Sunteți pe pagina 1din 7

6.

Contabilitatea datoriilor faţă de buget


Datoriile faţă de buget includ angajamentele entităţii faţă de bugetul de stat şi bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale privind impozitele şi taxele generale de stat şi locale, inclusiv datoriile privind sancţiunile
aplicate pentru încălcarea prevederilor legislaţiei fiscale (pct.60 SNC).

Relaţiile agenţilor economici cu bugetul de stat se concretizează în procesele de calculare, achitare şi declarare
a impozitelor şi taxelor. Sistemul fiscal al RM reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi
metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.
Modul de calculare a impozitelor și taxelor la buget sunt reglementate de Codul Fiscal și alte acte
legislative.
Codul Fiscal reglementează principiile generale ale impozitării în R.Moldova (RM), statutul juridic al
contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de
determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, modul de contestare a acţiunilor
organelor fiscale.
Cotele impozitelor şi taxelor se reglementează de Legea bugetului de stat pe anul respectiv şi alte acte
normative.
Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi
concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport
cu contribuabilul care a achitat această plată. Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.
În RM se percep impozite şi taxe de stat şi locale.
Datoriile faţă de buget se contabilizează în baza:
 Facturilor fiscale;
 Declarațiilor fiscale;
 Deciziilor de aplicare a sancțiunilor;
 Notelor contabile;
 Ordinelor de plată;
 Extraselor de cont etc.
Evidența analitică se ține pe fiecare impozit, taxă, termene de calculare și achitare.
Pentru generalizarea informaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitelor, taxelor şi sancţiunilor
economice este destinat contul de pasiv 534 “Datorii față de buget”. În credit se reflectă impozitele şi taxele
calculate, iar în debit – plăţile impozitelor și taxelor. Soldul este creditor şi reprezintă suma datoriilor entității privind
impozitele și taxele la sfârşitul perioadei.

Contabilitatea impozitului pe venit


Aceste datorii apar:
 La calcularea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător (12%, art.15 CF);
 Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (din salariu, din dividende intermediare etc.
(12%, art.15 CF));
 Calcularea impozitului pe venitul din activitatea operațională (4%, art.54 CF, agenții economici
neînregistrați ca plătitori de TVA etc.).

Datoriile aferente impozitului pe venit calculat din activitatea de întreprinzător:

Datoriile aferente impozitului pe venit apar la data raportării:


Dt 7311 Ct 5341
Potrivit SNC datoriile privind impozitului pe venit pot fi determinate prin 2 metode:
1.Metoda impozitului pe venit curent – metodă prevăzută de SNC;
2.Metoda impozitului pe venit amânat – metodă prevăzută în IAS 12 ”Impozit pe venit”.

Pentru determinarea impozitului pe venit, la entitate se calculează venitul contabil (pierderea contabilă)
reprezintă profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare, care se determină la sfârşitul anului în Situația
de profit şi pierderi, în contul 351 “Rezultat financiar total”.
În legislaţia fiscală sunt prevăzute reguli de constatare a veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale, iar în
S.N.C. – reguli de calcul şi constatare în scopurile contabilităţii financiare. De aceea apar:
- venituri şi cheltuieli recunoscute conform legislaţiei fiscale, dar care nu sunt recunoscute de regulile S.N.C.;
- venituri şi cheltuieli recunoscute de S.N.C., dar care nu sunt recunoscute de regulile legislaţiei fiscale.
Acest fapt face necesară calcularea venitului impozabil conform regulilor fiscale.
Venitul impozabil (pierderea fiscală) reprezintă venitul (pierderea) contabil al perioadei de gestiune corectat
în conformitate cu regulile stabilite de legislaţia fiscală cu mărimea diferenţelor permanente şi temporare.
Achitarea în avans a impozitului pe venit pe parcursul anului: Dt 225 Ct 242.
La sfârşitul anului, suma efectivă a impozitului pe venit se înregistrează: Dt 731 Ct 534.
Trecerea în cont la finele anului a sumelor impozitului pe venit achitate în avans pe parcursul anului: Dt 534
Ct 225.
Transferarea la buget a sumelor impozitului pe venit datorate: Dt 534 Ct 242.

Datoriile aferente impozitului pe venit calculat la sursa de plată


Apar în cazul reținerii impozitului pe venit la sursa de plată (din salariu, din dividende intermediare etc. (12%,
art.15 CF)).
Dt 531- reținerea din salariu
Dt 536 - reținerea de la fondatori
Dt 544 - reținerea din procurarea de active, plata de arendă/locațiune, royalty etc.
Ct 534- la suma totală a IV reținut la sursa de plată.

Conform art.15 din Codul fiscal, cota impozitului pe veniturile persoanelor fizice pentru anul 2019 constituie:
12 % din suma venitului impozabil anual.
Venitul impozabil al salariatului cuprinde orice formă de salarizare, premiile, suplimentele, onorariile,
indemnizaţiile, comisioanele şi alte plăţi, precum şi înlesnirile acordate salariatului de către întreprindere. În venitul
impozabil nu se includ despăgubirile de asigurare primite conform contractului de asigurare, despăgubirile primite
pentru repararea daunelor în caz de vătămare a sănătăţii, inclusiv în caz de invaliditate, bursele elevilor, studenţilor,
pensiile alimentare şi indemnizaţiile pentru copii şi alte forme de venituri stabilite de Codul fiscal.
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se calculează şi se reţine la sursa de plată, în momentul plăţii
salariului, de la suma venitului impozabil, care se determină ca diferenţă dintre suma venitului brut şi suma scutirilor
acordate salariatului, suma contribuţiilor de asigurări medicale şi sociale. Scutirile se acordă numai la locul de muncă
de bază, unde se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucratorilor. Scutirea personală pentru 2019 constituie:
Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei
pe an (2000 lei lunar) (P).
Suma scutirii personale majore va constitui 30000 lei pe an (2500 lei lunar) (art.33 CF) (M):
 s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea
integrităţii teritoriale şi a independenţei RM, cît şi în acţiunile de luptă din R.Afghanistan;
 este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a
independenţei RM, precum şi în acţiunile de luptă din R.Afghanistan;
 este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;
 este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.
Fiecare salariat care se află în relaţii de căsătorie pe parcursul întregului an fiscal are dreptul la scutiri
suplimentare în sumă de 11280 lei annual (940 lei lunar), în cazul când soţul (soţia) nu beneficiază de scutirea
personală (S).
Contribuabilul are dreptul la o scutire în sumă de 3000 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută
(250 lei lunar) (N), cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie pentru
care scutirea constituie 18000 de lei anual.
Persoana întreţinută este persoana care întruneşte condiţiile:
- are relaţii de rudenie în ascensiune sau descendenţă (copii, părinţi); - este întreţinută de contribuabil;
- locuieşte împreună sau nu, dar învaţă la secţia de zi a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni în anul
fiscal;
- primeşte un venit anual mai mic de 10 128 lei.
Lucrătorul prezintă patronului cererea de scutire până la data încadrării în munca ca angajat sau până la
începutul anului, anexând la aceasta documentele necesare pentru confirmarea poziţiei sale de rezident, stării sociale,
familiale sau sănătăţii.
Calculul venitului impozabil şi impozitului pe venit se face în fișa personală de evidenţă a veniturilor sub
formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit
reţinut din aceste plăţi în bază cumulativă, de la începutul anului sau din momentul angajării la serviciu, deschisă
pentru fiecare salariat.
Agentul economic care a efectuat reţinerea impozitului este obligat în termen de o lună de la încheierea lunii
în care au fost efectuate plăţile să prezinte Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial Darea de seamă privind suma
venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta pentru luna raportată, iar în termen de o lună de la încheierea
anului fiscal – Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de catre patron în folosul angajaţilor
precum si platile achitate rezidentilor din alte surse de venit decit salariul si impozitul pe venit retinut din aceste plati.

Datoriile aferente impozitului pe venit calculat din activitatea operațională

Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea
venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management este mai mare
de 60% din venitul din vînzări (4%, art.54 CF). Se înregistrează trimestrial:
Dt 7312 Ct 534
Contabilitatea datoriilor faţă de buget privind TVA
TVA reprezintă un impozit indirect care se stabileşte pentru operaţiunile privind transferul proprietăţii asupra
bunurilor şi serviciilor. Aceasta este o taxă care se aplică valorii adăugate la fiecare stadiu al circuitului economic. Ea
se calculează pentru livrările de bunuri, vânzări, prestări de servicii, importului de bunuri şi servicii. Conform titlului
III al CF - TVA se reflectă în contabilitate în baza principiului contabilității de angajamente..
Livrările de bunuri şi servicii pot fi grupate în livrări impozabile cu TVA la cota standard – 20%, cotele reduse
– 8%, la cota zero şi livrări scutite de TVA (neimpozabile).
Subiecţii impozabili sînt:
- persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzator, cu excepţia autorităţilor publice,
instituţiilor publice şi deţinatorilor patentei de întreprinzator, şi care într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a
efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeste 600 000 lei, cu exceptia livrărilor scutite de TVA;
- persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu exceptia persoanelor fizice care importă mărfuri de
consum personal, a căror valoare nu depăseste limita stabilită de legislaţia în vigoare;
- persoanele juridice şi fizice care importă servicii considerate ca livrări impozabile.
Data obligaţiei fiscale este sau momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor, sau momentul eliberării
facturii fiscale, sau momentul primirii plăţii, în funcţie de ceea ce a avut loc mai înainte.
Livrările impozabile cu TVA trebuie însoţite de factura fiscală – document cu regim special care justifică
operaţiunea economică și suma TVA şi dă dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărător, cu excepţia vânzărilor cu
amănuntul în numerar, când eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.
Procurările şi livrările sunt înregistrate cronologic în Registrul de evidenţă a procurărilor şi Registrul de
evidenţă a livrărilor, în baza lor se întocmeşte Declaraţia privind TVA și Anexa la Declaraţia TVA. TVA se reflectă:

Apariția datoriilor faţă de buget privind TVA:


 La livrări de bunuri și servicii:
Dt 221,223,231,234,241,832 Ct 5344
 Primirea avansurilor pentru livrările ulterioare:
Dt 2252 Ct 5344
 Lipsuri de active, vânzări cu un cost mai mic decât cel de intrare:
Dt 7133 Ct 5344
Datoriile faţă de buget privind TVA:
 Se diminuează cu TVA trecută în cont la procurarea de bunuri și servicii:
Dt 5344 Ct 521, 522, 544
 Se stornează la decontarea creanțelor compromise:
Dt 221,223,231,234 Ct 5344 (-)
 Se stornează la utilizarea, restituirea, decontarea avansurilor primite:
Dt 2252 Ct 5344 (-)
 Se stornează la decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat:
Dt 5344 Ct 521, 522, 544 (-)
Datoriile faţă de buget privind TVA:
 se achită la buget lunar și se determină după relația:
TVA calculată (Ct 5344)-TVA trecută în cont (Dt 5344)
 Achitarea datoriei:
Dt 5344 Ct 242,244
 În cazul în care TVA trecută în cont depășește TVA calculată, diferența se reflectă:
Dt 2252 Ct 5344
TVA de plătit la buget se calculează lunar ca diferenţă dintre TVA de la vânzări din Ct 534 şi TVA de la cumpărări
din Dt 534.
În cazul obţinerii unui sold debitor aferent TVA, acesta se trece la creanţe în baza notei contabile: Dt 225 Ct
534.
Achitarea sumei TVA la buget în cazul cînd se obţine sold creditor se reflectă: Dt 534 Ct 242.

Exemplu. În martie 2018 s-au înregistrat operațiunile:


Vânzarea mărfurilor – 138000 lei, inclusiv TVA, valoarea contabilă – 70000 lei;
Procurarea de mărfuri – 120000 lei, inclusiv TVA;
Decontarea creanțelor compromise – 36000, inclusiv TVA;
Restituirea avansului neutilizat -24000 lei, inclusiv TVA.
De întocmit formulele contabile.

Contabilitatea datoriilor faţă de buget privind accizele


Accizul - un impozit indirect de stat care se stabileşte pentru unele mărfuri de consum şi pentru activitatea
desfăşurată în domeniul jocurilor cu noroc. Acest impozit se include în valoarea de cumpărare a mărfurilor supuse
accizelor, iar la vânzarea ulterioară nu este calculat şi accizele sunt achitate de către producătorul sau importatorul de
mărfuri supuse accizelor.
Calcularea accizelor se efectuează în baza mărimilor absolute și cotelor stabilite de titlul IV al Codului Fiscal.
Baza impozabilă a accizelor o constituie volumul în expresie naturală, în cazul când cota accizelor este stabilită
în etalon valoric sau în procente. Valoarea impozabilă a accizelor în expresie valorică poate fi: valoarea de piaţă a
mărfii, fără TVA şi accize; valoarea în vamă a mărfurilor supuse accizelor importate determinată conform legislaţiei
vamale; valoarea licenţei pentru activitatea desfăşurată în domeniul jocurilor cu noroc. Suma accizelor de achitat la
buget se calculează ca diferenţa dintre suma accizelor încasată şi suma trecută în cont de entitatea producătoare
conform legislaţiei fiscale.
Obligaţia de plată a accizelor apare la data livrării (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de
acciz care reprezintă totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile,
terenurile, orice alte locuri, situate separat şi determinate de certificatul de acciz, în care mărfurile supuse accizelor
se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază de către subiecţii impunerii şi unde se desfăşoară jocurile cu noroc.
La procurarea mărfurilor supuse accizelor pe piaţa internă sau prin import în scopul revânzării lor ulterioare,
suma accizelor calculată se include în costul de procurare a mărfurilor supuse accizelor: Dt 211, Dt 217 Ct 534.
Dacă entitatea procură marfă supusă accizelor pt prelucrare sau pt a produce altă marfă supusă accizelor, suma
accizelor se reflectă în Dt 2253 “Creanţe privind accizele”, pentru a fi trecută în cont la respectarea condiţiilor
prevăzute de legislaţie.
La livrarea de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz care se produc de producător, sau se procură fără
documente care confirmă achitarea accizelor şi se livrează ulterior, suma accizelor calculate se include în preţul de
vânzare al mărfurilor produse şi se înregistrează ca datorie faţă de buget: Dt 221 Ct 534.
Pentru producătorii şi prelucătorii de mărfuri supuse accizelor care au dreptul la trecerea în cont, suma accizelor
de plătit se calculează ca diferenţa dintre accizele aferente livrărilor de bunuri supuse accizelor – Ct 534 şi accizele
aferente cumpărărilor de bunuri supuse accizelor utilizate în producţie reflectate în Dt 534. Plătitorii de accize prezintă
Declaraţia privind accizele în termen de o lună care urmează după luna în care a fost efectuată livrarea mărfurilor
supuse accizelor.
Contabilitatea datoriilor faţă de buget privind alte impozite şi taxe
Taxele locale se aplică de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu Titlul VII din Codul
fiscal. Cotele maxime ale taxelor locale se aprobă de către Parlament. Stabilirea taxelor cotelor concrete ale taxelor
locale ţine de organele administraţiei publice locale, dar în mărimea ce nu depăşesc cotele maxime stabilite.
Calcularea impozitelor, taxelor (cu excepţia impozitului pe venit, TVA şi accize) se reflectă: Dt 713 Ct 534.
Datoriile privind sancțiunile apar în cazul aplicării amenzilor, penalităților pentru încălcarea prevederilor
legislației fiscale. Modul de aplicare, calculare și achitare a sancțiunilor este reglementat de titlul V al Codului fiscal
”Administrarea fiscală”. Calcularea sancţiunilor (amenzilor, penalităţilor) privind plăţile la buget se înregistrează:
Dt 7142 Ct 5347
Potrivit Codului fiscal entitatea poate beneficia de o reducere a amenzilor în mărime de 50%, în cazul în care
entitatea nu are obligații fiscale și amenda a fost achitată în 3 zile.Potrivit politicilor contabile amenzile pot fi
înregistrate fără sau cu luarea în calcul a reducerilor acordate.

7. Contabilitatea altor datorii


Alte datorii includ angajamentele entităţii faţă de:
 companiile de asigurări,
 proprietari,
 veniturile anticipate,
 datoriile faţă de alţi creditori privind bunurile primite în gestiune economică,
 privind sancţiunile calculate pentru încălcarea condiţiilor contractuale,
 finanţările şi încasările cu destinaţie specială etc.

Datoriile preliminate apar în cazul reflectării TVA aferentă bunurilor transmise în leasing financiar, precum
și în alte situații de anulare a datoriilor față de buget, la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală ale angajatorului, când salariul se calculează și se achită în luni diferite.
Contul de pasiv 541 „Datorii preliminate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi
modificarea datoriilor preliminate. În credit se înregistrează apariţia datoriilor preliminate calculate, în debit - stingerea
datoriilor preliminate. Soldul este creditor - suma datoriilor preliminate determinată la dată anumită.
 Apariţia datoriilor preliminate (TVA aferentă valorii de răscumpărare a bunurilor transmise în leasing
financiar):
Dt 1612 Ct 5413
 Decontarea datoriilor preliminate la datorii față de buget pe măsura achitării plății de leasing:
Dt 5413 Ct 5341
 Calculul PAM ale angajatorului în luna calculării salariului:
Dt 111,112,123,211,217,712,713,811,812,821 Ct 5412
 Decontarea - în luna achitării salariului:
Dt 5412 Ct 5332

 Apariţia datoriilor preliminate: Dt 161, 221, 223, 533, 534 Ct 541.


 Stingerea datoriilor: Dt 541 Ct 533, 534, 612.
Datoriile privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor apar în cazul încheierii contractelor cu companiile
de asigurări privind asigurarea obligatorie şi benevolă a patrimoniului şi personalului (asigurarea mijloacelor de
transport, CASCO, asigurarea unor categorii de personal etc.).
Contul de pasiv 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor” este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor. În credit se
înregistrează apariţia datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor, în debit - stingerea datoriilor. Soldul este
creditor - suma datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor determinată la dată anumită.
Apariţia datoriilor privind asigurarea - la calcularea plăților de asigurare:
Dt 121, 261, 712, 713, 811, 812, 821 Ct 542
Achitarea datoriilor privind asigurarea:
Dt 542 Ct 241, 242, 243

Apariţia sau majorarea datoriilor privind asigurarea: Dt 121, 211, 213, 217, 233, 712, 713, 714, 811, 812, 821
Ct 542.
Stingerea datoriilor privind asigurarea: Dt 542 Ct 226, 233, 241, 242, 243, 532, 612.

Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii de către entităţi cu
proprietate publică (instituții medico-sanitare, de învățământ etc.) a bunurilor (terenuri, mijloace fixe etc.) de la alte
entităţi (fondatori, organele administraţiei publice/ministere, guvern, primării) în gestiune temporară.
Contul 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” este un cont de pasiv.
În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune
economică. În debit se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor.
Soldul reprezintă suma datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică determinată în
conformitate cu standardele de contabilitate.
Apariția datoriilor:
Dt 112, 121, 122, 123 Ct 543
Decontarea datoriilor la returnarea bunurilor:
Dt 543 Ct 112, 121, 122, 123

Datoriile privind sancţiunile calculate pentru încălcarea condiţiilor contractuale la recunoaşterea lor de către
entitate sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a
datoriilor curente.
Contul 544 “Alte datorii curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea altor
datorii curente. Este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea altor datorii curente.
În debitul contului 544 “Alte datorii curente” se înregistrează stingerea/diminuarea altor datorii curente.Soldul
contului reprezintă suma altor datorii curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.
Apariția datoriilor:
Dt 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 713, 714, 722 etc. Ct 544
Decontarea altor datorii curente:
Dt 544 Ct 241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 etc.

Veniturile anticipate reprezintă sumele primite (calculate) în perioada de gestiune curentă, dar care urmează
a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare. Decontarea veniturilor anticipate se efectuează uniform sau
conform altei metode acceptate de entitate.
Contul 535 “Venituri anticipate curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează
apariţia/majorarea veniturilor anticipate curente. În debitul contului se înregistrează stingerea/diminuarea veniturilor
anticipate curente. Soldul contului reprezintă suma veniturilor anticipate curente determinată în conformitate cu
standardele de contabilitate.
Apariția datoriilor:
Dt 221, 223, 226, 241, 242, 243 Ct 535
Decontarea altor datorii curente:
Dt 535 Ct 611, 612

Datoriile faţă de proprietari includ datoriile privind dividendele calculate şi alte operaţiuni.
Obligaţia de plată a dividendelor apare la data anunţării deciziei privind plata acestora luată de Consiliul
Coordonator pt dividendele intermediare şi Adunarea Generală a Acţionarilor – pt dividendele anuale.
Evidenţa analitică a datoriilor faţă de fondatori şi alţi participanţi se ţine pe fiecare fondator (participant) şi fel
de datorii.
Datoriile faţă de fondatorii se înregistrează în contul de pasiv 536 “Datorii faţă de proprietari”. În credit se
reflectă dividendele calculate şi alte plăţi, iar în debit – achitarea sau restituirea lor. Soldul este creditor - sumele
datoriilor faţă de fondatori la finele perioadei de gestiune.
La sumele calculate ale dividendelor fondatorilor în funcţie de sursă, se înregistrează: Dt 334, 332, 322 Ct 536.
Plata dividendelor cu acţiuni proprii: Dt 536 Ct 311, 315.
Plata dividendelor cu numerar sau active: Dt 536 Ct 241, 242, 243, 226, 221, 234.
Societatea pe acţiuni reflectă aporturile primite în cadrul emisiunii suplimentare de acţiuni ca datorii până la
înregistrarea de stat a acţiunilor emise suplimentar şi eliberate acţionarilor: Dt 123, 211, 217, 241, 242, 243 Ct 536.
După înregistrarea de stat a acţiunilor emise suplimentar capitalul social se consideră majorat: Dt 536 Ct 311.

Contul de pasiv 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente” este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modificarea finanţărilor cu destinaţie specială curente la Organizații necomerciale
(ONC). În credit se înregistrează apariţia finanţărilor cu destinaţie specială curente, în debitul stingerea sau diminuarea
finanţărilor cu destinaţie specială. Soldul este creditor - suma finanţărilor cu destinaţie specială neutilizate.
Primirea finanţărilor cu destinaţie specială curente: Dt 112, 123, 211, 213, 234, 241, 242, 243, 425 Ct 537.
Stingerea sau tilizarea finanţărilor cu destinaţie specială: Dt 537 Ct 112, 123, 241, 242, 243, 535, 612.
Provizioane reprezintă resursele alocate de către entitate pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli/pierderi.
Acestea pot fi constituite pentru acoperirea cheltuielilor privind reparația şi deservirea bunurilor vândute în cursul
perioadei de garanție, recompensele personalului pentru rezultatele activității anuale, plata indemnizațiilor pentru
concediile de odihnă etc.

Contul de pasiv 538 „Provizioane curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi
modificarea provizioanelor curente. În credit se înregistrează constituirea provizioanelor curente, în debit utilizarea
acestora. Soldul este creditor - suma provizioanelor curente determinată la o dată anumită.
Constituirea sau majorarea provizioanelor curente:
Dt 121, 712, 713, 721, 811, 812 Ct 538
Utilizarea provizioanelor curente:
Dt 538 Ct 521, 522, 531, 533, 544, 612

8.Dezvăluirea informaţiei privind datoriile în situaţiile financiare

În situaţiile financiare ale entităţii se prezintă cel puţin următoarele informaţii privind:
1) datoriile financiare, comerciale şi calculate:
a) valoarea contabilă a fiecărei categorii (grupe) de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) suma datoriilor anulate în perioada de gestiune;
c) suma datoriilor faţă de părţile afiliate şi neafiliate;
2) subvenţiile:
a) valoarea contabilă a subvenţiilor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) mărimea subvenţiilor primite şi decontate pe parcursul perioadei de gestiune;
c) mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune şi/sau care urmează a fi restituite în perioada de gestiune
ulterioară şi motivele restituirii acestora;
3) provizioanele:
a) tipurile provizioanelor constituite;
b) valoarea contabilă a provizioanelor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
c) provizioanele suplimentare constituite în perioada de gestiune, inclusiv majorările provizioanelor existente;
d) sumele provizioanelor utilizate în perioada de gestiune;
e) sumele provizioanelor anulate în perioada de gestiune.