Sunteți pe pagina 1din 8

Impozitul- o plata obligatorie cu titlu gratuit, care n tine de efectuarea unor actiuni determinate si concrete de catre organul

imputernicit sau de catre persoana cu functii de raspundere a acestuia pantru sau in raport cu contribuabilul care a achitat plata.
Taxa este o plata obligatory cu titlu gratuit, care nu este impozit.
Subiectii impunerii cu impozite si taxe sunt personae juridice si fizice, care practica activitate de antreprenor in RM, precum si
personae juridice si fizece rezidente, care obtin venit financiar din sursele aflate in afara RM.
Obiect impozabil este venitul impozabil determinat ca diferenta dintre venit brut obtinut din toate surselede catre orice persoana
juridical sau fizica si deducerile si scutirile la care are dreptul aceasta persoana.
Specializarea exercitiilor impune delimitarea si constatarea veniturilor si cheltuielilor in perioadele de gestiune n care au fost
obtinute sau suportate.
Continuitatea activitatii cere masurarea si inregistrarea veniturilor si cheltuielilor intreprinderii, avind la baza ipoteza unei
activitati continuie.
Prudenta recomanda constatarea venitului in momentul existentei unei certitudini ca el este cistigat, si pierderii cind este probabil
ca va fi obtinuta, in scopul de a nu majoraactivele si veniturile si micsora pasvele si cheltuielile.
Concordanta conform careia veniturile si cheltuieilile provocate de unele si aceleasi operatiuni economice trebuie sa fie reflectate
simultan in contabilitate si in rapoartele financiare.
Deducere este suma care, la calcularea venitului impozabil, se scoate din venitul brut al contribuabilului.
Venit impozabil este marimea in baza careia se determina datoria privind impozitul pe venit. El reprezinta vemnitul contabil
corectat cu suma corectarilor veniturilor si cheltuielilor conform legislatiei fiscale.
Venit impoz = venit contab+Ajustarile venitur-Ajustarile cheltuielilor.
Diferente permanente si temporare corectarile venitului contabi, se calculeaza numai in scopuri de impozitare fara reflecatarea
in contabilitate.
Venit impoz = venit contab+Dif permanete si tempor aferente venituri dif permanente si tempor aferente chelt.
Diferentele suma abaterilor dintre marimea veniturilor si/sau cheltuilelilor, reflecatate in contabilitatea financiara si marimea
acelorasi venituri sau cheltuieli, constatate in scopul impozitarii. (permanente si temporare)
Diferente temporare - apar cind perioada de gestiune in care unele articole de cheltuieli si venituri , incluse in venitul contabil si
reflecate in Raportul privind rezultatele financiare, nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt recunoscute de legislatia
fiscala pentru determinarea venitului impozabil.
Diferente temporare impozabile aferente veniturilor reprez suma veniturilor care in contabilitatea financiara sunt constatate in
perioada de gestiune curenta, iar in scopuri de impozitare se recunosc in perioadele de gestiune viitoare.
Diferente temporare impozabile aferente cheltuieililor sunt egale cu suma depasirii cheltuielilor constatate in scopuri fiscale
asupra cheltuielilor constatate in contabilitatea financiara in perioada de gestiunde curenta. Aceasta suma se raporteaza in perioadele
de gestiune viitoare.
Diferente temporare deductibile in perioadele de gestiune viitoare micsoreaza venitul impozabil prin deducere din marimea
acestuia.
Diferente temporare deductibile aferente veniturilor apar cind veniturile in scopuri de impozitare sunt constatate in perioada de
gestiune curenta, iar in contabilitatea financiara in perioada de gestiune viitoare.
Diferente temporare deductibile aferente cheltuielilor - sunt egale cu suma depasirilor cheltuielor constatate in contabilitatea
financiara in perioada de gestiune curenta asupra celor constatate in scopuri fiscale . Suma depasirii se reporteaza spre deducere in
perioada de gestiune viitoare.
Cheltuilelile privind impoazitul pe venit suma totala a cheltuielilor privind impozitul pe venit curent si aminat, luata in
considerare la calcularea profitului net al perioadei de gectiune.
Datorie curenta privind impozitul pe venit suma impozitului pe venit calculate in perioada de gestiune curenta.
Dat curenta privind imp pe venit = Venit impoz*Cota imp pe venit al perioadei de gestiune curenta.
Creante curente privind impo pe venit suma creantei bugetului de stat aferenta imp pe venit, care urmeaza sa fie recuperate # in
perioada de gestiune curenta.
Datorie aminata privind imp pe venit suma imp pe venit care urmeaza a fi platita de # in perioada de gestiune viitoare. Dat
aminata = Dif temporara impozabila *Cota imp pe venit.
Activul aminat privind imp pe venit suma imp pe venit care urmeaza sa fie recuperate # in perioada de gestiune ulterioara.
Activ aminat priv imp pe venit = Dir tempor deductib *Cota imp pe venit.
Reversarea diferentei temporare restabilirea integrala sau partiala a sumei corectarii venitului contabil efectuate anterior, cu suma
diferentei temporare. Reversarea diferentei temporare se manifesta prin modificarea semnului acesteia in comparatie cu perioada de
gestiune precedente.
Ca=200 (ani)/Du Ca-coeficient, Du durata de utilizare.
Uf=Bf*Nu/100
Uf- uzura cal in scopuri fiscale, Bf- baza valorica a mij fixe la sf anului de gestiune; Nu- norma de uzura a categoriei de proprietate,
%.
Bf=Bi+SintrSc-Siesir, Bi-baza val a mij fixe la inceputul anului de gestiune (BiBfi+l Ufi-1), Sintr suma intrarilor de mij
fixe, Sc-suma corectarilor, Siesir suma mij fixe iesite.

TVA- reprez o parte a valorii adaugate a produselor, marfurilor vindute, serviciilor prestate pe teritoriul RM, precum si o parte a
valorii marfurilor si serviciilor importate in RM.
Acciz inmpozit general de stat stability pentru unele marfuri de consum si servicii care au o rentabilitate impunatoare.
Problema
# in 2004 a suportat cheluieli in suma de 210000 lei, inclusiv:
chelt de reprezentanta
chelt de delegare
alte cheltuieli
Suma totala a veniturilor constatate in anul de gestiune a constituit 240000 lei, inclusiv venituri din vinzarea marfurilor -189000.
Corectiile eniturilor in scopuri de in=mpozitare au fost egale cu 0. Limita chelt de reprezentanta in scopuri de impozitare constituie:
0,5% din venitul de vinzarea marfurilor- 945 lei (189000*0,5/100)
1% de la suma altor venituri - 510 lei (240000-189000)*1/100)
Total - 1455 lei (945+510)
Sa admitem ca limita cheltuielilor de delegare calculata in anul de gestiune in fiecare decont de avans si fiecare articol de cheltuieli ,
chlet de cazare, diurnal, a constituit 14700 lei. In scopuri de impozitare au fost constatate cheltuieli numai in limitele stabilite:chelt
de reprezentanta in suma de 1455lei, chelt de delegare- 14700 lei.
Sumele ce depasesc limitele de 3455 lei (4900-1455) si 500 lei (15200-14700) sunt diferente care corecteaza venitul contabil si se
aduna la af anului de gestiune.
Problema (active aminate)
SA # care tine evidenta contabila in baza metodei specializarii exercitiilor, a beneficiat in decembrie 2004 de servicii de arenda ale
IIMoraru care utilizeaza metoda de casa, in suma de 500 lei( fara TVA). Partile examinate st personae interdependente, datorita
faptului ca II Moraru detine 60% din capitalul statutar al # . Venitul contabil al SA # a constituit 15400 lei in 2004 si 18200 lei in
2005. Achitarea pentru serviciile primate au avut loc in ianuarie, 2005. (impozit pe venit 22%)
N
r
1

3
4
5
6
7
8

Nr
1

2
3

Continutul operatiei
Calc venitului
contabil
Corectia aferenta dat
fata de o pers
interdependenta,
(neachitata)
Reversarea corectiei
aferenta datoriilor
fata de o persoana
interdependenta
Determinarea
venitului impozabil
Calc dat curente
privind imp pe venit
Calc activului aminat
privind imp pe venit
Anularea activ
aminat privind imp
pe venit
Calc prof net

Anul
2004
2005

Total

15400

18200

33600

500

------

500

-------

(500)

(500)

15900

17700

33600

3498

3894

7392

110

110

12012

Continutul operatiei
Calc dat curente privind
imp pe venit
Calc activului aminat
privind imp pe venit de la
suma diferentei
temporare (500*22/100
Anularea activ aminat
privind imp pe venit

110
14196

110
26208

Cores
conturilor
Debit

Credit

731

534

3498

135

731

110

731

135

-------

Anul
2004
2005
3894

110

4
5

Trecerea chelt privind imp


pe venit la rez financiar
Reflectarea profitului net
al anului de gestiune

351

731

3388

4004

351

333

12012

14196

Problema
In iulie 2005 # a procurat de la cetaatianul Ciobanu, in baza contractului de cumparare-vinzare si actul de achizitie , griu in valoare
de 16000 lei. La achitarea platii # a obtinut si a achitat la buget imp pe venit de 5%, ceea ce a constituit 800 lei (16000*5/100).
Suma achitata persoanei fizice constituie 15200 lei (16000-800). In contabilitatea au fost intocmite formulele contabile
Inregistrarea la intrari a griului
Dt211
Ct 539 16000
Retinerea imp pe venit
Dt 539
Ct534 800
Acitarea datorei fata de cetatianul Ciobanu
Dt 539-15200
Ct 242, 241, 227.
Problema
In iulie 2005 SRL a acordat # servicii de audit in valoare de 3600 lei inclusive TVA.Pata s-a efectuat in 2 transe: 1200 lei in iulie,
2400 in august.
1.Inregistrarea val de audit
Dt 713,
Ct521, 522, 539 3000 lei
2.TVA
Dt 534
Ct 521, 522, 539 600 lei
3.Reflecarea sumei imp pe venit in marime de 5% din val serviciilor efectiv platita 50lei (1200-200)*5/100; 100 lei (2400400)*5/100
Dt 521, 522, 539
Ct 534- 50 lei in iulie, 100 lei in august
4.Achitarea pt serviciile de audit
Dt521, 522, 539
Ct241, 242, 243 1150 iulie, 2300 in august
5. Transferarea in buget a sumei imp pe venit in marime de 5%
Dt 534
Ct242 50-iulie, 100-august.
Contabilitatea operatiilor la furnizorul de servicii
Reflectarea valorii serviciilor acordate fara TVA
1.Dt 228, 221, 223, 229
Ct611, 612 3000
2.Reflectarea TVA Dt 228, 221, 223, 229
Ct534 600
3.Incasarea valorii pt serviciile de audit
Dt224, 241, 243
Ct228, 221, 229, 223 1150 iulie, 2300 august
4.Reflecatarea imp pe venit 5%
Ct 228, 229, 223
5.Trecerea la diminuari a datoriilor fata de buget la finele anului de gestiune la sumele impozitului pe venit retinut
Dt534
Ct225 50 iulie, 100 august.
Problema
Servicii de consultanta 2400 lei, impozit retinut si achitat 10%, suma achitata persoanei nerezidente 2400-240=2160
1.Inregistrarea val serviciilor de consultanta, fara TVA
Dt 713,
Ct521, 522, 539 2400 lei
2.TVA

Dt225
Ct 534 - 480 lei
3.Reflecarea sumei imp pe venit in marime de 10% din val serviciilor (2400*10/100)
Dt 521, 522, 539
Ct 534- 240 lei
4.Achitarea pt serviciile de consultanta
Dt521, 522, 539
Ct241, 242, 243 2160 lei
5. Transferarea in buget a sumei imp pe venit in marime de 5%
Dt 534
Ct242 - 240 lei
Problema
In 2005 SA a inregistrat urmatoarele rezultate din operatiile cu activele de capital:
- la vinzarea actiunilor-crestere de capital in marime de 12000 lei
- la schimbul obligatiunilor crestere de capital in marime de 3000 lei
- La transmiterea actiunilor gajate in proprietatea bancii comerciale in contul creditului - pierderi de capital
in marime de 6000 lei
- La vinzarea certificatelorde depozite si economii- pierderi de capital in marime de 4000lei
Suma totala a cresterii de capital constituie 15000 lei (12000+3000), a pierderilor de capital 10000 lei (6000+4000), iar suma
totala a cresterii de capital peste pierderile de capital, ce urmeaza a fi inclusa in venitul impozabil, constituie 2500 lei (1500010000)*50/100.
Problema
# a procurat 350 obligatiuni ale SA in valoare de 35000 lei, pretul unei obligatiuni fiind de 100 lei. Pente un an investitotrul a vindut
toate obligatiunile la un pret de 80 lei in valoare de 28000 lei. In urma acestei operatii de vinzare au fost inregistrate pierderi de
capital in suma de 7000 lei (20*350). In contabilitatea financiara a fost constatata pierdere din activitatea de investitie in suma de
7000 lei. In scopuri de impozitare suma pierderilor din vinzarea obligatiunilor nu va fi constatata spre deducere in anul fiscal
curent,dar se trateaza ca o pierdere de capital a anului urmator. Suma de 7000 lei reprezinta diferenta temporara deductibila de la
care se calculeazaactivul aminat privind imp pe venit in suma de 1400 lei (700*20/100), se reflecat aprin formula contabila: Dt135
Ct731 1400 lei.
Problema
In baza conditiilor exemplului precedent sa admiem ca in anul urmator # a inregistrat o crestere de capital rezultata din vinzarea
unui teren in suma de 8600 lei. In scopuri de impozitare pierderile de capital ale anului preedent (7000lei) se trateaza ca o pierdere
de capital al anului fiscal curent, de aceea suma finala a cresterii de capital a anului curent constatata peste nivelul pierderilor de
capital a constituit 1600 lei (8600-7000). Suma diferentelor temporare deductibile anulate va fi de 7000 lei , iar marimea activului
aminat anulat privind impozitul pe venit 1400 lei.
Anularea activului aminat privind imp pe venit se reflecta prin formula contabila:
Dt731
Ct 135- 1400 lei.
Problema
SA a procurat o cladire cu destinatie administrative in scopul obtinerii veniturilor in urma transmiterii in arenda. Val de intrare
-1200000 lei. Cladirea a fost vinduta la unpret de piata de 800000 lei. La data vinzarii uzura acumulata constituia 500000 lei, val de
bilant 700000 lei. In rezultatul vinzarii cladirii in contabilitate a fost obtinut un profit in suma de 100000 lei. In scopul impozitarii
cladirea este considerata ca active de capital , de aceea profitul dat reprezinta o crestere de capital. Din suma acestei cresteri de
capital in venitul impozabil var fi incluse numai 50% sau 50000 lei (100000*50/100). Suma cresterii de capital neimpozabila (50000
lei) reprezinta diferenta permanenta aferenta venitului.
Problema
# a importat materiale in valoare de 15000$ sau 212377,5 lei (15000*14,1585). Chelt de transport 300$ sau 4247,55 lei
(300*4247,55), chelt de asigurare -2200 lei, taxa vamala 10618,88 lei , taxa servicii vamale 530,94 lei.
Val in vama care constituie si val impozabila este 229494,87 (212377,5+4247.55+2200+10618,88+530,94). Suma TVA 45898, 97
(229494,87+0,2) datoria fiscala a aimportatorului.
Problema
# I sa oferit servicii de transport strain la val de 1200$ a cursul de 12,85 lei Cursul official al BNM a fost 12,92 lei.
1.reflectarea serv de montare- 15420 (1200*12,85) Dt 121 Ct521
2.calcularea TVA 3084 (1540*0.2) Dt 225Ct534 3084
3.Achitarea dat fata de furniz 15504 lei (1200*12,92) Dt 521Ct243 15504
4. Trecerea in cont a sumei TVA Dt534Ct225 3084 lei
Reflectarea diferentei de curs valutar 84 (15504-15420) Dt722Ct521
Problema
# a incasat un avans in suma de 42000 lei pt produse finite. Peste 3 zile furnizorul expediaza marfa n suma de 160000 lei, fara TVA.
Costul efectiv constituie 110000 lei. Servicii de transport propriu 1800 lei fata TVA, costul efectiv al serviciilor 1200 lei.

1.Incasarea avansului
Dt242
Ct523 -42000 lei
2.Calcularea TVa din avans
Dt225
Ct 534 7000 (42000/6)
Recunoasterea venit din vinzarea produselor
Dt 221 - 192000
Ct 611- 160000
Ct534 32000
Casarea costului vinzarilor produselor vindute
Dt711 110000
Ct 216 110000
Reflectarea venitului din prestarea serv de transport
Dt 221 - 2160
Ct 611 - 1800
Ct534 360
Casarea costului produselor, serviciilor prestate
Dt 711
Ct 812 1200 lei
Trecerea in cont a avansului anterior incasat
Dt 221
Ct 523 42000
Trecerea in cont a TVa din avans
Dt 534
Ct 225 7000 lei
Incasarea mij ban in achitarea creantei in marime de 152160 (192000+2160-42000)
Dt 242
Ct 221 152160 lei
Virarea la buget a sumei TVA (32000+360)
Dt 534
Ct 242 32360 lei
Problema
# a vinduta marfuri in suma de 140000 lei, costul efectiv 96000 lei, TVA 28000 lei. Sa returnat marfa in suma de 10000 lei fara
TVA, TVA- 2000 lei. Costul efectiv al marfurilor returnate 6857 lei, sa facut o reducere de 3600 lei inclusive TVA, TVA 600 lei.
Adaosul commercial 11000 lei. La returnare a suportat chelt: incarcare descarcare 300 lei, CAS 87 lei, Servicii de transport
150 lei.
Recunoasterea venitului, creantei si TVA drept datorie la buget
Dt221, 223, 228 - 168000
Ct 611 140000lei
Ct534 28000 lei
Casarea costului efectiv
Dt 711 - 9600
Ct 216, 217
Decontarea adaosului commercial
Dt 821
Ct 217 11000
Recunoasterea pierderilor la returnarea marfurilor
Pina la achitarea contravalorii
Dt822 - 10000
Dt 534 2000
Ct 221, 223, 228 12000 lei
Dupa achitarea contravalorii
Dt822 - 10000
Dt 534 2000
Ct 521, 522, 539 12000 lei
Inregistrarea marfurilor returnate la intrari in val realizabila neta
Dt 216, 217
Ct 822 2500 lei
Casarea adaosului comercial

Dt 217
Ct 821 586 (11000/140000*10000)
Recunoasterea pierderilor din reducerea de pret (3600-(3600/6))
Pina la achitare
Dt 822 - 3000
Dt 534 - 600
Ct 221, 223, 229 3600
Dupa achitare
Dt 822 - 3000
Dt 534 - 600
Ct 521, 522 3600
Incasarea mij ban pina la returnarea marfurilor
Pina la returnare si reducere de pret
Dt 242, 243, 244
Ct 221, 223, 229 168000 lei
Dupa areturnare si reducere de pret (168000-12000-3600)
Dt 242, 243, 244
Ct 221, 223, 229 152400 lei
Reflectarea chelt legate de returnarea marfurilor
Dt 822
Ct 531 300
Ct 533 87
Ct812 150
Ajustarea venitului din vinzari in perioada gestionara la val marfurilor returnate si suma reducerii de pret fara TVA (10000+3000)
Dt 611
Ct 822 13000 lei
Ajustarea costului vinzarii marfurilor returnate
Dt822
Ct711 6857
Decontarea pierderilor definitive (3000+10000-2500-13000+6857)
Dt 712
Ct 822- 4357.
Problema
Livrari impozate cu TVA 8 %
Livrari impozate cu TVA 20 %
procurari de valori materiale
inclusiv importul
Soldul Tva trecut in cont din
perioada precedenta
depasirea TVA aferenta
procur peste Tva pt livrari
Suma TVA spre retituire
Soldul Tva trecut in cont din
perioada ulterioara

80000
40000

6400
8000

150000

30000

---------------

4000
19600
nu mai
mare de
16000
3600

Suma depasirii TVa afernta procurarilor peste TVA 19600 (30000+4000-6400-8000). Suma TVA spre restituire 16000 lei
(80000*0.2). Se permite de restituit suma TVA nu mai mare de 16000 lei. Diferenta de 3600 lei va fi trecuta in cont pt perioada
ulterioara.
Reflectarea TVA spre restituire
Dt 226
Dt 225
Ct 534
Restituirea sumei TVa Dt 242, Ct 226.
Problema
# a expediat din incaperea de acciz 1000 sticle de bere cu volum unitary 0.5litri. Cota accizului pt 1 litru este 1 leu. Suma accizelor
= 500 lei (1000*0.5*1)
Problema
# a fabricat 10000 litri vin. Pt aceasta a fost procurata materie prima :
- 9400 litri vin cu valoare de 150000 lei, acciz in suma de 7500 lei (15000*0.05) Cota accizului 5%,

- 620 litri alcool, 96 grade acciz achitat 5356 lei (620*0.09*96), unde 0.09 lei cota accizului pntru 1 % pt
un 1 litru volum absolute.

Deasemenea a fost expediat vin neimbuteliat 10000 litri, cu valoarea de 180000 lei. Suma accizului calculate la acest volum de vin
expediat constituie 9000 lei (10000*0.05). Suma accizelor ce urmeaza a fi trecuta in cont 9000 lei, la cheltuieli 3856 lei
(7500+5356-9000).
1. suma accizelor calculate pt materie prima procurata - 12856 lei (7500+5356)
Dt225
Ct 521- 12856 lei
2. Suma accizelor calculate pt marfa exediata
Dt 221
Ct 534 9000 lei
3. Trecere in cont a sumei accizelor calculate
Dt 534
Ct 225 - 9000 lei
4. Trecerea la cheltuieli a diferentei dintre suma accizelor aferente materiei prime si suma accizelor referitoare la marfa
expediata
Dt 713
Ct 225 3856 lei
Problema
Val de bilant a bunurilor imobiliare

Nr
1
2
3
4
5
6
7

La
inceputul
lunii
435612
346285
405781
348225
338238
378251
367226

Intrari/iesiri
---70000
-46320
--50000
--------

Suma
uzurii
acumulate
89327
10504
11235
9987
9987
11025
-----

La sf
lunii
346285
405781
348225
338238
378251
367226
-----

Val de bilant medie a bun imobiliare se determina =


(435612/2)+346285+405781+348225+338238+378251+(367226/2)/6=2218199/6=369670 lei.
Cota impozitului 0.2%, trim 2 cota imp se va imulti cu 0,50. In trim I firma a achitat impozit in suma de 129,3 lei.
Nr

indicatorul
costul mediu de bilant a cladir si
construc in per gestionara
Cota impozitului %
Suma ipoz reiesind din cotele aprobate
(R1*R2)/100
Suma inlesnirilor acordate, conform
anexei - total

5
6

Suma impoz calculat pt perioada


precedenta
Suma imp spre plata (R3-R4-R5)

1
2
3

369670*0.2*0.5=369.7 lei
Suma imp calculate pe trim II
Dt 713
Ct 534 240,37 lei
Plata impozitului
Dt 534
Ct 242 240,37 lei.

Problema

Suma
369370
0,1
369,7
---129,3
240,37

Ianuarie 18 persoane, Februarie 15 peroane, martie- 21 persoane . cota imp 40 lei pt un angajat
Nr scriptic de angajati :(18+15+21)/3=17
Taxa pt amenajarea teritoriului: 40 lei*3/12*17=170 lei.
nr mediu
scriptic
1
17

Cota taxe pt
un salariat
2
10

Suma taxei
calculate
3
170

S-ar putea să vă placă și