Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Științe Economice


Aprobat:
la ședința Departamentului
„Contabilitate și Informatică Economică”
din 19.11.2021, Proces-verbal nr.4
Șef departament, dr. conf. univ.
Cojocaru Maria_______________
TEST de EVALUARE FINALĂ
la disciplina ,,Instrumente manageriale de performanță manageriale”
Specialitatea Contabilitate, Ciclul I Licență

VARIANTA 3
Anul III
Studentul Tasca Victoria Grupa CON191
Timpul alocat pentru test – 3 ore astronomice

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 15 întrebări a câte 2 puncte fiecare. Toate întrebările sunt obligatorii și
pot avea doar o variantă corectă de răspuns.
1. Noțiunea de performanță semnifică:
a) O realizare deosebită într-un domeniu de activitate;
b) O analiză permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații pentru a urmări mersul ei și
pentru a lua măsuri de îmbunătățire;
c) Arta de a folosi toate resursele întreprinderii pentru atingerea cu succes a obiectivelor și
scopurilor fixate de către manageri.
2. Găsiți răspunsul fals în definirea tabloului de bord echilibrat:
a) Tabloul de bord echilibrat este un sistem de măsurare a performanței în care obiectivele și
scopurile sunt stabilite pentru patru perspective de performanță;
b) Performanța reală este măsurată în mod regulat și comparată cu obiectivele pentru toate
perspectivele;
c) Este un set de procese ciclice integrate de management și analiză, precum și tehnologii relevante,
legate atât de activitatea financiară, cât și cele operaționale ale entității.
3. Alegerea unui volum de vânzări care va asigura entității un rezultat nul constituie:
a) Marja de contribuție; b)Punct critic; c) Interval de siguranță; d) Profit brut.
4. Costuri și cheltuieli diferențiale sunt:
a) anticipate, care pot fi modificate ca urmare a luării deciziilor;
b) apărute în rezultatul fabricării sau vânzării grupei de unități de producție suplimentare;
c) suplimentare pentru o unitate de producție.
5. Entitatea aplică metoda de calculație a costurilor globale. În procesul de producție al 300 unități de
produs s-a utilizat materiale în valoare de 32 050 lei, costurile directe cu personalul implicați în
procesul de producție a constituit 22 300 lei, costurile indirecte de producție variabile sunt 8 540 lei,
costuri indirecte de producție constante – 5 350 lei. Prețul unitar al produsului este de 336 lei. Profitul
brut constituie:
a) 267,65 lei; b) 246,63 lei; c) 37910 lei; d) 32 560 lei;
Q=300unit :Cost total=CDM+CPD+CIPvar=62890
P=336
VV=336*300
PB=VV-cost=100800=62890=37910lei
6. Bugetul static reprezintă bugetul care se întocmește pentru:
a) un nivel concret al activității economice a entității;
b) un diapazon al activității economice a entității.
7. Esența analizei corelației cost–volum-profit constă în:
a) alegerea unui volum de vânzări, care va asigura entității un rezultat financiar operațional nul;
1
b) stabilirea faptului cum modificările în volumul vânzărilor influențează asupra modificărilor în
costuri, cheltuieli și profit;
c) stabilirea sensibilității profitului la modificarea volumului de vânzări cu un procent.

8. O entitate produce cutii din metal pentru bere și sucuri. Pentru fabricarea cutiilor a fost stabilit
următorul standard al costurilor directe cu personalul: 0,3 ore/cutie x 3 lei/oră. Costul efectiv pentru
fabricarea a 50 000 de cutii constituie pentru costurile directe cu personalul: 45 500 lei (13 000 ore).
Abaterea costurilor directe cu personalul din modificarea timpului de ore lucrate reprezintă:
a) +1000 lei; b) +6500 lei; c) -6000 lei; d) +500 lei
9. Veniturile din vânzări sunt planificate în mărime de 60 000 mii lei. Rata marjei de contribuție este de
30%, iar rata profitului operațional – de 15%. Pragul rentabilității în lei va constitui::
a) 30 000 mii lei; b) 18 000 mii lei; c) 200 000 mii lei.
REZOLVARE
Pragul rentabilitatii =chefixe/rata marjei de contributie
VV …100%
Marja de cotributie..30%
60*30=18000
Profitul operational =profit oper*VV=60000*15%=9000lei
MC-CHfixe=Poper
CCF=18000-9000=9000lei
Pragul rentabilitatii =9000/0.3=30000lei

10. La 31.12.2021 entitatea „Gama” a pregătit bugetul vânzărilor pentru trimestrul I al anului 2022 în
mărime de 40 000 unități de produse finite. La 31.12.2021 entitatea avea un stoc de produse finite în
mărime de 12 000 unități, iar stocul produselor finite planificat pentru sfârșitul trimestrului I al anului
2022 constituie 14 000 unități. Bugetul de producere va constitui:
a) 44 000 unități; b) 42 000 unități; c) 88 000 unități.
bugetul
VV 40000
Sold la sf 12000
Sold la inc 14000
Vol de prod 42000

11. Firma a planificat fabricarea și vânzarea a 15 000 unități de produs A, efectiv a fabricat și vândut 14
000 unități. Prețul de vânzare planificat este de 50 lei, efectiv de 55 lei. Costurile și cheltuielile
curente variabile unitare sunt planificate în mărime de 30 lei, iar cele efective sunt de 35 lei.
Costurile și cheltuielile curente variabile în bugetul flexibil vor fi:
a) 420 000 lei; b) 315 000 lei; c) 350 000 lei.

VV 15000 -1000NF 14000 - 14000


PretVin 50 - 55 - 55
Venit din 750000 -20000NF 770000 - 77000
vinzari
Costuri 30 - 30 +5NF 35
variabile
Costuri var 450000 -30000NF 42000 +70000 490
totale

12. O entitate produce lifturi hidroelectrice cu o capacitate de zece persoane. Cantitatea standard de
materiale este de 6 m2/un lift. În cursul lunii curente, agentul de achiziții a procurat materialele la
prețul de 12 lei/m2, prețul standard fiind de 11 lei/m 2. Cantitatea efectivă de lifturi fabricată a

2
constituit 90 unit., iar cantitatea de materiale efectiv consumată – 6,6 m 2/un lift. Abaterea costurilor
directe de materiale din modificarea prețului de achiziție constituie:
a) 1594 lei; b) 1530 lei; c) 594 lei; d) 1300 lei.
Rezolvare : 𝚫CDMp=Cefectiv*(Pefect-Pst)=(12-11*90*6.6)=594
13. Firma planifică fabricarea produsului A în volum de 5000 unități. Costurile și cheltuielile curente
unitare aferente fabricării produsului A sunt: CDM – 50 lei, CDP (constante) – 30 lei, CIP variabile –
20 lei, CIP constante 50 lei, cheltuielile curente variabile – 25 lei, cheltuielile curente constante – 90
lei. Prețul unitar, reieșind din 100% adaos la costurile și cheltuielile curente variabile va constitui:
a) 250 lei; b) 190 lei; c) 175 lei
Rezolvare:
Pret unitary =CChvarunitare+adaos
CChvarunitare=CDM+SAL+CIPvar+CHcur=50+30+20+25=125lei
ADAOS125+100%=125
125+125=250CHELTUIELI CURENTE VARIABILE
14. Bugetul general constă din:
a) bugetul operațional și flexibil;
b) bugetul financiar și static;
c) bugetul operațional și financiar.
15. Dacă volumul de producere este mai mic decât volumul vânzărilor:
a) rezultatul financiar calculat prin metoda costului global coincide cu cel calculat prin metoda
costului parțial;
b) rezultatul financiar calculat prin metoda costului global este mai mare decât cu cel calculat prin
metoda costului parțial;
c) rezultatul financiar calculat prin metoda costului global este mai mic decât cel calculat prin
metoda costului parțial.

Secțiunea “B”: Sunt prezentate 3 studii de caz a câte 5 întrebări fiecare, fiecare întrebare fiind
evaluată cu câte 2 puncte. Toate întrebările sunt obligatorii și pot avea doar o variantă corectă de
răspuns.
Studiul de mai jos abordează întrebările de la 16 până la 20
Entitatea din anul viitor va aplica metoda de calculație a costurilor target-costing, prin urmare este într-un
proces de reorganizare a procesului de producție. Entitatea dorește să obțină un profit de 29%, din vânzarea a
2000 unități.
Indicatori Produsul 001
Prețul țintă a produsului, lei 94,5
Costuri unitare de materiale directe, lei 11,5
Costuri unitare indirecte variabile, lei 25,5
Costuri unitare constante indirecte, lei 18,1
Timpul necesar pentru producere pentru 1 unitate, ore 3,1
Tariful pentru o oră (lei/oră) 5,6
16. Costul total unitar al produsului 001 calculat prin metoda tradițională este:
a) 72,46 lei; b) 60,7 lei; c) 55,1 lei
Cost total uni=31*5.6+11.5+25.5+18.1=7246lei.

17. Venituri țintă totale va constitui:


a) 189 000 lei; b) 94,5 lei; c) 54 200 le.
2000*94.5=189000lei

18. Profit țintă total va constitui:


a) 189 000 lei; b) 54 810 lei; c) 42 020 lei.
189000*29%=54810lei
19. Profitul țintă unitar va constitui:

3
a) 94,5 lei; b) 27,41 lei; c) 21,01 lei.
54810/2000=27.41lei
20. Costul țintă unitar va constitui:
a) 67,09 lei; b) 72,46 lei; c) 55,10 lei.
94.5-27.41=67.09lei
Studiul de mai jos abordează întrebările de la 21 până la 25
La entitate s-a identificat că din cauza existenței unor limitări de materiale în sectorul productiv,
trebuie să se decidă asupra fabricării cantităților rezonabile din trei produse X, Y și Z.
UM Produsul
Indicatori
A B C
Prețul lei 550 155 855
Costuri și cheltuieli variabile unitare lei 306 78 708
Costuri și cheltuieli constate totale lei 50500
Cantitatea necesară de materiale pentru fabricarea unei metri 3 2,5 2
unități
Cantitatea produselor bugetate pentru vânzare unități 1500 1200 1150
Cantitatea totală de materiale disponibile metri 9500
21. Marja de contribuție unitară pentru produsul C este de:
a) 244 lei; b) 77 lei; c) 147 lei.
MC=855-708=147lei
22. Care produs ar trebui fabricat primul:
a) A, a cărui marja de contribuție pe factor limitator este de___81.33_____ ____
b) B, a cărui marja de contribuție pe factor limitator este de ___30.8_
c) C, a cărui marja de contribuție pe factor limitator este de____ 73.50____

indicatori A B C
Marja de contr 550-336=244 155-78 855-708=147
Fc limitator 3 2.5 2
Mar de cont pe factor 244/3=81.33 77/2.5=30.8 147/2=73.5
limitator
clasament

23. Cantitatea optimă ce urmează a fi fabricată pentru majorarea profitului în cazul produsului B:
a) 1200 unit; b) 480 unit.; c) 900 unit.
24. Cantitatea de materiale necesare pentru fabricarea produsului B în cazul optimizării producției este de:
a) 1200 m; b) 2300 m; c) 6600 m
25. Marja de contribuție totală în urma optimizării producției va constitui:
a) 618 210 lei; b)572 010 lei; c) 604 350 lei; d) nici un răspuns corect
Studiul de mai jos abordează întrebările de la 26 până la 30
Firma planifică fabricarea și vânzarea a 3 produse omogene. Informația planificată aferentă costurilor,
cheltuielilor și prețul de vânzare a acestor produse se prezintă mai jos:
Nr. Produse omogene
Indicatori Total
cr. A B C
1. Volumul produselor fabricate și vândute, kg 4 000 2 000 6 000 x
3. Prețul de vânzare unitar, lei/kg 125 120 130 x
4. Costuri variabile unitare, lei 80 70 90 x
5. Costuri fixe, lei - - - 90 000
26. Marja de contribuție medie ponderată va constitui:
a) 43,2235 lei b) 14,8005 lei c) 7,895 lei
27.Pragul de rentabilitate total va constitui:
a) 2082,20 kg b) 6080,88 kg c) 11399,62 kg
28.Pragul de rentabilitate pentru produsul A va constitui:
4
a) 684,84 kg b) 619,90 kg c) 400,50 kg
29. Pragul de rentabilitate pentru produsul B va constitui:
a) 328,78 kg b) 520,15 kg c) c) 450,10 kg
30. Pragul de rentabilitate pentru produsul C va constitui:
a) 1068,59 kg b) 1100,50 kg c) 2400,08 kg
Secțiunea “C”: cuprinde 2 întrebări complexe a câte 20 puncte fiecare. Ambele întrebări sunt
obligatorii și urmează a fi abordate.
31. Entitatea produce 2 tipuri de produse A și B. Produsul A este fabricat în secția 1, iar produsul B în secția
2. Mai jos sunt prezentate costurile aferente fabricării acestor produse.
Produsul A: Cantitate Preț unitar, lei
Materialul X 15 kg 2,7
Materialul Y 7,5 kg 6,0
CDP 10 ore 4,5
Produsul B:
Materialul X 12 kg 2,7
Materialul Y 13,5 kg 6,0
CDP 15 ore 4,5
Producția finită Produsul A Produsul B
Vânzări planificate, unități 12 750 2 400
Preț unitar, lei 150 210
Stoc la finele perioadei, unități 2805 555
Stoc la începutul perioadei, unități 255 130
Costul stocului la începutul perioadei, lei 37 155
Materiale de bază X Y
Stoc la începutul perioadei, kg 12 000 10 000
Stoc planificat la finele perioadei, kg 15 300 2 550
Bugetul static al: CIP, lei Secția 1 - 108 500 Secția 2 – 75 200
Coeficientul de repartizare a CIP, lei (în baza CDP) Secția 1 - 1,2 Secția 2 – 1,1
Cheltuieli de distribuire 88 500
Cheltuieli administrative și alte cheltuieli operaționale 15 000
Se cere de întocmit: a) bugetul vânzărilor, producției și achiziției (10 p b) bugetul CDM și CDP
(5p)
b) bugetul de profit și pierdere (5p)

Bugetul vânzărilor
Produse Cantitatea, unități Preț de vânzare, lei Volumul vânzărilor (Venitul din vânzări),
lei

A 12 750 150 1 912 500

B 2 400 210 504 000

Total x x 2 416 500

Bugetul de producție

5
Produsul A, unități (secția 1) Produsul B, unități, (sec.2)
Vânzări 12 750 2 400
+ Stoc planificat la finele 2 805 555
perioadei
-Stoc planificat la începutul 255 130
perioadei
Volumul producției (1+2-3) 15 300 2 825

Bugetul costurilor directe de materiale ( bugetul utilizării materialelor directe)


Produsul A, un. (secția 1) Produsul B, un., (sec.2) Total

kg lei kg lei kg lei

1 2 3 4 5 6=2+4 7=3+5

Volumul 15 300 x 2 825 x x X


fabricării,
un.

Materialul X 15 300* 15 2,7 lei* 12 kg * 2,7 lei * 263 400 711 180
kg= 229500 229 500= 2 825 = 33 33900 =
619 650 900 91530

Materialul Y 7,5 6 lei * 13,5 kg* 6 lei* 152 887,5 917 325


kg*15 300= 114 750 = 2 825 = 38 137,5=
114 750 688 500 38 137,5 228 825

Total x 1 308 150 x 320 355 X 1 628 505

Bugetul de achiziții a materialelor de bază


Materialul X Materialul Y Total

1.Necesitatea de producție, kg 263 400 152 887,5 X

2.+Stoc planificat la finele perioadei, kg 15 300 2 550 X

3.Total, kg. (1+2) 278 700 155 437,5 X

4.Minus Stoc planificat la începutul perioadei,kg 12 000 10000 X

5.Total achiziții, kg. (3-4) 266700 145437.50 X

Preț de achiziții, lei 2,7 6 X

Valoarea achiziției, lei 720090 872625 1 592715

Bugetul costurilor directe cu personalul

6
Produsul A, sec.1 Produsul B, sec.2 Total

1. Volumul de producție, un. 15 300 2 825

2. Numărul de ore necesare pentru 10 ore 15 ore


fabricarea unității de produs, ore
3. Total, ore 153 000 42 375

4. Tariful orar planificat, lei 4,5 4,5

5. Total costuri lei (3*4) 688 500 190 687,5

6. Contribuțiile pentru asigurări 165 240 42 765


sociale și medicale, lei (24%) *5
7. Total costuri directe cu 853 740 233 452,5 1 087 192,5
personalul, lei (5+6)

Bugetul de profit și pierdere


Tabelul 14. Situația de profit și pierdere planificată
Suma, lei

VV-venituri din vinzari 2416500

CV –costul de vinzare

PB-profit brut(1-2)

CD-celtuieli de distribuire(712)

CA-cheltuieli administrative(713)

RAO-rezultatul financiar din activitatea operationala

32.În scopuri decizionale entitatea aplică metoda de calculație pe activități (ABC). După analiza activităților
entității s-au determinat informații relevante metodei ABC prezentate în tabelul de mai jos.
Informații privind determinanții și costurile acumulate pe activități
Activități Inductor Inductorul pe produse Costuri indirecte
ul 1 2 3 4 pe activități, lei
Controlul calității 1 nr. loturi 150 5 100 1 44580
Reglare unit. 55 15 25 1 7890
Prelucrarea tone 150000 55000 750000 5000 58980
Controlul calității 2 nr. loturi 15 4 15 1 40000
7
Asamblare unit. 4500 1500 75000 5000 8900
Ambalare loturi 450 0 750 50 9540
Se cere. De repartizat CIP în baza metodei ABC.(20p)

Activi Cost avt Vol ind Cost unit ind


Cont calitatii 44580 256 174.14
reglare 7890 96 82.19
prelucrare 58980 96000 0.06
Contro cal 2 40000 35 1142.8
ambalare 9540 1250 7.63
ansamblare 8900 86000 0.10

Baremul de notare
Puncte 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Examinator __________V. Paladi, conf. univ., dr.

S-ar putea să vă placă și