Sunteți pe pagina 1din 18

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM.
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2017
(Tabelul 1). Pe parcursul anului 2017, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni economice care sunt prezentate
în Tabelul 2.
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201N
S.R.L. „Astra”
Denumirea contului Suma
Imobilizari necorporale 112 13 000
Amortizarea imobilizari necorporale 113 (750)
Mijloace fixe 123 339 950
Amortizarea mijloacelor fixe 124 (50 050)
Creanţe pe termen lung 161 30 500
Avansuri pe termen lung acordate 162 25 000
Materiale 211 56 000
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 213 3 170
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 214 (920)
Producţie în curs de execuţie 215 9 150
Produse 216 5 450
Creanţe comerciale 221 58 750
Avansuri acordate curente 224 4 750
Creanţe ale bugetului 225 4 735
Creanţe ale personalului 226 2 500
Investiţii financiare curente în parţi neafiliate 251 11 200
Casa 241 850
Conturi curente în moneda naţională 242 9 705
Conturi curente în valută străină 243 9 100
Cheltuieli anticipate curente 261 12 000
Capital social 311 236 900
Capital suplimentar 312 4 386
Rezerve statutare 322 15 642
Alte rezerve 323 51 450
Profit nerepartizat al anilor precedenţi 332 5 240
Avansuri pe termen lung primite 423 20 000
Credite bancare pe termen scurt 511 26 000
Datorii comerciale curente 521 78 420
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 531 54 200
Datorii privind asigurările sociale 533.1 16 000
Datorii privind asigurările medicale 533.2 802
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 534.4 35 050
Tabelul 2

Operaţiunile economice efectuate în anul 2017


la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul 9 150 811 215
activităţii de bază
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe termen 200 030 242 411.1
lung
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 530 821 124
- cu destinaţie administrativa 1 830 713.2 124
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale cu
destinaţie administrativa 336 713.2 113
5 Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare a 25 030 224 242
materialelor
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 30 500 211 521
- TVA 20% 6 100 534.4 521
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 780 811 211
- necesităţi generale de producţie 3 130 821 211
- necesităţi administrative ale entităţii 830 713.1 211
8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o unitate 580 213.2 213.1
pentru necesităţile activităţii de bază 811 213.2
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 lei o 2 200 213.2 213.1
unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR 100)
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050 811 214
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe vîndute 15 620 721.2 123
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor fixe 5 330 124 123
vîndute
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050 214 213.2
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a
OMVSD în cadrul valorii rămase 100 714 213.2
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi telegrafice, 500 713.5 544
inclusiv TVA Total 600,00 lei 100 534.4 544
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung în contul livrării utilajului 250 030 242 423
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor 1 780 242 612.2
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind leasingul
financiar 2 680 161.2 611.6
18 Se ridică numerar din contul curent 91 030 241 242
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 580 531.1 241
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 230 713.7 241
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor poştale 280 713.5 241
şi tichetelor
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10 530 811 544
- TVA 20% 2 106 534.4 544
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 030 544 242
- pentru servicii poştale şi telegrafice 430 544 242
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de protocol, 400 713.6 544
inclusiv TVA Total 480,00 lei 80 534.4 544
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor privind
cheltuielile de protocol 480 544 242
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 030 242 241
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entităţii 35 030 244.1 242
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 630 715.2 511.6
27 Sau procurat investiţiile pe termen lung în părţi legate cu 30 030 142 422
achitare ulterioară
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 390 534.4 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 16 030 521 242
- organelor de asigurări sociale 3 030 533.1 242
- organelor de asigurări medicale 450 533.2 242
- comisioanele băncii 210 511.6 242
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite ca urmare
a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei 20 000 723.1 123
- amortizarea acumulată – 18 000 lei 18 000 124 123

30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 030 123 622.4


31 Se înregistrează în contul curent în valută străină diferenţa de
curs valutar pozitivă aferentă soldurilor mijloacelor valutare 80 243 622.1
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la activitatea de 4 660 811 821
bază
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv 56 750 216.1 811
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65 030 221 611.1
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate 13 006 221 534.4
36 Închiderea conturilor de venituri 1 780 612.2
2 680 611.6
20 030 622.4 351
80 622.1
65 030 611.1
Total: 89 600
37 Închiderea conturilor de cheltuieli 2 166 713.2
830 713.1
15 620 721.2
100 714
780 713.5
1 230 713.7
400 351 713.6
2 630 715.2
20 000 723.1
43 756
Total:
38 Reflectarea rezultatului financiar 45 844 351 333

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului=16


x – suma ce urmează a fi calculată
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 201N în conturile contabile, de determinat
sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
Anexa 3

Structura contului contabil

Debit 112-Imobilizări necorporale Credit


Sold iniţial 13 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 13 000

Debit 113- Amortizarea IN Credit


Sold iniţial 750
4) 336

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 336


Sold final 1086

Debit 123- Mijloace fixe Credit


Sold iniţial 339 950
30) 20 030 11) 15 620
12) 5 330
29) 38 000
Total rulaj debit 20 030 Total rulaj credit 58 950
Sold final 301 030

Debit 124- Amortizarea mijloacelor fixe Credit


Sold iniţial 50 050
12) 5 330 3) 3 360
29) 18 000
Total rulaj debit 23 330 Total rulaj credit 3 360
Sold final 30 080
Debit 142- Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate Credit
Sold iniţial 0
27) 30 030

Total rulaj debit 30 030 Total rulaj credit 0


Sold final 30 030

Debit 161- Creanțe pe termen lung Credit


Sold iniţial 30 500
17) 2 680

Total rulaj debit 2 680 Total rulaj credit 0


Sold final 33 180

Debit 162- Avansuri pe termen lung acordate Credit


Sold iniţial 25 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 25 000

Debit 211- Materiale Credit


Sold iniţial 56 000
6) 30 530 7) 34 740

Total rulaj debit 30 530 Total rulaj credit 34 740


Sold final 51 790
Debit 213-OMVSD Credit
Sold iniţial 3 170
9) 2 200 8) 580
9) 2 200
13) 1 050
14) 100
Total rulaj debit 2 200 Total rulaj credit 3 930
Sold final 1 440

Debit 214- Amortizarea OMVSD Credit


Sold iniţial 920
13) 1 050 10) 1 050

Total rulaj debit 1 050 Total rulaj credit 1 050


Sold final 920

Debit 215-Producția în curs de execuție Credit


Sold iniţial 9 150
1) 9 150

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 9 150


Sold final 0

Debit 216-Produse Credit


Sold iniţial 5 450
33) 56 750

Total rulaj debit 56 750 Total rulaj credit 0


Sold final 62 200
Debit 221- Creanțe comerciale Credit
Sold iniţial 58 750
34) 65 030
35) 13 006
Total rulaj debit 78 036 Total rulaj credit 0
Sold final 136 786

Debit 224- Avansuri acordate curente Credit


Sold iniţial 4 750
5) 25 032

Total rulaj debit 25 032 Total rulaj credit 0


Sold final 29 780

Debit 225- Creanțe ale bugetului Credit


Sold iniţial 4 735

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 4 735

Debit 226- Creanțe ale personalului Credit


Sold iniţial 2 500

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 2 500
Debit 241- Casa Credit
Sold iniţial 850
18) 91 030 19) 27 090
24) 50 030
Total rulaj debit 91 030 Total rulaj credit 77 128
Sold final 14 752

Debit 242- Conturi curente în monedă națională Credit


Sold iniţial 9 705
2) 200 030 5) 25 030
16) 251 810 18) 91 030
24) 50 030 21) 10 460
23) 480
25) 35 030
28) 22 110
Total rulaj debit 501 870 Total rulaj credit 184 140
Sold final 327 435

Debit 243-Conturi curente în valută străină Credit


Sold iniţial 9 100
31) 820

Total rulaj debit 80 Total rulaj credit 0


Sold final 9 180

Debit 244- Alte conturi bancare Credit


Sold iniţial 0
25) 35 030

Total rulaj debit 35 030 Total rulaj credit 0


Sold final 35 030
Debit 251- Investiții financiare curente în părți neafiliate Credit
Sold iniţial 11 200

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 11 200

Debit 261-Cheltuieli anticipate curente Credit


Sold iniţial 12 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 12 000

Debit 311- Capital social Credit


Sold iniţial 236 900

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 236 900

Debit 312- Capital suplimentar Credit


Sold iniţial 4 386

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 4 386
Debit 322- Rezerve statutare Credit
Sold iniţial 15 642

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 15 642

Debit 323- Alte rezerve Credit


Sold iniţial 51 450

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 51 450

Debit 332- Profit nerepartizat al anilor precedenți Credit


Sold iniţial 5 240

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 5 240

Debit 411- Credite bancare pe termen lung Credit


Sold iniţial 0
2) 200 030

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 200 030


Sold final 200 030

Debit 422-Datorii față de părțile afiliate pe termen lung Credit


Sold iniţial 0
27) 30 030
Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 30 030
Sold final 30 030
Debit 423-Avansuri primite pe termen lung Credit
Sold iniţial 20 000
16) 250 030

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 250 030


Sold final 270 030

Debit 511-Credite bancare pe termen scurt Credit


Sold iniţial 26 000
28) 210 26) 2 630

Total rulaj debit 210 Total rulaj credit 2 630


Sold final 28 420

Debit 521- Datorii comerciale curente Credit


Sold iniţial 78 420
28) 16 030 6) 36 600

Total rulaj debit 16 030 Total rulaj credit 36 600


Sold final 98 990

Debit 531-Datorii față de personal privind retribuirea muncii Credit


Sold iniţial 54 200
19) 25 580

Total rulaj debit 25 580 Total rulaj credit 0


Sold final 28 620

Debit 533.1-Datorii privind asigurările sociale Credit


Sold iniţial 16 000
28) 3 030

Total rulaj debit 3 030 Total rulaj credit 0


Sold final 12 970
Debit 533.2-Datorii privind asigurările medicale Credit
Sold iniţial 802
28) 450

Total rulaj debit 450 Total rulaj credit 0


Sold final 352

Debit 534-Datorii față de buget Credit


Sold iniţial 35 050
6) 6 100 35) 13 006
15) 100
20) 2 106
22) 80
28) 2 390
Total rulaj debit 10 776 Total rulaj credit 13 006
Sold final 37 280

Debit 544-Alte datorii curente Credit


Sold iniţial 0
21) 10 460 15) 600
23) 480 20) 12 636
22) 480
Total rulaj debit 10 940 Total rulaj credit 13 716
Sold final 2 776

Debit 611-Venituri din vânzări Credit


Sold iniţial 0
36) 67 710 17) 2 680
34) 65 030
Total rulaj debit 67 710 Total rulaj credit 67 710
Sold final 0
Debit 612-Alte venituri din activitatea operațională Credit
Sold iniţial 0
36) 1 780 16) 1 780
Total rulaj debit 1 780 Total rulaj credit 1 780
Sold final 0

Debit 622-Venituri financiare Credit


Sold iniţial 0
36) 20 114 30) 20 032
31) 82
Total rulaj debit 20 114 Total rulaj credit 20 114
Sold final 0

Debit 713-Cheltuieli administrative Credit


Sold iniţial 0
3) 1 830 37) 5 406
4) 336
7) 830
15) 500
19) 1 510
22) 400
Total rulaj debit 5 406 Total rulaj credit 5 406
Sold final 0

Debit 714-Alte cheltuieli din activitatea operațională Credit


Sold iniţial 0
14) 100 37) 100

Total rulaj debit 100 Total rulaj credit 100


Sold final 0
Debit 715-Cheltuieli aferente dobânzilor calculate Credit
Sold iniţial 0
26) 2 630 37) 2 630

Total rulaj debit 2 630 Total rulaj credit 2 630


Sold final 0

Debit
721-Cheltuieli cu active imobilizate Credit
Sold iniţial 0
11) 15 620 37) 15 620

Total rulaj debit 15 620 Total rulaj credit 15 620


Sold final 0

Debit 723-Cheltuieli excepționale Credit


Sold iniţial 0
29) 20 000 37) 20 000

Total rulaj debit 20 000 Total rulaj credit 20 000


Sold final 0

Debit 811-Activități de bază Credit


Sold iniţial 0
1)9 150 33) 56 760
7) 30 780
8) 580
10)1 050
20) 10 530
32) 4 660
Total rulaj debit 56 760 Total rulaj credit 56 760
Sold final 0
Debit 821-Costuri indirecte de producție Credit
Sold iniţial 0
3) 1 530 32) 4 660
7) 3 130
Total rulaj debit 4 660 Total rulaj credit 4 660
Sold final 0

Debit 351-Rezultat financiar total Credit


Sold iniţial 0
37) 43 756 36) 89 600
38) 45 844
Total rulaj debit 89 600 Total rulaj credit 89 600
Sold final 0

Debit 333-Profit al perioadei de gestiune Credit


Sold iniţial 0
38) 45 844

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 45 844


Sold final 45 844
Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
112 Imobilizări necorporale 13 000 - - - 13 000 -
113 Amortizarea IN - 750 - 338 - 1086
123 Mijloace fixe 339 950 - 20 030 58 950 301 030 -
124 Amortizarea mijloacelor fixe - 50 050 23 330 3 360 - 30 080
142 Investiții fin.pe t.lung părți af 0 - 30 030 - 30 030 -
161 Creanțe pe termen lung 30 500 - 2 680 - 33 180 -
162 Avansuri pe t.lung acordate 25 000 - - - 25 000 -
211 Materiale 56 000 - 30 530 34 740 51 790 -
213 OMVSD 3 170 - 2 200 3 930 1 440 -
214 Amortizarea OMVSD - 920 1 050 1 050 - 920
215 Producția în execuție 9 150 - 0 9 150 - -
216 Produse 5 450 - 56 760 - 62 200 -
221 Creanțe comerciale 58 750 - 78 036 - 136 786 -
224 Avansuri acordate curente 4 750 - 25 032 - 29 780 -
225 Creanțe ale bugetului 4 735 - - - 4 735 -
226 Creanțe ale personalului 2 500 - - - 2 500 -
241 Casa 850 - 91 030 77 128 14 752 -
242 Conturi curente în monedă 9 705 - 501 870 184 140 327 435 -
națională
243 Conturi curente în valută 9 100 - 80 - 9 180 -
străină
244 Alte conturi bancare - - 35 030 - 35 030 -
251 Investiții fin.curente neaf 11 200 - - - 11 200 -
261 Cheltuieli anticipate curente 12 000 - - - 12 000 -
311 Capital social - 236 900 - - - 236 900
312 Capital suplimentar - 4 386 - - - 4 386
322 Rezerve statutare - 15 642 - - - 15 642
323 Alte rezerve - 51 450 - - - 51 450
332 Profit nerepartizat al anilor p - 5 240 - - - 5 240
411 Credite bancare pe t lung - - - 200 030 - 200 032
422 Datorii față de părțile afiliate - - - 30 030 - 30 030
pe termen lung
423 Avansuri primite pe t lung - 20 000 - 250 030 - 270 030
511 Credite bancare pe termen - 26 000 210 2 630 - 28 420
scurt
521 Datorii comerciale curente - 78 420 16 030 36 600 - 98 990
531 Datorii față de personal - 54 200 25 580 - - 28 620
privind retribuirea muncii
533.1 Datorii privind CAS - 16 000 3 030 - - 12 970
533.2 Datorii privind CAM - 802 450 - - 352
534 Datorii față de buget - 35 050 10 776 13 006 - 37 280
544 Alte datorii curente - - 10 940 13 716 - 2 776
611 Venituri din vînzări - - 67 710 67 710 - -
612 Alte venituri din activ operaț - - 1 780 1 780 - -
622 Venituri financiare - - 20 114 20 114 - -
713 Cheltuieli administrative - - 5 406 5 406 - -
714 Alte chelt din act operaț - - 100 100 - -
715 Chelt aferente dobânzilor - - 2 630 2 630 - -
calculate
721 Chelt cu active imobilizate - - 15 620 15 620 - -
723 Cheltuieli excepționale - - 20 000 20 000 - -
811 Activități de bază - - 56 760 56 760 - -
821 Costuri indirecte de - - 4 660 4 660 - -
producție
351 Rezultat financiar total - - 89 600 89 600 - -
333 Profit al perioadei de - - - 45 844 - 45 844
gestiune
TOTAL 595 810 595 810 1249074 1249074 1101068 1101068

S-ar putea să vă placă și