Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate la

(Societății cu Răspundere Limitată ”ACCES-INFORM”)

Afanasii Tatiana

GrupaCON-1251

Conducător ştiinţific:

Iacob Aliona

Chişinău, 2016
Cuprins

Introducere..................................................................................................................3

Capitolul I ,, Caracteristica generală a întreprinderii’’................................................5

Capitolul II ,, Organizarea contabilităţii la întreprindere. Automatizarea sistemului de informaţie


contabilă’’....................................................................................................................11

Capitolul III ,, Contabilitatea întreprinderii’’..............................................................14

3.1 Contabilitatea imobilizărilor necorporale.............................................................14

3.2 Contabilitatea imobilizărilor corporale...............................................................17

3.3 Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung..........................................22

3.4 Contabilitatea materialelor şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă


durată...........................................................................................................................24

3.5 Documentarea şi calculul şi contabilitatea salariului............................................26

3.6 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor


fabricate.......................................................................................................................27

3.7 Contabilitatea mărfurilor........................................................................................28

3.8 Contabilitatea creanţelor........................................................................................29

3.9 Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen


scurt.............................................................................................................................33

3.10 Contabilitatea capitalului propriu.......................................................................38

3.11 Contabilitatea datoriilor......................................................................................40

3.12 Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi a


veniturilor....................................................................................................................45

3.13 Calculaţia costurilor de producţie......................................................................50

3.14 Structura şi modul de întocmire a rap. financiare..............................................54

Încheiere......................................................................................................................58

Bibliografie..................................................................................................................59

Anexe..........................................................................................................................60

2
Introducere

Contabilitatea a luat naştere din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la


problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale, societăţi comerciale,
instituţii publice, unităţile cooperatiste şi celelalte persoane fizice şi juridice care desfăşoară
activităţi comerciale.

Trecerea la economia de piaţă se caracterizează printr-o creştere intensivă a economiei şi


modificarea caracterului său. Fiecare întreprindere trebuie să-şi recupereze cheltuielile efectuate, să
obţină un profit pentru desfăşurarea continuă a activitaţii economice,să achite regulat impozitele la
bugetul de stat.

Întreprinderea are un rol hotarator in dezvoltarea economica a oricarei tari, in determinarea


potentialului acesteia, de costurile cu care se obtin bunuri si servicii, de calitatea acestora si de
capacitatea intreprinderii de a le comercializa profitabil depind în realitate puterea economică și
nivelul de trai al unei tari.

Întreprinderea reprizintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea apare ca instrument


informaţional şi de gestiune, capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi
utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea
de producţie a bunurilor, de prestatii de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a
instrumentelor de plată.

Contabilitatea financiara reprezintă un sistem de colectare, prelucrare şi de înregistrare a


informaţiilor care se conţin în rapoartele financiare. Scopul contabilităţii financiare constă în
pregătirea şi prezentarea informaţiilor care se conţin în rapoartele financiare.

Contabilitatea financiară se caracterizează prin urmatoarele trăsături distinctive:

 Se ţine în baza unor reguli şi pricipii contabilecomune pentru toate întreprinderile, ceea ce
asigură comparabilitatea indicatorilor economico-financiari între diferite întreprinderi;
 Furnizează informaţii cu caracter general care nu prezintă secret comercial şi pot fi
 Asigură şi gestionează informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare;
 Se delimitează pe perioade de gestiune numite exerciţii contabile.
Contabilitatea financiară este dispusă să asigure:

1. determinarea componentelor averii şi reţinerilor;


2. controlul asupra dezvoltării întreprinderilor;

3
3. micşorarea cheltuielilor pentru muncă, mecanizarea ei, înlăturarea pierderilor de
timp de muncă;
4. reflectarea şi realizarea riguroasă a cheltuielilor legate de producerea ăi realizarea
bunurilor şi serviciilor;
Pe lînga contabilitatea financiară, la întreprinderi se ţine şi contabilitatea de gestiune care
reprezintă un sistem de colectare şi prelucrare a informatiilor privind gestiunea internă.
Contabilitatea financiară şi cea de gestiune sunt părţi componente ale uniu sistem contabil unic,
ambele se bazează pe documente primare unice.

Întreprinderea reprezintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea apare ca instrument


informaţional şi de gestiune, capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi
utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea
de producţie a bunurilor, de prestaţii de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a
instrumentelor de plată.

Lucrarea este divizată în trei capitole, primul capitol va reflecta caracteristica generală a
întreprinderii, structura organizatorică a acesteia, precum şi descrierea subdiviziunilor entităţii

În prezenta lucrare capitolul II va reflecta organizarea contabilităţii la întreprindere şi


automatizarea sistemului de informaţie contabilă, în special se va menţiona despre reflectarea
operaţiunilor economice în documente, gradul de automatizare a informaţiei, principalii indicatori
economici ai întreprinderii ş.a.

Capitolul III al lucrării este destinat pentru analiza procesului de contabilizare a operaţiunilor
economice, reflectarea rezultatelorfinanciare, structura rapoartelor în cadrul întreprinderii.

Scopul lucrării lucrări este de a demonstra importanţa şi necesitatea ţinerii contabilitatea în


conformitatea cu prevederile Legii Contabilităţii, cu Standardele Naţionale de Contabilitate şi cu
politica de contabilitate acceptată.

4
CAPITOULUL I: CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII

SRL ”Acces-Inform” este o întreprindere cu o experiență bogată, specializată în oferirea


servicilori de închiriere a transportului auto. Întrprinderea deține un număr de 8 automobile și se
bucură de fidelitatea clienților , care solicit în permanență serviciile acesteia.
Forma organizatorico-juridică a acesteia este: Societate cu Răpspundere Limitată.
Denumirea completă: Societate cu Răpspundere Limitată. ”Acces-Inform”
Denumirea prescurtată: ”Acces-Inform”SRL
Sediul: MD-2204, bd. Mircea cel Bătrîn ,20/4, ap. 11, mun. Chișinău, Republica Moldova
Orice întreprindere îşi dobândeşte dreptul de persoană juridică doar din momentul înregistrării
acesteia la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale fapt confirmat prin
certificatul de înregistrare.
Astfel SRL ”Acces-Inform” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului
Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova in baza Certificatului de Înregistrare la
31.03.2008. După ce a fost înregistrată la Camera inregistrării de stat a Ministerului Dezvoltării
Informaţionale al Republicii Moldova întreprinderii i se eliberează un Extras din Registru de stat al
persoanelor juridice. De asemenea întreprinderea dispune şi de Licența cu anexele respective,
eliberate de Camera de Licențiere a Republicii Moldova . Societatea dispune de un bilanț autonom
și conturi bancare, are ștampilă cu denumirea sa și imaginea emblemei. Societatea se constituie pe o
perioadă nelimitată și este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în republica Moldova în
conformitate cu actele legislative în vigoare, iar în străinătate- și în conformitate cu legislați
astatului străin, dacă tratatul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altceva.

În calitatea sa de persoană juridică, SRL ”Acces-Inform” , în activitatea sa se conduce după


Statutul Societăţii (anexa2) unde sunt reglementate principalele principii de activitatea
întreprinderii.
Societatea se constituie în scopul executării oricărei activități lucrative neinterzise de lege ce
prevede fabricarea producției, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, , desfășurată în mod
independent, din propria inițiativă, din numele întreprinderii, din riscul propriu și sub raspunderea
sa patrimonială, de către organele ei cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
Pentru a-și realiza sarcinele asumate, Societatea va desfășura următoarele genuri de activități:

5
 Construcția și (sau) întreținerea, exploatarea, precum și crearea posturilor de radio sau
televiziune, a rețelelor prin cablu
 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii
 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
 Transporturi rutiere de măruri
 Alte activități recreative
 Publicitate
 Cultura florilor și seminceră
 Comerțul cu ridicata a florilor și plantelor
 Comerțul cu amănuntul cu flori, plante, semințe și îngrașaminte
Patrimoniul întreprinderii aparţine în totalitate persoanei juridice.Finanțarea activității
Societății se efectuează din contul mijloacelor proprii. Sursa principala de finanțare este
profitul net. Capitalul social al societății este stabilit în mărime de 5 400 lei. La data constituirii
Societății , capitalul social este constituit pe contul aportului propriu Rotari Alexandru (100 %)
Patrimoniul întreprinderii aparţine în totalitate persoanei juridice şi se formează din
următoarele surse:

 profitul net înregistrat din activitatea economico-financiara a întreprinderii;


 suma uzurii calculate;
 mijloace proprii cum ar fi mijloacele băneşti ;
 bunurile,produsele,mărfurile altor organizaţii economico-financiare;
 alte surse legale.
Structura  organizatorică a întreprinderii corespunde unei bune funcţionări a agentului
economic. Structura este astfel concepută încît să poată fi stabilite concret atribuţiile şi sarcinile
fiecărui compartiment funcţional, ale fiecărui post, precum şi relaţiile funcţionale care trebuie să
existe între compartimente.Societatea are o structură internă ce presupune existența unui organ
suprem de deliberare și decizie, a unui organ executiv și a unui de control, după cum urmează:
- Afdunarea general
- Administratorul (organ executive)
- Cenzorul ( organ de control)
De competența adunării generale ține :
- modificarea actului de constituire, majorarea sau reducerea capitalului social;
- aprobarea raportului și bilanțului anual, repartizarea beneficiului
- alegerea și revocarea Administratorului
- alegerea și revocarea Cenzorului;

6
- aprobarea modului de remunerare a muncii și a salariilor tarifare ale Administratorului și
Cenzoruluii;
- excluderea asociatului din societate
- aprobarea contractelor încheiate între societate și membrii ei.
- aprobarea deciziilor cu privire la raspunderea materială a Administratorului și Cenzorului
- aprobarea bilanțului contabil anual
- probarea mărimii și modului de formare a fondurilor Societății
- înființarea filialelor și reprezentanțelor Societății
- aprobabareadării de seamă anuale
- aprobarea planului de afacere etc.
Deciziile se întocmesc în scris, după caz.
Activitatea curentă a societății este condusă de Administrator. Administratorul are
următoarele sarcini :
- Organizează activitatea Societătii , ținerea evidenței contabile și alucrărilor de secretariat,
angajarea lucrătorilor la Societate și eliberarea lor din funncție;
- Încheie tranzacții în numele societății;
- Este în drept să acționeze, fără procură, în numele societății, cu condiția să respecte
prevederile prezentului act prevederile prezentullui act de constituire și să execute
hotărîrile adunării ;
- Organizează executarea hotărîrilor adunării
- Soluționează alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor ce țin
nemijlocit de competența adunării. Administratorul Societății reprezintă Societaea în
relațiile cu terțe persoane fără procură.
Cenzorul are dreptul sa efectueze controlul economic-financiar asupra activității Societății din
inițiativa proprie, să ceară de la funcționarii Societății din inițiativa proprie; să ceară de de la
funcționarii Societății prezentarea tuturor materialelor necesare și a explicațiilor personale.

Cenzorul este obligat să verifice darea de seamă și bilanțul anual al Societății, precum și
bilanțul de lichidare, să întocmească raportul privind revizia efectuată, pe care îl anexează la darea
de seamă anuală, să controleze activitatea economică-financiară a Societății prin decizie adunării
sau la cererea cel puțin a unuia dintre asociați; transmite adunării materiale cu rezultatele
controlului efectuat ; să nu divulge secretele comerciale privind activitatea Societății; să ceară
convocarea extraordinară a adunării, dacă sînt în pericol interesele esențiale ale Societății sau au
fost descoperite încalcări grave comise de funcționarii Societății.

7
În cadrul întreprinderii activează un număr mic de persoane. De aceea structura
organizatorică a întreprinderii nu este una complicată.
Directorul din cadrul întreprinderii se ocupă de desfaşurarea normală a activităţii societăţii.
De asemenea el organizează activitatea de prestări servicii, elaborează bugetul de venituri şi
cheltuieli, încheie contracte cu furnizorii, asigură funcţionarea utilă a blocului administrativ etc.
Pentru aceasta el colaborează cu contabilul şef . Contabilul din cadrul întreprinderii se ocupă cu
înregistrarea facturilor primite, eliberarea ordinelor de plată pentru achitarea datoriilor faţă de
furnizori, eliberarea dispoziţiilor de încasare pentru instruire, calcularea şi achitarea salariilor
angajaţilor, întocmeşte rapoarte financiare etc.Angajații din cadrul societăţii se ocupă nemijlocit de
îndeplinirea lucrărilor presupuse.
Evidenţa muncii şi a salariului trebuie să asigure controlul operativ asupra cantităţii şi
calităţii muncii asupra folosirii la destinaţie a mijloacelor direcţionate spre plata salariilor.
În condiţiile trecerii la economia de piaţă esenţial se schimbă în planul economic şi cel social
politica în domeniul remunerării muncii, susţinerii şi apărării sociale a lucrătorilor. Multe funcţii ale
statului în vederea realizării acestei politici sînt transmise nemijlocit întreprinderilor, care în
prezentde sinestătător stabilesc care forme şi sisteme ale retribuirii muncii să le aplice la
înteprindere, mărimea retribuţiei muncii şi a stimulării materiale.
La SRL ”Acces-Inform” pozitiv se caracterizează organizarea contabilităţii remunerării
muncii şi a decontărilor cu personalul.
La SRL ”Acces-Inform” după prelucrarea, documentele primare sunt grupate conform
numerelor de pontaj a personalului pentru a reflecta informaţia ulterior în fişele individuale
contabile.
Evidenţa muncii şi a salariului trebuie să asigure controlul operativ asupra cantităţii şi calităţii
muncii asupra folosirii la destinaţie a mijloacelor direcţionate spre plata salariilor.
În condiţiile trecerii la economia de piaţă esenţial se schimbă în planul economic şi cel social
politica în domeniul remunerării muncii, susţinerii şi apărării sociale a lucrătorilor. Multe funcţii ale
statului în vederea realizării acestei politici sînt transmise nemijlocit întreprinderilor, care în prezent
de sinestătător stabilesc care forme şi sisteme ale retribuirii muncii să le aplice la înteprindere,
mărimea retribuţiei muncii şi a stimulării materiale.
La SRL ”Acces-Inform” pozitiv se caracterizează organizarea contabilităţii remunerării
muncii şi a decontărilor cu personalul.
Trebuie de menţionat, că la întreprindere evidenţa muncii şi a sariului este automatizată.
Pentru acesta sunt utilizate calculatoarele gen PC Pentium pe care este instalat 1C Contabilitate ce
funcţionează sub sistemul operaţional Windows 7. Informaţia ce ţine de evidenţa muncii şi a
salariului este cifrată, în special sunt cifrate operaţiile de calcul şi reţinerile din salariu.

8
Organizarea evidenţei analitice este condiţionată de gradul de automatizare a lucărilor
contabile.
Profitul (pierderea) întreprinderii SRL ”Acces-Inform” se determină în modul prevăzut de
legislaţie iar profitul net se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rămâne
la dispoziţia întreprinderii. Astfel profitul net poate fi utilizat pentru: acoperirea pierderilor din anii
precedenţi; formarea capitalului de rezervă; defalcări în bugetul de stat; stimularea materială a
angajaţilor; şi în alte scopuri dacă nu contravin legislaţiei.
Caracteristica stării economice de bază a se reflectă în tabelul 1.1, datele fiind preluate din
Raportul Financiar din 31 decembrie 2015 unde este indicată starea întreprinderii în anul 2015
(anexa 3) :

Tabelul 1.1
Indicatorii economico-financiari
ai ”Acces-Inform” SRL .pentru anii 2014-2015

Nr Indicatori Anul 2014 Anul 2015 Abaterea(+/-)

1 350 747 380 915 +30 168


Venitul din vînzări, lei

2 194 721 132 485 -62 236


Costul vînzărilor, lei
Rezultatul din activitatea
3 109 569 85 629 -23 940
operaţională, lei

4 105 724 84 517 -21 207


Profitul pînă la impozitare, lei

5 95 200 73 090 -22 110


Profitul net, lei
Valoarea medie a capitalului
6 183 700 256 973 +73 273
propriu, lei
Rentabilitatea capitalului
7 51,82 28,44 -23,38
propriu, (rd.5:rd,6)*100,%

8 450 058 427 002 -23 056


Total active, lei

9 236 655 170 209 -66 446


Total datorii, lei
Active la valoarea netă, lei
10 213 403 256 793 +43 390
(rd.8-rd.9)
Lichiditatea curentă (active
11 0,0909 0,4498 + 0,3588
curente : datorii TS )

9
Din tabelul dat, se observă reducere a rezultatului din activitatea operaţională cu 23 940
lei. Însă, acest indicator, atît în aul precedent, cît si în anul de gestiune indica o valoare
pozitivă. ,Totuși, reducerea rezultului din activitatea operțională a întreprinderii, este o situație
îngrijorătoare, deoarece întreprinderea nu îsi valorificăî toate rezervele pentru îmbunătățirea
activității. Este de apreciat faptul că veniturile din vînzări au o creștere de 30 168 lei față de anul
2014 sau 8,60 % față de nivelul anului trecut, la fel pozitiv se va aprecia că cu toate că venitul din
vînzări crește, costul vînzărilor se reduce față de 2014 cu 62 236 lei. Acest fapt demostrează că
entitatea economică poate să își sporească efectul cu rsurse mai reduse decît în perioada precedentă.
Paralel, observăm că profitul pînă la impozitare în anul 2015 comparativ cu anul 2014 s-a
redus cu 21 207 lei, fapt care este condiționat de creșterea cheltuielilor întreprinderii.
În ceea ce priveşte rentabilitatea financiară întreprinderea înregistrează o scădere cu 23, 38 %. Deci
capacitatea întreprinderii de a utiliza capitalul propriu pentru a obţine profit scade, ceea ce
reprezintă un moment negativ pentru entitate.
La entitatea analizată mărimea activelor la valoarea netă creste cu 43 390 lei. Acest
indicator reflectă mărimea activelor controlate de întreprindere ce sunt formate doar pe seama
surselor proprii de finanţare. Creșterea patrimoniului net în dinamică denotă desfăşurarea eficientă
a activităţii economico – financiare.
Lichiditatea curentă nu se include în mărimea optimală 1,0-2,0 atît în anul curent cît şi în
anul precedent ceea ce se apreciază negativ, aceasta ne arată că activele nu depaşesc datoriile
întreprinderii.
În concluzie, analizînd în general dinamica şi structura celor mai importanţi indicatori ai
activităţii economice a ”Acces-Inform” SRL, autorul concluzionează că întreprinderea se află la o
etapă dificilă în dezvoltarea sa.

10
CAPITOLUL II:ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII LA ÎNTREPRINDERE

AUTOMATIZAREA SISTEMULUI DE INFORMAŢIE CONTABILĂ

Actualmente contabilii dispun de noi mijloace de informare cu ajutorul cărora pot culege,
administra şi prelucra, distribui şi analiza informaţiile concrete şi reale, rezultate în urma
tranzacţiilor economice.

În prezent, se manifestă tot mai mult tendinţa de întocmire electronică a documentelor şi


listarea acestora. Pentru un număr mare de firme se manifestă greutatea gestionării unei cantităţi din
ce în ce mai mari de documente primare. Singurul mod de a avea un control asupra acestora o
constituie apelarea la gestiunea electronică a documentelor, care permite stocarea, arhivarea unui
volum imens de informaţii, şi în acelaţi timp- uşurinţă şi rapiditate în interogarea, căutarea ,
extragerea, partajarea lor de către mai mulţi utilizatori în acelaşi timp.

Ciclul prelucrării datelor financiar-contabile nu mai este cel tradiţional (culegere, pregătire,
prelucrare propriu-zisă şi obţinerea informaţiei de ieşire )şi la care să participe doar tehnicieni
contabili. Activităţile specifice ciclului de prelucrare se reduc considerabil prin comasarea sau chiar
eliminarea unora dintre ele (culegere în cea mai mare parte automată, prelucrare şi transmitere tot
sub formă electronică, în jurnal, Cartea Mare şi obţinerea documentelor de sinteză), doar obţinerea
documentelor de sinteză şi a altor rapoarte generale specifice domeniului rămănînd în sarcina
contabilului şi cu timpul probabil cu ajutorul sistemelor expert şi acestea vor fi eliminate ,
economistului revenindu-i doar sarcina de a lua decizia finală.

SRL ”Acces-Inform” dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informaţiei contabile


ceea ce nespus de mult ajută la ameliorarea şi simplificarea lucrului. Locul de muncă a contabilului
este dotat cu computere şi procesoare de tipul Pentium VI, cu caracteristicile 2-3,5 Ghz/2Gb/250Gb,
programele MS Office, WinRar, 1C, Wizcount. Calculatorul este dotat cu cîte un printer de tip
CANON MF 3228, astfel prelucrarea informaţiei contabile este executată cu o eficienţă maximă.
Stocarea datelor are şi ea o mare importanţă.
Contabilul introduce doar datele din documentele primare , apoi sistemul automatizat
prelucrează informaţia pînă la registre pe fiecare cont sintetic şi analitic , pe acte de verificare,
registre de casă şi bancă pînă la bilanţul contabil şi anexele lui. La sfirşitul zilei de muncă, datele din
sistem sunt compilate şi înscrise pe discul fix al serverului. Acesta fiind un avantaj mare , deoarece
datele sunt păstrate în două locuri: discul fix al calculatorului şi al serverului.

11
Fiecare întreprindere care desfăşoară activitate de antreprenor şi este înregistrată în Republica
Moldova, indiferent de tipul de proprietate, apartenenţă ramurală şi forma juridică de organizare a
acesteia ( cu excepţia organizaţiilor bugetare) trebuie să elaboreze politica de contabilitate.

Politica de contabilitate reprezintă o totalitate de convenţii, principii, reguli, metode şi


procedeie adoptate de conducerea întreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor
financiare.

Politica de contabilitate este elaborată în baza:

 Legii contabilităţii Nr. 426 din 04.04.1995;


 Hotărîrea Guvernului ”cu privire la reforma contabilității” nr. 1187 din 27.12.1997”
Ordinul cu privire la aprobarea și punera în aplicare.
 Standartelor naţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor
 Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembreie
1997( cu modificări şi completări) ;
 Alte acte normative.
Politica de contabilitate este elaborată pornind de la următoarele convenţii fundamentale şi
principii:

1. Continuitatea activităţii –informaţia se înregistrează în contabilitate şi în rapoartele


financiare pornind de la ipoteza că întreprinderea funcţionează şi îşi va continua activitatea
într-un viitor previzibil;
2. Permanenţa metodelor- metodele şi regulile de contabilitate alese de întreprindere se
aplică consecutiv de la o perioadă la alta;
3. Specializării exerciţiului (metoda calculării);
4. Prudenţa- activele şi veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie
subevaluate;
5. Prioritatea conţinutului asupra formei- operaţiunile economice se reflectă în contabilitate
în conformitate cu conţinutul şi situaţia economică în care au fost efectuate , dar nu numai
după forma juridică a acestora.
Responsabilitatea pentru organizarea şi evidenţa contabilă o poartă conducatorul, care crează
condiţiile necesare pentru organizarea corectă a activităţii contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
rapoartelor financiare, asigură îndeplinirea riguroasă de către contabilitate, contabilul-şef, privind
întocmirea documentelor primare, prezentarea informaţiei necesare pentru ţinerea evidenţei şi
completarea rapoartelor financiare.

12
Evidenţa contabilă a SRL ”Acces-Inform” este ţinută de contabilitate, care se află în oficiul
administrației. Contabilul-şef Digolean V., asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a
tuturor operaţiunilor economice efectuate , prezentarea informaţiei operative şi întocmirea
rapoartelor financiare în termenele stabilite, poartă răspundere pentru respectarea principiilor
metodologice de organizare a contabilităţii. Contabilul-şef de comun acord cu conducătorul SRL
”Acces-Inform” semnează acte care servesc drept temei pentru primirea şi predarea valorilor în
mărfuri şi materiale, servicii, mijloace băneşti, precum şi privind datoriile de decontare, creditare si
financiare. Contabilului-şef i se interzice să primească spre executare documente privind operaţiile
care contrazic actele normative şi încalcă disciplina contractuală şi financiară.
SRL ”Acces-Inform” aplică sistemul contabil complet în partidă simplă, cu prezentarea
rapoartelor financiare complete. Contabilitatea se ţine cu utilizarea tehnicii computerizate şi
programului 1C, care asigură reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice
efectuate , prezentarea informaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare, respectarea
principiilor metodologice de organizare a contabilităţii.
SRL ”Acces-Inform” utilizează formularele registrelor contabile elaborate personal, acestea
se întocmesc în formă electronică. Registrul contabil obligatoriu care serveşte drept bază pentru
întocmirea rapoartelor financiare este Cartea Mare. Rapoartele financiare se semnează de către
directorul şi contabilul-şef.

Verificarea mijloacelor de transport care se oferă în chirie se efectuează obligatoriu la


începutul fiecărui trimestru. Documentele primare şi rapoartele financiare se păstrează pe suport de
hîrtie, iar registrele contabile- în formă electronică. Perioada de gestiune coincide cu anul
calendaristic.

13
CAPITOLUL III CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII

3.5. Documentarea şi calculul şi contabilitatea salariului

Angajarea noilor muncitori la SRL ”Acces-Inform are loc conform Codului Muncii, în baza unei
Cereri care stă la baza întocmirii unui Ordin de angajare, concedierea lucrătorilor are loc în baza
ordinului de încetare a contractului de muncă. De fapt orice mişcare a personalului este aprobată
prin ordine ale conducătorului. În cazul aprobării , între întreprindere şi noul angajat se încheie un
Contract individual de muncă, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor. De către
serviciul cadre se iniţiază pe fiecare angajat o anchetă numită Fişa personală de evidenţă a cadrelor.
Înainte de a intra nemijlocit la lucru, angajatul de asemenea completează o Cerere privind acordarea
scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu, în baza căreia contabilui întreprinderii micşorează
venitul impozabil al angajatului.
Calculul salariului are loc de obicei la începutul lunii următoare. Faptul că salariul
muncitorilor se calculează în regie, adică în dependenţă de timpul lucrat, face ca documentul de
bază pentru calculul salariului să fie Tabelul de evidenţă a folosirii timpului de muncă (Anexa 8). În
el se duce evidenţa timpului lucrat atît în zile de muncă cît și în zile de odihnă, informţia fiind
totalizată în zile şi ore. În baza lui se calculează salariul fiecărui angajat în lista de calcul a
salariului, se însumează şi taxa de luru în noapte, în zilele de odihnă şi se obţine total calculat.
Pentru calculul salariului se folosește contul de pasiv 531“Datorii faţă de personal privind
retribuirea muncii”. În creditul acestui cont se reflectă retribuţiile calculate, iar în debit sumele
achitate şi reţinute. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de
personal privind retribuirea muncii la finele perioadei de gestiune. (anexa 9)
O condiţie primordială pentru determinarea corectă a retribuirii muncii şi asigurarea
cointeresării materiale a lucrătorilor este organizarea corectă a ţinerii contabilităţii, repectarea
principiilor contabile şi a obiectivelor reeşite din aceste.
La SRL ”Acces-Inform, în scopul impozitării,, se întocmeşte Fişa personală de evidenţă a
veniturilor sub formă de salariu şi alte plăşt efectuate de către patron în folosul angajatului (anexa
10) Metoda este de a calcula cumulativ de la începutul anului venitul precum şi impozitul, scutirile
angajatului. În baza acestui document, fiecărui angajat i se expediază prin poştă o scrisoare
informativă în care este menţionat atît venitul total calculat cît şi salariul reţinut. În scopul evidenţei
soldurilor salariilor calculate pe secţii, pe fiecare angajat, se calculează rulajele în Borderoul
salariului calculat.
Calculul buletinelor medicale se face în baza ultimelor trei luni în care angajatul nu a
absentat. Media aritmetică a acestor salarii va reprezenta un salariu mediu lunar, înmulţit cu un
14
coeficient obţinem suma corectată a buletinului lunar, împărţită la 31 zile va reprezenta suma
îndreptată pentru fiecare zi.
La SRL ”Acces-Inform ”, calculul salariaților reprezintă pentru entitate, cheltuili
administrative, astfel la calcularea salariului se va întocmi următoarea înregistrare contabilă:
Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ” -
2 072,73 lei
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 2 072,73 lei

Anual întreprinderea la SRL ”Acces-Inform” se prezintă o Notă de informare privind


salariul şi alte plăți efectuate de patron în folosul angajaţilor, şi privind impozitul pe venit reţinut
din aceste plaţi. În ceea ce priveşte asigurările medicale, trimestrial se prezintă Raportul privind
calcularea şi transferarea primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală (anexa 11).
Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt obligaţi să przinte declaraţii privind calcularea şi
utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Forma 4-BASS (anexa 12), trimestrial,
pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

3.10. Contabilitatea capitalului propriu

Capitalul propriu reprezintă o totalitate de surse proprii de finanţare a activităţii economico-


financiare a întreprinderii şi poate fi determinat ca mărimea rămasă în activele întreprinderii după
scăderea datoriilor. În componenţa capitalului propriu se evidenţiază:

1. Capitalul statutar (social).


2. Capitalul suplimentar.
3. Rezervele.
4. Profitul nerepartizat.
5. Capitalul secundar.
Capitalul statutar (social) reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor întreprinderii (acţionarilor,
asociaţilor) la patrimoniul acesteia depuse în contul achitării acţiunilor (cotelor, părţilor sociale)
pentru asigurarea activităţii statutare a întreprinderii.

Modul de formare a capitalului statutar şi mărimea minimă a acestuia sunt reglementate de


actele legislative ale Republicii Moldova, precum şi actele de constituire a întreprinderii (contractul

15
de constituire şi statutul). Formarea capitalului statutar al întreprinderii se reflectă în contabilitate
după înregistrarea de stat a întreprinderii în baza următoarelor documente justificative:

 contractul de constituire;
 statutul întreprinderii;
 certificatul de înregistrare a întreprinderii;
 extrasul din registrul deţinătorilor hârtiilor de valoare;
 factura de expediţie sau factura fiscală (în cazul depunerii mărfurilor şi materialelor) etc.
Evidenţa analitică a capitalului statutar se ţine pe proprietari (participanţi, membri, asociaţi,
acţionari etc.) ai întreprinderii, fie persoane fizice sau juridice. Pentru evidenţa sintetică a
capitalului statutar este destinat contul de pasiv 311 „Capital statutar”.

La depunerea capitalului statutar în contul curent al entităţii reflectată în cartela contului 311
„Capital statutar”:

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Credit contul 311 “Capitalul statutar”

Capitalul suplimentar, după provenienţa sa, este legat de formarea şi modificarea capitalului
statutar. Capitalul suplimentar se formează la efectuarea multiplelor operaţiuni economice cum
sunt, de exemplu:

 achitarea cotelor din capitalul statutar al întreprinderii la valoarea ce diferă de cea


nominală;
 revânzarea cotelor dobândite (răscumpărate) anterior la un preţ ce diferă de valoarea
nominală;
 achitarea capitalului nevărsat în valută străină etc.
Pentru generalizarea informaţiei privind capitalul suplimentar este destinat contul de pasiv 312
„Capital suplimentar”. Soldul acestui cont poate fi creditor – se înregistrează în Bilanţul contabil şi
Raportul privind fluxul capitalului propriu cu cifre obişnuite (fără paranteze) sau debitor – se reflectă în
rapoartele financiare menţionate cu cifre negative (în paranteze).

În procesul desfăşurării activităţii economice a întreprinderii apar situaţii în care societatea pe


acţiuni dobândeşte (răscumpără, procură) acţiunile proprii plasate anterior, iar societatea cu
răspundere limitată – părţile sociale de la asociaţii săi. În asemenea cazuri la întreprindere se
formeazăcapital retras care reprezintă valoarea acţiunilor proprii dobândite de la acţionari, precum
şi valoarea părţilor sociale, dobândite de la asociaţii săi.

16
Operaţiunile economice, în urma cărora la întreprindere se formează capital retras, se
efectuează în diverse scopuri. Astfel, dobândirea acţiunilor proprii poate fi efectuată în vederea:

- micşorării capitalului statutar prin intermediul anulării acţiunilor retrase;


- revânzării ulterioare a acţiunilor la un preţ mai mare;
- majorării normei profitului la o acţiune şi a creşterii (stabilizării) cursului acţiunilor, etc.
Evidenţa analitică a capitalului retras se ţine pe fiecare pachet, tip, clasă de acţiuni (parte
socială) dobândit de la acţionari (asociaţi).Pentru evidenţa sintetică a acţiunilor (părţilor sociale)
dobândite de la acţionari (asociaţi) este destinat contul de activ 314 „Capital retras”. În debitul
acestui cont se înregistrează valoarea acţiunilor (părţilor sociale) retrase, iar în credit – valoarea
acţiunilor (părţilor sociale) anulate şi revândute. Soldul acestui cont este debitor şi se reflectă în
rapoartele financiare (Bilanţul contabil şi Raportul privind fluxul capitalului propriu) cu cifre
negative (în paranteze).

3.11. Contabilitatea datoriilor

Datoriilereprezintă angajamente de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile


procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind retribuirea muncii, faţă de stat
privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.

Datoriile financiareinclud datoriile legate de angajarea capitalului atras. Capitalul atras îl constituie
creditele bancare şi împrumuturile în valută naţională şi străină primite de către întreprindere de la
alte persoane fizice şi juridice, pe un termen stabilit şi pentru o anumită plată.

Datoriile financiare cuprind:


 creditele, inclusiv overdrafturile.
 împrumuturile.
În funcţie de termenul rambursării, creditele bancare şi împrumuturile pot fi:

 pe termen scurt, al căror termen de achitare nu depăşeşte 12 luni calendaristice, fiind o


sursă de formare a mijloacelor circulante;
 pe termen lung, cu durata de achitare mai mare de 12 luni calendaristice, primite în scopul
efectuării investiţiilor capitale şi financiare pe termen lung, procurării de mijloace fixe,
echipamente, utilaje, noi tehnologii, achiziţii de întreprinderi.
Pentru evidenţa creditelor bancare pe termen scurt şi lung sunt destinate respectiv conturile:

17
 511 „Credite bancare pe termen scurt”, 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru
salariaţi” şi
 411 „Credite bancare pe termen lung”, 412 „Credite bancare pe termen lung pentru
salariaţi”.
Pentru evidenţa împrumuturilor pe termen scurt şi lung sunt destinate respectiv conturile:

 512 „Împrumuturi pe termen scurt” şi


 412 „Împrumuturi pe termen lung”.
Aceste conturi sunt conturi de pasiv. În creditul lor se reflectă sumele creditelor bancare şi
împrumuturilor pe termen scurt şi lung primite, iar în debit – suma creditelor şi împrumuturilor
rambursate.

Soldul este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor bancare şi


împrumuturilor pe termen scurt şi lung nerambursate la finele perioadei de gestiune.

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori
şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care întreprinderea a
beneficiat.
Decontările privind achitarea datoriilor faţă de furnizori, de regulă, se efectuează prin virament, dar
sunt posibile şi decontări în numerar cu respectarea limitei stabilite prin Legea cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, cu modificările şi completările ulterioare.
Decontările prin virament se efectuează conform Regulamentului privind decontările fără numerar
în Republica Moldova nr.25/11-02 din 12.07.1996, cu modificările şi completările ulterioare (în
continuare – Regulament) aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al B.N.M. În
Republica Moldova conform regulamentului,formele de bază ale decontăriloe prin virament se
bazează pe: ordinul de plată, cererea de plată, acreditivul, cecul, dispoziţia-incosso.
Evidenţa analitică a datoriilor comerciale se ţine pe fiecare furnizor, antreprenor, creditor, pe
termene de apariţie şi de stingere a datoriilor.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt,


întreprinderea ”Access-Inform”SRL operează cu următoarele conturi de pasiv: 521 „Datorii pe
termen scurt privind facturile comerciale” (anexa 21), 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile
legate”, 523 „Avansuri pe termen scurt primite” . În creditul acestor conturi se înregistrează
creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de la cumpărători (creşterea datoriei faţă de
aceştia), iar în debit – achitarea datoriilor şi utilizarea avansurilor (stingerea creanţelor comerciale).
Soldul conturilor nominalizate este creditor şi reprezintă datoriile comerciale ale întreprinderii la o

18
anumită dată, fiind reflectat în capitolul V din Bilanţul contabil, posturile căruia coincid cu
denumirile conturilor specificate.

La procurarea mijloacelor economice de la furnizori la”Access-Inform”SRL, s-au întocmit


următoarele formule contabile :

Procurarea mijloacelor fixe

La 25 februarie 2014 , SRL”Acces-Inform” a acceptat factura fiscalaWB 0501514 (Anexa 13)


de la Auto Ofice SRL, privind procurarea a unui autoturism uzat Opel Astra WOLOAHL358222.
Procurarea acestora a fost reflectată în contabilitate prin următoarea formulă contabilă:

Debit contut123 „Mijloace fixe” 50000,00 lei

Credit contul 521.1 ”Datorii comerciale în ţară” 50000,00 lei

La valoarea accizelor :

Debit contul 534 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 1387.00 lei

Credit contul 521.1 ”Datorii comerciale în ţară” 1387.00 lei

Procurarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată:

 Debit contul 213.1,,Obiect de mica valoare si scurta durata’’ – 6 012,17 lei


 Credit contul 521.1 ,,Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale’’ – 6 012,17 lei
 La valoarea TVA:
 Debit contul 534.1 ” Datorii privind taxa pe valoarea adăugată -1202,43 lei
 Credit contul 521.1,,Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale’’- 1202,43
lei
-Procurarea materialelor

Debit contul 211.1,,Materia prima si materiale de baza’’’ – 6 750,00 lei

Credit contul 521.1,,Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale’’ -6 750 ,00lei

La valoarea TVA:

Debit contul 534.1 ” Datorii privind taxa pe valoarea adăugată -1 350,00 lei

Credit contul 521.1,,Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale’’- 1 350,00 lei

19
- Achitarea datorii faţă de furnizori: (Anexa 20,21)
Debit contul 521„Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 4 751,00 lei

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională 4 751,00 lei

La primirea avansului de la clienți, ”Acces-Inform” SRL , întocmește următoarea formulă contabilă:

Debit contul 241 “Cont curent în valută naţională” 1500,00 lei

Credit contul 523 ”Avansuri primite” 1500,00 lei

La stingerea creantei comerciale din contul avansului primit : (anexa 16)

Debit contul 523 ”Avansuri primite” -1500,00 lei

Credit 221 ” Creanțe comerciale” -1500,00 lei

Contabilitatea datoriilor calculate

a) Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii

Datoriile faţă de personal privind retribuirea muncii se concretizează în drepturile angajaţilor


aferente muncii prestate care se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoane
fizice şi întreprindere şi sunt în raport direct cu cererea şi oferta forţei de muncă pe piaţa muncii,
cantitatea şi calitatea muncii, rezultatele şi condiţiile funcţionării întreprinderii.
Munca este retribuită pe unitate de timp, în acord sau conform altor sisteme de retribuire.

Pentru generalizarea informaţiei privind decontările cu personalul întreprinderii aferente


retribuţiilor şi sumelor depuse este destinat contul de pasiv 531 „Datorii faţă de personal privind
retribuirea muncii”. În creditul acestui cont se reflectă retribuţiile calculate, iar în debit – sumele
achitate şi reţinute. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de
personal privind retribuirea muncii la finele perioadei de gestiune (anexa 9) .

Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei se reflectă formula
contabilă:

1. Salariul secţiei de producere :

Debit contul 811” Activitîți de bază”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

20
. 2.Salariul secţiei auxiliare

Debit contul 812 ”Activități auxiliare”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

3. Salariul managerilor secției de producere

Debit contul 821”Costuri indirecte de producție”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

4. Salariul secţiei administrative :

Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

6.Salariul secției comerciale

Debit contul 712 1 „Cheltuieli cu personalul commercial”


Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
La SRL”Acces-Inform”, calculul tuturor salariaților, pentru întreprindere reprezintă
cheltuieli administrative. De exemplu calculul salariului administratorului Rotari A. la 31.12.2015
a avut loc prin următoarae înregistrare contabilă: (Anexa 9)
Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ” -
2 072,73 lei
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 2 072,73 lei
SRL”Acces-Inform” la finele anului 20115 are datorie privind retribuirea muncii în sumă
de 4 739 lei. Deasemenea odată cu achitarea salariului ea prezintă o Dare de seamă privind suma
venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta ,Raportu lprivind calcularea şi transferarea
primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală, şi registrul de evidenţă a retribuţilor.

b) Contabilitatea datoriilor privind asigurările


În scopul păstrării calităţii şi cantităţii în timp şi spaţiu a factorilor de producţie, garantării unei
continuităţi a activităţii economice, întreprinderile asigură bunurile, personalul şi răspunderea civilă
contra unor riscuri şi situaţii de incertitudine excepţionale.

În conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din


08.07.1999, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale reprezintă un sistem de
protecţie socială a persoanelor asigurate, constând în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii,

21
prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi alte prestaţii
prevăzute de legislaţie.Toţi agenţii economici, indiferent de formele de proprietate şi gospodărire,
inclusiv persoanele fizice, fondul pentru ajutorul de şomaj, persoanele cu contract individual, depun
contribuţii la asigurările sociale de stat. Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi decontărilor
aferente contribuţiilor la asigurările sociale în Fondul asigurărilor sociale, datoriilor privind
asigurarea medicală, asigurarea bunurilor şi personalului întreprinderii este destinat contul de pasiv
533 „Datorii privind asigurările”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate privind
asigurările, iar în debit – mijloacele achitate, virate şi cheltuite. Soldul acestui cont este creditor şi
reprezintă datoriile întreprinderii privind primele de asigurare la finele perioadei de gestiune.

a) Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul


Relaţiile agenţilor economici cu bugetul de stat se concretizează în procesele de calculare,
achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor. Sistemul fiscal al Republicii Moldova cuprinde o
totalitate de impozite şi taxe divizate în:

 generale de stat;
 locale.
Pentru generalizare ainformaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitelor, taxelor
şisancţiunilor economice este destinat contul de pasiv 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”. În
creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate faţă debuget privind impozitele şi taxele, iar în
debit – plăţile virate efectiv sau trecute în cont. Soldul este creditor şi reprezintă suma datoriilor
întreprinderii privind plăţile datorate bugetului la sfârşitu lperioadei de gestiune. Pentru vizualizarea
informaţiei privind decontările cu bugetul se anexează analiza contului 534 „Datorii privind
decontările cu bugetul”. (anaexa22)

Relaţiile întreprinderii cu fondatorii şi alţi participanţi în capitalul statutar pot avea un caracter
diferit, reprezentând creanţe sau datorii.
Evidenţa analitică a datoriilor faţă de fondatori şi alţi participanţi se ţine pe fiecare fondator
(participant) şi pe feluri de datorii. Datoriile faţă de fondatorii întreprinderii şi alţi participanţi se
înregistrează în contul de pasiv 537 „Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi”. În creditul
acestui cont se reflectă dividendele calculate, veniturile şi alte plăţi, iar în debit – achitarea sau
restituirea lor. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă sumele datoriilor faţă de fondatori la
finele perioadei de gestiune.

3.12. Contabilitatea costurilor, cheltuielilor şi a veniturilor

22
Costurile reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea
serviciilor în scopul obţinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de producţie
(prestări servicii), îşi găsesc întruchipare materială în stocurile produselor şi producţiei (serviciilor)
în curs de execuţie. La finele fiecărei perioade de gestiune costurile se reflectă în Bilanţul contabil
ca active şi nu se iau în calcul la determinarea rezultatului financiar al întreprinderii. Costurile
incluse în costul producţiei (serviciilor) cuprind următoarele articole:
Costurile de materiale cuprind costul materialelor, carburanţilor şi lubrifianţilor consumaţi, pieselor
de schimb utilizate în procesul de producţie (prestări servicii).
Costurile privind retribuirea muncii includ salariile de bază şi suplimentare ale muncitorilor
încadraţi în procesul de producţie (prestări servicii), premiile, adaosurile, contribuţiile la asigurările
sociale, calculate în baza salariilor personalului care participă la procesul de producţie.

Costurile indirecte de producţie sunt legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor (constante şi


variabile).

Evidenţa analitică a consumurilor se ţine pe tipuri de produse, servicii, locuri de efectuare,


articole de calculaţie. Pentru evidenţa sintetică sunt destinate conturile din grupa 81 „Conturi ale
costuri de producţie”:

 811 „Activităţi de bază”


 812 „Activităţi auxiliare”,
 821„Consumuri indirecte de producţie”.
Particularitatea conturilor specificate constă în faptul că la finele fiecărei perioade de gestiune
acestea se închid prin conturile contabilităţii financiare şi nu au sold.

Contul 811 „Activităţi de bază” este destinat generalizării informaţiei privind consumurile
producţiei de bază, adică a fabricării produselor (prestării serviciilor) care a constituit scopul creării
întreprinderii date, este un cont de calculaţie. În cursul perioadei de gestiune, în debitul acestui cont
se reflectă consumurile materiale, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de
producţie, precum şi valoarea de bilanţ a produselor rebutate, returnate pentru remediere în secţiile
producţiei de bază. În creditul contului 811 „Activităţi de bază” se reflectă: costul efectiv al
produselor fabricate şi serviciilor prestate; costul efectiv al rebutului definitiv constatat în secţiile
producţiei de bază; costul reziduurilor şi deşeurilor metalice înregistrate la valoarea realizabilă netă,
precum şi al materialelor fabricate în secţiile întreprinderii.La finele fiecărei perioade de gestiune
contul 811 „Activităţi de bază” se închide. În acest caz soldul producţiei în curs de execuţie se trece
în contul 215 „Producţia în curs de execuţie”.

23
Contul 812 „Activităţi auxiliare” se foloseşte pentru generalizarea informaţiei privind
consumurile subdiviziunilor care sunt auxiliare (secundare) pentru producţia sau activitatea de bază
a întreprinderii.

Contul 821 „Consumuri indirecte de producţie” este destinat contabilizării consumurilor


aferente deservirii şi gestiunii subdiviziunilor de producţie ale întreprinderii. Acesta este un cont de
colectare-repartizare. În cursul perioadei de gestiune, în debitul acestui cont se acumulează
consumurile aferente articolelor stabilite de fiecare întreprindere, pornind de la cerinţele Indicații
metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor si serviciilor.

Cheltuielile reprezintă diminuările de avantaje economice care apar în procesul desfăşurării


activităţii economico-financiare a întreprinderii. Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se
includ în costul produselor fabricate (serviciilor prestate), ci se reflectă în Raportul privind
rezultatele financiare şi se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) net al perioadei de
gestiune. Cheltuielile se efectuează la întreprinderile care desfăşoară toate tipurile de activităţi. În
funcţie de direcţiile efectuării, acestea se subdivizează în trei grupe:

1. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind:

Costul vânzărilor reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor


vândute şi serviciilor prestate 711 “Costul vânzărilor”. Astfel la ”Acces-Inform”SRL costul
serviciilor prestate pentru anul 2015 este de 132 485 lei (Anexa 3, 23).
În evidența contabile se înregistreaza următoarele formule contabile:
Debit contul 711.3„Costul serviciilor prestate”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
Acces-Inform”SRL include în costul serviciilor prstate o serie de cheltuieli, cum ar fi achitarea
pentru reparația auto, servicille telefoniei mobile utilizateîn convorbiriele cu clienții, taxele de
drum, arenda parcării auto și alte servicii de la terți. Astfel , reparația unui autoturism care este dat
în chirie, de catre furnizorul ”ProAvangard” , va fi trecută la costul serviciilor prestae prin
următoarea formulă contabilă: (Anexa 23)
Debit contul 711.3 “ Costul serviciilor prestate” -15 000,00 lei
Credit contul 521” Datorii comerciale în ţară” 15 000,00 lei
După cum am menționat,taxa de drum este inclusă deasemenea în costul serviciilor prestae se
include și taxa de drum, iar calculul acestei plăți se va efectua prin următoarea formulă contabilă:
(Anexa 23)
Debit contul 711.3 “ Costul serviciilor prestate” 818,40 lei
Credit contul 534 8 ”Alte datorii faţă de buget” 818,40 lei

24
La finele anului 2015 are loc trecerea serviciilor prestate acumulate cu total cumulativ de la
începutul anului în contul 351 „Rezultat financiar total” prin formula contabilă (anexa 24):
Debit contul 351 „Rezultat financiar total” 132 485 lei
Credit contul 711.3 “ Costul serviciilor prestate” 132 485 lei
În rîndul 1180 “Costul serviciilor prestate” din Anexa la Raportul de profit şi pierderi
întreprinderile şi organizaţiilor care prestează servicii cu plată (comunale, sociale, de transport,
medicale, juridice, de publicitate, audit, consultnţă etc) persoanelor fizice şi juridice (rezidenţi şi
nerezidenţi ai Republicii Moldova) costul serviciilor prestate, inclusiv consumurile directe de
materiale, consumurile directe privind remunerarea muncii.
Acest rînd este completat în baza datelor rulajului debitor al subcontului 7113 “Costul
serviciilor prestate”.

Cheltuielile de distribuire sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi


prestărilor de servicii 712 “ Cheltuielile de distribuire” . La SRL”Acces-Inform ” pe parcursul
anului 2015, nu s-au înregistrat cheltuieli de disttribuire.

Cheltuielile generale şi administrative cuprind cheltuielile privind deservirea şi gestiunea


întreprinderii în ansamblu 713 “Cheltuieli generale şi administrative”. Pentru anul 2015 aceste
cheltuieli au avut o valoare de 159 022 lei (Anexa 25,26 ).
De exemplu pentru deservirea contului bancar, SRL”Acces-Inform ” , la data de 01.12. 2015, în urma
unei tranzactții, a acgitat comisionul bancar în sumă de 6,00 lei, în urma acestei operații în
contabilitate, se va întocmi următoarea formulă contabilă (Anexa 24)
Debit contul 713 “Cheltuieli generale si administrative” – 6,00 lei
Credit contul 242 “Conturi curente în valută naţionala,,- 6 ,001lei
Salariul secţiei administrative  la fel reprezintă pentru ”Acces-Inform” SRL o cheltuială
administrativă. Astfel la calculul salariului angajatei Digolean Viorica, care este contabila
entitității, și prin urmare face parte din personalul administrativ, se va înregistra următoarea formulă
contabilă.(anexa 25
Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ”
– 1 900,00 lei
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” - 1 900,00 lei
Evident, la calculul contribuțiilor la asigurări sociale și medicale, la fel va constitui pentru entitate
cheltuieli administrative, astfel vor fi reflectate următoarele formule contabile : (anexa 9,1 )
Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ”-437,00
lei
Credit contul 533 1 ”Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” 437,00 lei

25
Iar contribuțiile pentru asigurtările medicale, se vor reflecta în felul următor :
Debit contul 713.3 „Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere ” -85,50
lei
Credit contul 533 1 ”Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”-85,50
lei.
Trecerea la finele anului 2015 a cheltuielilor administrative are loc în contul 351 “Rezultat
financiar total” (anexa 24):
Debit contul 351 “Rezultat financiar total” 159 022,00 lei

Credit contul 7133 ”Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ și de condcere” 159


022,00 lei

Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuieli
comerciale şi nici la cele generale şi administrative și se contabilizează cu ajutorul contului 714
“Alte cheltuieli operaţionale”.Valoarea lor în anul 2015 este 3780 lei.
La SRL”Acces-Inform” pe parcursul perioade de gestiune, au avut loc o serie de alte
cheltuieli ale activității operaționale. De exemplu balansarea anvelopelor, entitatea economică, le
contabilizează drept alte cheluieli din activitatea operațională, astfelîn urma acestei operații
economice, se întocmește următoarea formulă contabilă: (anexa 27)
Debit contul 714 9 ” Alte cheltuieli operaţionale”. 1 080,00 lei
Credit contul 521” Datorii comerciale în ţară” 1 080,00 lei
La sfîrșitul periadei de gestiune valoarea altor cheltuieli din activitatea de bază, indicată în situația
de profit și pierdere este de 3 708,00 lei.
La sfîrsitul anului valoarea altor cheltuieli din activitatea de bază se trece în contul contul
351 “Rezultat financiar total” (anexa 24):
Debit contul 351 “Rezultat financiar total” 3 708,00 lei.
Credit contul 714 9 ” Alte cheltuieli operaţionale”. 3 708,00 lei.
2. Cheltuielile din alte acrivități cuprind cheltuielile suportate de întreprindere la desfăşurarea
altor feluri de activităţi. Acestea cuprind:

a) cheltuielile activităţii de investiţii 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”;


b) cheltuielile activităţii financiare 722 “Cheltuieli financiare”; (anexa 29)
c) pierderile excepţionale 723 “Cheltuieli excepționale excepţionale” .
3.Cheltuieli privind impozitul pe venit. 731 ”Cheltuieli privind impozitul pe venit”

La sfiecărei perioade de gestiune, înmtreprinderea przintă Darea de seamă pe venitul din


activitatea operațională. La calculul impozitului (anexa 29) , a cărui cotă este de 3% din suma

26
venitului din activitatea operațională,” Acces-Inform” SRL va întocmi următoarea formulă
contabilă:

Debit contul 731 ”Cheltuieli privind impozitul pe venit” 11427,00 lei

Credit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul” 11427,00 lei

Veniturile reprezintă afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul


perioadei de gestiune, sub formă de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc
la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor
întreprinderii.Veniturile se înregistrează în baza documentelor primare cum ar fi facturile de livrare
a seviciilor . În funcţie de natura activităţilor care le generează, veniturile pot fi clasificate în două
grupe:

1.Veniturile din activitatea operaţională se subdivizează în două grupe:

a) Venituri din vânzări , suma cărora în anul 2015 constitue lei (anexa 3)
Debit contul 221.1 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” – 380 915,00 lei

Credit contul 611.3 „Venituri din servicii prestate ” – 380 915,00 lei

b) Alte venituri operaţionale.Valoarea acestora la finele anului 2012 constituie 24 969 396 lei.
Pentru evidenţa sintetică a acestor venituri sunt destinate conturile de pasiv 611 „Venituri din
vânzări” şi 612 „Alte venituri operaţionale”. În creditul acestor conturi se înregistrează în cursul
perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate în
conformitate cu prevederile S.N.C. corespunzătoare, iar în debit – trecerea la finele anului de
gestiune a veniturilor acumulate în contul de evidenţă a rezultatelor financiare.La finele fiecărei
perioade de gestiune rulajele creditoare cu total cumulativ de la începutul anului ale conturilor 611
şi 612 se reflectă pe rândurile corespunzătoare ale Raportului privind rezultatele financiare.
2.Veniturile din activitatea neoperaţională se subdivizează în trei grupe:

a) venituri din activitatea de investiţii (contul 621);


b) venituri din activitatea financiară (contul 622); ;
c) venituri excepţionale (contul 623);.
După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat
financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de
gestiune, care se reflectă în conturi .

27
3.13. Calculaţia costurilor de producţie

Obiectul de evidenţă a consumurilor reprezintă orice domeniu sau segment de activitate a


întreprinderii pentru care e necesar să se cunoască mărimea consumurilor suportate în cursul unei
perioade de gestiune, ex: secţia de bază, secţia auxiliară.
Obiect de calculaţie - o lucrare, un produs în baza căruia se grupează consumurile pentru a
determina costul efectiv al acestora.
Calculaţia reprezintă un ansamblu de operaţiuni economice şi matematice utilizate pentru a
determina costurile.
Se deosebesc următoarele etape:
- documentarea şi înregistrarea consumurilor în conturi de consumuri directe şi indirecte;
- repartizarea consumurilor activităţii auxiliare în componenţa activităţii de bază;
- evaluarea deşeurilor şi scăderea lor din valoarea consumurilor materiale;
- repartizarea consumurilor indirecte de producţie pe obiecte de evidenţă;
- calculul costurilor rebuturilor şi scăderea lor din valoarea totală a consumurilor de materiale ;
- determinarea soldului final a producţiei în curs de execuţie şi scăderea din totalul
consumurilor colectate.
Pentru calculaţia costurilor se folosesc mai multe metode:
 metoda pe comenzi;
 metoda pe faze.
Contul 811 „Activităţi de bază” este destinat generalizării informaţiei privind consumurile
producţiei de bază, adică a fabricării produselor (prestării serviciilor) care a constituit scopul creării
întreprinderii date. În special, acest cont se utilizează pentru contabilitatea consumurilor
întreprinderilor:

 industriale şi agricole privind fabricarea produselor;


 de construcţie, geologice şi de proiectări-explorări privind executarea lucrărilor de
construcţii-montaj, de prospecţiuni geologice şi de proiectare-explorare;
 de transport şi telecomunicaţii privind prestarea serviciilor de către aceştia;
 alimentaţiei publice privind fabricarea producţiei proprii (referitor la materii prime şi
materiale);
 de întreţinere şi reparaţie a drumurilor.
Contul 811 „Activităţi de bază” este un cont de calculaţie. În cursul perioadei de gestiune, în
debitul acestui cont se reflectă consumurile materiale, consumurile privind retribuirea muncii,
consumurile indirecte de producţie, precum şi valoarea de bilanţ a produselor rebutate, returnate
pentru remediere în secţiile producţiei de bază.

28
Debit contul 811 „Activităţi de bază”
Credit contul 211 „Materiale”
La suma salariului și contribuţiilor la asigurări sociale şi medicale:
Debit contul 811 „Activităţi de bază”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Debit contul 811 „Activităţi de bază ”
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”
La trecerea costurilor indirecte de producție în contul producției de bază:
Debit contul 811 „Activităţi de bază”
Credit contul 821 ”Costuri indirecte de producție”
În creditul contului 811 „Activităţi de bază” se reflectă:
Costul efectiv al produselor fabricate şi serviciilor prestate:
Debit contul 216 „Produse”
Credit contul 811 „Activităţi de bază”.
La finele fiecărei perioade de gestiune contul 811 „Activităţi de bază” se închide. În acest caz
soldul producţiei în curs de execuţie se trece în contul 215 „Producţia în curs de execuţie” prin
formula contabilă:
Debit contul 215 „Producţia în curs de execuţie”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
La începutul perioadei de gestiune următoare soldul producţiei în curs de execuţie se
restabileşte în contul 811 printr-o înregistrare inversă:
Debit contul 811 „Producţia de bază”
Credit contul 215 „Producţia în curs de execuţie”.
Contul 812 „Activităţi auxiliare” se foloseşte pentru generalizarea informaţiei privind
consumurile subdiviziunilor care sunt auxiliare (secundare) pentru producţia sau activitatea de bază
a întreprinderii. În special, acest cont se utilizează pentru contabilizarea consumurilor producţiilor
care asigură:

 deservirea sau aprovizionarea întreprinderii cu diverse feluri de energie (energie electrică şi


termică, abur, gaze, apă etc.);
 producţia ambalajelor pentru împachetarea produselor;
 aprovizionarea şi păstrarea ambalajelor de sticlă pentru ambalarea produselor;
 deservirea de transport;
 exploatarea parcului de maşini şi tractoare la întreprinderile agricole;
 exploatarea maşinilor şi mecanismelor de construcţie;

29
 reparaţia mijloacelor fixe;
 fabricarea instrumentelor, dispozitivelor speciale, echipamentelor speciale, matriţelor,
pieselor de schimb;
 fabricarea pieselor de construcţie sau îmbogăţirea materialelor de construcţie (în special, la
întreprinderile de construcţie);
 extracţia pietrei, prundişului, nisipului şi altor materiale nemetalifere;
 prelucrarea şi tăierea lemnului;
 murarea, uscarea şi conservarea produselor agricole (în special, în alimentaţia publică, la
întreprinderile agricole şi comerciale) etc.
La entitatea economică se efectuează următoarele operațiuni:
Costuri de materiale pentru fabricarea ambalajelor:
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare””
Credit contul 211 ”Materiale”
Calculul salariului și contribuțiilor muncitorilor din secția auxiliară:
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”
Contul 821 „Costuri indirecte de producţie” este destinat contabilizării consumurilor aferente
deservirii şi gestiunii subdiviziunilor de producţie ale întreprinderii. Acesta este un cont de colectare-
repartizare. În cursul perioadei de gestiune, în debitul acestui cont se acumulează consumurile
aferente articolelor stabilite de fiecare întreprindere. În acest caz se întocmesc următoarele formule
contabile:
1. Calcularea retribuirii muncii şi contribuţiilor la asigurările sociale pentru personalul
administrativ-de conducere şi de deservire al subdiviziunilor de producţie:
Debit contul 821 „Costuri indirecte de producţie”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”.
2. Calcularea amortizăriiimobilizărilor necorporale, amortizării mijloacelor fixe cu destinaţie
productivă şi epuizării resurselor naturale:
Debit contul 821 „Costuri indirecte de producţie”
Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”
Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Credit contul 126 „Epuizarea resurselor naturale”.
3. Reflectarea consumurilor pentru reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru:

30
a) a materialelor utilizate:
Debit contul 821 „ Costuri indirecte de producţie”
Credit contul 211 „Materiale”;
b) a remuneraţiilor calculate muncitorilor auxiliari şi contribuţiilor pentru asigurările sociale:
Debit contul 821 „Costuri indirecte de producţie”
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”.
La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile acumulate în debitul contului 821
„Costuri indirecte de producţie” se repartizează şi se includ în costul produselor şi serviciilor
activităţilor de bază şi auxiliare, al altor active sau se trec la cheltuielile perioadei. Repartizarea
consumurilor indirecte de producţie se efectuează în modul expus în exemplul 11.1 şi se reflectă
prin formula contabilă:
Debit contul 811 „Activităţi de bază”
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 821 „ Costuri indirecte de producţie”.
Evidenţa costurilor şi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi
dificile sectoare de contabilitate ale întreprinderii. În cadrul acestui sector se formează atât
indicatorii contabilităţii de gestiune (suma totală a consumurilor de producţie, costul produselor
fabricate, rentabilitatea producţiei etc.), cât şi ai contabilităţii financiare (costul mărfurilor,
produselor vândute, serviciilor prestate, mărimea cheltuielilor perioadei etc.). În exactitatea şi
oportunitatea calculului acestor indicatori sunt cointeresaţi atât utilizatorii interni ai informaţiei
contabile, cât şi cei externi.
Componenţa consumurilor şi cheltuielilor, modul de evaluare şi de constatare a acestora sunt
determinate de prevederile Bazelor conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare
şi SNC Cheltuieli.

3.14. Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare

Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori


care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii
economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective (Anexa 8). Ele se întocmesc
conform formularelor-tip aprobate de Ministerul Finanţelor, se prezintă în termenele prevăzute de
legislaţia RM, cuprind: Bilanţul contabil (formularul nr.1);Raportul privind rezultatele financiare

31
(formularul nr.2); Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr.3); Raportul privind
fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr.4); Nota explicativă şi anexele respective.

Întreprinderile completează toate compartimentele fiecărui formular al rapoartelor şi anexelor


la acestea. Rapoartele se prezintă trimestrial şi cuprinde informaţia privind capacitatea întreprinderii
de a plăti dividende şi dobînzi şi a achita datoriile în termenele stabilite. Conducerea întreprinderii
poartă răspundere integrală pentru pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare. Întocmirea
raportului financiar anual la întreprinderea cuprinde următoarele etape:

1.Lucrări premergătoare

Pentru întocmirea rapoartelor financiare la întreprindere se desfaşoară o activitate amplă de


pregătire cu scopul de a verifica oportunitatea şi obiectivitatea datelor cace vor fi incluse în
rapoartele financiare. Procesul de prelucrare a datelor contabile în vederea întocmirii rapoartelor
financiare cuprinde, în general, următoarele etape:

I. Analiza operaţiunilor economice şi verificarea (în baza documentelor primare)


corectitudinii şi obiectivităţii înregistrării acestora în conturile contabilităţii analitice.
II. Verificarea corespunderii datelor contabilităţii analitice cu rulajele şi soldurile conturilor
contabilităţii sintetice.
III.Inventarierea generală a patrimoniului şi reflectarea rezultatelor acesteia în contabilitate.
IV. Închiderea la finele anului de gestiune a conturilor de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor
şi determinarea rezultatelor financiare.
V. Închiderea registrelor contabile pentru ultima lună a perioadei de gestiune, completarea
Cărţii mari şi întocmirea Balanţei de verificare .
2. Bilanţul contabil- este un raport privind situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii la data
de raportare. El se întocmeşte potrivit unui formular unic aprobat e Ministerul Finanţelor al RM. În
bilanţul contabil se compară perioada de gestiune curentă cu cea precedentă. Posturile bilanţiere
sunt grupate după destinaţie. Compensările reciproce între posturile de activ şi de pasiv ale
bilanţului nu se admit. Posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă datelor înregistrate în
contabilitate, puse de acord cu situaţia reală de la inventar. Evaluarea în bilanţ a elementelor
patrimoniale se efectuează în conformitate cu prevederile S.N.C. Conform Standardelor Naţionale
de Contabilitate, Bilanţul contabil cuprinde trei elemente principale legate nemijlocit de evaluarea
situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii, şi anume:

1) active;
2) capital propriu;
3) datorii.
32
Ecuaţia generală a Bilanţului contabil este:

activ – datorii = capital propriu;

activ = capital propriu + datorii.

La Bilanţul contabil întreprinderea prezintă anexe care specifică fiecare post de bilanţ. Una din
cerinţele cele mai importante constă în prezentarea situaţiei financiare a întreprinderii obiective şi
exacte care poate fi utilizată de toţi utilizatorii de informaţie.

3.Raportul privind rezultatele financiare se consideră ca una dintre cele mai importante şi esenţiale
părţi a rapoartelor financiare care prezintă un interes primordial atât pentru conducerea
întreprinderii, cât şi pentru alţi utilizatori de informaţii.
Dacă în Bilanţul contabil se reflectă situaţia financiară a întreprinderii la un anumit moment de
timp, în Raportul privind rezultatele financiare se generalizează operaţiunile economice efectuate
într-un interval de timp concret, numit perioadă de gestiune.

În prezent Raportul privind rezultatele financiare se întocmeşte trimestrial cu total cumulativ


de la începutul anului de gestiune. În conformitate cu Gidul metodologic de întocmire a situațiilor
financiare, cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile, cheltuielile şi profiturile (pierderile)
realizate în cursul perioadei curente de gestiune şi perioadei corespunzătoare a anului precedent.
Primii opt indicatori componenţi ai raportului nominalizat caracterizează veniturile, cheltuielile şi
rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii, determinată de statutul acesteia care
reprezintă, în fond, o activitate curentă ce se reînnoieşte continuu.

Tehnica de întocmire a Raportului privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui


rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de
conturi contabile. În procesul completării raportului nominalizat, rezultatele financiare pozitive
(profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite, fără paranteze, iar cele negative (pierderile) – în
paranteze.

4.Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti-este unul dintre formularele principale ale rapartelor
financiare, în care se reflectă toate modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii,
din punctul de vedere al încasării şi plăţii mijloacelor băneşti în cursul perioadei de gestiune
respective. Obiectivul întocmirii Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti constă în dezvăluirea
informaţiei suplimentare despre modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din
punctul de vedere al încasării şi plăţii mijloacelor băneşti. În Raportul privind fluxul mijloacelor
băneşti se reflectă fluxurile mijloacelor băneşti şi creşterea acestora din diferite tipuri de activităţi
(operaţională, de investiţii, financiară), precum şi în legătură cu decontările aferente dobânzilor,

33
dividendelor şi impozitelor. Aceste date nu le furnizează nici Bilanţul contabil, nici Raportul
privind rezultatele financiare.

Modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti de către agenţii
economici din Republica Moldova este reglementat de prevederile S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor
financiare”, S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” şi comentariile privind aplicarea
acestora.

În prezent toţi agenţii economici din Republica Moldova care utilizează sistemul contabil complet
întocmesc şi prezintă utilizatorilor Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti trimestrial, cu total
cumulativ de la începutul anului de gestiune.Informaţia conţinută în raportul specificat permite a
aprecia capacitatea întreprinderii de a atrage şi a utiliza mijloacele băneşti şi de a determina
necesităţile acesteia în resurse băneşti pe o perioadă determinată.

Conform prevederilor S.N.C. toţi agenţii economici din Republica Moldova întocmesc
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti prin metoda directă, în baza datelor din registrele
contabile la conturile de evidenţă a mijloacelor băneşti (grupa 24) şi documentele primare cu total
cumulativ de la începutul anului de gestiune (în scopul verificării se recomandă să se utilizeze
metoda indirectă).

Fluxul mijloacelor băneşti se generalizează în raport pe trei capitole de bază care corespund
activităţilor desfăşurate de întreprindere:

 operaţională (de bază) pentru care este creată întreprinderea şi care în majoritatea cazurilor
generează venituri de bază;
 de investiţii care include procurarea şi vânzarea activelor nemateriale, materiale şi
financiare pe termen lung, acordarea împrumuturilor;
 financiară care este menită să asigure cu resurse financiare necesare cele două tipuri
precedente de activităţi.
5.Raportul privind fluxul capitalului propriu constituie o parte componentă a raportului financiar
anual. Evidenţierea indicatorilor privind fluxul capitalului propriu într-un formular separat este
legată de importanţa acestei informaţii pentru diferiţi utilizatori şi, în special, pentru proprietarii
întreprinderii.

Drepturile proprietarilor întreprinderii sunt multiple şi diverse, însă pentru contabilitate şi


pentru întocmirea rapoartelor financiare un interes mai mare prezintă drepturile care vizează
repartizarea activelor (în special, în cazul lichidării), precum şi drepturile de proprietate asupra
întreprinderii în funcţiune, în cazul vânzării, întocmirii documentelor pentru gaj etc. Una dintre cele

34
mai importante sarcini ale Raportului privind fluxul capitalului propriu o constituie prezentarea
acestor drepturi.

Încheiere

În prezent pentru specialiştii în domeniul financiar-contabil nu mai este suficient să cunoască


în detaliu tehnica contabilă, modalităţile de efectuare a controlului sau auditului, reglementările
legislative sau să deţină cunoştinţe necesar efectuării analizei economico-financiare, ci trebuie să
dispună de cunoştinţe din ce în ce mai detaliate cu privire la utilizarea tehnologiilor informaţionale
şi de comunicaţii, a avantajelor strategice pe care le poate obţine o firmă prin implementarea lor, a
modului în care aceste avantaje se pot transforma în profit pentru organizaţie.
Contabilitatea s-a transformat într-o artă de a asigura succesul unei firme numai dacă ştie să
utilizeze mijloacele pentru obţinerea şi manipularea informaţiilor, prin care orice unitate
patrimonială poate să producă maximum de profit cu minim efort.
În urma efectuării practicii la ”Acces-Inform” SRL, am observat că la întreprinderea dată, în
contabilitate activează o singură persoană, care dispune de un grad înalt de calificare. Angajaţii
sunt responsabili şi dotaţi cu spirit de colectivism, astfel tot lucrul se efectuează la termen şi în
echipă. Documentele contabile sunt întocmite conform regulamentelor şi în termenele stabilite.

35
Pentru a-şi desfăşura activitatea întreprinderea are angajaţi lucrători calificaţi, cu studii medii
speciale sau superioare.
Programul de lucru al contabililor este între 8 30
şi 17 30
cu pauza de masă între 13 00
şi 14 00.
Aceasta le permite să-şi repartizeze timpul de lucru şi programul zilei cât mai bine, pentru a-şi
îndeplini toate funcţiile care le are.
Datorită funcţionarilor contabilităţii, în contabilitate mereu este ordine în toate: documentele
contabile sunt cusute în mape, pe fiecare fel de acte în parte, pe feluri de conturi bancare, agenţi
economici, etc. Prelucrarea şi verificarea veridicităţii îndeplinirii şi completării tuturor rechizitelor
documentelor contabile se face la timp cu corectarea erorilor depistate în termene cât mai restrânse.
Întreprinderea colaborează cu agenţi economici din RM .
Am luat cunoştinţă cu tipurile de documente contabile şi circulaţia acestora. Ele sunt foarte
importante pentru securitatea integrităţii parimoniului. Prin analiza documentelor se poate urmări
activitatea economico-financiară a întreprinderii în cele mai mici detalii.

Bibliografie

I. Acte legislative şi normative


1. Legea contabilităţii, nr. 113 – XVI din 27 aprilie 2007 //Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 90 – 93 / 399 din 29 iunie 2007.
2. Codul fiscal al Republicii Moldova // Contabilitate si Audit nr.1, 2013.
3. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 – XIV din 20 iulie 2000 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 160 – 162 din 31 decembrie 2000.
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe
categorii de proprietate în scopul impozitării” nr. 1218 din 31 decembrie 1997 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 12-13 din 20 februarie 1998.
5. Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderii şi Normele
metodologice de utilizare a conturilor contabile // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 88 – 91 din 30 decembrie 1997.
6. Standardul Naţional de Contabilitate 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”, aprobat prin
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997.

36
7. Standardul Naţional de Contabilitate 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, aprobat prin
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999.
8. Standardul Naţional de Contabilitate 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”,
aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din
25.12.1997.
9. Standardul Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (leasing-ului)”, aprobat prin
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 60 din 08.08.2006.
10. Standardul Naţional de Contabilitate 18 „Venitul”, aprobat prin ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997.

II. Manuale, cărţi, broşuri


11. Bucur V., Turcanu V., Graur A., „Contabilitatea impozitelor”, Chişinău, 2005.
12. Nederiţă A., Turcanu V., Bucur V., „Contabilitatea financiara”, Chişinău, ACAP, 2003.
13. Nederiţă A., „Corespondenta conturilor contabile”, Chişinău, 2007.

37
ANEXE

38

S-ar putea să vă placă și