Sunteți pe pagina 1din 18

RAPORT DE PRACTICA

TEMA: Organizarea activitatii la SC.ACCERR EXPERT.SRL,Suceava NUMELE SI PRENUMELE STUDENTULUI: Babiuc (Sava) Lenuta ANUL SI SPECIALIZAREA: Anul I,Economie si afaceri internationale UNIVERSITATEA SI FACULTATEA: Stefan cel Mare,Stiinte Economice si Administratie Publica PERIOADA STAGIULUI DE PRACTICA: 03.06.2013-16.06.2013 DENUMIREA ORGANIZATIEI GAZDA: SC.Accerr Expert.SRL NUMELE SI PRENUMELE TUTORELUI: Luntrasu Elena (economist) NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC RESPONSABIL: Profesor Doctor Gabriela Prelipcean

Tema nr.1: Prezentarea si caracterizarea firmei-analiza mediului de afaceri al firmei SC.Accerr Expert. SRL Suceava SC.Accerr Expert SRL, are sediul social in Suceava, str.Universitatii, nr.19, Bl.B, Sc.A, Ap.1, Et.1, CUI 12 870320 nr. de inregistrare la Registrul Comertului J33/150/2000.Societatea isi desfasoara activitatea la sediul central, are ca obiect principal de activitate: Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal COD CAEN 6920.Societatea are un capital social in suma de 2500 RON, impartit in 250 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Asociatii societatii sunt: - Dna. Muntean Elena Doina care detine un procent de 52% din capitalul social. - Dl. Chichifoi Adrian care detine un procent de 48% din capitalul social. Societatea desfasoara activitate in domeniul prestarii de servicii de contabilitate, aceasta fiind autorizata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Totodata aceasta societate functioneaza pe baza unor politici contabile care se aplica impreuna cu legislatia specifica domeniului de activitate si prevederile contractelor comerciale si de finantare incheiate. Unele dintre aceste politici sunt urmatoarele: - Principiul contabilitii de angajamente; - Principiul continuitii activitii;
- Principiul

permanenei metodelor;

- Principiul prudenei; - Principiul independenei exerciiului;


- Principiul

evalurii separate a elementelor de active i de datorii;

- Principiul intangibilitii; - Principiul necompensrii; - Principiul prevalenei economicului asupra juridicului; - Principiul pragului de semnificaie; Societatea realizeaza 1operatiuni de inregistrare a activitatilor contabile in conformitate cu prevederile Legii82/1991 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si a codului fiscal. O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
1

Manualul de politici contabile al SC Accerr Expert SRL Suceava;


2

O.M.F.P. nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile; O.M.F.P. nr. 2.382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile; O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune; O.M.F.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 571 cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea are incheiate contracte cu un cabinet practician de insolventa prin care tine evidenta firmelor aflate in procedura generala de insolventa. Tema nr.2: Organizarea activitatii la SC Accerr Expert SRL Suceava Organizarea si conducerea contabilitatii se desfasoara astfel, societatea organizeaza si conduce contabilitatea financiara, potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si contabilitatea de gestiune conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. Contabilitatea financiara asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului. In cadrul societatii contabilitatea se organizeaza si se conduce prin compartiment distinct, condus de catre directorul economic, contabilul sef. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor se face utilizandu-se sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico financiare se efectueaza lunar. Inregistrarea operatiunilor in Registrul Jurnal si Cartea Mare se efectueaza la aceleasi perioade. n cadrul societii contabilitatea se organizeaz i se conduce prin compartiment distinct condus de ctre directorul economic, contabilul-ef. Activitatea in cadrul societatii SC Accerr Expert SRL se desfasoara pe baza unei organigrame:

Organigrama

Director

Economist

Economist

Jurist Compartiment Juridic

Curier Compartiment Secretariat

Compartiment Contabilitate

Conform organigramei prezentate ulterior, regasim urmatoarele functii: Director, Economist (2), Jurist, Curier. In cele din urma voi prezenta cateva responsabilitati si sarcini a fiecarei functii in parte,functia de director(Anexa 1): 1.Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie - Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia - Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri - Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare - Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social - Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei - Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei - Asigura o buna imagine a firmei pe piata - Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate - Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei
4

5. Asigura managementul firmei - Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei - Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine - Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine - Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei - Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor - Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice - Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza - Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei; Functia de economist, are la randul ei responsabilitati si sarcini, aceste fiind(Anexa nr. 2): 1. tinerea evidentei contabile pentru clienti in sensul in care asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni; -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont; -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa; -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor; -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni; -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR). 2 .Intocmeste lunar situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste lunar lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei; -Intocmeste lunar balante de verificare pentru clienti; -Intocmeste lunar liste de avansuri din trezorerie; - informeaza directorul cu privire la situatia clientilor; - ia masuri pentru informarea administratorilor societatilor cliente despre eventualele anomalii ori probleme ce trebuiesc corectate; - intocmeste lunar state de plata, deconturi lunare, Revisal declaratia 112, declaratia 100, declaratii recapitulative la luna , trimestru, semestru si an, dupa caz. 3.Legat de disciplina muncii, raspunde de: - imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; - pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
5

- utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; - respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. 4.Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. 5.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. 6. Asigurarea dialogului cu echipa de economisti din societate; -urmarire situatii financiare; -colaboreaza la intocmirea situatiilor financiare si contabile la nivel de societate; -colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile; -alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului. Functia de jurist are urmatoarele responsabilitati si sarcini(Anexa nr. 3): Atributii si responsabilitati: - intocmirea rapoartelor si tuturor actelor procedurale in dosarele de insolventa; - actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora; - conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; - vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); - promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; - reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; - promovarea cailor de atac (apel, recurs); - definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; - indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; - acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia. Iar in cele din urma functia de curier(Anexa nr. 4): - trimite catre institutiile statului documente emise de societate si societatile din portofoliu - transporta documente si corespondenta - primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul societatii - ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari; - primirea persoanelor care doresc sa ia legatura cu conducerea, asigurarea de protocol; - tehnoredactare de documente dispuse de conducere in limita cunostintelor - ridicarea si transportarea documentelor la /si de la/ parteneri - transportul materialelor necesare activitatilor de protocol - cumpararea timbrelor postale - primirea si transmiterea coletelor - raspunde administrativ pentru siguranta trimiterilor - raspunde administrativ si material asupra valorilor manipulate in timpul programului - asigura curatenia in incinta unitatii - alte servicii dispuse de conducere

Tema nr.3: Prospectarea pietei in domeniul de activitate al SC Accerr Expert SRL.Suceava Principalul domeniu de activitate al SC. Accerr Expert SRL Suceava, este prestarii de servicii de contabilitate. Inainte de incheierea oricarui contract intre firma si posibilul client, acesta trebuie sa completeze o fisa de caracterizare a clientului (Anexa nr.5), prin intermediul careia SC. Accerr Expert Suceava, obtine o cunoastere globala a intrprinderii (posibilul client), a evolutiei sale recente cat si a mediului sau inconjurator, in scopul asigurarii ca conturile anuale dau o informatie coerenta si credibila. In urma informatiilor colectate profesionistul contabil are capacitatea de a define caracteristicile misiunii:natura, volumul, nivelul lucrarilor necesare, stabilirea bugetului necesar(timp, bani), redactarea contractului de prestari servicii(Anexa nr.6). Societatea SC. Accerr Expert SRL este o societate care presteaza servicii in cadrul domeniului de activitate contabilitate. Costul serviciilor va fi mai mic sau egal cu cel de pe piata, insa calitatea serviciilor oferite de noi va fii net superioara fata de cea a altor firme concurente. Atragerea clientilor se face pe baza de credibilitate,referinte, si prestigiul dobandit de firma, dar nu in cele din urma si de recomandarea actualilor clienti. Conform rezultatelor cercetarilor, piata pe care activeaza este in crestere, desi inflatia creste, societatea SC. Accerr Expert SRL Suceava, trateaza si de societati aflate in procedura de insolventa. Piata aleasa de societate este o piata constanta deocamdata in tara noastra. Firma nu este unica, care presteaza asemenea servicii in raza municipiului, pe baza seriozitatii cu care tratam serviciile prestate, speram la atragerea a mai multi clienti. Tema nr.4: Organizarea activitatii de relatii cu clientii la SCAccerr Expert SRL Suceava In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, profesionistul contabil intocmeste si actualizeaza pentru fiecare dintre clientii sai: - Un dosar permanent, care cuprinde toate informatiile necesare asupra intreprinderii cliente, care se refera atat la misiunile in curs, cat si la cele urmatoare; - Un dosar anual, care centralizeaza toate documentele de lucru ce se refera la conturile anuale ale exercitiului financiar respectiv. Conform contractelor incheiate, clientii trebuie sa respecte anumite termene pentru depunerea actelor la firma de contabilitate in vederea prelucrari lor, iar responsabilitatea intocmirii contabilitati primare le revine acestora. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se efectueaza lunar, clientii avand obligatia sa puna la dispozitia firmei de contabilitate, toate documentele activ economice cum ar fi: - Facturi - Niruri - Avize - Chitante - Bonuri de productie - Bonuri de consum - Ordine de plata - Pontaj Documentele sunt preluate de firma de contabilitate de la clienti pe baza unui proces verbal de predare-primire unde se numeroteaza toate documentele in ordine cronologica si sistematica. Pe baza documentelor primite de la clienti,2 lunar se intocmesc situatii si rapoarte financiarcontabile si se verifica corelarea acestora:
2

Standardul professional nr. 21- Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, Editia a-II-a, revizuita si adaugata, Editura CECCAR, 2007;
7

- intocmirea lunara a listei facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei; - intocmirea lunara a listelor de avansuri din trezorerie; - informarea administratorilor societatilor cliente despre eventualele anomalii ori probleme ce trebuiesc corectate; - intocmirea lunara a statelor de plata, deconturi lunare, revisal declaratia 112(Anexa nr. 7), declaratia 100(Anexa nr.8), declaratii recapitulative la luna, trimestru, semestru si an, dupa caz. In momentul in care societatea preia un client, care a beneficiat de serviciile unui alt coleg expert in domeniu, normele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prevad tinerea unor corespondente intre cei doi colegi experti, prin cadrul unei corespondente(Anexa nr.9). Tema nr.5: Analiza mediului de afaceri in vederea extinderii SC Accerrr Expert SRL Suceava Inainte de a constitui analiza comparativa a mediului de afaceri in Romania cu tarile membre UE dar si non-membre trebuie sa definim mediul de afaceri. Ansamblul reglementrilor si valorilor juridice, administrative, morale, etice, care alctuiesc cadrul extern de nfiintare si functionare ntr-o tar sau ntr-o anumit zon, reprezint mediul de afaceri corespunztor ariei respective. Europa Central si de Est este o parte important a Europei care datorit transformrilor cu care s-a confruntat ultimul deceniu are un impact semnificativ asupra afacerilor europene. Tranzitia catre economia de piata a acestor tari in pofida costurilor sociale ridicate, a avut drept rezultat deschiderea unei mari regiuni economice caracterizata de piete libere si de crearea rapida de firme noi. Cu toate acestea diferentele fata de Europa Occidentala sunt inca mari din punct de vedere a gradului de dezvoltare economica, a puterii de cumparare a standardelor de viata, a tehnologiei, a culturii, implicind necesitatea tratarii lor in mod separat. Dup 1989, desi toate informatiile politice si-au declarat intentia de a crea n Romnia un mediu de afaceri atractiv si moral, care s favorizeze dezvoltarea economic, atragerea capitalului strin competitiv si ncurajarea acelui autohton, care s genereze progres si prosperitate pentru cetteni, desi s-au fcut eforturi considerabile, se poate afirma c situatia actual nu este pe deplin multumitoare. Una din caracteristicile definitorii ale evolutiei mediului de afaceri la scar modial n a doua jumtate a secolului al XX-lea este tendinta de trecere de la internationalizare la globalizarea vietii e conomice. Rezultatele activitatii la nivel macroeconomic 3intr-o perioada determinata, de regula un an, obtinute de catre toti agentii economici din economia nationala, se reflecta cifric si cantitativ prin indicatori sintetici. Indiferent de natura rezultatelor (bunuri materiale si servicii) si fluxurilor din economia nationala, acesti indicatori se calculeaza numai in expresie valorica, prin intermediul preturilor si tarifelor. Pentru o analiza macroeconomica a economiei,economisti studiaza si compara anumitii indicatori . In baza acestor indicatori starea macroeconomica curenta a unei natiuni poate fi destul de complet descrisa de : -nivelul si rata cresterii productiei totale si per persoana; -gradul de ocupare a fortei de munca rata somajului;

Mester, L., (2007), Comertul international, Editura Economica, Bucuresti.


8

-rata inflatiei; -rata dobnzii; -balanta de platii-productia si venitul. Avand in vedere ca in Romania ca si in restul Europei, sa instituit criza economica, multe societati private si de stat, nu au posibilitatea dezvoltari si continuari activitatii, astfel ajung in situatia intrari in procedura de insolventa. Societatea SC. Accerr Expert SRL Suceava, beneficiaza de un contract cu un cabinet practician de insolventa, si pe viitor societatea vizeaza deschiderea unor noi birouri de contabilitate si in alte judete, chiar si contractarea cu alti practicieni in insolventa pentru a colabora in vederea intocmiri contabilitati societatilor aflate in insolventa. Tema nr.6: Alternative de dezvoltare a afacerii si demonstrarea relevantei acestora la SC Accerr Expert SRL Suceava Pe viitor societatea SC. Accerr Expert SRL Suceava, vizeaza sa efectueze si activitati de cenzurat. Legea , 4reglementarile si Codul etic impun cenzorului(expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare) sa manifeste nu numai o atitudine de independenta a rationamentului profesional, dar si o independenta comportamentala care sa ii permita efectuarea misiunii sale cu integritate si obiectivitate. El trebuie sa fie liber de orice legatura reala care ar putea fi interpretata ca o constrangere a integritatii si obiectivitatii sale. Trebuie, de asemenea, sa se asigure ca si colaboratorii sai respecta regulile de independenta. Calificarile si conditiile necesare exercitarii profesiei de expert contabil si contabil autorizat sunt definite prin reglementarile legale, inclusiv cele privind activitatea de cenzor. Cenzorii isi completeaza si isi actualizeaza permanent cunostintele, asigurandu-se, ca nivelul de competenta corespunde naturii si complexitatii misiunii. Atat la nivelul societatii de expertiza contabila, cat si la nivelul unui mandat de cenzor trebuie definite si puse in lucru politicile si procedurile de control de calitate. Punerea in aplicare a politicilor si procedurilor controlului calitatii de catre cenzori trebuie sa asigure realizarea mandatului lor in conformitate cu normele nationale elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Politicile si procedurile generale de control al calitatii lucrarilor, proprii societatilor/cabinetelor de expertiza contabila, trebuie explicate personalului intr-o forma care sa permita o asigurare rezonabila ca acestea sunt intelese si aplicate. Cenzoratul presupune cunostinte multidisciplinare si este in general o activitate care se desfasoara in echipa. Obiectivele politicilor de calitate adopate de catre echipa de cenzori aleasa sau numita conform Legii societatilor comerciale sau adoptate de cabinet sau de societatea de expertiza contabila sunt urmatoarele: 1. Exigente profesionale; 2. Aptitudini si competente; 3. Delegarea, conducerea, supravegherea si revederea lucrarilor. Cenzorii trebuie sa respecte caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor lor si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand au fost autorizati in mod expres in acest scop sau daca au obligatia legala sau profesionala sa faca aceasta divulgare(de pilda, denuntarea unei infractiuni). In acest sens, textele legale sau reglementare sunt explicite si trebuie indeplinite intocmai. Astfel:
4

Standardul professional nr. 23- Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, Editia a-II-a, revizuita si adaugata, Editura CECCAR, 2007;
9

Legea societatilor comerciale, prevede: Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia executarii mandatului lor. Normele profesionale elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in cadrulNormelor generale de baza aplicabile tuturor misiunilor stabilesc ca norma de comportament profesional o norma distincta a secretului professional si confidentialitatii. Codul etic national al profesionistilor contabili prevede ca este in interesul publicului si al profesiei sa fie definite normele profesiei referitoare la confidentialitate sis a se dea indrumari referitoare la natura si intinderea obligatiei de confidentialitate si la situatiile in care va fi permisa sau ceruta dezvaluirea informatiei dobandite in timpul prestarii serviciilor profesionale. Normele profesionale ale CECCAR precizeaza referintele necesare confidentialitatii stabilite pentru fiecare tip de misiune.

MISIUNEA GENERALA

OBIECTIVE

Misiunea generala de cenzurat se compune din patru misiuni: O misiune de audit conducand la certificarea ca conturile raspund calificativelor legale de regularitate, de sinceritate si de fidelitate a imaginii; Misiuni specifice de verificare ce intervin in cadrul misiunii de certificare; Misiuni particulare legate de realizarea anumitor operatiuni;

O misiune de comunicare a opiniilor cenzorului organismelor si persoanelor desemnate prin lege.

Cenzorul nu poate sa intocmeasca acte de gestiune, sa exprime judecati de valoare asupra conducerii gestiunii

10

SECRETUL PROFESIONAL

CENZORUL SI COLABORATORII SAI RASPUND PENTRU INFORMATIILE OBTINUTE IN EXERCITIUL FUNCTIUNII

Transmiterea directa a documentelor sau a informatiilor catre tertiLIMITATA Atentie la conversatiile din locurile publice si la protejarea dosarelor

Tema nr.7: Dimensiunea internationla a managementului financiar al firmei SC Accerr Expert SRL Suceava In legatura cu dezvoltarea afacerilor internationale cu servicii, practica de comert international arata ca cele mai mari succese se obtin in domeniile sau de firmele care-si pot permite sa-si bazeze strategiile pe un comportament activ si acestea sunt cele care au realizri la nivelul tehnicii mondiale i mai mult, pot juca, daca nu in permanen, cel putin in anumite perioade rolul de lider, cu inovatiile pe care le realizeaza (Porter, 1998). Comportamentul anticipativ este, de asemenea, oportun deoarece asigura adoptarea unei strategii corespunzatoare in special in cazul unor unitati care au depasit stadiul comportamentului pasiv, doresc sa-si consolideze pozitia pe piata internationala si se pregatesc sa treaca la un comportament activ. Alternativele de dezvoltare depind de caracteristicile mediului in care isi desfasoara activitatea diferind pe o piata in expansiune, fata de una care se afla in faza de maturitate sau regres. De subliniat este ca pe piata mondiala, nici o strategie nu poate minimiza toate riscurile si acoperi toate segmentele. Astfel,

11

selectia strategiilor5 incepe cu un proces de evaluare a combinatiilor de riscuri si oportunitati si alegerea setului care poate oferi cel mai bun echilibru intre cheltuieli si profituri. Referitor la intrarea pe o piata straina, principalele alternative strategice pe care le pot folosi, inclusiv firmele mici i mijlocii, sunt (WTO, 2004; Ioncic, 2003): infiintarea unei reprezentante proprii in cadrul pietei straine. Aceasta metoda este utilizata de catre companiile care ofera servicii bine-cunoscute ; crearea unui parteneriat strategic cu o firma locala. Este una din modalitatile cele mai rapide de penetrare a unei piete straine. Ea prezinta avantajul ca partenerul din tara gazda contribuie cu cunostinte despre piata si alte conditii locale ( inclusiv contactele cu autoritile). In orice parteneriat exista, insa, un risc considerabil deoarece partile pot sa nu fie de acord cu scopurile sau metodele. Intr-o astfel de situatie, partenerul minoritar va pierde. O pozitie majoritara, sau cel putin egala, ofera mai multa protectie, aceasta depinzand si de mediul legal local. Oricum, potentialii parteneri trebuie investigati cu multa grija. Pe scurt, parteneriatul trebuie sa fie abordat ca un mariaj care se vrea lung si fericit.

Tema nr.8: Mijloace, instrumente si modalitati de plata, masuri asiguratorii contra riscurilor( valutare si de pret). Societatea SC. Accerr Expert SRL Suceava, are clienti care efectueaza operatiuni intracomunitare atat de prestari servicii externe cat si achizitii de materiale. Aceste achizitii de materiale si prestari de servicii cat si livrarea, se declara prin declaratia 390 conform (Anexa nr.10). Societatea care achizitioneaza sau care livreaza aceste servicii trebuie sa detina un cont bancar prin care se efectueaza aceste plati sau incasari. Datorita faptului ca , intre momentul expedierii marfurilor si cel al incasarii valorii acestora exista o diferenta de timp si spatiu considerabila , fiecare parte contractanta urmareste , in timpul negocierilor sa castige garantii cat mai multe , exportatorul ca va incasa la timp contravaloarea marfurilor iar importatorul ca va primi la timp cantitatea de marfuri solicitata la pretul si parametrii calitativi stabilite in contract . In practica economica actuala , in afacerile economice internationale sunt utilizate o serie de mijloace , instrumente si tehnici de plata menite sa acorde partenerilor de afaceri garantii, n functie de gradul de cunoastere si incredere existent intre acestia . In principiu se poate spune ca : "in conditiile in care renumele importatorului este mai solid cu atat exportatorul va avea nevoie de mai putine garantii inainte de a livra marfurile". Acest renume se castiga dupa eforturi sustinute ale tuturor factorilor implicati ( de decizie si executie ) pe parcursul mai multor ani sau chiar decenii. Adoptand o uniformizare , pe plan mondial , in ceea ce priveste utilizarea mijloacelor , instrumentelor sau tehnicilor de plata , forurile interntionale ce activeaza in domeniu au vizat si vizeaza in continuare reducerea riscurilor majore tinand cont de faptul ca o eliminare totala a acestora nu este posibila din punct de vedere practic. Cele mai utilizate mijloace , instrumente si tehnici de plata , in tranzactiile economice internationale sunt : valutele , monedele internationale , cambia( trata ) , biletul la ordin , cecul , in ultima perioada de timp a luat amploare si cardul , iar ca tehnici de plata, merita amintite
5

Prelipcean, G., (2001) Relatii economice international, Editura Universitatii Suceava;


12

incasso documentar si creditele documentare( in variantele : acreditiv documentar si scrisoare de credit comerciala ). Valutele sunt monede nationale care au urmatoarele caracteristici : - putere de plata; - se bucura de o larga circulatie; - pot fi constituite de rezerva si in alte tari decat in tara emitenta . Valuta care se prezinta sub forma de bancnote sau monezi poarta denumirea de valuta in numerar iar cea disponibila intr-un cont bancar - valuta in cont . In functie de modul in care valuta in cont a fost depusa in banca, intalnim : - valuta in cont la vedere; - valuta in cont la termen . Societatea are incheiate polite de asigurare de risc profesional pentru fiecare salariat in parte. Aceasta se face pentru fiecare loc de munca in parte (angajati care sunt expusi acelorasi riscuri, avand activitati similare sau apropiate) sau doar pentru locurile de munca cu risc de accidentare ridicat. Evaluarea riscurilor este structurata astfel incat sa permita: - identificarea pericolelor existente si evaluarea riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale; - evaluarea riscurilor in scopul selectarii masurilor optime de prevenire; - ierarhizarea masurile adoptate; - stabilirea prioritatilor de actiune, si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor; - asigurarea ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare; - supravegherea masurilor de prevenire/protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, care sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

Tema nr.9: Rentabilitatea si eficienta afacerii firmei SC Accerr Expert SRL Suceava O apreciere cat mai corecta si mai relevanta a situatiei financiare a unei societati, impune necesitatea utilizarii unor instrumente de masurare a rezultatelor susceptibile s traduca realitatea economica si financiara desfasurate intr-o maniera mai semnificativa decat cea oferita de indicatorii contabili obisnuiti. 1. Analiza cifrei de afaceri Cifra de afaceri reprezinta unul dintre obiectivele strategice ale intreprinderii pentru ca este criteriul major dupa care se judeca performantele intreprinderii in mediul concurential in care aceasta activeaza. Cifra de afaceri reflecta rezultatul global al unei perioade de gestiune. Reprezinta principalul indicator al activitatii firmei si exprima veniturile obtinute din prestarea de servicii. Societatea SC Accerr Expert SRL Suceava, detine la sfarsitul luni decembrie 2010 o cifra de afaceri de 89.350 lei. Iar la finele exercitiului contabil din 2011, adica in decembrie inregistreaza
13

o cifra de afaceri de 100.450 lei, ceea ce ne arata o crestere eficienta a profitului societatii. La finele anului 2012, care reprezinta si finele exercitiului financiar al societatii, se inregistreaza o scadere a profitului de 89.927 lei. Tabel nr.1 Cifra de afaceri al SC Accerr Expert SRL Suceava, pe ultimi trei ani si repartizata pe trimestre(reprezentat in fig. 1). Trimestru I II III IV 2010 16.450 35.500 60.850 89.350 2011 26.500 54.150 75.850 100.450 2012 24.777 46.277 68.177 89.927

Figura nr. 1, Graficul cifrei de afaceri pe anii 2010,2011,2012;


120,000 100,000 80,000 2010 60,000 40,000 20,000 0 trim 1 trim2 trim3 trim 4 2011 2012

In urma, reprezentari grafice, observam o crestere semnificativa in trimestrul al patrulea al fiecarui an. 2. Indicatori de rentabilitate a companiei 1. Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, si masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut. Daca in cazul rotatiei activelor totale este vorba de cati lei de vanzari se obtin de pe urma unui leu de active, rentabilitatea activelor arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active. Se poate spune ca este un indicator mai important si mai complet, pentru ca scopul final al oricarei afaceri este obtinerea de profit. De altfel, plecand de la formula sa, "profit net" / "active totale", rentabilitatea activelor se poate descompune, rezultand formula ROA = "rotatia
14

activelor" * "marja neta" ((cifra de afaceri / active totale) * (profit net / cifra de afaceri), unde cifra de afaceri se simplifica si rezulta chiar formula initiala a ROA). Folosind aceasta descompunere se pot trage concluzii si se pot lua masuri atunci cand se doreste maximizarea rentabilitatii activelor. Cunoscand faptul ca rotatia activelor si marja neta sunt in general invers proportionale, se poate trage usor concluzia ca rentabilitatea activelor tinde sa se mentina in aceleasi limite indiferent de domeniu. Formula de calcul rentabilitatea activelor: Profit net / Active totale 2010: 3225/14.995=0,22 2011: 10037/24992=0,40 2012: 3400/33992=0,10 2. In opinia multor economisti, ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii. O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o. Privind la formula indicatorului, ne putem da seama usor ca cele doua metode prin care ROE poate fi crescuta sunt marirea profitului in conditiile pastrarii aceluiasi capital propriu sau micsorarea capitalului propriu in conditiile aceluiasi profit net. In cea de-a doua situatie nu este vorba neaparat de micsorarea in termeni nominali a capitalului propriu, ci de micsorarea ponderii acestuia in activul total. O companie cu un grad mare de indatorare si cu un grad mic de finantare din banii actionarilor va avea, in general, o rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii decat una care se finanteaza mai mult de la actionari. Avantajul este obtinerea unui profit mai mare pe seama aceleiasi investitii din partea actionarilor, insa dezavantajul este riscul mai mare pe care il da o dependenta ridicata de datorii. Formula de calcul pentru rentabilitatea capitalurilor proprii: Rezultat net / Capitaluri proprii 2010: 3225/11706=0,27 2011: 10037/15997=0,63 2012: 3400/18992=0,18 3.Rotatia activului total este o masura a eficientei utilizarii activelor. Rotatia activului total se masoara ca raport intre cifra de afaceri neta si totalul activelor companiei, si inseamna de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cati bani rezulta intrun an din utilizarea unor active de o anumita valoare (sau cati lei de vanzari rezulta dintr-un leu de active). In general, sectoarele caracterizate de o rata de rotatie a activelor mai mare au o marja de profit mai mica si invers, cele cu marje de profit mai ridicate au rate de rotatie a activelor mai mici.
15

De exemplu, o companie din domeniul telefoniei mobile opereaza cu marje de profit destul de mari raportat la cifra de afaceri, insa rotatia activelor este redusa, din cauza activelor imobilizate foarte mari necesare intr-o asemenea activitate. In schimb, un lant de hipermarketuri are marje de profit foarte reduse, insa are o rotatie a activelor mult mai mare. Formula de calcul pentru rotatia activului total: Cifra de afaceri / Total active 2010: 89350/14955=5,975 2011: 100450/24992=4,019 2012: 89927/33992=2,645 4.Rotatia creantelor este o masura a eficientei cu care compania isi utilizeaza activele, in acest caz creantele catre clienti. O valoare mai mare a acestui indicator semnifica fie ca firma in cauza foloseste foarte putin vanzarile pe credit, majoritatea clientilor facand plata pe loc, fie ca reuseste sa isi colecteze creantele cu o eficienta crescuta. O rotatie mica a creantelor inseamna in mod normal ca firma are probleme in a le colecta in timp util, iar efectele sunt ingreunarea activitatii, aparitia unor probleme de lichiditate si un volum al productiei si mai ales al vanzarilor mai mici decat potentialul. La fel ca si la alti indicatori, valoarea optima depinde de sectorul de activitate. Exista sectoare, cum ar fi dezvoltarile imobiliare, unde creantele sunt pastrate mai mult timp, ceea ce duce la o rotatie scazuta a acestora, fara sa aiba efecte negative asupra activitatii. Formula de calcul pentru rotatia creantelor: Cifra de afaceri / Creante 2010: 89350/12390=7,212 2011: 100450/25043=4,011 2012: 89927/31000=2,90 Tema nr.10: Propuneri privind imbunatatirea activitatii firmei SC Accerr Expert SRL Suceava Romania, la ora actuala, trece la un nou mod de organizare socio-politica. Practic, se incearca, prin intermediul a numeroase si complexe programe, dezvoltarea activitatii intreprinzatorilor. In Romania, datorita mentalitatii conservatoare a populatiei, datorita lipsei de experienta in domeniul afacerilor, datorita neintelegerii pe deplin a ceea ce este o economie de piata, aceste programe intampina numeroase greutati. Unul dintre subiectele cele mai dezbatute si controversate la ora actuala este modul in care o tara este apta sa se dezvolte. Se doreste o dezvoltare rapida, sigura si la nivelul unor tari precum: Germania, Anglia, SUA, sau alte tari dezvoltate. Incercam si ne zbatem sa-i ajungem din urma. Analizand activitatea de promovare a SC Accerr Expert SRL Suceava se desprind cateva concluzii mai importante, care vor fi prezentate in continuare. Nu este desfasurata o activitate de promovare bazata pe actiuni care sa stimuleze piata, factorii de decizie din firma se multumesc cu pozitia pe care aceasta o are in prezent, lucru foarte
16

periculos, cu efecte pe termen lung. Mentalitatea celor care pot sa ia decizii este aceea ca societatea isi face publicitate atunci cand, ori este foarte buna, si are cu ce se lauda, ori are o situatie disperata si incearc sa se salveze. Ca urmare a acestui mod de gandire, consider ca ar trebui un birou de desfacere-marketing si a mai multor birouri in care societatea sa-si desfasoare activitatea de baza, activitatea de marketing fiind lasata pe ultimul loc, consider ca ar trebui sa se puna accent pe ea. Activitatea de publicitate a firmei, practic neexistand . Relaiilor publice nu li se acord importana cuvenit, dei ele sunt instrumentul promoional cel mai ieftin i cel mai eficient n cazul unui buget disponibil redus. Dup implementarea planului de promovare, firma trebuie sa incerce masurarea impactului acestuia asupra auditoriului vizat. Aceasta presupune ca membrii auditoriului sa fie intrebati daca recunosc sau daca isi amintesc mesajul, de cate ori l-au vazut, ce parti din el isi reamintesc, ce au simtit in legatura cu mesajul si sa fie rugati sa-si precizeze atitudinile lor fata de firma ti de produsele acesteia, inainte si dupa contactul cu mesajul. Firma va trebui sa culeaga si informatii privitoare la reactia comportamentala a auditoriului, adica, de exemplu, cati oameni au beneficiat de servicii, cati le-au apreciat si cati au discutat cu altii despre aceste servicii.

17

Bibliografie:
1. Manualul de politici contabile al SC Accerr Expert SRL Suceava; 2. Danciu, V., (2000) Marketing international. De la traditional la global, Editura Economica, Bucuresti; 3. Curry, J.E., (2000) Negocieri international, Editura Teora, Bucuresti; 4. Prelipcean, G., (2001) Relatii economice international, Editura Universitatii Suceava; 5. Ioncic, M., (2003) Economia serviciilor. Teorie i practic, Editura Uranus, Bucureti; 6. Grigorescu, A., (2003) Decizia strategica in comertul exterior, Editura Economica, Bucuresti; 7. Standardul professional nr. 21, 22, 23- Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, Editia a-II-a, revizuita si adaugata, Editura CECCAR, 2007; 8. Mester, L., (2007), Comertul international, Editura Economica, Bucuresti.

18

S-ar putea să vă placă și