Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aprobat la şedinţa catedrei „Contabilitate şi Informatică Economică”

din 19 .11. 2021

Proces - verbal nr. 4

Şef departament,

Cojocaru Maria dr., conf.univ.

TEST

VARIANTA 4

Pentru examen: Contabilitatea în societăţile de asigurări

Student Tașca Victoria Grupa CON192

Facultatea Ştiinţe Economice, Specialitatea „Contabilitate”

Subiectul I. Contabilitatea operaţiilor din asigurarea directă

I. La nivel de cunoaştere 3 p.

1.1. Descrieţi modul de organizare a contabilităţii în societăţile de asigurări şi sarcinile de bază ale

acesteia.

Modul de organizare a contabilităţii în societăţile de asigură

Societățile nde asigurări ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare conform IFRS.Entităţile care
aplică sistemul contabil în partidă dublă, altele decât instituţiile publice, ţin contabilitatea şi întocmesc
situaţiile financiare în baza IFRSsau SNC, conform politicilor contabile. Entităţile care aplică sistemul
contabilîn partidă simplă ţin contabilitatea conform normelor aprobate de Ministerul
Finanţelor.Instituţiile publice aplică sistemul contabil în partidă dublă, ţin contabilitatea şi întocmesc
rapoartele financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) sau
a normelor metodologice aprobate deMinisterul Finanţelor pentru sectorul bugetar.Contabilitatea se
ţine conform următoarelor principii de bază:continuitatea activităţii;

contabilitatea de angajamente;

a. permanenţa metodelor;

b.separarea patrimoniului şi datoriilor;

c.necompensarea;
d.consecvenţa prezentării.

e.Informaţia din situaţiile nanciare trebuie să corespundă următoarelor ca

f.racteristici calitative:

g.inteligibilitatea;

relevanţa;

h.credibilitatea;

l.comparabilitatea.

Abateri de la principiile de bază şi/sau de la caracteristicile calitative pot fi admise în cazuri excepţionale.
Orice astfel de abateri, precum şi motivele carele-au determinat, trebuie prezentate în notele explicative
împreună cu o evaluarea efectului acestora asupra activelor, datoriilor, situaţiei financiare şi a profitului
sau pierderii.

Sarcini de bază ale serviciul contabil pot fi atribuite următoarele:

- prezentarea informaţiei complete şi veridice conducerii cu privire: la situaţia financiară a entităţii; la


situaţiile critice în sfera îndeplinirii contractelor încheiate, în aprovizionarea cu materie primă sau la
deficitul de mijloace băneşti etc.;

- efectuarea decontărilor cu debitorii şi creditorii şi reglarea relaţiilor cu aceştia şi cu angajaţii


entităţii cu privire la remunerarea muncii şi mijloacelor virate sub răspundere titularilor de avans;

- controlul activităţii persoanelor cu răspundere materială;

- răspunderea pentru achitările în termen a datoriilor entităţii faţă de buget, fondurile sociale şi
asigurările obligatorii medicale;

- răspunderea integrală la efectuarea operaţiilor cu mijloacele băneşti în numerar şi prin virament;

- prezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice şi fiscale în termenii stabiliţi organelor


fiscale şi de asigurări sociale şi medicale obligatorii, organelor statistice şi de control.

II. La nivel de aplicare 5 p.

1.2. Identificați modul de contabilizare a operaţiilor privind plăţile de asigurare şi pretenţiile de

regres și formulați conţinutului economic al acestor operaţii.


Plățile de asigurare se achită de către asigurător în conformitate cu contractul de asigurare sau conform
legii, în baza cererii asiguratului şi conform deciziei societăţii de asigurări, după cercetările proprii privind
cauzele şi circumstanţele producerii cazului asigurat.

Contabilitatea cheltuielilor privind plăţile de asigurare, formarea rezervei de daune și decontările


interne ale acestor operațiuni se înregistrează în contabilitatea asigurătorului prin următoarele formule
contabile:

1.Formarea rezervei de daune nesoluționate de către asigurător la înregistrarea cererii asiguratului


referitor la producerea evenimentului asigurat:

Debit 711 „Cheltuieli cu cereri de despăgubire”, subcont 7114 „Modificarea rezervei de daune
nesoluționate” Credit 542 „Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate”.

2.Înregistrarea cheltuielilor la suma despăgubirii de asigurare spre plată după finalizarea examinării
dosarului de daune de către asigurător (emiterea ordinului de plată):

Debit 711 „Cheltuieli cu cereri de despăgubire”, subcont 7111„Daune achitate pe asigurarea directă și
coasigurare” Credit 541 „Datorii spre plată aferente cererilor de despăgubiri”, subcont 5411 „Datorii față
de asigurați aferente cererilor de despăgubiri spre plată”.

3.Înregistrarea modificării (micșorării) rezervei de daune nesoluționate la suma despăgubirii de


asigurare spre plată:

Debit 542 „Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate” Credit 711 „Cheltuieli cu cereri de
despăgubire”, subcont 7114 „Modificarea rezervei de daune nesoluționate”. La finele fiecărei perioade
de raportare, asigurătorul verifică rezerva de daune nesoluționate și sumele ce vor fi achitate într-o
perioadă mai mare de 12 luni se trec la datorii asociate contractelor de asigurare pe termen lung.

4.Înregistrarea datoriei pe termen lung aferentă rezervei de daune declarate, dar nesoluționate:

Debit 542 „Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate” Credit 433 „Rezerva de daune nesoluționate
pe termen lung”, subcont 4331 „Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate pe termen lung”.

5.Achitarea plăţilor de asigurare asiguraţilor de către asigurător:

Debit 541 „Datorii spre plată aferente cererilor de despăgubiri”, subcont 5411„Datorii față de asigurați
aferente cererilor de despăgubiri spre plată” Credit 241 „Casa”, subcont 2411 „Casa în monedă
națională”, sau Credit 242 „Conturi curente în monedă naţională”, subcont 2421 „Numerar la conturi
nelegat”, sau Credit 243 „Conturi curente în valută străină”

Contabilizarea operaţiilor privind pretenţiile de regres.

Conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova, articolul 1329, asigurătorul, care a plătit
despăgubirea de asigurare preia, în limitele acestei sume, dreptul la creanţă pe care asiguratul sau o altă
persoană care a încasat despăgubirea de asigurare îl deţine în raport cu terţul responsabil de producerea
pagubei, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Aceste operaţiuni în contabilitatea societăţilor de asigurări se înregistreză în modulul următor:

1. Înregistrarea venitului asigurătorului recuperat din pretențiile de regres conform Hotărârii


instanței de judecată:

Debit 221„Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2212 „Creanțe aferente

operațiilor de subrogare și regres”

Credit 613„Venituri din subrogare și regres”, subcont 6131 „Venituri din pretențiile de

regres înaintate”.

2. Încasarea sumei achitate la contul curent de către asigurătorul „A”:

Debit 242 „Conturi curente în valută naţională”, subcont 2421 ”Numerar la

conturi nelegat”

Credit 221„Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2212 „Creanțe aferente operațiilor

de subrogare și regres”.

III. La nivel de integrare 7 p.

1.3. Conform acordului semnat între părţi – Coasigurătorii „A” şi „B” efectuează operaţii de coasigurare

facultativă a bunurilor. Răspunderea pe riscurile asumate este repartizată între părţi în modul următor:
70% și 30% respectiv. Achitările între părţi se efectuează de la conturile curente în monedă națională.

Reprezentantul din partea coasigurătorilor este asigurătorul „A”, comisionul căruia pentru administrarea

riscului constituie 5% de la suma primei de asigurare subscrise pe riscurile acceptate. Prima pe riscurile

coasigurate constituie 3 457 650 lei, care a fost achitată de către asigurați la contul curent în monedă

națională a reprezentantului în sumă de 2 876 500 lei și în casieria acestuia în sumă de 581 150 lei.

Se cere: Înregistrați operațiile ce țin de coasigurarea riscurilor în contabilitatea reprezentantului şi

coasigurătorului, și argumentaţi conținutul economic al acestor operațiuni.

Coasigurătorul „A”:=70%

Coasigurătorul „B”:=30%
1.Înregistrarea primei de asigurare subscrise la momentul intrării în vigoare a contractului de
coasigurare în contabilitatea reprezentantului – Coasigurătorul „A”:

Debit 221 „Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2211 ”Creanţe ale asiguraților pe prime
subscrise”– 3 457 650lei.

Credit 612 „Venituri din comisioane”, subcont 6122 ”Comisioane din deservire contractelor de asigurare”
(3 457 650*5%) – 172 883lei;

Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 6111 ”Prime brute subscrise”

[(3 457 650-172 883)*70% -cota reprezentantului] – 2 299 336,9 lei

Credit 522 „Datorii curente aferente contractelor de coasigurare”, subcont 5221„Datorii pe primele
subscrise aferente contractelor de coasigurare”

[(3 457 650-172 883)*30% -cota participantului] – 985 430,1 lei.

2. Înregistrarea rezervei de prime necâștigate pe contractul de coasigurare, la suma primei de asigurare


ce îi revine coasigurătorului reprezentant conform răspunderii asumate:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 6117 ”Modificarea rezervei de prime necâștigate”-

Credit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” – 2 299 336,9 lei

3. Încasarea primei de asigurare de către reprezentant pe contractul de coasigurare de la asigurat:

Debet 242 „Conturi curente în valută naţională”, subcont 2421 ”Numerar la conturi nelegat”

Credit 221„Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2211„Creanţe ale asiguraților pe prime subscrise”–
3 457 650 lei.

4. Achitarea primei de asigurare de către reprezentant coasigurătorului „B”, participant la suma primei
de asigurare calculate proporţional cotei părţi a răspunderii asumate pe contractul dat de coasigurare:

Debit 522 „Datorii curente aferente contractelor de coasigurare”, subcont 5221„Datorii pe primele
subscrise aferente contractelor de coasigurare”

Credit 242 „Conturi curente în valută naţională”, subcont 2421 ”Numerar laconturi nelegat” – 985 430,1
lei.

Contabilizarea primei de asigurare subscrise la momentul intrării în vigoare a contractului de coasigurare


în contabilitatea coasigurătorului „B”, participant se înregistrează:

1.Contabilizarea primei de asigurare subscrise pe contractul de coasigurare de către participant la suma


calculată proporţional răspunderii asumate:
Debit 221„Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2214 ”Alte creanțe aferente contractelor de
asigurare și coasigurare”

Credit 611„ Venituri din primele de asigurare”, subcont 6111 ”Prime brute subscrise” - 985 430,1 lei.

2. Înregistrarea rezervei de prme necâștigate pe contractul de coasigurare, la suma primei de asigurare


ce îi revine participantului proporțional răspunderii asumate:

Debit 611„ Venituri din primele de asigurare”, subcont 6117„Modificarea rezervei de prime necîștigate”

Credit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” – 985 430,1 lei.

3. Încasarea primei de asigurare de către coasigurătorul „B”, participant la contractul de coasigurare de


la reprezentant se înregistrează prin următoarea formulă contabilă:

Debit 242 „Conturi curente în valută naţională”, subcont 2421 ”Numerar la conturi nelegat”

Credit 221„Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 2214 ”Alte creanțe aferente contractelor de
asigurare și coasigurare” – 985 430,1 lei.

Subiectul II. Rezervele de asigurare

I. La nivel de cunoaştere 3 p.

2.1. Prezentaţi categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi o treime a
marjei minime de solvabilitate a asigurătorului

La plasarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi o treime din marja de
solvabilitate minimă, astfel cum sunt descrise la pct.16 al Regulamentul privind marjele de solvabilitate
şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să
respecte următoarele reguli de dispersare:

1. valorile mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, sunt
admise în orice cuantum, în limita totalului dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă, cu condiţia că se respectă coeficientul
de lichiditate stabilit la pct.25 al Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de
lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului);

2. valorile mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale oricărui alt stat, sau ale unei organizaţii
financiare internaţionale, pot constitui nu mai mult de 5% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai
mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;

3. valorile mobiliare corporative pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau
debitor şi nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă, cu condiţia că
valorile mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) a Republicii Moldova
constituie nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 10% în
ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o
treime din marja de solvabilitate minimă.

5. disponibilităţile băneşti în casierie pot constitui nu mai mult de 3% din totalul dintre rezervele tehnice,
exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;

6. disponibilităţi în conturi de decontare curente în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a


Moldovei, inclusiv în valută străină, pot constitui nu mai mult de 10% din totalul dintre rezervele
tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate
minimă;

7. depozitele şi investiţiile în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei pot constitui
nu mai mult de 15% în cazul unei şi aceleiaşi instituţii financiare şi nu mai mult de 50% în ansamblu din
totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din
marja de solvabilitate minimă;

8. terenurile sau construcţiile separate sau terenurile sau construcţiile situate suficient de aproape unele
de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie, într-un interes legal real într-o proprietate
imobiliară, pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unei şi aceleiaşi investiţii şi nu mai mult de 40% în
ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o
treime din marja de solvabilitate minimă;

9. creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data
scadentă, pot constitui nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi debitor şi nu mai mult de 15% în
ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o
treime din marja de solvabilitate minimă;

10. cota reasigurătorului în rezervele tehnice este admisă în cuantumul obţinut la calcularea rezervelor
tehnice.

II. La nivel de aplicare 5 p.

2.2. Determinaţi rezerva de prime necâştigate la 01.07.2021 și 01.10.2021 pe contractul de asigurări de

bunuri, care intră în vigoare la 03.06.2021 și înregistrați formarea acesteia în contabilitatea


asigurătorului.

Prim brută subscrisă pe contractul dat constituie 47 321 lei. Termenul contractului de asigurare 1 an.

Rezolvare:
1.Rezerva de prime neciștigate

Prima brută subscrisa*Nr zile expirare

47321*337z/365z=43690,90lei

2.Lunar se eliberează

47321-43690,90=3630,10lei

Inregistrarea rezervei de primă neciștigate la suma primelor de asigurare subscrisă pe contractele de


asigurare directă.

Dt611-74321lei

Ct-525-47321lei

La sfirșitul fiecărei luni se actualizează rezerva de prime neciștigate de către asigurator și se inregistrează
în contabilitate sumele eliberate din rezervă.

Dt525-3630,10lei

Ct611-3630,10lei

III. La nivel de integrare 7 p.

2.3. Rezeva daunelor declarate, dar nesoluționate formată pe contractul de asigurare directă constituie
123457 lei. În urma cercetărilor efectuate, asigurătorul a primit hotărârea de a achita asiguratului
despăgubireade asigurare de la contul curent în monedă națională în mărimea de 81 580 lei. Riscul pe
contractul dat estecedat în reasigurare. Răspunderea reasigurătorului constituie 80% și acesta a dat
acordul cu privire larecuperarea daunei pe cazul de asigurare înregistrat de cedent în mărimea egală
răspunderii asumate.

Decontările dintre cedent și cesionar sau efectuat de la conturile curente în monedă națională.

Se cere: Înregistrați operațiile cu privire la cheltuielile cu cereri de despăgubiri în contabilitatea

asigurătorului; modificarea mărimii rezervei daunelor declarate, dar nesoluționate și recuperarea daunei

în contabilitatea cedentului și cesionarului.

Rezolvare:

1.Formarea rezervei de daune nedeclarate , dar nesoluționate de catre asigurator

Dt 711 -cheltuieli cu cereri de despăgubire-123457lei


Ct542 -rezerve de daune declarate ,dar nesolutionate-123457lei

2.reflectăm diferența dintre dauna evaluate curentă si dauna anunțată

Dt 711- cheltuieli cu cereri de despăgubire-123457-81580=41877lei

Ct 542-rezerve de daune declarate, dar nesoluționate41877lei

3.reflectarea cota reasiguratoruli in rezerve de daune declarate ,dar nesoluționate

Dt 261- cota reasiguratorului in rezervele tehnice pe TS

123457*80%=98765,60LEI

Ct711 -cheltuieli cu cereri de despăgubire-98765,60lei

Baremul de notare

Puncte Nota

6–85

9 – 11 6

12 – 18 7

19 – 25 8

26 – 28 9

29 – 30 10

Data „____” 2021 Examinator: Malai Ela

S-ar putea să vă placă și