Sunteți pe pagina 1din 74

DESCHIDEREA UNEI

AFACERI
DE LA ZERO

TEMA 4
SUBIECTE DE DISCUŢIE

1.Avantajele și dezavantajele deschiderii


afacerii
2.Etapele procesului de deschidere a
afacerii de la zero
3.Alegerea formei organizatorico-juridice
4.Stabilirea denumirii afacerii
AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE
DESCHIDERII AFACERII
Avantaje Dezavantaje

Posibilitatea de a crea Eforturile personale mari


afacerea pornind de la pentru lansarea afacerii
viziunea proprie.

Evitarea transmiterii unei Saturaţia pieţei sau


reputaţii îndoielnice a existenţa unei concurenţe
fostului proprietar puternice

Satisfacţia de a crea o Cheltuielile de timp mari


întreprindere de la zero pentru lansarea afacerii

Costul ridicat pentru


Implementarea nelimitată lansarea în afaceri,
a ideilor proprii procurarea
echipamentului etc.
ETAPELE PROCESULUI DE DESCHIDERE A AFACERII DE LA 0
Luarea deciziei de deschidere a
afacerii, identificarea şi evaluarea
ideii de afaceri

1-5 zile -Perfectarea documentelor de înregistrare;


Alegerea formei organizatorico- -Verificarea denumirii afacerii;
juridice -Atribuirea codurilor statistice şi a codului
fiscal;
Înregistrarea întreprinderii la -Confecţionarea ştampilei;
Camera de Înregistrări de Stat (CÎS) -Publicarea informaţiei privind înregistrarea
în Buletinul oficial al CÎS;
-Eliberarea Certificatului de înregistrare
Deschiderea contului
bancar provizoriu

Punerea Înregistrarea la în Deschiderea Obţinerea Obţinerea


la evidenţă calitate de plătitor al: contului bancar licenţei autorizaţiilor
fiscală - cotei asigurărilor curent -sanitare;
sociale - primelor de -amplasare;
asigurare obligatorie de Activităţi organizatorice: -construcţii;
asistenţă medicală -localizarea afacerii şi amenajarea tehnică; -etc.
-stabilirea relaţiilor cu partenerii de afaceri;
-recrutarea şi selectarea personalului;
-promovarea afacerii

Începerea activităţii
ALEGEREA STATUTULUI JURIDIC
Este pregătit să-şi asume complet
responsabilitatea pentru desfăşurarea afacerii sau
doreşte s-o împartă cu altă persoană?
Este capabil să lucreze în echipă sau preferă să se
bazeze numai pe propriile puteri?
În ce domeniu doreşte să se lanseze?
Dispune de resurse financiare suficiente pentru a
se lansa în afacerea respectivă?
Ce venit planifică să obţină şi este gata să-l
împarte cu cineva?
Cum va fi ţinută evidenţa contabilă? etc.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
ANTREPRENORIAT
• întreprinzător individual
o in baza patentei de întreprinzător
o întreprinzător individual (ÎI)

• societate comercială
o societate cu răspundere limitată (SRL)
o societate pe acţiuni (SA)
o societate în nume colectiv (SRL)
o societate în comandită (SC)
• cooperativă
o cooperativă de producție (CP)
o cooperativă de întreprinzător (CÎ)
PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR
 certificat de stat
nominativ, ce atestă
dreptul de a desfăşura
genul de activitate de
întreprinzător indicat în ea în
decursul unei anumite
perioade de timp.
 se elibereaza pe o durata
de o luna sau, la dorinta
personei care solicita
eliberarea patentei, pe o
durata mai mare.
Legea cu privire la patenta de întreprinzător, nr.
93 din 15.07.1998
PÎ SE ELIBEREAZĂ DE

 inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia


persoana care solicita eliberarea patentei își
are domiciliul sau la locul de desfășurare a
activității preconizate
 primăria în a cărei raza de administrare
persoana care solicita eliberarea patentei
intenționează sa-si desfășoare activitatea în
baza patentei - în cazul daca în localitatea
respectiva nu este amplasat inspectoratul
CUANTUMUL TAXEI LUNARE PENTRU PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR
CUANTUMUL TAXEI LUNARE PENTRU PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR
ÎNLESNIRI ŞI GARANŢII ACORDATE
TITULARULUI PATENTEI

Taxa pentru
Categorii ale populaţiei patentă se reduce
cu …%
Invalizii de gradele I şi II 20
Persoanele care sunt la evidenţă la oficiile forţei de muncă 15
şi nu au fost plasate în câmpul muncii în decursul a 6 luni
Persoanele care întreţin membri ai familiei inapţi pentru 20-40
muncă pe motiv de vârstă sau de sănătate
Studenţi şi pensionari 20

Titularii PI, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dezabilități, precum şi


alte categorii prevăzute de Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul
… achită contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR

• genurile de activitate care nu sunt indicate


în Legea cu privire la patenta de
întreprinzător;
• veniturile din vînzări ale titularului de
patentă au depăşit 300000 de lei într-o
perioadă de 12 luni consecutive;
• se comercializează mărfuri supuse
accizelor.
AVANTAJE PÎ LIMITE
 taxa pentru PÎ include impozitul
pe venit, taxele pentru resursele
naturale, taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări
servicii, taxa pentru amenajarea
teritoriulu;
 deţinători PÎ nu este obligat să
ţină evidenţa contabilă şi să
folosească maşina de casa si
control,
 perioada de timp pe parcursul
căreia persoana a activat în baza
PÎ se include în vechimea de
munca a acestuia cu condiția
achitării contribuțiilor de
asigurare sociala de stat.
ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL
 persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină,
care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe
risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi
este înregistrată în modul stabilit de lege.
 Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile
persoanele ale antreprenorului.
 Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere
nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său,
exceptîndu-se acele bunuri care, conform legislaţiei în vigoare, nu fac
obiectul urmăririi.
 Membrii familiei-posesori ai întreprinderii individuale poartă
răspundere nelimitată solidară pentru obligaţiile acesteia cu întreg
patrimoniul lor, exceptîndu-se acele bunuri care, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL

În agricultură există un singur tip de întreprindere


individuală - gospodăria ţărănească (de fermier).

Gospodăria ţărănească (GŢ) constituie o întreprindere


individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor
agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a
membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti),
având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea
lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei
producţii agricole.
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
 societatea comercială cu personalitate juridică al
cărei capital social este divizat în părţi sociale
conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii
sunt garantate cu patrimoniul societăţii;
 fondată de una sau mai multe persoane, numărul
maximal de asociaţi este de 50 de persoane;
 mărimea capitalului social al societăţii se
stabileşte de către fondatori în statut.
AVANTAJE ALE SRL
 relativ uşor de constituit - formalităţile pentru întemeiere
sunt puţine, iar cheltuielile sunt relativ reduse;
 statutul legal este bine definit - în 2007 a fost aprobată
Legea Republici Moldova privind societăţile cu
răspundere limitată în care este determinat modul de
constituire, funcţionare, reorganizare şi lichidare a
societăţii cu răspundere limitată;
 riscuri financiare mai mici;
 conducere relativ simplă;
 nu există obligaţia de a face publice rapoartele
financiare, acestea prezentându-se doar la Inspectoratul
Fiscal de Stat;
 răspunderea asociaţilor este limitată – asociaţii nu
răspund pentru obligaţiile societăţii, ci suportă riscul
pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele
cotei lor la capitalul social.
DEZAVANTAJELE SRL
• existenţa obligatorie a
capitalului social;
• posibilitatea apariţiei unor
neînţelegeri între asociaţi, ce
pot duce la lichidarea societăţii.
SOCIETATE PE ACŢIUNI (SA)
 societatea comercială al cărei capital social este
divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt
garantate cu patrimoniul societăţii;
 numărul acţionarilor societăţii pe acţiuni nu este
limitat;
 capitalul social minim necesar pentru
înregistrarea acestea - 20 mii lei.
 capital de rezervă de cel puţin 10% din mărimea
capitalului social.
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SA

•adunarea generală a acţionarilor;


•consiliul societăţii;
•organul executiv;
•comisia de cenzori.
VALORI MOBILIARE
ACŢIUNEA OBLIGAŢIUNEA
atestă dreptul este un titlu financiar de
proprietarului lui împrumut care atestă
(acţionarului) de a participa dreptul deţinătorului de
la conducerea societăţii, obligaţiuni de a primi de la
de a primi dividende, emitentul ei valoarea
precum şi o parte din nominală sau valoarea
bunurile societăţii în cazul nominală şi dobînda
lichidării acesteia. aferentă în mărimea şi în
termenele stabilite prin
decizia de emitere a
obligaţiunilor.
Deţinătorii de obligaţiuni
apar în calitate de creditori
ai societăţii.
ACŢIUNILE SA
ordinară preferenţială
 dreptul la un vot  drepturi (privilegii) suplimentare faţă de
proprietarul acţiunii ordinare referitor la
 dreptul de a primi o cotă- ordinea primirii dividendelor anunţate şi
parte din dividende la cuantumul dividendelor, precum şi la
ordinea primirii unei părţi din bunurile
 dreptul de a primi o parte societăţii care se distribuie în cazul
din bunurile societăţii în lichidării ei.
cazul lichidării acesteia.  nu dă drept de vot proprietarului ei,
dacă prezenta lege nu prevede altfel.
 dreptul la primirea unei părţi din bunurile
societăţii în cazul lichidării acesteia într-
un cuantum corespunzător valorii de
lichidare a acestei acţiuni
 Cota-parte nu poate depăşi 25% din
capitalul social al societăţii.
AVANTAJELE DE BAZĂ ALE SA

durata de viaţă mai mare în comparaţie cu alte


forme organizatorico – juridice, datorită transmiterii
libere a proprietăţii prin tranzacţia de vânzare-
cumpărare a acţiunilor;

posibilitatea de atragere a resurselor financiare


suplimentare prin emitere de obligaţiuni;

răspunderea proprietarului în limita valorii acţiunilor


ce-i aparţin.
DEZAVANTAJELE SA
•formalităţile multiple pentru înfiinţare, în comparaţie
cu alte forme organizatorico-juridice, deoarece pe
lângă înregistrarea la Camera de Înregistrări de Stat,
este necesară organizarea emisiunii de acţiuni şi
înregistrare de stat a acestora la Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare;
•cheltuielile mai mari pentru înregistrare;
•plafonul legal al capitalului social mai ridicat – minim
20000 lei, spre deosebire de societatea cu
răspundere limitată;
DEZAVANTAJELE SA
 obligativitatea de a dezvălui public informaţia, prin
publicarea în mijloacele de informare în masă a
rapoartelor financiare (bilanţului contabil şi raportului
privind rezultatele financiare), în cazul în care:
 capitalul social are o valoare de cel puţin 500000 lei şi numărul de acţionari este
mai mare de 50, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;
 valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;
 este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal
de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni
care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;
 societatea pe acţiuni este calificată ca entitate de interes public.
SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV
•reprezintă o societate comercială creată prin
încheierea unui contract între persoane fizice
sau între persoane fizice şi juridice în scopul
desfăşurării în comun a activităţii de
antreprenoriat.
•Numărul asociaţilor societăţii în nume colectiv
nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20
persoane fizice sau juridice.
AVANTAJELE ALEGERII SNC
•formalităţi reduse pentru constituirea
societăţii;
•cheltuielile pentru înregistrare nu
sunt mari;
•nu există o mărime legal stabilită a
capitalului social.
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ
•se constituie în urma încheierii unui
contract de asociere a două sau mai
multe persoane fizice şi juridice în scopul
desfăşurării în comun a activităţii de
antreprenoriat sub aceeaşi firmă;
•are în componenţa sa cel puţin un
comanditat şi un comanditar.
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ
COMANDITARI
COMANDITAŢII

sau asociaţii cu cota deplină sunt membrii-finanţatori ai


societăţii în comandită, care
de participare poartă
răspund de obligaţiunile
răspundere nelimitată şi
asociaţiei numai în limita cotei
solidară pentru obligaţiunile
de participare, n-au dreptul să
societăţii.
participe la conducerea şi
administrarea societăţii şi să
conteste hotărârile
comanditaţilor în ce priveşte
dirijarea activităţii societăţii.
COOPERATIVA DE PRODUCŢIE
este fondată de 5 sau mai multe
persoane fizice care au atins vârsta de 16
ani, asociate benevol în calitate de membri
în scopul
desfăşurării în comun a activităţii de
producţie şi a altei activităţi economice,
bazate preponderent pe munca personală
a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de
participare la capitalul acesteia.
AVANTAJELE DE BAZĂ ALE CP
 administrarea pe principii democratice a activităţii
cooperativei;
 capitalul social al cooperativei este variabil, nefiind
stabilită prin lege mărimea minimă a acestuia;
 unitatea intereselor de muncă, contribuţia
economică şi ajutorul reciproc al membrilor
cooperativei;
 cooperatorii poartă răspundere pentru obligaţiunile
cooperativei de producţie în limitele cotelor ce le
aparţin din patrimoniul cooperativei, în cazul că
valoarea cotei este insuficientă, atunci poartă
răspundere suplimentară cu averea personală.
DEZAVANTAJELE COOPERATIVEI
•luarea deciziilor în mod democratic
poate duce la desfăşurarea unor discuţii
lungi, fără a ajunge la un consens şi la o
decizie acceptată de toţi;
•pot apărea neînţelegeri dintre
cooperatori, referitor la contribuţia
fiecăruia şi distribuirea veniturilor, care
pot duce la lichidarea cooperativei.
COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTORI
 este o organizaţie comercială care poate fi
fondată de 5 sau mai multe persoane fizice
şi/sau juridice în scopul desfăşurării în
comun a activităţii de întreprinzător.

 În funcţie de genul de activitate se disting


cooperative de prelucrare, cooperative de
prestări servicii, inclusiv cele agricole, de
consultanţă, cooperative de economii şi
împrumut etc.
CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE CÎ
•documentele de constituire ale cooperativei sunt contractul
de constituire şi statutul;
•cooperativa este obligată să livreze (presteze) cel puţin 50 la
sută din volumul total al producţiei (serviciilor) proprii
membrilor săi şi/sau să procure (să beneficieze) de la
membrii săi cel puţin 50 la suta din volumul total al producţiei
procurate (serviciilor primite) de către cooperativă;
•pe lângă membrii cooperativei, ce deţin cota ordinară şi au
dreptul de vot, există şi membrii asociaţi ai cooperativei care
deţin doar cote preferenţiale, ce le oferă dreptul exclusiv la
dividende şi dreptul preferenţial la patrimoniul liber de datorii
în cazul lichidării cooperativei, fără a acorda deţinătorilor
acestora dreptul de vot;
•deţinătorii cotei preferenţiale deţin dreptul la dividende.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU
ÎNREGISTRAREA DE STAT
persoana juridică întreprinzător individual
 cererea de înregistrare, conform
modelului aprobat de organul
înregistrării de stat;  cererea de înregistrare,
 hotărîrea de constituire şi actele  documentul ce confirmă
de constituire ale persoanei achitarea taxei de înregistrare.
juridice, în funcţie de forma  Copia buletinului de identitate
juridică de organizare, în două al fondatorului
exemplare;
 avizul Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare – pentru
societăţile de asigurare, fondurile
nestatale de pensii şi asociaţiile
de economii şi împrumut;
 documentul ce confirmă
achitarea taxei de înregistrare.
 Copia buletinului de identitate al
fondatorului
ANALIZA COMPARATIVĂ A FORMELOR ORGANIZATORICO-JURIDICE
ANALIZA COMPARATIVĂ A FORMELOR ORGANIZATORICO-JURIDICE
INFORMAŢII UTILE
 www.mdi.gov.md/main_grp_md
Camera de Înregistrări de Stat
 www.cnas.md
Casa Naţionala de Asigurări Sociale
 www.cnam.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină Sociale
 www.licentiere.gov.md
Camera de Licenţiere
 www.sanepid.md
Centrul de Medicină Preventivă
 www.dse.md
Direcţia Situaţii Excepţionale
 www.fisc.md
Inspectoratul Fiscal de Stat
PUNEREA LA EVIDENŢĂ FISCALĂ
 Inspectoratul fiscal de stat teritorial deschide pentru fiecare
întreprindere un Dosar personal care conţine copiile
actelor de constituire şi a certificatului înregistrării de stat;
datele fondatorului, conducătorului şi ale contabilului-şef
(numele, prenumele, data, anul naşterii, adresa şi informaţia de
contact, datele documentului ce atestă identitatea), precum şi
alte acte necesare organului fiscal.

 În cazul în care îşi schimbă sediul din raza de activitate a


Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial unde se află la
evidenţă, contribuabilul va depune cererea de transmitere
a dosarului la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la noul
sediu.
DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR
cererea de deschidere a contului semnată de
conducătorul şi contabilul şef al întreprinderii;
 fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei autentificată notarial (2 exemplare);
 copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau
copia documentului recunoscut ca atare
 extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
sau al întreprinzătorilor individuali (în cazul
întreprinderii individuale), eliberat de Camera de
Înregistrări de Stat) (original sau copia legalizată
notarial);
 certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de
Camera Înregistrării de Stat sau alte documente
care confirmă înregistrarea de stat conform
legislaţiei in vigoare, (original şi copia);
 documentele de constituire (statutul, contractul de
constituire etc.) (original şi copia);
 copia actului de identitate a persoanei care prezintă
documentele pentru deschiderea contului.
OBȚINEREA LICENȚIEIRII

Licenţa pentru practicarea unui


anumit gen de activitate reprezintă
un act administrativ care atestă
capacitatea şi dreptul titularului de a
desfăşura, pentru o perioadă
stabilită, genul de activitate indicat
în aceasta, cu respectarea
obligatorie a condiţiilor de licenţiere.
AUTORITĂŢILE DE LICENŢIERE
 Agenția Servicii Publice/ Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept;
 Banca Naţională a Moldovei – activitatea instituţiilor bancare şi a unităţilor de
schimb valutar;
 Comisia Naţională a Pieţei Financiare – activitatea în domeniul asigurărilor
(reasigurărilor); activitatea birourilor istoriilor de credit, a asociaţiilor de economii
şi împrumut etc.;
 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică – importul şi
comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a
gazului lichefiat la staţiile de alimentare; producerea, transportul, distribuţia şi
furnizarea energiei electrice etc.;
 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei – prestarea serviciilor de telefonie fixă şi/sau mobilă; transmisiuni de
date; furnizarea serviciului de acces la Internet; servicii de programe audiovizuale
etc.;
 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
 Consiliul Coordonator al Audiovizualului – activitatea studiourilor TV (eter şi
satelit), a posturilor de radio, a distribuitorilor de servicii de emisie prin cablu.
OBŢINEREA LICENŢEI

• În cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării


Declaraţiei se adoptă o decizie privind eliberarea
licenţei sau respingerea declaraţiei, comunicându-se
solicitantului despre decizia adoptată. În cazul unui
răspuns nefavorabil, întreprinzătorul poate depune o
nouă declaraţie după înlăturarea cauzelor care au
servit drept temei pentru respingerea declaraţiei
precedente.
• Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare
de la data prezentării documentului ce confirmă
achitarea taxei de eliberare a licenţei.
AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR COMERCIALE ŞI
DE PRESTARE A SERVICIILOR SOCIALE

https://comert.chisinau.md/
TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU
DE PRESTĂRI SERVICII SE APLICĂ ÎN FUNCŢIE DE

 genul de activitate desfăşurat,


 tipul de obiecte ale impunerii,
 locul amplasării,
 suprafaţa comercială ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de
prestare a serviciilor,
 categoria mărfurilor comercializate şi serviciilor prestate,
 regimul de activitate

D E C I Z I A cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei


pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială pe teritoriul municipiului Chişinău, Nr. 13/4 din 1 decembrie
2017
COTA TAXEI PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU
DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ DIN
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
COTELE TAXEI PENTRU UNITĂŢILE STRADALE DE
COMERŢ ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII DE
DESERVIRE SOCIALĂ
TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE
PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE
FUNCŢIONARE A OBIECTIVELOR
 Act de autorizare sanitară emis de organul serviciului
sanitaro-epidemiologic de stat, care condiţionează
igienic şi juridic activitatea unităţilor economice.
 Autorizaţia sanitară de funcţionare se semnează de
către medicul şef sanitar de stat al teritoriului (sau
adjuncţii lui).
 Procedura de autorizare sanitară a obiectivelor în
instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de stat se
efectuează în timp de 10 zile lucrătoare din momentul
depunerii cererii şi a documentelor necesare de către
solicitanţi.
 5 ani - fără plată
LISTA DE ACTIVITĂŢI ALE UNITĂŢILOR COMERCIALE
PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ AUTORIZAŢII SANITARE
DE FUNCŢIONARE

LEGE cu privire la comerţul interior , Nr. 231 din 23.09.2010, Anexa 4


ÎN URMA EVALUĂRII STĂRII SANITARO-EPIDEMIOLOGICE A
OBIECTIVULUI POT REZULTA TREI SITUAŢII

•corespunde integral prevederilor cerinţelor sanitaro-epide-miologice


în vigoare, în acest caz solicitantului i se eliberează autorizaţia
sanitară de funcţionare.
•corespunde parţial cerinţelor sanitaro-epidemiologice în cazul dat, în
adresa solicitantului se remite o prescripţie sanitară (sau decizie de
suspendare a activităţii) în care se arată deficienţele care
condiţionează autorizarea, se cere remedierea acestora într-un termen
stabilit şi revenirea asupra cererii de autorizare, specificînd că
obiectul nu poate funcţiona în perioada de remediere a
deficienţelor.
• nu corespunde cerinţelor sanitaro-epide-miologice şi deficienţele
nu pot fi remediate, autorizaţia sanitară nu poate fi eliberată şi
exploatarea obiectului se sistează în modul stabilit.
AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DE
FUNCŢIONARE

• Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare de


funcţionare, agenţii economici vor depune la
subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa
alimentelor o cerere, la care se anexează
documentelor necesare (în copii şi în original).
• Procedura de autorizare sanitară a obiectivelor în
instituţiile Serviciului sanitaro-epidemiologic de
stat se efectuează în timp de 10 zile lucrătoare
AUTORIZAŢII SANITAR-VETERINARE
DE FUNCŢIONARE
 Fermă de animale: fermă zootehnică de elită; herghelie; stupină
 Staţie de incubaţie
 Menajerie
 Stână
 Pensiune pentru animale de companie
 Şcoală de dresaj pentru câini/Frizerie pentru animale de companie
 Tabără de vară
 Fabrică de nutreţuri combinate
 Punct farmaceutic veterinar/ Farmacie veterinară/ Clinică veterinară sau spital
veterinar
 Fabrică de conserve din carne/ Fabrică de salamuri crude/uscate
 Depozit frigorific /Fabrică de produse lactate
 Depozit alimentar
 Unităţi de alimentaţie publică.
 Mijloace de transport destinate transportării de controlului sanitar-veterinar de
stat şi transportării de animale viiproduse supuse
Legea privind activitatea sanitar-veterinară, Nr. 221 din 19.10.2007 , Anexa 6
LISTA DE ACTIVITĂŢI ALE UNITĂŢILOR COMERCIALE SUPUSE
AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE SAU ÎNREGISTRĂRII DE CĂTRE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLASA
CAEM REV. 2

LEGE cu privire la comerţul interior, Nr. 231 din 23.09.2010, Anexa 3


LISTA DE ACTIVITĂŢI ALE UNITĂŢILOR COMERCIALE SUPUSE
AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE SAU ÎNREGISTRĂRII DE CĂTRE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLASA
CAEM REV. 2

LEGE cu privire la comerţul interior , Nr. 231 din 23.09.2010, Anexa 3


OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI
Autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a
serviciilor sociale, care este eliberată de Primărie şi legalizează
amplasamentul afacerii. Pentru autorizaţia respectivă
întreprinzătorul achită taxa trimestrială.
Autorizaţia sanitară de funcţionare, care este eliberată de Centrul de
Medicină Preventivă şi confirmă faptul că activitatea desfăşurată de
deţinătorul acesteia corespunde integral prevederilor cerinţelor
sanitaro-epidemiologice în vigoare.
Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea
construcţiilor, obiectivelor, care este eliberată de Serviciul Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale, cu avizul de la serviciul pompieri
referitor la respectarea cerinţelor antiincendiare.
Autorizaţia de construire, în cazul construcţiei etc.
TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE
ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII SE APLICĂ
ÎN FUNCŢIE DE
 genul de activitate desfăşurat,
 tipul de obiecte ale impunerii,
 locul amplasării,
 suprafaţa comercială ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de
 prestare a serviciilor,
 categoria mărfurilor comercializate şi serviciilor prestate,
 regimul de activitate
D E C I Z I A cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru
unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe
teritoriul municipiului Chişinău,
Nr. 3/2 din 29 martie 2013
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE
FUNCŢIONARE A OBIECTIVELOR
 act de autorizare sanitară emis de organul
Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat,
care condiţionează igienic şi juridic
activitatea unităţilor economice.
 Autorizaţia sanitară de funcţionare se
semnează de către medicul şef sanitar de
stat al teritoriului (sau adjuncţii lui).
 5 ani - fără plată
ÎN URMA EVALUĂRII STĂRII SANITARO-
EPIDEMIOLOGICE A OBIECTIVULUI POT
REZULTA TREI SITUAŢII
 corespunde integral prevederilor cerinţelor sanitaro-epide-miologice în
vigoare, în acest caz solicitantului i se eliberează autorizaţia sanitară
de funcţionare.
 corespunde parţial cerinţelor sanitaro-epidemiologice în cazul dat, în
adresa solicitantului se remite o prescripţie sanitară (sau decizie de
suspendare a activităţii) în care se arată deficienţele care condiţionează
autorizarea, se cere remedierea acestora într-un termen stabilit şi
revenirea asupra cererii de autorizare, specificînd că obiectul nu
poate funcţiona în perioada de remediere a deficienţelor.
 nu corespunde cerinţelor sanitaro-epide-miologice şi deficienţele nu pot
fi remediate, autorizaţia sanitară nu poate fi eliberată şi exploatarea
obiectului se sistează în modul stabilit.
ELIBERAREA ACTELOR PERMISIVE ÎN
DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
GHIŞEULUI UNIC al
 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
(www.dse.md - Direcţia salvatori şi pompieri
 portalul guvernamental unic al serviciilor publice
(www.servicii.gov.md).
 secţiile şi serviciile apărare împotriva incendiilor din cadrul direcţiilor şi
secţiilor situaţii excepţionale din municipii, raioane, oraşe, sectoare.

Regulamentul privind prestarea serviciilor publice în domeniul apărării


împotriva incendiilor, Anexă la ordinul Serviciului PC şi SE nr. 170 din 13
august 2014
AVIZ DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI
DE STINGERE A INCENDIILOR LA
DESFĂŞURAREA UNOR GENURI DE ACTIVITĂŢI
 Decizia de înregistrare a persoanei juridice sau a întreprinzătorului
individual/buletinul de identitate al persoanei fizice
 Planul-schemă de amplasare a obiectivului (anexă la certificatul de
urbanism pentru proiectare) şi planul încăperilor
 Dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă (contracte de arendă,
locaţiune etc.) asupra terenului/încăperii/imobilului
 Contractul de deservire a sistemelor de apărare împotriva incendiilor (dacă
este cazul)
 Avizul de recepţie finală a construcţiei sau declaraţia pe propria răspundere
cu privire la existenţa avizului de recepţie finală a construcţiei
Cererea de solicitare a actelor permisive este examinată de organele
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, în termen de 10 zile
lucrătoare.
ACTIVITĂŢII LEGATE DE ORGANIZAREA
NEMIJLOCITĂ A AFACERII:
alegerea amplasamentului afacerii,
încăperile pot fi construite, procurate sau
închiriate;
pregătirea spaţiilor, procurarea sau
închirierea echipamentului şi instalarea
acestuia;
stabilirea relaţiilor cu furnizorii;
recrutarea şi selectarea personalului;
promovarea afacerii.
STABILIREA DENUMIRII AFACERII
 afacerea nu poate să folosească denumire care coincide sau,
după cum constata organul înregistrări de stat, se aseamănă cu
denumirea altei afaceri care este deja înregistrată;
 dacă mai multe persoane au prezentat pentru înregistrarea de
stat firme ce coincid sau se aseamănă, dreptul de înregistrare
sub aceasta firma îl are persoana care a depus prima cerere de
înmatriculare a firmei respective în organul înregistrării de stat;
 în denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu
cu caractere latine;
 pentru folosirea în denumirea firmei a numelui unei personalităţi
istorice sau a altei personalităţi cunoscute este necesară
autorizaţia Guvernului sau acordul rudelor personalităţii în
cauză;
STABILIREA DENUMIRII AFACERII
 în cazul utilizării în denumire a numelor proprii, care nu coincid cu
numele participanţilor la constituirea organizaţiei, este necesară
aprobarea persoanei respective sau al moştenitorilor ei cu privire la
folosirea numelui;
 pentru întreprinderea individuala, societatea în nume colectiv şi
societatea în comandită, denumirea include numele de familie cel puţin
a unui posesor al întreprinderii individuale sau al comandirului;
 denumirea trebuie să includă în limba de stat forma juridică de
organizare;
 denumirea de firmă sau o pare din aceasta poate fi utilizată în calitate
de semn sau de emblemă comercială, cu condiţia înregistrări acesteia
conform Legii Republicii Moldova privind protecţia mărcilor la AGEPI.
Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi
rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6
luni.
STABILIREA DENUMIRII AFACERII
•să prezinte o idee unică şi originală;

•să fie sugestivă şi să trezească la potenţialii clienţi


asocieri pozitive, referitoare la domeniul de activitate,
avantajele oferite sau locul amplasării afacerii;
•să fie concisă şi laconică;
•să fie estetică şi să trezească emoţii pozitive;
• literele componente ale unei denumiri pot avea un
impact pozitiv asupra imaginaţiei noastre. Astfel specialiştii
ne recomandă să alegem cuvinte care conţin consoanele ‚p’,
‚t’, şi ‚k’.
STABILIREA DENUMIRII AFACERII
•să fie uşor de pronunţat, scris şi memorat. Nu se
recomandă ca denumirea să conţină abrevierea primelor
litere care reprezintă numai consoane, ce sunt dificil de
pronunţat şi nu au o bună percepţie auditivă. Se
recomandă consoanele să fie urmate de vocale;

•să nu dea interpretări confuze în altă limbă. Este necesar


de testat numele în limbile străine, ca să nu semnifice
complet altceva.
ACTELE NORMATIVE DE BAZĂ
PRIVIND INIŢIEREA AFACERII
 Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 6 iunie 2002
 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-XII din 3 ianuarie
1992
 Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţilor, nr.
1265-XIV din 5 octombrie 2000
 Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, nr.
451-XV din 30.07.2001
 Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134 -XIII din 2 aprilie 1997
 Lege privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) , nr. 1353 din 03.11.2000
 Lege privind societăţile cu răspundere limitată, nr. 135-XVI din 14.06.2007
 Legea privind cooperativele de întreprinzător, nr. 73-XVdin 12.04.2001
 Actele normative ale Republicii Moldova le puteți găsi pe site-ul
www.justice.md

S-ar putea să vă placă și