Sunteți pe pagina 1din 48

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul „Contabilitate”

RAPORT
privind efectuarea stagiului practicii de specialitate I la
S.A „Romaniţa”

A elaborat: Barcaru Anastasia CON161

Conducător ştiinţific: Cojocari Ala

Se admite spre susținere _________________


(semnătura coordonatorulul din cadrul departamentului)

Chişinău,2018
Cuprins:

INTRODUCERE.............................................................................................................3
Capitolul I Caracteristica generală a entității ..........................................................4 4
Capitolul II Sistemul de organizare a contabilității în cadrul entității și tehnologii
informaționale aplicate...................................................................................................9
Capitolul III Contabilitatea entității
3.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale..............................................11

3.3. Contabilitatea operațiunilor de leasing.....................................................................16

3.4. Contabilitatea stocurilor...........................................................................................21

3.5 Contabilitatea numerarului........................................................................................28

Capitolul IV Analiza poziției financiare a entității


2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii activelor entităţii................................31
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică şi a structurii surselor de finanţare a entităţii.....35
2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii entităţii.............................................................37
2.4. Analiza performanţelor financiare a entităţii...........................................................41
CONCLUZII......................................................... ................................45
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................47
ANEXE .........................................................................................................................48
INTRODUCERE
Stagiiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională iniţială.
Fiind un element al procesului, asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea
experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional. Importanţa
și atractivitatea unui astfel de stagiu de practică constă în însușirea și dezvoltarea unor abilități
profesionale aplicate, precum munca în echipă sau managementul de proiect, șansa de a cîștiga
experiența profesională reală și, la final, de a obține un loc de muncă permanent în domeniul de
lucru ales. Practica de iniţiere are ca scop completarea şi adîncirea cunoştinţelor dobîndite,
familiarizarea studenţilor cu modul de aplicare în unităţile patrimoniale sau financiar-bancare a
cunoştinţelor teoretice, însuşite în procesul de învăţământ,cunoașterea procedurilor de
documentare pentru întocmirea unui raport de practică.
Întreprinderea este orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă
patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul
obținerii de profit prin producerea de bunuri materiale și vînzarea acestora pe piață sau prin
prestări de servicii, în condiții de concurență.În vederea aprecierii eficienţei activităţii
desfăşurate de o entitate economică este necesară efectuarea unei analize complete ,calcularea
unui şir de indicatori şi respectiv formularea concluziilor de rigoare.
În raportul respectiv drept exemplu de cercetare a unei întreprinderi va constitui activitatea
economico-financiară desfăşurată de S.C Romaniţa S.A analizată pe baza situaţiei financiare
2014-2015,statutul entităţii precum şi alte surse de informaţii. Analiza situaţiilor financiare este
obiectivul principal al practicii de iniţiere în timp ce obiectivul major al analizei situaţiilor
financiare este acela de “a înţelege cifrele” sau de “a descifra sensul cifrelor” – adică de a angaja
instrumentele de analiză financiară ca un ajutor în înţelegerea datelor financiare raportate şi de a
folosi ulterior această putere de înţelegere pentru a conduce mai bine o afacere.
În vederea atingerii obiectivului propus am elaborat şi am structurat raportul respectiv după
cum urmează:
-Introducere;
-Capitolele;
-Concluzii;
-Bibliografie;
-Anexe.
Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ENTITĂŢII
Societatea pe acţiuni Fabrica de încălţăminte Romaniţa este o persoană juridică fondată în
conformitate cu legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi ,cu privire
la societăţile pe acţiuni şi alte acte normative şi este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a
Republicii Moldova la data de 14.02.1995 cu numărul de identificare 158001660 şi codul fiscal
1003605005497 (Anexa 1).Entitatea deasemenea este înregistrată ca subiect al impunerii de
TVA,cu numărul de înregistrare 6500064.Sediul societaţii este or. Hînceşti, str. 31
August,72.Societatea are adresă poştală pentru relaţiile cu creditorii care se inidcă pe blanchetele
cu antet.Scopul societaţi este obţinerea profitului permanent.Genurile principale de activitate sînt
stipulate în Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice NR.25208 din 28.11.2017 a
societaţii și sunt(Anexa 2):
 Proiectarea,modelarea,prelucrarea tehnologică,producerea,realizarea angro şi cu
amănuntul a încălţamintei şi a altor mărfuri de larg consum de diversă destinaţie
 Producerea producţiei cu destinaţie efectuativ-tehnologică de proprie necesitate pentru
realizarea altor consumatori
 Acordarea serviciilor de caracter efectuativ
 Activitate economică exterioară
 Acordarea serviciilor comunale,uzuale, cu caracter medicinal,sportiv
 Servicii de transport
 Pregatirea si repregatirea cadrelor de specialişti
Întreprinderea produce un asortiment vast de produse:
 Articole de voaiaj,genţi de mînă şi articole similare din piele,serviete diplomat
 Încaălţăminte clasică din materiale textile (pantofi,cizme,încălţăminte de casă ect.)
 Componente şi accesorii pentru încălţăminte
 Sacoşe şi articole de voaiaj(valize de eşsantioane pentru prezentări,rucsacuri,genţi.saci ţi
etuiuri pentru articole sportive,sacoşe,genţi pentru cumpărături,coşuri şi accesorii pentru
picnic)
 Articole promoţionale şi cadouri pentru protocol (articole de voaiaj,promoţionale)
Societatea este în drept să desfăşoare şi alte activitaţi neinterzise de lege.Anumite
activităţi,al căror nomenclator este stabilit de legislaţie,Societatea este în drept să le desfăşoare
numai în bază de licenţă. Societatea este de tip deschis,posedă cu drept de proprietate bunurile
entităţii care sunt înregistrate separat de bunurile acţionarilor.Faţă de acţionari societatea are
obligaţiuni în limita cotelor de participare a acestora.Patrimoniul societăţii se constituie ca
rezultat al plasării acţiunilor,al activităţii sale economico-financiare şi a altor surse prevăzute de
legislaţie.
Societatea este în drept să acorde şi să atragă împrumuturi în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi răspunde pentru obligţiunile sale cu întreg patrimoniu ce îi aparţine cu drept de
proprietate.Capitalul Societaţii se formează din sursele activelor nete care se constituie din
capital social,suplimentar,rezerve şi profit.Capitalul social al Societăţii constituie 1 063 250 lei
divizat în 106 325 acţiuni ordinare a cîte 10 lei fiecare.Societatea formează un capital de rezervă
în valoare de 15 % din capitalul ei social.Aporturile la capitalul social pot fi:mijloace
băneşti,hîrtii de valoare,alte bunuri.Formarea şi utilizarea acestuia se efectuează în modul
stabilit de Legea cu privire la Societăţile pe acţiuni.Sursele de majorare a capitalului social pot fi
capitalul suplimentar,capitalul de rezervă şi noi aporturi primite de la acţionari.Profitul societăţii
se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei.Profitul net se formează după achitarea
taxelor şi impozitelor.Întreprinderea activează în conformitate cu Legea cu privire la Socităţile
pe acţiuni,Legea cu privire la antreprenoriat şi întrprinderi,Legile şi Hotărîrile
Parlamentului,Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului,Hotărîrile Adunării generale a
acţionarilor,statutul entităţii şi alte acte normative.S.A “Romaniţa”are deschise conturi curente la
banca comercială Moldova-Agroindbank S.A.Principalii parteneri externi ai acesteia sunt Turcia
şi Olanda.
Furnizorul este persoană fizică sau juridică care furnizează, care procură diverse
materiale.Lista furnizorilor de materii prime şi materiale auxiliare pentru confecţionarea
asortimentului de încălţăminte şi marochinărie a entităţii S.A „Romaniţa” pot fi clasificaţi în
dependenţă de tipul materialelor,materiei livrate dupa cum urmează (Anexa 3):
a)Furnizori de ţesătură:
1. S.R.L “Develi”,Turcia;
2. Întreprinderea „Zilant”,Moldova- specializată în comerţul cu materiale pentru industria
textilă, a încalţămintei şi de prelucrare a pielii,furniturii.
3. S.R.L„Deneb”,Moldova - se ocupă cu fabricarea umerașelor de toate tipurile,
comercializarea angro și en-detail de articole de galanterie: fermuare, căptușeală, flizelină,
umerașe, etichete, ață, furnitură metalică, nasturi.
b)Furnizori de plasticat:
1. S.R.L „Test Auto”,România- se ocupă de fabricarea materialelor plastice în forme primare.
c)Furnizori de petrol:
1. „Lukoil Moldova”, Moldova- principalele activităţi ale companiei sunt: depozitare,
cumpărare, transport, şi vînzarea produselor petroliere şi a gazelor lichefiate, construcţie şi
întreţinere a bazelor petroliere pentru stocarea produselor petroliere şi a gazelor lichefiate,
construcţia şi exploatarea staţiilor de alimentare şi obiectelor de asistenţă tehnică.
d)Furnizori de aţe:
1. S.R.L „Rivols”, Moldova-comercializează aţă de cusut,ace de cusut, piese de schimb
pentru echipament de cusut,echipamente de cusut.
2. S.R.L „Uzual”,Moldova- înfăptuieşte acte de comerţ cu textile, stofe, fire toarse, ațe;
tehnică pentru curățare, filtrare și ventilare ,materiale de izolare;
Lista principalilor clienţi unde este livrat asortimentul de încălţăminte,de cameră şi
plimbare,articole de marochinărie fabricate de S.A „Romaniţa” este prezentată în continuare,lista
completă( Anexa 4).
1. S.R.L „Fourchette-M”-ICS;
2. S.R.L „Speranța”
3. S.A “Unic”,Chişinău,Republica Moldova;
4. S.R.L „Linella”,Chişinău,Moldova-producător,distribuitor,furnizor de servicii.
Structura organizatorică a entităţii S.A” Romaniţa”

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice


(direcţii, compartimente) şi relaţiile acestora orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale
entităţii. Structura funcţională reprezintă ansamblul funcţiilor de conducere şi compartimentelor
(servicii, birouri) tehnice, economice, comerciale, administrative, modul de constituire şi grupare
al acestora şi relaţiile dintre ele necesare desfaşurării corespunzatoare a procesului managerial şi
a proceselor de execuţie.
Structura organizatorică se poate exprima şi sub formă grafică, ilustrarea grafică fiind
prezentată prin organigramă. ORGANIGRAMA-reprezentare grafică sugestivă, sistematică şi
sintetică a structurii organizatorice utilizându-se diferite forme geometrice, simboluri numerice,
literale şi cromatice.Structura şi complexitatea organigramei sunt influenţate de o serie de
factori:
 mărimea întreprinderii,
 dispersarea geografică a subunităţilor componente,
 natura produselor, lucrărilor şi serviciilor,
 tipul de producţie,
 sistemul informaţional,
 numărul şi calificarea personalului,
 obiectivele strategic
S.A Romaniţa are o structură ierarhică bine organizată,unde fiecărui angajat îi sunt
atribuite sarcini şi atribuţii bine definite ceea ce asigură coordonarea eficientă per ansamblu a
entităţii dată fiind importanţa persoanalului în cadrul oricărei afaceri.

Directorul general

Activități Compartimentul
comerciale
financiar-contabil

Manager vînzări Manager vînzări


Contabil-șef
(export) (intern)

Figura 1. Structura de conducere a întreprinderii Romaniţa S.A


Sursă:Elaborat în baza datelor oferite de S.A “Romaniţa”
Conform Statutului SC Romanița (Anexa 5), în cadrul entităţii fiecare angajat are anumite
responsabilităţi.Directorul general, fiind principala persoană cu competenţe decizionale în
domeniul gestiunii finanţelor are următoarele responsabilități:
 stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei;
 stabileşte anual, împreună cu managerii pe vînzări din subordine, obiectivele generale
de dezvoltare pe termen mediu și lung;
 monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;
 participă la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate, operează corecțiile
necesare și aprobă bugetul final;
 identifică și atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;
 stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine;
 elaborează planuri de afaceri și le implementează.
Contabilul șef este persoană responsabilă să ducă evidența contabilă totală a entității,
avînd următoarele responsabilități:
 organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a
activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării;
 organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și
documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care
exercită acest control;
 asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația
în vigoare;
 efectuează analiza financiar-contabilă, pe care o prezintă directorului general
Managerii de vînzări sunt responsabili de penetrarea a noi piețe de desfacere, de a atrage noi
clienți și furnizori.De responsabilitatea managerilor ţin următoarele competenţe:
elaborează si propun spre aprobarea conducerii firmei planul de vînzari însoţit de o politică
dinamică de creştere 8ontinua a volumului de vînzări.
o urmăresc realizarea planului de vînzări
o stabilesc obiective clare pentru orientarea si organizarea activitatii de vînzări în firmă.
o analizează săptămînal şi ia decizii privind comenzile transmise de clienţi pentru produse
/servicii.
o participă la recrutarea, antrenarea si dezvoltarea echipei de vînzări, în colaborare cu
departamentul resurse umane.
Capitolul II. Sistemul de organizare a contabilității în cadrul
entității și tehnologii informaționale aplicate.

Conform Ordinului nr. 03- A cu privire la politica de contabilitate( Anexa 6 ), Contabilitatea la


S.A. Romanița se ține de serviciul contabil condus de contabil-șef dna Nagacevschi L.A. , care
se subordonează nemijlocit directorului general S.A. Romanița dnei Lica M.M.

Responsabilitatea pentru ținerea contabilității și ăntocmirea rapoartelor financiare revine


conducătorului. Se aplică sistemul contabil complet în partidă dublă cu prezentarea rapoartelor
financiare complete.

Contabilitatea se ține cu utilizarea tehnicii computerizate și programului „Grossbuh”, care


asigură elaborarea și aprobarea :

- planului de conturi contabile de lucru


- procedeelor intrene, privind contabilitatea de gestiune
- formularea documentelor primare și registrelor contabile
- se asigură întocmirea și prezentarea oportunei, completa a documentelor primare
a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor, precum
și integritatea și păstrarea acstora conform cerințelor Organului de Stat pentru
Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

S.A înregistrează elementele contabile în baza contabilității de angajamente. S.A utilizează


formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor. În lipsa formularelor
tipizate sau dacă acestea nu satisfac necestățile S.A., se elaborează și se utilizează formulare de
documente aprobate de conducerea S.A. Documentele primare întocmite pe suport de sau hîrtie
sau în formă electronică au aceeași putere juridică.
Pentru operațiunile export-import al activelor și serviciilor , drept documente primare pot fi
utilizate documentele aplicate în practica interanțională sau cele prevăzute în contract.
S.A aplică planul de conturi de lucru elaborat în baza Planului de conturi, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelor al R.M.
Registrul contabil conține următoarele elemente obligatorii :

- denumirea registrului

- denumirea S.A. care a întocmit registrul

- perioada pentru care se întocmește registrul


- data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică

- funcția, numele, prenumele și semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrelor


contabile pe suport de hîrtie.
Registrele contabile se întocmesc în formă electronică și la solicitarea organelor autorizate se
imprimă pe cont propriu, registrelor contabile pe suport de hîrtie. Registrele contabile obligatorii
este bilanțul electronic /forma deplină/, care servește drept bază pentru întocmirea rapoartelor
finaciare.

Documentele primare și rapoartele finaciare se păstrează pe suport de hîrtie, iar registrele


contabile – în formă electronică. Documentele contabile vor fi sistematizate și păstrate în
termenele șo conform regulilor prevăzute de Organul de Stat a Fondului Arhivistic al R.M.
Perioada de gestiune pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare este anul
calendaristic, care cuprinde perioada de 1 ianuarie pînă la 31 decembrie.
Capitolul III. Contabilitatea entității.
3.1. Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale
Contabilitatea imobilizărilor corporale este reglementată de SNC Imobilizări corporale și
necorporale.
Imobilizările corporale reprezintă imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări
corporale în curs de execuție și resurse minerale.
Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă imobilizări corporale procurate sau aflate în
procesul de creare și de pregătire pentru utilizare după destinație pînă la transmiterea lor în
exploatare.
Mijloacele fixe reprezintă imobilizări corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora
depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală.
Resursele minerale reprezintă imobilizări corporale sub formă de costuri capitalizate ale
lucrărilor de exploatare (pregătire spre extracție pentru care este demonstrată fezabilitatea
tehnică și viabilitatea comercială).
Terenurile reprezintă imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pămînt) deținute de
entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară pentru a fi folosite în activitatea
entității.

Recunoașterea inițială a imobilizărilor se realizează pe obiecte de evidență, a căror nomenclator


se stabilește de entitate de sinestătător. De exemplu dacă o imobilizare complexă cuprinde cîteva
componente, entitatea poate contabiliza această imobilizare ca un obiect unic de evidență sau
fiecare componentă ca obiecte distincte.

Obiectul se recunoaște ca imobilizare corporală numai în cazul respectării următoarelor condiții:

1.Obiectul este identificabil și controlabil de entitate.

2.Particularitățile și proprietățile lui corespund definiției imobilizărilor corporale.

3.Este probabil că entitatea va obține beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului.

4.Costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod credibil.

Evaluarea inițială a fiecărui obiect se efectuează la costul de intrare. Componența costului de


intrare diferă în funcție de modalitatea de intrare a obiectului (procurare, cerere, primire cu titlu
gratuit, shimb, aport la capitalul social).
Costul de intrare a obiectului procurat se formează din:
1.Prețul de cumpărare/procurare cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor comerciale.
2.Costurile direct atribuibile obiectului pentru al aduce în locul amplasării și în stare necesară
pentru folosirea după destinație.

Pentru generalizarea informației privind existența și mișcarea imobilizărilor corporale în curs de


execuție este destinat contul de activ 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție”.În debitul
contului se reflectă suma cheltuielilor lucrărilor de construcție și montaj aferente creării
mijloacelor fixe, valoarea utilajului care nu necesită montaj dar momentul pocurării nu coincide
cu mometul punerii în funcțiune.În creditul acestui cont se reflectă cost de intrare a mijloacelor
fixe puse în funcțiune. Soldul este debitor și reflectă imobilizări corporale în curs de execuție la
finele perioadei de gestiune.
Utilizarea contului respectiv în contabilitate poate fi efectuată în 2 situații:
1. În cazul construcției efectuate în regie proprie
2. Intrarea în patrimoniu a mijloacelor fixe care necesită montare, instalare.

Cheltuielile aferente construcției efectuate în regie proprie se conatabilizează prin următoarele


operațiuni :

- Reflectarea valorii materialelor consumate pentru construcții

Debit contul 121 „ Imobilizări corporale în curs de execuție” 3000,00 lei


Credit contul 211„ Materiale”

-Reflectarea valorii OMVSD cu valoarea unitară < 1000 lei consumate(Anexa

Debit contul 121 „ Imobilizări corporale în curs de execuție” 1315,00 lei


Credit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată”

-Calculu uzurii OMVSD exploatate la construcție cu valoarea unitară > 1000 lei

Debit contul 121„ Imobilizări corporale în curs de execuție” 600,00 lei


Credit contul 214„Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată

-Calculul salariului muncitorilor care efectuează lucrările de construcție

Debit contul 121„ Imobilizări corporale în curs de execuție” 5400,00 lei


Credit contul 531„Datorii față de personal privind retribuirea muncii”

-Calculul CAS și primelor de asigurare medicală de la salariul calculat muncitorilor încadrați în


construcție

Debit contul 121„ Imobilizări corporale în curs de execuție” 1242,00 lei


Credit contul 533„Datori privind asigurările sociale și medicale

-La finalizarea lucrărilor de construcție imobilizările corporale în curs de execuție se dă în


exploatare și se pune în funcțiune

Debit contul 123„Mijloace fixe”


Credit contul 121„ Imobilizări corporale în curs de execuție” 7000,00 lei

Evidența sintetică a mijloacelor fixe se ține la contul de activ 123 „Mijloace fixe”.În debitul
acestui cont se reflctă costul de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse în funcțiune, mijloace
fixe procurate dar care nu necesită montaj/instalare. În creditul contului se reflcetă valoarea
mijloacelor fixe ieșite, casarea sumei amortizării calculate pe durata de utilizare și valoarea
bunurilor materiale obținute în rezultatul casării. Soldul contului este debitor și reprezintă
valoarea mijloacelor fixe existente la finele perioadei de gestiune.
Reflectarea în conturi a tranzacțiilor aferente intrării mijloacelor fixe în funcție de sursa de
intrare.
1.Procurare

-La valoarea de pocurare a mijloacelor fixe fără TVA(Anexa 8)

Debit contul 123„Mijloace fixe” 64250,00,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente

-La suma TVA aferentă mijlocului fix procurat

Debit contul 534„Datorii față de buget” 10708,33 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

2.Primire cu titlu gratuit de la persoane fizice sau juridice

Debit contul 123„Mijloace fixe„ 7000,00 lei


Credit contul 622„Venituri financiare”

3.Intrarea de mijloace fixe în urma aporturilor depuse de fandatori la formarea capitalului social

-În cazul în care mijloacele fixe se depun după înregistrarea de stat a entității

Debit contul 123„Mijloace fixe” 50000,00


Credit contul 313„Capital nevărsat”

-În cazul în care mijlocul fix se depune pînă la înregistrarea de stat a entității

Debit contul 123„Mijloace fixe” 50000,00 lei


Credit contul 311„Capital social”

4.Plusuri de mijloace fixe stabilite în rezultatul inventarierii

Debit contul 123„Mijloace fixe” 7000,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională

Evidența sintetică a resurselor minerale se ține la contul de activ 125 „Resurse minerale”.În
debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii resurselor minerale iar în creditul
lui se înregistrează ieșirea/diminuarea resurselor minerale. Soldul contului este debitor și
reprezintă valoarea resurselor minerale determinate în conformitate cu Standardele Naționale de
Contabilitate.

Evidența sintetică a amortizării resurselor minerale se ține la contul 126„Amortizarea și


deprecierea resurselor minerale”. În creditul acestui cont se înregistrează calcularea și/sau
majorarea amortizării resurselor minerale. În debitul contului se înregistrează și/sau decontarea
amortizării resurselor minerale. Soldul contului este creditor și reprezintă suma amortizării
resurselor minerale determinată în conformitate cu Standardele de Contabilitate.

Imobilizările corporale se derecunosc la ieșirea acestora în cazul:


-lichidării din motivul amortizării fixe, învechirea morală, distrugerea în urma calamităților
naturale.
-transmiterii prin vînzare, schimb, donație.

Contabilitatea imobilizărilor corporale este reglementată de SNC„Imobilizări corporale și


necorporale”. Conform cu acest standard imobilizările necorporale reprezintă imobilizări
nemonetare care nu îmbracă o formă materială și sunt identificabile și controlabile de către
entitate. Ele includ invențiile, mărcile, khow-how-uri, francizele, programele informatice,
desenele și modelele industriale, web-siteurile, drepturile de utilizare a imobilizărilor corporale
primite sub formă de aport la capital social, drepturile de autor, drepturile care rezultă din
titlurile de protecție.
Recunoașterea imobilizărilor necorpoale are loc în cazul respectării următoarelor condiții:
- obiectul este identificabil și controlabil de către entitate.
- proprietățile și particularitățile lui corespund definiției imobilizărilor necorporale.
- este probabil că entitatea va obține beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului.
- costul de intrare poate fi evaluat în mod credibil.
Imobilizările necorporale păstrate pe suport fizic, în cazul programelor informatice sau
documentația juridică se recunosc la data deținerii dreptului de utilizare a acestor informații.

Evidența imobilizărilor necorporale se ține la conturile de activ 111„Imobilizări necorporale în


curs de execuție”, 112„Imobilizări necorporale”. În debitul contului 112 se reflectă intrarea
imobilizărilor necorporale, iar în creditul contului se reflectă ieșirea și decontarea sumei
amortizării. Soldul este debitor și reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale la sfîrșitul
perioadei de gestiune și se reflectă în capitolul 1 al bilanțului contabil.

Operațiile economice legate de intrarea imobilizărilor necorporale se contabilizează în


dependență de sursele de intrare:

1.În cazul procurării de la terți

La valoarea de procurare fără TVA

Debit contul 112„Imobilizări necorporale” 3000,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

La valoarea TVA aferentă

Debit contul 534„Datorii față de buget” 600,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

2.Crearea imobilizărilor necorporale la entitate

La valoarea materialelor consumate pentru crearea imobilizărilor necorporale

Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 2300,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

La salariul calculat angajaților ocupați cu crearea imobilizărilor necorporale


Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 12000,00 lei
Credit contul 531„Datorii față de personal privind retribuirea muncii

La suma CAS calculate de la salariul angajaților încadrați la crearea imobilizărilor necorporale

Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 2760,00 lei


Credit contul 533„Datorii privind asigurările sociale și medicale”

La suma AM calculate de la salariul angajaților încadrați la crearea imobilizărilor necorporale

Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 540,00 lei


Credit contul 533„Datorii privind asigurările sociale și medicale”

La valoarea OMVSD consumate în procesul de creare al imobilizărilor corporale

Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 2600,00 lei


Credit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată”

3.Primirea imobilizărilor necorporale ca cotă la capitalul social

Debit contul 112„Imobilizări necorporale” 15000,00 lei


Credit contul 313„Capital nevărsat”

4.Imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit

Debit contul 111„Imobilizări necorporale în curs de execuție” 20000,00 lei


Credit contul 622„Venituri financiare”

5.Imobilizări necorporale constatate plus la inventariere

Debit contul 112„Imobilizări necorporale” 4000,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

Amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidență amortizabil pornind de la


valoarea amortizabilă a obiectului și durata de utilizare a acestuia. La calcularea amortizării pot
fi aplicate 3 metode de calul – liniară, unităților de producție, de diminuare a soldului.
Pentru generalizarea informației privind amortizarea imobilizărilor necorporale este destinat
contul de pasiv 113„Amortizarea imobilizărilor necorporale”. În creditul acestui cont se reflectă
calcularea amortizării pe parcursul duratei de utilizare. În debitul acestui cont se reflectă casarea
amortizării acumulate aferentă imobilizării necorporale ieșite. Soldul contului este creditor și
reprezintă suma amortizării acumulate privind imobilizările necorporale la finele perioadei de
gestiune.
Formule contabile aferente amortizării imobilizărilor necorporale

1.Calculul amortizării imobilizărilor necorporale ce deservesc procesul de desfacere a produselor


finite, mărfurilor

Debit contul 712„Cheltuieli de distribuire”


Credit contul 113„Amortizarea imobilizărilor necorporale” 3000,00 lei
2.Calculul amortizării imobilizărilor necorporale cu destinație administrativă

Debit contul 713„Cheltuieli administrative”


Credit contul 113„Amortizarea imobilizărilor necorporale” 2500,00 lei

3.Calculul amortizării imobilizărilor necorporale acordate în folosință temporară terților

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională”


Credit contul 113„Amortizarea imobilizărilor necorporale” 2700,00 lei

4.Calculul amortizării imobilizărilor necorporale cu destinație de producție

Debit contul 821„Costuri indirecte de producție”


Credit contul 113„Amortizarea imobilizărilor necorporale” 3400,00 lei

3.2 Contabilitatea operațiunilor de leasing


Contractul de leasing reprezintă un contract potrivit căruia loctorul cedează locatarului contra
unei plăți/serii de plăți dreptul de utilizare a activului pe o perioadă convenită de timp.
În funcție de repartizarea între locator și locatar a riscurilor și beneficiilor aferente deținerii
activelor transmise în leasing se delimitează 2 tipuri de leasing:
I. Leasing financiar – contract de leasing în care partea preponderentă din riscurile și beneficiile
aferente deținerii activului transmis în leasing trece de la locator la locatar.
Contractul de leasing financiar prevede respectarea a uneia din condiții:
- la expirarea termenului de leasing dreptul de proprietate asupra activului transmis în leasing
trece la locatar(arendaș)

-termenul contract de leasing constituie cel puțin 75% din durata de funcționare economică a
activului transmis în leasing

- suma plăților minime de leasing constituie cel puțin 90% din valoarea justă a activului transmis
în leasing.

Plățile minime de leasing reprezintă plăți/rate efectuate de către locatar pe durata contractului de
leasing.

Formulele contabile în cazul unui contract de leasing financiar(în contabilitatea locatorului):

1.S-a eliberat factura în baza căreia s-a reflectat valoarea de cumpărare a bunului care urmează să
fie transmis în leasing
Debit contul 121„Imobilizări corporale în curs de execuție” 373488,00 lei(24000 € x 15,5620
cursul B.N.M.)
Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

La stingerea datoriei față de furnizor în contabilitate se va întocmi formula contabilă:

Debit contul 521„Datorii comerciale curente” 373488,00 lei


Credit contul 242„Conturi curente în monedă națională”

2.Reflectarea valorii de bilanț a bunului transmis în leasing care urmează a fi decontată la


cheltuieli:

Debit contul 261„Cheltuieli anticipate curente” 373488,00 lei


Credit contul 121„Imobilizări corporale în curs de execuție

3.Reflectarea cotei valorii de răscumpărare a bunului transmis în leasing ce urmează a fi achitată:

Debit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către treți a activelor entității” -
377222,40 lei (24000 € x 15,7176 cursul zilei).
Credit contul 535„Venituri anticipate curente” -

4.Reflectarea valorii de răscumpărare a bunului transmis în leasing financiar

Debit contul 913„Imobilizări corporale transmise în leasing financiar 377222,40 lei.

5.Decontarea la cheltuieli a cotei valorii de bilanț a bunului transmis în leasing aferentă ratei de
leasing:

Debit contul 711„Costul vînzărilor” 94305,60 lei


Credit contul 261„Cheltuieli anticipate curente”

6.Decontarea la venituri a cotei valorii de răscumpărare a bunului transmis în leasing:

Debit contul 535„Venituri anticipate curente” 94305,60 lei


Credit contul 611„Venituri din vînzări”

7.Calcularea cotei-părți a bunului transmis în leasing:

Debit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității” –
94305,60 lei
Credit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”

8.Reflectarea venitului sub formă de dobîndă calculată lunar:


Debit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității” –
3241,76 lei
Credit contul 611„Venituri din vînzări”

9.Reflectarea venitului sub formă de penalitate calculată:

Debit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității” –
36,48 lei
Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

10.Reflectarea stingerii datoriei de către client:

Debit contul 242„Conturi curente în monedă națională” 1260,88 lei


Credit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”.

Formulele contabile în cazul unui contract de leasing financiar(în contabilitatea locatarului):

1.Reflectarea valorii contractuale a bunului primit în leasing care urmează a fi achitată pe


perioada de gestiune următoare:

Debit contul 121„Imobilizări corporale în curs de execuție” 377222,40 lei


Credit contul 421„Datorii comerciale pe termen lung”

2.Reflectarea valorii de intrare a bunului primit în leasing și pregătirea acestuia pentru a fi dat în
exploatare:

Debit contul 123„Mijloace fixe” 377222,40 lei


Credit contul 121„Imobilizări corporale în curs de execuție”

3.Reflectarea valorii contractuale a bunului primit în leasing care urmează a fi achitată pe


perioada de gestiune curentă:

Debit contul 541„Datorii preliminate” 94305,60 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

4.Reflectarea sumei ratelor de leasing sub formă de dobîndă pentru o lună

Debit contul 722„Cheltuieli financiare” 7544,45 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

5.Reflectarea plății cotei parte și a dobînzii pentru o lună:


Debit contul 521„Datorii conerciale curente” 101850,05 lei
Credit contul 242„Conturi curente în monedă națională”

Totodată clientul, în cazul leasingului-financiar calculează uzura bunului primit în arendă,


întocmindu-se formula contabilă:

Debit contul 713„Cheltuieli administrative”


Credit contul 124„Amortizarea mijloacelor fixe”

II. Leasing operațional reprezintă orice contract de leasing care nu reprezintă contract de
leasing financiar ( după expirarea termenului de arendă activul arendat se întoarce înapoi la
proprietar, locator, arendator). Activele primite în leasing operaţional se reflectă de către locatar
în conturile extrabilanţiere la valoarea convenită de părţi în contractul de leasing. Costurile
direct atribuibile intrării (restituirii) activului primit în leasing şi costurile de întreţinere, care
conform condiţiilor contractului se suportă de către locatar, se înregistrează ca costuri/cheltuieli
curente în funcţie de destinaţia şi locul de utilizare a activului respectiv. În cazul în care aceste
costuri depăşesc pragul de semnificaţie prestabilit şi se referă la două sau mai multe perioade de
gestiune, ele pot fi contabilizate ca cheltuieli anticipate cu decontarea în limita termenului de
leasing la costuri şi/sau cheltuieli curente în modul prevăzut de politicile contabile ale
locatarului. În contabilitatea financiară a locatarului calcularea uzurii investițiilor în bunul –
obiect al leasigului se efectuează doar în cazul în care astfel de investiții au fost evidențiate ca
obiect de inventar distincte de mijloace fixe.
În cazul leasing-lui operațional la locator se efectuează următoarele operațiuni:
 contabilizează activele transmise în leasing în conturile contabilității financiare
 calculează uzura activelor transmise în leasing atât în contabilitatea financiară cât și în
scopuri fiscale;
 plata ratei de leasing pe măsura calculării acesteia, o constată ca venit operațional;
 suportă cheltuielile de modernizare și de reparație a activelor transmise în leasing;
 la expirarea termenului de leasing sau la anularea contactului de leasing primește de la
locatar activele date în leasing.

În cazul leasing-ului operațional la locator se vor întocmi următoarele formule contabile :

1.Reflectarea valorii de intrare a bunului transmis în leasing operațional:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”


Creditt contul 123 „Mijloace fixe”
2.Reflectarea calculării uzurii bunului transmis în leasing operațional:

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională”


Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”

3.Reflectarea calculării ratelor de leasing operațional:

Debit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”
Credit contul 612 „Alte venituri din activitatea operațională”

4.Reflectarea încasării plății ratelor de leasing operațional:

Debit contul 241„Casa”, 242 “Conturi curente în monedă națională”


Credit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”

5.Reflectarea cheltuielilor de reparație și modernizare a bunului transmis în leasing operațional:

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională”


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”
Credit 544„Alte datorii pe termen scurt”

6.Reflectarea valorii de intrare a bunului restituit de către locatar la expirarea contractului de


leasing operațional:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”


Credit contul 123 „Mijloace fixe”

În cazul leasing-ului operațional la locatar se vor întocmi următoarele formule contabile :

1.Reflectarea valorii contractuale a bunului primit în leasing operațional:

Debit 911 „Imobilizări corporale primate în leasing(arendă, locațiune)

2.Reflectarea calculării plății ratelor de leasing operațional:

Debit contul 711“Costul vînzărilor”, 713“Cheltuieli administrative”, 811“Activități de bază”


Credit contul 521 “Datorii comerciale curente ”

3.Reflectarea plății ratelor de leasing operațional:

Debit contul 521 “Datorii comerciale curente ”


Credit contul 241“Casa”, 242 “Conturi curente în monedă națională”

4.Reflectarea cheltuielilor de întreținere a bunului primit în leasing operațional:

Debit contul 711“Costul vînzărilor ”, 713“Cheltuieli administrative”, 811“Activități de bază”


Credit contul 211 “Materiale”, 213 “Obiecte de mică valoare și scurtă durată”, 521“Datorii
comerciale curente”, 544“Alte datorii curente”
5.Reflectarea valorii contractuale a bunului restituit locatorului la expirarea contractului de
leasing operațional:

Credit contul 911 “Imobilizări corporale primate în leasing (arendă, locațiune)operațional”.

3.4. Contabilitatea stocurilor

Stocurile au o influență deosebită asupra sistemului logistic al entității deoarece ele asigură
continuitatea procesului de producție și prin urmare satisfacerea cerințelor clienților. Ele includ
categorii de bunuri care sunt destinate pentru a vîndute pe parcursul desfășurării normale a
activității, în curs de execuție în procesul desfășurării normale a activității, sub formă de materii
prime, materiale de bază și alte materiale consumabile care urmează a fi folosite în procesul de
producție, prestare a serviciilor sau scopuri gospodărești.

Stocurile includ:

 .Materialele – bunuri destinat consumului atît în cadrul procesului de producție sau al


prestării de servicii cîtt și în cadrul necesităților comerciale, administrative ale entității.

Evidența sintetică a materialelor se ține la contul de activ 211„Materiale”. În debitul acestui cont
se reflectă costul de intrare al materialelor procurate, costul efectiv al materialelor fabricate de
entitate, valoarea materialelor obținute în urma casării mijloacelor fixe și OMVSD, valoarea
justă a plusurilor constatate la inventariere. În creditul contului se reflectă valoarea contabilă a
materialelor ieșite, valoarea materialelor consumate pentru necesitățile de producție și alte
necesități ale entității, valoarea justă a materialelor constatate lipsă. Soldul contului este debitor
și reprezintă valoarea materialelor existente la sfîrșitul perioadei de gestiune.

Operațiuni contabile aferente intrării materialelor:

1.Procurarea de la furnizori

Debit contul 211„Materiale” 3000,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

TVA aferent materialelor procurate

Debit contul 534„Datorii față de buget” 600,00 lei


Credt contul 521„Datorii comerciale curente”

2.Aprovizionarea prin intermediul titularilor de avans:


Debit contul 211„Materiale” 3000,00 lei
Credit contul 226„Creanțe ale personalului”
Credit contul 532„Datorii față de personal privind alte operații”

3.Primire cu titlu gratuit

Debit contul 211„Materiale” 3000,00 lei


Credit contul 622„Venituri financiare”

4.Primire ca aport la capital social

Debit contul 211„Materiale” 3000,00 leiâ


Credit contul 313„Capital nevărsat”

5.Fabricarea materialelor la entitate

Debit contul 211„Materiale” 3000,00 lei


Credit contul 811„Activități de bază”

6.Plusuri constatate la inventariere

Debit contul 211„Materiale” 1500,60 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

Operațiuni contabile aferente ieșirii materialelor:

1.Consumul de materiale petru fabricarea produselor finite

Debit contul 811„Activități de bază” 20000,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

2.Materiale consumate în secțiile activității auxiliare

Debit contul 812„Activități auxiliare” 15230,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

3.Materiale consumate pentru necesitățile generale de producție

Debit contul 821„Costuri indirecte de producție” 25630,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

4.Materiale consumate în procesul e desfacere a produselor și mărfurilor


Debit contul 712„Cheltuieli de distribuire” 16800,00 lei
Credit contul 211„Materiale”

5.Materiale consumate pentru necesitățile generale și administrative ale entității

Debit contul 713„Cheltuieli administrative” 13679,0 lei


Credit contul 211„Materiale”

6.Materiale consumate în procesul de vînzare/lichidare a mijlloacelor fixe

Debit contul 721„Cheltuieli cu active imobilizate” 6900,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

7.Materiale consumate pentru construcția, instalarea și montarea mijloacelor fixe

Debit contul 121„Imobilizări corporale în curs de execție” 2600,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

8.Materiale depistate lipsă la inventariere

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională” 560,00 lei


Credit contul 211„Materiale”

9.Vinderea

Debit contul 221„Creanțe comerciale” 3700,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

TVA aferent

Debit contul 221„Creanțe comerciale” 740,00 lei


Credit contul 534„Datorii față de buget”

 OMVSD – active a căror valoare unitară este mai mică decît plafonul stabilit de
legislație. În dependență de durata de exploatare s-au cu o durată de serviciu mai mică de
1 an indiferent de valoarea unei unități.

Evidența sintetică a OMVSD se ține la contul de activ 213„Obiecte de mică valoare și scurtă
durată”. În debitul acestui cont se reflectă costul de intrare a OMVSD procurate, costul efectiv al
OMVSD fabricate de entitate, valoarea unitară depășește 1/6 din limita stabilită de legislație. În
creditul contului se reflectă valoarea contabilă a OMVSD ieșite din patrimoniu, decontarea uzurii
aferentă OMVSD ieșite. Soldul contului este debitor și reprezintă OMVSD la finele perioadei de
gestiune.

Operațiuni contabile aferente intrării OMVSD

1.Procurarea de la furnizori( Anexa 9)

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 1368,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

2.Aprovizionarea prin intermediul titularilor de avans cu sau fără acordarea avansului:

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 490,00 lei


Credit contul 226„Creanțe ale personalului”
Credit contul 532„Datorii față de personal privind alte operații”

3.Primire cu titlu gratuit

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 1250,00 lei


Credit contul 622„Venituri financiare”

4.Primire ca aport la capitalul social

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 5490,00 lei


Credit contul 313„Capital nevărsat”

5.Fabricarea OMVSD la entitate

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 4320,00 lei


Credit contul 811„Activități de bază”
Credit contul 812„Activități auxiliare

6.Plusuri constatate la inventariere

Debit contul 213„Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 890,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”.

 Producția în curs de execuție - cuprinde producția care nu a trecut prin toate fazele de
prelucrare prevăzute de procesul tehnologic.
Contabilitatea producției în curs de execuție se realizează cu ajutorul contului de activ
215„Producția în curs de execuție”. În debitul contului se înregistrează intrarea/majorarea valorii
producției în curs de execuție. În creditul contului se înregistrează ieșirea/diminuarea valorii
producției în curs de execuție. Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea producției în
curs de execuție determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Producția în curs de execuție se evaluează la costul efectiv. Costul efectiv se determină la


sfîrșitul fiecărei perioade de gestiune și include consumuri directe de materiale/salariale, costuri
indirecte de producție. Stabilirea costului efectiv al producției în curs de execuție poate fi
efectuată prin metoda directă care presupune stabilirea ei prin inventariere. Pe parcursul lunii se
pot întocmi deasemenea înregistrări la contul 215 și anume:

1.Plusuri constatate la inventariere

Debit contul 215„Producția în curs de execuție” 680,00 lei


Credit contul 216„Produse”

2.Lipsuri stabilite la inventariere

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională” 3690,00 lei


Credit contul 215„Producția în curs de execuție”

3.Producția în curs de execuție distrusă în urma evenimentelor excepționale

Debit contul 712„Cheltuieli excepționale” 320,00 lei


Credit contul 215„Producția în curs de execuție”

 Produsele – bunuri, lucrări și servicii obținute în diferite faze din procesul de producție
destinate livrării terților.

Pentru generalizarea infomației privind existența și miscarea produselor finite, semifabricatelor


din producție proprie, produselor secundare și produselor transmise temporar terților este
destinat contul de activ 216„Produse”. În debitul contului se înregistrează intrarea/majorarea
valorii produselor. În creditul contului se înregistrează ieșirea/diminuarea valorii produselor.
Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea produselor determinată în conformitate cu
standardele de contabilitate.

 Mărfuri – bunuri procurate pentru a fi vîndute cumpărătorilor în aceași stare.


Pentru generalizarea informației privind existența și mișcarea bunurilor procurate în vederea
revînzării, produselor transmise spre vînzare magazinelor proprii, bunurilor imobiliare deținute
pentru vînzare, mărfurilor transmise temporar terților este destinat contul de activ 217„Mărfuri”.
În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii mărfurilor. În creditul contului
se înregistrează ieșirea/diminuarea valorii mărfurilor. Soldul contului este debitor și reprezintă
valoarea mărfurilor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Operațiuni contabile aferente intrării mărfurilor, conform Registrului de evidență a


cumpărăturilor(Anexa 12)

1.Procurare cu plată ulterioară de la furnizor

Debit contul 217„Mărfuri” 6000,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

TVA aferent

Debit contul 534„Datorii față de buget” 1200,00 lei


Credit contul 521„Datorii comerciale curente”

2.Procurare prin intermediul titularilor de avans

Debit contul 217„Mărfuri” 4567,00 lei


Credit contul 226„Creanțe ale personalului”
Credit contul 532„Datorii față de personal privind alte operații”.

3.Primire ca aport la capitalul social și cu titlu gratuit

Debit contul 217„Mărfuri” 4567,59 lei


Credit contul 313„Capital nevărsat”
Credit contul 622„Venituri financiare”

4.Plusuri constatate la inventariere

Debit contul 217„Mărfuri” 2600,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

5.Cheltuieli aferente procurării mărfurilor


Debit contul 217„Mărfuri”
Credit contul 531„Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 533„Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Credit contul 521„Datorii comerciale curente”
Credit contul 812„Activități auxiliare”
Credit contul 242„Conturi curente în monedă națională”

Operațiuni contabile aferente ieșirii mărfurilor

1.Vinderea

La valoarea contabilă a mărfurilor vîndute


Debit contul 711„Costul vînzărilor” 4900,00 lei
Credit contul 217„Mărfuri”

La valoarea de vînzare fără TVA


Debit contul 221„Creanțe comerciale” 5200,00 lei
Credit contul 611„Venituri din vîmzări”

La suma TVA aferentă mărfurilor vîndute


Debit contul 221„Creanțe comerciale” 1040,00 lei
Creditul contul 534„Datorii față de buget”

2.Lipsuri constatate la inventariere

Debit contul 714„Alte cheltuieli din activitatea operațională” 200,00 lei


Credit contul 217„Mărfuri”

3.Pierderi din calamități

Debit contul 723„Cheltuieli excepționale” 4230,00 lei


Credit contul 217„Mărfuri”

Stocurile se recunosc ca active circulante la respectarea simultană a următoarelor condiții:

1.sunt controlate de entitate

2.există probabilitatea obținerii de entitate a beneficiilor economice viitoare din utilizarea


stocurilor
3.sînt destinate utilizării în ciclul normal de producție, prestare de servicii și vor fi vîndute în
termen de 12 luni

4.costul de intrare poate fi evaluat în mod credibil.

Evaluarea stocurillor se face în 3 etape:


I.Evaluarea inițială – se face la costul de intrare care se determină în funcție de sursa de
proveniență a stocurilor cum ar fi : procurare, fabricare, primire ca aport la capital social, primire
cu titlu gratuit. Costul de intrare al stocurilor procurate cuprinde prețul de procurare și costurile
direct atribuibile. Costul de intrare al produselor fabricate cuprinde costurile directe de materiale,
costurile directe privind retribuirea muncii și costurile indirecte de producție.
II.Evaluarea curentă. Stocurile ieșite se evaluează la valoarea contabilă care se determină prin
aplicarea uneia din metodele de evaluare curentă : identificării specifice, costul mediu ponderat,
FIFO.

3.5 Contabilitatea numerarului

Indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, entitățile realizează zilnic operații
economice cu persoane fizice și juridice prin intermediul mijloacelor bănești.

Pentru contabilitatea operațiilor privind existența și mișcarea mijloacelor bănești din casieria
entității este destinat contul de activ 241„Casa”. În debitul contului se reflectă încasările
mijloacelor bănești în casă și plusurile de mijloace bănești constatate cu ocazia inventarierii. În
creditul contului se reflectă plățile/ieșirea mijloacelor bănești în numerar și lipsurile constatate la
inventariere. Soldul contului este debitor și reprezintă numerarul existent în casieria entității la
finele perioadei de gestiune.

Operațiuni contabile aferente primirii numerarului.

1.Ridicarea numerarului din conturi curente

Debit contul 241„Casa” 20000,00 lei


Credit contul 242„Conturi curente în monedă națională”

2.Încasarea avansurilor neutilizate de la titularii de avans

Debit contul 241„Casa” 1200,00 lei


Credit contul 226„Creanțe ale personalului”
3.Încasarea creanțelor curente privind veniturile calculate

Debit contul 241„Casa” 7560,00 lei


Credit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”

4.Plusuri la inventariere

Debit contul 241„Casa” 230,00 lei


Credit contul 612„Alte venituri din activitatea operațională”

Operațiuni contabile aferente eliberării mijloacelor bănești

1.Eliberarea avansurilor titularilor de avans

Debit contul 226„Creanțe ale personalului” 1200,00 lei


Credit ccontul 241„Casa”

2.Depunerea de numerar în conturi bancare

Debit contul 242„Conturi curente în monedă națională”


Debit contul 243„Conturi curente în valută străină”
Credit contul 241„Casa”

3.Achitarea în numerar a datoriei față de furnizor

Debit contul 521„Datorii comerciale curente” 10250,00 lei


Credit contul 241„Casa”

4.Achitarea salariului

Debit contul 531„Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 52460,00 lei
Credit contul 241„Casa”

5.Recuperarea cheltuielilor efectuate de titularul de avans

Debit contul 532„Datorii față de personal privind alte operații” 560,00 lei
Credit contul 241„Casa”.

Pentru evidența mișcării mijloacelor bănești în valută națională este destinat contul de activ
242„Conturi curente în monedă națională”. În debitul acestui cont se înregistrează încasarea
numerarului în conturi curente în monedă națională. În creditul contului se înregistrează
utilizarea numerarului în conturi curente în monedă națională. Soldul contului este debitor și
reprezintă suma numerarului în conturi curente în monedă națională.

Operațiuni contabile aferente mijloacelor bănești în valută națională

1.Încasarea creanțelor

Debit contul 242„Conturi curente în monedă națională” 18021,00 lei


Credit contul 221„Creanțe comerciale”
Credit contul 231„Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”
Credit contul 234„Alte creanțe curente”
Capitolul II. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE ŞI A
PERFORMANŢEOR ENTITĂŢII
2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii activelor entităţii
Pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare, întreprinderea îşi formează patrimoniul,
care reprezintă totalitatea resurselor economice controlate de agentul economic. Analiza
situaţiei patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de întreprindere, indiferent de
sursele de finanţare a acestora. În afaceri și contabilitate, activele sunt resursele economice care
aparțin unei întreprinderi. Conform definiției din IFRS, un activ reprezintă o resursă controlată
de întreprindere ca rezultat unor evenimente trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii
economice viitoare pentru întreprindere. Activele au următoarele trei caracteristici esențiale:
-beneficiul economic viitor include o capacitate, fie singulară fie în combinație cu alte active,
-entitatea poate controla accesul la beneficiu
-tranzacția sau evenimentul care dau dreptul la controlul beneficiului deja s-a produs.
Necesitatea analizei situaţiei patrimoniale rezultă din importanţa informaţiei obţinute în urma
analizei pentru elaborarea deciziilor de diferit gen .În vederea aprecierii situţiei patrimoniale se
studiază mărimea şi evoluţia resurselor economice,reflectate în activul bilanţului contabil. La
această etapă iniţială de analiză pot fi calculate atît abaterile absolute, cît şi indicii relativi, adică
ritmul sau sporul creşterii activelor disponibile faţă de perioada precedentă.
Tabel 2.1
Analiza în dinamică a activelor entității pentru perioada 2014-2015,lei

Modificarea Modificarea
Indicatorii 2014 2015 absolută,lei relativă, %
Active imobilizate,inclusiv: 5 114 949 4 252 077 -862 872 83,13
I.C în curs de execuţie 897 068 897 068 0 100
Terenuri 45 820 45 820 0 100,00
Mijloace fixe 4 168 711 3 305 839 -862 872 79,30
Inv.financiare pe T.L
neafiliate 2 000 2 000 0 100,00
Inv.financiare pe T.L affiliate 1 350 1 350 0 100
Active circulante,inclusiv: 2 311 724 2 364 609 52 885 102,29
Stocuri de mărfuri şi material 1 462 267 1 022 013 -440 254 69,89
Creanţe curente 785 052 1 289 174 504 122 164,22
Numerar 64 405 53 422 -10 983 82,95
Total activ 7 426 673 6 616 686 -809 987 89,09
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A (Anexa 10,11)
Conform calculelor efectuate în tabelul 2.1. privind evoluţia în dinamică a patrimoniului
entităţii observăm o diminuare a activelor cu aproximativ 11 % în perioada curentă comparativ
cu perioada precedentă ceea ce în mărime absolută constituie 809 987 lei.Această dimuare se
datorează influenţei negative înregistrate de diminuarea valorii mijloacelor fixe cu aproximativ
20%,a stocurilor de mărfuri şi materiale cu aproximativ 30% deasemenea a activelor perfect
lichide cu 17%.Concomitent observăm o majorare a creanţelor curente cu aproximativ 64 % ceea
ce în valoare absolută constituie 504 122 lei.În ansamblu situaţia patrimonială a entităţii se
apreciază a fi pozitivă.
Vom efectua aprecierea generală a mărimii şi evoluţiei patrimoniului la S.A. „Romaniţa” în
comparaţie cu dinamica veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la
impozitare. Veniturile din vînzări reprezintă afluxuri de avantaje economice generate
pe parcursul anului de gestiune în urma vînzării produselor, mărfurilor, prestării serviciilor,
îndeplinirii contractelor de construcţie.Examinarea veniturilor din vînzări în dinamică permite
evaluarea volumului activităţii operaţionale şi studierea modificărilor survenite în acest volum în
ultimii ani.
Profitul (pierderea) pînă la impozitare reprezintă profitul (pierderea) obţinut de întreprindere
în cursul perioadei de gestiune din activitatea operaţională, de investiţii,financiară,excepţională.
Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori
este considerat:
RPI >RVV > RA> 100%, unde:
RPI - ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, %
RVV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, %
RA - rimtul de modificare a valorii activelor, %
Tabel 2.2.

Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului S.A „Romaniţa”,lei


La sfîrşitul perioadei Ritmul
Nr.criteriului Indicatori 2014 2015 creşterii
A B 1 2 3=2/1*100
Valoarea totală a
1 activelor 7 426 673 6 616 686 89,09
2 Venit din vînzări 1 625 965 2 540 125 156,22
3 Profit pînă la impozitare -594 637 -180 393 30,33
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

În urma calculelor efectuate observăm că suma profitului pînă la impozitare a luat valori
negative atît în anul 2014 cît şi în anul 2015.Evident,situaţia indicaorului se apreciază negativ,
avînd o valoare cu mult inferioară venitului din vînzări.În ceea ce priveşte volumul venitului din
vînzări se observă o creştere în dinamică de aproximativ 56 % în anul curent comparativ cu anul
prcedent depăşind astfel ritmul de creştere al valorii activelor care înregistrează o diminuare a
volorii acestora de aproximativ 11%.
Tabel 2.3
Structura activelor entităţii S.A „Romaniţa”,lei

Indicatorii Suma 2014 Ponderea,% Suma 2015 Ponderea,%

Active imobilizate,inclusiv: 5 114 949 68,87 4 252 077 64,26


I.C în curs de execuţie 897 068 12,08 897 068 13,56
Terenuri 45 820 0,62 45 820 0,69
mijloace fixe 4 168 711 56,13 3 305 839 49,96
Inv.financiare pe T.L
neafiliate 2 000 0,03 2 000 0,03
Inv.financiare pe T.L
affiliate 1 350 0,02 1 350 0,02
Active circulante,inclusiv: 2 311 724 31,13 2 364 609 35,74
stocuri de mărfuri şi material 1 462 267 19,69 1 022 013 15,45
creanţe curente 785 052 10,57 1 289 174 19,48
Numerar 64 405 0,87 53 422 0,81
Total activ 7 426 673 100,00 6 616 686 100,00
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

Structura activelor 2015


I.C în curs de
execuţie
numerar 14%
creanţe curente 1%
terenuri
19%
stocuri de 1%
mărfuri şi
materiale
15%
Inv.financiare
pe T.L afiliate
0%
Inv.financiare
pe T.L mijloace fixe
neafiliate 50%
0%

Figura 2: Structura activelor în cadrul întreprinderii S.A „Romaniţa”

În urma calculelor efectuate în tabelul 2.3 observăm că în structura activelor prevalează


mijloacele fixe a căror pondere este de 49,96% din activele disponibile, cu 6 % în descreştere
faţă de anul precedent.Acestea sunt urmate de creanţele curente care în decursul perioadei de
gestiune înregistrează o creştere de la 10,57 % la 19,48 %.Valoarea stocurilor de mărfuri şi
materiale,constituie 15,45% în descreştere cu aproximativ 3% faţă de anul precedent.Ponderea
imobilizărilor corporale în curs de execuţie înregistrează o creştere nesemnficativă comparativ cu
anul precedent deţinînd 13,56 % din suma totală a activelor.Cu o pondere neînsemnată în
structura activelor sunt:numerar 0,81-0,87% terenurile0,62-0,69% ,investiţiile financiare pe
termen lung în părţi neafiliate 0,03%,investiţiile financiare pe termen lung în părţi afiliate 0,02
%.
Tabel 2.4
Evoluţia în dinamică a activelor entităţii S.A Romaniţa,lei

Abaterea Abaterea
Indicatorii Suma, 2014 Suma, 2015 absolută relativă
Active imobilizate,inclusiv: 5 114 949 4 252 077 -862 872 83,13
1.I.C în curs de execuţie 897 068 897 068 0 100
2.terenuri 45 820 45 820 0 100,00
3.mijloace fixe 4 168 711 3 305 839 -862 872 79,30
4.Inv.financiare pe T.L
neafiliate 2 000 2 000 0 100,00
5.Inv.financiare pe T.L
afiliate 1 350 1 350 0 100
Active circulante,inclusiv: 2 311 724 2 364 609 52 885 102,29
6.stoc de mărfuri şi material 1 462 267 1 022 013 -440 254 69,89
7.creanţe curente 785 052 1 289 174 504 122 164,22
8.numerar 64 405 53 422 -10 983 82,95
Total activ 7 426 673 6 616 686 -809 987 89,09
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000 Suma 2014
2,000,000
Suma 2015
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 3. Evoluţia în dinamică a activelor entităţii,2014-2015


În urma calculelor efectuate în tabelul 2.4 observăm o diminuare în dinamică a valorii
activelor de la 7 426 673 lei în anul precedent la 6 616 686 lei în anul curent.Această
diminuare este cauzată de descreşterea valorii mijloacelor fixe cu 862 872 lei,a stocurilor de
mărfuri şi materiale cu 440 254 lei şi a numerarului cu 10 983 lei. Concomitent obsrvăm o
majorare semnificativă a creanţelor curente cu 64,22 % ceia ce în mărime absolută reprezintă
504 122 lei.Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţi,a terenurilor şi a investiţiilor
financiare pe termen lung rămîn nemodificate pe parcursul perioadei de gestiune.
Tabel 2.5
Calculul patrimoniului net al entitaţii S.A “Romaniţa”,lei
Influenţa
Abaterea asupra
absolută patrimoniului
Indicatori Anul 2014 Anul 2015 ,(+,-) net
A 1 2 3=2-1 4
1.Total active 7 426 673 6 616 686 -809 987 -809 987
2.Datorii pe T. Lung - - - -
3.Datorii curente 3 090 209 2 463 623 -626 586 +626 586
4.Patrimoniu net(1-2-3) 4 336 464 4 153 063 -183 401 X
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

În baza calculelor efectuate în tabelul de mai sus rezultă că la sfîrşitul perioadei de gestiune
entitatea dispune de un patrimoniu net în valoare de 4 153 063 lei cu 183 401 lei mai puţin faţă
de perioada similară a anului trecut.Această diminuare este înregistrată din cauza micşorării
activelor cu 809 987 lei.Datoriile faţă de instituţiile financiare,furnizori,personal,persoane terţe
constituie 2 463 623lei în descreştere cu 626 586 lei ceea ce a infuenţat pozitiv asupra valorii
patrimoniului net cu aceeaşi sumă.Valoarea negativă a patrimoniului net denotă o stare instabilă
a entităţii economice,adică aceasta nu foloseşte eficient activele sale.

2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică şi a structurii surselor de finanţare


a entităţii
Constituirea unei societăţi comerciale atrage după sine în mod obligatoriu formarea
patrimoniului entităţii care este necesar pentru desfăşurarea activităţii economico financiare.
Noţiunea evidenţiază raporturile de proprietate în cadrul cărora se dobîndesc bunurile economice
ca obiecte de drepturi şi obligaţii. Sursele economice arată finanţarea capitalului sau modul de
procurare a fondurilor. Analiza surselor de finanțare, ca și în cazul elementelor patrimoniale
începe cu analiza evoluției acestora în dinamică în sumă totală sau pe grupe și categorii de surse
de finanțare la situația de la finele perioadei de gestiune comparativ cu valoarea acestora la
începutul perioadei sau analiza în dinamică mai multor perioade de gestiune pentru a se stabili o
tendință de evoluție. Sursele proprii de finanţare asigură deci flexibilitate, siguranţă şi
independenţă. Totodata, in perspectiva atragerii de surse de finanţare exterioare firmei, angajarea
unor fonduri proprii reprezinta o garanţie a motivaţiei întreprinzatorului pentru asigurarea
succesului afacerii.Prin urmare, analiza surselor de finanțare a întreprinderii porneşte de la
analiza generală a structurii pasivului.
Tabel 2.6
Dinamica şi structura surselor de finanţare a entităţii S.A „Romaniţa”,lei
Categorii de
surse de
finanţare 2014 2015 Modificarea (+,-)
A Suma,lei Ponderea,% Suma,lei Ponderea,% Absolută,lei Relativă,%
Capital social şi
suplimentar 1 063 250 14,32 1 063 250 16,07 0 100
Rezerve 4 285 373 57,70 4 285 373 64,77 0 100
Profit
nerepartizat -1 012 159 -13,63 -1 012 159 -15,30 0 100
Corecţii ale
anilor
precedenţi X X -3 008 -0,05 -3 008 0
Profit net al
per.gestiune X X -180 393 -2,73 -180 393 0
Total capital
propriu 4 336 464 58,39 4 153 063 62,77 -183 401 95,77
Datorii pe
termen lung X X X X X X
Datorii
financiare pe
termen scurt 1 164 361 15,68 1 124 855 17,00 -39 506 96,61
Datorii
comerciale 1 592 620 21,44 1 067 974 16,14 -524 646 67,06
Datorii
calculate 333 228 4,49 270 794 4,09 -62 434 81,26
Total datorii
curente 3 090 209 41,61 2 463 623 37,23 -626 586 79,72
Total pasiv 7 426 673 100,00 6 616 686 100,00 -809 987 89,09
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

În baza calculelor efectuate în tabelul de mai sus observăm că la sfîrşitul perioadei de


gestiune pasivul entităţii constituie 6 616 686 lei în descreştere cu 809 987 lei faţă de aceeşi
perioadă a anului precedent.Această descreştere se datorează în cea mai mare parte micşorării
sumei datoriilor comerciale cu 32,94 % şi a datoriilor calculate cu 18,74 %.O diminuare de
3,39 % este înregistrată de datoriile finananciare,deasemenea descreşte şi valoarea capitalului
propriu din cauza pierderii nete înregistrate în perioada de gestiune de 183 393 lei.Cea mai mare
pondere în totalul surselor de finanţare este deţinută de capitalul propriu 59-63 % ceea ce
semnifică că entitatea desfăşoară o activitate economica favorabilă,iar riscul insolvabilităţii
generale este redus.Datoriile curente constituie 37-41% din ponderea totală a pasivului. Entitatea
nu apelează la credite şi împrumutri pe termen lung.
Rata stabilităţii financiare=Capital permanent / Total pasiv (2.1)
Rata stabilităţii financiare pune in evidenţă capacitatea investiţională a unei entitaţi.
Rata de autofinanţare a capitalului permanent=Capital propriu / Capital permanent (2.2)
Rata de autofinanţare a capitalului permanent arată contribuţia capitalului propriu la formarea
capitalului permanent.
Tabel 2.7
Aprecierea gradului de stabilitate a surselor de finanţare şi a gradului de îndatorare pe
termen lung pentru perioada 2014-2015

Indicatori Anul 2014 Anul 2015 Abaterea(+,-)


1. Rata stabilităţii financiare 0,58 0,63 0,05
2. Rata de autofinanţare a 1 1 0
capitalului permanent
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A
În urma aprecierii gradului de stabilitate a surselor de finanțare și a gradului de îndatorare pe
termen lung a întreprinderii nu putem face o concluzie detaliată, întrucît întreprinderea nu
dispune de datorii pe termen lung, așadar fiind imposibilă calculare unui șir de indicatori (rata de
îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent, coeficientul de levier financiar, rata de
îndatorare pe termen lung faţă de capitalul social, rata de acoperire a datoriilor pe termen lung cu
capitalul social). Totuși putem aprecia pozitiv majorarea ratei stabilității financiare în dinamică
cu 5% în anul 2015 față de 2014 ,ceea ce reflectă creşterea stabilității financiare a întreprinderii.
Totodată, rata de autofinanțare a capitalului permanent nu a suferit modificări în dinamică,
constituind 100% în ambele perioade analizate.
2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii entităţii
Lichiditatea entităţii se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în
numerar la valoarea care este indicată în bilanţul contabil, iar gradul de lichiditate este
determinat de durata perioadei în decursul căreia are loc transformarea activelor în mijloace
băneşti. Deci, lichiditatea este un raport între elementele de activ, în sensul că se poate stabili cît
din valoarea activului se află sub formă lichidă, în conturile de disponibilităţi băneşti şi cît
pot să devină lichide imediat (creanţele, stocurile etc.). În vederea aprecierii lichidităţii activelor
cele mai deseori se calculează și se analizează ratele de lichiditate, care se realizează ca o
raportare a activelor ușor realizabile la suma obligaţiilor exigibile. Insuficienţa lichidităţii
generează incapacitatea entităţii economice de a achita datoriile sale pe termen scurt, ceea ce
poate duce la vânzarea investiţiilor pe termen lung, activelor pe termen lung şi, în cele din urmă,
la faliment. Formula de bază a ratelor lichidităţii este:
Rata lichidității = Mijloace de plată / Datorii pe termen scurt (2.3)
Lichiditatea absolută= Numerar/Datoriicurente (2.4)
Coeficientul lichidităţii absolute arată ce cotă din datoriile curente firme este capabilă să achite
la momentul dat nemijlocit cu numerar. Se apreciază că această rată trebuie să aibă o valoare
cuprinsă între 0,2 şi 0,3 reflectând o situaţie favorabilă din punct de vedere financiar.
Lichiditatea intermediară=(testul acid) (Numerar + Investiţii financiare pe termen
scurt +Creanţe pe termen scurt)/ Datorii curente (2.5)
Coeficientul lichidităţii intermediare se calculează prin scăderea valorii stocurilor din valoarea
activelor circulante şi împărţirea diferenţei, astfel obţinute, la valoarea pasivelor curente.Această
rată arată ce cotă din datoriile curente firma este capabilă să achite, utilizând pentru aceasta nu
numai numerar, ci şi hârtii de valoare, creanţe pe termen scurt. Astfel, stocurile sunt cele mai
puţin lichide dintre toate activele curente ale unei entităţi. Se apreciază că un nivel de 0,8 –1 al
acestei rate reflectă o situaţie pozitivă, în timp ce o valoare mai mică de 0,5 poate evidenţia
probleme în onorarea la scadenţă a plăţilor curente.
Lichiditatea curentă=Active circulante/Datorii curente (2.6)
Cel mai generalizator al lichidităţii este rata curentă sau coeficientul total de achitare. El arată
dacă firma dispune de active circulante suficiente pentru achitarea datoriilor curente în perioada
raportată. Se consideră că un nivel de 1,0 –2,0 (sau 1,5 –2,5) reflectă o bună activitate a firmei,în
timp ce o valoare mai mică de 1 poate fi un semnal de alarmă privind capacitatea firmei de a-
şi onora obligaţiile scadente pe termen scurt. Limita de jos este condiţionată de faptul că
activele curente trebuie să fie cel puţin suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt, în
caz contrar firma este insolvabilă. Un factor pozitiv îl constituie creşterea mărimii acestui
coeficient în dinamică, dar până la un oarecare nivel. Se consideră că, dacă valoarea acestui
coeficient este mult mai mare de 2, activele întreprinderii au o structură neraţională: o parte din
mijloacele ei sunt “îngheţate” în stocuri de mărfuri şi materiale; în componenţa producţiei în curs
de execuţie sunt incluse comenzi anulate ale cumpărătorilor insolvabili;din cauza dificultăţilor
cu desfacerea creşte stocul produselor finite la depozit etc. În calculul şi aprecierea
coeficientuluitotal de acoperire sunt cointeresaţi acţionarii, investitorii şi creditorii potenţiali, în
cazul cînd se ia decizia privind acordarea creditului pe termen lung.
Tabel 2.8
Calculul coeficienţilor lichidităţii la S.A „Romaniţa”

Coeficienţii Anul Mărimea


lichiditaţii Formula de calcul Anul 2014 2015 optimă

Lichiditate absolută Numerar / Datorii curente 0,021 0,022 0,2-0,3


Lichiditate Numerar+Inv.fin T.S+
intermediară Creaţe T.S / Datorii curente 0,38 0,55 0,7-0,8
Active circulante / Datorii
Lichiditate curentă curente 0,75 0,96 1,0-2,0
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A

Din calculele efectuate în tabelul de mai sus rezultă că la entitatea S.A „Romaniţa”
coeficientul lichidităţii absolute nu se încadrează în intervalul optim şi fiind cel mai dur criteriu
de apreciere a lichiditaţii putem menţiona că sunt create condiţii nefavorabile pentru activitatea
sa şi nu dispune de active curente lichide suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt în
perioada de gestiune raportată.Datorită diminuării datoriilor curente lichiditatea intermediară a
crescut în perioada curentă comparativ cu perioada precedentă de la 0,38 la 0,55 ,însă nici în una
din perioade coefiecientul nu se încadrează în intervalul optim,în perioada precedentă entitatea
întîlnind probleme în onorarea la scadenţă a plăţilor curente.În ceea ce priveşte lichiditatea
curentă se observă o tendinţă de creştere de la 0,75 la 0,96,apropiindu-se de mărimea optimă a
intervalului ceea ce se apreciază pozitiv. În final, trebuie să menţionăm că o monitorizare
permanentă a lichidităţii va permite de corectat în mod operativ tactica gestiunii stocurilor,
creanţelor şi datoriilor curente, a numerarului, de a efectua o gestiune anticriză adecvată şi
oportună.
Solvabilitatea exprimă capacitatea entităţii de a-şi onora obligaţiunile faţă de creditori şi terţi
pînă la scadenţă.Deci apare corelaţia dintre activele entităţii exprimate prin disponibilităţi băneşti
si pasivele acesteia exprimate prin obligaţii.În vederea determinării solvabilităţii entităţii vom
calcula o serie de coeficienţi.
Coeficientul de autonomie=Capital propriu/Total pasiv; (2.7)
Coeficientul de autonomie reflectă ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor proprii
în suma totală a activelor firmei.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate= Capital împrumutat /Total pasiv; (2.8)
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate caracterizează structura surselor de finanţare a
activelor din punctul de vedere al cotei surselor împrumutate. Acest coeficient dimensionează
nivelul de îndatorare (solvabilitate) a firmei şi în mod normal oscilează în limitele 0 –0.5.
Coeficientul corelației între sursele împrumutate și proprii= Datorii pe termen scurt
Datorii+ TL/ Total pasiv; (2.9)
Coeficientul corelaţiei între sursele împrumutate şi proprii reflectă suma mijloacelor atrase
revenită la 1 leu capital propriu, se mai numeşte rata brută generală de îndatorare.Cu cât mărimea
lui este mai mare, cu atât mai riscantă este situaţia financiară. Punctul critic la aprecierea
coeficientului de corelaţie este 1.
Rata solvabilității generale = Total pasiv /Datorii pe termen scurt+ Datorii TL; (2.10)
Rata solvabilităţii generale exprimă gradul de acoperire a surselor împrumutate cu activele
totale de care dispune firma.
Rata generală de acoperire a capitalului propriu= Total pasiv /Capital propriu; (2.11)
Înlocuind în raportul acesta mijloacele împrumutate cu valoarea capitalului propriu, obţinem rata
generală de acoperire a capitalului propriu. Fiind calculat în %, acest raport rată că primele
100% din activele firmei se finanţează pe seama surselor proprii, iar celelalte –prin
atragerea mijloacelor împrumutate. Sporirea acestui coeficient peste 200% reflectă situaţia
dificilă a firmei privind solvabilitatea.
Tabel 2.9
Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare pentru anii 2014- 2015,%
Nr.crt Denumirea ratei Anul 2014 Anul 2015
Coeficientul de autonomie(Capital
1. 0,58 0,63
propriu/Total pasiv)
2. Coeficientul de atragere a surselor 0,43 0,37
împrumutate(1-coef.autonomie)
3. Coeficientul dintre sursele împrumutate şi 0,71 0,59
proprii(Total datorii /Cap propriu)
Rata solvabilităţii generale(Total pasiv
4. 2,4 2,68
/Total datorii)
Rata generală de acoperire a
5. 1,71 1,59
cap.propriu(Total pasiv/Cap.propriu)
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A
În baza calculelor efectuate în tabelul 2.9 observăm o rata ridicată a autonomiei financiare
58- 63% ceea ce semnifică că entitatea poate face faţă obligaţunilor de plată şi dispune de o
capacitate sporită de autofinanţare desemenea se observă o uşoară creştere a acesteia în anul
curent comparativ cu anul precedent.Rata de îndatorare globală evidenţiază ponderea
obligaţiunilor terţilor în totalul capitalurilor proprii şi a datoriilor,indicator care la entitate se
situează între 37-42 %.Deşi depăşeşte limita de 30 %,entitatea deţine controlul asupra activităţii
sale.În ceea ce priveşte corelaţia dintre sursele proprii şi cele împrumutate se poate de menţionat
că suma mijloacelor atrase revenită la un leu capital propriu este de aproximativ 60 bani,punctul
critic fiind de 1 leu.Rata solvabilităţii generale constituie un raport de 2,5-1, nivelul minim al
acestui indicator este de 2-1,deci se apreciază pozitiv,concomitent se observă o creştere a
acestuia în dinamică.Calculînd rata generală de acoperire a capitalului propriu concluzionăm că
primele 84 % din activele entităţii sunt finanţate pe seama surselor proprii,iar celelalte16 % prin
atragerea resurselor împrumutate.

2.4. Analiza performanţelor financiare a entităţii


Performanţa unei întreprinderi poate fi analizată cu ajutorul situaţiilor financiare. Putem
afirma că o întreprindere este performantă dacă este rentabilă (capacitatea de a obţine profit),
dacă este lichidă (disponibilitatea de a-şi plăti la scadenţă datoriile pe termen scurt) şi dacă este
solvabilă (capacitatea de a-şi achita datoriile pe termen lung). După modul în care se realizează
comparaţia între efecte şi eforturi, în analiza rentabilităţii, ca indicatori de performanţă, se
utilizează 2 serii de indicatori de evaluare: unii care se exprimă în mărimi absolute şi alţii care se
exprimă în mărimi relative.
Tabel 2.10
Analiza indicatorilor de rezultate financiare pentru anul 2014 -2015,lei

Abaterea (+,-), lei

Indicatori 2014 2015 2015-2014

1. Rezultatul din vînzări 1 625 965 2 540 125 914 160


2. Rezultatul din activități
operaționale 117 644 960 580 842 936
3. Rezultatul pînă la
impozitare -594 637 -180 393 414 244
4. Rezultatul net -594 637 -180 393 414 244
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A
În urma calculelor efectuate în tabelul de mai sus observăm o creştere în dinamică a
venitului din vînzări cu 914 160 lei.Deasemenea se observă o creştere în dinamică a rezultatului
din activitatea operaţională cu 842 936 lei.Cu toate aceste majorări atît rezultatul activităţii pînă
la impozitare cît şi rezultatul net înregistrează valori negative ca urmare a creşterii cheltuielilor
administrative,de distribuire,în rezultatul scumpirii preţurilor la combustibil,energie ect..Se
observă totuţi o tendinţă de diminuare în dinamică a acestor indicatori cu 414 244 lei.În vederea
îmbunătăţirii situaţiei este necesară o analiză mai aprofundată care ar explica detaliat toate
cauzele care au dus la obţinerea de pierderi şi ulterior implimentarea unor ideii care ar remedia
/ îmbunătăţi situaţia existentă.
Veniturile din vânzări cuprinde încasările din comercializarea produselor, mărfurilor,
prestarea serviciilor, operaţiunile pe bază de barter, contractele de construcţie;
Costul vânzărilor reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor
vânduteşi serviciilor prestate.
Profitul brut sau venitul din exploatare este o măsură a rentabilității unei firme care exclude
dobânda și cheltuielile de impozit pe venit.
Profitul net Partea din profit ce rămane din profitul brut din care se scad valoarea impozitului
pe profit şi dividendele cuvenite societaţilor şi acţionarilor.
Tabel 2.11
Mărimirea și evoluția în dinamică a indicatorilor de rezultate financiare
Indicatori 2014 2015 Abaterea Abaterea
absolută Relativă
Venitul din vînzari 1 625 965 2 540 125 914160 156,22
Costulvînzărilor 76 325 46 654 -29 671 61,13
Profitul brut 144 833 715 634 570 801 494,11
Rezultatul din activitatea
1740789 2 840 043 1 099 254 163,15
operațională
Rezultatul din alte
activităţi 2 820 660 662 657 842 23 427,73
Profitul perioadei raportate
pînă la impozitare -594 637 -180393 414 244 30,34
Profitul net -594 637 -180 393 414 244 30,34
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A
Din datele prezentate în tabelul 2.11 rezultă că S.A,,Romaniţa’’ a obținut în anul de gestiune
pierderi în sumă de 180 393,acestea au scăzut însă faţă de anul precedent în rezultatul creşterii
vînzărilor.Pofitul brut în perioada de gestiune constituie 715 634 şi a crescut cu 570 801 faţă de
anul trecut.Venitul din vînzări înregistrează o creştere de 914 160 lei adică cu 56,22 % mai mult
decît în anul precedent.Venitul din activitatea operaţională s-a majorat cu 63,15 % datorită
prestării anumitor servicii şi transmiterea activelor în locaţiune.Se observă o diminuare a
costurilor din vînzări,ceea ce contribuie la majorarea profitului brut cu 570 801 lei.
Mărimea și evoluția în dinamică a ratelor profitabilității
Rentabilitatea vânzprilor exprimă relația care există între rezultatul financiar și veniturile din
vânzări. În practica analitică la numărător, pe lângă profitul brut, pot fi utilizați și alți indicatori
de efect: profitul (pierderea) din activitatea operațională; profitul (pierderea) până la impozitare
profitul (pierderea) ; profitul (pierderea netă) net. Cel mai frecvent se calculează în baza
profitului brut.
RVV=PB/VV*100 (2.12)

,unde :
PB-profit brut;
VV-venit din vînzări.
Unul din indicatorii care caracterizează eficiența utilizării activelor este rentabilitatea activelor,
care se calculează prin relația de calcul:
RA=PPI/A*100 (2.13)
unde: RA- rentabilitatea activelor, %;
PPI – profitul perioadei curente până la impozitare, u.m. valoarea medie a activelor, care se
calculează ca o medie cronologică în baza datelor Cărții mari sau ca o medie aritmetică în baza
datelor Bilanțului de la începutul și finele anului). La numărătorul formulei de calcul a
rentabilității activelor (economică) mai pot fi utilizați și alți indicatori:
* Profitul (pierderea) pînă la impozitare și plata dobânzii;
* Profitul (pierderea) pînă la plata dobânzii și după impozitare;
* Profitul net (pierderea netă).
După conținutul său economic, aceasta reflectă nivelul profitului obținut la 1 leu mijloace
investite în circuitul întreprinderii, indiferent de sursa de finanțare a acestora.
Rentabilitatea financiară măsoară randamentul utilizării capitalurilor proprii. Ea reflectă
capacitatea întreprinderii de a utiliza capitalul propriu în vederea obţinerii profitului, prin ea
înţelegem ,,capacitatea întreprinderii de a-şi îmbogăţi proprietarii.
RF=Pn sau PPGPI/Cp*100 (2.14)
Unde: RF- rentabilitatea financiară
Pn- profitul net
PPGPI- profitul perioadei de gestiune de pînă la impozitare
Cp- Capital propriu
Rentabilitatea financiară este cea mai importantă rată a unei întreprinderi, deoarece în funcţie
de mărimea acesteia, acţionarii iau decizia de a investi sau de a retrage dintr-o afacere. Ca
urmare,majoritatea analizelor financiare studiază această rată, în scopul de a găsi diverse căi
de ameliorare a nivelului indicatorului.

Tabel 2.12
Analiza indicatorilor de rentabilitate a întreprinderii

Indicatori 2014 2015 Abaterea(+.-)


Rentabilitatea venitului din 8,9 28,17 19,27
vînzări
Rentabilitatea economică -14,31 -4,15 10,16
Rentabilitatea capitalului
propriu -13,71 -4,34 9,37
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaţiei financiare al S.C „Romaniţa” S.A
Conform datelor obţinute în tabelul 2.12 rezultă că nivelul rentabilităţii vînzărilor a
înregistrat o creştere şi constituie 28,17 % faţă de 8,90% în perioada precedentă.Activele
întreprinderii nu sunt folosite eficient,volumul vînzărilor fiind mai mic decît activele asfel
rentabilitatea acestora a luat valori negative atît în anul de gestiune cît şi în anul precedent cu o
tendinţă de diminuare de 10,16%.Deoarece entitatea înregistrează pierderi nete ia valori negative
şi rentabilitatea capitalului propriu care constituie(4,34%) în perioada curentă comparativ cu
(13,71%) în perioada precedentă.
CONCLUZII
În economia modernă, firmele reprezintă "forţa motrice " a progresului, a dezvoltarii, sunt
cele ce asigură necesarul de supravieţuire al societaţii.Studiind firmele, evidenţiem polarizarea
acestora în doua categorii: unele care obţin succese apreciabile, prospere şi se dezvoltă constant,
iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-
financiare modeste.
În baza practicii de specialitate am luat cunoștință cu principalele aspecte ale organizării
activității economico-financiare a întreprinderii. Asfel, am analizat forma organizatorico-
juridică a societății, evoluția întreprinderii în decursul a două perioade de gestiune, structura
organizatorică și sfera de producere a sa.
În ceea ce privesc punctele forte ale întreprinderii putem menționa:
1. Entitatea gestionează corect cadrele , astfel, în cadrul întreprinderii activează doar 4
persoane calificate, datorită acestui fapt, întreprinderea evită cheltuielile excesive pentru
salarizarea personalului;
2. Întreprinderea nu are concurenți puternici, în regiunea în care activează, care ar putea să-i
afecteze activitatea și mărimea profitului;
3. Întreprinderea are o imagine favorabilă;
4. Calitatea produselor este înaltă;
5. Specializarea în mare parte doar pe un domeniu de activitate: articole de voaiaj,genţi de
mînă şi articole similare din piele,serviete diplomat, încălţăminte clasică din materiale textile,
sacoşe şi articole de voaiaj;
6. Relaţii comerciale cu parteneri externi,ceea ce semnifică o piaţă de desfacere mai mare.
Printre puncte slabe ale activității întreprinderii putem menționa:
1. În cadrul întreprinderii se înregistrează valori mari ale stocurilor în depozite, ceea ce
reprezintă o gestiune mai puțin eficientă a activelor și care blochează resursele financiare ale
întreprinderii;
2. Produsele din import cu prețuri scăzute, fac concurență produselor autohtone, inclusiv și a
întreprinderii analizate.
3. Înregistrarea unui rezultat financiar negativ;
4. Activele întreprinderii nu sunt folosite eficient,fiindcă volumul vînzărilor este mai mic
decit activele;
5. Coeficienţii lichidităţii înregistrează un nivel scăzut;
6. Scăderea puterii de plată a clienţilor şi înăsprirea concurenţei pe piaţa de desfacere.
7. Societatea este in riscul incapacitaţii de aşi onora imediat obligaţiunile curente,sunt
create condiţii nefavorabile pentru activitatea sa si nu dispune de active curente lichide
suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt în perioada de gestiune raportată.
Putem menționa faptul că întreprinderea trebuie să ia anumite decizii privind situația
economico-financiară și anume de a-și majora profitul, deoarece o reducere viitoare poate duce
la obținerea pierderilor, respectiv se va înregistra o situație nefavorabilă.Pentru rezolvarea
acestor probleme putem propune urmatoarele sugestii:
1.Optimizarea structurii datoriilor pe termen scurt;
2.Utilizarea cît mai eficientă a activelor disponibile;
3.Reducerea costurilor şi a cheltuielilor pe unitate de produs;
4..Identificarea celor mai bune oportunități și soluții pentru ca acestea să poată fi folosite în
îmbunătățirea rezultatelor și a creșterii valorii cotei de piață.
Această experienţă practică în domeniu reprezintă un important pas în devenirea
profesională a fiecărui student, constituind, după părerea mea, fundamentul activității ulterioare
în domeniu.
BIBLIOGRAFIE
LEGI, REGULAMENTE, INSTRUCŢIUNI, NORME
1. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni 1134-XIII din 02.04.97;
2. Legea Republicii Moldova ”Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”;
3. Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor;
4. ”Regulamentul Societăților economice din Republica Moldova” aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 din 10.09.1991.
MANUALE, MONOGRAFII, PUBLICAŢII PERIODICE
5. Botnari Nadejda "Finanţele întreprinderii" Editura ASEM 2006;
6. Botnari Nadejda ”Finanţele întreprinderii”. Chişinău, Editura “Prim”, 2008 ;
7.Brezeanu P., ”Management financiar”, V I-II, Bucureşti, 2006;
8. Lilia Grigoroi “Contabilitatea financiara”;
9. Vasile Robu,Ion Agheni “Analiza economic financiara a firmei”;
10. Victor Dragota,Ana-Maria Ciobanu “Management financiar”;
11. Ţiriulnicova N. ”Analiza rapoartelor financiare”, ed. Tipografia Centrală, ASEM Moldova,
Chişinău, 2004;
12. Statutul entităţii S.A „Romaniţa”.
ANEXE