Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul „Administrarea Afacerilor”

RAPORT
privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate
la întreprinderea S.A „Zorile”

Autor : Caduc Daniela


Grupa BA1701

Conducător ştiinţific:
Cosnicean Irina, lector univ.

Chişinău, 2019
CUPRINS
Capitolul I: Caracteristicile generale ale întreprinderii
1.Tipul de înteprindere și forma juridică
2.Evoluția istorică și anul înființării
3.Amplasarea întreprinderii
4.Proprietate și proprietarul
5.Viziune,misiune și obiective ale întreprinderii
6.Descrierea principalelor activități
7.Ramura industrial a întreprinderii
8.Gama sortimentală

Capitolul II:Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea


2.1 Analiza factorilor de impact direct
*furnizori
*concurenți
*clienți
2.2Analiza factorilor de impact indirect
*economici
*tehnologici
*social-demografici
*fizico-naturali
*culturali
*politico-legislativi
Capitolul I: Caracteristicile generale ale întreprinderii
1.1.Tipul de înteprindere și forma juridică
Combinatul de vinuri Cricova reprezintă o societate pe acțiuni de tip deschis creată de
departamentul privatizării în octombrie1999 ca prim pas în procesul de denaționalizare"
Capitalul statutar constituie 120,997,800 MDL, divizat în 1,209,978 acțiuni simple cu valoare
nominală de 100 lei.
Societatea comercială CRICOVA S.A. îşi desfăşoară activitatea în ramura agriculturii şi
industria alimentară, sectorul „fabricarea băuturilor” .S.C.”CRICOVA” S.A înregistrată la
Registrul Comerţului J22 -298/1991, cu codul fiscal AR – 1958800 îşi are sediul central în
municipiul CHISINAU, OR.CRICOVA, str.Ungureanu 1, MD- 2084S. Societatea are forma
juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia desfăşurându-se potrivit statutului aprobat
prin hotărârea de înfiinţare şi în conformitate cu legislaţia. Obiectul de activitate de bază al
societăţii constă în prelucrarea strugurilor, producerea şi comercializarea acestora cât şi a
produselor pe bază de vin.
1.2.Evoluția istorică și anul înființării
Combinatul de vinuri Cricova S.A a fost fondat în anul 1952, reprezentând un complex subteran
unic, cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru vinurile sale
excelente. Un ținut cu multiple podgorii și cu soare din belșug. Anume aici începe istoria perlelor
vinificației moldave, în zona centrală a Moldovei, zona Codrilor.
I s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii, Combinatul de vinuri Cricova
fiind unica întreprindere vinicolă care deține acest premiu.
Din 28 august 2003 a fost declarat prin lege obiect al patrimoniului cultural - național al
Republicii Moldova.
CRICOVA’’ activează pe piaţă vinicolă de ceva vreme,ca descendent al Combinatului agricol
din Chişinău, în anul 1991, în urma procesului de privatizare, întreprinderea în cauză acăpătat un
nou avânt în comercializarea producţiei. O bună parte din vinurile moldoveneşti era exportată în
Federaţia Rusă. In 1995 -1996 fabrica producea anual 700 mii de sticle. In 1996 - ”CRICOVA’’
a procurat o linie nouă de îmbuteliere din Italia la preţul de peste 800 mii dedolari SUA, cu
capacitatea de 5 mii de sticle pe oră.
La acel moment acesta era cel mai modern utilaj în domeniu. In 1996 volumul de producere s-a
ridicat la 5,5 mln de sticle, iar în 1997 - aatins nivelul culminant -
14 mln de unităţi. Vinurile moldoveneşti deveniseră foarte solicitate pe piaţa Rusiei, aici fiind
efectuate 85 la sută din export. In 1998 a fost atestată o perioada destagnare, condiţionată de
criza economică din Rusia. Ca rezultat, “CRICOVA’’ , la fel ca alteîntreprinderi de vinificaţie
din ţară, a suportat unele pierderi. In 1997 vinurile întreprinderii erau exportate în Belarus (3-
4%), Lituania etc. “CRICOVA’’ a efectuat exporturi si in statul California (SUA) în cadrul
programului Guvernului de promovare a vinurilor în Occident.
Potrivit estimărilor, importul total al vinurilor moldoveneşti în Rusia constituie 67%. în prezent,
45 la suta din producţia societăţii este exportată în Rusia, 30% - în Belarus, 5% - în ţările Baltice,
5% - în Kazahstan, 1-2% - în Ucraina etc.
S.A. ”Cricova’’ produce la ora actuală o gama variată de vinuri – circa 9 serii sau 90 de
denumiri. In prezent, pe piaţa internă sunt expuse 5 la suta din volumul total de producţie.
1.3.Amplasarea întreprinderii
Combinatul de Vinuri îşi are sediul central în municipiul CHIȘINAU, orașul CRICOVA, strada
Ungureanu 1.
1.4.Proprietate și proprietarul
Combinatul Cricova este în proprietatea statului ca societate comercială pe acţiuni, condusă de
Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă este hotărâtă de AGA şi în subordinea căruia se
află directorul general.Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra activităţii firmei şi
asigură politica economică şi comercială.
Ea este reprezentată de o pleiadă de vinificatori talentați și administratori de succes, fără de care
nu am fi avut istoria glorioasă de șase decenii ca întreprinderii, fără de care numele Cricova nu ar
fi sunat atît de sonor pe toate continentele. P. Ungureanu, N. Sobolev, A. Trofimenco, L.
Golimbovski, V. Topal, P. Durcenko, I. Cojocaru, M. Espicenco, V. Bodiul - zeci, sute de
oameni pentru enumerarea cărora ar fi nevoie de o carte aparte. Toți ei în ani diferiți și-au pus
aportul nu doar în dezvoltarea combinatului, dar și în evoluția vinificației moldovenești.
Discipolii și adepții lor activează în continuare în cadrul combinatului. Ceea ce înseamnă că
istoria Cricova continua.
1.5.Viziune,misiune și obiective ale întreprinderii
Misiune - de a spori în permanență valoarea ramurii vitivinicole atât la nivel național,cât și pe
plan mondial și promovarea realizrilor obținute pe piețele de importanță strategică prin
dezvoltarea continuă a potențialului uman, precum și studierea,elaborarea,implementarea noilor
tehnologii în domeniul dat".
Viziune - satisfacerea celor mai rafinate și exigente cerințe ale consumatorilor, partenerilor din
diverse țari prin calitatea produselor și serviciilor acordate, precum și devenirea unui bun
exemplu al profesionalismului, un standard al calității și eficienței în industria vitivinicola - fapt
ce va spori rolul acesteia în oenologia mondiala".
Obiective:
1.sporirea vânzărilor de produse vinicole
2.menținerea sau creşterea firmei pe piata din Belarus
3.creşterea indicelui de acceptabilitate de către consumatori ,
4.crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări în Belarus
5.educarea şi informarea piețelor prin transmiterea ideilor şi instrucțiunilor privind consumul şi
utilizarea mai eficientă a produsului, precum şi locul şi modul în care pot fi cumpărate unele
produse
1.6.Descrierea principalelor activități
1.Prestarea de servicii în viticultură;
2.Asigurarea materiilor prime;
3.Vinificarea precum şi fabricarea derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de
fabricaţie;
4.Îmbutelierea şi comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, a derivatelor şi
subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;
5.Realizarea de prestări servicii pentru terţi;
6.Efectuarea de operaţiuni de export în domeniul său de activit ate;
7.Comercializarea en- gross şi en detail a produselor proprii şi a altor produseagrozootehnice şi
industriale;
8.Producerea şi comercializarea materialului săditor horti - viticol şi prestarea deservicii pentru
terţi ( cantare şi bascule, transport de mărfuri).
9.Excursii prin “orașul vinicol”.
1.7.Ramura industriala întreprinderii
Societatea comercială CRICOVA S.A. îşi desfăşoară activitatea în ramura agriculturii şi
industria alimentară, sectorul „fabricarea băuturilor”.
1.8.Gama sortimentală
Combinatul de vinuri ,,Cricova,,S.A are în portofoliul său un sortiment larg de produse acestea
pot fi clasificate în următoarele grupe şi linii de produse
1.Vinuri spumante:
a)Vinuri spumante clasice
b)Vinuri spumante naturale
c)Vinuri spumante naturale mature
2.Vinuri calitate superioară:
a)vinuri calitate superioară /Prestige Collection
b)Vinuri calitate superioară din seria oraş subteran
3.vinuri de consum curent
a)vinuri ordinare demiseci /Cramele Moldovei
b)vinuri ordinare seci seria nouă Avangard
c)vinuri ordinare seci seria hîrtie
d)vinuri ordinare demidulce seria Dantela
4.vinuri calitate superioară de colecție
5.Alte vinuri naturale calitative"
Capitolul II:Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea
2.1 Analiza factorilor de impact direct
Concurenți:
Concurenții direcți - ,,Calaraşi divin”, ,, Aroma ‘’, ,, Combinatul de vinuri Carahasani’’, ,,
Vismos’’, ,,Vinaria Bardar’’, ,,Combinatul de vinuri şi divin Balți” , ,, Agro Cimișlia’’ , ,, Vitis
Hânceşti’’ , ,,Mileștii Mici’’,Château de Vartely”, ,,Purcari’’
Concurenti indirecți - Efes Vitanta (Moldova ce produce băuturi cu un nivel redus de alcool)
Furnizori:
Furnizori de materie prima
Combinatul de vinuri ,,Cricova,, S.A dispune de o bază considerabilă de materie primă proprie,
asigurată de terenurile agricole aflate în proprietatea sa, o altă parte îi este asigurată de
întreprinderile agricole şi gospodăriile țărăneşti"
Furnizorii de materiale auxiliare -atat interni, cat şi externi astfel sticla este furnizată, în
principal, de producători locali,,Cristal-Flor"S.A , ,,Glosare"S.R.L ,Fabrica de sticlă din Chişinău
și cei straini ,,Wiegand-Glass Bermania’’, ,,BourrasseGroup" S.A Franța.
Intermediari -
Societatea de transport,, Transervis-M’’ -care-i oferă mijloace de transport necesare ,eficiente şi
la termenul cuvenit pentru distrbuția mărfurilor" Agențiile de publicitate ,,Varo-inform’’,
Compania Mold-reclame, ,,Casa Lumea Deschisă’’, Radio,, Nova’’ T.V, ,,Telecom’’, ,,Teleradio
săptămânal’’, PROTV Chişinău, etc
Clienții:
Produsele „Cricova” au reuşit de-a lungul timpului să câştige încrederea clienţilor graţie gustului
savuros şi delicat al vinurilor şi spumantelor de calitate. “Anul trecut, magazinul „Cricova” a
înregistrat un număr de peste 70 mii de cumpărători. Suntem siguri că în anul curent numărul
consumatorilor va creşte considerabil.
Combinatul de vinuri „Cricova” este singura întreprindere din R. Moldova care produce
spumantele după metoda clasică de şampanizare. „Cricova” este cel mai important producător şi
exportator de vinuri spumante din Republica Moldova. Volumul vânzărilor anuale este de peste
200 milioane de lei.
Combinatul din Cricova exportă vinurile în 22 de ţări, inclusiv pe piaţa chineză, pe care o
califică drept una problematică însă de perspectivă. Cricova este cel mai mare producător pentru
piaţa internă,în special datorită vinurilor sale spumante. Totuşi, 55% din producţie este destinată
exporturilor, structura cărora, în linii mari, o repetă pe cea a industriei vinicole în general. Adică,
peste 30% sunt exportate în Rusia, alte circa 30% în Republica Belarus, iar restul sunt furnizate
în Kazahstan, Ucraina, statele UE.
Cricova colaborează cu cca 5 companii importatoare, cu 8 dintre acestea s-au încheiat contracte
de lungă durată.
2.2Analiza factorilor de impact indirect
Factorul politic - intern şi internațional afectează întotdeauna activitatea întreprinderii,
deoarece are implicații atât directe, cât şi indirecte, stoparea livrarilor în Rusia, a afectat '% 7 din
activitatea intreprinderii, de asemenea evenimentele din Ucraina au avut ca consecinta scaderea
cu 40% a vinurilor produse
Factorul economic - este elementul esențial atât la nivel național, cât şi internațional cu impact
semnificativ asupra întreprinderii, întrucât influențează decisiv funcționarea şi dezvoltarea
ei.Vânzările continua să scadă, datorită micşorării puterii de cumpărare a consumatorilor aceeaşi
situație există şi pe piețele externe, exporturile diminuandu-se cu 10%,în anul 2018. Deşi mediul
economic actual nu este prielnic, se încearcă a menține activitatea combinatului la un nivel cat
mai rentabil.Cricova fiind cel mai scump brand din Moldova.
Factorul tehnologic - din punct de vedere tehnic unitatea de vinificație este dotată cu linii de
vinificații cu un nivel tehnologic mediu. Cât despre liniile de distilare şi rafinare putem menționa
că corespund întru totul cerințelor actuale de pe piața mondială. În prezent s-a achiziționat o linie
nouă , italiană de îmbuteliere a vinului ceea ce oferă posibilitate Cricova să satisfacă preferințele
consumatorilor atât în ceea ce priveşte conținutul produselor , cat şi cel al aspectului acestora "
Factorul natural - este reprezentat de abundența resurselor naturale, amplasarea în teritoriu
geografic, precum şi regiuni, zone elementele acestui mediu au o influență directă asupra
activității vinicole, ținând cont că principala materie primă la fabricarea vinului sunt strugurii
anume condiţiile climaterice caracteristice Moldovei, dar și ale reliefului specific, alcătuit de
regula din dealuri şi văi, au permis crearea unor condiții unice de cultivare a viței de vie în aşa
numitele cupe, locuri dintre dealuri, orientate către soare
Factorul demografic- din cauza scăderii numărului populației, majorarea emigrării peste hotare
vânzările la fel au de suferit. În prezent Moldova se află în topul țărilor afectate de procesele
migratoare.
Factorul politic- în ultima perioadă, Republica Moldova se confruntă cu un grad înalt de
instabilitate politică care înfluențează în mod sporit sectorul public în care se incadrează firma
,,Cricova.
Factorul socio-cultural- Republica Moldova este bogată în tradiții și obiceiuri, în conformitate cu
aceasta S.A Cricova produce diverse tipuri de vinuri pentru a satisfice preferințele populației.
Oportunități:
1.Orientarea spre piețele cu puterea de cumpărare a populației mai mare .
2.Focusarea la segmentele de piață mai ieftine ce necesită produse cu ciclu de producție mai mic
3.Utilzarea la scară tot mai mare a internetului pentru vinzări online.
4.Utilizarea complexului subteran în calitate de show room pentru produsele Cricova
Amenințări:
1.Apariția concurenței pe segmentul de piață tradițional doar pentru Cricova ceea ce va duce la
alocarea unor bugete mai mari pentru menținerea și promovarea mărcii
2.Condițiile meteorologice.
3.Situația politică

S-ar putea să vă placă și