Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA “ȘTIINȚE ECONOMICE”


CATEDRA “Management Marketing şi contabilitate”

Raport
privind practica de producţie
al studentei anului III, al facultății de “Științe economice”, specialitatea “Contabilitate”

Draguțan Natalia
Societatea Comerciala “TehValsan” SRL

Studenta anului III


Specialitatea “Contabilitate”
Draguțan Natalia

Conducător din partea instituției


în care se face practica
Bandalac Valerie

Conducătorul din partea catedrei


“Management marketing şi contabilitate”
Efros Stela

CHIŞINĂU 2011

3
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
FACULTATEA "ŞTIINŢE ECONOMICE"
CATEDRA " Managment, marketing şi contabilitate "

ZILNICUL
petrecerii practicii de producție
în SC “TehValsan” SRL

Studenta anului III


Specialitatea “Contabilitate”
Draguțan Natalia

Conducător din partea instituției


în care se face practica
Bandalac Valerie

Conducătorul din partea catedrei


“Management, marketing şi contabilitate”
Efros Stela

CHIŞINĂU 2011

4
CONȚINULUL
ZILNICULUI PRACTICII DE PRODUCȚIE
al studentei Dragutan Natalia

№ Semnatura
Perioada Conținutul compartimentului precticii conducătorulu
d/o i practicii
Caracteristica generală a structurii şi organizării
1 14.02.2011
activităţii întreprinderii.
2 15.02.2011 Organizarea contabilităţii la SC “TehValsan” SRL.
Componența centrului de calcul studierea mijloacelor de
3 16.02.2011
prelucrare, acumulare și transmitere a datelor.
Contabilitatea activelor nemateriate.
Studierea intrărilor mijloacelor fixe la SC “TehValsan” SRL.
17.02.2011
4 Studierea documentației primare și modul de complectare a
20.02.2011
acrestora. Analiza calculului uzurii, inventarierea mijloacelor
fixe. Studierea ieșirilor mijloacelor fixe la SC “TehValsan”
SRL.
21.02.2011 Contabilitatea intrării și ieșirii investișiilor financiare
5
22.02.2011 Evidența investițiilor fonanciare în întreprinderile asociate
Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată.
23.02.2011 Componența și evidența obiectelor de mică valoare și scurtă
6
25.02.2011 durată.
Evidența materialelor la depozit, starea depozitelor și
magazinelor.
Modul de întocmire a documentelor primare, contractelor cu
26.02.2011
7 furnizorii privind OMVSD.
27.02.2011
Calculul uzurii OMVSD precum și înregistrarea acestora.
Clasificarea și evidența operativa a personalului.
28.02.2011 Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului
8
02.03.2011 Modul de calculare a reținerilor din salariu
Automatizarea contabilității muncii și salariului.
Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor
fabricate.
03.03.2011 Evidența analitica si sintetica a producției în curs de execuție
9
05.03.2011 și producției fabricate.
Documentația și contabilitatea produselor și reflectarea în
conturi.
Documentarea și evidența mărfurilor în locurile de pastrare
06.03.2011 și vînzare.
10
07.02.2011 Contabilitatea cheltuielilor, automatizarea evidenței
mărfurilor.

5
Încheierea contractelor de livrare a marfurilor cît și
documetarea lor.
08.02.2011 Evidența analitică și sintetică a decontărilor cu cumpărătorii
11
10.03.2011 și clienții.
Analiza contabilității creanțelor decontărilor cu bugetul, ale
personalului, ale titularilor de avans.
Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen
11.03.2011 scurt.Modul de organizare a operațiunilor de casă.
12
12.03.2011 Modul de deschidere a contului în valută natională cît și
documentele necesare prezentate la bancă.
Completarea registrelor privind contabilitatea mijloacelor
13.03.2011
13 banești din casierie si din conturile bancare.
14.03.2011
Automatizarea contabilității mijloacelor banești.
Contabilitatea capitalului propriu. Constituirea capitalului
15.03.2011 statutar, componența lui cît și modificările acestuia pe
14
16.03.2011 parcursul activității întreprinderii.
Evidența profitului nerepartizat (pierderilor excepționale).
Contabilitatea datoriilor. Modul de obținere a creditelor
bancare, documentele necesare, calculul dobînzii.
17.03.2011 Studierea evidenței analitice și sintetice a decontărilor cu
15
19.03.2011 furnizorii și antreprenorii. Achitarea datoriilor comerciale.
Contabilitatea avansurilor pe termen scurt primite și a TVA
privind avansurile.
Modul de calculare a impozitelor.
16 20.03.2011 Caracteristica registrelor pentru evidența analitică și sintetică
a datoriilor.
Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor.
Evidența consumurilor, contabilitatea consumurilor indirecte.
Calculul impozitului pe venit și evidența cheltuielilor privind
21.03.2011
17 impozitul pe venit.
22.03.2011
Evidența veniturilor, registrele de evidență a veniturilor.
Decontarea cheltuielilor și veniturilor precum și determinarea
rezultatului financiar (profit, pierdere).
18 23.03.2011 Calculaţia costurilor de producţie.
Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare .
Întocmirea balanței de verificare și a Cărții mari.
Modul de întocmire a bilanțului contabil.
Modul de întocmire a raportului de profit și pierdere.
19 24.03.2011
Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor
banești.
Modul de întocmire a Raportului privind modificările
capitalui propriu.

6
Conţinutul temelor la AAEF
Analiza activităţii de producţie
Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
Analiza asigurării şi utilizai mijloacelor fixe
20 25.03.2011
Analiza aprovizionării şi utilizării resurselor materiale
Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii
Analiza profitului şi a rentabilităţii
Analiza situaţiei financiare

Conducătorul practicii din partea entității ___________________ Bandalac Valerie

7
AVIZ

Locul petrecerii practicii: SC “TehValsan” SRL


Perioada: 14/02/2011 – 25/03/2011.

Studenta Dragutan Natalia,pe perioada practicii, a făcut cunoştinţă cu domeniul de activitate a


Întreprinderii, structura acesteia precum şi cu organizarea contabilității pe fiecare sector.
De asemenea Draguțan Natalia a luat cunoștințe în domeniul analizei activității economico-
financiare precum și a studiat sistemele economice și de gestionare.
Pe parcursul acestei perioade Natalia a acumulat cunoștințe suficiente în practică în
organizarea evidenței contabile la toate sectoarele ei, precum și posibilitatea perfecționării
organizării contabilității la întreprindere.
Natalia a studiat etapele de formare a informației contabile: primirea, verificarea, prelucrarea
documentelor primare precum și ținerea evidenței sintetice și analitice, astfel a studiat posibilitățile
de perfectare a organizării contabilității la întreprindere.
Sosind la întreprindere, Natalia a respectat graficul de lucru, a studiat metodele progresive de
lucru a unui contabil, a dat dovada de cunoștințe și de multă perseverență în domeniu.
Draguțan Natalia s-a prezentat ca o persoana cu spirit de inițiativă cu dorinţă sporită de
acumulare a cunoştinţelor, sociabilă, sârguinciosă, punctuală, acţionând pe principii de relaţii
colegiale de bună credinţă.

Programul practicii a fost realizat în întregime, într-un termen destul de


optim şi rezultatele merită să fie apreciate cu nota „zece”.

Conducătorul practicii din partea entității ___________________ Bandalac Valerie

8
CUPRINS
Pag.
Introducere
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale
Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Tema 4: Contabilitatea arendei (leasingului)
Tema 5: Contabilitatea stocurilor
Tema 6: Contabilitatea creanţelor
Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti
Tema 8: Contabilitatea investiţiilor
Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10: Contabilitatea datoriilor
Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
Tema 12: Contabilitatea veniturilor
Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor
Tema 14: AAEF
1. Analiza activităţii de producţie
2. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
3. Analiza asigurării şi utilizării mijloacelor fixe
4. Analiza aprovizionării şi utilizării resurselor materiale
5. Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii
6. Analiza profitului şi rentabilităţii
7. Analiza situaţiei financiare
Încheiere
Bibliografie
Anexe

9
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii

Societatea Comerciala “TehValsan” SRL este persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea
în conformitate cu legislaţia în vigoare, actul de constituire al societăţii şi toate modificările aduse
acestuia sunt înregistrate la organul înregistrării de Stat în conformitate cu “Certificatul de
Înregistrare” (Anexa 1, 2).
Organul de conducere a societăţii este: adunarea generală a asociatilor care este în drept să
soluţioneze toate problemele societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
S.C. “TehValsan”SRL a fost creată la 09 februarie 2006.
Informaţii generale:
Denumirea abreviata a organizaţiei economice: S.C. “TehValsan”SRL
Forma juridica de organizare: Societate cu raspundere limitata
Activitatea principală: Comerţ
Numarul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1006600004441
Data înregistrarii de stat: 09.02.2006
Modul de constituire: nou creata
Sediul: MD- 2023, str. Calea Basarabiei, 2, mun. Chișinau, Republica Moldova
Obiectul principal de activitate:
- Comețul cu ridicata al articolelor de fierarie, utilajului de apeduct și de încalzire
- Comerțul cu amanuntul al articolelor de fierarie, al vopselelor și sticlei
- Alte tipuri de comerț cu amanuntul în magazine specializate
- Comerțul cu ridicata al echipamentului sanitar
- Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și
transporturi
- Comerțul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte
- Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție
- Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și
echipamentului sanitar
- Comerțul cu ridicata al materialului lemnos
Capitalul social: 5400 lei
Administrator: Bandalac Valerie

10
S.C. “TehValsan”SRL, fondată de Bandalac Valerie avînd unicul asociat Bandalac Clavdia
executa principalul gen de activitate: Comertul cu ridicata al articolelor de fierarie, utilajului de
apeduct şi de incălzire (Anexa 2)

Politica de contabilitate este o parte foarte importantă a organizării întreprinderii, de aceea la


fondarea întreprinderii, indiferent de tipul de proprietate, se întocmeşte politica de contabilitate, la
S.C. “TehValsan”SRL politica de contabilitate este elaborată conform:

- Codul fiscal al R. Moldova. Nr 1163 din 24.04.1997

- Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, intrată în vigoare le 10.01.08;

- Standardelor naţionale de contabilitate întărite prin ordinul Ministerului de Finanţe a RM nr. 174
din 25 decembrie 1997;
- Planul de conturi ale activitaţii economico-financiare a întreprinderilor (aprobat de Ministerul
Finanţelor prin ordinal nr.174 din 25 decembrie 1997.
Deoarece societatea TehValsan este o întreprindere mijlocie, ea nu dispune de un
compartiment complex al contabilităţii, astfel secţia de contabilitatea se supune direct directorului
societăţii şi evidenţa contabilă la S.C. “TehValsan”SRL este efectuată de către contabilul-şef al S.C.
“TehValsan”SRL, Ciobanu Valentina. Directorul societăţii Bandalac Valerie creează condiţiile
necesare pentru organizarea corectă a contabilităţii, pentru întocmirea şi prezentarea oportuna a
rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă a cerinţelor contabilului-şef privind întocmirea
documentelor şi prezentarea informaţiilor necesare pentru ţinerea evidenţei şi completarea
rapoartelor financiare.
Contabilul-şef poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare
a contabilităţii, totodată înregistrează documentele ce atestă desfăşurarea operaţiunilor economice şi
contabilizarea corespunzătoare a sumelor indicate în aceste documente. Documentele primare sunt
prezentate în contabilitate de persoanalul responsabil al întreprinderii, astfel contabilul asigură
controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate, precum și
prezentarea informaţiilor operative precum şi întocmirea rapoartelor financiare în termenii stabiliţi.
Societatea “TehValsan” SRL dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informației de
evidență, cum ar fi calculator tip Samsung, care are 750 GB, HD 753LJ Serial ATA-II7200 RPM,
300 MB/sec, etc. și un alt calculator tip Asus la fel dispune de proprietăți competitive de lucru,
conform (Anexa 7).

11
În cadrul S.C. “TehValsan”SRL evidenţa contabilă se duce automatizat care funcţionează
sub formă de programă (Anexa 8), entitatea dată face parte din sectorul IMM astfel contabilitatea se
organizează în baza sistemului: simplificat în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare
condensate (simplificate) din motiv ca entitatea nu depăşesc limitele a două din următoarele trei
criterii pentru perioada de gestiune precedentă cum ar fi:
- totalul veniturilor din vânzări - cel mult 15 milioane de lei;
- totalul bilanţului contabil - cel mult 6 milioane de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 49 de persoane.
Conform bilanţului contabil din raportul financiar pentru anul 2009 de gestiune, SC
“TEHVALSAN” SRL se încadrează în aceste criterii menţionate mai sus şi anume:
- totalul veniturilor din vânzări – 8552846 de lei;
- totalul bilanţului contabil – 2159827 de lei. (Anexa 23)
Cee ce priveşte ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară, sunt standarde şi interpretări
bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii cum ar fi: inteligibilitatea, relevanţa,
credibilitatea, comparabilitatea, astfel entitatea SC “TehValsan” SRL are drept baza aceste criterii şi
raportarea financiară corespunde sistemului simplificat în partidă dublă.

12
Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale

Active nemateriale - sunt activele care nu îmbracă formă materială, controlate de


întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alte activităţi,
precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţa (chiriei) persoanelor
juridice şi fizice. Activele nemateriale cuprind cele mai puţin diverse elemente patrimoniale care au
o perioadă de utilizare mai mare de un an.
În componenţa activelor nemateriale a entităţii “TehValsan” SRL dispune la momentul acual
doar de „Active nemateriale” care include programe informatice conform (ANEXEI 3 și 5) unde
valoarea de intrare conform facturii fiscale inclusiv suma totala TVA este de 3120 lei.
În baza politicii de contabilitate a SC ”TehValsan” SRL, activele nemateriale se reflectă în
contabilitatea financiară la valoarea de intrare care cuprinde valoarea de procurare a lor.
Conform Politicii de Contabilitate amortizarea activelor nemateriale se calculează prin
metoda liniară ţinând cont de duratele de utilizare a acestora, astfel la finele anului 2009
întreprinderea dispunea de „Active nemateriale” nete în valoare de 11096 lei (Anexa 23, Bilanaţ
Contabil).
Activele nemateriale de care dispune întreprinderea sunt toate achiziţionate şi se poate
constata ca active nemateriale deoarece entitatea obtine avantaj economic şi se află în folosinţă.
Un exemplu este procurarea programei R-cons 5.0, unde durata de funcţionare utilă este stabilita de
3 ani.
Activul nematerial respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula:
Debit contul 111.6 „ Active nemateriale” - 3120 lei
Credit contul 521.1 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - 3120 lei.
Trecerea în cont a TVA de la valoarea de cumparare a acestui activ nematerial avem
formula contabilă:
Debit contul 534.2 “Datorii privind taxa pe valoare adaugată” - 520 lei.
Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - 520 lei
Datoria faţă de furnizor a fost achitată din contul curent şi s-a întocmit prin formula
contabilă:
Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - 3120 lei
Credit contul 242 „Cont curent în valută naţională ” - 3120 lei

13
Tinînd cont de metoda de calcul a amortizării în entitate şi anume metoda liniară, suma
amortizării lunare este de 72.22 MDL (Anexa 5)
Debit contul 713.2 “Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale” – 72,22 lei.
Credit contul 113.6 “Amortizarea programelor informatice”- 72,22 lei.
Activele nemateriale sunt scoase din evidenţa contabilă numai după ce le expiră termenul de
utilizare prin actul de casare a activelor nemateriale. La ieşirea lor din gestiune se întocmeşte Actul
de casare a activelor nemateriale.
Borderoul de calcul al amortizării activelor namateriale se întocmeşte pe fiecare activ
nematerial separat. În el se înscrie: denumirea activului, data punerii în exloatare, valoarea de bilanţ,
uzura la începutul lunii, formula contabilă, uzura calculată pe lună, valoarea probabilă rămasă,
semnătura contabilului.
În Registrul contabil se reflectă suma amortizării calculate, se întocmeşte pe fiecare
instrucţiune separat şi conţine: soldul la începutul perioadei, soldul la sfîrşitul perioadei, rulajul
debitor, rulajul creditor şi semnătura contabilului şef.

14
Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung

Active materiale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală, pot
fi utilizate de întreprindere pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active se contabilizează în
conformitate cu SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.
În conformitate cu raportul financiar pentru anul 2009 la SC “TehValsan” SRL, la finele
anului de gestiune entitatea dispunea de:
- “Mijloace fixe” în valoare de 231137 lei
Evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de mijloace fixe separat. Valoarea de bilanţ a
activelor materiale pe termen lung pentru anul 2009 este de 125723 lei, asfel uzura ia valoare de
105414 lei (Bilanţ contabil ,Anexa 23).
Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung are loc în momentul recunoaşterii
elementelor respective drept active la valoarea de intrare. Calea de intrare a activelor materiale pe
termen lung la întreprindere este doar procurarea contra mijloacelor băneşti. Astfel un exemplu este
procurarea unui mijloc fix cu factură fiscală la data de 12.06.2009 şia anume procurarea unui
calculator şi toate componentele necesare acestuia cu valoarea totală inclusiv TVA – 11943,70 lei
Mijlocul fix respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula:
Debit contul 123.3 „Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie” – 11943,70 lei
Credit contul 534.2”Datorii privind taza pentru valoare adăugată” – 1990,61 lei
Credit contul 521.2 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 9953,09 lei
La momentul dării în exploatare se întocmeşte procesul verbal de primire-predare a
mijlocului fix şi se întocmeşte formula contabilă.
Debit contul 123.7 „Mijloace fixe”
Credit contul 121.3 „Active materiale în curs de execuţie”
Uzura mijloacelor fixe în entitate se calculează la fel prin metoda liniara conform Politicii de
contabilitate, luându-se ca bază durata de funcţionare utilă a acestora. Constatarea activului drept
element a activelor materiale pe termen lung are loc în cazul când poate funcţiona la întreprindere
mai mult de un an, se află în posesia întreprinderii pentru a fi utilizat în activitatea sa. Uzura la SC
„TehValsan” SRL se va calculă ţinând cont de valoarea probabilă rămasă, care este stabilită de
întreprindere. Conform acestui calcul suma uzurii calculate a mijloacelor fixe se repartizează şi se
include în consumuri.

15
Evidenţa analitică a uzurii mijloacelor fixe se ţine pe feluri de obiecte, iar pentru evidenţa
sintetică este destinat contul de pasiv 124 „Uzura mijloacelor fixe”. În credit acestui cont se reflectă
sumele uzurii mijloacelor fixe calculate, iar in debit casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor
fixe. Soldul creditor reprezintă suma uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la întreprindere la
finele perioadei de gestiune.
Evidenţa sintetică a uzurii se efectuează de către contabil automatizat unde este reflectată
suma uzurii calculată lunar şi repartizarea ei la consumuri în funcţie de destinaţia acestora (Anexa
6).
Exemplu:
Sa procurat un mijlocului fix „Calculator” care a fost procurat la data de 12.06.2009 valoarea
de intrare 11943.70 lei, durata de funcţionare utilă 4 ani, lunar întreprinderea casează 212.34 lei
(Anexa 6, 7). Formula contabilă este:
Debit contul 813.1,, Uzura şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe
utilizate în producţie” –59,52 lei
Credit contul 124.4 „Uzura mijloacelor fixe” –59,52 lei (Anexa 3.7)
Existenţa mijloacelor fixe se poate uşor de determinat cu ajutorul inventarierii.
Inventarierea este un ansamblu de operaţii prin care se constată existenţa integrităţii
patrimoniului întreprinderii la data la care se execută inventarierea.
La SC “TehValsan” SRL inventarierea se face în baza Regulamentului privind inventarierea.
Comisia de inventariere a întocmit Lista de inventariere a mijloacelor fixe, care trebuie să
conţină informaţie privind obiectele de inventar ce vor fi supuse inventarierii. După efectuarea
inventarierii rezultatele acestuia se înscriu în „Procesul verbal al şedinţei comisiei de inventariere” .
Evidenţa analitică şi sintetică se face pe fiecare secţie şi pentru fiecare mijloc fix în parte.
Reparaţia mijloacelor fixe se face cu scopul menţinerii lor în stare normală de funcţionare, majorării
capacităţii de producţie a mijloacelor fixe, majorării duratei de funcţionare utilă. În cazul reparaţiei
mijloacelor fixe consumurile se acumulează în debitul contului 121 „Active materiale în curs de
execuţie” şi se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 121 „Active materiale în curs de execuţie”
Debit contul 534.2 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”
Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt”.

16
Tema 5: Contabilitatea stocurilor

Materialele reprezintă activele curente destinate fabricării produselor, prestării serviciilor,


necesităților comerciale, edministrative etc., ale întreprinderii. Acestea cuprind materiile prime,
materialele de bază și auxiliare, semifabricatele cumpărate și articolele de completare, combustibil,
ambalajele, piesele de schimb, materiale de construcție și alte materiale.
SC “TehValsan” SRL achiziţionează materiale, valoarea lor fiind la finele anului de gestiune
precedent 259 255 lei. Pentru generalizarea informației privind existența și miscarea materialelor
înregistrate în bilanțul întreprinderii este destinat contul de activ 211 “Materiale” unde în debit se
reflectă valoarea de cumpărare, iar în credit valoarea materialelor consumate pentru necesitățile de
producție și alte necesități ale întreprinderii.
Conform bilanțului contabil întreprinderea în anul de gestiune dispune de materiale în
valoare de 1500 lei și în anul precedent valoarea materialelor este de 259255 lei.
În anul de gestiune curent SC “TehValsan” SRL și-a majorat valoarea materialelor prin
cumpararea uniu calculatur si componentelea cestuia acestora de la furnizori (Anexa 13)
Mărfurile reprezintă bunurile procurate de la alte persoane juridice și fizice cu scopul
revînzării în aceiași stare.
Activitatea SC „TehValsan” SRL în cea mai mare parte este constituită din vînzarea
marfurilor, din acest motiv valoarea de bilanț a mărfurilor este de 1596914 lei la finele anului
precedent de gestiune, iar la finele perioadei de gestiune curente entitatea a investit în majorarea
mărfurilor cu valoarea de 1824948 lei, aceasta se datorează faptului că societatea dată are ca
activitate de bază: Comerţul cu ridicata a articolelor şi mai multor tipuri de mărfuri şi materiale.
SC „TehValsan” SRL achiziţionează din import (Anexa) marfuri şi alte tipuri de materiale pe
bază de contract încheiate cu fiecare furnizor în parte. În forma automatizată are loc înregistrarea
tuturor intrărilor şi ieşirilor de materiale şi asta exact în data când au avut loc aceste operaţiuni. De
evidenţa acestor înregistări responsabil este gestionarul depozitului care poartă răspundere materială
pentru toată mişcarea materialelor.
Pentru contabilitatea curentă a operaţiilor privind intrarea mărfurilor, planul de conturi
prevede utilizarea urmatoarelor conturi:
Contul 217 „Marfuri” – este destinat pentru eneralizarea informaţiei privind existenţa şi
mişcarea mărfurilor la depozitele întreprinderii, magazinele, etc. Este un cont de activ, în debitul lui
se înregistrează valoarea de intrare a mărfurilor procurate de la furnizor, iar în credit ieşirea lor din

17
gestiune prin expediere sau vînzare şi reprezintă existenţa lorla finele perioadei de gestiune, în
magazine, depozite, etc.
Exemplu: Reflectarea intrarii mărfurilor
Intrările de mărfuri se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc mărfurile
procurate. În cazul dat în calitate de document primar avem „Factura fiscală” (Anexa 8) atunci când
plătitorul este înregistrat ca plătitor de TVA.
SC „TehValsan” SRL procură materiale de la SC „HOPMAN & ASIO” SRL în baza facturii fiscale
seria KX 3624596 în data de 09.07.10, în sumă de 880,00 lei, inclusiv TVA, mărfuri. La realizarea
operaţiunii se întocmeşte formulele contabile:
Debit contul 217 „Marfuri” – 733,34 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 733,34 lei
Respectiv se reflectă şi suma TVA:
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 146,66 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 146,66 lei
Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula:
Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 880,00 lei
Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 880,00 lei
La fel SC „TehValsan” SRL procură materiale de la acelaşi furnizor SC „HOPMAN &
ASIO” SRL în baza facturii fiscale seria KX 3624597 în data de 09.07.10, în sumă de 480,00 lei,
inclusiv TVA, mărfuri. La realizarea operaţiunii se întocmeşte formulele contabile:
Debit contul 217 „Marfuri” – 400,00 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 400,00 lei
Respectiv se reflectă şi suma TVA:
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 80,00 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 80,00 lei
Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula:
Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 480,00 lei
Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 480,00 lei
Exemplu: Ieşirea marfurilor din gestiune prin vinzarea lor.
SC „TehValsan” SRL vinde mărfuri la SC „Moldromukrtrans” SRL conform facturii fiscale
seria MZ 1095101 în data de 23.07.10, prin persoana delegata Gobjilă Mihail, mărfurile vindute
avind sumă de 2200,00 lei, inclusiv TVA, mărfuri. La realizarea operaţiunii se întocmeşte formulele
contabile:
18
Debit contul 711 „Costul vinzarilor” - 2200,00 lei
Credit contul 217 „Marfuri” – 2200,00 lei
Delegaţiile la SC “TehValsan” se întocmesc de către contabil, forma standart (formular
tipizat forma M – 2), se completează numele, numărul şi seria buletinului de identitate a
delegatului, data, întreprinderea de la care este delegat, valorile de materiale, semnăturile
contabilului, delegatului şi conducătorului întreprinderii.Delegaţiile se eliberează pe 10 zile, după
expirarea termenului ele se anulează. Evidenţa delegaţiilor se duce în Registrul de evidenţă a
delegaţiilor.
Sînt cazuri cînd se întoarc mărfurile din anumite pricini, în acest caz se întocmeşte actul de
returnare a mărfii, la filiale cînd se transmite producţia se întocmeşte factura de expediţie. Obiectele
vândute sunt înregistrate în „Registrul soldurilor şi rulajelor în preţuri de vânzare” pe fiecare obiect
vîndut în parte. Inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale se efectuează conform
Regulamentului cu privire la inventariere şi anume odată pe an. Rezultatul inventarierii se
înregistrează în Lista de inventariere a rezultatealor. Diferenţele constatate la inventariere se
contabilizează astfel:
- Plusuri de mărfuri:
Debit contul 211 „Materiale”
Credit contul 612.7 „Alte venituri operaţionale”
- Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilitate
Debit contul 714.7 „Alte cheltuieli comerciale” Credit contul 211 „Materiale”.
Obiectele de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) sunt activele valoarea unitară a cărora
este mai mică decit limita stabilită de legislație. În componența OMVSD se includ: instrumentele și
dispozitivele cu destinație generală și specială; utilajul de schimb; ambalajul tehnologic; inventarul
de producție și gospodăresc; îmbrăcămintea și încălțămintea specială, dispozitive de protecție,
lengeria de pat; construcțiile și dispozitivele provizorii etc.
Dintre OMVSD folosite la societatea “TehValsan” SRL putem menţiona: echipament şi
dispozitive. Pentru evidenţa sintetică a OMVSD sunt destinate conturile 213„Obiecte de mică
valoare şi scurtă durată” şi contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.
SC„TehValsan” SRL deţine OMVSD, la finele perioadei de funcţiune, în valoare de 6813,00 lei
(Bilanţ Contabil, Anexa 23), TVA – 20 %. La sfîrşitul anului în urma inventarierii s-a constat că
OMVSD sunt în funcţiune.
Înregistrarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată achiziţionate prin
Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
19
subcontul 2131 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc” - la valoarea obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată intrate– 5677,50 lei
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 1135,50 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" - la valoarea
datoriei faţă de furnizor- 6813,00 lei.
Reflectarea valorii plusurilor de OMVSD constatate în urma inventarierii:
Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”

20
Tema 6: Contabilitatea creanţelor

Întreprinderea în cadrul activităţii sale se întîlneşte cu diferite situaţii in legatură cu


mijloacele baneşti, astfel apar creanţele.

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte
persoane fizice şi juridice la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau altor acte normative.
Cu orice client al întreprinderii se încheie un contract comercial în care se indică obiectul
contractului, suma contractului, termenul de scadenţă, adresele juridice ale părţilor participante la
încheierea contractului şi alte condiţii suplimentare.

Conform Politicii de contabilitate la SC „TehValsan” SRL creanţele curente şi cele pe


termen lung sunt reflectate în contabilitate la valoarea nominală.
Creanţe comerciale reprezintă a cea parte a creanţelor care apar în cazul cînd momentul
transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate asupra produselor, mărfurilor şi altor
active livrate, precum şi cel al prestării de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora.
Produsele finite şi evidenţa livrărilor se ţine în „Cartea de livrări a produselor finite”, în care
se înregistrează numărul de ordine, numărul şi seria facturii în baza căreia sa efectuat livrarea,
denumirea beneficiarului şi deservirea livrării, suma fără TVA şi cu TVA. Evidenţa livrărilor de
produse finite, de mărfuri se ţine şi în mod automatizat în „Registrul vânzărilor”.
Achitarea la vânzarea produselor finite, mărfurilor se efectuează fie prin transfer în baza
„Dispoziţiei de plată” de la bancă, fie prin achitarea în numerar în casierie.
Debit contul 221.1 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”– 1666,66 lei
Credit contul 611 „Venituri din vînzări” – 1666,66 lei (Anexa 9, p. 2)
SC „TehValsan” SRL nu creează rezerve aferente contului 222 „Corecţii la datorii
dubioase”. Evidenţa creanţelor comerciale la societate se ţine pe debitori şi pe termenul de achitare a
acestora, astfel la expirarea termenului de achitare, acestea se casează trecându-se la cheltuieli
comerciale prin formula contabilă:
Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Creanţele privind decontările cu bugetul apar ca urmare a diferenţelor dintre sumele
calculate şi achitate la buget a impozitelor şi taxelor.

21
Conform anexei la Bilanţul contabil creanţele privind decontările cu bugetul (pentru
impozitele şi taxele republicane) ale SC „TehValsan” SRL pentru anul 2009 au fost în sumă de
21787,00 lei.
Creanţele apar în legătură cu administrarea şi contabilizarea TVA. Dacă suma TVA aferentă

procurărilor depăşeşte suma TVA aferentă volumului livrărilor în perioada fiscală (1 lună) diferenţa

la sfârşitul lunii se trece în categoria „Creanţelor pe termen scurt privind decontările cu bugetul”,

care se contabilizează în contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

Creanţele personalului reprezintă datorii ale angajaţilor faţă de întreprindere şi apar în urma:
1. acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans)
2. recuperării de către gestionari a daunei materiale cauzate.
3. alte datorii.
Pentru evidenţa sintetică a creanţelor pe termen scurt ale personalului se utilizează contul de
activ 227”Creanţe pe termen scurt ale personalului”, evidenţa analitică a creanţelor personalului se
ţine pe fiecare debitor, pe tipuri de creanţe. Creanţele personalului se înregistrează în contabilitatea
întreprinderii în baza ordinului de plată şi a listei de plată.
Titularii de avans sunt angajaţii întreprinderii, cărora li se eliberează mijloace băneşti spre
decontare, necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmează a fi suportate de angajatul respectiv
în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. În termen de trei zile titularul de avans trebuie să
prezinte în contabilitate „Decontul de avans” în care se indică suma primită şi suma efectiv cheltuită.
În baza decontului de avans se întocmeşte formula:
Debit contul 713,,Cheltuieli generale şi administrative”
Credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

În afară de creanţele comerciale, creanţele personalului, creanţele bugetului în procesul


activităţii economice a întreprinderii apar şi alte creanţe pe termen scurt. (aferente vânzării mărfurilor
către întreprinderile de colaborare).
Pentru generalizarea existenţei şi mişcării acestor creanţe la SC “TehValsan”SRL este destinat
contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”, la finele perioadei de gestiune avem acumulate creanțe în
valoare de 4670 lei (Anexa, Bilantul Contabil)
Evidenţa analitică a altor creanţe pe termen scurt se ţine pe fiecare debitor. Constatarea altor
creanţe pe termen scurt se face în baza documentelor justificative.
Toate creanţele le putem vedea în (Anexa 9, p. 2), pentru luna iulie 2010.

22
Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti

Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. La SC „TehValsan”
SRL mijloacele băneşti se clasifică după mai multe criterii:

1. În funcţie de valuta exprimată:

- mijloace băneşti în valută naţională


- mijloace băneşti în valută străină
2. În funcţie de locul păstrării şi forma de exprimare:

- mijloace băneşti în numerar care se păstrează în casierie

- mijloace băneşti la conturile bancare (la contul curent)

La SC „TehValsan” SRL, încasarea şi păstrarea numerarului, precum şi decontările în


numerar se efectuează prin casierie.
Modul de efectuare a operaţiunilor în casierie este stabilit prin Normele pentru efectuarea
operaţiunilor de casa în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea
Guvernului R.M. nr.764 din 25.11.1992, cu modificările şi completările ulterioare .
Operaţiunile în casierie sunt efectuate de către casier, care poartă toată responsabilitatea
materială pentru integritatea disponibilului bănesc. Responsabilitatea materială poartă un caracter
juridic numai în cazul cînd cu casierul a încheiat un contractul de răspundere materială .
În casieria întreprinderii banii în numerar pot fi primiţi din contul bancar, din vînzarea în
numerar a produselor, mărfurilor, în urma rambursării avansurilor neutilizate de către titularii de
avans.
Casierul primeşte numerarul în casierie din contul bancar în baza delegaţiei bancare ,
întocmit de către contabilul - şef sau altă persoană numită de acesta. În delegaţie se indică
denumirea emitentului delegaţiei , numele şi prenumele mandatorului, suma solicitată în litere,
codul fiscal al întreprinderii, codul băncii, numărul contului, localitatea emiterii, data, luna, anul.
Verso-ul delegaţiei cuprinde suma divizată după destinaţie (achiziţionarea produselor agricole),
semnăturile emitentului, prima - a conducatorului şi a doua-a contabilului - şef sau a altor
persoane cu dreptul de a pune semnătura respectivă adeverite prin ştampila întreprinderii, datele
din buletinul de identitate al persoanei care primeste numerarul.
La intrarea mijloacelor băneşti în casierie din contul bancar şi în alte cazuri se
întocmeşte dispoziţia de încasare , semnată de contabilul - şef sau altă persoană împuternicită.

23
Evidenţa operaţiunilor privind existenţa şi fluxurile mijloacelor băneşti în casieria
întreprinderii se ţine în contul de activ 241,, Casa ’’. În debitul acestui cont se reflectă
încasarea mijloacelor băneşti în casieria întreprinderii, iar în credit se reflectă utilizarea
mijloacelor băneşti din casierie. Soldul contului 241 ,, Casa ’’ este debitor şi reprezintă suma
mijloacelor băneşti în numerar în casieria întreprinderii la finele perioadei de gestiune.
La SC „TehValsan” SRL în iulie 2010 au fost încasate şi eliberate urmatoarele sume:
Debit contul 241 “Casa” – 873 651,23 lei
Credit contul 221.1 “Facturi de primit din ţară” – 873651,23 lei (Anexa 10)
Debit contul 241 “Casa” – 116 300,08 lei
Credit contul 245 “Transferuri baneşti în expediţie” – 116 300,08 lei
În creditul contului 241 “Casa” s-au reflectat, în perioada lunii iulie 2010, următoarele sume.
Debit contul 513 “imprumuturi pe termen scurt” – 7200,00 lei
Credit contul 241 “Casa” – 7200 lei
Debit contul 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni” 91451,47 lei
Credit contul 241 “Casa” – 91451,47 lei
La SC „TehValsan” SRL pentru eliberarea numerarului din casierie se întocmeste
dispoziţia de plată (Anexa 24 ) semnată de către conducătorul şi contabilul-şef al înterprinderii
sau alte persoane împuternicite, care reprezintă un ordin de a transfera beneficiarului o
anumită suma de bani, utilizată pentru stingerea datoriilor financiare şi comerciale ale
întreprinderii.
La sfirşitul fiecarei zile de muncă dispoziţia de încasare şi plată se înregistrează de către
casier în registrul de casă (Anexa 25 ), în care se determină soldul de mijloace băneşti în
casierie la începutul zilei, încasările şi ieşirile acestora în cursul zilei, precum şi soldul la
sfirşitul zilei.
Registrul de casă se întocmeste în doua exemplare: primul exemplar rămîne în casierie, iar al
doilea se detaşează de la registru şi serveşte casierului drept raport, care împreuna cu documentele
anexate se prezintă la contabilitate.
Evidenţa operaţiunilor în casierie se ţine în registre, formularele cărora, în funcţie de modul
de prelucrare a informaţiei (automatizată sau manuală), se determină de sinestătător de către
întreprindere, luîndu-se în consideraţie necesităţile informaţionale la întocmirea Raportului privind
fluxul mijloacelor băneşti .
Toate întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, sunt
obligate să pastreze mijloacele băneşti temporar libere în instituţiile bancare.
24
Modul de deschidere, administrare şi închidere a conturilor bancare este reglementat
de prevederile Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din
R.M. aprobat prin Hotărirea Consiliului de Administratie al B.N.M. Nr. 415 din 30.12.1999.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în
valută naţională în conturile curente ale întreprinderii este destinat contul de activ 242,, Conturi
curente în valută naţională ”. În debitul contului 242 se reflectă încasarea mijloacelor băneşti
în conturile curente în valută naţională, iar în credit se reflectă utilizarea mijloacelor băneşti
din conturile curente. Soldul contului 242 este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti
din conturile curente în valută naţională la finele perioadei de gestiune şi se reflectă în
capitolul 2 ,,Active curente ’’ din Bilantul contabil.
În luna iulie 2010 la SC „TehValsan” SRL, potrivit analizei contului 242 ,,Cont curent în
valută naţională’’ (Anexa 11) au fost întocmite următoarele înregistrări contabile:
1. Încasarea mijloacelor băneşti de la cumpărători şi clienţi pentru bunurile vîndute şi serviciile
prestate:
Debit contul 242 ,,Cont curent în valută naţională’’ -37 820,00 lei;
Credit contul 221 ,,Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale -37 820,00 lei.
2. Achitarea datoriilor faţă de alte întreprinderi şi persoane privind facturile comerciale :
Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”- 721 009,16 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”- 721009,16 lei
4. Achitarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală:
Debit contul 533 “Datorii privind asigurările”-2149,02 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”- 2149,02 lei
5. Achitarea cheltuielilor generale si administrative:
Debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative”- 879,60 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”- 879,60 lei
6. Achitarea impozitului pe venit
Debit contul 534”Datorii privind decontarile cu bugetul” – 2866,50 lei
Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională” – 2866,50 lei
7. Achitarea eronată a mijloacelor baneşti în contul de decontare.
Debit contul 539 “Alte datorii pe termen scurt ” – 6131,08
Credit contul 242 “Cont current în valută naţională” – 6131,08
Mijloacele băneşti din conturile curente în valută naţională se utilizează pentru
achitarea datoriilor faţă de furnizori, antreprenori, bănci, buget, organele de asigurări sociale şi
25
de asistenţă medicală, personal şi alţi creditori; pentru deschiderea conturilor de depozit şi
speciale la bănci; pentru eliberarea numerarului din casierie şi efectuarea altor operaţiuni.
Operaţiunile economice privind mişcarea mijloacelor băneşti pe contul curent se reflectă în
registrul contului 242 ,,Cont curent în valută naţională’’. La sfîrşitul perioadei de gestiune datele
din acest registru se utilizează la întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti şi se
trec în Cartea Mare.
La deschiderea contului în valută străină, de regulă, între întreprindere şi instituţia bancară
se încheie un contract de deservire în care se stipulează nomenclatorul serviciilor prestate de
bancă, comisioanele, drepturile şi obligaţiile părţilor etc.
Modul de efectuare a operaţiunilor prin contul în valută străină este reglementat de
legislatia în vigoare. Astfel, în contul în valută straină al înterprinderii mijloacele pot fi
primite numai prin virament, dacă o altă modalitate nu este prevazută de B.N.M.
Efectuarea operaţiunilor în valută străină necesită folosirea de către întreprinderi a
documentelor prevăzute în Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate
la efectuarea operaţiunilor bancare aprobat prin Hotărîrea Bancii Naţionale a Moldovei Nr.168 din
08.06.2000, ca :dispoziţia de plată în valută, nota de contabilitate, ordinul de plată în valută,
ordinul de încasare în valută.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în valută
străină este destinat contul de activ 243 ,,Cont curent în valută străină’’. În debitul contului 243 se
reflectă încasarea mijloacelor băneşti în valută străină, iar in credit se reflectă utilizarea acestora.
Soldul contului 243 este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti în valută străină la
finele perioadei de gestiune şi se reflectă în capitolul 2 ,,Active curente’’ din Bilantul contabil.
SC “TehValsan” SRL nu dispune de contul de activ 243 ,,Cont curent în valută străină’’

26
Tema 8: Contabilitatea investiţiilor

Investiția reprezintă un activ deținut de întreprinderea – investitor în scopul ameliorării


situației sale financiare prin obținerea veniturilor ( dobînzilor, dividendelor, redevențelor), majorarea
capitalului propriu și cîștigarea altor profituri.
Evidența sintetică a investițiilor se ține cu ajutorul conturilor de activ:
131 “Invetiții pe termen lung în părți nelegate”
132 “Investiții pe termen lung în parți legate”
Intrarea investițiilor are loc în urma procurăriii titlurilor de valoare contra plată, aport la
capitalul statutar, acordării împrumuturilor altor întreprinderi și persoane, deschiderea conturilor de
depezit, transferării activelor nemateriale și materiale pe termen lung în componența proprietății
investiționale. Pentru operațiunile de intrare a investițiilor avem urmatoareleformule contabile.
Debit cotul 131,132
Credit contul 313 “Capital nevarsat”
Credit contul 331 “Corectarea rezultatelor pierderilor precedente”
Credit contul 537 “Datorii față de fondatori și alți participanți”
Ieșirea investițiilor are loc în urma vînzării stingerii și altor ieșiri de titluri de valoare,
rambursării împrumuturilor acordate și închiderii conturilor de depozit, transferării proprietății
investiționale în active nemateriale și active materiale pe termen lung.
Pentru operațunile de ieșire a investițiilor avem formulele contabile:
Debit contul 721 “Cheltuieli ale activității de investiții”
Credit contul 131 “Invetiții pe termen lung în părți nelegate”
Credit contul 132 “Investiții pe termen lung în parți legate” etc.
La momentul actual, acest compartiment pentru societatea “TehValsan” SRL nu este pus în
aplicare, din acest motiv putem constata că întreprinderea reducere oarecum lichiditatea
întreprinderii. Această situație este normala pentru că în esență investiția este evident mijlocul de
progres competitiv, lipsa de investiție este moartea lentă a unei întreprinderi, în acelși timp investiția
greșita este moarte rapidă, mai ales azi, cu bani ,,scumpi” și concurență inevitabilă.

27
Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu

Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor


întreprinderii şi reprezintă sursa de formare a mijloacelor proprii ale întreprinderii. Capitalul propriu
cuprinde capitalul statutar, suplimentar, rezervele, profit nerepartizat şi capitalul secundar.
La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul statutar,
suplimentar, rezervele, profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului
statutar, iar ultimele patru (capitalul nevărsat, retras, pierderea neacoperită, profitul utilizat al anului
de gestiune) se înregistrează cu semnul minus, corectând mărimea capitalului.

Capitalul statutar al Societăţii conform „Statutului” (Anexa 2) este compus din depuneri
băneşti în valoare totală de 6000 lei (Anexa 12).

De la momentul constituirii întreprinderii şi până în momentul de faţă suma capitalului


statutar nu s-a schimbat. La formarea capitalului statutar au fost întocmite următoarele formule
contabile:

Debit contul 241 „Casa”

Credit contul 311 „Capital statutar”

În „Raportul privind fluxul capitalului propriu” (Bilanţ contabil, Anexa 23 ) constatăm că în


anul 2009 SC “TehValsan” srl dispune doar de suma de 6000 lei.

Conform legislaţiei Republicii Moldova societăţile pe acţiuni sunt obligate să creeze capital
de rezerve de cel puţin 5400 lei din mărimea capitalului statutar

Debit contul 332.2 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi”

Credit contul 321.1 „Rezerve prevăzute de legislaţie”

În componenţa capitalului propriu al întreprinderii se include Profitul (Pierderea) net al


anului de gestiune, şi profitul nerepartizat al anilor precedenţi. Evidenţa profitului net al anilor
precedenţi se ţine cu ajutorul contului 332 „Profit net la anilor precedenţi”.

În dependenţă de direcţiile de utilizare, se întocmesc următoarele formule:

Debit contul 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenţi”

Credit contul 321 „Rezerve prevăzute de legislaţie”

Credit contul 322.1 „Rezerve prevăzute de statut”

28
Profitul (pierderea) net reprezintă rezultatul financiar al anului de gestiune după impozitare.

Suma profitului net al anului de gestiune se determină în contul 351 „Rezultatul financiar total”. La
finele anului în acest cont se trec veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate tipurile de activităţi.
După reflectarea în acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit, suma diferenţei dintre
rulajul debitor şi cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net. Înregistrarea la suma profitului
net este:

Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 356200,00 lei

Credit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 356200,00 lei

Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului 333
„Profit (pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil, soldul contului numit
trece la rezultatele anilor precedenţi prin formula:

Debit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 199426,00 lei

Credit contul 332 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi” – 199426,00 lei

29
Tema 10: Contabilitatea datoriilor

Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile
procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii, faţă de stat
privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.

În dependenţă de criteriile de clasificare SC “TehValsan” SRL are următoarele datorii:

- În funcţie de conţinutul economic

- datorii financiare

- datorii calculate

- datorii comerciale

- În funcţie de termenul de achitare

- datorii pe termen scurt

- datorii pe termen lung

La SC “TehVAlsan” SRL datoriile se constată şi se evaluează, conform Politicii de


contabilitate , la suma nominală, inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate.

După constatare, datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării


exerciţiului – atunci când au fost înregistrate în documentele contabile, fiind incluse în rapoartele
financiare în perioada la care se referă, dar nu atunci când se plătesc mijloace băneşti sau se
transmit alte active în schimb.

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori,


antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care
întreprinderea a beneficiat.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt sunt
destinate conturile de pasiv 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 „Datorii
pe termen scurt faţă de părţile legate”, 523 „Avansuri pe termen scurt primite”. În creditul acestor
conturi se înregistrează creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de la cumpărători, iar
în debit achitarea datoriilor şi utilizarea avansurilor. Soldul conturilor nominalizate este creditor şi
reprezintă datoriile comerciale ale întreprinderii la o anumită dată.

30
Procurarea se face în baza facturii fiscale, facturii de expediţie, actului de achiziţie.

La procurare se întocmeşte formula contabila (Anexa 8):

Debit contul 217 „Marfuri” – 400,00 lei

Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 400,00 lei

La suma TVA:

Debit contul 534.2 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 80,00 lei

Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 80,00 lei

În cazul când achiziţia este făcută din străinătate se utilizează contul 521.2 „Facturi de achitat în
străinătate”.

Avansurile primite sunt sume primite în contul vânzării ulterioare a produselor, care până la
livrarea produselor, se consideră datorii.

Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creanţei apărute la vânzare:

Debit contul 523 „Avansuri pe termen scurt primite”

Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”

Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a întreprinderii:

- faţă de personal (datorii salariale)


- faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale (datorii sociale)
- faţă de buget (datorii fiscale)
- faţă de fondatori
Datorii faţă de personal cuprind angajamentele întreprinderii privind :

a) Retribuţia muncii

b) Alte operaţii

Calculul salariilor se reflectă în contabilitate astfel:

Atunci când salariile calculate se includ în costul produselor fabricate:

Debit contul 811 „Producţia de bază”

Debit contul 813 „Consumuri indirecte de producţie”

Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”

31
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei:

Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”

Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Evidenţa datoriilor faţă de personal se ţin cu ajutorul contului 531 „Datorii faţă de personal
privind retribuirea muncii”.

Datoriile privind decontările cu bugetul: Relaţiile agenţilor economici cu bugetul se


concretizează în procesul de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.

Pentru a generaliza informaţia privind decontările cu bugetul este destinat contul 534
„Datorii privind decontările cu bugetul”. Evidenţa analitică a decontărilor cu bugetul se ţine pe feluri
de impozite ţi taxa.

Impozitul pe bunurile imobiliare se achită în baza „Calculului impozitului pe bunurile


imobiliare ale persoanelor juridice ” şi se întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 713.4 „Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 534.5 „Datorii privind decontările cu bugetul”

Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se face în baza documentului „Darea de seamă
pentru amenajarea teritoriului”

Debit contul 713.4 „Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 534.8 „Datorii privind decontările cu bugetul”

Pentru evidenţa altor datorii pe termen scurt este destinat contul 539 „Alte datorii pe termen
scurt”. Evidenţa analitică a acestora la societatea “TehValsan” SRL se duce pe fiecare creditor. Cu
ajutorul acestui cont se duce evidenţa datoriilor pentru serviciile de care beneficiază, pentru apă,
servicii de canalizare, energie electrică, servicii de transport etc.

Toate datoriile le putem observa în Anexa 13

Calculul salariului se efectuează în baza „Contului personal” deschisă pentru fiecare salariat
în parte. Veniturile impozabile ale salariaţilor cuprinde toate formele de venit: salariul, premiile

32
suplimentare, onorariile, indemnizaţiile, comisioanele şi alte plăţi. În venitul impozabil nu se
cuprinde plăţile de asigurare conform contractului de asigurare, compensaţiile în caz de pierdere
temporară a capacităţii de muncă, inclusiv a invalidităţii, bursele etc.

Pentru a beneficia de scutire salariatul prezintă la locul de muncă „Cererea de acordare a


scutirilor”, la această cerere trebuie să fie anexate documente justificative ce confirmă dreptul la
scutirile cerute. O data cu calculul salariilor apare obligaţia faţă de bugetul asigurărilor sociale.
Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările se ţine în vederea obţinerii informaţiei
privind existenţa şi destinaţia mijloacelor asigurărilor. Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi
decontărilor aferente contributiilor la asigurări sociale în Fondul asigurărilor sociale , datoriilor
privind asigurarea medicală , asigurarea personalului întreprinderii e destinat contul de pasiv 533
„Datorii privind asigurările” (anexa 10.13). În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate
privind asigurările, iar în debit mijloacele achitate, virate şi cheltuite. Soldul contului dat este
creditor şi reprezintă datoriile privind primele de asigurare la sfîrşitul perioadei de gestiune.
Pentru generalizarea informaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitului pe venit
al persoanelor fizice în contabilitate este destinat contul de pasiv 534 „Datorii privind decontările cu
bugetul”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate faţă de buget privind impozitul pe
venit, iar în debit – plăţile virate efectiv sau trecute în cont. Soldul este creditor şi reprezintă suma
datoriilor întreprinderii privind plăţile datorate bugetului la sfîrşitul perioadei de gestiune. Conform
prevederilor Codului Fiscal art. 15, se stabileşte suma totală a impozitului pe venit ce se determină
în anul 2010, pentru persoanele fizice în modul următor:
- în mărime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei;
- în mărime de 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei.
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică
rezidentă) are dreptul la scutiri la impozitul pe venit. Scutirile la impozitul pe venit, reţinut din
salariu (inclusiv prime şi facilităţi), se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai
Republicii Moldova, în baza cererii de acordare a scutirilor depusa de fiecare angajat în parte.

La SC “TehValsan” SRL plata salariului are loc prin achitarea în numerar din casieria
întreprinderii. Conform hotărârii întreprinderii plata salariului trebuie să fie făcută până la data de 5
a lunii următoare în care se calculează salariul. La plata salarului se întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 242 „Cont de decontare”

33
Achitarea salariului din casă se efectuează în baza „Registrului salariilor” unde se indică
suma ce trebuie să fie primită de fiecare angajat care îşi pune semnătura după ce o încasează şi se
întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 241 „Casa”

La sfârşitul zilei casierul calculează suma salariilor acordate şi suma salariilor neridicate.
Pentru sumele salariilor neridicate se întocmeşte „Registrul salariului depuse”. Informaţia privind
calcularea şi mişcarea datoriilor faţă de salariaţi se reflectă în registrul pentru contul 531 „Datorii
faţă de personal pentru retribuirea muncii”.

Datoriile financiare include datoriile legate de angajarea capitalului atras – a creditelor


bancare, a împrumuturilor în valuta naţională şi străină primate de către întreprindere de la alte
personae fizice sau juridice, pentru un termen stabilit şi pentru o anumiată plată.
Pentru evidenţa sintetică a creditelor şi împrumuturilor se utilizează conturile de pasiv 511.
Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este destinat generalizării informaţiei
referitoare la situaţia decontărilor privind creditele, termenul de rambursare al cărora nu este mai
mare de un an. Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv. În creditul
acestui cont se reflectă sumele creditelor pe termen scurt primite şi trecute din grupa creditelor pe
termen lung, iar în debit - suma creditelor rambursate. Soldul acestui cont este creditor
şireprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la finele
perioadei de gestiune.
Pentru evidenţa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaţiuni, cu excepţia
decontărilor privind retribuirea muncii, este destinat contul de pasiv 532 „Datorii faţă de personal
privind alte operaţii” . În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor operaţii calculate
personalului, iar în debit – achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor de acest tip. Soldul este
creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal aferente altor operaţiuni la finele
perioadei de gestiune.
Documentarea, calculul și contabilitatea salariului
La întreprinderea “TehValsan” SRL contabilitatea şi calculul salariului se efectuează în
secţia de contabilitate, unde se includ următoarele sarcini:
a) calculul necesarului de salariaţi;
b) reciclarea angajaţilor;

34
c) evidenţa pe fişe personale;
d) întocmirea rapoartelor statistice Nr. 1-M "Numărul şi remunerarea salariaţilor";
Munca 1 "Cîştigurile salariale"; Nr. 1-SSM "Securitatea şi sănătatea în muncă anul 2010"
e) calculul eficienţei factorului muncă;
f) perfectarea forţei de muncă;
g) concedierea.
La angajarea salariatului în cadrul întreprinderii salariatul depune cerere, către şeful secţiei
cadre şi directorul întreprinderii împreună cu CV. În caz că salariatul este concediat sau preferă să-şi
dea demisia din propria iniţiativă deasemenea depune o cerere, prin care îşi anunţă decizia.
După angajarea lui este deschis un fişier personal sub numărul din tabel, sub care angajatul
va apărea în toate documentele de evidenţă primară a volumului şi timpului de muncă.
Toate drepturile şi obligaţiile sînt înscrise în „Contractul colectiv de muncă”, unde sînt
reglementate toate relaţiile dintre întreprindere şi angajat: statele de plată, timpul de muncă,
controlul medical-Îndreptare, remunerarea muncii etc. Un alt document ce reglementează aceste
relaţii este Codul Muncii.
La întreprindere există o singura formă de salarizare: în acord, unde timpul de muncă în
cadrul unei săptămîni este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus.
Ca document primar pentru evidenţa timpului lucrat serveşte „Tabelul de pontaj” (Anexa 25), în
care sînt incluse datelel în fiecare zi, atît absenţele cît şi cauzele lor, se completează zilnic la sfîrşitul
zilei de către fiecare angajat în parte, pe baza „Tabelului de pontaj” se calculează datele pentru
Raportul Statistic 1-M. În contabilitate pe baza acestui document se calculă numărul de ore lucrate
efectiv, deasemenea pe baza lui se calculă salariul.
Pentru a calcula salariul este necesară – Lista de calculare a salariului muncitorilor pentru fiecare
lună, (Anexa 25), unde se indică nr. matricol, numele salariaţilor, profesia, categoria, zilele lucrate
etc.
Tot prin intermediul tabelului de pontaj la secţia de construcţii se duce evidenţa orelor şi zilelor
de muncă la un anumit obiect.
La calcularea salariilor pentru societatea SC “TehValsan” SRL vom intrebuința urmatoarele
formule contabile:
Debit contul 213 “Obiecte d emică valoare și scurtă durată”
Credit contul 531 “ Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Iar în cazul calculării salariilor angajaților încadrați în procesul de comercializare a produselor
(marfurilor) avem urmatoarea formulă contabilă:
35
Debit 712 “ Cheltuieli comerciale”
Credit contul 531 “ Datorii față de personal privind retribuirea muncii” (Anexa..)
La calcularea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor plăți
efectuate din contul mijloacelor asigurărilor sociale. (Anexa..)
Debit contul 533 “Datorii privind asigurările”
Credit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Reținerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de legislație, Codul muncii
prevede: retineri fiscale (impozitul pe venit al persoanelor fizice); rețineri sociale (contribuții
individuale de asigurări de stat obligatorii, primele individuale de asigurare obligaatorie de asistență
medicală); alte reșineri.
Formulele contabile aferente reșinerilor din salariu:
Reflectarea reținerilor din salariu angajaților în contul restituirii împrumuturilor acordate
anterior.
Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 231, 232 “Investiții pe termen scurt”
Reținerile contribuțiilor individuale de asisgurări sociale de stat, reținerile primelor
individuale de asigurare obligatorie.
Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările”
Reținerea impozitului pe venit din sumele salariilor îndreptate spre plată.
Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”
Plata salariilor se face după efectuarea tuturor reținerilor prevăzute de legislația în vigoare.
Salariul se plătește în monedă națională. Achitarea salariilor angajaților cu mijloace bănești direct
din casierie și din conturi curente în valută națională
Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 241 “Casa”; Credit contul 242 “Conturi curente in valută natională”

36
Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor

Consumurile reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor şi


prestarea serviciilor în scopul obţinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de
producţie (prestări servicii). La finele perioadei de gestiune consumurile se reflectă în Bilanţul
contabil ca active şi nu se iau în calcul la determinarea rezultatului financiar al întreprinderii.
Cheltuielile au loc la toate tipurile de întreprinderi. În funcţie de direcţiile efectuării, acestea
se subdivizează în 3 grupe:
1. Cheltuieli ale activităţii operaţionale
2. Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale
3. Cheltuieli privind impozitul pe venit.
Evidenţa cheltuielilor se tine în Raport statistic nr. 5-c "Consumurile şi cheltuielile
întreprinderii".
Pentru contabilizarea cheltuielilor sunt destinate conturile sintetice din clasa 7 "Cheltuieli".
Aceste sunt conturi de activ. In debit pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cheltuielile (cu
total cumulativ de la începutul anului) constatate conform S.N.C.3. În credit se arată trecerea
cheltuielilor acumulate la sfârşitul perioadei de gestiune la rezultatul financiar. La sfârşitul fiecărui
trimestru rulajele debitoare ale contului de cheltuieli se trec în Raportul privind rezultatele financiare
şi se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) perioadei de gestiune.
Contul 711 "Costul vânzărilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv (valoarea
de bilanţ) a produselor, mărfurilor realizate şi serviciilor prestate.
Contul 712 "Cheltuieli comerciale" se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor aferente vânzării
produselor, mărfii şi prestării serviciilor, reclamă In decursul perioadei de gestiune în debitul acestui
cont se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale
întreprinderii.
Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor
legate de conducerea, organizarea şi deservirea întreprinderii în ansamblu.
În cursul perioadei de gestiune alte cheltuieli operaţionale se acumulează în debitul contului 714 cu
total cumulativ de la începutul anului şi se reflectă prin următoarele formule contabile:
Reflectarea cheltuielilor privind taxa de stat
Debit contul 7143 "Taxa de stat"
Credit contul 534 "Datorii privind alte impozite şi taxe"

37
Din compartimentul cheltuieli neoperaţionale fac parte :
- Cheltuieli ale activităţii investiţională
- Cheltuieli ale activităţii financiare
Cheltuieli ale activităţii investiţională sunt cheltuelilor aferente ieşirii activilor pe termen
lung , reevaluării acestora , participaţiilor în alte întrprinderi şi cheltuili privind operaţile cu titlul de
valoare pe termin lung pentru evidenţa lor este distinat contul 721 « Cheltuieli ale activităţii
investiţională »
Cheltuieli ale activităţii financiare sunt cheltuielile aferente plăţii redevenţilor,arende
finanţate diferenţilor negative ale cursului valutar.În cursul perioade de gestiune se acumulează pe în
debitului contului 721 «Cheltuieli ale activităţii financiare » Reflectarea diferenţelor de curs valutar
negative aferente soldului mijloacelor valutare în contul valutar .
Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind plăţile impozitului pe venit efectuate în
decursul anului sub formă de avansuri şi la sfârşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor
cheltuieli este destinat contul 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". In cursul
perioadei de gestiune în debitul acestui cont se reflectă sumele avansurilor aferente impozitului pe
venit în buget, calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la sfârşitul anului -cheltuielile
efective curente şi amânate aferente impozitului pe venit, calculate ţinându-se cont de diferenţele
temporare apărute între venitul contabil şi impozabil
La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 se reflectă în
Raportul privind rezultatele financiare în rândul 140 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit" şi se scade din rezultatul financiar la determinarea profitului net (pierderii) al întreprinderii
Evidenţa producţiei în curs de execuţie este dusă în contul 215 „Producţia în curs de execuţie”.
Ceea ce priveşte producţia în curs de execuţie atunci aici intră produsele ce nu au trecut toate
fazele de producţie. Producţia în curs de execuţie este evaluată la preţul de cost a cheltuielilor.
Evidenţa produselor fabricate este dusă în contul de activ 216 „Produse” ce la întreprindere are
mai multe subconturi. În debitul acestor conturi se duce evidenţa produselor fabricate, iar în credit
realizarea sau utilizarea lor în cadrul întreprinderii.
Intrările în acest cont se fac de la producţia de bază prin formula contabilă.
Debit contul 2161 „Produse”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
Iar ieşirile pot fi efectuate pe mai multe căi, pentru reutilizare în cadrul întreprinderii:
Debit contul 211 „Materiale”
Credit contul 216.2 „Semifabricate din producţia proprie”
38
Aceste operaţii se fac prin intermediul dispoziţiei de livrare a materialelor, sau materialele sunt
eliberate pentru a fi comercializate prin reţeaua proprie de magazine, ca document primar este factura
de expediţie eliberată de secţia vînzări:
Debit contul 217 „Mărfuri”
Credit contul 216.1 „Produse finite”
Sau ieşirile în alte scopuri:
Debit contul711 „Costul vînzărilor”
Credit contul 2161 „Produse finite”
Concomitent produsele pot să se deterioreze sau să fie sustrase, ca lipsuri la inventariere,
atunci se întocmeşte formula contabilă:
Debit contul 71470 „Alte cheltuieli operaţionale”
Credit contul 216.1 „Produse finite”.
Inventarierea producţiei este executată la sfîrşitul lunii în zile libere, cînd nu lucrează
întreprinderea, sunt verificate la faţa locului numărul efectiv de produse şi corespunderea lor cu
datele din contabilitate, procedura de inventariere este aceeaşi ca şi la alte materiale.

39
Tema 12: Contabilitatea veniturilor

Veniturile reprezintă afluxurile globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în


cursul perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor, care
conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe suma aporturilor proprietarilor
întreprinderii. Veniturile la SC “TehValsan” SRL se divizează în: venituri din activitatea
operaţională şi venituri ale activităţii neoperaţionale.
Din prima categorie fac parte veniturile din vânzări şi alte venituri operaţionale, iar în a doua
grupă se includ veniturile activităţii de investiţii, veniturile aferente activităţii financiare (bil.con.).
Conform politicii de contabilitate la SC “TehValsan” SRL veniturile sunt constatate şi evaluate
ţinând cont de principiul Specializării exerciţiului şi prudenţei. Înregistrarea veniturilor din vânzarea
produselor este:
Debit contul 221.4 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Credit contul 611.1 „Venituri din vînzări”
Înregistrarea veniturilor din acordarea serviciilor de arendă în baza facturii fiscale se
realizează prin formula contabilă:
Debit contul 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”
Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”
La finele perioadei de gestiune are loc închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli prin
intermediul contului 351 „Rezultatul financiar” întocmindu-se formulele contabile: închiderea
conturilor de venituri se face prin debitarea lor în corespondenţă cu creditul contului 351 „Rezultatul
financiar total” formula este:
Debit contul 611 „Venituri din vînzări” – 8 552 846,00 lei
Pentru perioada iulie 2010 în contul 611 „Venituri din vînzări” – 2 966 241,76
Apoi comparându-se rulajul debitor (cheltuieli acumulate) şi rulajul creditor (totalul
veniturilor) ale contului 351 „Rezultatul financiar total” se determină profitul (pierderea) perioadei de
gestiune, care se contabilizează astfel:
Debit contul 351 „Rezultatul financiar total”
Credit contul 333 „Profit net (pierdere) ale perioadei de gestiune”
Suma profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune se înregistrează în rândul 150 cu acelaşi
nume din Raportul privind rezultatele financiare şi în Bilanţul Contabil în rândul 590 (cu acelaşi
nume).

40
Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor

Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori


care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii
economice a cesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.
Pentru întocmirea rapoartelor financiare la întreprindere se desfăşoară o activitate amplă de
pregătire, cu scopul de a verifica corectitudinea şi obiectivitatea datelor care vor fi incluse în
rapoartele financiare.
Iniţial conform datelor din documentele primare se verifică corectitudinea reflectării în
contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corespunderea datelor contabilităţii analitice cu
rulajele şi soldurile conturilor contabilităţii sintetice.
Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile şi rulajele din Jurnalele-order de la fiecare
cont se trec în „Balanţa de verificare” care asigură verificarea exactităţi înregistrării operaţiunilor
economice în conturi, legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ.
La sistematizarea şi structurarea rulajelor fiecărui cont utilizat pe conturi corespondente este
utilizată „Cartea Mare” care la SC “TehValsan” SRL se întocmeşte în mod automatizat. Cartea Mare
este un instrument de verificare a înregistrărilor contabile efectuate şi de asemenea, o sursă pentru
furnizarea datelor necesare întocmirii şi analizei Bilanţului Contabil din Raportul Financiar.
O dovadă a reflectării corecte a operaţiunilor economice ce au avut loc pe parcursul perioadei
de gestiune serveşte egalitatea dintre sumele totale a soldurilor şi rulajelor din Cartea Mare comparativ
cu Balanţa de Verificare.
SC “TehValsan” SRL aplicînd sistemul contabil complet în componenţa Raportului financiar
anual trebuie să conţină următoarele:
1. Bilanţul Contabil (formularul nr.1) ,
2. Raportul pe profit si pierdere (formularul 2) ,
3. Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul 3),
4. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul 4),
5. Anexa la Bilanţul Contabil (formularul 5),
6. Anexa la raportul privind rezultatele financiare (formularul 6),
7. Notă explicativă.

41
Bilanţul Contabil este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care reprezintă în unităţi
monetare mărimea valorică a bunurilor economice, în corelaţie cu sursele de finanţare a acestora,
precum şi cu rezultatul obţinut.
Pentru întreprindere, întocmirea Bilanţul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrări
premergătore care sunt desfăşurate într-o ordine logică şi anume:
1.Verificarea înregistrărilor din conturi a tuturor operaţiunilor economice şi financiare
efectuate în cursul anului sau în perioada de gestiune pentru care se întocmeşte Bilanţul Contabil.
2. Întocmirea Balanţei de verificare (a rulajelor şi soldurilor ) înainte de inventariere.
3. Inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti, componentele patrimoniului administrat,
precum şi a resurselor de provenienţă a capitalului, drepturilor de creanţă şi datoriilor.
4. Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturi şi realitatea constatată la
inventariere, stabilirea diferenţelor de inventar.
5. Înregistrarea în conturi a diferenţelor constatate şi executarea tuturor regularizărilor, a
amortizărilor, limitării în timp a cheltuielilor şi veniturilor.
6.Determinarea rezultatelor financiare ale exerciţiului.
7. Întocmirea Bilanţului Contabil şi a anexelor la acesta pe formulare tipizate aprobate de
Ministerul Finanţelor al RM.
Mărimea fiecărui element patrimonial se determină pe baza relaţiei de sold în felul următor:
Soldul elementului patrimonial la finele perioadei de gestiune = Soldul elementului patrimonial la
începutul perioadei de gestiune + Creşterea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune –
micşorarea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune.
Conform SNC Bilanţul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de evaluarea
situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii:
1. Active
2. Capital propriu
3. Datorii
În Bilanţul contabil activele se împart în active pe termen lung şi active curente.
Principalul obiectiv ce se urmăreşte în Bilanţul anual constă în furnizare de informaţii privind situaţia
financiară, evoluţia acesteia, care reprezintă utilitate pentru toate categoriile de utilizatori în luarea de
decizii pentru strategii curente şi de perspectivă.
Anexele la Bilanţul Contabil reflectă detaliat indicatorii privind activitatea desfăşurată şi
situaţia economico – financiară. Totodată ele conţin specificarea ulterioară a fiecărui post de bilanţ.

42
Raportul pe profit si pierdere este una din cele mai importante părţi a rapoartelor financiare care
reprezintă interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori.
Raportul dat se întocmeşte trimestrial cu total cumulativ de la începutul anului, generalizînd
operaţiile economice efectuate într-un interval de timp concret. Indicatorii prezentaţi în raportul în
cauză pot fi divizaţi în trei grupe:
1. Venituri;
2. Cheltuieli;
3. Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.
Raportul pe profit si pierdere pe anul 2009 se întocmeşte conform metodei cu mai multe trepte,
ceea ce presupune o serie de calcule intermediare ale profitului (pierderilor):
- Profitul brut (rd.30, forma 2 ,rap.fin) – 1107215 lei
- Rezultatul din activitatea operaţională – 204 505 lei

- Rezultatul din activitatea financiară – (9081) lei


- Rezultatul excepţional – 0 lei
- Profit net (pierdere netă) – 195424 lei
Forma tipizată a Raportului pe profit si pierdere se întocmeşte în baza rulajelor aferente
conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele a 6 şi a 7 din planul de conturi.
Raportul privind fluxul capitalului propriu - caracterizează acea parte a activelor care constituie
proprietatea întreprinderii.
Raportul dat constă din patru capitole care cuprind date privind soldurile şi modificările
părţilor componente ale capitalului propriu:
1. Capital statutar şi suplimentar
2. Rezervele
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
4. Capital secundar
Raportul dat este constituit astfel încît modificarea fiecărui element component al capitalului
se reflectă astfel:
Soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la finele anului de gestiune precedente
+ Încasat – Consumat.
Acest raport conţine nu numai informaţii privind mărimea elementelor componente ale
capitalului propriu la o anumită dată, ci şi informaţii referitoare la fluxul acestuia în cursul unui
interval determinat de timp.

43
Raportul privind fluxul capitalului propriu se completează în baza soldurilor şi rulajelor din
conturile clasei a treia a planului de conturi.
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, prezintă informaţii suplimentare despre
modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării şi
plăţii mijloacelor băneşti. În raportul dat se reflectă fluxul mijloacelor băneşti din diferite tipuri de
activităţi, precum şi în legătură cu decontările aferente dobînzilor dividendelor şi impozitelor, date ce
nu le furnizează nici bilanţul contabil, nici Raportul pe profit si pierdere.
În RM conform SNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” se întocmeşte după
metoda directă, cealaltă metodă (în baza profitului) fiind recomandată pentru verificarea corectitudinii
primei metode. Încasările sau plata mijloacelor aferente operaţiunilor valutare trebuie să fie recalculate
la cursul în vigoare la data încasării sau plăţii. Totodată pentru întocmirea raportului dat se utilizează
metoda de casă.
La SC “TehValsan” SRL fluxul net total de mijloace băneşti pentru anul 2009 a constituit
36431,00 lei, în timp ce soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei este mai mic, înregistrînd
valoarea de 35060 lei. Suma dată se reflectă şi în rîndul 440 a bilanţului contabil.

TEMA 14: AAEF


Tabelul 1. Analiza cantitativă a resurselor umane ale întreprinderii
44
№ Categorii de personal Anul Nivel Anul de Abaterea +,-
Efectiv față de Efctiv față
precedent planificat gestiune
precedent planificat
1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4
1. Numărul mediu scriptic 14 15 7 -7 -8
al personalului- total,
inclusiv
2. Personal din activitatea 3 3 3 0 0
de bază
3. Muncitori 11 12 4 -7 -8
4. Personal din activitatea 7 8 3 -4 -5
secundară

Concluzie:
În rezultatul analizei cantitative efectuate a resurselor umane efectuate la întreprindere am
constatat în anul de gestiune o scîdere foarte evidenta a personalului atît din activitatea de baza, cît și
muncitori și personalul din activitatea secundară. Numărul mediu scriptic al personalului scade în
anul de gestiune față de anul precedent cu 7 persoane. Personalul din activitatea de baza se menține pe
aceiași poziție atît în anul de gestiune cît ți în anul precedent.Muncitorii la fel scade cu 7 persoane la
efectiv față de precedent, și cu 8 persoane la efectiv față de planificat.
Acesată situație o putem caracteriza drept negativă, principalele motive care au dus la această
situație ar fi, criza financiară globala, care din acest motiv a dus la scăderea vinzărilor , la scăderea
profitului și rentabilității și respectiv la scăderea numărului mediu scriptic al personalului. O alta
cauza a scăderii personalului este remunerarea muncii nesuficiente.
În acest caz putem propune următoarele masuri:
- Angajarea unui personal mai calificat deoarece acesta ar putea promova mai bine produsele,
marfurile, atfel ar pentru a fi la înalțime cu mărfurile expuse pe piață.
- Remunerarea angajaților.

Tabelul 2. Analiza structurală a activelor

№ Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea +,-


Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, %
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=6-4
1. Active nelmateriale 1800 0,07 11096 0,51 + 9296 0,44

45
2 Acive materiale pe termen lung 157781 6,54 125723 5,82 - 32058 0,72
3. Active financiare pe termen - - - - - -
lung
4. Alte active pe termen lung 152273 36,72 5447 0,25 - 146826 -36,47
Total active pe termen lung 311860 12,93 131170 6,07 - 180690 -6,86
5. Stocuri de marfuri și materiale 1833261 76,01 1862982 86,25 29721 +10,24
6. Creanțe pe termen scurt 219559 9,10 96643 4,47 - 122916 -4,63
7. Investiții pe termen scurt - - - - - -
8. Mijloace banești 35060 1,45 68115 3,15 +33005 +1,7
9. Alte active curente 11823 0,49 917 0,04 -10906 -0,45
Total active curente 2099703 87,07 2028657 99,75 -71046 12,68
Total general active 2411563 100 2159827 100 -251736

Concluzie:
În urma analizei structurii și dinamicii activelor întreprinderii putem constata o scădere a
totalului general de active, acest fapt se datorează atît a scăderii activelor pe termen lung cît și a
activelor curente, acest moment îl putem caracteriza drept negativ deoarece odată cu scăderea
activelor se diminuiază veniturile întreprinderii. În anul de gestiune ponderea activelor pe termen lung
a acăzut cu 6,86 %, pentru cazul activelor curente avem o creștere cu 12,68 %, dar această situație nu
salvează situația generala a activelor întreprinderii.
În calitate de masuri putem propune următoarele:
- Întreprinderea trebuie să investească mijloace bamești doar în stocurile necesare procesului de
comercializare.
- Să faciliteze condițiile de muncă pentru a spori aficiența lucrătorilor.
- Să reorganizeze timpul de muncă.

Tabelul 3. Analiza patrimoniului net

№ Indicatori Anul Anul de Abaterea Influența asupra


Precedent gestiune +,- patrimoniului
1 2 3 4 5=4-3 6
1. Active totale 2411263 2159827 -251436 -
2. Datorii pe termen lung 267428 295515 +28087 -
3. Datorii pe termen scurt 554983 726200 +171217 -
Patrimoniul net (rd.1- rd.2-rd.3) 1588852 1138112 -450740 -

Concluzie:

46
În urma analizei efectuate putem constata că indicatorii: Activele totale, datorii pe termen
lung, datorii pe termen scurt au influență negativa asupra patrimoniului net. Indicatorii cu influența
negativă sunt datorii pe termen lung, datorii pe termen scurt, deoarece aceste compartimente în anul
de gestiune își măresc valoarea valoarea sa, iar activele totale se diminuiaza în anul de gestiune,
toate acestea duc la micșorarea patrimoniului net.
În calitate de măsuri de salvare a situației patrimoniale întreprinderea trebuie sa i-a în
considerare mai multe aspecte cum ar fi:
Modul de organize a aprovizionării întreprinderii, și anume aprovizionarea numai cu
stocurile necesare. Astefel datoriile vor scădea și vor fi menținute în echilibru constant.
Trebuie de menționat faptul că întreprinderea încă nu are la momentul actual o secție de
analiză a situației economice și financiare a intreprinderii, cee ce duce la pierderi ale mijloacelor
bănești, poate chiar inevitarea încheierii procesului de activitate.

Încheiere
Pe parcursul unei perioade de 42 zile lucratoare am efectuat practica de productie la societatea
“TehValsan” SRL. În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului
de practica propus. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii
evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Unele
segmente sunt reflectate mai larg, altele – mai îngust; aceasta se datoreaza faptului ca SC
“TehValsan” SRL este relativ mica și în activitatea sa nu se întîlneste cu toate fenomene şi procese
ce au loc în activitatea unor firme mai mari.
Ca anexe pentru lucrarea prezentata vor servi documentele contabile pentru luna iulie 2010, și
ianuarie 2011 deoarece uneori considerentele securitatii informatiei nu permit prezentarea
informatiilor mai ample și pe o perioada mai îndelungata. Totusi, datele propuse permit sa tragem

47
anumite concluzii despre activitatea întreprinderii și sa creeam o imagine destul de clara despre starea
contabilității la unitatea aceasta.
Sfera principala de activitate a societatii este comertul cu ridicata si amanuntul. Întreprinderea
SC “TehValsan” SRL este o întreprindere relativ mica,din punct de vedere a lucratorilor. Însa
specificul activitati este ca ea nu necesita multi oameni pentru gestiune. Transportarea marfurilor se
face cu ajutorul firmelor de transport, de aceea practic firma are nevoie doar de specialisti în domeniul
stocarii si comercializarii marfurilor. Evident ca o firma atît de mica are nevoie de un singur contabil-
sef, fara crearea unui serviciu contabil
Dupa cum am mentionat anterior, evidenta contabila la întreprinderea SC “TehValsan” SRL
este dusa de un singur contabil-sef. Toate atributii functionale legate de contabilitate sunt de
competenta acestui contabil. Conabilitatea întreprinderii se afla într-o interdependenta strînsa cu alte
compartimente ale unitatii economice: contabilul participa activ la elaborarea planului de afaceri, la
rezolvarea aspectelor de salarizare, aprovizionare, desfacere.
Forma de contabilitate folosita de întreprinderea este cea automatizata. Evidenta se tine cu ajutorul
programului „1C“ versiunea 7.7. În curînd se va efectua trecerea întreprinderii la o versiune mai noua
care are anumite proprietati mai convenabile pentru circulatia documentelor. De fapt, trecerea este
solicitata în scopul sincronizarii evidentei contabile în subdiviziunile întreprinderii principale
În urma studierii modului de ţinere a contabilităţii în cadrul SC “TehValsan” SRL”, nu am
observat încălcări grave de la actele normative şi legislative care reglementeaza activitatea
contabilă, cu unele mici excepţii documentele primare nu sunt înregistrate la timp,ceea ce încalcă
disciplina contabilă.
Studiul evidenţei contabile la întreprinderea dată a determinat consultarea mai multor
manuale de specialitate. În lucrare au fost utilizate S.N.C., Planul de conturi contabile, Noul sistem
contabil al agenţilor economici, materiale practice propuse de SC “TehValsan” SRL pe parcursul
perioadei de gestiune.
În general, rezultatele evidenţei contabile la întreprinderea dată, reflectă o situaţie
nefavorabilă în ceea ce priveşte activitatea şi dezvoltarea întreprinderii.

48
Bibliografie

1. Legea Contabilităţii nr. 426 – XIII din 04.04.95// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 28
din 25.05.95.
2. Codul Fiscal nr. 1163 – XIII din 24.04.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62
din18.09.97; nr.127 – 129 din 12.10.2000.
3. Codul Fiscal. Titlul III „Taxa pe Valoare Adăugată” nr. 1415 – XIII din 17.04.98// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 40- 41 din 07.05.98; nr 127 – 129 din 12.10.2000.
4. Planul de Conturi Contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.88 – 91 din 30.12.97.
5. Codul Apelor nr. 1532 din 22.06.93// Legislaţia Ecologică a Republicii Moldova, Chişinău,
editura Cartier, 1997.
6. Comentarii privind aplicarea SNC 16 „Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung”//
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 73 – 74 din 05.07.2001.
7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la clasificarea Mijloacelor Fixe pe categorii
de proprietate în scopul impozitării nr.12 – 13, 19.02.98.
8. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a terenurilor
nr.1308 – XIII din 25.09.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57 – 58 din 04.09.97.
9. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova, Chişinău, editura Cartier, 1997.
10. Regulamentul cu privire la modul de calculare a Uzurii Mijloacelor Fixe în scopul impozitării nr.
05/1 – CF – 07/92 din 25.12.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75 – 76 din 21.11.96.
49
11. S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 88-91 din 30.12.1997, 2,5 c.a.
12. S.N.C. 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile din agricultură” // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 163-165 din 29.12.2000, 3,4 c.a.
13. S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
147-149 din 16.12.2001, 1,3 c.a.
14. Comentarii privind aplicarea standardelor naţionale de contabilitate la S.N.C. 16„Contabilitatea
activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 73-74 din 05.07.2001, 2,5 c.a.
05.07.2001, 3,0 c.a.
30. Nederiţă Al., Bucur V.’’Contabilitate Financiară’’,Chişinău,2003.

50