Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea capitalului propriu

Problema 1. La crearea unei societăţi pe acţiuni au fost emise şi plasate 3 000 acţiuni simple cu
valoarea nominală de 50 lei / buc. Până la înregistrarea rezultatelor emisiunii de către Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, care a avut loc la 10 zile după înregistrarea de stat a societăţii, au fost
achitate 70 % din acţiuni. După înregistrarea de stat au fost achitate restul acţiunilor. De reflectat în
conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:


Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Reflectarea la momentul înregistrării întreprinderii valorii aporturilor
1. 105 000 244 311
depuse de către fondatori
Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la momentul
2. 45 000 313 3112
înregistrării întreprinderii
După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea contului
3. curent, şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul provizoriu la cel 105 000 242 244
permanent
Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori după înregistrarea
4. 45 000 242 313
de stat a întreprinderii
Înregistrarea totalurilor emisiei de către Comisia Naţională a Valorilor
5. 150 000 3112 3113
Mobiliare

Problema 2. La 20 septembrie 2005 fondatorii SRL „StarCom” au încheiat un contract de


constituire a societăţii al cărui capital statutar este de 10 000 lei, dintre care aporturi nebăneşti sub
forma unui utilaj, ce necesită montaj – 3 600 lei. Până la înregistrarea societăţii fondatorii au virat în
contul bancar provizoriu mijloace băneşti în proporţie de 50 % din capitalul statutar. La 1 octombrie s-a
efectuat înregistrarea de stat a întreprinderii. La 22 octombrie fondatorii şi-au achitat datoria în
capitalul societăţii. De reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al
întreprinderii.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:


Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori la momentul
1. 5 000 244 311
înregistrării întreprinderii
Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la
2. 5 000 313 3112
momentul înregistrării întreprinderii
După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea
3. contului curent, şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul 5 000 242 244
provizoriu la cel permanent
Reflectarea valorii aporturilor băneşti depuse de către fondatori după
4. 1 400 242 313
înregistrarea de stat a întreprinderii
Reflectarea valorii aporturilor nebăneşti (mijloc fix) depuse de către
5. 3 600 121 313
fondatori după înregistrarea de stat a întreprinderii

1
Problema 3. La 20 august anul curent a fost încheiat contractul de constituirea al SRL „Delta”
al cărei capital statutar constituie 12 000 lei, dintre care aporturi nebăneşti în valoare de 5 800 lei,
inclusiv TVA. Până la înregistrarea de stat a întreprinderii au fost depuse mijloace băneşti la contul
bancar provizoriu în mărime de 40 % din capitalul statutar. Înregistrarea de stat a avut loc la 12
septembrie şi la 1 octombrie fondatorii au depus aporturile sale la capitalul societăţii după cum
urmează: utilaj care nu necesită montaj – 2500 lei; materiale - 2750 lei, TVA – 20 %; mijloace băneşti
– 1 400 lei. De reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice


Corespondenţa
Suma, conturilor
№ Conţinutul operaţiei
lei Debit Cre
dit
1. Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori 4 800 244 311
Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la
2. 7 200 313 311
momentul înregistrării întreprinderii
După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea contului
3. curent, şi are loc transferarea mijloacele băneşti de la contul 4 800 242 244
provizoriu la cel permanent
Reflectarea valorii aporturilor băneşti depuse de către fondator după
4. 1 400 242 313
înregistrarea de stat a întreprinderii
Reflectarea valorii aporturilor sub forma mijloacelor fixe depuse de
5. 2 500 123 313
către fondator după înregistrarea întreprinderii
Reflectarea valorii aporturilor sub formă de materiale depuse de către
6. 3 300 211 313
fondator după înregistrarea întreprinderii

Problema 4. Conform contractului de constituire a societăţii pe acţiuni „Dagvin-Plus”, s-a


decis formarea acesteia cu un capital de 80 000 lei care este divizat în 5 000 acţiuni simple. Acţiunile
sunt plasate la preţul de 20 lei / unitatea. Până la înregistrarea de stat a întreprinderii fondatorii au
transferat mijloacele băneşti la contul bancar provizoriu în proporţie de 100 % din valoarea acţiunilor
plasate. Peste 3 luni a fost anunţată emisia suplimentară a 2 000 acţiuni, care au fost plasate la preţul de
15 lei / acţiune. Plata acţiunilor din emisia suplimentară este efectuată prin transferarea mijloacelor
băneşti la contul bancar provizoriu. În decursul a 15 zile totalurile emisiei suplimentare au fost
înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. De reflectat în conturi operaţiile economice de
mai sus.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Reflectarea valorii nominale a acţiunilor plasate la crearea
1. 80 000 244 311
societăţii
Reflectarea sumei diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea
2. 20 000 244 312
nominală a acţiunilor ((20 - 16)* 5000)
După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea
3. contului curent, şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul 100 000 242 244
provizoriu la cel permanent
Încasarea mijloacelor băneşti din emisiunea suplimentară de
4. 30 000 244 537
acţiuni (2000 * 15)
5. Reflectarea valorii nominale a acţiunilor din emisia suplimentară 32 000 537 311
Reflectarea diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea nominală
6. 2 000 312 537
a acţiunilor plasate din emisia suplimentară
Trecerea mijloacelor băneşti de la contul provizoriu la cel
7. 30 000 242 244
permanent

2
Problema 5. Conform contractului de constituire a întreprinderii mixte „Denisa - Lux”
capitalul statutar constituie 40 000 $. Până la momentul înregistrării întreprinderii, la 15 martie
fondatorul străin a transferat 25 000 $, cealaltă parte a datoriei fondatorului a fost achitată la 1 august,
peste 2 luni din data înregistrării întreprinderii.
Se cunoaşte următoarea informaţie aferentă evoluţiei cursului valutar:
- la data încheierii contractului de constituire – 12,3525 lei / $;
- la 15 martie (primul aport al fondatorului) – 12,2545 lei / $;
- la 1 august – 12, 4574 lei / $.
Se cere de contabilizat operaţiile legate de crearea capitalului statutar.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Reflectarea aporturilor în valută străină depuse de fondatori până la
1. 306 350 244 311
înregistrarea întreprinderii (25000 $ × 12,2540)
Reflectarea diferenţei de curs valutar aferentă aporturilor depuse
2. 2 450 312 311
((12,3525 – 12,2545) × 25000 $)
Reflectarea valorii aporturilor valutare nedepuse la momentul
3. 185 288 313 311
înregistrării întreprinderii (15000 × 12,3525)
Transferării mijloacelor băneşti de la contul valutar provizoriu la
4. 306 350 243 244
contul valutar permanent
Reflectarea valorii aporturilor valutare depuse după înregistrarea de
5. 186 861 243 313
stat a întreprinderii (15000 × 12,4574)
Reflectarea diferenţei de curs valutar aferentă aporturilor depuse
6. 1 573,5 313 312
((12,4574 – 12,3525) × 15000 $)

Problema 6. Societatea pe acţiuni „Treza - Tur”, la 16 aprilie, a răscumpărat de la acţionarii


săi, în scopul prevenirii scăderii cursului acţiunilor, 4 000 acţiuni proprii la valoarea de răscumpărare
80 lei bucata, valoarea nominală fiind 75 lei acţiunea.
La 1 august au fost revândute 1 800 acţiuni la preţul de 77 lei / acţiunea, iar la 20 august a fost
înregistrată micşorarea capitalului statutar prin anularea a 1 500 acţiuni. Ulterior, la 25 septembrie au
fost revândute 700 acţiuni la preţul de 86 lei / unitatea. De reflectat în conturi operaţiile economice de
mai sus.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:

Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Se reflectă răscumpărarea acţiunilor proprii de la acţionari (4000 ×
1 320 000 314 242
80 lei / acţiunea)
Se înregistrează revânzarea a 1800 acţiuni la 1 august (1800 × 77
2 138 600 242 314
lei)
Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare şi cel de
3 5 400 312 314
revânzare al acţiunilor ((80 - 77)×1800)
4 Se reflectă anularea acţiunilor (1500 × 75 lei) 112 500 311 314
Se reflectă diferenţa dintre preţul de răscumpărare şi valoarea
5 7 500 312 314
nominală a acţiunilor anulate ((80 – 75) × 1500)
Se înregistrează revânzarea a 700 acţiuni din 25 septembrie (700 ×
6 60 200 242 314
86 lei)
Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare şi cel de
7 4 200 314 312
revânzare al acţiunilor ((86 - 80)×700)

3
Problema 7. La 1 ianuarie rezervele prevăzute de statut ale societăţii pe acţiuni „Mioriţa”
constituiau 25 000 lei. Pe parcursul anului au avut loc următoarele modificări în fondul rezervelor
statutare:
- la 15 martie au fost efectuate defalcări în fondul rezervelor prevăzute de statut din profitul
anului precedent – 3600 lei;
- la 20 aprilie au fost achitate dividende pentru acţiuni preferenţiale din contul rezervelor
statutare – 10000 lei;
- la 30 aprilie a fost efectuată majorarea rezervelor statutare pe seama capitalului suplimentar –
2000 lei;
- conform deciziei adunării generale a acţionarilor din 1 august s-a hotărât de a majora capitalul
statutar al întreprinderii, din care pe seama fondului de rezerve statutare 6000 lei;
- în luna noiembrie au fost efectuate defalcări în fondul de rezerve pe contul profitului anului de
gestiune curent – 5000 lei.
De reflectat în conturi operaţiile economice de mai sus şi de determinat soldul contului 322
„Rezerve prevăzute de statut” la finele anului.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:

Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
15 martie – se reflectă suma defalcărilor efectuate în fondul
1. 3 600 332 322
rezervelor statutare pe seama profitului anilor precedenţi
20 aprilie – calculul dividendelor din contul rezervelor prevăzute de
2. 10 000 322 537
statut
30 aprilie – se reflectă majorarea rezervelor statutare pe seama
3. 2 000 312 322
capitalului suplimentar
1 august – utilizarea rezervelor prevăzute de statut pentru majorarea
4. 6 000 322 311
capitalului statutar
Reflectarea majorării rezervelor prevăzute de statut pe seama
5. 5 000 334 322
profitului anului de gestiune curent

322 „Rezerve prevăzute de statut”


S i = 25000
2) 10000 1) 3600
4) 6000 3) 2000
5) 5000

Rdt = 16000 Rct = 10600


Sf = 19600

Contabilitatea datoriilor

Problema 1. La 02 ianuarie întreprinderea „Vicol” S.A. a primit următoarele credite: credit


bancar în valoare de 850 000 lei, prin transferarea directă de către bancă în stingerea datoriei pentru
mijloacele fixe procurate, pe un termen de 10 luni, cu o dobândă anuală de 18 % (dobânda se calculă şi
se achită lunar); credit bancar primit la contul curent, în sumă de 300 000 pe un termen de 4 ani, cu o
dobândă anuală de 15 %, (dobânda se calculă şi se achită trimestrial). De asemenea, întreprinderea a
emis şi a vândut 400 obligaţiuni cu valoarea nominală de 300 lei bucata, pe un termen de 3 ani, cu o
dobândă anuală de 12 %, (dobânda se calculă şi se achită trimestrial).
De reflectat în conturi operaţiunile de primire şi rambursare a creditelor şi împrumuturilor
precum şi cele de calcul şi achitare a dobânzii.

4
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
Reflectarea creditului bancar primit în contul stingerii
1. 850 000 521 511
datoriei furnizorului privind procurarea mijloacelor fixe
Reflectarea sumei creditului bancar pe termen lung
2. 300 000 242 411
primit
3. Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni 120 000 229 413
Înregistrarea mijloacelor băneşti din vânzarea
4. 120 000 242 229
obligaţiunilor
Calculul lunar al dobânzii aferente creditului bancar pe
5. 12 750 714 511
termen scurt (850000 × 18 % / 12)
6. Calculul trimestrial al dobânzii aferente:
- creditului bancar pe termen lung (300000 × 15 % / 12 ×
15 000 714 411
3)
- împrumutului pe termen lung (120000 × 12 % / 12 × 3) 3 600 714 413
7. Achitarea dobânzilor aferente:
- creditului bancar pe termen scurt (lunar) 12 750 511 242
- creditului bancar pe termen lung (trimestrial) 15 000 411 242
- împrumutului pe termen lung (trimestrial) 3 600 413 242

Problema 2. La 15 februarie anul curent, întreprinderea „Industrial D” a emis 2 000 obligaţiuni


cu valoarea nominală de 300 lei bucata, pe termen de 4 ani, rata anuală a dobânzii – 10 %. După 18 luni
obligaţiunile au fost vândute la valoarea de piaţă de 330 lei bucata.
De reflectat în conturi operaţiunile de procurare şi vânzare a obligaţiunilor, calcul şi plata
lunară a dobânzii şi amortizare lunară a primei / scontului.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
1. Înregistrarea obligaţiunilor emise 660 000 229 413
2. Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor 660 000 242 229
Calculul dobânzii aferente obligaţiunilor emise (600000
3. 5 000 714 413
× 10 % /12)
4. Achitarea lunară a dobânzii 5 000 413 242
Trecerea primei de amortizat în categoria datoriilor pe
5. 1 250 413 513
termen scurt (60000 / 4 ani / 12 luni)
6. Amortizarea lunară a primei 1 250 513 622

Problema 3. La 15 aprilie anul curent întreprinderea „Astra” SRL a emis şi vândut 1 000
obligaţiuni pe un termen de 3 ani, la preţul de piaţă de 180 lei / obligaţiunea. Valoarea nominală a
obligaţiunilor emise este de 200 lei bucata, rata anuală a dobânzii – 15 %.
De contabilizat operaţiile aferente emiterii obligaţiunilor, calculul lunar al dobânzii pentru
aceste obligaţiuni, amortizarea primei / scontului la fiecare dată de calcul a dobânzii.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
1. Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni (1000 × 180) 180 000 229 413
Încasarea mijloacelor băneşti din emisiunea de
2. 180 000 242 229
obligaţiuni

5
Calculul lunar al dobânzii aferente obligaţiunilor emise
3. 2 500 714 413
(200000 × 15 % / 12)
Trecerea scontului de amortizat în categoria datoriilor pe
4. 555 413 513
termen scurt (20000 / 3 ani / 12 )
Amortizarea lunară a scontului aferent obligaţiunilor
5. 555 722 513
emise

Problema 4. Întreprinderea „Meşterul” SA a emis 1 000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 50


lei bucata, pe un termen de 7 luni, pentru a crea un activ nematerial, rata dobânzii este de 18 % anual.
Dobânda se achită integral la expirarea termenului de deţinere a obligaţiunilor, calculându-se lunar.
De contabilizat emiterea şi vânzarea obligaţiunilor, calculul şi achitarea lunară a dobânzii,
rambursarea împrumutului.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
1. Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni 50 000 229 513
2. Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor 50 000 242 229
3. Calculul lunar al dobânzii pentru obligaţiunile emise 750 112 513
4. Achitarea lunară a dobânzii 750 513 242
5. Rambursarea împrumutului la scadenţă 50 000 513 242

Problema 5. Întreprinderea comercială „Acozatex” SRL expediază mărfuri unui cumpărător, în


valoare de 45 000 lei, TVA – 20 %. Cumpărătorul s-a achitat în avans în mărime de 60 % din valoarea
livrării, restul 40 % la momentul livrării. Toate achitările se fac prin contul curent în valută naţională.
Costul mărfurilor vândute este de 38 000 lei.
De contabilizat operaţiile economice privind primirea avansului de la cumpărător, livrarea
mărfurilor şi încasarea mijloacelor băneşti din vânzare.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice:
Corespondenţa
Suma,
№ Conţinutul operaţiei conturilor
lei
Debit Credit
1. Primirea avansului de la cumpărător 32 400 242 523
2. Reflectarea sumei TVA aferentă avansului primit 5 400 225 534
3. Achitarea TVA la buget 5 400 534 242
4. Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea mărfurilor 45 000 221 611
5. Înregistrarea TVA din livrarea mărfurilor 9 000 221 534
6. Decontarea costului mărfurilor livrate 38 000 711 217
7. Stingerea creanţei din contul avansului primit 32 400 523 221
8. Trecerea în cont a TVA aferentă avansului primit 5 400 5342 225
9. Încasarea definitivă a creanţei cumpărătorului 21 600 242 221
10. Achitarea datoriei faţă de buget privind TVA 3 600 534 242