
Debit contul 714.6 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 811 „Producţia de bază”

31
Producţia finită este eliberată din secţia de producere în secţia de realizare prin intermediul
„bonului de transfer” (Anexa 5.8 )la formula:
Debit contul 216 „Produse”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
Contul 812 „Activităţi auxiliare” se utilizează pentru a acumula consumurile ce se produc la
producţie în secţiile auxiliare:
 serviciile auto (Secţia auto)
 fabricarea instrumentelor, dispozitivelor speciale (Secţia scule)
 confecţionarea matricelor necesare procesului de producţiei de bază (Secţia
turnătorie)
O latură importantă a activităţii întreprinderii S.A. „Agrovin Bulboaca” este calcularea
costului producţiei fabricate. Evidenţa consumurilor producţiei de bază se ţine cu ajutorul contului
811 „Producţia de bază”.
1. consumuri directe materiale (CDM);
2. consumuri directe salariale (CDS)
3. consumuri indirecte de producţie (CIP).
Deoarece la S.A. „Agrovin Bulboaca” din unul şi acelaşi material sunt fabricate mai multe
tipuri de produse, aici se foloseşte metoda normativă de repartizare a acestora pe produse. Această
metodă presupune cîteva etape succesive.
1. La începutul fiecărui an se stabilesc normele de consum a materialului din care se va
fabrica produsele.
2. Se determină consumul normativ de materiale pe fiecare tip de produs fabricat din
acelaşi material prin înmulţirea volumului efectiv de producţie în norma de consum.
3. Se calculează coeficientul de repartizare prin raportul dintre suma totală a costului
efectiv de materiale şi suma totală a consumului normativ.
4. Se determină consumul efectiv de materiale pe fiecare tip de produs prin înmulţirea
coeficientului de repartizare cu consumul normativ de materiale.
Toate aceste etape la întreprindere se fac în mod automatizat de programa care există şi
informaţia finală cu privire la consumurile de materiale deja repartizate se prezintă în „Lista
materialelor cheltuite” în baza căreia se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 811 „Producţia de bază”
Credit contul 211 „Materiale”
CDS prin salariile calculate muncitorilor se participă la procesul de producţie. Calculul se
face în contabilitate în baza fişelor de pontaj şi informaţia se prezintă generalizată în mod
automatizat. La suma salariilor aferente muncitorilor de bază se întocmeşte formula contabilă.

32
Debit contul 811 „Producţia de bază”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Calculul salariului se efectuează luînd ca bază salariul tarifar lunar, aprobat de conducerea
întreprinderii pentru diferite categorii de muncitori şi diferite condiţii de muncă.
CIP sunt divizate în CIP variabile şi CIP constante. Cele variabile se includ direct în costul
producţiei iar cele constante nu. La S.A. „Agrovin Bulboaca” consumurile acumulate la contul 812
„Activităţi auxiliare” sunt consumuri temporare şi în momentul apariţiei se includ direct în costul
producţiei de bază prin formula contabilă:
Debit contul 811.1 „Producţia de bază ”
Credit contul 812.1 „Activităţi auxiliare”
Pentru calculaţia costului produselor fabricate la S.A. „Agrovin Bulboaca” se utilizează
metoda pe comenzi. În calitate de obiect de evidenţă se alege comanda, iar ca obiect de calculaţie –
tipurile de produse lansate cu comanda respectivă.
Pentru fiecare comandă se întocmeşte un raport privind consumurile suportate la producerea
produselor comandate la care se anexează un raport a secţiei planificare privind repartizarea
resurselor energetice şi retribuirea muncii pe tipuri de produse „Cheltuielile resurselor energetice şi
retribuirea muncii la producerea producţiei”.
Pentru evidenţa produselor fabricate şi predarea acestora din secţia de producere în depozitul
produselor finite se face în baza „bonului de transfer” iar costul efectiv al acestuia se reflectă prin
formula contabilă:
Debit contul 216 „Produse”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
Cheltuielile reprezintă diminuări de avantaje economice care apar în procesul desfăşurării
activităţii economico – financiare a întreprinderii. Cheltuielile nu se includ în costul produselor
fabricate, ci se reflectă în Raportul pe profit si pierdere.
Costul vânzărilor se duce evidenţa în contul 711 „Costul vânzărilor”
Debit contul 711 „Costul vînzărilor”
Credit contul 216.3 „Produse”
Pentru evidenţa cheltuielilor comerciale este destinat contul 712 „Cheltuieli comerciale”. La
S.A. „Agrovin Bulboaca” se trec la cheltuieli comerciale şi creanţele la care le-a expirat termenul
de achitare.
Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi prestării
serviciilor şi anume: cheltuieli privind operaţiunile de marketing, cheltuieli privind ambalajul.
Pentru evidenţa acestor operaţiuni este destinat contul 712 „Cheltuieli comerciale”. S.A. „Agrovin

33
Bulboaca” trece la cheltuieli comerciale şi valoarea creanţelor comerciale a căror termen de
achitare a expirat, prin formula contabilă:
Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Cheltuieli generale şi administrative sunt cheltuieli privind deservirea şi gestiunea
întreprinderii în ansamblu. Astfel în cazul impozitelor şi taxelor locale se debitează contul 713
„Cheltuieli generale şi administrative”, la calculul impozitului pe bunurile imobiliare se
întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 713.4 „Cheltuieli generale şi administrative”
Credit contul 534.8 „Datorii privind decontările cu bugetul”
Alte cheltuieli operaţionale. Evidenţa acestora se ţine cu ajutorul contului 714 „Alte
cheltuieli operaţionale”.
Aceste cheltuieli pot apărea în cazul vinderii altor active curente, şi se întocmeşte formula
contabilă:
Debit contul 714.1 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 211.1 „Materiale”
Cheltuielile activităţii de investiţii, evidenţa cărora este dusă prin intermediul contului 721
„Cheltuieli ale activităţii de investiţii” apar la ieşirea activelor pe termen lung. La casarea valorii
de bilanţ a activelor ieşite se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţie”
Credit contul 123.4 „Mijloace fixe”
Cheltuieli ale activităţii financiare sunt reflectate prin intermediul contului 722 „Cheltuieli
ale activităţii financiare”. Apariţia şi constatarea lor la S.A. „Agrovin Bulboaca” a fost
condiţionată de apariţia diferenţelor negative de curs valutar la procurarea valutei, în rezultat s-a
întocmit formula contabilă:
În cadru S.A. „Agrovin Bulboaca” evidenţa contabilă se duce automatizat cu ajutorul unei
sisteme, care funcţionează sub formă de programă, operaţiile omogene se înscriu în formă
computerizată în registre cumulative numite „Jurnale-order” în baza documentelor primare.
Întreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informaţiei contabile ceea ce mult
ajută la simplificarea lucrului contabil.
Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor aferente
impozitului pe venit luat în consideraţie la calcularea profitului net a perioadei de gestiune. La
calculul impozitului pe venit se întocmeşte în baza „Declaraţiei privind impozitul pe venit a
persoanei juridice”, se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

34
Credit contul 534.1 „Datorii privind decontările cu bugetul”

12. Contabilitatea veniturilor


Veniturile reprezintă afluxurile globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în
cursul perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor, care
conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe suma aporturilor proprietarilor
întreprinderii. Veniturile la S.A. „Agrovin Bulboaca” se divizează în: venituri din activitatea
operaţională şi venituri ale activităţii neoperaţionale.
Din prima categorie fac parte veniturile din vânzări şi alte venituri operaţionale, iar în a
doua grupă se includ veniturile activităţii de investiţii, veniturile aferente activităţii financiare
(bil.con.).
Conform politicii de contabilitate la S.A. „Agrovin Bulboaca” veniturile sunt constatate şi
evaluate ţinând cont de principiul Specializării exerciţiului şi prudenţei. Înregistrarea veniturilor
din vânzarea produselor este:
Debit contul 221.4 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Credit contul 611.1 „Venituri din vînzări”
Înregistrarea veniturilor din acordarea serviciilor de arendă în baza facturii fiscale se
realizează prin formula contabilă:
Debit contul 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”
Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”
La finele perioadei de gestiune are loc închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli prin
intermediul contului 351 „Rezultatul financiar” întocmindu-se formulele contabile:
1. închiderea conturilor de venituri se face prin debitarea lor în corespondenţă cu creditul
contului 351 „Rezultatul financiar total” formula este:
Debit contul 611 „Venituri din vînzări” – 21119351 lei
Debit contul 612 „Alte venituri operaţionale” – 321796 lei
Debit contul 622 „Venituri ale activităţii financiare” – 3340492 lei
Credit contul 351 „Rezultatul financiar total” –87492lei

35
2. închiderea contului de cheltuieli se face prin debitarea lor în corespondenţă cu debitul
contului 351 „Rezultatul financiar total”:
Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 87492 lei
Credit contul 711 „Costul vînzărilor” – 12238375 lei
Credit contul 712 „Cheltuieli comerciale” – 6877363 lei
Credit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” – 2204797 lei
Credit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” – 2316454 lei
Credit contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” – 1050558 lei
Apoi comparându-se rulajul debitor (cheltuieli acumulate) şi rulajul creditor (totalul
veniturilor) ale contului 351 „Rezultatul financiar total” se determină profitul (pierderea) perioadei
de gestiune, care se contabilizează astfel:
Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 87492 lei
Credit contul 333 „Profit net (pierdere) ale perioadei de gestiune” – 87492 lei
Suma profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune se înregistrează în rândul 150 cu
acelaşi nume din Raportul privind rezultatele financiare şi în Bilanţul Contabil în rândul 590 (cu
acelaşi nume).

36
13. Rapoartele financiare ale entităţilor
Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori
care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii
economice a cesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.
Pentru întocmirea rapoartelor financiare la întreprindere se desfăşoară o activitate amplă de
pregătire, cu scopul de a verifica corectitudinea şi obiectivitatea datelor care vor fi incluse în
rapoartele financiare.
Iniţial conform datelor din documentele primare se verifică corectitudinea reflectării în
contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corespunderea datelor contabilităţii analitice cu
rulajele şi soldurile conturilor contabilităţii sintetice.
Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile şi rulajele din Jurnalele-order de la fiecare
cont se trec în „Balanţa de verificare” care asigură verificarea exactităţi înregistrării operaţiunilor
economice în conturi, legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ.
La sistematizarea şi structurarea rulajelor fiecărui cont utilizat pe conturi corespondente este
utilizată „Cartea Mare” care la S.A. „Agrovin Bulboaca” se întocmeşte în mod automatizat. Cartea
Mare este un instrument de verificare a înregistrărilor contabile efectuate şi de asemenea, o sursă
pentru furnizarea datelor necesare întocmirii şi analizei Bilanţului Contabil (rap.fin.).
O dovadă a reflectării corecte a operaţiunilor economice ce au avut loc pe parcursul perioadei
de gestiune serveşte egalitatea dintre sumele totale a soldurilor şi rulajelor din Cartea Mare
comparativ cu Balanţa de Verificare.
S.A. „Agrovin Bulboaca” aplicînd sistemul contabil complet în componenţa Raportului
financiar anual trebuie să conţină următoarele:
1. Bilanţul Contabil (formularul nr.1) ,
2. Raportul pe profit si pierdere (formularul 2) ,
3. Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul 3),
4. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul 4),
5. Anexa la Bilanţul Contabil (formularul 5),

37
6. Anexa la raportul privind rezultatele financiare (formularul 6),
7. Notă explicativă.
Bilanţul Contabil este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care reprezintă în unităţi
monetare mărimea valorică a bunurilor economice, în corelaţie cu sursele de finanţare a acestora,
precum şi cu rezultatul obţinut.
Pentru întreprindere întocmirea Bilanţul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrări
premergătore care sunt desfăşurate într-o ordine logică şi anume:
1.Verificarea înregistrărilor din conturi a tuturor operaţiunilor economice şi financiare
efectuate în cursul anului sau în perioada de gestiune pentru care se întocmeşte Bilanţul Contabil.
2. Întocmirea Balanţei de verificare (a rulajelor şi soldurilor ) înainte de inventariere.
3. Inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti, componentele patrimoniului administrat,
precum şi a resurselor de provenienţă a capitalului, drepturilor de creanţă şi datoriilor.
4. Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturi şi realitatea constatată la
inventariere, stabilirea diferenţelor de inventar.
5. Înregistrarea în conturi a diferenţelor constatate şi executarea tuturor regularizărilor, a
amortizărilor, limitării în timp a cheltuielilor şi veniturilor.
6.Determinarea rezultatelor financiare ale exerciţiului.
7. Întocmirea Bilanţului Contabil şi a anexelor la acesta pe formulare tipizate aprobate de
Ministerul Finanţelor al RM.
Mărimea fiecărui element patrimonial se determină pe baza relaţiei de sold în felul următor:
Soldul elementului patrimonial la finele perioadei de gestiune = Soldul elementului
patrimonial la începutul perioadei de gestiune + Creşterea elementului patrimonial în timpul
perioadei de gestiune – micşorarea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune.
Conform SNC Bilanţul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de
evaluarea situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii:
1. Active
2. Capital propriu
3. Datorii
În Bilanţul contabil activele se împart în active pe termen lung şi active curente.
Principalul obiectiv ce se urmăreşte în Bilanţul anual constă în furnizare de informaţii
privind situaţia financiară, evoluţia acesteia, care reprezintă utilitate pentru toate categoriile de
utilizatori în luarea de decizii pentru strategii curente şi de perspectivă.
Anexele la Bilanţul Contabil reflectă detaliat indicatorii privind activitatea desfăşurată şi
situaţia economico – financiară. Totodată ele conţin specificarea ulterioară a fiecărui post de bilanţ.

38
Raportul pe profit si pierdere este una din cele mai importante părţi a rapoartelor financiare
care reprezintă interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori.
Raportul dat se întocmeşte trimestrial cu total cumulativ de la începutul anului, generalizînd
operaţiile economice efectuate într-un interval de timp concret. Indicatorii prezentaţi în raportul în
cauză pot fi divizaţi în trei grupe:
1. Venituri;
2. Cheltuieli;
3. Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi
cheltuieli.
Raportul pe profit si pierdere pe anul 2008 se întocmeşte conform metodei cu mai multe
trepte, ceea ce presupune o serie de calcule intermediare ale profitului (pierderilor):
- Profitul brut (rd.30, forma 2 ,rap.fin) – 8880976 lei
- Rezultatul din activitatea operaţională – (2195842) lei (rd. 080)
- Rezultatul din activitatea de investiţii – (6600) lei (rd.090)
- Rezultatul din activitatea financiară – 2289934 lei (rd.100)
- Rezultatul excepţional – 0 lei (rd.120)
- Profit net (pierdere netă) – 87492 lei (rd.150)
Forma tipizată a Raportului pe profit si pierdere se întocmeşte în baza rulajelor aferente
conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele a 6 şi a 7 din planul de conturi.
Raportul privind fluxul capitalului propriu - caracterizează acea parte a activelor care
constituie proprietatea întreprinderii.
Raportul dat constă din patru capitole care cuprind date privind soldurile şi modificările
părţilor componente ale capitalului propriu:
1. Capital statutar şi suplimentar
2. Rezervele
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
4. Capital secundar
Raportul dat este constituit astfel încît modificarea fiecărui element component al capitalului
se reflectă astfel:
Soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la finele anului de gestiune precedente
+ Încasat – Consumat.
Acest raport conţine nu numai informaţii privind mărimea elementelor componente ale
capitalului propriu la o anumită dată, ci şi informaţii referitoare la fluxul acestuia în cursul unui
interval determinat de timp.

39
Raportul privind fluxul capitalului propriu se completează în baza soldurilor şi rulajelor din
conturile clasei a treia a planului de conturi.
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, prezintă informaţii suplimentare despre
modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării şi
plăţii mijloacelor băneşti. În raportul dat se reflectă fluxul mijloacelor băneşti din diferite tipuri de
activităţi, precum şi în legătură cu decontările aferente dobînzilor dividendelor şi impozitelor, date
ce nu le furnizează nici bilanţul contabil, nici Raportul pe profit si pierdere.
În RM conform SNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” se întocmeşte după
metoda directă, cealaltă metodă (în baza profitului) fiind recomandată pentru verificarea
corectitudinii primei metode. Încasările sau plata mijloacelor aferente operaţiunilor valutare trebuie
să fie recalculate la cursul în vigoare la data încasării sau plăţii. Totodată pentru întocmirea
raportului dat se utilizează metoda de casă.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” fluxul net total de mijloace băneşti pentru anul 2008 a constituit
336163 lei, în timp ce soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei este mai mic, înregistrînd
valoarea de 269988 lei (rap.fin. forma 5). Suma dată se reflectă şi în rîndul 440 a bilanţului
contabil (rap.fin. forma1).

40
Încheiere
În prezentul raport efectuat în cadrul practicii de producţie la S.A. „Agrovin Bulboaca”, au
fost examinate toate compartimentele posibile conform programei.
În urma studierii detaliate a întrepriinderii, a genurilor de activitate, a modului de
organizare a contabilităţii pot să menţionez că întreprinderea nu are numai scopul de obţinere a
venitului ci şi satisfacerea necesităţii consumatorului, în ceea ce priveşte băuturile alcoolice.
Întreprinderea necesită un volum foarte mare de lucru, fiindcă are un volum înalt al
informaţiilor contabile.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” organizarea contabilităţii se face conform cerinţelor „Legii
contabilităţii” din 4.04.95; standardelor naţionale de contabilitate şi nu în ultimul rînd prin planul
de conturi al activităţii economico-financiare a întreprinderii.
La S.A. „Agrovin Bulboaca” responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o
poartă conducătorul societăţii, el are responsabilitatea de a crea condiţii optime pentru a se ţine
corect contabilitatea.
De asemenea o latură importantă în organizarea activităţii unităţii economice este problema
asigurării şi evidenţei operative a personalului. Este necesar să se asigure necesarul de personal
atît din punct de vedere cantitativ, cît şi din punct de vedere a gradului de calificare a
personalului angajat, pentru a putea asigura desfăşurarea eficientă a activităţii întreprinderii.
În cadru S.A. „Agrovin Bulboaca” evidenţa contabilă se duce semiautomatizat , care
funcţionează sub formă de programă, operaţiile omogene se înscriu unele în formă
computerizată în registre cumulative numite „Jurnale-order” în baza documentelor primare.
Întreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informaţiei contabile ceea ce mult
ajută la simplificarea lucrului contabil.
Întreprinderea pe parcursul anului 2008 a obţinut o pierdere destul de semnificativa. S.A.
„Agrovin Bulboaca” are puncte slabe dar în general prioritate o deţin punctele forte:
- contabilitatea este automatizată;
- se întocmesc toate documentele primare şi centralizatoare necesare;
- dispun de condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţii de către muncitori;

41
- deciziile le i-au la Adunarea Generală a Acţionarilor;
- se face inventarierea la finele fiecărui an.
În urma studierii modului de ţinere a contabilităţii în cadrul S.A. „Agrovin Bulboaca”, nu
am observat încălcări grave de la actele normative şi legislative care reglementeaza activitatea
contabilă, cu unele mici excepţii documentele primare nu sunt înregistrate la timp,ceea ce
încalcă disciplina contabilă.
Studiul evidenţei contabile la întreprinderea dată a determinat consultarea mai multor
manuale de specialitate. În lucrare au fost utilizate S.N.C., Planul de conturi contabile, Noul
sistem contabil al agenţilor economici, materiale practice propuse de S.A. „Agrovin Bulboaca”
pe parcursul perioadei de gestiune.
În general, rezultatele evidenţei contabile la întreprinderea dată, reflectă o situaţie
favorabilă în ceea ce priveşte activitatea şi dezvoltarea întreprinderii.

42