Sunteți pe pagina 1din 101

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză Economică,,

RAPORT
PRIVIND STAGIUL PRACTICII DE LICENȚĂ
Baza de practică „SA Art-Vest,,

Studenta anului III,


Specialitatea „Contabilitate”,
________
(numele, prenumele, semnătura)

Conducătorul practicii de la departament


____ _______
(numele, prenumele, semnătura)

Chișinău 2021
Cuprins:
Introducere:...................................................................................................................................3
Tema 1. Organizarea contabilității în cadrul entității...............................................................4
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale..................................................................6
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale........................................................................8
Tema 4. Contabilitatea stocurilor..............................................................................................10
Tema 6. Contabilitatea numerarului.........................................................................................16
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu..............................................................................20
Tema 8. Contabilitatea datoriilor...............................................................................................22
Tema 9. Contabilitatea veniturilor.............................................................................................26
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor.........................................................................................28
Tema 11. Situațiile financiare ale entității.................................................................................32
ÎNCHEIERE................................................................................................................................35
Anexe.............................................................................................................................................36

2
Introducere:
Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice,
elaborarea metologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii, în
conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională.
Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a patrimoniului
entității. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o
importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea
întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului
naţional.
Scopul acestei lucrări constă din analiza comparativă atît a teoriei, cît şi a practicii
contabilităţii precum şi reflectarea acestora în situaţii financiare.
În prezentul raport sînt analizate şi aprofundate noţiunile generale şi ordinare. Sînt
fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice
generale ale contabilităţii.
Raportul dat este scris în baza datelor S.A „Art vest„ compararea activităţii acesteia cu
cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei în vigoare; constatarea factorilor
pozitivi şi depistarea neajunsurilor în sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor
propuneri spre înlaturarea lor.
Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională iniţială.
Fiind un element al procesului, asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea
experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.
Stagiul de practica a capatat o importanta deosebita si asta pentru ca astazi exista atatea
posibilitati in ceea ce priveste cariera. Suportul teoretic constituie doar un abecedar pentru
cariera juridica, nefiind suficient in momentul in care trebuie sa ia o decizie atat de importanta.
Concurenta ii determina pe noi studenti sa acordăm o atentie mai mare pregatirii profesionale
inca de pe bancile facultatii, diferentele dintre teorie si practica fiind, uneori, foarte mari.
În vederea atingerii obiectivului propus am elaborat şi am structurat raportul respectiv după cum
urmează:
1.Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii;
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale;
4. Contabilitatea stocurilor;
5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare;
6. Contabilitatea numerarului;
7. Contabilitatea capitalului propriu;
3
8. Contabilitatea datoriilor;
9. Contabilitatea veniturilor;
10. Contabilitatea cheltuielilor;
11. Situaţiile financiare ale entităţilor.

Tema 1. Organizarea contabilității în cadrul entității


“Art-Vest” are număr de înregistrare 1002600024940 din 22 decembrie 1994 eliberat de
Camera de Înregistrare de Stat a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. Forma de
proprietate – privată, forma organizatorico-juridică – societate pe acţiuni. Societatea a fost creată
pe calea reorganizării intreprinderii de stat Promtovati şi este succesorul ei de drept.
Întreprinderea are bilanţ independent, conturi bancare, ştampilă şi hârtii cu antetul
societăţii, emblemă comercială.
Sediul societăţii: bd. Moscova, 2, mun Chişinău.
Conform politicii de contabilitate responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea
contabilităţii o poartă conducătorul întreprinderii, care creează condiţiile necesare pentru
organizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea oportună a rapoartelor, asigură
îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile şi serviciile cu profil contabil a cerinţelor
contabilului – şef privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru
ţinerea evidenţei şi completarea rapoartelor financiare.
Evidenţa contabilă la SA. „Art-Vest” este ţinută de contabilitate care constituie o
subdiviziune structurală autonomă a întreprinderii.
Structura contabilităţii ca subdiviziune structural - organizatorică a
SA. „Art-Vest” o formează contabilul –şef, Nicolaescu Ana.
Contabilul-șef, asigură controlul privind înregistrarea corectă în conturile contabile a tuturor
operațiilor economice efectuate, prezentarea informației operative și întocmirea rapoartelor
financiare în termenele stabilite, de asemenea poartă răspundere pentru respectarea principiilor
metodologice de organizare a contabilității. S.A „Art-Vest” folosește în evidența contabilă o
formă de contabilitate și anume: programa 1C, ceea ce dovedește ținerea contabilității în format
electronic. Această formă de ținere a contabilității, presupune înregistrarea tuturor evenimentelor
economice ce au avut loc la entitate în baza documentelor justificative în programa respectivă,
astfel pentru început utilizând această metodă de ținere a contabilității, presupune:
 introducerea informației ce ține despre entitate;
 adresa juridică;
4
 codul fiscal;
 codul IBAN;
 forma de proprietate;
De asemenea se introduce informații despre angajați, contractanți, iar mai apoi se
introduc soldurile inițiale la toate conturile existente până acum, și astfel, contabilul în
continuare introduce totalitatea informațiilor ce ține de intrări de bunuri, de ieșiri privind
mișcarea internă, se înregistrează totalitatea plăților și încasărilor, totalitatea transferurilor în
conturile curente în monedă națională și în altă valută.
La SA. „Art-Vest” evidenţa contabilă se ţine conform sistemului complet al partidei
duble care prevede:
a) aplicarea „Planului de conturi contabile al activităţii economico – financiare al
întreprinderilor”
b) întocmirea rapoartelor financiare în volumul şi în baza formularelor tip prevăzute de SNC
– „Prezentarea rapoartelor financiare” şi SNC – „Raportul privind fluxul mijloacelor
băneşti”.
Politica de contabilitate a S.A „Art-Vest,, (Anexa 1) este elaborată conform:
- Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, intrată în vigoare la 10.01.08;
- Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) întarite prin aprobat prin ordinul
ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013
Politica de contabilitate a întreprinderii se elaboreaza la constituirea intreprinderii si se
precizeaza in fiecere an de gestiune. Responsabilitatea pentru formarea si respectarea politicii de
contabilite o poarta conducatorul intreprinderii. Ea conţine:
1. Sistemul contabil utilizat
2. Principalele tipuri de activitate ale societăţii;
3. Metodele de evaluare a activelor nemateriale, a mijloacelor fixe, a stocurilor de mărfuri
şi materiale, a creanţelor şi datoriilor;
4. Metodele de calculare a amortizării activelor nemateriale, şi a uzurii mijloacelor fixe;
5. Informaţii cu privire la componenţa capitalului propriu , la utilizarea şi repartizarea
profitului net;
6. Metode privind constatarea veniturilor şi cheltuielilor;
7. Modul de calcul şi achitarea a impozitului pe venit şi altele.
Tot conform Politicii de Contabilitate SA „Art-Vest” respectă urmatoarele principii de baza ale
contabilităţii:
 Continuitatea activitatii;

5
 Contabilitatea de angajamente;
 Permanentei metodelor;
 Separarea patrimoniului si datoriilor;
 Necompensarea;
 Consecventa prezentarii;
 Inteligibilitatea;
 Relevanta;
 Credibilitatea;
 Coparabilitatea.

Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale


Imobilizări necorporale reprezintă active nebăneşti care nu îmbracă o formă materială, sunt
controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activităţile de producţie, comercială
sau în alte genuri de activitate, precum şi în scopuri administrative sau sunt destinate transmiterii
în folosinţă (în arendă) persoanelor juridice şi/sau fizice.
Documentele primare destinate pentru ţinerea evidenţei imobilizărilor necorporale sunt:
•Factura fiscală;
•Factura de expediţie;
•Proces-verbal de punere în funcţiune;
•Registru de evidenţă;
 În componența imobilizărilor necorporale se includ:
 invențiile;
 mărcile;
 licențele;
 know-how-urile;
 franzicele;
 programele informatice;
 desenele și modelele industriale;
 website-urile
Costul de intrare reprezintă costul de procurare sau creare a obiectului de evidență și costurile
direct atribuibile pentru a-l aduce în locul și starea necesară pentru a-l utiliza după destinație.
Amortizarea imobilizărilor necorporale reprezintă repartizarea sistematică a valorii

6
amortizabile a unei imobilizări pe perioada de gestiune a duratei de utilizare.
Imobilizările necorporale puse în utilizare se supun amortizării
La baza contabilității imobilizărilor necorporale stau 2 probleme principale:
1. recunoașterea;
2. evaluarea.
Recunoașterea inițială a imobilizărilor necorporale se efectuează pe obiecte de evidență a căror
nomenclator se stabilește de entitate individual.
Obiectul de evidență se recunoaște ca imobilizare numai în cazul respectării simultane a
următoarelor condiții:
1. obiectul este identificabil și controlabil de entitate;
2. proprietățile și particularitățile obiectului corespund definiției imobilizărilor necorporale
sau corporale;
3. este probabil că entitatea va obține beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului;
4. costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod credibil.
Evaluarea inițială a fiecărui obiect se efectuează la cost de intrare.
 Costul de intrare cuprinde:
- prețul de procurare;
- taxele vamale;
- impozitele și taxele nerecuperabile cu scăderea tuturor rabaturilor, sconturilor comerciale
la procurare
Evidenţa sintetică a imobilizărilor necorporale la SA ,,Art-Vest” se ţine la contul 112
“Imobilizări necorporale ”. Astfel, la SA.”Art-Vest” au avut loc următoarele operaţiuni
economice:
La procurarea programelor informatice s-au intocmit urmatoarele formule contabile:
Debit contul 112 „Imobilizări necorporale ” 5 000,00lei
Credit contul 521’’Datorii comerciale’’ 5 000,85lei
(anexa 2)
La suma TVA spre deducere se va înregistra:
Debit contul 534 ’’Datorii față de buget’’ 1 000,00 lei
Credit contul 521’’Datorii comerciale’’ 1 000,00 lei
(anexa 2)
Evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale se ţine la contul de pasiv 113
„Amortizarea imobilizărilor necorporale” şi se efectuează în conformitate cu S.N.C.
“Imobilizări necorporale şi corporale”. Pentru calculul amortizării SA. Art-Vest” utilizează
metoda liniară. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează reieşind din normele de
7
amortizare, ca raportul dintre 100% şi durata de funcţionare a activului. Suma amortizărilor
acumulate lunar sînt reflectate în Analiza contului la contul 113 “Amortizarea imobilizărilor
necorporale”(Anexa 3), pentru luna ianuarie constituind 2020 29, 86 lei.
La suma amortizării acumulate pentru luna ianuarie 2020 în contabilitate s-a întocmit urmatoarea
formulă contabilă:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative” 29,86 lei
Credit contul 113 „Amortiuareai imobilizărilor necorporale ” 29,86 lei
(anexa 3 )
Lunar rulajele contului 112“Imobilizări necorporale ” sînt reflectate în Analiza contului cu
înregistrarea soldului iniţial, rulajului debitor şi creditor şi soldul final. (anexa 2).

Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale


Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în
producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite
în scopuri administrative, și sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
În contabilitate imobilizările corporale se clasifică după următoarele criterii:
 după conţinutul natural substanţial;
 după apartenenţă;
 în raport de existenţă (termenul de utilizare);
 după gradul de utilizare în activitatea entităţii.
Recunoaşterea iniţială şi evaluarea acestora se efectuează pe obiecte de evidenţă al căror
nomenclator se stabileşte de entitate de sine stătător în conformitate cu legislaţia în vigoare
Generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe la SA ,,Art-Vest”
este destinat contul de activ 123 „Mijloace fixe”. În debit se reflectă costul de intrare al
mijloacelor fixe transmise în exploatare, primite în leasing financiar şi/sau gestiune economică,

8
iar în credit valoarea contabilă a mijloacelor fixe ieşite, casarea sumei amortizării mijloacelor
fixe calculată pe durata de utilizare şi valoarea bunurilor utilizabile obţinute din lichidarea
acestora. Soldul este debitor şi reprezintă valoarea contabilă a mijloacelor fixe existente la finele
perioadei de gestiune.
Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine pe tipurile acestora, obiecte de inventar, locuri
de exploatare, iar evidenţa sintetică în registrul sintetic pentru contul respectiv.
Prin amortizarea mijloacelor fixe se subînţelege repartizarea (includerea) sistematică a
valorii amortizabile a acestora la costuri/cheltuieli pe perioade de gestiune ale duratei de
utilizare. Amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind
de la valoarea amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia.
În cadrul entității Art - Vest S.A. în conformitate cu politicile contabile entitatea calculează
amortizarea unei imobilizări începînd cu cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii
în utilizare. Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează începînd cu prima zi a lunii
care urmează după luna expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului. În cadrul entității
amortizarea mijloacelor fixe se calculează după metoda liniara.
Generalizării informaţiei privind amortizarea mijloacelor fixe este destinat contul 124
„Amortizarea mijloacelor fixe”. Este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul se înregistrează
calcularea/majorarea amortizării mijloacelor fixe, iar în debit se înregistrează decontarea /
diminuarea amortizării mijloacelor fixe ieşite. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă suma
amortizării calculate a mijloacelor fixe aflate în exploatare la finele perioadei. În calitate de
document poate servi calculul amortizării mijloacelor fixe în care se indică consecutiv denumirea
obiectului, data transmiterii în exploatare, durata de utilizare, norma de amortizare, suma
amortizării anuale şi acumulată, valoarea contabilă şi valoarea reziduală.
Documentele primare destinate evidenței mijloacelor fixe sunt:
- Proces-verbal de primire - predare a mijloacelor fixe
- Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe
- Bon de mişcare internă a mijloacelor fixe
- Fişa de evidenţă a mijloacelor fixe
- Lista fişelor mijloacelor fixe
- Registrul de inventar a mijloacelor fixe
- Inventarul mijloacelor fixe (pe locuri de păstrare, de folosinţă)
- Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi calculare a uzurii lor
Cele mai frecvente fapte economice ce țin de mișcarea activelor imobilizate:
Tabelul 1.- Faptele economice ce țin de mișcarea activelor imobilizate din

9
cadrul entității “Art-Vest” S.A.
Descrierea operațiunii Corespondența
Nr. ord. Data Suma Anexa nr.
economice Debit Credit
1 10.03.20 Reflectarea costului de 56 107,70 121 521 -
intrare a cuptorului
electric procurat de la
MGM FPC S.R.L. în
baza LV1731350
2 10.03.20 S-a reflectat T.V.A. 11 221,54 534 521 -
aferentă obiectului
procurat
3 20.04.20 S-a pus în funcțiune 67 329,24 123 121 -
cuptorul electric
procurat
4 31.05.20 S-a calculat amortizarea 1 122.15 711 124 -
cuptorului electric
procurat, destinat dotării
spațiului transmis în
locațiune entității
Kavana Grup SRL

5 30.01.20 S-a calculat amortizarea 22 565.45 713 124 3


cladirii magazin cu nr.
cadastral 1715.4 pentru
luna ianuarie
6 30.01.20 S-a calculate 27 006.26 711 124 3
amortizarea pentru luna
septembrie a cladirii cu
nr. cadastral 252
S1864.5 m200

Tema 4. Contabilitatea stocurilor


Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor
utilizare, sa fie vandute in situatia cand au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare,
precum si productia in curs de executie.
La S.C. „Art-Vest” SRL componența, caracteristica și modul de evaluare și constatare a
stocurilor se face conform prevederilor S.N.C. “Stocurile de mărfuri și materiale”. În
componența stocurilor de mărfuri și materiale a societății „Art-Vest,, se include:
211 “Materiale”
213 “Obiecte de mică valoare și scurtă durată”
217 “Mărfuri”

10
Recunoașterea mărfurilor ca active are loc în cazul cînd se respectă următoarele cerințe:
 există o certitudine întemeiată că entitatea va obține un avantaj economic (profit) în urma
utilizări (realizării) lor
 valoarea mărfurilor poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.
Dacă aceste condiții nu pot fi satisfăcute, consumurile aferente procurării stocurilor se
constată ca cheltuieli ale perioadei de gestiune.
Evaluarea inițială a stocurilor (materiale, OMVSD ) se face la valoarea de intrare care
cuprinde: prețul de cumpărare, cheltuielile de transport – aprovizionare și alte cheltuieli
accesorii de achiziționare, necesare intrării lor în gestiune.
Întreprinderea „Art-Vest” S.A. îşi constituie stocurile de materiale sau produse pentru a
asigura alimentarea continuă a subunităţilor sale cu resurse materiale în vederea desfăşurării
normale a activităţii şi realizării obiectivelor propuse.
În ceea ce priveşte gestiunea stocurilor întreprinderea se bazează pe cercetare, în funcţie de
necesităţile şi intensitatea consumului din punct de vedere al echilibrului optim dintre frecvenţa
achiziţiilor şi imobilizările fizice şi financiare a stocurilor. În cadrul entității, scopurile principale
sunt asigurarea continuităţii procesului de producţie, ceea ce duce la obţinerea unor venituri
constante, prin comercializarea bunurilor produse, şi menţinerea numărului de clienţi, precum și
menţinerea stocurilor de producţie a întreprinderii la nivelurile planificate.
Din datele culese, s-a observat că întreprinderea „Art-Vest” S.A. procură marfă de la
furnizorii străini. Cele mai frecvente procurări sunt: articole vestimentare, articole de uz casnic.
Articolele vestimentare sunt importate, drept confirmare sunt documentele aferente importului de
la Manfra Italia S.R.L.Articolele de uz casnic sunt procurate de obicei de la furnizorii autohtoni
Pentru întreținerea automobilului luat la întreprindere prin actul de comodat, este nevoie de
procurat combustibil. Astfel, combustibilul procurat este confirmat documentar prin factură
fiscală (anexa 4). Pentru casarea combustibului este calculat pentru început consumul normat.
Drept act confirmativ servește foaia de parcurs. În ea sunt înscrise datele kilometrajului, precum
și consumul efectiv de benzină Premium.
Procesul de aprovizionare cu stocuri presupune efectuarea mai multor operații și generează
apariția de documente care diferă în funcție de formele de aprovizionare practicate la entitate.
Astfel, SA „Art-Vest” se aprovizionează cu stocuri de mărfuri și materiale prin următoarea
formă: de la furnizori – în baza “facturi fiscale”;
Contabilitatea sintetică a materialelor aflate în proprietatea SA „Art-vest” se ține la contul
211 “Materiale.
Materialele la această întreprindere nu sunt des întâlnite, deoarece întreprinderea operează
în general cu mărfurile. Oricum, la dată de 13 octombrie s-au procurat materiale pentru reparația
11
clădirii. Astfel, acestea pentru început au fost trecute la evidență la contul 2119 „Alte materiale”.
Acestea au fost procurate cu scopul reparației imobilului. Astfel, conform actului de casare nr.8
din 13.10.2017, s-au utilizat: cablu, bandă izolantă, lămpi, cutie pentru cabluri. Suma
materialelor a fost de 6 077,5 lei. Confirmarea casării acestor materiale este destinat Procesul-
verbal de casare a materialelor, în care sunt specificate tipul materialelor utilizate.
Creditul contului 211”Materiale” pentru luna ianuarie 2020 este reflectat în analiza
contului 211 “Materiale” cu înregistrările: (anexa 6)
Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 23  745,94
lei;
Credit contul 211 „Materiale “ 23 745,94
lei.
In baza Anexei 6 la fel in luna ianuarie s-au inregistrat procurari de materiale care se reflectecta
prin urmatoare formula contabila:
Debit contul 211 ,,Materiale” 25  876,57
lei;
Credit contul 521 ,,Datorii comerciale curente” 25  876,57
lei.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) sunt active care au o valoare
unitară nu mai mare decît limita stabilită de legislație , indiferent de durata de exploatare sau cu
o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unitară.
Pentru evidența OMVSD la SA „Art-Vest” sunt destinate conturile 213 “Obiecte de mică
valoare și scurtă durată” și 214” Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată”.
În anul 2020 intrarea OMVSD în patrimoniul entității SA „Art-Vest ”a avut loc doar prin
procurare.
Conform facturii fiscale EAA 002017781 din data 12.03.2020 au fost procurat buton de alarma
de la Servicii Paza IS.
In baza bonului de primire Seria nr.000000091 din 12.03.2020 (Anexa 7) au fost inregistrate
urmatoarele formule contabile:
Debit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” 215,00
lei
Debit contul 534’’Datorii față de buget’’ 43,00 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” 258, 00
lei Mărfurile cuprind bunurile achiziţionate în vederea revînzarii în aceeaşi stare. Organizarea
contabilităţii mărfurilor este influenţată de mai multi factori. Un prim factor îl reprezintă forma
12
circulaţiei: cu ridicata sau cu amănuntul. In cazul circulaţiei mărfurilor cu ridicata, vînzarea se
efectuează în baza de documente, încasarea urmînd a se realiza, de regula, ulterior, prin virament.
În vederea contabilizării mărfurilor, in cadrul entitătii conform rulaje pe contul 217
,,Marfuri” (Anexa 34) se înregistrează urmatoarele formule contabile:
Reflectarea procurarilor de marfuri :
Debit contul 217 ,,Marfuri” 96 101,57 lei;
Credit contul 521 ,,Datorii comerciale curente,, 96  101,57
lei.
Debit contul 217 ,,Marfuri” 12  830,98
lei;
Credit contul 544 ,,Alte Datorii curente” 12 830,98 lei.
Decontarea valorii contabile a marfurilor vindute :
Debit contul 711 ,,Costul vinzarilor” 171  782,01
lei;
Credit contul 217 ,,Marfuri” 171  782,01
lei.
Pentru evidența strictă a stocurilor, lunar, la fiecare punct de vânzare se face inventarierea.
Astfel, ordinea efectuării inventarierii este reglementată de Regulamentul privind inventarierea.
Potrivit prezentului Regulament în cadrul inventarieri: se verifică integritatea activelor prin
compararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii;
- se stabilesc bunurile care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială;
- se constată bunurile neutilizate în activitatea entităţii;
- se verifică respectarea regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor.
Conducătorul entităţii numeşte prin ordin comisia de inventariere. Comisia de inventariere
solicită obligatoriu, înainte de începerea inventarierii, întocmirea şi prezentarea de către
gestionar a declaraţiei. Dacă bunurile inventariate, gestionate de o singură persoană, sunt
amplasate în locuri diferite sau subdiviziunea are mai multe căi de acces, atunci membrii
comisiei sunt obligaţi să sigileze toate căile de acces, cu excepţia locului în care a început
inventarierea, care se sigilează numai în cazul când rezultatele inventarierii nu s-au constatat într-
o singură zi.
Înainte de a purcede la operaţiunile de inventariere la locul de păstrare a materialelor
trebuie să fie finalizată prelucrarea documentelor primare şi înscrierile în registrul de magazie.
Totodată în registru trebuie să fie calculate soldurile finale de materiale. Inventarierea se
înfăptuieşte aparte pe fiecare loc de păstrare şi gestionar şi cu prezenţa ultimului.
Inventarierea materialelor se efectuează conform aranjării lor în încăperea dată. Se
13
interzice în timpul inventarierii trecerea haotică de la un tip de materiale la altele. În cazul
păstrării materialelor în diferite încăperi izolate de unul şi acelaşi gestionar, inventarierea se
efectuează în mod succesiv, după locul de depozitare. După efectuarea inventarierii unei
încăperi, intrarea în ea se sigilează şi comisia trece în următoarea.
Membrii comisiei în prezenţa şefului de depozit controlează existenţa efectivă a
materialelor prin metoda numărării sau cântăririi. Se interzice categoric de a introduce date
despre stocurile de materiale din spusele gestionarilor sau conform datelor evidenţei, fără
verificarea existenţei efective a acestora.
Rezultatele obţinute în urma inventarierii se înscriu în listele de inventariere pe fiecare
denumire separat, cu indicarea cantităţii şi valorii acestora.
Listele de inventariere se perfectează în trei exemplare, se semnează de toţi membrii
comisiei, de gestionar şi contabilul care ţine evidenţa gestiunii respective. În ele se indică:
numărul ordinului în baza căruia se efectuează inventarierea, dată începutului şi finalizării
inventarierii, denumirea depozitului, materialelor, unitatea de măsură şi cantitatea. Evaluarea
materialelor se arată în aceste liste numai în cazul când ea se deosebeşte de cea de evidenţă sau
nu poate fi concretizată după documentele primare a gestionarului. După terminarea
inventarierii, în aceeaşi zi, listele se transmit în contabilitate pentru compararea soldurilor de fapt
cu datele evidenţei contabile.
În continuare datele efective din listele de inventariere se compară cu datele contabile din
registrele de evidenţă analitică. Discordanţele depistate sub formă de plusuri sau lipsuri de
materiale, datele efective şi cele contabile care au generat aceste discordanţe, precum şi alte
informaţii conexe se reflectă în balanţele de verificare. Acest document se întocmeşte în două
exemplare de către membrii comisiei de inventariere şi contabilul care ţine evidenţa stocurilor
controlate.
În final se întocmeşte procesul – verbal al comisiei de inventariere în care se reflectă
următoarele date:
- informaţii de ordin general (componenţa comisiei de inventariere, obiectele şi
sectoarele verificate, termenele inventarierii etc.);
- discordanţele depistate cu evidenţierea celor mai semnificative în aspect cantitativ
şi valoric;
- cantitatea de materiale excesive sau cu termenul de valabilitate expirat care
urmează a fi casate, vândute, nimicite sau reincluse prin diferite modalităţi în
circuitul economic;
- concluziile comisiei privind cauzele comiterii de plusuri şi lipsuri, persoanele
culpabile şi acţiunile care, în opinia ei, trebuie întreprinse de conducătorul entităţii
14
-

Tema 5 Contabilitatea creantelor si investitiilor financiare


Creanțele reprezintă drepturi juridice ale entității ca creditor de a primi la scadența
stabilită în contractele întocmite o sumă de bani, bunuri materiale sau alte valori de la persoane
fizice sau juridice.
Componența, modul de constatare, evaluare, formare și stingere a creanțelor sunt
reglementate de prevederile “Bazelor conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor
financiare”, S.N.C. 3 “Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinderii”, S.N.C. 5
“Prezentarea rapoartelor financiare”, S.N.C. 18 “Venitul”.
Conform politicii de contabilitate la SA „Art-Vest”, creanţele cuprind datoriile altor
întreprinderi şi ale personalului faţă de întreprindere aferente facturilor comerciale,datoriilor faţă
de buget, avansurilor etc.
Conform datelor din Balanta de verificare pentru anul 2020 (anexa 8) SA ,,Art-Vest”
utilizează următoarele conturi aferente creanţelor:
- 221 “Creanţe comerciale”;
- 224 “Avansuri acordate curente”;
- 226 “Creanţe ale personalului”;
- 231 “Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”;
- 232 “Creante preliminate”
Creanțele comerciale reprezintă obligațiile persoanelor fizice sau juridice față de entitate
pentru serviciile prestate , produsele sau mărfurile vîndute.
Pentru a generaliza informația privind apariția sau stingerea creanțelor comerciale, la SA
„Art-Vest” este utilizat contul de activ 221 “Creanțe pe termen scurt aferente facturilor
comerciale”.
Contabilizarea operaţiilor de vânzare a mărfurilor se realizează prin următoarele
înregistrări contabile:
Conform facturii fiscale din data de 06.05.2020 (anexa 9) s-au inregistrat urmatoarele formule
contabile:
Debit contul 221 ”Creanțe comerciale” 10  762,50
lei;
Credit contul 611 “Venituri din vinzari”, 10 762,10
lei.
Suma TVA calculată în mărime de 20% din suma totala a marfurilor vindute :

15
Dt 221 ”Creanțe comerciale” 2  152,50
lei
Ct 534 ”Datorii față de buget” 2 152,50
lei
În contabilitate se reflectă stingerea creanţei cumpărătorului în urma încasării numerarului în
cont curent:
Debit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”,
Credit contul 221 ”Creanțe comerciale”
SA ,,Art-Vest” poate acorda avansuri pe termen scurt în majoritatea cazurilor
furnizorilor săi. Evidenţa avansurilor, acordate anterior se înregistrează la contul 224 “Avansuri
acordate curente”
În contabilitate s-au întocmit următoarele înregistrări contabile:
1. Reflectarea avansului acordat furnizorului:
Debitul contului 224’’Avansuri acordate’’
Creditul contului 242’’Conturi curente în monedă naţională’’
2. Trecerea în cont a sumelor avansului acordat furnizorului”:
Debitul contului 521’’Datorii comerciale curente”
Creditul contului 224’’Avansuri acordate’’
Creanţele personalului la SA “Art-Vest” apar în urma acordării titularului de avans
Numerar pentru procurarea bunurilor necesare activităţii entității şi/sau cheltuielile de deplasare.
Creanţele personalului la SA “Art-vest” apar în urma acordării titularului de
avans Numerar pentru cheltuielile de deplasare. La plecarea în deplasare se emite Ordin de
deplasare (Anexa 10 )
La reîntoarcere din deplasare titularul de avans este obligat să prezinte nu mai tîrziu de 5
zile din momentul întoarcerii Decontuil de avans cu documente confirmative privind cheltuielile
efectuate.
Mărimea şi evidenţa cheltuielilor de deplasare este stipulată în „Regulamentul cu privire la
detaşarea lucrătorilor organizaţiilor şi instituţiilor RM”.
Mărimea şi evidenţa cheltuielilor de deplasare este stipulată în „Regulamentul cu privire la
detaşarea lucrătorilor organizaţiilor şi instituţiilor RM”.
Conform decontului de avans nr.0000013 din 3 ianuarie 2020 (Anexa 11), directorului
firmei SA ,,Art-Vest” Harti Valentina plecata in deplasare i s-a acordat un avans in suma de
56 352,45 lei.
Debitul contului 713.7 ,,Cheltuieli privind delgarea personalului administrative” 56 352,45 lei
Creditul contului 226.1 ,,Creante ale titularilor de avans” 56 352,45 lei
16
Tema 6. Contabilitatea numerarului
Conform Hotărârii de Guvern nr. 764 din  25.11.1992, toate întreprinderile,  indiferent de
statutul lor juridic, sânt obligate să înregistreze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.
Asemenea acestei hotariri, contabilitatea disponibilităţilor băneşti din caseria întreprinderii este
organizată în conformitate cu „Regulile privind ţinerea Operaţiilor de casă în economia naţională
a Republicii Moldova”.
În cadrul întreprinderii „Art-Vest” S.A., numerarul are un flux inalt. Aceasta dispune de 4
puncte de vânzare, bine dezvoltate. Fiecare punct de vânzare are mașină de casă și control, în
care vânzatorul-consultant este obligat să înscrie toate încasările.
Casa reprezintă o încăpere special amenajată şi izolată, destinată primirii, eliberării şi
păstrării provizorii a numerarului. Conducătorii de întreprinderi sânt datori să amenajeze casa şi
să asigure integritatea banilor în încăperea acesteia, precum şi la transportarea lor din şi în
instituţia bancară şi poartă raspundere de acele cazuri, când, din vina lor, nu au fost create
condiţiile necesare care să asigure integritatea mijloacelor monetare în perioada de păstrare sau
în timpul transportării.
Entitatea „Art-Vest” S.A. creează condiții optime în scopul asigurării integrității
numerarului prin dotarea cu safeu metalic. De asemenea, fiecare punct de vânzare, pentru a
exclude fraudele, depun banii din casierie la bancă. Vânzătorii-consultanți au bani in casierie
doar pentru cheltuielile administrative. Pentru a păstra bunurile de înaltă valoare, aici sunt
instalate safeuri metalice.
De asemenea, pentru siguranța angajaților si pentru a păstra integritatea mijloacelor
bănești, întreprinderea a încheiat contract cu Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI.
Pentru o evidență strictă a numerarului, în întreprinderea „Art-Vest” S.A. este angajat un
casier, care monitorizează toate mișcările. Acesta zilnic întocmește darea de seamă, plus
dispozițiile de încasare de la fiecare punct de vânzare.
Astfel, pentru o bună organizare a numerarului, în cadrul acestei entități sunt elaborate o
serie de documente. Conform articolului 19 din legea Contabilității, documentele primare se
întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil - nemijlocit după

17
efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului. Aceste documente trebuie să conțină
elementele obligatorii:
 denumirea documentului;
 denumirea şi sediul întreprinderii;
 numărul documentului şi dată întocmirii acestuia;
 părţile care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiară;
 conţinutul operaţiunii econimice, iar atunci cînd este necesar şi temeiul legal al efectuării;
 datele cantitative şi valorice aferente operaţiunilor economice efectuate:
 numele, prenumele şi semnăturile persoanele responsabile de efectuarea şi perfectarea
corectă a operaţiuni
Evidenţa primară a mijloacelor băneşti în casierie la Art-Vest S.A. se ţine în următoarele
documente:
-dispoziţie de încasare;
- dispoziţie de plată
- listă de plată.
Banii în numerar se acumulează în casierie pe diferite căi. La intrarea mijloacelor băneşti
în caseria întreprinderii din punctele de vânzare, casierul perfectează dispoziţia de încasare
semnată de contabilul şef şi casier (anexa 12). Dispoziţia de încasare se perfectează într-un
exemplar şi este compusă din: dispoziţia de încasare şi chitanţa. Chitanţa la dispoziţia de încasare
este semnată de contabilul şef şi casier, şi certificată prin ştampilă. Aceasta servește casierului
drept confirmare a primirii numerarului. Dupa datele extrase, la 03.01.2020, în casieria
întreprinderii au intrat – 5039.70 lei, de la 406 Ermenegildo Zegna, -1277.50 lei de la 401
Brums, - 11008.00 lei de la 401 Brums – 1485.00 lei de la Ermenegildo Zegna.
La eliberarea numerarului din caseria entităţii se perfectează dispoziţia de plată (anexa 4)
care este semnată, de asemenea de contabilul şef şi conducătorul entităţii. La dispoziția de plată
se anexează această cerere și cecul. Acestea servesc ca bază la darea de seamă a casierului.
Plăţi unice de bani pentru retribuirea muncii unor persoane se efectuează prin lista de plată
. Ea se perfectează la achitarea salariului lucrătorilor întreprinderii şi are forma unui tabel cu mai
multe rubrici în care se indică: întreprinderea, secţia, numele, prenumele lucrătorilor, suma
îndreptată spre plată, semnăturile lucrătorilor. La începutul documentului se indică totalul
salariului eliberat din casierie şi semnăturile contabilului şef şi a directorului. La sfârșitul acestui
document este necesar să se semneze casierul. Astfel, la dată de 05.02.2020, s-a intocmit lista de
plată nr.0000000003 cu scopul achitării salariului angajaților în sumă de 33 908.72 lei.
Toate dispoziţiile de plată şi de încasare, după primirea sau eliberarea banilor se semnează

18
de casier şi pîna la transmiterea în casierie se înregistrează în registrul de evidenţă a
documentelor de încasare şi de plată. În dispoziţiile de încasare şi plată se argumentează
necesitatea întocmirii acestora şi se enumera documentele anexate. Astfel, la primirea
dispoziţiilor de încasare şi plată sau doumentelor ce le substituie, casierul este dator să verifice:
1) prezenţa şi autenticitatea semnăturii conatbilului-şef pe dispoziţia de plată sau pe
documentul de substituire a acestuia, a semnăturii de permisiune a conducătorului întreprinderii
sau a persoanelor împuternicite de aceştea;
2) întocmirea corectă a documentelor;
3) prezenţa anexelor enumerate în documente.
În cazul cînd nu este respectată măcar una din aceste cerinţe, casierul întoarce documentele
în contabilitate pentru aducerea lor în corespundere
Toate operațiunile trebuie înregistrate în Registrul de casă. Întreprinderea dispune doar de
un registru de casă. Cu mașină de casă și control este dotat fiecare punct de vânzare. La sfârşitul
zilei de muncă datele din documentele de casă se înregistrează de către casier în „Registrul de
casă”.
În Art-Vest S.A., evidenţa analitică şi sintetică a mijloacelor băneşti se ţine în registre şi
conturi contabile. Conturile analitice se utilizează pentru reflectarea detaliată a mijloacelor şi
surselor atît în valoare bănească cît şi numerică, iar conturile sintetice se folosesc pentru
reflectarea generalizată a faptelor economice în valoare bănească. Evidenţă analitică a
operaţiunilor de casă se ţine pe surse de încasare şi direcţii de utilizare a numerarului.
Informaţia primară se acumulează, grupează, sistematizează în borderouri speciale, după
care se trece în Rulajul contului, unde se acumulează informaţia necesară privind conturile
sintetice. Apoi acestea se trec in Balanța de verificare a soldurilor (anexa 8).
Evidenţa operaţiunilor privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti din caseria
întreprinderii se ţine în contul de activ 241 „Casa”. În debitul acestui cont se reflectă toate
încasările de mijloacele băneşti în casă, iar în creditul lui - plăţile de numerar. Soldul este debitor
şi reprezintă numerarul existent în caseria întreprinderii la finele perioadei de gestuine.
La contul 241 „Casa” pot fi deschise următoarele subconturi:
- 2411 “Casa în monedă naţională”
- 2412 “Casa în valută străină”
- 2413 “Numerar în casierie legat”
În cadrul întreprinderii Art-Vest S.A, este înscris doar subcontul 2411 “Casa în monedă
națională”.
Faptele economice privind debitul şi creditul contului 241 „Casa” se reflectă în registrele
analitice şi sintetice, şi se organizează pe tipuri de activităţi pentru a facilita selectarea
19
informaţiei necesare pentru întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti.
Documentele generalizatoare sunt Analiza contului (anexa 13) si Balanta de verificare a
soldurilor (anexa 8). După cum observăm, soldul final din Rulajul contului 241 coincide cu cu
soldul final din Balanta de verificare.
Tabelul . Principalele operațiuni economice corespunzatoare contului 241 “Casa”

Conturile
corespondente
Conţinutul faptelor economice Suma Anexa
Debit Credit

S-a eliberat numerar din casă pentru achitarea 31 197,67 531.1 241.1 13
salariilor angajaților conform listei de plată
nr.147 din 04.08.2017
S-au încasat mijloace bănești în casierie 273655,40 241.1 832 13
conform dispoziției de încasare
S-a eliberat numerar persoanei fizice Țurcanu 2 560,00 833 241.1 14
Valeria pentru returnarea mărfii
S-a eliberat numerar pentru rambursarea 36 000,00 412.1 241.1 15
împrumutului către CuTu Iulian
S-a eliberat numerar din casierie pentru 45 170,00 242.1 241.1
alimentarea contului Procredit Bank LEI
S-a încasat numerar de la Maximoda Grup 20 756,99 241.1 231.1 13
SRL

Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu


Capitalul propriu reprezintă sursa proprie de finanțare a activității economico-financiare
a entității și poate fi determinată ca mărimea rămasă în activele entității după scăderea datoriilor.
Conform Situațiilor financiare 2020 ale SA ,,Art-Vest”(Anexa 16), capitalul său propriu
este compus din capital social și neinregistrat în sumă de 2 969 760 lei, reserve in suma de 21
244 404 lei, profit nerepartizat al anilor precedenţi în sumă de 5 956 461 lei.
Modul de formare a capitalului social este reglementat de acte legislative ai R. Moldova
şi actele de constituirea entității. Aporturile în capitalul statutar pot fi: numerar, hîrtii de valoare
plătite în întregime, alte bunuri.
Capitalul social reprezintă valoarea totală a părţilor sociale ale proprietarilor entităţii.
Pentru generalizarea informaţiei privind situaţia şi mişcarea capitalului social este destinat contul
de pasiv 311 ,,Capital social’’.
Credit contul 311 ,,Capital social’’ – se reflectă formarea şi majorarea capitalului;
Debit contul 311 ,,Capital social’’ – mişcorarea ( anularea acţiunilor ).

20
Capital Social al intreprinderii SA ,,Art-Vest este format din Investitiile investitorilor
rezidenti ai RM în mărime de 2 969 760 mdl.
Sodul capitalului social nu se schimbă pe parcursul anului 2020 și din această cauză în
contabilitate nu se întocmesc formule contabile aferente modificării acesteia
În ansamblu rezervele entității din componenţa capitalului propriu se divizează în 3
categorii:
- Capital de rezervă – fac parte rezervele, a căror mărime, surse de formare şi scopuri de utilizare
sunt stabilite de legislaţia în vigoare. Societăţile pe acţiuni sunt obligate s-a creeze capital de
rezervă care trebuie s-ă constituie 15% din mărimea capitalului social;
- Rezerve statutare – cuprinde rezervele, a căror creare, scop şi mărime sunt prevăzute de statutul
entității ( rezerve pentru dezvoltarea producţiei entității ).
- Alte rezeve – fac parte rezervele, a căror creare nu este prevăzuta de statut, dar este efectuată
conform deciziei adunării generale a acţionarilor sau a altui organ autorizat de conducere
Pentru evidenţa acestor rezerve sunt utilizate următoarele conturi contabile de pasiv:
- 321 ,,Capital de rezervă”;
- 322 ,,Rezerve statutare”;
- 323 ,, Alte reserve”.
Profitul nerepartizat ( pierdere neacoperită ) al anilor precedenţi se reflectă în
contabilitate separat pe anul curent de gestiune şi precedent. Profitul net ( pierderea netă )
reprezintă rezultatul financiar al perioadei de gestiune după impozitare.
Evidenţa sintetică a acestora se ţine în conturile de pasiv 332 ,,Profit nerepartizat ( pierdere
neacoperită) al anilor precedenți’’ si 333 ,,Profit net ( pierdere netă ) al perioadei de gestiune’’.
În Creditul acestor conturi se reflectă creşterea profitului, iar în Debit – creşterea pierderii sau/şi
utilizarea profitului.
Este necesar de menţionat că în componenţa profitului ( pierderii ) net al perioadei de
gestiune se include datele contului 351 „Rezultat financiar total’’.
Contul dat este de pasiv,
Credit contul 351 „Rezultat financiar total’’ – reflectă valoarea totală a veniturilor pe toate
tipurile de activităţi, acumulate pe parcursul anului de gestiune;
Debit contul 351 „Rezultat financiar total’’– suma totală de cheltuieli.
În baza Situației de profit şi pierderi (anexa 16) a entității SA ,,Art-Vest” la finele anului
2020 s-a înregistrat un profit net în valoare de 1 767 392 lei.
a) Închiderea la sfîrşitul anului conturile de venituri:
Debit contul 611 „Venituri din vânzări’’ 9 092 067
lei;
21
b) Închiderea la sfîrşitul anului a conturilor de cheltuieli:
Credit contul 711. „Costul vânzărilor” 5  430 918
lei;
Credit contul 712 „Cheltuieli de distribuire” 43 476
lei;
Credit contul 713 „Cheltuieli administrative” 1  436 788
lei;
Credit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” 7 225
lei;
Reflectarea în conturi contabile a formării profitului net al perioadei de gestiune:
Debit cont 351 „ Rezultatul financiar total” 1 767 392
lei;
Credit contul 333 „Profit net ( pierdere ) al perioadei de gestiune’’ 1 767 392 lei.
Decizia de repartizare a profitului net este luată de către Adunarea generală a asociaţilor.
Profitul net poate fi folosit în următoarele scopuri:
- Acoperirea pierderii din anii precedenţi;
- Formarea capitalului de rezervă;
- Investirea în vederea dezvoltării producţiei;
- Premierea lucrătorilor.

Tema 8. Contabilitatea datoriilor


Multitudinea de relaţii cu mediul extern al întreprinderii generează situaţii cînd ea are
anumite angajamente de ordin financiar, numite datorii. Contabilitatea datoriilor se face prin
intermediul a două clase de conturi 4 şi 5, în dependenţă de termen.
Datorii – reprezintă obligaţii actuale ale entităţii ce decurg din fapte economice
anterioare şi prin stingerea (decontarea) cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire (diminuare) de
resurse care încorporează beneficii economice.
După conținutul economic Datoriile pot fi:
 Datorii financiare;
 Datorii comerciale;
 Datorii calculate (faţă de personal, privind asigurările, faţă de buget,alte datorii);

22
 Subvenţii;
 Provizioane;
 Alte datorii.
Cel mai des, în activitatea operaţională, întreprinderea în cadrul cu clienţii şi furnizorii
capătă datorii comerciale, care constau din datorii şi avansuri. Deosebirea constă în esenţa lor,
datoriile avînd un caracter pur material, avansurile fiind cu caracter nemijlocit monetar.
Orice procurare de mărfuri şi materiale la SA ,,Art-Vest” se înregistrează prin contul 521
„Datorii comerciale curente”, care are subconturile:
5211 „Datori comerciale in tara”
5212 „Datorii comerciale in strainatate”
5213 „Alte datorii comerciale”
Contul 521 ,,Datorii comerciale curente” este un cont de pasiv, în creditul acestui cont se
reflectă datoriile aferente facturilor primite de la furnizori, iar în debit - achitarea lor. Soldul
acestui cont este creditor și reprezintă datoriile curenteale entității față de furnizori la finele
perioadei de gestiune.
În contabilitatea sa SA ,,Art-Vest” a întocmit următoarele înregistrări contabile la formarea
datoriilor comerciale față de furnizori:
De exemplu, la procurarea mijloacelor fixe, în baza bonului de primire seria
nr.0000000265 din 07.08.2020 s-au inregistrat urmatoarele formule contabile (anexa 17 )
Debitul contului 1212 ,,Utilaj destinat instalarii” 22 047,50
lei;
Debitul coontului 534 ,,Datorii fata de buget” 4  409,50
lei;
Creditul contului 5211 ,,Datorii comerciale in tara” 26  457,00
lei.
Reflectarea înregistrării datoriei față de furnizor față de Apa Canal S.A. în bonului de
primire nr.0000035 din 31.01.2020 pentru servicii de apa si canalizare: (anexa 18)
Debit contul 713.8 „Cheltuieli administrative” 5 161,09
lei;
Debit contul 534”Datorii față de buget” 1  032,22
lei;
Credit contul 521.1 ,,Datorii comerciale in tara” 6 196,31
lei;

23
Debit contul 836.1 ,,Costuri refacturate” 2  079,07
lei;
Debit contul 534 ,,Datorii fata de buget” 415,81
lei;
Credit contul 521.1 ,,Datorii comerciale in tare” 2  494,88
lei.
Lunar se întocmește ,,Registrul procurărilor”(Anexa 19) unde se înregistrează toate
procurările de bunuri și servicii ce au avut loc pe parcursul lunii. Pentru luna ianuarie a anului
2020, s-a înregistrat valoarea bunurilor și serviciilor în valoare de 317 611,61 lei, TVA - 20% -
62 060,39 lei și valoarea totală a furnizărilor reprezintă 379 672,00 lei.
Lunar rulajele contului 521 „Datorii comerciale curente” sunt reflectate în Balanța de
verificare (anexa 8) cu înregistrarea soldului inițial, rulajului debitor, rulajului creditor și soldului
final.
Datoriile faţă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faţă de lucrători pentru
munca prestată, privind recuperarea cheltuielilor şi plăţilor efectuate de salariaţi în favoarea
întreprinderii etc.
Salariul reprezintă recompensa sau câştigul calculat în expresie bănească şi achitat de
entitatea – angajator în baza contractului individual de muncă pentru munca prestată sau care
urmează a fi prestată.
Salariul brut - salariul de bază la care se adaugă sporuri, indemnizaţii şi alte adaosuri la salarii.
Salariul brut fără suma totală a reţinerilor din salariu reprezintă salariul net spre plată.
În cadrul întreprinderii „Art-Vest” S.A. activează în mediu 13 angajați. Aceștia sunt
repartizați în cadrul secțiilor de vânzare, contabilitate, administrație.
Toate reţinerile se efectuează pe baza următoarelor documente justificative: fişa
personală de calcul al impozitului pe venit(Anexa 37), lista de plată.(Anexa 38)
Salarizarea lucrătorilor SA „Art-vest” se efectuează după sistemul de retribuire în acord,
astfel entitatea ține evidența timpului de munca in tabelele de pontaj.
La data angajării , lucrătorii depun o cerere de angajare, ulterior încheindu-se cu acesta
un contract de munca(Anexa 36). Angajații depun la data angajării și Cerere de acordare a
scutirilor(Anexa 35), în care se specifică tipul scutirii solicitate. Calculul salariului, venitului
impozabil, reținerilor și a impozitului pe venit se face în bază cumulativă, de la momentul
angajării sau de la începutul anului(Anexa 33).
Evidența analitica a retribuțiilor la entitate se ține pe categorii de salariați, pe feluri de
retribuții și concedii.

24
Pentru generalizarea informației privind decontările cu personalul entității, este destinat
contul de pasiv 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” În creditul acestui cont
se reflectă retribuțiile calculate, iar în debit – sumele achitate și reținute. Soldul acestui cont este
creditor și reprezintă datoriile entității față de personal privind retribuirea muncii la finele
perioadei de gestiune.
Pentru generalizarea informației privind existența și modificarea datoriilor aferente
contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală este destinat contul de pasiv 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și
medicale”. În creditul acestui cont se înregistrează apariția/majorarea datoriilor calculate privind
asigurările sociale și medicale. În debitul acestui cont se înregistrează stingerea/diminuarea
datoriilor privind asigurările sociale și medicale.
Soldul contului 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale” reprezintă suma
datoriilor privind asigurările sociale și medicale determinată în conformitate cu standardele de
contabilitate. Contribuțiile se calculează concomitent cu calcularea salariului, însă sunt
transferate către Casa Națională de Asigurări sociale trimestrial întocmindu-se Forma 4-Bass.
În funcție de tipul activității și caracterul lucrărilor, salariile se înregistrează prin formula
contabilă (anexa 20):
- Se calculează salariul lucrătorilor din secția administrativă:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative” 45  616,66
lei;
Credit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 45  616,66,66
lei.
- Se calculează contribuțiile de asigurări sociale aferent salariului personalului din secția
administrativă la cota de 23 % (anexa 21):
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative” 8211,00
lei;
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”, subcontul 5331 ,,Datorii
față de bugetul asigurărilor sociale de stat
8211,00 lei.
Din salariile personalului pot fi efectuate următoarele rețineri:
- rețineri fiscale: impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
- rețineri sociale: în bugetul asigurărilor sociale;
- diverse rețineri: avansurile la salariile acordate, avans nerestituit, rețineri pentru daune
materiale, rețineri pentru chirii, pentru procurarea bunurilor în rate, pentru servicii
comunale prestate de obiectele sociale ale entității.
25
Reținerile din salariul in luna ianuarie se reflectă în felul următor (Anexa 20):
Debit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii
Credit contul 534 ,,Datorii față de buget” 2  302,98
lei;
Credit contul 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale” 1 684,40
lei;
Credit contul 226 „Creanțe ale personalului” 2  245,86
lei.
În debitul contului 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, în afară de
rețineri, se reflectă plata salariilor prin formula contabilă (anexa 20):
Debit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 31  197,67
lei;
Credit contul 241 „Casa” 31  197,67
lei.
Pentru evidența datoriilor față de personalul entității privind alte operațiuni, cu excepția
decontărilor privind retribuirea muncii, este destinat contul de pasiv 532 ,,Datorii față de
personal privind alte operații”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor
operațiuni calculate personalului, iar în debit - achitarea și trecerea la scăderi a datoriilor față de
personal.
Soldul acestui cont este creditor și reprezintă datoriile entității față de personal aferente
altor operațiuni la finele perioadei de gestiune.
Achitarea din casă a datoriilor față de personal privind alte operațiuni, conform
decontului de avans nr 000000010 din 20.01.2020 se reflectă prin formula (anexa 22):
Debit contul 532 ,, Datorii față de personal privind alte operațiuni” 2 333,14
lei;
Credit contul 241 ,,Casa” 2 333,14
lei.
La sfîrșitul lunii, soldul creditor al contului 531.1 „Datorii salariale” reprezintă datoriile
entității față de personal privind retribuirea muncii. Acest sold se transcrie Bilanțul Contabil în
rîndul 760.
Pentru gerenalizarea informației privind datoriile față de buget aferente impozitelor și
taxelor, este destinat contul de pasiv 534 “Datorii fata de buget”. În credit se reflectă datoriile
caltulate față de buget privind impozitele și taxele, iar în debit – plățile virate efectiv. Evidența
analitică se ține pe feluri de impozite și taxe.

26
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit general de stat care reprezintă o formă
de colectare la buget a unei părți a valorii mărfurilor. TVA în contabilitate se reflectă în baza
metodei de calcul.
Înregistrarea livrărilor și procurărilor are loc în „Registrul de evidență a vinzarilor” (anexa
23) și „Registrul de evidență a procurărilor” (anexa 19). Pe baza acestor documente se
întocmește declarația privind TVA, (anexa 24) pe ultima zi a lunii următoare după perioada
fiscală. În această declarație se calculează TVA aferentă bugetului sau TVA destinată trecerii în
cont în perioada ulterioară. De asemenea, o dată cu prezentarea declarației TVA , se întocmește
Anexa la declarație. În această Anexă se reflectă: codul fiscal a furnizorului de factura fiscală,
data eliberării facturii, seria facturii fiscală, numărul facturii, valoarea totală din factură a livrării,
suma totală a TVA aferentă livrării.
În contabilitate în luna ianuarie la SA „Art-Vest” au fost înregistrate următoarele formule
contabile reflectate în contabilitate:
1) Reflectarea TVA de la livrarea mărfurilor:
Debit contul 221 ,,Creanțe comerciale”, subcontu1 2211 ,,Creanțe comerciale din țară”
Credit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 5344 ,,Datorii privind taxa pe valoare
adăugată”
2) Reflectarea sumelor TVA aferentă procurărilor de la furnizor (anexa 25):
Debit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 5344 ,,Datorii privind taxa pe valoare
adăugată” 116 634,05
lei;
Credit contul 521”Datorii comerciale curente” subcontul 5211,,Datorii comerciale in tara”
116  634,05
lei.
3) Transferarea TVA la buget din contul curent în monedă națională se reflectă prin
formula contabilă:
Debit contul 534 ,,Datorii față de buget” 90  000,00
lei;
Credit contul 242 ,, Conturi curente în monedă națională” 90 000,00
lei.
4) Achitarea TVA la buget de către contabil cu acordarea anterioară a avansului, se va
reflecta prin formula:
Debit contul 534 ,,Datorii față de buget”
Credit contul 226 ,,Creanțe ale personalului”

27
Suma TVA de plătit la buget este egală lunar ca diferența dintre suma TVA colectată și
suma TVA deductibilă. În cazul în care suma TVA deductibilă depășește suma TVA colectată
într-o perioadă fiscală, atunci diferența se raportează la următoarea perioadă fiscală și devine o
parte componentă a sumei TVA spre deducere pentru perioada viitoare.
Lunar rulajele contului 534 „Datorii față de buget” (anexa 26) sunt reflectate în Balanța
de verificare (anexa 8) cu înregistrarea soldului inițial, rulajului debitor, rulajului creditor și
soldului final.

Tema 9. Contabilitatea veniturilor


Venituri – reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorarea valorii acestora, sau a
diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu.
Veniturile se divizează în:
1. Venituri din activitatea operațională
1.1 Venituri din vânzări
1.2 Alte venituri din activitatea operațională
2. Venituri din alte activități
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate
2.2 Venituri financiare
2.3 Venituri excepționale.
Pentru contabilizarea veniturilor obținute de întreprindere din diferite activități și
evenimente în Planul general de conturi contabile este prevăzută clasa 6 „Venituri”.
Conturile din această clasă sînt conturi de pasiv.
 În credit – se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la
începutul anului sumele veniturilor constatate conform prevederilor S.N.C.
 În debit – decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul
de rezultate financiare.
Contabilitatea veniturilor din activitatea operațională 
În cadrul entității Art - Vest S.A. veniturile din vânzări include
- veniturile din vânzarea mărfurilor
- veniturile din prestarea serviciilor de locațiune
Operaţiunile ce ţin de recunoaşterea şi decontarea veniturilor din vânzări se perfectează
cu următoarele documente primare: factură fiscală; dispoziţie de încasare; Raport generalizat

28
privind rulajul mărfurilor; notă contabilă.
Generalizarea informaţiei privind veniturile din vânzarea mărfurilor, prestarea serviciilor,
precum şi operaţiunile de schimb se efectuează cu ajutorul contului 611 „Venituri din vânzări”.
În credit se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor recunoscute, iar
în debit – decontarea veniturilor acumulate la finele anului la rezultatul financiar total.
Evidenţa analitică se ţine pe venituri aferente unor tipuri concrete de mărfuri
(servicii) vândute, regiuni (locuri) de vânzare.
La SA ,,Art-Vest” înregistrarea venitului din vânzări are loc odată cu eliberarea mărfii de la
depozit către beneficiar, în baza facturii fiscale (anexa 9). Astfel, această operațiune este
reflectată în evidența contabilă prin intermediul următoarei formule:
Debit contul 221 “Creanțe comerciale” 10 762,50 lei
Credit contul 534.2 “Datorii privind taxa pe valoare adăugată” 21 52,50 lei
Credit contul 611.2 “Venituri din vânzarea mărfurilor” 12 915,00 lei
Acestea ulterior fiind înregistrare și în Registrul vânzărilor (anexa 23).
Informația generalizată privind operațiunile economice aferente contului “Venituri din
vânzări” poate fi analizată cu ajutorul documentului primar “Analiza contului 611” (anexa 27)
astfel pentru luna ianuarie 2020 avem:
Sold inițial: 0 lei
Rulaj debitor: 0 lei
Rulaj creditor:
Debit contul 231 “Creanțe privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii,,
492 864,17lei
Debit contul 832 “Incasari din vinzarea bunurilor in numerar,, 314 719,92 lei;
Sold final: 0
În “Situațiile fianciare” (anexa 16) se observă, că pe parcursul perioadei de gestiune s-a obținut
un venit din vânzarea produselor și mărfurilor în valoare de 3 205 160 lei si venituri din
contracte cu leasing 5 886 907 lei, in total inregistrind venituri din vinzari in suma de 9 092 067
lei.

29
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor
Cheltuieli - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub
formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la
diminuări ale capitalului propriu (rezultatului financiar), altele decît cele rezultate din
distribuirea acestuia proprietarilor.
Cheltuielile se divizează în:
1. Cheltuieli ale activității operaționale
1.1. Costul vânzărilor
1.2. Cheltuieli de distribuire
1.3. Cheltuieli administrative
1.4. Alte cheltuieli din activitatea operațională
2. Cheltuieli ale altor activități
2.1. Cheltuieli cu active imobilizate
2.2. Cheltuieli financiare
2.3. Cheltuieli excepționale
3. Cheltuieli privind impozitul pe venit
În cadrul entității Art - Vest S.A. costul vânzărilor cuprinde: valoarea contabilă a
mărfurilor vândute și costul serviciilor prestate de locațiune
Modul de evaluare și recunoaștere a cheltuielilor este efectuat conform stipulărilor în SNC
„Cheltuieli”.
Operaţiunile ce ţin de recunoaşterea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie se
perfectează cu următoarele documente primare: Raport privind rulajul marfurilor, factură fiscală,
bon fiscal.
Generalizarea informaţiei privind valoarea contabilă a mărfurilor, costul serviciilor prestate
se efectuează cu ajutorul contului 711 „Costul vânzărilor”. În debit se reflectă cu totul cumulativ
de la începutul anului sumele cheltuielilor recunoscute, iar în credit – decontarea lor la rezultatul
financiar total.
Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de active vândute (lucrări executate, servicii prestate),
locuri de vânzare etc.

30
În baza “Analiza contului 711” (anexa 28), remarcăm că pe parcursul lunei ianuarie costul
vânzărilor constituie:
Debit contul 711 “Costul vânzărilor” 171 782,02
lei;
Credit 217 “Marfuri” 171  782,02
lei.
La finele anului contul se creditează cu debitul contului 351.”Rezultatul financiar total
Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuielile aferente promovării şi comercializării mărfurilor
şi serviciilor. În cadrul entității aceste cheltuieli include cheltuielile de publicitate, cheltuielile de
participare la expoziții.
Generalizarea informaţiei privind cheltuielile de distribuire recunoscute are loc la contul
712 „Cheltuieli de distribuire”. În debit se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului
sumele cheltuielilor recunoscute, iar în credit – decontarea lor la finele anului la rezultatul
financiar total.
Majoritatea cheltuielilor comerciale se efectuează în legătură cu decontarea datoriilor cu
alți creditori, cât și consumul de materiale în cadrul secției comerciale. În ambele cazuri
înregistrăm formula contabilă:
Debit contul 712 ”Cheltuieli de distribuire ”
Credit contul 544 “Alte datorii curente”
Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile aferente organizării, deservirii şi
gestionării entităţii în ansamblu. În componenţa lor se includ: salariile cu contribuţii de asigurări
sociale de stat şi prime de asigurare medicală calculate personalului administrativ; amortizarea
mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale cu destinaţie administrative(Anexa 32); plata
pentru bunurile luate în leasing operaţional cu destinaţie administrativă; impozitele şi taxele
calculate conform legislaţiei în vigoare; cheltuielile de deplasare ale personalului administrativ;
cheltuielile pentru pregătirea şi perfecționarea profesională a personalului administrativ etc.
Operaţiunile ce ţin de recunoaşterea şi decontarea cheltuielilor administrative se
perfectează cu următoarele documente primare: factură fiscală, ordin de plată, tabel de pontaj,
decont de avans (Anexa 11), borderou de evidenţă a mijloacelor fixe şi de calculare a amortizării
lor etc.
Generalizarea informaţiei privind cheltuielile administrative se efectuează cu ajutorul
contului 713 „Cheltuieli administrative”. În debit se reflectă cu total cumulativ de la începutul
anului cheltuielile recunoscute, iar în credit – decontarea lor la finele anului la rezultatul
financiar total.
Evidenţa analitică se ţine pe articole, centre de apariţie a cheltuielilor şi alte direcţii
31
stabilite de politicile contabile. În cadrul contului sintetic 713 „Cheltuieli administrative” în
cadrul entitatii sunt deschise următoarele conturi analitice:
713.1 Cheltuieli cu personalul adminisrativ;
713.2 Cheltuieli privind amortizarea, intretinerea si reparatia activelor imobilizate cu
distinatie administrative;
713.6 Cheltuieli de protocol (reprezentanță);
713.8 Alte cheltuieli administrative.
Conform datelor din “Analiza contului 713” (anexa 29), am constatat că pe parcursul lunii
ianuarie 2020 au avut loc următoare cheltuieli în secția administrative:
Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 2 499,95 lei;
Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” 2 499,95 lei;
Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 2 052,52 lei;
Credit contul 541 “Datorii preliminate” 2 052,52 lei.

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 79 716,54 lei;


Credit contul 521”Datorii comerciale curente” 79 716,54 lei.

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 185 890,82 lei


Credit contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” 29,86 lei;
Credit contul 124 ”Amortizarea mijloacelor fixe” 49 571,72 lei;
Credit contul 211”Materiale” 23 745,94lei;
Credit contul 243 ”Conturi curente in valuta straina” 30,05 lei;
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea munci” 45 616,66 lei;
Credit contul 532 ,,Datorii fata de personal privind alte operatiuni” 58 685,59 lei;
Credit contul 533 „Datorii privind asigurărilesociale și medicale” 8 211,00 lei;
La alte cheltuieli din activitatea operaţională se referă cheltuielile suportate de entitate în
procesul activităţii de bază care, însă, nu fac parte din componenţa cheltuielilor administrative,
cheltuielilor de distribuire şi costului vânzărilor. În componenţa lor se includ: lipsurile şi
pierderile din deteriorarea activelor; valoarea contabilă a materialelor, OMVSD, precum şi
valorilor mobiliare curente vândute; dobânzile aferente creditelor bancare şi împrumuturilor (cu
excepţia cazurilor de capitalizare a acestora); amenzile și penalităţile calculate în favoarea terţilor
etc.
Nomenclatorul altor cheltuieli din activitatea operaţională este expus în SNC „Cheltuieli”.
În cadrul entității operaţiunile ce ţin de recunoaşterea şi decontarea altor cheltuieli din
activitatea operaţională se perfectează cu următoarele documente primare: act de inventariere
32
proces-verbal al comisiei de inventariere, factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii, contract de
acordare a creditului sau împrumutului, calcul de formă liberă, act de verificare reclamaţie
primită şi acceptată, titlu executoriu al instanţei de judecată etc.
Generalizarea informaţiei privind alte cheltuieli din activitatea operaţională recunoscute se
efectuează cu ajutorul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”. În debit se
reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor recunoscute, iar în credit -
decontarea lor la finele anului la rezultatul financiar total.
Evidenţa analitică se ţine pe articole, locuri de apariţie a cheltuielilor şi alte direcţii
stabilite de politicile contabile. În cadrul entitatii Art - Vest S.A. în cadrul contului sintetic 714
„Alte cheltuieli din activitatea operaţională” sunt deschise următoarele conturi analitice:
- Penalități
- Lipsuri inventariere
- Dobânzi aferente creditelor și împrumuturile
- Costul materiale și OMVSD vândute
- Reflectăm înregistrarea datoriilor cu alți creditori
La “Analiza contului 714” (anexa 30) observăm că pe parcursul lunei decembrie au avut loc
următoarele operațiuni economice:
Debit contul 714”Alte cheltuieli operaționale” 1 021,79 lei;
Credit contul 534 “Datori fata de buget” 1 021,79 lei.

Debit contul 714”Alte cheltuieli operaționale” 5 000,00 lei;


Credit contul 533 ,,Datorii privind asigurarile sociale si medicale” 5 000,00 lei.
Reflectăm majorarea datoriilor comerciale
Debit contul 714”Alte cheltuieli operaționale” 177,83 lei;
Credit contul 521”Datorii comerciale curente” 177,83 lei.
La finele anului de gestiune după închiderea clasei a 6 „Venituri” şi a 7 „Cheltuieli”,
acestea se reflectă în Situația de profit și pierdere , în anexa la acest raport, precum şi în nota
explicativă, unde urmează a fi prezentate metodele, aplicate pentru evidenţa veniturilor
nominalizate, precum şi suma fiecărui element semnificativ de venit.

Tema 11. Situațiile financiare ale entității


Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari
generalizatori, ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, rezultatele activităţii
33
economice obţinute în cursul perioadei de raportare a entităţii economice. Ele se întocmesc prin
calcularea, gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul
final al acesteia.
Informaţia din rapoartele financiare este necesară atât pentru utilizatorii interni, cât şi pentru
cei externi.rapoartele financiare se întocmesc şi se prezintă de entităţile care aplică sistemul
simplificat sau complet în partidă dublă.
Componenţa, conţinutul,modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare ale
entităţii sunt determinate de Legea contabilităţii, SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”,
SNC „Politici contabile,modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare ”,
alte standarde naţionale de contabilitate aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova.
În componenţa situaţiilor financiare se includ:
 Bilanţul, (Anexa 16)
 Situaţia de profit şi pierdere, (Anexa 16)
 Situaţia modificărilor capitalului propriu, (Anexa 16)
 Situaţia fluxurilor de numerar, (Anexa 16)
În funcţie de criteriile stabilite conform SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, şi
necesităţile informaţionale ale utilizatorilor, entitatea poate întocmi:
- Situatii financiare complete, care includ: bilantul, situatia de profit si pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu;
- Situatii financiare simplificate, care include: bilantul, situatia de profit si pierdere, nota
explicative;
- Situatii financiare prescurtate, care include: bilantul prescurtat, situatia de profit si
pierdere prescurtata, nota explicative;
Responsabilitatea pentru veridicitatea, plenitudinea şi oportunitatea prezentării situaţiilor
financiare o poartă conducătorul entităţii.
Conform prevederilor Legii contabilităţii, rapoartele financiare se întocmesc cu utilizarea
datelor inventarierii pentru autentificarea existenţei şi stării activelor şi datoriilor, reflectând
valoarea elementelor aferente perioadelor de gestiune curentă şi precedentă. Dacă această valoare
nu este comparabilă, datele perioadei precedente vor fi ajustate, absenţa comparabilităţii şi orice
ajustare vor fi descrise şi argumen-tate în notele explicative.
Perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare este anul
calendaristic, ce cuprinde perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepţia cazurilor
de reorganizare şi lichidare a entităţii. Prima perioadă de gestiune se consideră perioada de la
data înregistrării de stat a entităţii până la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic.
34
Data întocmirii rapoartelor financiare este ultima zi calendaristică a perioadei de gestiune, cu
excepţia cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii.rapoartele financiare, conform
prevederilor Legii contabilităţii, se semnează de către persoanele ce reprezintă conducerea
entităţii economice până în momentul pre-zentării acestora utilizatorilor
Pentru anul 2020 entitatea SA ,,Art-Vest’” au fost prezentate situatii financiare complete
(Anexa 16)
Conform art.15 Legii contabilitatii nr.113-XVI din 27.04.2007, pentru intocmirea
situatiilor financiare complete se completeaza urmatoarele anexe:
1. Bilantul;
2. Situatia de profit si pierdere;
3. Situatia modificarii capitalului propriu;
4. Situatia fluxurilor de numerar;
5. Notele la situatiile financiare.
La intocmirea situatiilor financiare este necesar sa se respecte a numita consecutivitate in
efectuarea lucrarilor, incalcarea careia poate provoca diferite erori. Potrivit pct.20 din SNC
,,Prezentarea situatiilor financiare’’, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare cuprinde
efectuarea lucarilor premergatoare intocmirii situatiilor financiare.
In lucrarile premergatoare intocmirii Situatiilor financiare intra si intocmirea inregistrarilor
contabile de corectare. Intocmirea inregistrarilor contabile de corectare este conditionata de pct.
10 subpct. 4 din SNC ,,Prezentarea situatiilor financiare”, care consta in necesitatea respectarii
principiului necompensarii care interzice compensarea reciproca a activelor si datoriilor.
In afara Situatiilor financiare si anexele la acestea de catre entitatea SA ,,Art-Vest” in anul
2020 a fost intocmita si Nota explicativa, care include:
 Informatii privind corespunderea situatiilor financiare Standardelor Nationale de
Contabilitate;
 Dezvaluirea politicilor contabile;
 Analiza activitatii economico-financiare a SA ,,Art-vest” in anul 2020.

Bilanţul prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor


existente la data raportării privind:
1) activele - resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin
din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii
economice;
2) capitalul propriu - mărimea rămasă în activele entităţii după scăderea datoriilor;

35
3) datoriile - obligaţii actuale ale entităţii provenite din fapte economice trecute a căror
stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.()
Prin datele ce le contine, bilantul contabil trei functii principale:
Prin intermediul bilantului contabil se asigura o reprezentare a patrimoniului,pornind de la partile
sale componente catre caracteristicile in ansamblu. Bilantul grupeaza si sistematizeaza trasaturile
comune si generale ale structurii de patrimoniu. Elementele bilantului contabil, atit cele de activ,
cit si cele de pasiv, se grupeaza dupa anumite criterii, formind o structura bine determinata a
bilantului.
Situatiile financiare la intreprinderea SA ,,Art-Vest” situatiile financiare sunt intocmite in
baza urmatoarelor principii de baza:
 Continuitatea activitatii;
 Contabilitatea de angajamente;
 Separarea patrimoniului si datoriilor;
 Necompensarea;
 Consecventa prezentarii.
Aprobarea, semnarea si prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2020 a avut loc pe
30 martie 2021, in forma electronica prin intermediul portauui www.fisc.md in termenele
prevazute de legislatia in vigoare. (Anexa 16)
De asemenea este necesar de menționat, că entitatea iși tine evidența contabilă în
conformitate cu toate prevederile, și prezintă regulat ( la perioada de raportare) dările de seamă
respective: TL13 (anexa ), IPC18 (anexa 31), TVA12(anexa 24).

ÎNCHEIERE
Sintetizând datele raportului privind practica în producție, putem concluziona următoarele:
1. La S.A. „Art-Vest” organizarea contabilității se face conform cerințelor „Legii
contabilitatii”; standardelor naționale de contabilitate și nu în ultimul rând prin planul general de
conturi contabile, actelor normative și legislative în vigoare;
2. Documentele primare sunt întocmite conform legislației în vigoare, cu respectarea

36
elementele obligatorii, pe suport de hârtie. Registrele generalizatoare, cum ar fi Registrul de
casă, Registrul privind rulajul mărfurilor (sunt transpuse în politicile contabile), Registrul
procurărilor și vânzarilor se întocmesc pe suport de hîrtie, iar registrele contabile: Analiza
contului, Balanța de verificare, - în mod electronic.
3. Fiecare operațiune din cadrul întreprinderii este confirmată documentar, de aceea
abateri nu se depistează.
4. Evidența contabilă se ține în mod automatizat, cu ajutorul soft-ului
1C:Întreprindere.8.3.
5. Particularitățile ținerei evidenței contabile în SA „Art-Vest” constau în: metoda
calculării amortizării mijloacelor fixe este liniară, ținerea evidenței mărfurilor este
valoric
Pentru efectuarea unor calcule specifice, se ține cont de aplicarea actelor normative:
a. Contabilizarea rezultatelor inventarierii are loc în corespundere cu Regulamentul privind
inventarierea ;
b. Calculul drepturilor salariale este conform Legii salarizării și Hotărârii de Guvern privind
cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real;
c. Operațiunile de casă sânt ținute conform Normelor pentru efectuarea operaţiunilor
de casă în economia naţională a Republicii Moldova;
f. Operațiunile bancare se efectuează conform Regulamentul cu privire la transferul de credit.
În urma studierii detaliate a întrepriinderii, a genurilor de activitate, a modului de
organizare a contabilității pot să menționez că întreprinderea nu are numai scopul de obtinere a
venitului ci și satisfacerea necesității consumatorului, în ceea ce privește prestarea serviciilor și
vânzarea mărfurilor.
În prezentul raport efectuat în cadrul practicii de producție la S.A. „Art-Vest”, au fost
examinate toate compartimentele posibile conform programei. Contabilul s-a dedicat în
întregime procesului de producție, îndrumându-mă mereu pe calea cunoștințelor. Sunt sigură că
experiența trăită în cadrul companiei mă va urmări mult timp, va fi un imbold în marcarea
traseului profesional.

37
Anexe

Anexa 1

38
39
40
Anexa 2

41
Anexa 3

42
Anexa 4

43
Anexa 5

44
Anexa 6

45
Anexa 7

46
Anexa 8

47
48
49
50
Anexa 9

51
Anexa 10

52
Anexa 11

53
Anexa 12

54
55
56
57
Anexa 12

58
Anexa 14

59
Anexa 15

60
Anexa 16

61
62
63
64
65
66
Anexa 17

67
Anexa 18

68
Anexa 20

69
70
Anexa 20

71
Anexa 21

72
Anexa 22

73
Anexa 23

74
75
76
Anexa 24

77
78
79
Anexa 25

80
Anexa 26

81
Anexa 27

82
Anexa 28

83
Anexa 29

84
Anexa 30

85
Anexa 31

86
87
88
Anexa 32

89
Anexa 33

90
Anexa 34

91
Anexa 35

92
Anexa 36

93
94
95
96
97
98
99
100
Anexa 38

101

S-ar putea să vă placă și